screening TBC

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of screening TBC

1. screening TBC 2. screening TBC

 • welkom

3. screening TBC

 • Screening op TBC
 • Watverandert er?

4. screening TBC

 • Oude situatie(tot heden)
  • Bij begin detentie
  • Routinematig Thoraxfoto bij alle gedetineerden
 • 1 op 6 gevallen van TBC bij gedetineerden wordt gevonden buiten de screening om

5. screening TBC

 • Thoraxfoto uitsluitend bij risicogroepen
 • In oude situatie vormen gedetineerden een risicogroep, d.w.z. 50 of meer gevallen van actieve TBC per 100.000 personen.

6. screening TBC

 • Screening (bevolkingsonderzoek):
 • Basisprincipe stralingsbescherming: ALARA (As Low As Reasonably Achievable) (zo laag als redelijkerwijs mogelijk)
 • Bevolkingsonderzoek is toegestaan als in de doelgroep meer dan 50 gevallen van TBC worden gevonden per 100.000 personen.

7. screening TBC

 • Differentiatie risicogroepen binnen groep gedetineerden
 • Opbrengst screening
 • In Nederland geboren gedetineerden: 13 per 100.000 (normale bevolking 2 per 100.000)
 • Niet Nederlandse gedetineerden: afhankelijk van herkomst: 64 893 per 100.000

8. screening TBC

 • Evaluatieonderzoek:
 • Conclusies:
 • Groep in Nederland geboren gedetineerden voldoet niet meer aan het criterium voor risicogroep (>50/100.000)
 • Risicogroepen die wel aan criteria voldoen:
  • Verslaafden (drugs, alcohol)
  • Dak- en thuislozen
  • In buitenland geboren

9. screening TBC

 • Aanbevelingen:
  • Bij intake: indicatiestelling voor thoraxfoto opbasis van risicofactoren
  • Registratie aantal gedetineerden met risicofactoren
  • Laagdrempelig R-onderzoek bij gedetineerden met klachten
  • Monitoring nieuw beleid
  • Follow up voor gedetineerden die zichonttrekken aan nader onderzoek

10. screening TBC

  • Om prevalentie in subgroepen te monitoren zijn de volgende gegevens nodig:
  • Totale instroom van gedetineerden
  • Geboorteland
  • Risicoprofiel (medische dienst)
   • (verslaafd, dak-thuisloos)
   • Immunodepressie (HIV, transplantatie, nierinsuff.)
   • Verblijf in buitenlandse gevangenis
   • TBC doorgemaakt in verleden

11. screening TBC

  • Definities:
  • Dak- en thuisloze is een persoon zonder vaste woon- en verblijfplaats die
  • regelmatig op straat slaapt en/of
  • gebruik maakt van marginale tijdelijke huis- vesting in pensions.

12. screening TBC

  • Definities:
  • Verslaafd aan drugs:
  • Persoon die
  • regelmatig hard drugs gebruikt (inclusief methadon en cocane),
  • hetgeen heeft geleid tot enige mate van sociale ontsporing.

13. screening TBC 14. screening TBC 15. screening TBC

 • Wat te doen bij twijfel / niet pluis gevoel
 • zonder dat er een indicatie is voor screenen
 • Niet toch maar op de foto (vals gevoel voor veiligheid)
 • Doorredeneren, zo nodig samen met arts, waarom wel ofniet gendiceerd voor screening
 • Reden waarom je toch screent zonder dat dit is gendiceerd, vermelden in HIS

16. screening TBC

 • Zwangerschap?
 • Nadere informatie volgt van Monique
 • Waarschijnlijk: gewoon op de foto!!!
 • Hiervan een casus maken?

17. screening TBC

 • Registratie waarom?
 • Onderdeel goede patientenzorg
 • In kader monitoring risicogroepen
 • Middel om kwaliteit screening te meten (uitsluitend op geaggregeerd niveau)

18. screening TBC

 • Registratie waar?
 • In MicroHis
 • Hoe kom je in TBC screeningsscherm?
 • Via Risicoprofielen screening TBC?
 • Of is het al opgenomen in de normale intakeregistratie?
 • Waarom labwaardes in TBS screeningsscherm

19. screening TBC

 • Kwestie van samenwerken

20. registratie screening TBC

 • Afbeelding TBC-screening scherm HIS (inpassen PDF bestand lukt niet)
 • Navragen of Monique ook ander bestand heeft
 • Ook navragen of het TBC-screeningsscherm al is opgenomen in de intakeschermen,
 • of dat je er apart naar toe moet navigeren.