SD-JG- 17-11-2012

download SD-JG- 17-11-2012

of 1

 • date post

  23-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of SD-JG- 17-11-2012

 • sqLkkkZ{kt rkeLkwt kok{w{ke Wskwt nkwt. sqLkkkZ{ktrkeLkk rMku {kuze hkrk MkwenuhesLkkuyu ykkkkSLkku ykLkt{kku nkku. LkkLkk kkfkuke {ktze{kuxk ]ku MkweLkk k{k{u Wse{ktWMkknuh kk eku nkku. nuhLke

  khku{kt rkeLke hkuLkf uk{ke nke. kufkuyu kkukkLkk hhkuLkeke kkko nkkt. nuhLkk{kkkuo Wkh {kuze hkrk Mkwe kufkuLke[n-kn uk {ke nke. khuke rMku LkqkLk ko{kt Mkkhke skufkuyu yuf keLku quAk

  ykkkLke Yykk fhe ee nke.nuh{kt swk swk kkrk Mk{ku khkMk{qn MLkunr{LkLkk fko{ kuknkkt. su{kt {kuxe Mktk{kt kkrksLkkuyukk ELku yufkk koe nke. {kuzekkkuh Mkwe kkLku YkY {eLku ykkkku VkuLk khk quAkyku ykkkLkwt[kwt s hkwt nkwt. yLku kkkuh kAekufku Vhk {kxu rLkfe kk nkkt.kh kk kE-ke ko rLkr{kuknuLkkuyu kkukkLkk kEykuLku kusLk{kxu yk{tk ykk nkkt. ykkhtkhkLke k sqLkkkZ nuh{ktWMkknuh Wse fhkE nke.

  knukhkuLkk rMkku ykkk s kufkuhLke knkh Vhk {kxu rLkfe kzu Au.kufku hLkk rMkku{kt kkukkLkk Mkkk-MktkteykuLkk hu fu Vhk kfMkkuyu knkU[e skk nku Au. sqLkkkZrsk{kt rkM{kh hMkkyku yLku {kkoMkk{ke ytkuLkk kwhkk kkkLkkyku yfM{kkkuLkk kLkkku e kkAu. {ke rkkku yLkwMkkh koLkkk{ rMku sqLkkkZ rsk{ktyfM{kkLkk 41 ke w rfMMkk LkkUkknkkt. suLku 108 E{hsLMkeyuBwLMk {khVk Mkkhkh {kxuMkuzk{kt ykk nkkt. yk Wkhktkfke [kiLkk rMku h3, rkeLkkrMku 10 yLku kEkesLkk rMku

  16 rfMMkk LkkUkk nkkt. 108E{shLMke yuBwLMkLkk sqLkkkZrskLkk {uLkush rLku Wkkkuskwt nkwt fu, Mkk{kL rMkku{ktrsk{kt 100 suxk rfMMkkyku{ktkufkuLku 108 yuBwLMk {khVkMkkhkh {kxu Mkuzk{kt yku Au.

  su{kt Lkk hMkLkk k{ rMku Mkkikew 13k kufkuLku kkeke Mkkhkh {kxuMkuzk kzk nkkt. khu [khrMk{kt fq 4k1 fuMk nuLz fhk{ktykk nkkt. yuxu fu Mkhuhk fhkkk1 w fuMk nuLz fhk{kt ykknkkt.

  hLkk rMkku ykkk s sqLkkkZrskLkk kMkLk Mkku knkhLkkkMkeyku {kxu ykfkoLkwt fuL kLke Au. kMk fheLku rkhLkkh,Mkhkkk, yurkE MknkuLkwt hrkh ykh yLku Mkku{Lkkk u-ru{kt rMk Au. kk hrkhkeELku yks Mkwe{kt sqLkkkZ

  rskLkk {w kMkLk Mkkuyunhku kMkeyku W{xe kzk Au.

  * rkhLkkhrkhLkkhLke xku[u rkhkskk ytkkS

  {ntk kLkMkwkehekkkwLkk skkyLkwMkkh yk ku ykh Mkwekrkfku Wkh ykuAk hMkkLkeyAkLke yLku {kUkheLke yMkh

  kkoE hne Au. kkt[ rMk{kt A keMkkk nh suxk kMkeyku sykk Au. kkLkk kkfkuLkk kMkykk {ktzk Au. khtkw kkrhkhefheku ykkk kMkeyku nsq Mkweyuxk {k{kt ykkk Lkke. hkoLkk {k{kt yzk suxk krkfkuk {ktz {ktz Au.

  * Mkhkkk qr{ktke w kkk skk Mknku nku

  fu r[kk ku{s k, ekzk suknMkf kwyku yLku kkeyku, MkrhMk]kku,{kAeyku kuhu y SMk]rkt Mk[kue Au kuk sqLkkkZLkekLk Mk{kLk Mkhkkk keMktknk{kt kMkeykuLkku khuMkkhku hkku Au. q Lkk rLk{fe.su.hkkyu skwt Au fu, kEfku

  keLkk rMku 1k nhke w{qkfkkeyku ykk nkkt. yk WkhktkrkeLkk knukhkuLkk Mk{{kthhkus Mkhuhk 4-k nhkMkeyku ykk nkkt. kkt[ufrMk{kt 30 nhke w{qkfkkeyku yne yke [qk Au. u

  fu ykkk{e rMkku{kt nsq khuMkkhku hnuu. h ko fhkk yk kuyneLkk {qkfkkeykuLke Mktk{ktkhku kku nkukLke ykk ku{uk fhe Au.

  * WkhfkuxsqLkkkZLku yirknkrMkf Lkkhe

  khefuLke yku ykkkk WkhfkuxLkkrfkLkk ErknkMkLku {kk {kxunhku krkfku yke knkUk nkkt.kkt[ rMk{kt yne 60 nhke wkufkuyu {qkfkk ee nkukLkkuytk kkk{kt yke hkku Au.Mk{k hkh{kt yuf {kksqLkkkZLkku WkhfkuxLkku rfku yksMkwe yfkt Au. yneLkk yzefzek, Lkfqku, rLk{-{kuf kkuk,hkfueLkku {nu, kki kwVkyku

  ku{s kZLke hktk kuhu kkkkkukufku{kt khu ykfkoLkwt fuL kLku Au.

  * hkkh nku Bwe{sqLkkkZLkk hkkh nku

  Bwe{{kt k hLkk rMkku{ktkMkeyku Lkkke khMkkLku rLknkk{kxu yke knkUk nkkt. yne kkt[rMk{kt kkt[uf nhke w kufkuyu{qkfkk ee nke. MkkkrkuLkkskk yLkwMkkh h koLkk {k{ktkMkeykuLke Mktk Mkhuhk skEhne Au. ku{kt kMk ftE khku xkzkukku Lkke.

  * rkh ykhr rMk yurkE MknkuLkk yuf

  {kk rLkkMkMkkLk yuwt rkhykh uhLkk krkfku {kxukMktkeLkwt Mk Au. ykh{kt

  {qk {Lku rnhkk MknkuLku rLknkk{kxu {kork Mktk{kt s kMkeykusE fu Au.

  hhkusLkk 700 ke 7k0 kufkuLkuyk nkku {u Au. khu kkfeLkkkMkeyku {kxu urk kkfo hkxe

  WkLk{kt Mkn oLkLke Mkkhkk{kt yke Au.

  h kLke su{ yk ku knhku kMkeyku rkhykh{kt Mkn oLk fhk {kxuyke knkUk Au.

  CMYK

  CMYK

  12 SANDESH : RAJKOTSATURDAY, 17 NOVEMBER 2012

  {kuze hkrk Mkwe kufkuyu ykkkkSLke {kus {ke

  (rkrLkr) sqLkkkZ, kk.16sqLkkkZLkk nuhesLkku khk rkeLkk koLke k{w{ke

  Wse fheLku Lkk hMkLku nhuh kk{kt ykwtnkw t. rkeLkk rMku {kuze hkrk Mkwe kufkuyu

  ykkkkSLkku ykLkt {kku nkku. yLku ke rMkuW{fkuh Lkk koLke Yykk fhe nke. kuMkkk koLkkrMku nuh{kt rr kkrk Mk{ku khk MLkunr{LkLkkfko{ku kuk nkkt.

  kkrk Mk{ku khk MLkunr{Lk kuk : kE-kesLke khtkhk k WMkknuh WskE

  Lkk hMkLku nhuh kkk sqLkkkZLkknuhesLkku, k{q{ke Wskwt rkeLkwt ko

  108 yuBwLMk khk [kh rMk{kt 4k1 fuMk nuLz fhkk

  sqLkkkZ: sqLkkkZ rsk{kt Lkk koLke YykkyfM{kkLkk Mkkike w rfMMkkyku Mkkku kE Au !! koLkk k{rMku yuxu fu kuMkkk hMkLkk rMku s rsk{kt

  yfM{kkLkk LkkLkk-{kuxk 41 suxk rfMMkk kLke kk Au.khu fke [kike ELku kes MkweLkk Vk [khrMk{kt yfM{kkLkk 90 ke w fuMk LkkUkk Au.

  knukhkuLkk [kh rMk{kt LkkLkk-{kuxk yfM{kkLkk 90 ke w rfMMkk kLk

  sqLkkkZ rsk{kt koLkk k{ rMku syfM{kkLkk Mkkike w 41 rfMMkk LkkUkk

  Mk kMkeykuLke MktkMkhkkk q 30 nhWkhfkux 60 nhrkhLkkh 7 nhMkkMk 1k nhke whkkh nku k nhLkhMkn {nukkLkku [kuhku 6 ke 7 nh

  Auk kkt[ rMk{kt ktfuxk kMkeyku ykk ??(rkrLkr) sqLkkkZ, kk.16: knukhkuLke h [kwt kkk sqLkkkZ nuh

  yLku ykMkkkMk{kt ykuk k{f kkk Vhk kf Mkkuyu kMkeykuLkeMktk k {ktze Au. nkux, kuMxnkWMk, {okkyku{kt Y{Lkk k ekk Au. kkk hnukLke sk kuk {kxu krkfkuLku kkuze hkkx kfhe kze hne Au. yk Wkhktk yuMk.xe. kMk yLku xuLk{kt {wMkkVhkuLkeMktk{kt khku kE kku Au. khu kLkke kuMkuLsh knLkku{kt k keheuk {e hne Au. nkEu hMkk Wkh knLkkuLkku xkrVf ku Au. kLkkekkEf fu VkuhnLkku Mkkhke ELku Mkkts Mkwe khu Mkkhku hnu Au.

  nkux, kuMxnkWMk, kMk, xuLk, kLkke knLkku{kt krkfkuLke kehesqLkkkZ: rkeLkk knukhku{kt ku{s nu kAeLkk Mk{kkk{kt sqLkkkZ

  nuh{kt knkhke ykkk kMkeykuLke Mktk{kt khku ku. krhk{unuhLkk fuxkf rMkkhku{kt khu xkrVf Mk{Mk hnu Au. kMk fheLkuMkhkkk Mkk{uLkk nkEu WkhLkk {w ktf ku{s nuhLkk kkte[kuf,Mkhkhkkk, {kukekkk, fkk [kuf, kMkMxuLz kuhu rMkkh{kt hMkkWkhLkku xkrVf k e su. yuf Mkk{kL yue kkkkLku ELku nuhLkkMkkrLkf yLku knkhke ykkk yLkuf knLk [kfkuLku ktkk Mk{ MkwekhukLkeLkku Mkk{Lkku fhku kze hkku Au. khu kkueMk ktk khk knukhkuLkukLku ELku ykkk{e krh{k Mkwe xkrVf kkueMk{kt khkLkk kkueMk{uLkLkuVhs MkkUkeLku xkrVf Mkk MkwZ kLkkkLke {kke kufku{ktke WXe Au.

  sqLkkkZ nuh{kt xkrVf Mkk MkwZ kLkke sYhe

  kMkeykuLkku Mkkhku

  knukhkuLkk rMkku ykkk s kkkk{ yLku kMkLk Mk yuk sqLkkkZ nuhLkk Vhk kf Mkkuyu {kuxe Mktk{kt kMkeyku W{xe kzk nkkt. knukhkuLke Wse kk e{u e{u nu kMkeykuLke Mktk{kt khku kE hkku Au. Mkkhke Mkkts Mkwe nhku kufku uk kf Mkkuyu ykehkk Au. Mk{k nuh{kt kuLke yMkh kkoE hne Au. (Vkuxku : {rLkk rkue)

  rkeLkk knukhkuLkk yuf yXkrzkLkk {eLke ufuLk{kt knkhke kku krkfku Vhk yke knkUk

  (rkrLkr) sqLkkkZ, kk.16rkeLkk knukhkuLkwt {eLke ufuLk Y kkk s kMkLk nk yuk sqLkkkZ nuh yLku rskLkk k{f kkk Vhk kf Mkkuyu nhku krkfku

  W{xe kzk Au. sqLkkkZ nuh{kt ykuk Wkhfkux, Mkhkkk, LkhMkn {nukkLkku [kuhku, k{kuh fqtz, ykuf rku, Lkkk, rkhLkkh, hkkh nkuBwe{, ykh {trh, MkkLMk Bwe{ kuhu ku{s rsk{kt ykuk rkh ykh, Mkku{Lkkk {trh, Mkkkkh, kwe~k{, fLkfkE-kkus, kMkkkx,

  khk, [kuhkz, {kkwh, Ufxu uMkkLk, r kuhu Mkkuyu hhkus Mkkhke Mkkts Mkwe kMkeykuLke khu kehe hnu Au. kkt[ rMk{kt kku kMkeykusqLkkkZ rsk{kt yke knkUk Au. YykkLkk Mk{{kt Lkkk hMk yLku {kUkheLke yMkhLkk fkhu kMkeyku ykuAk hnuu kue erk k fhk{kt ykehne nke. khtkw rkhLkkh suk fuxkf MkkuLku kk fhkk yL k{k{ Mkkuyu kMkeykuLke Mkhuhk Mktk skE hne Au. ykkk{e hrkh Mkwe nsq kMkkuhXLkk kMkLk Mkkuyu ez hnuu.

  Wkhfkux, Mkhkkk, hkkh nku Bwe{, LkhMkn {nukkLkku [kuhku, k{kuh fwtz, Lkkk kuhu Mkkuyu ez {e

  sqLkkkZ nuh-rsk{kt kku kMkeyku W{xe kzk

  kuhkS{kt hrkhu kskLkwt MLkunr{LkkuhkS : kuhkS nuh yLku kkwfk ksk khk kk.18 Lku hrkhu sukkwh

  hkuz kku yku uWk kxu MkktMf]rkf Lk kku Mkktsu [kh kuMLkunr{LkLkwt ykkusLk kwt Au.

  wnkh hkXkuz krhkh khk {nkk kuukuhkS : wnkh ({Aw fXek) hkXkuz krhkh khk kk.20 Lku {tkkhLkk

  hkus y{hue rskLkk [ktkZ kk{u yku [k{wtzk {kkkSLkk {Z kku{nkkLkwt ykkusLk kwt Au. Mkkhu 7 ku krrLkku kht ku.10.30fkfu {nkkLkku kht ku.11 ku MLkunr{Lk yLku kkkuhu yuf ku{nkMkkLkwt ykkusLk kwt Au.

  sqLkkkZ{kt kuke Mk{ksLkk rkkeoykuLkwt MkL{kLk kusqLkkkZ : sqLkkkZ nuh Mk{Mk rnLw kuke Mk{ks khk 1h {ku MkhMrk

  MkL{kLk Mk{khkun kk.18 Lku hrkhu kkkuhu 4 fkfu se xkurf hkuz Wkhykuk Mkhkh kxu Lk{kt kuu. su{kt rkkeoykuLku nksh hnuk {tzLkk{w {LkMkwkE kyu yLkwhku fkuo Au.Lkkzk{kt kkkkhe krhkhLkk MkwhkkwhkkkkkLkku k kuu

  sqLkkkZ : kkkkhe krhkhLkk fque kkk MkwhkkwhkkkkkLkku k Lkkzk {qfk{uykkk{e kk.h1 Lku kwkhLkk hkus Lkkzk {qfk{u kuu. su{kt kLkwt kezw, rLkukkk {nkMkk kkkuhu h fkfu hkk{kt yku Au.