Seminarie jaarafsluiting onder BBC

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Lokale besturen maken in 2014 voor het eerst de jaarrekening op onder de nieuwe regels van BBC. TriFinance gaf een seminarie met enkele pragmatische tips en adviezen ter ondersteuning van de lokale besturen.

Transcript of Seminarie jaarafsluiting onder BBC

 • GENT, 4 FEBRUARI 2014SIEGFRIED MASSCHAELE, BUSINESS MANAGER LOKALE BESTUREN

  SEMINARIE JAARAFSLUITING

  1

 • Agenda1. Wettelijke kader en doel

  Wat is het doel van de jaarrekening?

  2. StappenplanHoe bereid ik me goed voor op de jaarafsluiting?Hoe maak ik een kwaliteitsvol stappenplan op?Waaraan voldoet een goede jaarrekening - afsluiting?

  3. Dos and dontsVoor welke valkuilen moet ik opletten? Mogelijke knelpunten en tips.

  2

 • Bijlagen3

  Lijst met documenten worden bezorgd:

  1. Voorbeeld inhoudstabel jaarrekening

  2. Voorbeeld stappenplan

  3. Voorbeeld checklist gemeente en ocmw bij de voorbereiding jaarrekening

 • 6 februari 2014

  4

  1. Wettelijk kader

 • Wettelijk kader jaarrekening Basis GD: art 164: Elke gemeente / OCMW voert een voor

  de aard en de omvang van haar activiteiten passende boekhouding, volgens de methode van het dubbel boekhouden.

  Art 172: jaarrekening Basis GD: OCMW: art 166 en 173

  Artikels BBC: Besluit VL. Regering: art. 30 tot art 47 MB: art 5, 11 tot 13

  5

 • 1.1 Beleidsdocumenten6

 • 1.2 Concept BBC7

  7

  Verantwoordelijken

  Strategie

  Beleidsdoel-stellingen

  Output(Resultaat) Effecten

  Omgeving

  Activiteiten(Actieplannen)

  Input(Middelen)

  Financilevertaling

  Algemenefinanciering

  Financieelevenwicht ?

 • 1.2 Concept BBC8

  In cijfers omgezet

  PlannenMeerjaren-

  plan

  BudgetBudget- en

  krediet bewaking

  Regi-streren

  Boekhouding

  RapportEvalueren

  en bijsturen

  BBC is meer dan het financile!

 • 1.3 Beleidscyclus9

  Beleidsplanning Beleids

  uitvoering

  BeleidsEvaluatie

  BeleidsBijsturing

  PLAN DO

  CHECKACT

  Strategische keuzes maken over de toekomst Opstellen van strategische en operationele doelstellingen

  Werkwijze en middelen vastleggen om deze toekomst te realiseren Uitvoeren van de

  doelstellingen

  Vastleggen hoe de realisatie wordt gemeten Opvolgen in welke mate de doelstellingen gerealiseerd zijn

  Vastleggen hoe er bijgestuurd moet worden Acties formuleren om bij te sturen

 • 10

  1.3 Beleidscyclus: toegepast

  Financile Uitvoering

  Boekhouding Tussentijdse

  evaluatie

  Financile Planning

  Meerjarenplan Budget

  Financile Bijsturing

  Bijsturen financieelmeerjarenplan na finale evaluatie

  FinancileEvaluatie

  Budgetcontrole Audit Interne Controle METEN

  Beleidsuitvoering

  Beleids-Evaluatie

  BeleidsBijsturing

  BeleidsPlanning

 • Meten is weten ! Een organisatie heeft nood aan antwoorden op haar vragen en meestal ook snel om te kunnen sturen.

  Meten controleren van individuen.

  Welke processen dienen te worden verbeterd ? Waarom?

  Hoe?

  Wordt het juiste gedrag aangemoedigd ?

  Hebben we vooruitgang geboekt t.o.v. onze strategische doelstellingen

  ?

  Welke activiteiten het meeste impact hebben op uw algemene

  performantie ?Hoe wordt onze dienstverlening

  gepercipieerd door onze klanten ?

  Waarom is meten belangrijk? Een organisatie wenst antwoorden

  Bereikt men de beoogde effecten

  met het gevoerde beleid ?

 • Vroeger: louter financieel Vermogensverantwoording

  Bezittingen Schulden

  Resultaatbepaling Kosten Opbrengsten

  Beleidsinstrument Ratios

  Budgettair resultaat Budgettaire boekhouding en

  algemene boekhouding Kredietcontrole

  Nu: Meer omvattend financile toestand

  analyse Beleidsevaluatie

  Doelstellingen Efficintie/ effectiviteit Balanced scorecard Indicatoren

  evaluatie autorisatie Kredietcontrole

  beheers- en controlefunctie Analyse / BH

  statistische functie hogere overheden

  12

  1.4 Doel jaarrekening

 • vroeger: NGB Geen voorzieningen Kredieten op vorige jaren Geen automatische

  herwaarderingen meer Ratioanalyse nuttig? Verschillende financile

  resultaten T-formulier

  1.5 Verschillen voor gemeentennu: BBC

  Voorzieningen Doelstellingen Basis voor kostprijsanalyse Correctere werkelijke

  toestand Bestemde gelden n gecumuleerd resultaat

  13

 • vroeger: NOB Financieel Activiteitencentra

  nu: BBC Doelstellingen Meer dan financieel Kostenplaatsen Bestemde gelden n gecumuleerd

  resultaat

  6 februari 2014

  14

  1.5 Verschillen voor OCMW

 • 1. 6 Samenstelling jaarrekening Organieke decreten

  beleidsnota financile nota samenvatting algemene rekeningen

  De beleidsnota omvat: De doelstellingenrealisatie De doelstellingenrekening De financile toestand Inhoudstabel: te tonen rapporten\inhoudstabel.xls Link jaarrekening: te tonen rapporten\jaarrekening 2012.pdf

  15

  Voorbeeld jaar-

  rekening

 • 6 februari 2014

  16

 • 17

  2. Stappen-plan

 • 2.1 Context Vroeger

  Financieel: financile dienst Nu

  Evaluatie doelstellingen: hele organisatie Evaluatie budgethouders (toekomst) Financile evaluatie

  Processen: Wie? Wat? Wanneer? Voorbeeld stappenplan: link:te tonen rapporten\Planning opmaak

  jaarrekening.docx

  18

 • 2.2 Stappenplan

  STAP 1: Planning jaarovergang

  STAP 2: Nagaan volledigheid van de boekhouding

  STAP 3: Opstellen jaarrekeningLink: te tonen rapporten\Checklist voorbereidingen afsluiten gemeente.docxLink: te tonen rapporten\Checklist voorbereidingen afsluiten OCMW.docx

  6 februari 2014

  19

 • STAP 1: Planning jaarovergang20

  Zijn alle facturen opgevraagd en uitgaande facturen opgemaakt? Transactiemoment goederenontvangst

  Openstaande bestelbonnen en verbintenissen bekijkenIs er actie nodig? Aanrekeningen,

  Afspraken weddebetalingen

  Afspraken afsluiten kassen

  Voorlopige proef en saldi balans maken en nakijken Standopgave

 • STAP 2: Volledigheid van boekhouding Checklist

  Ontvangsten Uitgaven Correctieboekingen Wachtrekeningen aanzuiveren

  Balansrubrieken Patrimonium - inventaris Werken in uitvoering Subsidies (oninbaar, allemaal geboekt) Controle van de leningen

  21

 • STAP 2: Volledigheid van boekhouding Aandachtspunten

  Verkeerde saldi Openstaande vorderingen Totaal van de vorderingen Debiteurenbeheer Patrimonium Fouten in consistentie annuteit Matching principe: K en O aan juiste jaar toewijzen

  22

 • STAP 3: Opstellen jaarrekening23

  Technische opmaak Balans, staat van opbrengsten en kosten,

  Evaluatie doelstellingen / gevoerde beleid / toetsing bereikte resultaten en effecten Via 3 kernvragen

 • Drie kernvragen24

  Wat hebben we bereikt? In welke mate werden de doelstellingen gerealiseerd

  Wat hebben we hiervoor gedaan? In welke mate werden de actieplannen gerealiseerd?

  Kloppen de rekeningen? Wat zijn de ontvangsten en uitgaven van het betrokken actieplan gedurende het financile boekjaar?

 • Hoe beoordelen? Data verzamelen: permanent proces Resultaat opvragen Resultaten synthetiseren

  Via proces / softwarepakketten

  Voorbeeld Jaarverslag stad Antwerpen 2012 http://www.antwerpen.be/docs/Stad/Bedrijven/Financien/Jaarrekening_

  2012.pdf

  25

 • Beleidsdomein Wegen en MobiliteitStrategische doelstellingOperationele doelstelling Bevorderen van de fietsvaardigheid en behendigheid van de schoolgaande jeugd door het organiseren van een specifiek educatief aanbodNaam leidinggevendeNaam Interne projecttrekkerVersie

  Feedback/aanvullingen/verfijningenGeen info

  Specifiekok zeer duidelijk, schoolgaande jeugd

  fietsvaardigheid en behendigheid

  Aanvaard

  Meetbaarja, bijvoorbeeld korte test alvorens bv. cursus gevolgd wordt

  Realistisch ok

  de provincie kan hier gerichte acties ondernemen, valt binnen haar bevoegdheid

  Tijdsgebonden richt zich op n budgetjaar, acties

  De operationele doelstelling straalt voldoende ambitie uitHet resultaat dat de operationele doelstelling beoogt is realistisch en de risicos verbonden aan de doelstelling zijn tevens beheersbaarDe provincie heeft een impact en is bevoegd voor het vooropgestelde doel

  De operationele doelstelling richt zich op korte tot middellange termijn.(indien de termijn niet expliciet vermeld wordt, wordt uitgegaan van n jaar)

  Fietsverkeer verbeteren in de provincie op vlak van woonwerkverkeer, woonschoolverkeer en andere dagelijkse verplaatsingen

  Score

  De richting in de doelstelling is duidelijk aangegevenEr kan een meetbare indicator aan de OD gekoppeld worden

  Het doel en beoogd resultaat is concreet, volledig, nauwkeurig aangegevenEr kunnen activiteiten aan de doelstelling gekoppeld worden die aangeven HOE het resultaat moet bereikt worden

  De doelstelling is makkelijk leesbaar (geen vakjargon, overbodige informatie, onduidelijke/dubbelzinnige termen)De doelstelling is in overeenstemming met de politieke visie in het bestuursakkoord/beleidsprogramma of er is overleg geweest met de gedeputeerde

  De operationele doelstelling is intern gereviseerd en besproken met de betrokkenen binnen De operationele doelstelling is gedragen door alle betrokken leidinggevenden van andere

  De doelgroep is voldoende duidelijk aangegevenDe operationele doelstelling is in lijn met de strategische doelstelling

  Criterium

  Doelstelling is toegespitst op het beleidsdomein

  Score-instrument Kwaliteitscontrole van operationele doelstellingen: voorbeeld

 • 1.1 Naam KPI1.2 Beleidsdomein

  (+ afkorting)1.3 Dienst(+ afkorting)1.4 Link SD

  1.5 Link OD

  1.6 Perspectief (Fin.) Resultaat

  Klant x Lerende organisatie

  1.10 Relevante dimensies1.11 Motivatie

  Per locatie

  Behouden van de klantentevredenheid is belangrijk voor de uitleendienst. Het bewaken van de kwaliteit is essentieel

  1.12 Beperkingen

  Gemiddelde score op een standaard evaluatieformulier (schaal van 10 punten

  A= toegekende scoresB = maximum scores

  Meeteenheida/bx100= % %

  1.9 Beschrijving van de formule

  1.8 Formule

  1.7 Beschrijving KPI

  Interne processen

  Ter versterking van het educatief- en vormingswerk in de non-profitsector en het vrijwilligerswerk willen we voldoende, betaalbare en kwalitatieve infrastructuur en materiaal ter beschikking stellen op een aantal gedecentraliseerde locaties.

  SD Nr. 1

  Behoud van de klantentevredenheid bij de gebruikers van de Provinciale Uitleendienst door het gericht investeren in audiovisueel en didactisch materiaal en het op optimale wijze,beschikbaar stellen van dit materiaal aan de onderwijsinstellingen, openbare instellingen en verenigingen in de non-profitsector gevestigd in de provincie.

  OD Nr. 1

  CUL B-Nr.

  Uitleendienst cultuur

  1. DEFINITIEGemiddelde score evaluatieformulier ivm Klantentevredenheid

 • 3.2 Betrouwbaarheid van de gegevens3.3 Haalbaarheid

  4.4 Project opstarten gegevens-verzameling3.5 Technisch verantwoordelijke3.6 Data-verantwoordelijke

  Excell-tabelExcell-tabel

  (naam medewerker)

  (naam medewerker)

  (naam medewerker)

  Kwartaal 3: 80%Kwartaal 4: 80%

  3. BRON VAN DE GEGEVENS

  Motivatie:

  Hoog Medium Laag (schrap wat niet past).

  Hoog Medium Laag (schrap wat niet past).

  3.1 Bron SysteemDatabankTabelCordinaten

  2.2 Beslissingschema

  Rood : 70%Oranje : >70 en

 • Waaraan voldoet een goede jaarrekening - afsluiting

  1. Goede voorbereiding2. Samen met de diensten3. Getrouw en waar beeld4. Duidelijk voor de stakeholders5. Tijdigheid

  6 februari 2014

  29

 • 30

  3. Dos anddonts

 • 3.1 Doelstellingen31

  Mentaliteitverandering: hoe om te gaan met doelstellingen? Hoe meten, evalueren?Knelpunt

  Alle/geen doelstellingen meten Wel/ geen indicatoren bepalenValkuil

  Betrokkenheid van iedere dienst aanmoedigen bij jaarverslag/doelstellingen opleiding?

  Basis wordt gelegd bij de opmaak van het MJP Groeiproces!

  Advies

 • 3.2 Beleidsmensen32

  Niet vertrouwd met nieuwe manier van werken. BBCKnelpunt

  Geen interesse, te laat in actie komenValkuil

  Infosessie, duidelijke nota, vorming, participatie!

  Permanent proces!Advies

 • 3.3 Financile dienst

  6 februari 2014

  33

  BBC is meer dan financin alleenKnelpunt

  De financile dienst doet het volledige proces (weer) alleenValkuil

  Begin tijdig aan de voorbereiding van de jaarrekening (deadline, processen, management team,)

  Betrokkenheid vergrotenAdvies

 • 3.4 Financile uitvoering

  6 februari 2014

  34

  Sturing komt op moment dat van het transactiemoment (factuur/ prestatie/ dienst) ontvangst (TOF)

  Transactiekredieten: plannen, continu evalueren / permanent evaluatieproces

  Knelpunt

  Alles kan opgelost worden met budgetwijzigingen, interne kredietaanpassingen, verschuivingen,

  Ruimere kredietcontrole Scheeftrekking tot het oorspronkelijk budget

  Valkuil

  Goede basis meerjarenplanning en budget is nodig Goede afspraken tussen de diensten MAT cordineert Duidelijke kredietbewaking

  Advies

 • 3.5 Rapportering

  6 februari 2014

  35

  Goede rapporten, managementrapporten Probleem met benchmarking (diversiteit besturen )Knelpunt

  Geen afstemming op de stakeholdersValkuil

  Duidelijke rapportage behoeften bepalen Goede architectuur: domeinen, velden, journalen,

  indeling activa, kostenplaatsten Toetsen met de beleidsmensen, MAT

  Advies

 • 6 februari 2014

  36

  Vragen?

 • Siegfried MasschaeleBusiness Manager Lokale [email protected] 20 66 75

  37

  Slides en bijlagen worden beschikbaar gesteld via Slideshare en worden u morgen toegestuurd

  Expertteam Lokale Besturen