Seminar Nieuw Arbeidsrecht WWZ

Click here to load reader

 • date post

  22-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Onze presentatie van 17 juni 2015 over de nieuwe ontslagregels en het nieuwe arbeidsrecht. Aanzegging, ketenregeling, transitievergoeding, ontslagroutes.

Transcript of Seminar Nieuw Arbeidsrecht WWZ

 • Seminar Nieuw Arbeidsrecht

  17 juni 2015

 • Het programma van vanmiddag:

  1. De arbeidsovereenkomst

  2. Einde dienstverband

  3. Vergoedingen

  4. Tips en vragen

  17 juni 2015

 • De arbeidsovereenkomst (1) Sinds 1 januari 2015 is al gewijzigd:

  a. Aanzegplicht (1) Werkgever informeert werknemer tijdig over wel/niet verlengen contract

  en welke arbeidsvoorwaarden:

  indien contract voor bepaalde tijd >= 6 maanden:

  - Schriftelijk aanzeggen

  - 1 maand voor einde bepaalde tijd

  Sanctie is verschuldigd als aanzegging:

  - Niet is gedaan: vergoeding ter hoogte van 1 maand loon

  - Niet tijdig is gedaan: vergoeding naar rato

  Overgangsrecht:

  - Directe werking! (ook voor lopende contracten)

  17 juni 2015

  3

 • 17 juni 2015

 • De arbeidsovereenkomst (2) Sinds 1 januari 2015 is al gewijzigd:

  b. Proeftijd Contract voor bepaalde tijd 6 maanden maar < 2 jaar: maximaal 1

  maand proeftijd

  Contract voor bepaalde tijd => 2 jaar / onbepaalde tijd: maximaal 2

  maanden proeftijd

  Overgangsrecht:

  - Directe werking per 1 januari 2015 (datum sluiten contract)

  - Eerbiedigende werking lopende contracten

  17 juni 2015

  5

 • De arbeidsovereenkomst (3) Sinds 1 januari 2015 is al gewijzigd:

  c. Concurrentiebeding Alleen nog af te spreken bij contract voor onbepaalde tijd

  Uitzondering mogelijk voor contract voor bepaalde tijd indien:

  - In arbeidsovereenkomst opgenomen

  - Schriftelijke motivering waarom beding noodzakelijk is

  - Vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen

  Overgangsrecht:

  - Directe werking per 1 januari 2015 (datum sluiten contract)

  - Eerbiedigende werking voor lopende contracten

  17 juni 2015

  6

 • De arbeidsovereenkomst (4) Ketenregeling

  Oude situatie: 3 x 3 x 3

  Nieuwe situatie: 3 x 2 x 6

  - 3 tijdelijke contracten mogelijk

  - Binnen periode van 2 jaar

  - Opvolgend binnen 6 maanden

  Overgangsrecht:

  - Eerbiedigende werking voor lopende contracten

  - Lopende keten? Nieuwe regels gelden bij volgend contract

  17 juni 2015

  7

 • De arbeidsovereenkomst (5)

  Ketenregeling: overgangsrecht

  Nieuw recht van toepassing op aovk die op of na 1 juli 2015 is

  aangegaan, uiterlijk zes maanden na de daaraan voorafgaande aovk,

  tenzij CAO van toepassing is met een afwijkende ketenbepaling.

  De tussenpoos die vr 1 juli 2015 begint, telt mee bij aovks gesloten op of na 1 juli 2015.

  Als een aovk voor bepaalde tijd op 1 juli 2015 de 24 maanden nog niet is

  gepasseerd, maar dat wel tijdens de duur van deze aovk gebeurt, dan

  blijft de oude ketenregeling van toepassing.

  17 juni 2015

 • De arbeidsovereenkomst (6)

  17 juni 2015

 • 1. De arbeidsovereenkomst

  2. Einde dienstverband

  3. Vergoedingen

  4. Tips voor de praktijk

  17 juni 2015

 • Einde dienstverband (1)

  Het wettelijk systeem:

  Uitgangspunt is de opzegging met INSTEMMING door de wn.

  Lukt dat niet (en ook geen vaststellingsovereenkomst VSO), dan zijn er (nog steeds) twee wegen mogelijk:

  UWV bedrijfsecon. ontslag /langdurige arbeidsong.

  Rechter hoger beroep UWV weigering en overige

  gronden

  17 juni 2015

 • Einde dienstverband (2)

  Ontslagroutes en redenen

  17 juni 2015

 • Einde dienstverband (3)

  Regels UWV procedure

  Ontslagregeling + Regeling UWV ontslagprocedure

  Nieuwe termijnen; in principe afhandelen door UWV binnen 4 weken

  Alleen bij uitzondering advies van de Ontslagadviescommissie

  Aanvraag indienen aan de hand van 3 (PDF) formulieren (nog niet

  verplicht)

  17 juni 2015 13

 • Einde dienstverband (4) Inhoud UWV procedure

  Afspiegelingsbeginsel blijft gelijk, afwijking bij CAO wordt mogelijk

  Behandelingsduur UWV komt in mindering op opzegtermijn (waarbij

  tenminste n maand resteert)

  Schending wederindiensttredingsvoorwaarde > vernietiging opzegging

  door Kantonrechter

  Geen toestemming van UWV > ontbinding vragen bij Kantonrechter

  Geen toestemming UWV bij opzegverboden (ziekte!)

  17 juni 2015 De Koningh Advocaten, Maarssen

  Tel. 0346-550270 14

 • Einde dienstverband (5)

  Een procedure bij de kantonrechter is vereist:

  als het UWV de toestemming heeft geweigerd

  voor tussentijdse beindiging van een arbeidsovereenkomst

  voor bepaalde tijd ZONDER tussentijds opzegbeding

  bij beindigingsgronden gelegen in de persoon van de

  werknemer, zoals

  - - frequent ziekteverzuim

  - - disfunctioneren

  - - verstoorde arbeidsverhouding

  - - werkweigering of dringende reden

  17 juni 2015

 • Einde dienstverband (6)

  Andere ontslagmogelijkheden:

  Ontslag op staande voet

  Ontbindende voorwaarde in aovk

  Pensioenontslag in aovk

  Vaststellingsovereenkomst

  17 juni 2015

 • Einde dienstverband (7)

  Ontslag op staande voet

  De dringende reden hoeft niet meer direct te worden

  medegedeeld, maar moet wel zsm na het ontslag.

  Risico billijke vergoeding die hoger zal zijn dan de Transitievergoeding.

  Voorwaardelijke ontbinding wellicht niet (meer) mogelijk.

  Kort geding doorbetaling loon vs bodemprocedure

  Alsnog vaststellingsovereenkomst sluiten is meestal het beste.

  17 juni 2015

 • Einde dienstverband ontslagprocedures

  17 juni 2015

 • Einde dienstverband (8)

  Instemming met opzegging

  Werknemer kan schriftelijk instemmen met opzegging door werkg.

  Geen toestemming UWV of rechter nodig en recht op WW.

  Maar let op:

  14 dagen bedenktermijn (of 3 weken als geen info is verstrekt)

  Transitievergoeding is verplicht

  Geen instemming? Werknemer kan vernietiging opzegging vragen

  aan rechter + herstel dienstverband + billijke vergoeding

  17 juni 2015

 • Einde dienstverband (9)

  Vaststellingsovereenkomst (wederzijds goedvinden)

  Niet hetzelfde als instemming met opzegging!

  Alleen schriftelijk

  14 dagen bedenktermijn (of 3 weken als geen info is verstrekt)

  Werknemer bedenkt zich (schriftelijk en tijdig): opnieuw onderhandelen?

  Wel of niet vrijstellen van werk?

  Transitievergoeding is niet verplicht

  Hoogte vergoeding afhankelijk van inschatting kansen bij UWV of

  rechter.

  Toch nog de kantonrechtersformule?

  17 juni 2015

 • 1. De arbeidsovereenkomst

  2. Einde dienstverband

  3. Vergoedingen

  4. Tips voor de praktijk

  17 juni 2015

 • Vergoedingen (1)

  De Wet kent verschillende vergoedingen:

  a. De aanzegvergoeding (max. 1 maand salaris)

  b. De Transitievergoeding

  c. De billijke vergoeding

  d. De gefixeerde schadevergoeding

  17 juni 2015

 • De Transitievergoeding (2)

  Kantonrechtersformule vervalt (tenzij in Sociaal Plan of contract).

  In beginsel heeft iedere werknemer recht op Transitievergoeding,

  bij opzegging, ontbinding, niet verlenging.

  Wie heeft gn recht op Transitievergoeding?

  werknemers die < 2 jr in dienst zijn

  AOW of pensioenleeftijd hebben op ontslagdatum

  werknemer heeft zelf opgezegd

  bij wederzijds goedvinden (VSO)

  alsmede (maar met keuzerecht)

  Bij lopende collectieve afspraken (bv Sociaal Plan)

  Bij golden parachute bepaling in contract

  17 juni 2015

 • De Transitievergoeding (3)

  Hoogte

  De hoogte van de Transitievergoeding wordt bepaald door:

  Leeftijd

  Duur dienstverband

  Salaris (Besluit Loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding)

  Grote (> 25 werknemers) of kleine werkgever

  Ontslag wegens slechte financile situatie of andere grond

  Maximum 75.000 (of jaarsalaris als dat hoger is)

  17 juni 2015

 • De Transitievergoeding (4)

  Hoogte

  Berekening formeel op basis van jaren dienstverband.

  0-10 jaar in dienst: maand salaris per dienstjaar

  > 10 jaar in dienst: maand per dienstjaar

  Extra vergoeding voor oudere werknemer (> 10 jr. in dienst + ouder dan 50 jaar) bij grotere werkgever (overgangsregeling).

  Geen vergoeding voor dienstjaren vr 1-5-2013 bij kleine werkgever + ontslag wegens financile situatie.

  17 juni 2015

 • De Transitievergoeding (5)

  Grote verschillen!!

  17 juni 2015

 • Transitievergoeding (6) korting

  Het Besluit Transitievergoeding noemt twee soorten kosten:

  Transitiekosten (zoals scholing, outplacement, langere opzegtermijn met vrijstelling van werk) mits gericht op het

  voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode

  daarvan.

  Inzetbaarheidskosten (kosten gemaakt ter versterking van een bredere inzetbaarheid van de werknemer buiten het bedrijf van de

  werkgever), zoals het volgen van een talencursus,

  managementopleiding, etc.) mits er geen directe relatie bestaat

  met de (toekomstige) functie bij de werkgever.

  Nb: mits(vraf) schriftelijke overeenstemming tussen werkgever en

  werknemer is bereikt over het in mindering brengen van de te

  maken kosten op een Transitievergoeding (behalve in geval van

  een faciliteit die in een CAO of socia