Screening RUP Gateway Screening RUP Gateway 4 maart 2009 ANTES bvba Italiëlei 161 – 6...

Click here to load reader

 • date post

  11-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Screening RUP Gateway Screening RUP Gateway 4 maart 2009 ANTES bvba Italiëlei 161 – 6...

 • .

  Screening

  RUP Gateway

  4 maart 2009

  ANTES bvba

  Italiëlei 161 – 6 2000 Antwerpen

  tel. (03) 233 26 11 fax. (03) 231 08 84

  www.antes.be

  Departement Mobiliteit en Openbare Werken Afdeling Luchthavenbeleid

  Koning Albert II-laan 20 bus 2

  1000 Brussel

  http://www.antes.be/

 • Screening Gewestelijk RUP Gateway – 04.03.2009

  Inhoudsopgave 1

  INHOUDSOPGAVE

  INHOUDSOPGAVE ..................................................................................................................1

  KAARTEN..................................................................................................................................3

  1 ALGEMENE INLICHTINGEN................................................................................................4 1.1 INITIATIEFNEMER ..................................................................................................................4 1.2 OPDRACHTHOUDER .............................................................................................................4

  2 WETTELIJKE CONTEXT.........................................................................................................5

  3 BESCHRIJVENDE GEGEVENS.............................................................................................7 3.1 DOELSTELLING – MOTIVERING TOT OPMAAK............................................................................7 3.2 SITUERING VAN HET PLANGEBIED............................................................................................9 3.3 BESCHRIJVING REFERENTIESITUATIE .........................................................................................9 3.4 BESCHRIJVING VAN DE GEPLANDE SITUATIE...........................................................................11

  4 ALTERNATIEVEN ...............................................................................................................14

  5 METHODOLOGIE..............................................................................................................16

  6 TOETSING MER-PLICHT ....................................................................................................19

  7 BESCHRIJVING EN BEOORDELING MILIEUEFFECTEN .....................................................23 7.1 INGREEP-EFFECT MATRIX.....................................................................................................23 7.2 BESCHRIJVING EFFECTEN ....................................................................................................29 7.2.1 DISCIPLINE BODEM EN GRONDWATER .................................................................................29

 • Screening Gewestelijk RUP Gateway – 04.03.2009

  Inhoudsopgave 2

  7.2.2 DISCIPLINE OPPERVLAKTEWATER .........................................................................................29 7.2.3 DISCIPLINE FAUNA EN FLORA..............................................................................................30 7.2.4 DISCIPLINE LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE...................................30 7.2.5 DISCIPLINE MENS ...............................................................................................................31 7.3 BEOORDELING MILIEUEFFECTEN............................................................................................38

  8 GRENSOVERSCHRIJDENDE EFFECTEN.............................................................................42

  9 BESLUIT..............................................................................................................................43

 • Screening Gewestelijk RUP Gateway – 04.03.2009

  Kaarten 3

  KAARTEN

  Kaart 1: Situering op de topografische kaart

  Kaart 2: Situering op het gewestplan

  Kaart 3: Situering van het plangebied

  Kaart 4: Watertoetskaart

  Kaart 5: Habitatrichtlijngebieden

  Kaart 6: BWK

  Kaart 7: Beschermde landschappen, stads- en dorpsgezichten

  Kaart 8: Landschapsatlas

  Kaart 9: Parkings

 • Screening Gewestelijk RUP Gateway – 04.03.2009

  Algemene inlichtingen 4

  1 ALGEMENE INLICHTINGEN

  1.1 Initiatiefnemer

  Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Luchthavenbeleid

  Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel

  1.2 Opdrachthouder

  ANTES Milieustudies bvba, Italiëlei 161 b6, 2000 Antwerpen

  De screening wordt gecoördineerd door dr. sc. Michèle BAUWENS, erkend MER- deskundige disciplines water, lucht, mens, ANTES Milieustudies bvba, Italiëlei 161 te 2000 Antwerpen. Zij wordt in deze taak bijgestaan door Piet Thys en Iris Tokka.

 • Screening Gewestelijk RUP Gateway – 04.03.2009

  Wettelijke context 5

  2 WETTELIJKE CONTEXT

  Bepaalde plannen en programma's moeten op hun gevolgen voor het milieu worden beoordeeld volgens de toepassing van het decreet van 27 april 2007 houdende wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.), van artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's van 12 oktober 2007.

  Om te weten of er al dan niet een plan-MER (planmilieueffectrapport) moet worden opgesteld, moet men nagaan of het plan of programma onder de definitie en het toepassingsgebied van het D.A.B.M. valt, en of het onder de plan-MER-plicht valt. Daartoe vindt desgevallend een screening plaats: een onderzoek of het voorgenomen plan of programma aanzienlijke milieueffecten kan hebben.

  De definitie van plan of programma bevat drie voorwaarden die tegelijkertijd moeten vervuld worden:

  • wettelijke bepalingen moeten voorschrijven dat een plan/programma wordt opgesteld en/of vastgesteld;

  • het plan/programma wordt op regionaal, provinciaal of lokaal niveau opgesteld;

  • het moet via een wetgevingsprocedure door parlement, regering of een instantie worden vastgesteld.

  Om onder het toepassingsgebied van het D.A.B.M. te vallen moet het plan/programma verder het kader vormen voor de toekenning van een vergunning voor een project of, gelet op de mogelijke betekenisvolle effecten op speciale beschermingszones, een passende

 • Screening Gewestelijk RUP Gateway – 04.03.2009

  Wettelijke context 6

  beoordeling behoeven. Een project wordt in het D.A.B.M. omschreven als (ondermeer) een vergunningsplichtige activiteit die bestaat uit de uitvoering van bouwwerken, de exploitatie van installaties en andere ingrepen in het milieu. Voorbeelden van plannen die aan deze criteria beantwoorden zijn ruimtelijke uitvoeringsplannen, ruilverkavelingsplannen, bekkenbeheerplannen, …. In de mate dat ze het kader vormen voor de vergunning van projecten. Ruimtelijke uitvoeringsplannen vallen hier steeds onder.

  Een aantal plannen en programma's zijn 'van rechtswege' onderworpen aan de plan-MER- plicht. Het gaat om plannen/programma's (of de wijziging), die tegelijkertijd (!):

  - een kader vormen voor de toekenning van een vergunning voor de in bijlagen I en II van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 opgesomde projecten (zijnde merplichtige projecten);

  - niet het gebruik regelen van een klein gebied op lokaal niveau, noch een kleine wijziging inhouden;

  - betrekking hebben op landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en ruimtelijke ordening of grondgebruik.

  Ook de plannen/ programma’s, waarvoor een passende beoordeling (aan de hand van een voorafgaand onderzoek te bepalen) vereist is, zijn van rechtswege onderworpen aan de plan-MER-plicht.

  De plannen en programma’s die het kader vormen voor de toekenning van een vergunning voor een project, maar die niet van rechtswege plan-MER-plichtig zijn, moeten gescreend worden op de vraag of ze al dan niet aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben. Naargelang het resultaat van deze screening (namelijk het al dan niet mogelijk zijn van aanzienlijke effecten) moet al dan niet besloten worden tot een plan-MER-plicht.

 • Screening Gewestelijk RUP Gateway – 04.03.2009

  Beschrijvende gegevens

  3 BESCHRIJVENDE GEGEVENS

  3.1 Doelstelling – motivering tot opmaak

  De landzijdige terminalzone, zoals omvat door het plangebied, heeft in de huidige situatie als stedenbouwkundige functie ‘gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen’. op het huidig gewestplan (nr. 25 – Halle Vilvoorde – KB 07.031977).

  Omwille van de renovatie van de gebouwen die deel uitmaken van de initiële terminalinfrastructuur, zoals die bestond vóór de ingebruikname van de nieuwe terminal in 1994, is het nodig deze stedenbouwkundige functie uit te breiden met de bestemming ‘gebied voor luchthavengerelateerde kantoren en diensten’ of een gelijkaardige bestemming.

  Deze bestemming is reeds opgenomen in het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (Besl. Vl. Reg 17.07.2000; zie kaart 2) en wordt als volgt omschreven:

  Dit gebied is bestemd voor hoogwaardige kantoren en diensten gerelateerd aan de aanwezigheid van de luchthaven, met nadruk op

  hoofdkwartieren. De relatie met de luchthaven kan zowel een fysische binding betreffen, a