Schoolplan Gbs De Wingerd definitief

Click here to load reader

 • date post

  13-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  3

Embed Size (px)

description

2008 2008 - - 2012 2012 Structuur Structuur Uitvoering Uitvoering Cultuur Cultuur Strategie Strategie Gereformeerde school voor bijbelgetrouw onderwijs

Transcript of Schoolplan Gbs De Wingerd definitief

 • StrategieStrategie

  SchoolplanSchoolplan20082008--20122012 StructuurStructuur

  CultuurCultuur

  UitvoeringUitvoering

  De WingerdDe WingerdDe WingerdDe WingerdGereformeerde school voor bijbelgetrouw onderwijs

 • Gbs De Wingerd is een onderwijsorganisatie die gereformeerd primair onderwijs verzorgt binnen de verengigng van GPO-West Nederland. De

  Wingerd ziet het als haar opdracht de ontwikkeling van het kind te stimuleren. De inspiratie voor die ontwikkeling wordt

  gevonden in het geloof in de Here God met de Bijbel als richtingwijzer. De Wingerd wil een

  uitdagende leeromgeving creren waarbinnen het unieke kind zijn van God gekregen talenten en

  gaven ontwikkelt.

  Gbs De Wingerd is een onderwijsorganisatie die gereformeerd primair onderwijs verzorgt binnen de verengigng van GPO-West Nederland. De

  Wingerd ziet het als haar opdracht de ontwikkeling van het kind te stimuleren. De inspiratie voor die ontwikkeling wordt

  gevonden in het geloof in de Here God met de Bijbel als richtingwijzer. De Wingerd wil een

  uitdagende leeromgeving creren waarbinnen het unieke kind zijn van God gekregen talenten en

  gaven ontwikkelt.

 • Geachte ouder, beste collega,

  Hier voor je ligt het SchoolplanSchoolplan 2008 2008 20122012 van onze basisschool

  Gbs De Wingerd. Dit plan is voortgekomen uit het Centrale Koersplan

  van onze vereniging GPO- West Nederland.

  Vanuit de structuur en de speerpunten van het Koersplan heeft ons team

  een eigen prioriteit vastgesteld voor concrete acties in de komende vier

  jaren. Deze keuze is gemaakt op basis van teamevaluaties,

  tevredenheidspeilingen van 2007, audits van de directie van GPO-WN,

  inspectierapporten, INK-management- rapportage en

  schoolopbrengsten.

  De actiepunten die daaruit voortkomen zijn in dit plan vrij algemeen

  verwoord. Ze worden in de daaraan gekoppelde jaarplannen SMART

  doorvertaald. In dit plan stellen we een cyclisch proces voor, waaraan

  meetbare resultaten zijn gekoppeld. Op deze resultaten zijn we

  aanspreekbaar!

  Ik hoop van harte dat dit schoolplan helder inzicht geeft in ons beleid.

  Mijn wens is dat dit schoolplan een levend document mag zijn en ons

  stimuleert in kwalitatief goed en bijbelgetrouw onderwijs aan kinderen!

  Ik hoop daarom van harte dat dit schoolplan aanleiding blijft om met

  ouders en leerkrachten niet alleen over de ontwikkeling van het

  onderwijs te blijven spreken, maar deze woorden vervolgens om te

  zetten in daadkrachtig onderwijs. Onderwijs waarbij het kind centraal

  staat! Met bekwame en enthousiaste leerkrachtenkrachten willen we onze

  kinderen een veilige, een uitdagende en een rijke leeromgeving bieden!

  Arrin Boes,

  directeur.

  Inleiding

  Strategie

  Structuur

  Cultuur

  Uitvoering

  De zaken waar wij ons op richten

  De vorm waarinwe samenwerken

  De wijze waarop wemet elkaar omgaan

  Onze acties enprestaties

  Over dit schoolplan 2008 - 2012

  Voordat je verder bladert is het goed hieronder eerst te lezen waarom dit

  centrale plan is gemaakt, hoe het in elkaar steekt en wat je ermee kunt.

  Bedoeling van ons Schoolplan

  - Richting geven aan de activiteiten die op centraal niveau moeten gebeuren

  - Schooldirecteuren ondersteunen in de ontwikkeling van hun team en school

  - Alle medewerkers inzicht geven in onze plannen en verwachtingen

  Verhaallijn van ons Koersplan

  Strategisch Fundament: alles begint met onze uitgangspunten en hoofddoelen

  Strategische Speerpunten: de bouwstenen van GPO-WN als lerende organisatie

  Cultuurkader: de kernwaarden die de basis vormen voor al ons handelen

  Cultuur: wat wij (verbeterd) willen zien in ons aller (voorbeeld)gedrag

  Structuurkader: proces- en organisatiekanten om rekening mee te houden

  Structuur: wat wij (verbeterd) willen zien in onze processen en organisatie

  Uitvoeringskader: overzicht van de concrete verbeteracties op groepsniveau

  Uitvoering: eigenaarschap, planning, maatstaven en bewaking van de acties

  Beleidscyclus: realiseren en bijstellen volgens Plan Do Check Improve

  Contract: handtekeningen van alle betrokken mmakers: we gn ervoor!

  The Making Of: voor alle zijdelings betrokkenen: hoe kwam dit plan tot stand?

  Gebruik van ons Koersplan

  Directie GPO-WN: bewaken van actualiteit en de voortgang van de acties

  Schooldirecteuren: gebruiken als actielijst en kader voor schoolplanontwikkeling

  Schoolteams: desgewenst gebruiken als achtergrond voor het eigen schoolplan

  *

 • Op deze plek een kindertekening

 • STRATEGIEDe zaken waar wij ons samen op richten

 • IN

  God

  Christus

  Verbondenheid

  Liefde

  HOOFD

  HART gaven

  z

  o

  r

  g

  inspira

  tie

  ontwikkelingt

  a

  l

  e

  n

  t

  e

  n

  vertrouwen

  c

  r

  e

  a

  t

  i

  v

  i

  t

  e

  i

  t

  ver-antwoord-elijkheid

  samenwerken

  Hoofddoelstelling ten aanzien van onze Identiteit

  Aan het einde van groep acht hebben onze leerlingen ervaren welke betekenis geloven in hun leven kan hebben (van hoofd naar hart). Zij hebben geleerd hun weg te vinden met een positief kritische houding vanuit de Bijbel, vanuit christelijke normen en waarden, en zich met vertrouwen in de toekomst van de samenleving dienstbaar te tonen aan God en hun naaste (van hart naar handen). De ouders voelen zich verbonden met onze gereformeerde identiteit, die zichtbaaris in ons onderwijs en in ons handelen.

  Hoofddoelstelling ten aanzien van onze Kwaliteit:

  Aan het einde van groep acht zijn onze leerlingen optimaal toegerust voor het volgen van voortgezet onderwijs in overeenstemming met de door de overheid geformuleerde (leerspecifieke) kerndoelen t.a.v. kennis en vaardigheden, ieder naar zijn/haar beste aanleg en vermogen; zij voldoen daarmee aan de eisen van de onderwijsinspectie. De resultaten op dit punt liggen minstens op het landelijk gemiddelde van vergelijkbare leerlingen in vergelijkbare scholen. Onze ouders, leerkrachten en leerlingen zijn tevreden over de kwaliteit van ons onderwijs, onze organisatie en onze resultaten.

  GPO-WN ziet het als haar taak:

  een pedagogisch klimaat te creren dat zich kenmerkt door openheid, geborgenheid,

  veiligheid en samenwerking

  een rijke betekenisvolleleeromgeving te bieden

  uit te gaan van de talenten van het kind

  te bevorderen dat het kindmet plezier naar school gaat

  aan te sluiten bij de eigenbelevingswereld van het kind

  samen te werken met partners in onderwijs en opvoeding, in het bijzonder metde ouders als educatieve partners

  te streven naar optimale ontplooiing en prestaties in relatie tot het vervolgonderwijs

  naar Joh. 4, 10/11

  HANDEN

  Onze Strategische Fundamenten: Identiteit en KwaliteitOnze Strategische Fundamenten: Identiteit en Kwaliteit

 • Strategie: Gezamenlijke Speerpunten richting 2012Strategie: Gezamenlijke Speerpunten richting 2012

  Wij vormen eenorganisatie metGods liefde in hoofd,hart en handen.LIEFDE

  5 Wij realiseren onze identiteits- en kwali-teitsdoelstelling vanuitelk kinds unieke gaven.ONTWIKKELING

  1

  GereformeerdeIdentiteit GPO-WN

  Onderwijs

  Onze centrale processen(personeel & organisatie,kwaliteitszorg en financin)zijn dienend en doelmatig.TRANSPARANTIE

  4

  Proces-verbetering

  Wij bouwen aan onsvakmanschap en onzewerkomgeving door zelf-reflectie, kennisdeling en

  eigen verantwoordelijkheid.ONTWIKKELING

  2

  Vakmanschapen Welbevinden

  Ons leidinggeven richtzich op doelen, inspiratie,ondersteuning, ontwikkeling, dienstbaarheid en resultaten,

  vanuit een christelijk perspectief.INSPIRATIE

  6

  CoachendLeiderschap

  Wij nemen onzemaatschappelijkeverantwoordelijkheidin zorg en samenwerking

  SAMEN-WERKING

  7

  Midden in deSamenleving

  Wij betrekkende ouders bijhet leerproces.3

  EducatiefPartnerschap

  5 1 3

  7

  2

  4

  6

  Met deze 7 Speerpunten bouwen wij aan eenLerende Organisatie, die Groeit en Bloeit

  Om vast te stellen hoe deze speerpunten bijdragen aan onze

  hoofddoelen, doen wij periodieke metingen zoals

  INK-audits en tevredenheidpeilingen

  onder ouders, leerkrachten en leerlingen.

  SAMEN-WERKING

 • CULTUURDe manier waarop wij met elkaar omgaan

 • Uitgangspunten voor onze CultuurUitgangspunten voor onze CultuurDe kernwaarden van GPO-WN geven antwoord op de vraag

  Wat beweegt ons en waar geloven wij in? Onze kernwaarden zijn gerelateerd aan onze missie

  Geloof in Ontwikkeling. Ze vormen de leidende principesvan onze organisatie en haar medewerkers.

  LiefdeHet begrip liefde is de basis van alle kernwaarden van onze organisatie. Liefde toont zich in het dagelijks onderwijs en in de manier waarop wij met elkaar omgaan. Wij zijn zowel

  verschillend als gelijkwaardig en geschapen naar het Beeld van God. Dit betekent dat ons onderwijs aansluit bij de behoeften en talenten van het unieke

  kind. Liefde betekent dat de organisatie zoveel als mogelijk aansluit bij de

  behoeften van medewerkers en ouders/verzorgers.

  Liefde is ook direct en open communiceren. Op basis

  van gezamenlijke interesses en wederzijdse

  betrokkenheid komen mensen in gesprek met elkaar. De mening van de ander det er toe en is van

  invloed op de manier waarop je met elkaar

  omgaat. Liefde helpt bij een verschil van mening tot een oplossing te komen waar alle betrokkenen zich in