SD-ST 17-11-2012

SD-ST 17-11-2012
download SD-ST 17-11-2012

of 1

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  2

Embed Size (px)

description

 

Transcript of SD-ST 17-11-2012

 • {kek (r{t.) kkwfk {kf Au ku{sLkkhkkrfk rMkkh Au. Mkhfkhe k{k{{w f[uheyku yrn nkukke kkBrMkkhLkkt kufkuLke yh - sh Mkkk hnuAu. suke y[kLkf LkkktLke sYrhkk Wekkkt yuMk.ke.ykR.Lkk rLk{ {wskkkMkkwf Mkkku nkue sYhe Au yLku kUfLkekkMkkwf kh kknfkuLku Lkkkt ykkkLkkuMkkV RLfkh fhk{kt yku Au. suke yk

  kkwfk {kf{kt yu.xe.yu{. Mkwrk LknkukLkk fkhu sYh kzu khu 40 rf. {e.wh {kuhke swt kzu Au. suke kknfkunuhkLk, khukLk kR Au. ku{s yrn{w ukkh, tkku, {eXk Wkuk yLku{kAe{kheLkku nkukke MkeLk{ktukkheykuyu qks {w~fue uXe kzu Au.kksukh{kt kUf{kt yufkWLx hkkk k{k{kknfkuLku VhSkk yu.xe.yu{. fkzo

  ykkk{kt yku Au suLkku sYh kzufkuRk kLkku Wkkuk kR fkku LkkeyLku u Wkkuk fhku nku kku kekkwfkyku{kt swt kzu Au.

  kwshkkLkk k{k{ kkwfkyku{ktyuMk.ke.ykR. kUf khk yu.xe.yu{.LkeMkwrkyku ykkR hne Au kku {kekkkwfkLku fu{ Lkrn ? kuku kuf WXku Au.

  suke Mkhu {kek kkueMk {kfuykk kku LkuLk nkRu kh [kueMkfkf {{ke nkux kh yu.xe.yu{.Lke Mkwrk Wk kk kue kuf{ktke WXe Au.

  Mktrkk Mk{k[kh

  CMYK

  CMYK

  SATURDAY, 17 NOVEMBER 2012SANDESH : RAJKOT12

  kiMkk Wkkzk nku kku Auf {kuhke MkweLkku ku kku kzu Au

  xtfkhk kkMkurr[k yfM{kk

  xtfkhk : xtfkhkke hksfkux hkuz Wkhku rfku{exh wh yuf kwVkLk whhMkk Wkh kzue {hu UMk Wkh kzeskk kwVkLk kxe {khe kE nke.ykyfM{kk{kt kwVkLk{kt kuXukykuLkuMkk{kL E kE nke.yk ytkukkueMk{kt Vrhk LkkUkkk kkueMkukkkMk nkk he Au.

  hkswk{kt ykrnh Mk{ksLkwtMLkunr{Lk kuwt

  hkswk : hkswk nuh yLkukkwfkLkk ykrnh Mk{ksLkwt MLkunr{Lkykrnh Mk{ksLke kze{kt kuwtnkwt.yk MLkunr{Lk{kt ytkhekEzuh, {eXkkE kkukh,MkkwokE, Mkk{kkE k kuhunksh hkkt nkkt.

  kkh{kt e{kkk Mkkkn

  kkh : ynLkk khku[ekkrhkh khk kk.18 ke kk.25Mkwe kunkk {nksLkkze{kte{ kkk MkknLkwt ykkusLkkwt Au.kMkkeX khke YkEktzk fkkkkLk fhku.hhkushkrkLkk MkktMf]rkf fko{kuLkw tykkusLk kwt Au.Auk rkMkuhkrkLkk fkLkkkukeLkw t ykkusLk kwt Au.

  hkswk{kt hrkhukskLkwt MLkunr{Lkhkswk : hkswk [ksk wk

  kkt, nuh kkt yLku {rnk kktyu{ ksk krhkhLkwt MnuLk r{Lkkk.18 Lku hrkhLkk hkus Mkktsu 4kkke hk{uh SLkk, Akzekhkuz kku kskLkk hkxeWkkk kwYkkuk{kE Ykkk,khkMk rnhkkE Mkkutfe,kzoLkk [uh{uLk Sku kxu kuhuLkenkshe{kt kuu.

  Lkk kuo yufkeLkk uh sEwfk{Lkk kkXe nke.ukku{ktykfwx WMkku Wskk nkk.Vhkkf Mkkuyu kufkuyu hLke {kus{ke nke.

  *{kuhke{kt fkLkk ko rkeyLku LkqkLkkoLke w{zkfk kkknkkuokMkuh Wse fhk{kt ykenke. fkk {kUkheLkk ykuhzku,ykwhkk hMkk yLku {te kuhu kezkyLku kkLkkLku eMkheLku nuhesLkkukkuoehksLke Wse{kt {nku kLkekk nkk. Mkok ykLkt yLku WkMkLkefefekheyku uk {e nke.

  ykwLkef yLku ukxkuk wk{kt kwk kuZe LkkoLke kq fhkLke yLkurzkuLkk ykeko fukLke khtkhkrMkhe Lk nke. nuhesLkkuyu yuf{ufLkuLkk koLke ykhke wfk{Lkk kkXenke.

  rkeLkk rMku nue Mkkhkekufkuyu {Lk{wfeLku kh{kt hee fhenke. kMk heLku {wkMk, LkkMkk,{eXkELke hee w {k{kt kE nkeyLku rkeLke {hkk Mkwe nuhLke{w kh Lkkh hk [kuf,kkte[kuf, MkkuLke kh, kuMx nkWMkhkuz, kgrMktnS hkuz{kt kk {wfkLkesk Lk nku kuxe {kLk {uLke uk{e nke.nuhe sLkkuyu yuf {ufLkurkeLke wuAk kkXe nke. rke

  Lke{eku huf hu rzkke nk nkkyLku htkkueke yktkk kuk nkk.Vxkfzkke yke hkk ykfk kwtswnkw. Lkk koLkk rMku kufku Lkk fkzkknuhe {trhu sE Ex uLke kqy[oLkk fhe nke ku{s zekuLkukwkktse yko fhe nke. skhukthkhk yLkwMkkh huf h{k {kkkrkkkLku Vwnkh fhe ykk {ueMktkkLkkuyu Lkk yLkwe nke. LkkkoLkk ykkWke s yLkuf kufku kkukkLkkkrhkh, r{kku yLku Mkkk MLkuneyku Mkkkuk{eof kkkk{ yLku Vhk kfkoxLk Mkkuyu Wkze kk nkk. skhuk{k{ kkke, Mk{ks, Mkukke MktMkkyLku ykukukef k]nku khk MLkunr{LkLkkykkusLkku kk nkk. su{k kufkuyu{ekku, zeku, Mkkk MLkuneykuLku u{kwofuxeLku Lkk koLke ytk:fh kwofwfk{Lkkyku kkXe nke yLku rkukkoLku fkLkk {nk kn{kt reLk kkELku Lkk koLku W{tkuh ykfkwonkw. khtkhk yLkwMkkh {kuxkkkLkekhku kkkt[{ kAe s wkLke Auu fu yksu yk~f [es MkwykuLkeqfkLkku we kE Au. skhu kk fkuus{kt yLku Mkhfkhef[uhnku{kt nS k hLkku {knkuuk {e hkku Au.

  * sukkwh sukkwhLkk fkLkkko{kt rr {trhku{kt ykfwx, {nk

  ykhke suk yLkuf k{f fko{kuykMkkuh Wskk nkk. nuhLke{ou{e sLkkkyu ykLkku oLkYkehkwh k E yk kkorhksLku kkkLkk koLke w{ zkfk Mkkku Wsefhe nke. sukkwhLkk kh LkeLkkrfLkkhu yku eLk]Mkn {trh kkukkLkLku hku AkLk kLkkeykuLkkkuk, e rkf{hk kkk hkeSLkuhku ykfwx, kuk nkk.

  * sukkwh{kt yLke rzkRLkkuLkuMkkku htkkueyku{kt e k{fkk: sukkwh{kt Lkk koLku ykfkhk hufhLkk yktkk{kt rr fkhLkehtkkueke Mkx fhk{kt yku Au.su{kt yk kuo k{fkk khu enke. yLku yk htkkueyku{kt yLkerzkRLkkuLku ku {kuxkkku kkLkLkerk{kykuyu MkkLk ewt nkwt. su{kt{wu kkke, k{eS,hkkf]S, eLkkkS sue kkLkLke{qkyku yLkufkuLkk yktkk{kt htkkueMYku ~{kLk kR hne nke.

  * 11000 rkfLke hkuLke: kuhkS{kt sL{k{eLkk {ukLkk{ukLk{kt yku [ikL nLkw{kLkS{trh kku rkeLke hkrkLkk11000 rkfLke hkuLke fhk{ktyke nke. kuhkS{kt yku{nk{e {trhu rke yLku LkwkLkkoLkk rMku yufk kke wkrfku W{xe kzk nkkt.

  * hkswk{kt rke yLku LkwkLkkoLku kufkuyu {LkheLku {kwt nkwt.ykktLku rMkkuyu nuh{kt u {kLkrfzekY Whkwt nku kuwt kkkwtnkwt.nuhLkk {w {kkkuo kMk MxuLk[kuf, nue [kuf, kkueMk MxuLk [kuf,xkh [kuf, yuMk.ke.ykE. {kko,zkeX, yuLkkku kt[ku, sknh hkuzkuhu { kE skkt kkueMkLku Lk ufhk kzk nkkt.kkueMk khk Mkkk 48fkf ktkukMk kkuXe Mkk e nke.

  MkkhfwtzLkk kEkkE skeLkk hurkE kkukzekLkwt yrkLk kwt nkwt.

  xtfkhk : xtfkhkLkk ke.yuMk.ykE.wtf kkk MxkVu kk.15 Lkk hkusnuh{kt swkkh h{kk 11 MkkuLkuY.19750 Mkkku zke E LkkkoLke kkue fhe nke.sqkkh h{kkkfzkukyku{kt {LkwMkw {kunLkkEkt, kxu {LkMkw fh{nkkek, hkz Wfk ezkkE Y,Mkte Mkw{kh{ekt MkkW{ekt

  {Mkkfkkukk, {h kw{ekt{Mkkfkkukk, kxu h{u [fwkEnkkek, MkkW{ekt heV{ekt{Mkkfkkukk, hwhksMkn fkMknzu, rLku h{ekE kkhik,kxu kS LkkLkS nkkek yLkukS uS nkkekLke hkfzfhe kuhMkhLke fkokne nkk henke.

  sukkwhLkk ffek kux kh yku Mxux kUf ykuV RLzekLke {uRLk kkL[kkuke LkkuhMkLkk kkLk rMku kUf khk w MkkuLkkLkwt u[k nkk hkwtnkwt. suLkku yMkt kufkuyu k eku nkku. yLku kUf khk yk rMku k10kk{ MkkuLkkLkwt u[k fwo nkwt.kMeh{kt kUf f{o[khe Lkkhek,{ktfz, rkfrhke MkrnkLkk kknf fkLku MkkuLkkLke rzuhe ykkkk Lkshu [zu Au.

  Vkuxku: hkfu kxu sukkwh

  Mkkihkx{kt W{tk WkMk Mkkkufk ko rkkeLke Wse

  hksfkux kk. 16:Mkkihkxh{kt fk ko rkkekoLke W{tk WkMkuh Wse fhk{kt yke nke.{kUkhe yLku qfkLkk koLku we kufkuyu {Lkhe

  ykkkkS fhe nke.h, qfkLkku yLku ukku hkuLkekekkhkk nkk.nue Mkkhu {tkk ykhke Mkkkuukku kwtS WXk nkk.

  {kUkhe yLku qfk we kufkuyu koLke Wse fhe

  {krk {kk, kk.16{krk {kk kkwfk {kf Au, yn Lkkhkkrfk

  Au.kkwfk {kf nkukLkk fkhu yn yLkuf Mkhfkhe

  f[uheyku ykue nkuk Akkt yu.xe.yu{.Lke Mkwrk Lknkukke kufkuLku kkfkrf kiMkkLke sYhekk nku kku Auf{kuhke swt kzu Au.

  kkwfk {kf {krk{ktyuxeyu{Lke Mkwrk Lkke

  {Vk MkkhkhLku ku nzqk kkku{kekLkk kukeLkke kezkkku rfktk

  {kek (r{t.) kk.16{kek r{tkk{kt hnukk ke.ke.yu. rfktk

  kkkeoLku ykSLk e k ykkkLkku fkuxoLkku yku nkuk

  Akkt k koke kukeLkke kezkkk rfktk eoLku{kukkR fkuxoLkk fr{LkhLkku ykuLkku yLkkh fhe kkoke eoLku nzwk fhk Au.

  {kukkR fkuxoLkk fr{LkhLkk ykuLkku k yLkkh{kek (r{t.) {kt hnukk fxek

  MkeefkR Vku{k{kR xf{ktzkRk fhe kkukkLkk hLkwt kwshkLk[kkk nkk yLku kwk rnkuknkukke kuLke [kh kwke nke khtkw2000Lke Mkk{kt y[kLkf kukeLkLkekteh rk{khe kkkt ku{Lkku yuf kkfkkku kzku nkukke hLkwt kwshkLk[kLkkh {w rfk rfktkkLke skkt kuLkk h kh yk kwxwtnku kue krhrMkke We kR nkeyLku 1996 {kt Mkhfkh khVkekekeyu kkkeo nkukke 100[ku. kh kux Vkk{kt ykkunkku. yk rMkk fkuRk kLktw

  ykSrfkLkwLk MkkLk Lk nkuk Akktkkkyku yLku fwxwtkesLkkuLkk Mknfkhke[khuf rfheykuLkk Lk fko nkk.

  khtkw kukeLkLke ke{kheyu keAku LkAkuzkk Auk 6 koke keu kkfkkku kzu kue rMkke Wkk kkktk ko Mkwe h {kMku Yk. 1200Lkekyku kkkyku kkMkuke {ue nkeyLku Auk k koke {kukkRfkuxoLkku yku nkuk Akkt ktk khkkyku Lk ykkkk kteh nkk Au.rfktk fr{Lkhu yuku yku fkuonkku fu yhskh 80 xfk rfktkAu suLkk Rks{kt h {kMku 1200ke 1300 Yk. Lke kLkku VhSkk

  [o Au su [o yhskh kuke fuku{ Lkke suke u rLk{ yLkwMkkhk Lkrn {u kku VhSkk keu kkfkkku kzu suke yhskhLku rMkrnkurMkx{ktke k {e hnu kueMkk fhe yLku yk rfktkyhskhLku khtkh ffk kk Lkkzu yLku rtk Lk kk kuLke kfukhehke yLku yhskhLku kLkku [ohkuke fk Mkr{rkLke s{khke{ktke k ykke fk Au ykkuyku nkuk Akkt yk rfktk eok koke kke tr[k Au yLku k{kxu VkVk {khu Au Akkt ykhku ktkhrLktk{kt nku kuwt sk hkwt Au.

  Vkuxku : rfkuh hkXkuz

  (Mktu whku){kuhke kk.16{kuhke ktfkLkuh LkuLk nkEu kh

  ykuk yu.ze.Mkehk{ef kkMku kkkk.1k Lkk hkus etfh yu{. rLkk(W..40) Lkk{Lkku wkLk fkuEfk{Mkh kkEf kh sE hkku nkkukhu y[kLkf Mxehk khke fkkwkw{kkk kkEf Mek kE kw nkw.yk yfM{kk{kt etfhLku ktehE kkke Mkkhkh {u ku knukskuLkw {]w Lkeksw nkw. kkueMku ykkLkkLke LkkU fhe w kkkMk nkk he Au.

  {kek ({e.)Lkk khk kk{uhnukk fwrkMkn Lk~k{rMktn

  Lkk{Lkku khkMkek wkLk kk kk. 1kLkk hkus {kek ({e.) khkkk{Lkk nkEu kh ykue kwYf]kknkuxuu kku nkku. khu nkuxLkk{uLkush rnkuLMkn {rnkkMknzuLku fwrkMknu kYLkku Lkkufhue nkk{kt nkukLkw skkkkuykuyu kY keLku nkuxu ykkLke Lkkkkze nke. ykke W~fuhkukfwrkMkn yLku rfkuhMknLk~k{Mkn nkuxLkk {uLkush khnw{ku fhe E knku[kze nke.{kek kkueMku nkuxLkk {uLkushLkeVhek khke kLLku Mkku Mkk{u kwLkkuLkkUe w kkkMk nkk he Au.

  {kuhke nkEu kh kkEfMek kkk [kfLkwt {kuk{kek ({e.) LkSf nkuxLkk {uLkush kh nw{ku

  Skkh kk{uke sqkkhh{kk 11 zkkk

  Vkuxku: hkfu kxu

  khfk kk.16kkkk{ khfk{kt hzkk

  qtxekLkk fkhu yLkuf kkkkwyku kkk kkfku yLku ]kunzVuxu yke [wfkLkk rfMMkkyku{kusw Au yLku khfkLkk kku{kekxunhku kwyku kku{keMLkkLk fhkykkk nku Au.

  khu {k{kkLke Mkkku Mkkku ykhzkk ZkuhkuLkwt k kLk hkwtyrLkko kLke Au. yLkuf kyneLkkt Mkk{kSf fkofh ykwuLke hswykk Akkt kkrfkMkkkrkuLku yk kkkku kLku ykkes Lkke.

  nk s 50,000 ke w krkfkukRkes kuo kku{ke MLkkLk fheezkyku khkkk nkk hr{kLk kuke k wtxekykuyu kku{keLkehuke{kt w Y fhkk krfku{ktLkkMkkk kR nke. MkLkeku nksh

  hnuk tkkeo kRykuyu qtxekykuLkuwh nktfe fkZkk krfkuyu hknkLkkukMk eku nkku.

  kkrfkLku kkfkuLke Mkk{rkLkeftE kze Lk nku fu kAe krkfkukhfk {kxu hkk Akk ELku

  kue ]rk nku ku{ ykhLkkhLkehswykk Akk kkrfk khk hzkkZkuh fu ykh Lkkh krkfkuLku kzuhkkk wtxekykuLku zku kwhkLkwtfk{ fhkkwt Lkke. kkrfkLke ykeLkerk Mkk{u kufku{kt hkuk ku Au.

  kku{ke kxu qtxekykuLkezkRke krfku{kt LkkMkkk

  kkrfkLku krkfkuLke Mkk{rkLke