scriptie opsporing op internet OU

Click here to load reader

 • date post

  13-Apr-2017
 • Category

  Documents

 • view

  721
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of scriptie opsporing op internet OU

 • OPSPORING OP

  SOCIAL MEDIA

  Marnix Oosterhoff

 • OPSPORING OP SOCIAL MEDIA

  Afstudeerscriptie Masteropleiding Rechtsgeleerdheid

  Auteur: Marnix Oosterhoff

  Studentnummer: 851528488

  Opleiding: Master Rechtsgeleerdheid

  Organisatie: Open Universiteit

  Begeleider: prof. dr. W.Ph. Stol

  Examinator: mr. dr. W.H.B. Dreissen

  Januari 2016

 • Inhoud

  Gebruikte afkortingen ..............................................................................................................................ii

  1 Inleiding ........................................................................................................................................... 1

  1.1 Aanleiding ................................................................................................................................ 1

  1.2 Onderwerp en doel van onderzoek ......................................................................................... 2

  1.3 Onderzoeksvragen ................................................................................................................... 2

  1.4 Gehanteerde onderzoekmethoden ......................................................................................... 3

  1.5 Opbouw ................................................................................................................................... 4

  2 Politie en social media ..................................................................................................................... 5

  2.1 Inleiding ................................................................................................................................... 5

  2.2 Social media binnen de politie: de negen domeinen .............................................................. 6

  2.3 Gebruik van social media binnen de opsporing ...................................................................... 8

  2.3.1 Methode van onderzoek ................................................................................................. 8

  2.3.2 Resultaten ...................................................................................................................... 10

  2.4 Conclusies .............................................................................................................................. 13

  3 Privacy ........................................................................................................................................... 16

  3.1 Inleiding ................................................................................................................................. 16

  3.2 Definities van privacy ............................................................................................................ 16

  3.3 Historie van de ontwikkeling van het recht op privacy ......................................................... 19

  3.4 Actueel juridisch kader ten aanzien van privacy ................................................................... 21

  3.4.1 Internationale en nationale wet- en regelgeving .......................................................... 21

  3.4.2 Artikel 10 Grondwet ...................................................................................................... 22

  3.4.3 Artikel 8 EVRM ............................................................................................................... 24

  3.4.4 Recente ontwikkelingen ................................................................................................ 28

  3.5 Conclusies .............................................................................................................................. 30

  4 Opsporingsbevoegdheden op social media .................................................................................. 32

  4.1 Inleiding ................................................................................................................................. 32

  4.2 Digitale IRT-affaire? ............................................................................................................... 34

  4.3 Opsporing: typering en normering ........................................................................................ 37

  4.3.1 Definitie opsporing ........................................................................................................ 37

  4.3.2 Normering van de opsporing ......................................................................................... 38

  4.4 Politiewet of BOB-middel? .................................................................................................... 41

  4.5 Stelselmatige observatie ....................................................................................................... 45

  4.5.1 Artikel 126g Sv ............................................................................................................... 45

 • 4.5.2 Opsporing op social media als stelselmatige observatie? ............................................. 47

  4.5.3 Beoordeling ................................................................................................................... 48

  4.6 Stelselmatige informatie-inwinning ...................................................................................... 50

  4.6.1 Artikel 126j Sv ................................................................................................................ 50

  4.6.2 Opsporing op social media als stelselmatige informatie-inwinning? ............................ 51

  4.6.3 Beoordeling ................................................................................................................... 53

  4.7 Toetsing aan art. 8 EVRM ...................................................................................................... 54

  4.8 Conclusie ............................................................................................................................... 55

  5 Conclusie en discussie ................................................................................................................... 58

  5.1 Inleiding ................................................................................................................................. 58

  5.2 Antwoorden op de onderzoeksvragen en conclusies ........................................................... 58

  5.3 Discussie ................................................................................................................................ 61

  Verwijzingen .......................................................................................................................................... 65

  Geraadpleegde literatuur .................................................................................................................. 65

  Jurisprudentie .................................................................................................................................... 70

  Bijlage 1 Interviewvragen ................................................................................................................... 72

  Bijlage 2 - Gespreksverslag prof. Fijnaut ............................................................................................... 73

 • Gebruikte afkortingen

  BOB Bijzondere Opsporingsbevoegdheden

  EHRM Europees Hof voor de Rechten van de Mens

  EVRM Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de

  fundamentele vrijheden

  Gw Grondwet

  IRN Internet Research Netwerk

  IRT Interregionaal Rechercheteam

  IVBPR Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten

  MvT Memorie van Toelichting

  OSINT Open Source Intelligence

  OVC Opnemen Vertrouwelijke Communicatie

  PolW Politiewet 2012

  Sv Wetboek van Strafvordering

  TCI Team Criminele Inlichtingen

  TGO Team Grootschalige Opsporing

  UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

  VEU Verdrag betreffende de Europese Unie

  Wbp Wet bescherming persoonsgegevens

  WPolG Wet op de politiegegevens

 • 1

  1 Inleiding

  1.1 Aanleiding Het gebruik van social media heeft de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt.

  Veel mensen hebben de neiging om datgene wat hen bezighoudt of wat ze hebben gedaan, met

  anderen te delen via omgevingen als Facebook en Twitter. Social media zijn er naar hun aard op

  gericht om zoveel mogelijk informatie te delen. Het gevolg is dat veel gebruikers bewust of onbewust

  veel (vaak persoonlijke) informatie over zichzelf met vrienden delen maar soms ook in de

  openbaarheid brengen. Mede door de opkomst van social media speelt het sociale leven zich in

  toenemende mate online af.

  Voor de informatie die burgers via social media naar buiten brengen bestaat vanuit

  opsporingsinstanties veel belangstelling omdat deze informatie van belang kan zijn voor de

  opsporing. Niet verwonderlijk dus dat de opsporing op allerlei manieren probeert om deze

  informatie te gebruiken. Echter, bij het gebruik van deze informatie binnen een rechercheonderzoek

  moet de opsporing plaatsvinden binnen wettelijke kaders, en van het bestaande wettelijke kader is

  niet altijd duidelijk hoe het moet worden toegepast in een online-omgeving.

  Deze situatie roept herinneringen op aan het onderzoek van de parlementaire enqutecommissie

  opsporingsmethoden (in de volksmond bekend als de commissie Van Traa) dat medio jaren 90

  plaatsvond. In haar conclusie