SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE … · 2015. 5. 28. · SELECTIEPROCEDURE...

28
INFORMATIEBUNDEL SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE-COÖRDINATOR / HOOFD VAN DE FINANCIËLE DIENST VOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAPS-COMMISSIE ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK. KWALITEITEN VAN MENSEN ZIJN DOORSLAGGEVEND, ONGEACHT GESLACHT, LEEFTIJD, AFKOMST OF HANDICAP.

Transcript of SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE … · 2015. 5. 28. · SELECTIEPROCEDURE...

Page 1: SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE … · 2015. 5. 28. · SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE-COÖRDINATOR / HOOFD VAN DE FINANCIËLE ... BELANGRIJK. KWALITEITEN

INFORMATIEBUNDEL

SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE

DESKUNDIGE-COÖRDINATOR / HOOFD VAN DE FINANCIËLE DIENST

INHOUDSTAFEL

VOOR DE VLAAMSE

GEMEENSCHAPS-COMMISSIE

ZIJN GELIJKE KANSEN

BELANGRIJK.

KWALITEITEN VAN MENSEN

ZIJN DOORSLAGGEVEND,

ONGEACHT GESLACHT,

LEEFTIJD, AFKOMST OF

HANDICAP.

Page 2: SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE … · 2015. 5. 28. · SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE-COÖRDINATOR / HOOFD VAN DE FINANCIËLE ... BELANGRIJK. KWALITEITEN

2

De VGC

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is een overheidsinstelling opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989. Op het grondgebied van het Brussels hoofdstedelijk gewest is de VGC bevoegd voor culturele, onderwijs- en persoonsgebonden materies.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de basis en draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in Brussel en voor diegenen die bij haar aansluiting zoeken. Vanuit Nederlandstalig perspectief geeft ze aan de grootstad en het gebruik van haar mogelijkheden vorm en inhoud. De Vlaamse Gemeenschapscommissie maakt deze missie waar vanuit haar institutionele positionering en haar bevoegdheden inzake cultuur, onderwijs, welzijn en gezondheid.

Door de ontwikkeling en ondersteuning van een open Nederlandstalig netwerk van diensten en voorzieningen op alle terreinen van haar bevoegdheden, wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie de kwaliteit van het leven in de stad in de diverse levensdomeinen verhogen en nieuwe kansen bieden aan mensen.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie staat voor een assertieve, open en zelfverzekerde Vlaamse gemeenschap die evident aanwezig is in het Brussels hoofdstedelijk gewest en die de stad mee uitbouwt. Als overheid stelt ze zich fundamenteel communicatief,

VGC heeft als doel de

levenskwaliteit in de stad te

verhogen en mensen nieuwe

kansen te geven.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), als overheidsbestuur bevoegd voor cultuur, jeugd,

sport, onderwijs, vorming, welzijn, gezondheid en gezin voor iedereen die toenadering zoekt tot

de Nederlandstalige gemeenschap in Brussel, organiseert een

Selectieprocedure mandaatfunctie

Deskundige –coördinator/ hoofd van de financiële dienst

Page 3: SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE … · 2015. 5. 28. · SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE-COÖRDINATOR / HOOFD VAN DE FINANCIËLE ... BELANGRIJK. KWALITEITEN

3

grootstedelijk geëngageerd, coöperatief, toekomstgericht, direct, ondersteunend, dienstverlenend en innoverend op.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft lokale en intermediaire taken, oefent provinciale bevoegdheden uit en vervult gemeentelijke opdrachten als een overkoepeling voor het gewest wenselijk is of als gemeenten hun taken niet ten volle waarmaken. De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft structurele banden, van institutionele, financiële, politieke en/of inhoudelijke aard, met de Vlaamse Gemeenschap en met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Page 4: SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE … · 2015. 5. 28. · SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE-COÖRDINATOR / HOOFD VAN DE FINANCIËLE ... BELANGRIJK. KWALITEITEN

4

De politieke organen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zijn de Raad en het College. De Raad is het beraadslagende orgaan en is samengesteld uit de 17 Nederlandstalige leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Het uitvoerende orgaan is het College, dat bestaat uit de twee Nederlandstalige ministers en de Nederlandstalige staatssecretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Het Brusselse lid van de Vlaamse Regering woont de vergaderingen van het College met raadgevende stem bij.

De administratie vervult een drievoudige taak voor het College:

Zij bereidt het beleid voor. Zij voert de beslissingen van het College correct en nauwgezet uit. Zij evalueert de effecten van het gevoerde beleid.

Organisatiestructuur van de administratie?

Page 5: SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE … · 2015. 5. 28. · SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE-COÖRDINATOR / HOOFD VAN DE FINANCIËLE ... BELANGRIJK. KWALITEITEN

5

De leidend ambtenaar

De leidend ambtenaar staat in voor het aansturen van de VGC-administratie op het gebied van strategie & algemeen management. Onderstaande diensten/cellen/eenheden worden rechtstreeks door de leidend ambtenaar aangestuurd. De diensten leidend ambtenaar staat in voor de kanselarij (secretariaat van het College), centrum voor documentatie, digitaal management en kwaliteitszorg en de juridische dienst en klachtenbehandeling.

Stedelijk beleid coördineert het programma van het Vlaamse stedenfonds in Brussel, voert de transversale opdrachten uit van het stedenfonds, en stimuleert samenwerking met andere overheden die actief zijn op het vlak van stedelijk beleid in het hoofdstedelijk gewest.

De Meet- en Weetcel / Expertisecentrum staat in voor de wetenschappelijke onderbouw van het VGC-beleid. Haar kerntaken vallen uiteen in drie grote clusters: wetenschappelijk onderzoek, dataverzameling, meten en operationaliseren van (indicatoren in) beleidsplannen De meet- en weetcel verzorgt de wetenschappelijke begeleiding van onderzoeken die in opdracht van de VGC uitgevoerd worden. De dienst Communicatie & ICT / Events staat in voor de ondersteuning, de dienstverlening en de aansturing van: ICT

Diensten leidend ambtenaar

Cel stedelijk beleid

Meet- en weetcel

Communicatie & ICT / Events

© Lander Loeckx

Page 6: SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE … · 2015. 5. 28. · SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE-COÖRDINATOR / HOOFD VAN DE FINANCIËLE ... BELANGRIJK. KWALITEITEN

6

ICT is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het informaticabeleid van de VGC en bestaat uit twee groepen: de systeemgroep en de groep ontwikkeling. De systeemgroep zorgt voor de aankoop, de installatie, het beheer en het onderhoud van computermateriaal, zowel hardware als software en voor telefonie. De ontwikkelaars schrijven toepassingen en volgen projecten op. Daarenboven geven ze support op gebruikersprogramma’s, maar dan eerder inhoudelijk dan technisch. Bovendien kan de directie Personeel en HRM beroep doen op ICT om opleidingen informatica te geven. Ten slotte verzorgt ICT een servicedesk, waar u terecht kunt met al uw vragen over informatica.

Communicatie (& Events)

De dienst communicatie staat in voor enerzijds de interne communicatie zoals het intranet, interne personeelsnieuwsbrief, taalondersteuning,… en anderzijds de externe bedrijfscommunicatie van de VGC.

Onderhoud wagenpark Mobiele ploeg Magazijn / voorraadbeheer Uitleendienst

De preventieadviseur is een onafhankelijke staffunctie die rechtstreeks onder de werkgever (de leidend ambtenaar) ressorteert. De preventieadviseur ondersteunt de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers om de maatregelen uit de welzijnswet

toe te passen. De preventieadviseur adviseert de VGC-administratie over:

veiligheid en gezondheid op het werk

ergonomie psychosociale belasting van het werk invloed van het leefmilieu op de arbeidsomstandigheden

Facilitair beheer

Preventiedienst en welzijn op het werk

www.vgc.be

Page 7: SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE … · 2015. 5. 28. · SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE-COÖRDINATOR / HOOFD VAN DE FINANCIËLE ... BELANGRIJK. KWALITEITEN

7

arbeidshygiëne

Page 8: SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE … · 2015. 5. 28. · SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE-COÖRDINATOR / HOOFD VAN DE FINANCIËLE ... BELANGRIJK. KWALITEITEN

8

De algemene beleidsdirecties

De algemene beleidsdirecties hebben een centrale positie in het geheel van de organisatie. Ze staan in voor de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid op het vlak van:

Cultuur, Jeugd en Sport Welzijn, Gezondheid en Gezin Onderwijs en Vorming

De algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport staat in voor de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid op het gebied van Cultuur, Jeugd en Sport: Cultuur

algemeen cultuurbeleid: behandelt relevante dossiers voor de gehele algemene directie Cultuur. Subsidies worden voornamelijk toegekend voor: educatieve initiatieven, initiatieven rond cultuurcommunicatie, cultuurparticipatieprojecten.

kunsten: ondersteuning van initiatieven rond kunsteducatie, zoals bijv. Jeugd en Muziek. Lasso, het overkoepelend kunsteducatief netwerk, werd in opdracht van de VGC ontwikkeld om de krachten van verschillende kunsteducatieve werkingen te bundelen en te versterken.

erfgoed: de erfgoedcel is een actieve speler in het brede Brusselse erfgoedveld en stelt zich beschikbaar van diegenen die bewust met cultureel erfgoed bezig zijn. De erfgoedcel is het aanspreekpunt voor de Brusselse erfgoedsector. http://www.erfgoedcelbrussel.be/

musea en cultureel toerisme: het beleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de Brusselse musea bestaat hoofdzakelijk uit overkoepelende initiatieven die vaak gebeuren in samenwerking met de Brusselse Museumraad.

sociaal-cultureel werk ondersteunt verenigingen (sociaal-culturele, etnisch-culturele en seniorenorganisaties), amateurkunsten, bibliotheken en gemeenschapscentra.

Vorming ondersteunt de gemeenschapscentra in hun educatief aanbod en Vormingsplus Citizenne.

streekgericht bibliotheekwerk en ondersteunen van de Nederlandstalige gemeentelijke bibliotheken in Brussel en Muntpunt.

Jeugd & speelpleinen

jeugdbeleid: de opmaak van een jeugdbeleidsplan met strategische en operationele doelstellingen met daaraan gekoppelde acties.

De algemene directie cultuur, jeugd en sport

Page 9: SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE … · 2015. 5. 28. · SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE-COÖRDINATOR / HOOFD VAN DE FINANCIËLE ... BELANGRIJK. KWALITEITEN

9

Jeugdinfo : de jeugddienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is een jongereninformatiepunt (JIP) waar je terecht kan met al je vragen over alles wat jongeren boeit. De jeugdgids is een uitgave van de jeugddienst waarin je informatie vindt op maat van kinderen en jongeren.

Jeugdaanbod: de Vlaamse Gemeenschapscommissie organiseert een vrijetijdsaanbod in jeugdcentrum Aximax en op verschillende speelpleinen in Brussel. Meer informatie www.jongerengids.be en www.brusselbazaar.be.

Sport

Het beleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wil instaan voor de uitbouw van een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod. Om dit aanbod te realiseren ontwikkelt de Vlaamse Gemeenschapscommissie zowel een eigen aanbod als een ondersteuningsbeleid.

Page 10: SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE … · 2015. 5. 28. · SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE-COÖRDINATOR / HOOFD VAN DE FINANCIËLE ... BELANGRIJK. KWALITEITEN

10

De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft een dubbele opdracht voor het Nederlandstalige onderwijs en vorming in Brussel. Enerzijds voert ze een netoverschrijdend onderwijs- en vormingsbeleid dat complementair is aan dat van de Vlaamse Gemeenschap en het lokale school- en vormingsbeleid ondersteunt:

brengt scholen, organisaties, koepels, andere overheden... samen zelf kwaliteitsbevorderende initiatieven opzetten voor een kwaliteitsvol onderwijs en

vorming op maat van Brussel, of ondersteunen van derden die kwaliteitsbevorderende initiatieven opzetten

initiatieven opzetten om instroom en doorstroom in het Nederlandstalig onderwijs en vorming te bevorderen

acties opzetten om het Brusselse Nederlandstalige onderwijs- en vormingsaanbod bekend te maken en om de infrastructuur, uitrusting en materiaal te verbeteren.

Anderzijds is de Vlaamse Gemeenschapscommissie sinds 1995 ook de inrichtende overheid van eigen scholen, en heeft ze een onderwijsbeleid voor de 'eigen onderwijsinstellingen’:

Kasterlinden - basisonderwijs en secundair onderwijs en verblijf voor jongeren: buitengewoon onderwijs type 6 en type 7 in kleuter-, lager en secundair. De school en het internaat bevinden zich op een groene campus in de rand rond Brussel. Op deze campus laten we leerlingen met autismespectrumstoornis, dove en slechthorende leerlingen, leerlingen met een taal -en/of spraakstoornis en slechtziende leerlingen groeien. www.kasterlinden.be

Zaveldal: een multiculturele school voor buitengewoon secundair onderwijs in het hartje van Brussel. Er wordt individueel onderwijs aangeboden en begeleiding van leerlingen tussen 12 en 21 jaar met een attest BuSO OV3, het type 1 of type 3. www.zaveldal.be

Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Het CLB Brussel is het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van de Scholengroep Brussel. Het begeleidt scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het CLB is er voor de leerlingen, de ouders en de school en helpt bij een waaier van onderwerpen, die allen één doel hebben: de gezonde en optimale ontwikkeling van uw kind:

preventief medisch onderzoek, raadgeving en informatie over studiekeuzes, hulp en ondersteuning als het kind problemen heeft met leren of als het zich niet

goed voelt op school.

De algemene directie onderwijs en vorming

www.onderwijsinbrussel.be

Page 11: SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE … · 2015. 5. 28. · SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE-COÖRDINATOR / HOOFD VAN DE FINANCIËLE ... BELANGRIJK. KWALITEITEN

11

In het CLB staat een team van deskundigen klaar voor u en uw kind: artsen, paramedisch werkers, psycho-pedagogische consulenten, psycho-pedagogisch werkers, maatschappelijk werkers en intercultureel bemiddelaars. Het CLB is er voor alle leerlingen, maar kinderen en jongeren met leer- of opvoedingsproblemen en leerlingen die opgroeien in moeilijke omstandigheden, krijgen bijzondere aandacht.

Page 12: SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE … · 2015. 5. 28. · SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE-COÖRDINATOR / HOOFD VAN DE FINANCIËLE ... BELANGRIJK. KWALITEITEN

12

De algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin staat in voor de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid op het gebied van Welzijn, Gezondheid en Gezin: Welzijn

Personen met een handicap: De Vlaamse Gemeenschapscommissie ondersteunt initiatieven voor personen met een handicap. Zij subsidieert projecten van tijdelijke of langere duur met een bijzondere meerwaarde voor de personen met een handicap in het Brusselse hoofdstedelijke gewest. Daarnaast kan de VGC ook subsidies voor infrastructuur verlenen aan organisaties binnen deze sector.

Woon- en ouderenzorg: Samen met haar partners werkt de VGC aan een kwaliteitsvol informatie- en dienstverleningsaanbod voor ouderen in Brussel. Actieve participatie van senioren aan de maatschappij staat daarbij voorop. Zo streeft de VGC o.a. via financiële ondersteuning van de lokale dienstencentra naar een kwaliteitsvol en laagdrempelig aanbod voor alle mogelijke (al dan niet kwetsbare) gebruikers uit de buurt. Woonzorg omvat alle hulp- en dienstverlening die erop gericht is om de zorgvrager zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Ook voor de sector woon- en ouderenzorg kan de VGC infrastructuursubsidies toekennen.

Jeugdwelzijn: De VGC ondersteunt en stimuleert initiatieven die bijdragen tot het welzijn van kinderen en jongeren, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen en dit vanuit een integrale benadering van de leef- en leercontext van de jongeren. Ook binnen de sector jeugdwelzijn kan de VGC subsidies voor infrastructuur verlenen.

Lokaal sociaal beleid: Het Lokaal Sociaal Beleid wil de sociale hulp- en dienstverlening beter toegankelijk maken voor de burger. De Vlaamse Gemeenschapscommissie tekent samen met de stuurgroep lokaal sociaal beleid de grote lijnen uit van het Lokaal Sociaal Beleid in het Brusselse hoofdstedelijke gewest.

Daarnaast neemt de dienst Welzijn binnen de Vlaamse Gemeenschapscommissie enkele transversale thema’s op:

Vrijwilligerswerk: Het beleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake vrijwilligerswerk bestaat voornamelijk uit de ondersteuning van overkoepelende initiatieven die vaak gebeuren in samenwerking met Het Punt vzw, het steunpunt voor vrijwilligerswerk in Brussel.

Armoedebestrijding: De Vlaamse Gemeenschapscommissie ziet toe op de implementatie van de visietekst armoedebestrijding en zorgt voor afstemming op het Vlaamse en Brusselse armoedebeleid.

De algemene directie welzijn, gezondheid en gezin

Page 13: SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE … · 2015. 5. 28. · SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE-COÖRDINATOR / HOOFD VAN DE FINANCIËLE ... BELANGRIJK. KWALITEITEN

13

Algemene Gezondheidszorg

De VGC draagt ertoe bij om Nederlandstalige preventieve, curatieve en palliatieve gezondheidszorg te garanderen voor de Brusselse gebruiker die op een Nederlandstalig aanbod een beroep wenst te doen. Gezondheidszorg toegankelijk maken voor iedereen, zeker voor de meest kwetsbaren, blijft de grootste uitdaging en dit in een multiculturele stad met een complexe institutionele en maatschappelijke realiteit. Ruime aandacht gaat naar aids, drugs, tuberculose en andere typisch grootstedelijke problemen.. Gezondheidsbevordering en preventie

De VGC ondersteunt verenigingen en (vernieuwende) initiatieven die werken rond gezondheidsbevordering en preventie op verschillende manieren. Enerzijds biedt ze structurele steun aan organisaties, anderzijds subsidieert ze projecten (ook scholen) die werken aan preventie en gezondheidspromotie, vb. projecten over gezonde voeding. Geestelijke gezondheidszorg

De VGC subsidieert initiatieven die mensen met psychische of psychiatrische problemen begeleiden en, indien mogelijk, re-integreren in de maatschappij.

Samenwerking, netwerking en afstemming van het gezondheidsaanbod

De VGC stimuleert netwerking en samenwerking tussen de verschillende lijnen van de gezondheidszorg via o.a. ondersteuning van vzw Huis voor Gezondheid. Vzw Brussels Overleg Thuiszorg organiseert multidisciplinair overleg om de hulpverlening beter op elkaar af te stemmen. Deze coördinerende organisatie oriënteert

de mensen naar gepaste diensten en organisaties die ondersteuning kunnen bieden bij zorg aan huis. Lokaal gezondheidsoverleg

De Vlaamse Gemeenschapscommissie wil de Brusselse Vlamingen goed informeren en stimuleren in het aanleren van een gezond levenspatroon(vb. stoppen met roken) alsook preventief gedrag stimuleren (vb. griepvaccinatiecampagne voor bejaarden). Allerlei instanties zoals Kind en Gezin, scholen, Centra voor Leerlingenbegeleiding en het Lokaal Gezondheidsoverleg Brussel (LOGO) kunnen hierbij en rol spelen. Logo staat voor Lokaal Gezondheidsoverleg, opgericht door de Vlaamse Gemeenschap, en is een netwerk van organisaties die zich engageren om samen een programma te realiseren. Deze samenwerking heeft een meerwaarde: het effect van de acties van de partners verhoogt. Er zijn 14 Logo's in Vlaanderen en 1 voor het Brussels hoofdstedelijk gewest. Logo Brussel situeert zich in de schoot van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. We hebben extra aandacht voor kwetsbare en moeilijk te bereiken doelgroepen zoals kansarmen, vereenzaamde bejaarden, allochtonen enz. Ook grootstedelijke gezondheidsproblemen zoals tbc, aids en toegang tot de preventieve gezondheidszorg krijgen aandacht. Structureel

Page 14: SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE … · 2015. 5. 28. · SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE-COÖRDINATOR / HOOFD VAN DE FINANCIËLE ... BELANGRIJK. KWALITEITEN

14

werken aan een gezondheidsbeleid in scholen en organisaties of aan een gezonde buurt samen met de bewoners vinden we essentieel naast preventie. En om dit alles te realiseren slaan we bruggen naar de Franstalige gemeenschap: gezondheid kent immers geen grenzen. Etnisch-culturele minderheden

In haar minderhedenbeleid wil de VGC enerzijds Vlaamse decreten en beleidskeuzes inzake minderheden en inburgering maximaal toepasbaar maken in Brussel en anderzijds een aanvullend beleid voeren, afgestemd op de specifieke Brusselse situatie. De belangrijkste krijtlijnen van het beleid inzake etnisch-culturele minderheden zijn de volgende:

de implementatie van de Vlaamse regelgeving, en meer bepaald van het minderhedendecreet en het inburgeringsdecreet

de ondersteuning van initiatieven die de realisatie van het minderhedendecreet en de integratie in de Vlaamse gemeenschap te Brussel bevorderen: enerzijds samenlevingsinitiatieven, anderzijds initiatieven voor specifieke doelgroepen

de ondersteuning van initiatieven voor taalstimulering bij allochtonen de ondersteuning van initiatieven ter bevordering van interreligieuze en

interlevensbeschouwelijke dialoog de selectie en opvolging van Nederlandstalige Brusselse projecten in het kader van

het Federaal Impulsfonds voor Migranten De Poolster

Het revalidatiecentrum 'De Poolster' onderzoekt en behandelt kinderen met uiteenlopende leer- en ontwikkelingsstoornissen, moeilijkheden op vlak van spraak, taal, motoriek, gedrag, geheugen, concentratie,... Verder richten we ons op kinderen met meer specifieke problemen zoals verstandelijke beperking, gedragsmoeilijkheden, overbeweeglijkheid, ADHD, autisme,... We zien ook kinderen en volwassenen met een gehoorverlies. Zowel het onderzoek als de behandeling verlopen multidisciplinair en ambulant. Het centrum wil bijdragen tot een maximale ontplooiing van personen met een gehoorproblematiek, ontwikkelingsstoornissen, leermoeilijkheden en/of specifieke moeilijkheden zoals autisme, verstandelijke beperking, ADHD,... teneinde een bevredigende sociale en/of professionele integratie mogelijk te maken.

Page 15: SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE … · 2015. 5. 28. · SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE-COÖRDINATOR / HOOFD VAN DE FINANCIËLE ... BELANGRIJK. KWALITEITEN

15

Het revalidatiecentrum bestaat uit een team van gespecialiseerde therapeuten: audiologen, ergotherapeuten, kinesist, logopedisten, maatschappelijk assistente, neus-keel-oorarts en psychologen.

Page 16: SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE … · 2015. 5. 28. · SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE-COÖRDINATOR / HOOFD VAN DE FINANCIËLE ... BELANGRIJK. KWALITEITEN

16

De beleidsuitvoerende entiteiten

De beleidsuitvoerende entiteiten staan naast de voorbereiding en evaluatie voornamelijk in voor de uitvoering van het beleid. De entiteiten ressorteren elk onder een algemene beleidsdirectie. Ze werken voor alle transversale thema’s nauw samen met de cel Stedelijk beleid. De entiteit Gemeenschapscentra staat in voor de coördinatie en de begeleiding van de 22 gemeenschapscentra: een uitgebreid artistiek, sociaal-cultureel en educatief aanbod. Van theater- en muziekvoorstellingen, over cursussen en speelweken tot projecten in verschillende wijken. www.cultuurcentrum.be.

GC Candelaershuys – Ukkel GC De Kriekelaar – Schaarbeek GC De Kroon – Sint-Agatha-Berchem GC De linde – Haren GC De Maalbeek – Etterbeek GC De Markten - Brussel GC De Pianofabriek – Sint-Gillis GC De Platoo – Koekelberg GC De Rinck - Anderlecht GC De Vaartkapoen – Sint-Jans-Molenbeek GC De Zeyp – Ganshoren GC Den Dam - Oudergem GC Elzenhof – Elsene GC Essegem – Jette GC-Everna - Evere GC Heembeek-Mutsaard – Neder-Over-Heembeek GC Kontakt – Sint-Pieters-Woluwe GC Nekkersdal - Laken GC Op-Weule – Sint-Lambrechts-Woluwe GC Ten Noey – Sint-Joost-ten-Node GC Ten Weyngaert – Vorst GC WaBo – Watermaal-Bosvoorde

Entiteit gemeenschapscentra

Entiteit onderwijscentrum

Page 17: SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE … · 2015. 5. 28. · SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE-COÖRDINATOR / HOOFD VAN DE FINANCIËLE ... BELANGRIJK. KWALITEITEN

17

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) wil de kansen van alle kinderen en jongeren in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel vergroten.

Het OCB is een deskundige en professionele partner voor de vorming en ondersteuning van schoolteams binnen het Nederlandstalig onderwijs in Brussel op het vlak van taal en

meertaligheid, ouder- en buurtbetrokkenheid, omgaan met diversiteit en Brede School.

Ondersteuning: ondersteuning op maat van de Brusselse Nederlandstalige scholen. Op vraag van het schoolteam wordt er een ondersteuningstraject opgezet. Voor het basisonderwijs gebeurt dit in samenwerking met

Voorrangsbeleid Brussel.

Vorming en uitwisseling: organiseren van vormingen en uitwisselingsmomenten voor leerkrachten, directies en Brede Schoolcoördinatoren. Voor het basisonderwijs gebeurt dit in samenwerking met Voorrangsbeleid Brussel.

Onderwijsbibliotheek: uitlenen en raadplegen van leermiddelen en documentatie omtrent onderwijs in een meertalige en grootstedelijke context.

Studiedienst: zorgt voor de wetenschappelijke onderbouwing van de OCB-werking. Ze ontwikkelt en bundelt expertise en deelt die met het OCB-team en de ruimere onderwijswereld.

Het Onderwijscentrum is ook verantwoordelijk voor de coördinatie van de Brede Scholen. Organisaties uit verschillende sectoren werken samen met één of meer scholen. Hun samenwerking krijgt vorm vanuit de noden en tekorten, de talenten en mogelijkheden van kinderen en jongeren in de stad. Scholen, organisaties, ouders en buurt slaan de handen in elkaar om een brede leer- en leefomgeving te creëren waarin álle kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen krijgen.

De Brusselse Brede Schoolcoördinatoren kunnen rekenen op: Een groepsaanbod: vorming, intervisie, digitaal forum voor Brede

Schoolcoördinatoren Coaching op maat voor Brede Schoolcoördinatoren Begeleiding van opstartende Brede Schoolprojecten

Expertiseontwikkeling omtrent Brede School komt de kwaliteit van de Brusselse Brede Scholen ten goede: De uitwerking van instrumenten en materialen voor het proces van

kwaliteitsverbetering in de Brede Scholen Verzamelen van Brusselse Brede Schoolexpertise en praktijkvoorbeelden

De bovenlokale samenwerking van de Brede Scholen in Brussel krijgt vorm door: Structurele samenwerking met de transversale werkgroep Brede School binnen de

VGC Expertise-uitwisseling met Brusselse bovenlokale partnerorganisaties Aanbod op vraag van (groepen) geïnteresseerden en betrokkenen bij de

uitbouw van Brede Scholen

Page 18: SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE … · 2015. 5. 28. · SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE-COÖRDINATOR / HOOFD VAN DE FINANCIËLE ... BELANGRIJK. KWALITEITEN

18

De Entiteit Gezin wil de kansen van gezinnen met (jonge) kinderen in de Nederlandstalige kinderopvang van baby’s en peuters, buitenschoolse kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning vergroten. De Entiteit Gezin staat in voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het gezinsbeleid. De VGC zet daarbij, vanuit haar regierol, in op de volgende strategische inhoudelijke doelstellingen:

De VGC ondersteunt de voorzieningen in verdere uitbouw van een kwalitatieve werking

De VGC zorgt voor de verdere uitbouw van een fijnmazig en behoeftedekkend aanbod (capaciteitsuitbreiding), met inbegrip van de begeleiding van bouwprojecten

De VGC informeert ouders actief over het Nederlandstalig aanbod en zorgt voor maximale toegankelijkheid (evenwichtig opnamebeleid)

De Entiteit Gezin heeft ook een eigen ondersteuningsaanbod. Meer bepaald wordt gezorgd voor een vormingsaanbod voor medewerkers en/of vrijwilligers van initiatiefnemers en op maat van voorzieningen een ondersteuningstraject opgezet op het vlak van taalontwikkeling en het leren van Nederlands. De Entiteit Gezin realiseert deze opdrachten in partnerschap met het werkveld en streeft een goede samenwerking na met andere beleidsdomeinen (onderwijs, vrije tijd…) en met de Vlaamse Gemeenschap en met andere betrokken overheden.

Entiteit gezin

Page 19: SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE … · 2015. 5. 28. · SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE-COÖRDINATOR / HOOFD VAN DE FINANCIËLE ... BELANGRIJK. KWALITEITEN

19

De algemene directie ondersteuning en facility

De algemene directie Ondersteuning en Facility beheer staat in voor een geïntegreerd zakelijk beheer en bestaat uit drie directies:

Personeel, HRM en Onthaal Financiën, Begroting en Aankoop Gebouwen en Patrimonium

De directie Personeel en HRM is verantwoordelijk voor het sturen van het personeelsbeleid en personeelsbeheer, zodat de Vlaamse Gemeenschapscommissie waar nodig over het gepaste aantal medewerkers met de nodige competenties beschikt, om de opdrachten en de door het College genomen beleidsopties te realiseren.

Wervingen en personeelsbewegingen • examens en selecties • interne mobiliteit • vervangingspool

Een geïntegreerd personeelsbeheer

• ziektebeheer • dossierbeheer (verlofvormen …) • salaris en pensioenen • kosten eigen aan de werkgever

Personeelsontwikkeling

• competentiemanagement • competentieontwikkeling (vorming,

loopbaantrajecten, lerende organisatie) • motivatie en valorisatie van de

medewerkers • evaluatie • loopbaanbegeleiding • vorming – lerende organisatie • diversiteitsbeleid • HR-ontwikkelingen

Sociaal overleg

• syndicaal overleg • statutaire aangelegenheden

Sociale dienst/werking

Directie personeel, HRM en onthaal

© Lander Loeckx

Page 20: SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE … · 2015. 5. 28. · SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE-COÖRDINATOR / HOOFD VAN DE FINANCIËLE ... BELANGRIJK. KWALITEITEN

20

Kennismanagement

Onthaal

Catering

Interne en externe verzending

Page 21: SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE … · 2015. 5. 28. · SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE-COÖRDINATOR / HOOFD VAN DE FINANCIËLE ... BELANGRIJK. KWALITEITEN

21

De directie Financiën en Begroting staat in voor een goed beheer van de financiële middelen. Deze directie maakt de begroting op en zorgt voor het dagelijks beheer van de financiële middelen, de boekhouding en de thesaurie, de bestellingen, de facturering en het schuldbeheer.

Begroting en rekening Financieel beleid Boekhouding Thesaurie Boekhoudkundige inventaris Algemene financiële begeleiding Begeleiding en ondersteuning externe organisaties in de beleidsdirecties Financiële controles van de besteding van VGC-middelen bij externe organisaties en

instellingen Aankoopdienst en contractbeheer (voor administratie + eventuele verzelfstandigde

diensten) • besteldienst • nazicht facturen en leveringen • contractbeheer (onderhoud, energie, reprografie, verzekeringen)

De directie Gebouwen en Patrimonium ondersteunt het bevoegd VGC-collegelid om voor de administratiehuizen, de gemeenschapscentra, de jeugdhuizen en -centra, de bibliotheken, de kinderdagverblijven, en andere, zowel instandhoudingswerken als nieuwbouwwerken en verbouwingswerken uit te voeren. Naast het beheer van de eigen infrastructuur levert de directie studiewerk en advies aan interne en externe klanten in verband met gesubsidieerde infrastructuur. Beheer gebouwenpatriomium Beheer huurcontracten Opvolging verbouwingen en renovaties eigen

gebouwen Opvolging verbouwingen en renovaties aan

gebouwen van derden

Directie financiën, begroting en aankoop

Directie gebouwen en patrimonium

Page 22: SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE … · 2015. 5. 28. · SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE-COÖRDINATOR / HOOFD VAN DE FINANCIËLE ... BELANGRIJK. KWALITEITEN

22

Als deskundige-coördinator/hoofd van de financiële dienst aan

het werk Organiseren en coördineren van de financiële dienst. Verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse werking van de dienst.

Organisatorische bevoegdheden periodieke en algemene verifiëring van de verschillende gerapporteerde

cijfers en financiële staten

Interpreteren van de gegevens die door de boekhouding worden gegenereerd en deze gegevens analyseren ter voorbereiding van beleidsbeslissingen

Verantwoordelijkheid dragen voor het toezicht op de correcte naleving van de financiële procedures door

de verschillende betrokkenen de aanpassing en actualisering van de financiële procedures in functie

van wijzigende omstandigheden binnen en buiten de organisatie het bijhouden van het inventarisboek van waarderingsregels en het opvolgen van de betreffende wettelijke evoluties het opvolgen van de rekeningenplannen en de vereiste aanvullingen

Specifieke bevoegdheden In overleg met de thesaurier beheren en uitwerken van de

kasvoorraad

SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE-COÖRDINATOR /

HOOFD VAN DE FINANCIËLE DIENST

Opdrachten

Page 23: SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE … · 2015. 5. 28. · SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE-COÖRDINATOR / HOOFD VAN DE FINANCIËLE ... BELANGRIJK. KWALITEITEN

23

Controleren van documenten en bewijsstukken en deze aanrekenen in de

budgettaire en algemene boekhouding Toezicht houden over de opdrachten van de boekhouder en thesaurier Adviseren van het begrotingsontwerp Opmaken van de begrotingsrekening Viseren van de beleidsbeslissingen op financieel vlak

Competenties

Gelden voor iedereen binnen de organisatie, voor alle niveaus en alle functies.

dienstbaar zijn integer handelen betrokken zijn

Worden gemeten bij het aanwervings- en bevorderingsexamen en hangen af van het niveau.

Anderen overtuigen Samenwerken Problemen analyseren Een visie ontwikkelen Beslissingen nemen Resultaatgericht werken Plannen en organiseren Taken delegeren Motiveren en aansturen van medewerkers

Waardegebonden competenties

Niveaugebonden competenties

Functiegebonden competenties

De juiste competenties bij de juiste persoon op de juiste plaats

Page 24: SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE … · 2015. 5. 28. · SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE-COÖRDINATOR / HOOFD VAN DE FINANCIËLE ... BELANGRIJK. KWALITEITEN

24

Vertrouwd zijn met systemen van analytische boekhouding Kennis hebben van overheidsbegrotingen en relevante wetgeving Organisatiesensitief handelen Transversaal kunnen denken en handelen

Page 25: SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE … · 2015. 5. 28. · SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE-COÖRDINATOR / HOOFD VAN DE FINANCIËLE ... BELANGRIJK. KWALITEITEN

25

Toelatingsvoorwaarden

De mandaatfunctie voor deskundige-coördinator/hoofd van de financiële dienst is een functie van de graad 'A2M'. Voor de vacature-invulling van deze mandaatfuncties komen alleen de kandidaten in aanmerking die beschikken over een leidinggevende ervaring van minstens drie jaar, verworven in de laatste tien jaar, of acht jaar nuttige professionele ervaring. Onder leidinggevende ervaring wordt verstaan: ervaring op het gebied van beheer in een overheidsdienst of hiermee gelijkgesteld, of in een organisatie uit de privésector. De kandidaten moeten voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden voor een betrekking in de publieke sector. De algemene toelatingsvoorwaarden zijn:

een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking

de burgerlijke en politieke rechten bezitten de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor de uit te oefenen betrekking

Selectieprocedure

De selectieprocedure verloopt volgens de bepalingen van het VGC- personeelsstatuut: De mandaatfuncties worden vacant verklaard via een open procedure, waarbij tezelfdertijd interne en externe kandidaten meedingen. Elke kandidatuur bevat een uiteenzetting van de aanspraken en ervaring die de kandidaat laat gelden om voor de mandaatfunctie te kandideren. De betrokkene dient een kandidatuur in te dienen voor elke betrekking waarvoor hij zich kandidaat stelt. In de selectieprocedure wordt onderzocht in welke mate de kandidaten voldoen aan het vereiste competentieprofiel voor de functie. Het vereiste profiel bevat de waardengebonden en niveaugebonden competenties; eventueel aangevuld met functiegebonden competenties. Het door het College aangestelde extern selectiebureau onderzoekt vooreerst de toelaatbaarheid van de kandidaturen op basis van de door de kandidaat ingediende uiteenzetting van zijn aanspraken en ervaring. De kandidaturen die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden zijn onontvankelijk en worden geweerd. Het extern selectiebureau maakt vervolgens een voorselectie die bestaat uit een oriënterend gesprek met iedere kandidaat wiens kandidatuur toelaatbaar wordt verklaard. Tijdens dit gesprek wordt de relevantie van de door de kandidaat aangevoerde ervaring getoetst en

Page 26: SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE … · 2015. 5. 28. · SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE-COÖRDINATOR / HOOFD VAN DE FINANCIËLE ... BELANGRIJK. KWALITEITEN

26

wordt gepeild naar de motivatie, de inpasbaarheid in de overheidscontext, inzicht in de functie en de communicatieve vaardigheden van de kandidaat. Het extern selectiebureau test daarna, door middel van een assessment, de waardengebonden en de niveaugebonden competenties van de kandidaten die overblijven na de voorselectie. Een door het College samengestelde jury interviewt deze kandidaten over de functiegebonden competenties en over de inhoudelijke materies inzake de te begeven mandaatfunctie. Deze jury bestaat uit vijf leden, onder wie de voorzitter, één externe expert inzake human resources management en drie experts met ervaring of bijzondere kennis van de materie die eigen is aan het te begeven mandaat. De jury en het extern selectiebureau leggen de gegevens inzake de functiegebonden, de waardengebonden en de niveaugebonden competentietesten samen en beraadslagen. De jury stelt, na beraadslaging, aan het College een lijst voor van geschikte kandidaten zonder rangschikking maar met een beschrijvend verslag. Het College selecteert op gemotiveerde wijze uit deze lijst. Het College heeft een gesprek met de kandidaten van deze lijst. Indien het College geen kandidaat kiest uit de lijst, wordt de procedure heropgestart.

Mogelijkheid tot beroep

Je hebt de mogelijkheid om tegen de beslissing van de examenjury beroep aan te tekenen bij de Raad van State. Dit kan via een verzoekschrift tot nietigverklaring; je kan tevens een verzoekschrift tot schorsing van de beslissing van de examenjury indienen. Een verzoekschrift tot nietigverklaring en tot schorsing moet per aangetekend schrijven verstuurd worden aan de Raad van State – Griffie afdeling bestuursrechtspraak, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel – telefoon: 02 234 99 23. Dit beroep bij de Raad van State moet ingediend worden binnen de zestig dagen nadat de brief met de beslissing van de examenjury je werd betekend, zoniet zal de Raad van State jouw beroep als onontvankelijk (wegens laattijdige indiening) verwerpen.

Ons aanbod

Naast een uitdagende functie in een dynamische omgeving biedt de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de functie van deskundige-coördinator een geïndexeerde jaarwedde tussen 49 233,12 EUR en 79 631,88 EUR aangevuld met andere voordelen. Voor de vaststelling van het salaris wordt de relevante ervaring uit de privésector onbeperkt aanvaard. Dat geldt alleen voor externe kandidaten.

Page 27: SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE … · 2015. 5. 28. · SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE-COÖRDINATOR / HOOFD VAN DE FINANCIËLE ... BELANGRIJK. KWALITEITEN

27

Inschrijving

U kunt solliciteren door een aangetekend schrijven op te sturen, ten laatste op 17 november 2014, naar de Collegevoorzitter van de VGC, minister Guy VANHENGEL, Kunstlaan 9, 1210 Brussel.

Uw sollicitatie voor deze selectie moet vergezeld zijn van een volledig en correct ingevuld kandidaatstellingsformulier.

Meer informatie

Voordelen

Abonnement woon-werkverkeer bij gebruik van het openbaar vervoer: NMBS en De Lijn;

MIVB-abonnement; hospitalisatieverzekering; fietsvergoeding; maaltijdcheques; verhuispremie voor werknemers die naar het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest verhuizen; stadspremie voor werknemers die in het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest wonen

Uiterste inschrijvingsdatum: maandag 17 november 2014

Page 28: SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE … · 2015. 5. 28. · SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE-COÖRDINATOR / HOOFD VAN DE FINANCIËLE ... BELANGRIJK. KWALITEITEN

28

Voor meer informatie over de mandaatfunctie en over de selectieprocedure kunt u contact nemen met Jan Haex van Jobpunt Vlaanderen ([email protected] of 016 38 10 00) of met Laura Geerts van de administratie van de VGC ([email protected]). Voor meer informatie over de Vlaamse Gemeenschapscommissie kunt u terecht op onze website: www.vgc.be.