SeederDeBoer Compliance Rapport 2009

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Onderzoek, uitgevoerd bij twintig Nederlandse banken, naar het nut en de noodzaak van (meer) regelgeving.

Transcript of SeederDeBoer Compliance Rapport 2009

  • 1. Compliance Rapport 2009 Fundamentele herbezinning op compliance en regelgeving is noodzakelijk.
  • 2. Compliance rapport 2009 Compliance Rapport 2009 Fundamentele herbezinning op compliance en regelgeving is noodzakelijk. 3
  • 3. Compliance rapport 2009 Carolien Merkens Carolien Merkens werkt sinds 2007 als managing consultant bij SeederDeBoer. Zij heeft een achtergrond in het bankwezen. De afgelopen jaren heeft zij als Compliance Officer gewerkt bij een middelgrote bank. Daarvoor heeft zij gewerkt als toezichthouder bij De Nederlandsche Bank. Ontwikkelingen op het gebied van compliance en integriteit boeien Carolien. Deze aspecten hebben immers een nauwe samenhang met zowel het gedrag van mensen als ondernemingen. Guido Kilsdonk Guido Kilsdonk heeft ruim 15 jaar ervaring in het adviseren van financile instellingen. Hij is met name deskundig in het inrichten van de IT- Risk management- en compliance functies van financile instellingen. Guido heeft aan meerdere publicaties op het gebied van compliance en integriteit meegewerkt, ondermeer de Benelux Financial Crime survey die in 2005 werd gepubliceerd. Guido Kilsdonk is sinds 2006 partner bij SeederDeBoer. 4 5
  • 4. Compliance rapport 2009 Inhoudsopgave 8 Voorwoord Uitwerking open vragen 1. Wat zijn de belangrijkste bottlenecks gebleken bij het tijdig voldoen 9 Samenvatting en aanbevelingen aan nieuwe regelgeving? 31 De wereld na de kredietcrisis; waarom meer regelgeving alleen niets oplost 2. Wat zijn de belangrijkste lessons-learned met betrekking tot de Uitwerking multiple choice vragen geleverde inspanningen om tijdig aan nieuwe regelgeving te Heeft de introductie van nieuwe regelgeving een merkbaar effect gehad op: voldoen? 32 16 Vraag 1 Uw organisatie 17 Vraag 2 De reputatie van de financile sector 3. Wordt het in de toekomst moeilijker of eenvoudiger om tijdig aan 18 Vraag 3 De kwaliteit van de externe (financile) rapportages nieuwe regelgeving te blijven voldoen? 33 19 Vraag 4 De kwaliteit van de financile administraties 20 Vraag 5 De toegevoegde waarde voor de klanten 4. Kent u voorbeelden waarbij regelgeving heeft geleid tot concrete 21 Vraag 6 De aantrekkelijkheid van financile instellingen als werkgever positieve veranderingen? 34 22 Vraag 7 De beurswaarde van de organisatie 23 Vraag 8 Het effectiever bestrijden van misbruik van het financile stelsel 5. Kent u voorbeelden waarbij regelgeving heeft geleid tot (wellicht voor onwettige activiteiten onvoorziene) onwenselijke situaties of veranderingen? 35 Zijn de volgende aspecten van uw organisatie veranderd als gevolg van de Schijnzekerheid door compliance: pleidooi voor minder ritueel gedrag introductie van nieuwe regelgeving: en ethische compliance. Marcel Pheijffer Bob Hoogenboom 36 24 Vraag 9 De organisatiestrategie 25 Vraag 10 De organisatiestructuur Onderzoeksopzet 47 26 Vraag 11 De besluitvorming en beslissingsbevoegdheid 27 Vraag 12 De behoefte aan andere competenties Deelnemers aan het SeederDeBoer Compliance-onderzoek 2009 48 28 Vraag 13 De bedrijfscultuur 29 Vraag 14 De waardering van integriteit in omgangsvormen en zakendoen Over SeederDeBoer 50 30 Vraag 15 Wegen de gemaakte inspanningen om aan de wet- en regelgeving te voldoen per saldo op tegen de bereikte resultaten? 6 7
  • 5. Compliance rapport 2009 Voorwoord De wereld na de kredietcrisis; waarom meer regelgeving alleen niets oplost Voor u ligt het SeederDeBoer Compliance Rapport 2009. Gedurende Begin 2008 begonnen wij ons onderzoek bij ruim twintig Nederlandse het afgelopen jaar hebben wij 25 compliance officers en bestuurders van banken naar de gevolgen van alle regelgeving die het afgelopen decen- Nederlandse bancaire instellingen genterviewd over de effecten, het nium over de Nederlandse bancaire sector is uitgestort. nut en de noodzaak van de financile regelgeving voor hun organisatie. Onze nieuwsgierigheid was tweeledig. De eerste vraag was simpelweg; Wij zijn hen veel dank verschuldigd. We hebben genoten van de gesprekken; heeft regelgeving geholpen? Zijn banken nu beter georganiseerd, zijn ze waren leerzaam en doorgaans zeer openhartig. ze minder kwetsbaar voor misbruik door kwaadwillenden, zijn hun De kern van de gesprekken en de inzichten die we tijdens deze gesprekken risicos beter beheerst, zijn de klanten beter beschermd en handelen hebben opgedaan, hebben we verwerkt in dit rapport. de medewerkers integer zoals de wetgever dat beoogde? Wij hebben ons in het onderzoek beperkt tot de bancaire sector, veel De tweede vraag was of regelgeving ook tot merkbare veranderingen van onze conclusies zijn waarschijnlijk herkenbaar voor de gehele heeft geleid in het bancaire landschap; hebben banken hun strategie, financile sector. besturingsmodel of structuur aangepast om effectiever om te kunnen gaan met de regeldruk? Het rapport is tot stand gekomen in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit. Op pagina 36 vindt u een beschouwing van de De aanname was dat begin 2008 de grootste hausse aan regelgeving hoogleraren Pheijffer en Hoogenboom over de schijnzekerheid door achter de rug zou zijn en dat het daarom een goed moment was voor compliance. reflectie, en om lering te trekken uit de ervaringen van bankieren in een sterk gereguleerde omgeving Onze hoop is dat we met dit rapport een bijdrage kunnen leveren aan de levendige discussie over de toekomstige rol van de compliance Begin 2009 echter, ziet de wereld er echter volstrekt anders uit. officer en de afdeling compliance binnen de bancaire wereld. Sommige banken bestaan niet meer, sommige banken zijn genatio- naliseerd en vele anderen bestaan nog uitsluitend bij de gratie van Mocht u hierover met ons van gedachte willen wisselen dan kunt u te staatssteun. allen tijde contact met een van ons opnemen. Over het nut van regelgeving, toezicht en handhaving is nauwelijks nog een genuanceerd debat mogelijk. De voorlopige les van de krediet- Wij wensen u veel leesplezier! crisis is (veel) meer regelgeving en veel meer toezicht. Maar als meer regelgeving en toezicht de onvermijdelijke weg voor- waarts lijkt dan is de vraag of de huidige regelgeving tot nu toe iets Carolien Merkens heeft bijgedragen alleen maar relevanter. Managing Consultant SeederDeBoer