Schoolgids de Wegwijzer

of 41 /41

Embed Size (px)

description

Schoolgids 2011-2012 Basisschool de Wegwijzer Schagen

Transcript of Schoolgids de Wegwijzer

Page 1: Schoolgids de Wegwijzer
Page 2: Schoolgids de Wegwijzer

De WegwijzerDOEN ONTDEKKEN LEREN

PCBS De WegwijzerMerelstraat 46

1742 JM SchagenTel : 0224 296008

E-mailadres : [email protected]: www.wegwijzerschagen.nl

Page 3: Schoolgids de Wegwijzer

Inhoudsopgave:

Inhoudsopgave blz. 2,3Een woord vooraf blz. 4De naam van onze school: De Wegwijzer blz. 51. De school blz. 5

1.1 Richting(identiteit) blz. 51.2 Directie blz. 51.3 Situering van de school blz. 51.4 Huisvesting en schoolgrootte blz. 5

2. Waar de school voor staat blz. 62.1 Uitgangspunten (missie & visie) blz. 62.2 Levensbeschouwelijke visie blz. 72.3 Het schoolklimaat blz. 72.4 Onderwijskundige aanpak blz. 8

3. De organisatie van het onderwijs blz. 83.1 De groepen blz. 83.2 Groepsgrootte blz. 83.3 Overzicht methoden blz. 9

3.3.1 Activiteiten in de onderbouw blz. 93.3.2 De basisvaardigheden blz. 103.3.3 De zaakvakken blz. 103.3.4 Lichamelijke opvoeding blz. 103,3.5 Expressie blz. 103.3.6 Godsdienstige vorming blz. 113.3.7 Computers in de school blz. 113.3.8 Burgerschapsvorming blz. 113.3.9 Verdeling van de uren over de vakgebieden blz. 123.3.10 Verantwoording van de uren blz. 12

4. De zorg voor kinderen blz. 134.1 Nieuwe leerlingen blz. 134.2 Het volgen van de ontwikkeling van kinderen blz. 134.3 Rapportage blz. 144.4 De speciale zorg voor kinderen blz. 144.5 Leerlinggebonden financiering blz. 154.6 Zorgverbreding blz. 154.7 Zorgteam blz. 164.8 Interne leerlingenbegeleiding blz. 164.9 Zorgindicaties blz. 164.10 De logopedist blz. 164.11 De leerlingbesprekingen blz. 174.12 Plaatsing en verwijzing leerlingen naar het speciaal onderwijs blz. 17

Schoolgids PCB De Wegwijzer 2011-2012________________________________________ 2

Page 4: Schoolgids de Wegwijzer

4.13 Leerplicht en verlof blz. 17 + 184.14 Probleemgedrag blz. 184.15 Regeling schorsing en verwijdering blz. 184.16 Begeleiding overgang naar het voortgezet onderwijs blz. 194.17 Buitenschoolse activiteiten blz. 194.18 Schoolregels blz. 19 + 204.19 Veiligheid blz. 20

5. Het schoolteam blz. 215.1 Team blz. 215.2 Wijze van vervanging blz. 215.3 Begeleiding en inzet stagiaires (I) PABO en ROC blz. 215.4 Scholing van leraren blz. 22

6. De ouders blz. 226.1 Contacten gericht op de ontwikkeling van het kind blz. 226.2 Informatie blz. 22 + 236.3 Contacten gericht op schoolorganisatie blz. 236.4 Klachtenprocedure/vertrouwenspersoon blz. 246.5 Ouderbijdrage blz. 256.6 Ouderhulp blz. 256.7 Ouderwerkgroep blz. 256.8 Medezeggenschapsraad blz. 266.9 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad blz. 266.10 Schoolverzekering voor leerlingen blz. 266.11 Het bevoegd gezag blz. 27

7. De kwaliteit van ons onderwijs blz. 287.1 Kwaliteitsinstrument blz. 287.2 Inspectie blz. 287.3 Activiteiten ter verbetering van ons onderwijs blz. 29

8. De resultaten van ons onderwijs blz. 29 + 308.1 Doorstroom blz. 298.2 Uitstroom naar het speciaal onderwijs blz. 308.3 Uitstroom naar het voortgezet onderwijs blz. 30

Informatief deel op alfabetische volgorde blz. 31-409.1 Inhoudsopgave informatief deel blz. 31

Schoolgids PCB De Wegwijzer 2011-2012________________________________________ 3

Page 5: Schoolgids de Wegwijzer

Een woord vooraf

Beste ouders,

Voor u ligt de schoolgids van “De Wegwijzer” voor het cursusjaar 2011-2012. U vindt in deze gids allereerst een inhoudelijk deel waarin we beschrijven hoe we op school werken, wat we met dit werk graag willen bereiken, welke middelen we daarvoor gebruiken en wat we doen met leerlingen die dreigen achter te raken, of juist meer aan kunnen dan gemiddeld.Daarna volgt een zakelijk gedeelte, waarin op alfabetische volgorde die zaken staan die ieder jaar weer anders zijn. Te denken valt aan vakanties, roosterzaken, adressen enzovoort. Bovendien worden er de externe organisaties waarmee we samen werken zoals de OBD, Triade en dergelijke genoemd. Wij raden u aan deze gids te bewaren. U kunt er het hele schooljaar plezier van hebben.

Daar waar in deze gids het woord ouders wordt gebruikt, kunt u ook ‘verzorgers’ of ‘pleegouders’ lezen. Als u meer inlichtingen wenst en/of een rondleiding door de school wenst, dan maken wij graag een afspraak met u.

Gonny Kuiper : Directeur Gerard Bosman : Locatiedirecteur

Het team van PCB De Wegwijzer.

Schoolgids PCB De Wegwijzer 2011-2012________________________________________ 4

Page 6: Schoolgids de Wegwijzer

De naam van onze school: De WegwijzerEen wegwijzer wijst mensen de weg en maakt ze wijzer.Zo willen wij als school ook onze kinderen helpen richting te geven aan hun toekomstige leven met als bagage: kennis en vaardigheden, waarbij openheid en sfeer, geborgenheid en waardering centraal staan. Dit willen wij ook symboliseren in ons logo; een wegwijzer.

1.De school1.1 Richting (identiteit)Onze school is een Protestants Christelijke Basisschool. Wij zijn een school van de Stichting Kopwerk. Deze stichting heeft 22 scholen onder haar beheer in de Kop van Noord- Holland.De Wegwijzer heeft de christelijke traditie als uitgangspunt. De Bijbel speelt in die traditie een grote rol. Onze school staat open voor iedereen. Met elkaar, kinderen, leerkrachten en ouders, willen wij gestalte geven aan de normen en waarden uit het christelijk geloof.Waarden, normen en hoe wij omgaan met elkaar staan dan ook centraal in ons dagelijks onderwijs. Vanuit deze visie geven wij ons onderwijs gestalte.

1.2 DirectieGonny Kuiper (directeur) Gerard Bosman (locatiedirecteur)Saturnus 38 Mr. J. Hendrikxstraat 731785 DZ Den Helder 1788 AZ Den Heldertel: 0223 631652 tel: 0223 860266

Wanneer u de directie wilt spreken kunt u altijd een afspraak maken. Wij staan dan zoveel mogelijk voor u klaar om vragen te beantwoorden.

1.3 Situering van de schoolPCB De Wegwijzer staat midden in de wijk “Waldervaart” in Schagen en bevindt zich in een gebouwencomplex waarin ook een peuterspeelzaal, een sporthal, een winkelcentrum, een openbare en een R.K. basisschool, een speciale basisschool en de voorziening voor voor- en naschoolse opvang zijn ondergebracht. Het gebouw is eigendom van de gemeente Schagen en wordt dan ook door haar onderhouden en schoongemaakt.

1.4 Huisvesting en schoolgrootteDe Wegwijzer startte in augustus 2011 met 60 leerlingen. De leerlingen zijn dit jaar over vier groepen verdeeld. De school beschikt naast vier leslokalen over een goed ingericht technieklokaal en een overblijflokaal. Er wordt gezamenlijk met de Vogelweid gebruik gemaakt van een kleutergymlokaal. Rondom de school is volop ruimte om te spelen.

Schoolgids PCB De Wegwijzer 2011-2012________________________________________ 5

Page 7: Schoolgids de Wegwijzer

2.Waar de school voor staat2.1 Uitgangspunten(missie en visie)Op De Wegwijzer staat het kind in de leerling centraal. Een kind kan zich goed ontwikkelen in een omgeving waarin het zich prettig voelt. Veiligheid en geborgenheid zijn hierbij voor ons sleutelbegrippen. Wij hebben een aantal basisprincipes voor goed onderwijs opgesteld. Deze basisprincipes houden ons op koers. Wij denken en handelen volgens de volgende basisprincipes:

KIND CENTRAALGoed onderwijs is, dat…………….

• het belang van het kind uitgangspunt is; dat er in hoge mate rekening gehouden wordt met de behoefte en het welbevinden van de kinderen.

• het kind concreet, aanschouwelijk, zintuiglijk en handelend leert.• het kind leert en leeft in een uitdagende leer- en leefomgeving,waarbij het

verantwoordelijkheid leert dragen.• de autonomie van het kind, zijn initiatieven en zijn manier van handelen optimaal

gestimuleerd worden.KIND IN RELATIE TOT ANDERENGoed onderwijs is, dat…………

• het kind gestimuleerd wordt het andere kind en zijn/haar cultuur te ontmoeten; waarbij nieuwsgierigheid, actieve deelname en de onderlinge dialoog het uitgangspunt zijn.

• het kind leert van andere kinderen en dit naar waarde accepteert.• het kind, met respect voor de ander, leert te onderhandelen, te overleggen, af te stemmen

en conflicten constructief op te lossen.KIND EN ONDERWIJSGoed onderwijs is, dat……………..

• er naast kennis andere kwaliteiten worden ontwikkeld, zoals creativiteit, nieuwsgierigheid, samenwerking, communicatie, kunnen omgaan met emoties, inlevings - en doorzettingsvermogen.

• de verschillen tussen kinderen als een kans voor de ontwikkeling gebruikt worden.• de kansen van risicoleerlingen en hun sociale en cognitieve competenties worden vergroot.

LEERKRACHT ALS PROFESSIONALGoed onderwijs is , dat………………..

• de leerkracht zich verder wil blijven ontwikkelen in het beroep.• de leerkrachten samenwerken. Ze kijken bij elkaar in de klas en leggen aan elkaar

rekenschap af over het handelen.• de leerkracht werkt aan relaties. Hij/zij is invoelend en gericht op het welbevinden van het

kind.

Wij realiseren de kerndoelen zoals verwoord in de Wet Basisonderwijs. In ons onderwijs leren we de kinderen basisvaardigheden op de volgende gebieden;

• sociaal (ik en de ander)• emotioneel (ik en gevoel)• motorisch (ik en bewegen• cognitief (ik en kennis)• creatief (ik en vindingrijkheid)

Schoolgids PCB De Wegwijzer 2011-2012________________________________________ 6

Page 8: Schoolgids de Wegwijzer

2.2 Levensbeschouwelijke visieOp De Wegwijzer wordt godsdienstonderwijs gegeven. De nadruk wordt gelegd op de samenhang tussen het aangebodene uit het christelijk geloof en de eigen leefwereld van de kinderen. Daarnaast is in een multiculturele samenleving enige kennis over andere wereldgodsdiensten niet weg te denken. In de methode Kind op Maandag vinden we deze visie terug. Deze methode biedt binnen bijbelverhalen, spiegelverhalen, gedichten, gesprekspunten, gebeden en liedjes aan die dagelijks een plaats krijgen binnen het lesprogramma op De Wegwijzer. De christelijke feestdagen nemen bij ons een belangrijke plaats in. In de weken voor Kerst en Pasen werken we met de kinderen naar een viering toe.

2.3 Het schoolklimaatWij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op onze school. Respectvol met elkaar omgaan is daarbij een sleutelbegrip. Wij zijn een kindvriendelijke school en dat stralen we ook uit. Als kinderen ergens mee zitten, moeten ze het vertrouwen hebben dat ze bij de leerkracht terecht kunnen.

Duidelijkheid, rust, regelmaat en veiligheid vormen de basis waarop en waaraan wij als leef-, leer- en werkgemeenschap willen werken. Belangrijk is dat een leerling zich prettig voelt op school en met plezier elke dag naar school gaat. Vaste regels en afspraken spelen daarom voor ons allen in het dagelijks samenzijn een belangrijke rol. Door gesprekken in de groep (bijv. in de kring), maar ook gesprekken tussen leerkracht en leerling werken wij aan het sociaal bewustzijn. Dit willen wij bevorderen door:

• Ontwikkeling bij de leerlingen van een positief-kritische houding ten opzichte van de samenleving

• Ontdekken van de samenhang tussen de school en de samenleving• Bewust maken dat groot en klein zich aan regels/afspraken in de samenleving moeten houden

en dat elk kind/mens van welke huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid, achtergrond of lichamelijke gesteldheid gelijkwaardig is. (Zo werken we ook aan “goed burgerschap”.)

Vanuit dit standpunt vinden wij de volgende aspecten belangrijk en zullen wij hieraan voortdurend werken:

• De school schept een omgeving waarin kinderen, leerkrachten en overige medewerkers zich veilig voelen

• Op school hebben we respect voor elkaar• De school schept ruimte om anders te zijn• De school hanteert een niet-stereotype benadering van zaken• De school schept voor kinderen voorwaarden om een positief zelfbeeld te ontwikkelen

De ouders nemen bij ons op school geen aparte plaats in. In onze ogen is het beter om te spreken van een drie -eenheid: ouders, leerkrachten, kinderen. We hebben elkaar immers nodig. Bij een goede samenwerking van kind, leerkracht en ouders kan het kind het best tot zijn recht komen.

Schoolgids PCB De Wegwijzer 2011-2012________________________________________ 7

Page 9: Schoolgids de Wegwijzer

2.4 Onderwijskundige aanpakDe leerkrachten organiseren de lessen effectief. Dat betekent dat de klassikale instructie niet te lang duurt en dat er vervolgens extra instructie wordt gegeven aan individuele leerlingen en/of kleine groepjes. De kinderen mogen elkaar vaak ook helpen bij het werk en er wordt steeds een beroep gedaan op hun eigen oplossingsvaardigheid. Ze worden getraind in zelfstandig werken, waarbij ze verantwoordelijkheid dragen voor hun schoolwerk. De leerkracht houdt dagelijks zicht op de voortgang en het niveau van de klas. Door te werken met dag- en weektaken kan de leerkracht vooral ook toekomen aan de begeleidende taak. Er wordt gebruik gemaakt van moderne onderwijsmiddelen. De computer (digibord) speelt een steeds grotere rol in ons onderwijs.

3. De organisatie van het onderwijs3.1 De groepenOp de Wegwijzer werken we met 4 combinatiegroepen: groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Ieder jaar worden door de directie, in overleg met het team, in een zo vroeg mogelijk stadium de groepen voor het nieuwe cursusjaar samengesteld. De volgende factoren zijn hierop van invloed:

• de leerlingtelling van 1 oktober van het afgelopen schooljaar. Aan de hand hiervan wordt namelijk het aantal formatieplaatsen voor het nieuwe schooljaar toegekend,

• volledige en deeltijdbetrekkingen,• het aantal leerlingen in een groep met speciale onderwijsbegeleiding • wensen en voorkeuren van leerkrachten

Afhankelijk van al deze factoren komen we tot een zo gunstig mogelijke groepsindelingDeze wordt altijd ter goedkeuring aan de MR voorgelegd.

3.2 GroepsgrootteElk jaar worden de leerlingen op 1 oktober geteld ("reguliere teldatum"). Het aantal leerlingen op deze datum is bepalend voor de middelen die het jaar daarop ingezet kunnen worden. Dat heeft weer alles te maken met:

• het aantal te formeren groepen• het aantal personeelsleden ("de formatie")• het aantal uren voor extra zorg voor kinderen met leer- en/of gedragsproblemen

Als het aantal leerlingen tijdens het schooljaar snel groeit, kan de school ook tussentijds tellen ("buitenreguliere telling"). Dit betekent dat de formatie tijdelijk kan worden uitgebreid.

SportdagCursusjaar 2010-2012

Schoolgids PCB De Wegwijzer 2011-2012________________________________________ 8

Page 10: Schoolgids de Wegwijzer

3.3 Overzicht methodenDe vak - en vormingsgebieden komen uitgebreid aan de orde in het schoolplan. In deze schoolgids volstaan we met het noemen van de onderdelen op hoofdlijnen, zoals ze in het lesrooster worden vermeld.BewegingsonderwijsRekenen Groep 3 t/m 8 PluspuntTaal Groep 4 t/m 8 Taal in beeld Lezen Groep 3

Groep 5 t/m 8Veilig leren lezen LeesLink

Schrijven Groep 3 t/m 8 Schrijven doe je zo!Engels Groep 7 en 8 JuniorAardrijkskunde Groep 5 t/m 8 Wijzer door de wereldGeschiedenis Groep 5 t/m 8 Wijzer door de tijdNatuurkennis Groep 5 t/m 8 Leefwereld

Nieuws uit de natuur, Koekeloere, Huisje, boompje, beestje (school TV)Materiaal van ”De Groenling”

Maatschappelijke verhoudingen Staatsinrichting en Geestelijke stromingen

Onderwerpen binnen dit vakgebied komen aan de orde bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en godsdienstProgramma’s SchoolTV

Godienstonderwijs Groep 1 t/m 8 Kind op MaandagSociale redzaamheid Kinderen en hun sociale talentenVerkeer Wijzer door het verkeerGezond gedrag Materiaal GGD Tekenen en handvaardigheid,wetenschap en techniek

Techniektorens

Muziek Moet je doen: Muziek

3.3.1 Activiteiten in de onderbouwIn de onderbouw wordt thematisch gewerkt. In de kleutergroepen is een groot assortiment aan materialen aanwezig, waaruit de kinderen zelf mogen kiezen. Er wordt gewerkt met thema’s waarin altijd reken/wiskundige-, lees/schrijf-, spel- en constructieactiviteiten aan de orde komen. Ook in de groepen 3 en 4 wordt met thema’s gewerkt. De reken/wiskundige en lees/schrijfactiviteiten komen uit de methoden Pluspunt, Veilig Leren Lezen en Taal in Beeld.

Bij het thematisch onderwijs maken we gebruik van ideeën en uitgangspunten van het “ontwikkelingsgericht” onderwijs, waarbij zelfvertrouwen hebben, nieuwsgierig zijn en emotioneel vrij zijn de basis van de ontwikkeling is. Ontwikkelingsgericht onderwijs gaat ervan uit dat kinderen zich kunnen ontwikkelen en onderwijsbaar zijn. De (klassen)- omgeving speelt hierbij een zeer belangrijke rol. We willen met ons onderwijs bereiken dat de kinderen betrokken zijn of raken bij de activiteiten. Kort samengevat willen we ons onderwijs zodanig inrichten, dat:

• kinderen uitgedaagd worden om ervaringen/ belevingen op te doen,• de ervaringen van kinderen gebruikt worden als insteek voor spel- en lesactiviteiten

(thema’s) en• de kinderen dit met plezier en op een positieve manier beleven.

Schoolgids PCB De Wegwijzer 2011-2012________________________________________ 9

Page 11: Schoolgids de Wegwijzer

3.3.2 De basisvaardighedenIn de groepen 5 t/m 8 wordt, net als in groep 3 en 4, veel tijd geïnvesteerd in de basisvaardigheden voor rekenen/wiskunde, taal (waaronder spelling) en lezen. Deze basisvaardigheden worden structureel en gedegen volgens de methode aangeboden. Hierbij is veel aandacht voor verschillende leer- en oplossingsstrategieën. Veel leerstof, zoals tafels, spelling en werkwoordsvormen, dient regelmatig geoefend en geautomatiseerd te worden.

3.3.3 De zaakvakkenIn groep 5 t/m 8 gebruiken we de methode “Wijzer door de tijd”en “Wijzer door de wereld”. We oriënteren ons op nieuwe methoden. We experimenteren in het cursusjaar 2011-2012 in de groepen 5 t/m 8 met de methode “Topondernemers”.

3.3.4 Lichamelijke opvoedingEr is voor de kleuters een kleutergymlokaal waar twee keer per week gegymd wordt. Een keer per week wordt er ‘ bewegen op muziek’ gegeven. De kleuters gymmen in hun ondergoed en zijn verplicht gymschoentjes te dragen. Wij stellen het zeer op prijs als de gymschoenen voorzien zijn van naam en elastiek - of klittenbandsluiting. De leerlingen uit groep 3 t/m 8 krijgen 2 x 45 minuten gym in de sporthal Waldervaart.Het is een goede gewoonte om tijdens de gymlessen de daarvoor bestemde kleding te dragen (bijv. T-shirt en korte broek). Het gymmen op blote voeten is om hygiënische redenen en vanwege de veiligheid niet toegestaan. Wij adviseren u om alle kleding en schoeisel te voorzien van de naam van het kind. De gymspullen kunnen op school blijven in de gymtas en telkens voor een vakantieperiode mee naar huis worden genomen om gewassen te worden.De groepen 3 en 4 zullen het komend schooljaar 18 keer schoolzwemmen in zwembad “De Wiel”.

3.3.5 ExpressieHandenarbeidHandenarbeidactiviteiten vormen op onze school vaak een geïntegreerd onderdeel van de thema’s. In groep 3-4 wordt op donderdagmiddag creatief gewerkt n.a.v. een thema .In de groepen 5 t/m 8 wordt gedeeltelijk met thema’s gewerkt waarin de creatieve vaardigheden aan de orde komen. Het aanbieden van aparte technieken komt aan bod tijdens onze creatievemiddagen (donderdag van 14 uur -15 uur). MuziekonderwijsNaast bronnenboeken en liederenbundels gebruiken we de nieuwe methode “Moet je doen: Muziek”.Kunstzinnige VormingHierbij maken we gebruik van het aanbod van Triade, centrum voor kunst en educatie te Den Helder. De lessen kunnen variëren van projecten over een bepaald (kunstzinnig) onderwerp tot een voorstelling in de school of de schouwburg. Jaarlijks wordt hiervoor een programma uitgewerkt.

Schoolgids PCB De Wegwijzer 2011-2012________________________________________ 10

Page 12: Schoolgids de Wegwijzer

3.3.6 Godsdienstige vormingVoor godsdienstige vorming gebruiken wij de methode “Kind op Maandag”. Elke maand wordt er een korte gezamenlijke viering gehouden, waarbij u als ouders aanwezig mag zijn. Elke groep levert een bijdrage aan deze viering. De verhalen uit de Bijbel die behandeld zijn vormen uitgangspunt voor de bijdragen van de groepen. Daarnaast worden er enkele liedjes gezongen en de jarigen van de afgelopen periode in het zonnetje gezet.

3.3.7 Computers in de schoolHet “computeronderwijs” is op onze school in volle ontwikkeling! De school beschikt behalve over een netwerk en internetaansluitingen voor de groepen 3 t/m 8 ook over digitale schoolborden. Het streven is dat de computer volledig wordt geïntegreerd binnen ons onderwijs. Vanaf groep 1 wordt er al met de computer gewerkt (muisvaardigheid). Verschillende lesmethodes (bijv. rekenen en taal) hebben hun eigen software, maar ook bij wereldoriëntatie speelt de computer een grote rol. Bij het maken van werkstukken, spreekbeurten en projecten kan via internet door de kinderen zelf veel informatie worden verkregen. De computers staan in de schoolhal (“computereiland”) en ook staan er computers in de klas. De leerkrachten hebben zich deskundig gemaakt middels het volgen van een cursus ”Digitaal Rijbewijs”. Tevens hebben we beleid gemaakt over het gebruik van de computer binnen ons onderwijs. Dit is vastgelegd in een “ICT-plan”. Dit laatste is gebeurd in nauwe samenwerking met andere scholen binnen Kopwerk, waarbinnen een ICT netwerk bestaat dat regelmatig bij elkaar komt. Dit cursusjaar zal Tineke Luca, leerkracht en ICT er op PCB De Ark, ook op De Wegwijzer het ICT gebeuren begeleiden.

3.3.8 BurgerschapsvormingBurgerschapsvorming is geen apart schoolvak maar maakt deel uit van het Pedagogisch klimaat. Leerlingen worden uitgedaagd om na te denken over hun rol als burger in de Nederlandse samenleving. Bij burgerschap gaat het om de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap èn daar, actief, een bijdrage aan te leveren. Ook als ‘kleine burger’ kun je je betrokken voelen bij en verantwoordelijk zijn voor de maatschappij. De betrokkenheid en verantwoordelijkheid die je voor de gemeenschap voelt, zijn een deel van je identiteitsontwikkeling.De ontwikkeling van burgerschap is opgenomen in het lesaanbod voor de groepen 1 t/m 8. Binnen onze lessen levensbeschouwelijke identiteit, techniek en wereldoriëntatie is hier aandacht voor. Deze onderdelen worden aangevuld met TV-lessen van schooltelevisie: Koekeloere, Huisje Boompje Beestje, Nieuws uit de natuur en Weekjournaal.

Schoolgids PCB De Wegwijzer 2011-2012________________________________________ 11

Page 13: Schoolgids de Wegwijzer

3.3.9 Verdeling van de uren per week over de vakgebiedenVakgebied groep

Gr 1 2

Gr 3 4

Gr 5 6

Gr 7 8

Taal 5 7.30 8 7.30Rek-Wisk 3.15 5 5 5Engels 1Wereldoriëntatie 3 1.45 4 3.45Soc. Redz. / Verkeer 1 0.30 0.30 0.30Gezond gedrag 1 0.30 0.30 0.30Expressie 3.15 3.00 3.00 2.45Godsd. vorming 1.30 1.30 1.30 1.30Pauze 1.15 1.15 1.15Zint. en lich.oefening 1.30 2 2 2Spel en beweging 3.30Totaal 23.00 23.00 25.45 25.45

3.3.10 Verantwoording van de uren 2011-2012Groep 1 t/m 4 Groep 5 t/m 8

Per week 23,00 uur 25,75 uurOp jaarbasis 52x 52 x

1196 uur 1339 uur30 september 2012 0,0 0,0Totaal 1196 uur 1339 uurUren vakantiesHerfstvakantie 23,00 25,75Kerstvakantie 46,00 53,75Krokusvakantie 23,00 25,75Pasen 8,75 11,00Voorjaarsvakantie 23,00 25,75Hemelvaart 8,75 11,00Pinksteren 5,50 5,50Zomervakantie 138,00 154,50Minus uren vakantie -276 -313Minus uren studiedagen -20,00 -20,50Totaal over 900 uur 1005,50 uurVerplicht aantal uren 880 1000Marge 20 uur 5,50 uur

Schoolgids PCB De Wegwijzer 2011-2012________________________________________ 12

Page 14: Schoolgids de Wegwijzer

4.De zorg voor kinderen4.1 Nieuwe leerlingenOnze school staat open voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Ouders die hun kind bij ons op school willen opgeven of inlichtingen over onze school willen hebben kunnen een afspraak met de locatiedirecteur maken. Tijdens een kennismakingsgesprek kan de school bezichtigd worden. We lichten dan ook ons onderwijs en onze identiteit toe.Voor kinderen die aparte zorg nodig hebben, bijv. door een lichamelijke beperking, hanteren wij een toelatingsprotocol dat op verzoek op school verkrijgbaar is. Directie en de interne begeleider bekijken of de onderwijsbehoefte door de school geboden kan worden of extern in huis gehaald kan worden.Als ouders er voor kiezen hun kind bij ons op school in te schrijven zijn ze van overheidswege verplicht een inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen. Hierin gaat het om een aantal zakelijke gegevens dat door iedere school gevraagd worden. Eén van die zaken is, met ingang van het vorig cursusjaar, het burger servicenummer van uw kind. Iedere ouder heeft dit nummer via een brief van de belastingdienst gekregen. We vragen bij inschrijving ook een kopie van deze brief. Wij verwachten van de ouders dat zij het doel en de grondslag van de school respecteren.

Kleuters mogen voor zij vier jaar worden onze school vijf ochtenden bezoeken om te wennen.De kleuters ontvangen een leuke kaart waarop de eerste afspraak staat voor een van de vijf ochtenden. De ouders ontvangen tegelijkertijd een informatieboekje voor jongste kleuters.

4.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderenDe leerlingen in de onderbouw (groep 1 en 2 ) worden gevolgd in hun ontwikkeling aan de hand van het ontwikkelingsvolgmodel van Memelink. Door middel van observaties, tijdens verschillende onderwijssituaties, worden de ontwikkelingen van de individuele leerling vastgelegd in ontwikkelingslijnen. In de groepen 1 t/m 8 worden methodeonafhankelijke toetsen afgenomen. We maken gebruik van CITO toetsen voor rekenen/wiskunde, spelling, begrijpend en technisch lezen. Het gebruik van methodeonafhankelijke toetsen maakt een vergelijking met het landelijke gemiddelde mogelijk. Tijdens leerlingbesprekingen worden de scores van de methodeonafhankelijke toetsen doorgenomen. De intern begeleider speelt een belangrijke rol bij deze besprekingen. Indien noodzakelijk worden voor leerlingen afspraken gemaakt in de vorm van een handelingsplan. Een dergelijk plan wordt altijd met de ouders doorgesproken. Alle gegevens van de kinderen worden opgeslagen in een leerlingdossier.

AvondvierdaagseCursusjaar 2010-2011

Schoolgids PCB De Wegwijzer 2011-2012________________________________________ 13

Page 15: Schoolgids de Wegwijzer

4.3 RapportageDrie keer per jaar informeren wij u over de ontwikkeling van uw kind door middel van een rapport.Het rapport wordt uitgereikt aan de kinderen van de groepen 3 t/m 8.In het rapport worden de vorderingen van uw kind vastgelegd, uitgaande van de eigen capaciteit van het kind. Daarnaast wordt u twee keer per jaar uitgenodigd voor een tienminutengesprek.

1. In januari zijn er 10 minuten gesprekken voor de groepen 1 t/m 8. Tijdens deze gesprekken is wederzijdse uitwisseling mogelijk t.a.v. het persoonlijk welbevinden van uw kind in de nieuwe groep en geeft de leerkracht informatie over de eerste ontwikkelingen en schoolvorderingen. Tevens wordt in november het eerste rapport meegegeven.

2. In april zijn er weer 10 minuten gesprekken voor de groepen 1 t/m 8 en krijgen de kinderen van de groepen 4 t/m 8 hun tweede rapport mee.

3. Aan het eind van het schooljaar krijgen de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 hun derde rapport mee.

De gesprekken voor groep 8 leerlingen kunnen i.v.m. verwijzing naar het voortgezet onderwijs afwijken van bovenstaand overzicht.

Indien nodig is er tussentijds altijd de mogelijkheid voor ouders of leerkrachten om een afspraak te maken voor een extra gesprek.

4.4 De speciale zorg voor kinderenAls een leerkracht merkt dat een kind in ontwikkeling achterblijft of anderszins problemen heeft, dan wordt dit in de leerlingenbespreking naar voren gebracht. Als besloten wordt dat de intern begeleider zich met uw kind bezig zal gaan houden, wordt een afspraak met u gemaakt om hierover te praten. Bij dit gesprek zijn dan de leerkracht en de intern begeleider aanwezig. Zonodig zal er hulp op maat worden geboden. Hiervoor zal de leerkracht samen met de intern begeleider toetsen afnemen (soms in de klas, maar ook wel door de intern begeleider in een aparte ruimte) of de leerling observeren om een goed handelingsplan te kunnen samenstellen. In dit plan wordt aangegeven met welke materialen een kind op welke tijdstippen aan de slag gaat en wie daarbij hulp verleent. Soms is het nodig extra leermiddelen aan te bieden of uw kind op een ander niveau te laten werken. Ook kan iemand van de Onderwijsbegeleidingsdienst een onderzoek afnemen. De uitslag hiervan wordt altijd met de ouders besproken.Af en toe komen we tot de conclusie dat extra inzet onvoldoende effect heeft of dat een kind in zijn ontwikkeling een te grote achterstand heeft. We kunnen dan in overleg met de ouders kiezen voor een verlengd kleuterjaar of doubleren (hiermee bedoelen we verlengde leertijd). Er zijn ook kinderen die in hun ontwikkeling duidelijk verder zijn dan hun klasgenoten, omdat ze erg gemakkelijk leren of een ontwikkelingsvoorsprong hebben. De leerkracht zal dan in samenspraak met de intern begeleider en ouders een plan gericht op verdiepingsstof en voldoende uitdaging opstellen. In zéér uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat een kind een groep overslaat. Hierbij houden we zorgvuldig rekening met de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind.

Schoolgids PCB De Wegwijzer 2011-2012________________________________________ 14

Page 16: Schoolgids de Wegwijzer

4.5 Leerlinggebonden financiering (het “rugzakje”)Steeds meer kinderen met een beperking gaan naar “gewone scholen”. Hun ouders kiezen voor een school in de buurt. Ouders willen hun kind in een vertrouwde omgeving, dicht bij huis, laten opgroeien. Per 1 augustus 2003 is de leerlinggebonden financiering een feit. Het kind neemt het benodigde geld dat nodig is voor specifiek onderwijs met zich mee. Men noemt dit ook wel “het rugzakje”. Met dat geld kan extra zorg betaald worden die nodig is om het kind onderwijs te laten volgen op de gewone basisschool. Het budget gaat als een rugzakje met het kind mee. Uiteraard kunnen de ouders ook kiezen voor een school voor speciaal onderwijs. Het rugzakbeleid geldt voor leerlingen met zintuiglijke, lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen en voor leerlingen met gedragsstoornissen. Een “gewone school” die leerlingen met een beperking aanneemt staat er niet alleen voor. Voor specialistische kennis of dure apparatuur kan de school terecht bij scholen voor speciaal onderwijs. Regionale expertisecentra zorgen voor begeleiding van “gewone” scholen (ambulante begeleiding). Van daaruit zal ook worden geholpen bij het opstellen van een plan van aanpak.Om een “rugzak” te krijgen is een indicatie vereist. Middels onafhankelijke indicatiecriteria beoordeelt een CVI (Commissie Voor Indicatiestelling), verbonden aan een REC (Regionaal Expertise Centrum) of er een indicatie afgegeven kan worden. Deze criteria verschillen per schoolsoort. Het is moeilijk te zeggen wat beter is voor een kind: een speciale school of een ”gewone” school. De speciale school kan speciale zorg bieden waar het kind behoefte aan heeft. Een “gewone” school is vaak dichter bij huis en biedt het kind contact met leeftijdgenootjes zonder beperking.

4.6 ZorgverbredingTijdens de leerlingbespreking vormen toetsgegevens en informatie van de groepsleerkracht de basis voor onze zorgverbreding binnen de school. Tijdens deze bespreking kan worden besloten of nader onderzoek/observatie door de intern begeleider gewenst is. De kinderen met een speciale onderwijsbehoefte hebben onze bijzondere aandacht. Het betreft:

• kinderen bij wie het onderwijsleerproces niet als vanzelf verloopt,• kinderen met een andere culturele en /of anderstalige achtergrond en• kinderen die bovengemiddeld presteren.

Van de groepsleerkrachten verwachten we voor de speciale zorg voor kinderen:• signaleren van problemen,• opstellen en uitvoeren van een handelingsplan,• toetsen van het leerlingvolgsysteem afnemen,• leerlingenvorderingen bijhouden,• overleg met de intern begeleider en/of externe deskundigen,• overleg met ouders en• evalueren van de resultaten van de handelingsplannen.

Schoolgids PCB De Wegwijzer 2011-2012________________________________________ 15

Page 17: Schoolgids de Wegwijzer

4.7 ZorgteamDrie keer per jaar maken we als school gebruik van een zgn. zorgteam.In het zorgteam hebben zitting: een orthopedagoog van de OBD, de locatiedirecteur, de intern begeleider en de leerkracht van een te bespreken leerling.Het kan zijn dat een leerkracht en de intern begeleider na overleg over de ontwikkeling van een kind beiden de behoefte hebben aan een breder overleg. Dankzij de inbreng van de orthopedagoog slagen we er effectief in snel en kordaat actie te ondernemen. Ouders worden geïnformeerd, als hun kind besproken dient te worden in het zorgteam.

4.8 De interne begeleidingElk kind verschilt in de manier van ontwikkelen en het tempo waarin de ontwikkeling plaatsvindt. Het is de taak van de school het onderwijs aan te passen aan de ontwikkeling van een kind, de ontwikkeling op gang te houden en te stimuleren. Het leerlingvolgsysteem is gericht op vroegtijdige onderkenning van ontwikkelings - , leer - en gedragsproblemen. Taken van een intern begeleider zijn:

coördineren groepsgewijs onderzoek, aanvragen van zorgindicaties en leerlinggebonden financiering, aansturing onderwijsassistente, organiseren van leerlingvolgsysteem: basisontwikkeling, lezen, spelling, rekenen en sociaal

emotionele intelligentie, voorbereiden van leerlingenbespreking, adviseren bij het opstellen van handelingsplannen, overleg met directie, ouders, OBD, speciaal onderwijs, logopedist, Riagg en andere diensten, diagnosticeren van leerproblemen, bewaken van afspraken t.a.v. de leerlingenzorg, informatie verzamelen en het verstrekken daarvan, inrichten en beheren van de orthotheek.

4.9 ZorgindicatiesIn bijzondere gevallen kan een zorgindicatie aangevraagd worden bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). Met de gelden die hiervoor beschikbaar komen, kunnen we extra begeleiding of hulp inzetten. Hiermee voorkomen we plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs. Deze gelden worden voor Schagen e.o. beschikbaar gesteld door het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS).

4.10 De logopedistOp onze school wordt logopedische hulp verleend door Liesbeth Hoogeveen, logopediste van de Onderwijsbegeleidingsdienst Noordwest, locatie Den Helder. Kinderen in groep 2 worden gescreend. Daarbij wordt gelet op taal, spraak, gehoor, stem en mondgedrag. De gegevens van de screening worden met de leerkracht besproken en in onderling overleg wordt bekeken welke leerlingen voor nader onderzoek, controle of behandeling in aanmerking komen. Ook kinderen uit andere jaargroepen kunnen op verzoek van de ouders en de leerkracht voor onderzoek aangemeld worden. Voor onderzoek of behandeling wordt altijd toestemming van de ouders/verzorgers gevraagd. Indien nodig kunnen de ouders voor een gesprek worden uitgenodigd. Omdat het aantal kinderen dat logopedie nodig heeft groter is dan de logopediste kan behandelen, zullen er ook kinderen op de wachtlijst geplaatst worden of doorverwezen worden naar een vrij-gevestigde logopedist. De behandelingen zijn, indien medisch geïndiceerd, voor kosten van de ziektekostenverzekeraar of de ouders.

Schoolgids PCB De Wegwijzer 2011-2012________________________________________ 16

Page 18: Schoolgids de Wegwijzer

4.11 De leerlingenbesprekingTijdens deze bijeenkomsten bespreken we de volgende kinderen:

• kinderen die we nader willen laten onderzoeken,• kinderen die besproken zijn in het zorgteam, • kinderen met ernstige sociaal emotionele problemen,• kinderen die na interne hulp niet voldoende vorderen • kinderen die meer uitgedaagd kunnen worden

4.12 Plaatsing en verwijzing leerlingen naar het speciaal basisonderwijsOnze school maakt deel uit van een samenwerkingsverband in het kader van Weer Samen Naar School (WSNS). Dit samenwerkingsverband is in het leven geroepen om de groei van het speciaal onderwijs een halt toe te roepen. De grondgedachte van Weer Samen Naar School (WSNS) is dan ook zoveel mogelijk zorgleerlingen binnen de school te houden. Alle basisscholen in de gemeenten Anna Paulowna, Harenkarspel, Niedorp, Schagen, Wieringermeer en Zijpe nemen deel aan het samenwerkingsverband Schagen. Dit houdt in, dat wij een verbinding zijn aangegaan met de school voor Speciaal Basisonderwijs De Tender te Schagen. Voordat een kind naar het speciaal basisonderwijs verwezen kan worden, is er intensief door leerkracht, interne begeleider, begeleider van OBD en ouders overlegd. Tenslotte bepaalt de P.C.L. (Permanente Commissie Leerlingenzorg) of een kind echt in aanmerking komt voor het speciaal basisonderwijs.

4.13 Leerplicht en verlofLeerlingen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Leerlingen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig, maar voor een ononderbroken ontwikkelingslijn is het zeer dringend gewenst, dat de 4 -jarige regelmatig en volgens de aangegeven tijden naar school gaat. Wilt u in verband hiermee het vrij vragen zoveel mogelijk beperken?In het cursusjaar 2007-2008 hebben de directies van de Schager basisscholen, in overleg met de leerplichtambtenaren van het Regionaal Bureau Leerlingzaken, het hanteren van de regels en procedures met betrekking tot het aanvragen van verlof aangescherpt. Hieronder in het kort de regels met betrekking tot het aanvragen van verlof buiten de reguliere vakanties om.

Vakantieverlof kan slechts één keer per jaar voor ten hoogste tien schooldagen toegekend worden, wanneer een gezin absoluut niet in één van de schoolvakanties als gezin met vakantie kan gaan. Door de aanvrager moet aannemelijk gemaakt worden dat de aanvraag echt de enige vakantie betreft en dat er geen mogelijkheid bestaat een andere schoolvakantie vrij te nemen. Wanneer een gezin niet in de zomervakantie kan gaan, maar wel in een andere vakantie, dan wordt de aanvraag afgewezen. Een aanvraag voor verlof buiten de reguliere vakanties dient 2 maanden van te voren aangevraagd te worden en moet vergezeld gaan van een schriftelijke verklaring dat het de enige gezinsvakantie betreft. In de eerste twee lesweken na de zomervakantie mag geen vakantieverlof toegekend worden. Als een gezin toch zonder toestemming van de directeur van de school buiten de schoolvakantie op vakantie gaat, is de directeur verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. Deze kan overgaan tot het geven van een waarschuwing of het opmaken van een proces verbaal, aangezien dit een overtreding van de leerplichtwet betreft.

Schoolgids PCB De Wegwijzer 2011-2012________________________________________ 17

Page 19: Schoolgids de Wegwijzer

Er kunnen gewichtige omstandigheden zijn waarvoor een kind vrij moet hebben van school. Bijvoorbeeld voor een jubileum, bruiloft of een sterfgeval. Voorbeelden van een jubileum zijn:12 ½ ,25, 40 of 50 jarig huwelijk van familieleden (in de 1e en 2e graad). Er mag dan één dag vrij gegeven worden.

Wanneer bij een controle blijkt dat de directeur ten onrechte toestemming voor verlof heeft verleend, kan de directeur een proces verbaal krijgen. De boete voor een school kan erg hoog zijn.Directeur en ouders kunnen altijd advies inwinnen bij één van de leerplichtambtenaren van het Regionaal Bureau Leerlingzaken: Erna Kunst (0224-210784) , Ineke Helsdingen (0224 210783) en Everien van de Waal (0224 210786)

4.14 ProbleemgedragNatuurlijk kunnen er kinderen zijn die gedrag vertonen dat zeer storend is voor anderen. De school heeft hierover de volgende afspraken gemaakt:

De leerkracht signaleert het probleem. De leerkracht spreekt het kind op zijn gedrag aan. De leerkracht meldt/ bespreekt het probleemgedrag met de ouders/ verzorgers. Ouders en leerkrachten proberen samen tot een oplossing te komen. Wanneer zij er niet uitkomen, vindt er overleg met de directie plaats. De leerkracht en/ of ouders kunnen desgewenst om ondersteuning of hulp vragen.

Blijft het probleemgedrag bestaan, dan kan de directeur overgaan tot schorsing en/of verwijdering.

4.15 Regeling schorsing en verwijdering In het kader van rechten en plichten, moeten we u wijzen op deze regeling. We hopen er natuurlijk nooit gebruik van te hoeven maken.Mocht het gedrag van een leerling gevaar opleveren voor medeleerlingen, leerkrachten of ouders, dan mag de directeur de leerling voor de rest van de dag de toegang tot de school ontzeggen. We noemen dit een time-out. De ouders worden onmiddellijk van deze maatregel op de hoogte gebracht. Het bevoegd gezag wordt schriftelijk geïnformeerd. Een time-out mag ten hoogste met 1 dag worden verlengd.

Bij een volgend incident, of indien het voorval buitengewoon ernstig is, mag uitsluitend in overleg met het bevoegd gezag worden geschorst voor een periode van ten hoogste drie weken en deze schorsing kan maximaal twee keer worden verlengd. Ouder(s)/verzorger(s), leerplichtambtenaar en inspectie worden door het bevoegd gezag schriftelijk op de hoogte gesteld van de schorsing en de reden ervan.

Mochten deze maatregelen geen verbetering laten zien in het gedrag van de leerling, dan kan het bevoegd gezag besluiten om de leerling van school te verwijderen. Dit gebeurt ook schriftelijk, waarbij u als ouder/verzorger de mogelijkheid hebt bezwaar aan te tekenen bij het bevoegd gezag van de school, het bestuur van de Stichting Kopwerk. De leerplichtambtenaar en de inspectie worden door het bevoegd gezag schriftelijk op de hoogte gesteld van de verwijdering en de reden ervan.Tijdens de procedure van verwijdering blijft de school verantwoordelijk voor het onderwijs aan de thuiszittende leerling. Verder is de school verplicht binnen 8 weken een andere school of vorm van onderwijs te vinden voor de leerling. De volledige tekst van dit beleidsstuk is op school te verkrijgen

Schoolgids PCB De Wegwijzer 2011-2012________________________________________ 18

Page 20: Schoolgids de Wegwijzer

4.16 Begeleiding overgang naar het voortgezet onderwijsIn het laatste leerjaar van de basisschool zult u samen met uw kind en de leerkrachten van groep 7 en 8 een beslissing nemen over de keuze voor een vorm van voortgezet onderwijs. Ter ondersteuning van die keuze gebruikt de school de volgende testen, toetsen en onderzoeken voor alle leerlingen:

De NIO test . De afkorting NIO staat voor Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau. De NIO wordt in september/oktober afgenomen in groep 8.

De PMTK test . De afkorting PMTK staat voor Prestatie Motivatie Test voor Kinderen. Ook deze test wordt in september/oktober afgenomen in groep 8.

Het Drempelonderzoek . Het drempelonderzoek is een toets die de leervorderingen op dat moment toetst. Dit onderzoek wordt ook in september/oktober afgenomen in groep 8

De CITO entreetoets . De CITO entreetoets is een methode onafhankelijke toets die eind groep 7 afgenomen wordt. Deze toets is landelijk genormeerd en bepaalt de leervorderingen van de leerlingen. Met ingang van het cursusjaar 2011-2012 mag deze toets niet meer gebruikt worden om als school de eindopbrengsten te verantwoorden naar de inspectie voor onderwijs. Ouders worden in de loop dit cursusjaar op de hoogte gebracht hoe de school met deze verandering omgaat.

In de loop van het schooljaar vindt een aantal adviesgesprekken plaats. Na deze gesprekken zal een definitief advies vastgesteld worden. Veel kinderen gaan na de basisschool naar het Regius College. Het Regius College is een brede scholengemeenschap, waarbinnen alle vormen van voortgezet onderwijs aanwezig zijn. Soms wordt er, vanwege het specifieke karakter van deze school, gekozen voor het Clusiuscollege. Dit is een VMBO Groenschool te Schagen. Ook gaan er soms leerlingen naar de Hendrik Mol. Een enkele leerling gaat naar Alkmaar, Den Helder of Heerhugowaard.

4.17 Buitenschoolse activiteitenOp sportgebied kunnen onze kinderen zich jaarlijks meten met de andere scholen in Schagen en omgeving tijdens het handbaltoernooi en het voetbaltoernooi. Bij onvoldoende deelname vanuit onze school zullen wij teams proberen samen te stellen met basisschool ‘De Ark’. Ook een Kopwerkschool. Voor de denkers onder ons wordt er ieder jaar een damtoernooi gehouden. Eenmaal per twee jaar gaan we op schoolreis. Het andere jaar houden we een kamp voor de groepen 3 t/m 8. Verder zijn er jaarlijks wisselende of structurele activiteiten zoals een spelmiddag, avondvierdaagse, sportdag, techniektoernooi enzovoort.

4.18 SchoolregelsEen pestvrije school is een ideaalbeeld. Toch willen wij er op school samen aan werken om dit te realiseren. Tijdens het schooljaar wordt hieraan in de groepen aandacht geschonken d.m.v. projecten, (voor)lezen van kinderboeken en gesprekken. Het schoolteam heeft voldoende informatie en materiaal om dit in de groep aan de orde te stellen. We hanteren op onze school de volgende gedragsregels:

1. Ik accepteer de ander zoals hij/zij is2. Ik scheld niet en doe niet mee aan uitlachen3. Ik blijf van een ander en van de spullen van een ander af4. Als iemand mij hindert vraag ik haar of hem daarmee te stoppen5. Door praten probeer ik ruzie te voorkomen6. Als dat niet helpt, vraag ik een juf of meester om hulp7. Ik gebruik binnen en buiten de school geen geweld!8. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden

Schoolgids PCB De Wegwijzer 2011-2012________________________________________ 19

Page 21: Schoolgids de Wegwijzer

Vanaf groep 5 maken de kinderen afspraken met zichzelf en leggen dit vast in een afsprakenlijst. Als het een kind niet lukt om zich te houden aan eigen regels, dan neemt de leerkracht contact met de ouders / verzorgers op. Samen wordt gekeken naar een passende oplossing voor het probleem.

Daarnaast willen wij u van de volgende regels op de hoogte brengen. Ze zijn algemeen van aard en helpen u uw weg op onze school snel te kunnen vinden.

• Wilt u bij ziekte of andere afwezigheid dit voor schooltijd doorgeven?• Wilt u voor andere telefoontjes zoveel mogelijk de lestijden mijden?• In de gangen heerst rust. We lopen gewoon en gedragen ons rustig, vooral als er kinderen

aan het werk zijn.• Groot speelgoed zoals skeelers, skatebikes en ballen mogen niet in de klas en worden voor

eigen risico meegenomen.• Wave-boards zijn verboden op de school.• Niet teveel eten en drinken mee naar school. Kies voor gezond voedsel en niet voor snoep,

woensdag fruitdag!• Tijdens de pauze van de kinderen zijn de leerkrachten buiten (pleinwacht).• Werkmateriaal wordt door de school verstrekt, dus geen pennenbakken van thuis.

4.19 Veiligheid Wij streven naar een veilige leer- en werkomgeving, kortom een veilige school. Het beleid dat hiertoe gevoerd wordt is een ontwikkeling die gestoeld is op het besef dat versterking van dit beleid ten goede komt aan de ontwikkeling en het welbevinden van alle leerlingen en het welbevinden van het personeel.Iedereen die werkzaamheden verricht voor onze scholen dan wel onderwijs volgt of anderszins deel uitmaakt van de gemeenschap wordt geacht zich te onthouden van elke vorm van ongewenst gedrag.Onze scholen nemen preventieve en curatieve maatregelen om ongewenst gedrag te voorkomen en te bestrijden. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan elke vorm van (seksuele) intimidatie, racisme, discriminatie, agressie en geweld. Bovenstaande is vastgelegd in een beleidsplan “ Veiligheidsplan Kopwerkscholen”. Dit plan, waarin verschillende protocollen zijn vastgelegd is op school in te zien.

Om bij een brand of andere calamiteit de school vlot en beheerst te kunnen verlaten, hebben we op school een ontruimingsplan. Hierin staat voor iedere groepsruimte omschreven langs welke weg de leerlingen de school moeten verlaten, waar ze zich rondom de school opstellen en wie hen opvangt. Ook de taken voor de leerkrachten staan binnen dit plan duidelijk omschreven. Jaarlijks wordt dit plan getoetst. d.m.v. een geplande of onverwachte oefening. Alle leerkrachten volgen jaarlijks herhalingscursussen EHBO en brandpreventie.

TechniektoernooiCursusjaar 2010-2011

Schoolgids PCB De Wegwijzer 2011-2012________________________________________ 20

Page 22: Schoolgids de Wegwijzer

5.Het schoolteam5.1 Het teamOp onze school zijn personeelsleden in de volgende functies aangesteld:Directeur, die de algehele leiding van de school heeft Zij is eindverantwoordelijk voor het algemeenbeleid van de school.Locatiedirecteur, die in nauw overleg met de directeur verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken.Groepsleerkrachten, die alleen of samen de lesgevende activiteiten verzorgen voor een groep en verantwoordelijk zijn voor de desbetreffende groep.Leerkrachtondersteuner, die assisteert in de groepen 1 t/m 8. Het takenpakket varieert van praktische hulp tot onderwijskundige hulp aan kleine groepen.Intern Begeleider, die verantwoordelijk is voor de coördinatie van specifieke leerlingbegeleiding.I.C.T.-er, die verantwoordelijk is voor de coördinatie van alle computeractiviteiten binnen de school. Een administratief medewerker, die de directie ondersteunt bij diverse administratieve activiteiten.

5.2 Wijze van vervangingHet beleid van de school is er op gericht om vervanging zo goed mogelijk te regelen. Wanneer er geen invallers beschikbaar zijn dan kan de desbetreffende groep verdeeld worden over de andere groepen.Bij langdurige ziekte zal de directie, bij het ontbreken van invalkrachten, tijdig aan de ouders bekend maken welke maatregelen getroffen zullen worden. Bij onverwachte lesuitval tijdens de schooldag zorgt de school voor een adequate opvang van de leerlingen. Ouders kunnen er van uit gaan dat de school gedurende de schooldag toezicht houdt. Leerlingen kunnen dus niet zomaar naar huis worden gestuurd.

Duidelijk mag zijn dat: het naar huis sturen van leerlingen een noodoplossing is enhet naar huis sturen van leerlingen zonder dat de ouders/verzorgers vooraf zijn geïnformeerd vermeden zal worden.

5.3 Begeleiding en inzet van stagiaires (I) PABO en ROCGeregeld worden er binnen de school stagiaires begeleid van de (I)PABO. We vinden het een goede zaak op deze wijze mee te helpen de school ook in de toekomst te voorzien van goed opgeleide collega’s. Bovendien blijven we door deze contacten op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs. De eindverantwoordelijkheid van de door de stagiaires gegeven lessen blijft bij de groepsleerkracht. Ook is het mogelijk dat er LIO-ers zijn op de school. Dit zijn Leerkrachten In Opleiding. In hun laatste opleidingsjaar nemen zij geleidelijk aan volledig de taak van een groepsleerkracht over. De groepsleerkracht verdwijnt naar de achtergrond, maar blijft (op afstand) verantwoordelijk voor zijn of haar groep. Op onze school begeleiden we ook stagiaires die een opleiding volgen voor onderwijsassistent aan het R.O.C. of Horizon College.

Schoolgids PCB De Wegwijzer 2011-2012________________________________________ 21

Page 23: Schoolgids de Wegwijzer

5.4 Scholing van lerarenAlle leerkrachten binnen Kopwerk zijn geschoold of volgen scholing voor Bedrijfshulpverlening (BHV). Daarnaast zal het team in het nieuwe cursusjaar zich intensief richten op de implementatie van LeesLink en Schrijven doe je zo!, methoden voor respectievelijk begrijpend en studerend lezen en voor schrijven. Verder vervolgen we onze koers richting inclusief onderwijs: passend onderwijs voor alle leerlingen, wat betekent het maken van passende plannen voor individuele leerlingen en groepjes leerlingen (Ontwikkelingsperspectieven en groepsplannen).

6. De ouders6.1 Contacten gericht op de ontwikkeling van het kindNaast het gezin is de school een belangrijke factor in de ontplooiing van kinderen. De ouders vertrouwen hun kind aan de school toe in de verwachting en het vertrouwen dat de kinderen een leerzame en plezierige tijd zullen hebben. Goed contact tussen ouders en leerkrachten is van grote waarde. Soms zijn de regels op school anders dan in de thuissituatie. Dat kan voor een kind lastig zijn. Juist daarom is het belangrijk dat school en ouders elkaar kennen en dat er regelmatig overleg plaatsvindt. Binnen onze school is de hulp van ouders ook zeer belangrijk. Een aantal zaken is er deels afhankelijk van zoals: tutorlezen, computerlessen, excursies, de schoolbibliotheek, handvaardigheidlessen, e.d. Er wordt dus geregeld een beroep op u gedaan om op school ergens mee te helpen. Dit is uiteraard niet verplicht. Ouderhulp vindt plaats op vrijwillige basis. Dankzij vele ouders lukt het ons elk schooljaar weer om een aantal activiteiten goed te laten verlopen.

6.2 InformatieEen goede informatie is de basis van betrokkenheid. Hieraan besteden wij dan ook ruime aandacht op de volgende wijze:

• De Schoolgids: Deze verschijnt 1x per jaar. In deze gids staat informatie over de school.• Het Schoolplan: Dit plan is medio juli 2011 gemaakt/bijgesteld voor een periode van 4 jaar.

In dit plan wordt op onderwijskundig en schoolorganisatorisch gebied verantwoording afgelegd aan Stichting Kopwerk en de Inspectie. Ook staat in het schoolplan de beleidsplanning voor de komende vier jaren. Dit plan is bestemd voor het bevoegd gezag en de Inspectie van het Onderwijs. Elk jaar wordt geëvalueerd of de gestelde doelen verwezenlijkt zijn.

• De Babbelbus: Hangt bij de bibliotheek met daarbij de strookjes: ik heb een vraag, ik heb een idee, ik heb een opmerking en ik heb een compliment. Kinderen en ouders kunnen d.m.v. de strookjes de school voorzien van ideeën, vragen, complimenten en opmerkingen. Eens in de twee weken wordt de bus geleegd door de directie. Via het Wegwijzertje wordt u op de hoogte gehouden van de inhoud van de bus.

• Het Wegwijzertje: Deze nieuwsbrief verschijnt iedere twee weken. In de nieuwsbrief staat actuele informatie voor ouders en kinderen. U ontvangt de nieuwsbrief digitaal als u zich hiervoor aanmeldt op de website. Dit doet u door het aanklikken van de daarvoor bestemde button. Het Wegwijzertje ligt tevens in een bak bij de ingang van het lokaal.

Schoolgids PCB De Wegwijzer 2011-2012________________________________________ 22

Page 24: Schoolgids de Wegwijzer

• Informatieavond: Aan het begin van het schooljaar wordt door de groepsleerkracht(en) een informatieavond georganiseerd, waar u op de hoogte wordt gebracht over het onderwijs in het komende jaar. Tevens kunt u kennis maken met de leerkracht(en) van uw kind.

• Ouderavond/jaarvergadering: Jaarlijks wordt in samenwerking met de Ouderwerkgroep en de Medezeggenschapsraad een ouderavond georganiseerd. Naast een huishoudelijk gedeelte komt soms een actueel onderwerp rond onderwijs, kinderen en opvoeding aan de orde.

• Tienminutengesprekken: Deze gesprekken worden gehouden in de herfst en het voorjaar en zijn bestemd voor de ouders van de kinderen van de groepen 1 t/m 8. Voor elk kind wordt 10 minuten gereserveerd. De ouders krijgen een schriftelijke uitnodiging via de kinderen. Ouders met meer kinderen op school worden op aansluitende tijdstippen uitgenodigd. Voor de "overgang" naar de volgende groep (mei/juni) nodigt de school, indien nodig, ouders uit voor een gesprek. Voor de ouders van groep 8 zijn gesprekrondes soms op andere tijdstippen. (Dit in verband met de keuze voor het voortgezet onderwijs).

• Rapportage: Vanaf groep 3 krijgen alle kinderen een verslag/schriftelijk rapport, waarin de ouders worden geïnformeerd over de voortgang van het kind.

• Instuif: Voor ouders en kinderen van de groepen 1 t/m 8 is er een maal per jaar een “instuif”. Op deze “kijkavond” kunt u samen met de kinderen het werk bekijken. Meestal koppelen we deze avond aan een andere activiteit.

• Voorlichtingsavond groep 7: Voor ouders van groep 7 worden avonden gehouden met informatie over de procedure “keuze voortgezet onderwijs”.

• Jaarkalender (Activiteitenkalender): Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een kalender waarop vrijwel alle activiteiten, vakanties en vrije dagen staan vermeld.

• Website: Op de website van de school zult u o.a. kunnen vinden: belangrijke data, de laatste info, de schoolgids, nieuwsflitsen en foto’s van diverse activiteiten. www.wegwijzerschagen.nl

• Ouderdagboek in groep 1-2

6.3 Contacten gericht op de schoolorganisatieIn deze schoolgids worden de Ouderwerkgroep en de Medezeggenschapsraad genoemd. Twee voorbeelden van oudergroepen die zich met een onderdeel van de schoolorganisatie bezig houden, de één heel praktisch(OWG), de ander meer beleidsmatig(MR).

PaasvieringCursusjaar 2010-2011

Schoolgids PCB De Wegwijzer 2011-2012________________________________________ 23

Page 25: Schoolgids de Wegwijzer

6.4 Klachtenregeling/ vertrouwenspersoonOp 1 augustus 1998 is de zogenaamde Kwaliteitswet in werking getreden. Deze wet verplicht scholen onder meer een klachtenregeling te hebben. De klachtenregeling geldt voor iedereen die betrokken is bij de school zoals: teamleden, leerlingen en ouders. In de klachtenregeling staat beschreven hoe omgegaan dient te worden met klachten. Als belangrijke personen binnen de klachtenregeling,worden genoemd:

• de vertrouwenscontactpersoon • de vertrouwenspersoon en • de klachtencommissie

Als ouders een klacht hebben over een beslissing van de school, kunnen ze als eerste contact opnemen met de betrokken leerkracht, de directeur of uiteindelijk het schoolbestuur. Zo nodig kunnen ouders zich wenden tot de vertrouwenscontactpersoon op school, die eventueel verwijst naar de vertrouwenspersoon. Beiden zijn aangesteld om ouders, kinderen en leerkrachten met klachten van algemene aard en machtsmisbruik de gelegenheid te geven deze uit te spreken. De vertrouwenscontactpersoon fungeert als een soort ‘tussenpersoon’. Voor onze school is dat (Heidi Blom : 0224 299624). De vertrouwenspersoon onderzoekt of er door bemiddeling een oplossing kan worden gevonden en beoordeelt ook of de gebeurtenis wel een aanleiding vormt voor een klacht. Als de situatie zich voordoet, begeleidt de vertrouwenspersoon de klager bij de verdere procedure. Deze externe vertrouwenspersoon, die vooral een taak heeft in de opvang en hulpverlening, begeleidt en ondersteunt ouders/verzorgers en leerlingen van de school bij de behandeling van klachten waarbij er sprake is van machtsmisbruik. Van machtsmisbruik is onder andere sprake in geval van seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld. De vertrouwenspersoon voor alle Kopwerk scholen wordt geleverd door de Arbodienst Kwaliteit en Zorg: AKZ Kerkgracht 1,1782 GJ Den HelderTel: 0223-611060.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om contact op te nemen met de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs. Stichting Kopwerk is hierbij aangesloten.

De Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk OnderwijsPostbus 6942270 AR Voorburg tel: 070-3861697 [email protected] . Op de volgende website kunt u meer informatie vinden: www.klachtencommissie.org

Schoolgids PCB De Wegwijzer 2011-2012________________________________________ 24

Page 26: Schoolgids de Wegwijzer

6.5 OuderbijdrageWettelijk is het onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar gratis. Toch wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. De bijdrage voor het cursusjaar 2011-2012 wordt aan het begin van het schooljaar vastgesteld en aan u kenbaar gemaakt. Vorig schooljaar was het bedrag € 28,-- . Deze bijdrage kan overgemaakt worden op rekeningnummer: 144757206 t.n.v. OWG PCB De Wegwijzer, Schagen. De penningmeester van de OWG regelt zelfstandig het innen van de ouderbijdrage en het beheer daarvan. Voor allerlei zaken (zoals feesten, vieringen e.d.) die niet betaald worden door de overheid, wordt van de ouders een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De kosten voor een cadeau tijdens de Sinterklaasviering, schoolreisjes, kamp e.d. zijn hierbij inbegrepen.. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een brief, waarin u gevraagd wordt de ouderbijdrage over te maken. In het financieel jaarverslag geeft de OWG inzicht in de manier waarop het geld wordt besteed. Tijdens de jaarvergadering kan een voorstel van verandering van het bedrag worden behandeld en aangenomen. (Voor het schoolkamp kan een extra bijdrage gevraagd worden).

6.6 OuderhulpVeel activiteiten binnen de school zouden niet mogelijk zijn zonder ouderhulp. Wij doen daarom geregeld een beroep op ouders om ons te helpen bij expressie, computeractiviteiten, sport en spel, plastificeren van boeken, excursies, schoolreizen, begeleiding avondvierdaagse, schoonmaak van klassen en materialen enz. Wij hopen op een positieve reactie op onze vraag naar ouderhulp.

6.7 OuderwerkgroepDe OWG bestaat uit enthousiaste ouders, die zich samen met het team en de MR inzetten voor een zo optimaal mogelijke leef - en werksfeer op school. De OWG denkt en helpt mee met het voorbereiden en uitwerken van allerlei activiteiten binnen de school zoals o.a.: avondvierdaagse, Kerst, Sinterklaas, fotograaf, sporttoernooien, musical en afscheidsavond groep 8.Samenstelling OWG:

1. Heidi Blom (voorzitter) tel. 2996262. Tineke Buis (penningmeester) tel. 2974053. Evelien Mein tel. 2919624. Bianca Kroes tel. 2186475. Diana de Bruijn tel. 2279996. Cindy Pruim tel. 212304

7. Liesbeth Smeelen tel. 2841138. Mirjam Overweg tel. 2922139. Sabine van Gelder tel. 21802610.Monique van de Berg tel. 299761

Rachelle Lamberts is de contactpersoon vanuit het team naar de OWG. Zij is aanwezig bij de OWG vergaderingen.

Schoolgids PCB De Wegwijzer 2011-2012________________________________________ 25

Page 27: Schoolgids de Wegwijzer

6.8 Medezeggenschapsraad (MR)Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school een MR die het overleg tussen beide groepen regelt. De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit vier leden. Twee leden worden gekozen uit en door de ouders en twee leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. Elk jaar treedt een gedeelte van de raad af volgens een rooster van aftreden en worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven.De MR behandelt o.a. onderwerpen zoals:

• Verandering van de (onderwijskundige) doelstellingen van de school.• Vaststelling of wijzigingen m.b.t. het schoolplan.• Beëindiging, inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden van de school.• Deelnemen aan of ophouden met een onderwijskundig project of experiment.• Benoeming of ontslag van de schoolleiding.• Nieuwbouw of belangrijke uitbreiding van de school.• Vaststellen en / of wijzigen van de regels omtrent veiligheid en gezondheid van leerlingen en

leerkrachten.• Het waken voor discriminatie in school, op welke grond dan ook.

Daarnaast zijn er regelmatig contacten met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de Ouderwerkgroep. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de MR aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten. De vergaderingen van medezeggenschapsraad en GMR zijn - tenzij anders vermeld - openbaar.

Samenstelling MR De Wegwijzer:Oudergeleding:

Simone Meegdes tel. 219261 Jos Kole tel. 299315

Teamgeleding: Jan Boven tel. 215791 Machteld Brink tel. 06 27074794

6.9 Gezamenlijke medezeggenschapsraadDe G(emeenschappelijke) M(edezeggenschaps) R(aad) is het bovenschoolse medezeggenschapsorgaan van Kopwerk. De GMR bestaat uit 8 leden (4 personeelsgeleding en 4 oudergeleding). De leden worden gekozen uit clusters van scholen. De GMR heeft instemming- en adviesbevoegdheden ten aanzien van voorgenomen beleid van het Bestuur van Kopwerk. In het GMR-reglement is geregeld over welke onderwerpen advies of instemming wordt gevraagd. Meer weten? Mail naar het GMR-secretariaat: [email protected]

6.10 Schoolverzekeringen voor leerlingenDe leerlingen zijn tijdens schoolactiviteiten verzekerd. Het bestuur van onze stichting heeft alle leerlingen collectief WA verzekerd. Dit geldt ook tijdens buitenschoolse activiteiten, zoals kampen, schoolreisjes, sportactiviteiten e.d. De schoolverzekering heeft een aanvullend karakter, d.w.z. dat de verzekeraar eerst zal kijken naar uw eigen verzekeraar.

Schoolgids PCB De Wegwijzer 2011-2012________________________________________ 26

Page 28: Schoolgids de Wegwijzer

6.11 Het bevoegd gezagOp iedere basisschool leert uw kind rekenen, taal en lezen en zo nog een aantal vakken meer. Het is belangrijk voor nu en voor later dat uw kind tot goede leerprestaties komt. Bij Kopwerk zeggen we dan: ‘We willen bij ieder kind eruit halen wat erin zit.’ Daar wordt iedere schooldag door alle leerkrachten en natuurlijk door de kinderen zelf hard aan gewerkt.

Op Kopwerk basisscholen vinden we naast goede leeropbrengsten nog iets van groot belang: kinderen worden ook gevormd tot mensen die straks kunnen functioneren in de samenleving. Wat hebben kinderen aan een perfecte CITO-toets als ze de wereld niet kennen en als ze niet weten hoe ze moeten samenwerken? Onze tweede slogan is daarom: ‘Ieder kind mag er zijn.’ Om dat waar te maken leren onze kinderen zowel samen te werken als op te komen voor zichzelf. Ze leren om te gaan met verschillen in talenten en belangstelling.

‘Wat wil je later worden?’ ‘Ik word brandweerman!’ Dat is mooi. Om brandweerman te worden moet je goed kunnen lezen en rekenen. Als brandweerman moet je er ook op kunnen rekenen dat je collega’s met je samenwerken. Ze rekenen ook op jou.

‘Wat wil je later worden?’ ‘Ik word verpleegster’. ‘Dat lijkt me wel wat voor jou. Let goed op tijdens de lessen want een verpleegster moet goed kunnen lezen en rekenen.’ Als verpleegster moet je ook goed kunnen luisteren en samenwerken. De patiënten rekenen immers op jou!

‘Wat wil je later worden?’Vaak worden kinderen later toch geen piloot of kapster. Dat is ook helemaal niet erg. Wanneer ze voldoende kennis hebben opgedaan, wanneer ze geleerd hebben om op te komen voor zichzelf, wanneer ze goed kunnen samenwerken en daarvan genieten, dan komt het met een baan die past vast en zeker goed…

Iedere Kopwerkschool geeft aan het onderwijs, samen met de ouders en kinderen, een unieke invulling en eigen kleur. Daar zijn we trots op! Kopwerkscholen zijn zeker geen eenheidsworsten. Wat de Kopwerkscholen gemeen hebben zijn de Christelijke waarden van hoofd, hart en handen van waaruit wordt gewerkt. Op iedere school wordt elk kind uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen, samen met andere kinderen. Onze slogans: ‘Ieder kind mag er zijn’ en: ‘Eruit halen wat erin zit’ in balans houden, dat is iedere dag opnieuw de mooie en soms moeilijke en zware taak van een Kopwerkleerkracht. Het is dan ook meer dan het gewone! Omdat onze kinderen van nu, die de samenleving van later vormen, met minder niet toe kunnen!

Jan Bot,John Deckers, bestuur Stichting Kopwerk.

Stichting Kopwerk stuurt in het noorden van Noord-Holland 22 scholen op 24 locaties aan, met ruim 350 medewerkers en ongeveer 3800 kinderen. De Kopwerkscholen werken onderling intensief samen om de kwaliteit van het leren en opvoeden zo goed mogelijk vorm te geven.Mocht u meer informatie willen hebben over de Stichting Kopwerk, dan kunt u contact opnemen met de schooldirecteur of www.kopwerk.nl raadplegen.

Schoolgids PCB De Wegwijzer 2011-2012________________________________________ 27

Page 29: Schoolgids de Wegwijzer

7.De kwaliteit van ons onderwijs7.1 KwaliteitsinstrumentKopwerkscholen zijn geen eenheidsworsten. Schoolteams vullen dus zelf in hoe ze actueel en betekenisvol onderwijs realiseren. Het is daarbij van groot belang om de kwaliteit van het onderwijs te meten en waar nodig te verbeteren. We kunnen prachtige plannen hebben en nobele principes. Uiteindelijk moet de uitkomst wel zijn dat kinderen voldoende kunnen groeien in kennis, vaardigheden en als persoonlijkheid. De scholen hebben afgesproken dat ze allemaal werken met hetzelfde kwaliteitsinstrument. Er is gekozen voor het instrument Werken Met Kwaliteitskaarten in het Primair Onderwijs (WMK-PO) van Cees Bos. Ieder jaar geven de schoolteams aan wat de resultaten zijn en hoe ze verbeteringen door willen voeren. Met de directie van de school wordt een managementcontract opgesteld. We vinden het belangrijk dat de kwaliteit van onze scholen steeds wordt gewaarborgd.

7.2 InspectieDe inspectie van het basisonderwijs houdt toezicht op het onderwijs. Dit doet zij in opdracht van het Ministerie van Onderwijs. Onze school valt onder de inspectie, gevestigd te Haarlem. Hebt u, als onderwijsconsument, vragen over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder, dan kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden om informatie op te vragen:

inspectie van het onderwijs: [email protected] en www.onderwijsinspectie.nl en vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis).

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld; meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief).

De inspectie van het Onderwijs bezocht op 31 mei 2010 De Wegwijzer voor een periodiek kwaliteitsonderzoek. Uit dat onderzoek kwamen een aantal verbeterpunten. In november 2011 komt de inspecteur opnieuw kijken of verbeteringen zijn ingevoerd binnen de school. De Inspectie heeft, door het plan van aanpak van de school, daar zoveel vertrouwen in, dat het geplande eindbezoek van voorjaar 2012 is vervroegd naar november 2011. Via het Wegwijzertje houden we u op de hoogte.

SportdagCursusjaar 2010-2011

Schoolgids PCB De Wegwijzer 2011-2012________________________________________ 28

Page 30: Schoolgids de Wegwijzer

7.3 Activiteiten ter verbetering van het onderwijsIn het afgelopen jaar heeft de school gewerkt aan:

• Tweede jaar inzet rekenpilot (nascholing,klassenconsultaties en de inzet van een rekencoördinator, Yvon Molenaar + Jos Kalleveen van de OBD).• Opbrengstgericht werken. Specifieke aandacht voor de opbrengsten van begrijpend lezen en technisch lezen groep 3 en rekenen

• Presentaties leerlingenopbrengsten door leerkrachten aan leerkrachten + reflectie op product en proces (ook van het leerkrachtgedrag)

• Leerstofaanbod: oriëntatie op nieuwe methode begrijpend lezen en de zaakvakken• Verbeteren van de handelingsplannen n.a.v. verbeterpunten Inspectie en n.a.v. eigen reflectie

op de praktische uitvoering van de handelingsplannen.• Het opstellen van een eigen leerlijn voor leerlingen tot het eind van hun schoolcarrière (OPP)• Anticiperen op de verschillende instructiebehoeften van leerlingen • Specifiek aanbod om sociale competenties te ontwikkelen, methode: Kinderen en hun speciale

talenten• Twee ouderavonden over de opbrengsten en de schoolontwikkeling• Talentenlijst van ouders die we mogen inzetten in ons onderwijs of in onze organisatie• Een vernieuwde website met daarin actuele schoolinformatie en een digitale nieuwsbrief

(Wegwijzertje). Ook inzicht in de verschillende procedures (doublure, dyslexie)• De Babbelbus voor leerlingen en ouders• De vernieuwde website• Het tweewekelijks verspreiden van schoolnieuws via het Wegwijzertje

Onze speerpunten voor het cursusjaar 2011-2012 zijn:• Het werken met ontwikkelingsperspectieven • Implementatie van de methode voor begrijpend en studerend lezen• Experimenteren met de methode TopOndernemers tijdens de projectweken• Opbrengstgericht werken • Het werken met een kinderenquête • Leerstofaanbod: oriëntatie op nieuwe methode rekenen• Rapportage: oriëntatie op een nieuw rapport • Ontwikkelen van een flyer voor de school

8.De resultaten van het onderwijs8.1 DoorstroomOndanks alle pogingen om een kind in het gewone tempo de school te laten doorlopen kan het soms verstandig zijn een kind een jaar over te laten doen. Hierbij maken we onderscheid tussen kleuters die nog niet toe zijn aan groep 3 en kinderen die qua beheersing van de stof te veel achter blijven. In het eerste geval spreken we van een verlengd kleuterjaar, in het tweede geval van doubleren. In het onderstaande schema kunt u zien hoe vaak dat de laatste jaren is voorgekomen.

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011Doublures/ Verlengd kleuterjaar 2 0 0 5 0

Schoolgids PCB De Wegwijzer 2011-2012________________________________________ 29

Page 31: Schoolgids de Wegwijzer

8.2 Uitstroom naar speciaal onderwijsWe streven er naar om in de leerbehoeften van elk kind te voorzien. Toch komt het voor dat de leerproblemen van een kind te groot zijn om in onze school op te vangen. Verwijzing naar een speciale school voor speciaal basisonderwijs kan dan de oplossing zijn. In onderstaand schema geven wij u een overzicht van de verwijzingen naar het SO in de laatste jaren.

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011Verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs

2 1 0 1 0

.8.3 Uitstroom naar voortgezet onderwijsGetallen over waar de kinderen na de basisschool naar toe gaan, zeggen heel weinig over de kwaliteit en de sfeer op school. Het schoolresultaat wordt immers mede bepaald door allerlei externe factoren (waaronder intelligentie, prestatie en motivatie van de leerling). Het percentage dat naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt dan ook van jaar tot jaar. Veel belangrijker dan deze gegevens is de zorg voor een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs. Ieder kind moet op de schoolsoort terecht komen, die het beste aansluit op de capaciteiten en mogelijkheden die het kind in zich heeft!

Cursusjaar:Schoolsoort:

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Voortgezet speciaal onderwijs 0 0 0 0

VMBO*

Basisberoeps-gerichte leerweg

0 0 1 1

Kaderberoeps-gerichte leerweg

4 4 4 1

Theoretische gemengde leerweg(MAVO)

2 1 9 2

HAVO* /VWO* 7 3 6 4Totaal: 13 8 20 8* VMBO = Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

HAVO = Hoger Algemeen Voortgezet OnderwijsVWO = Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

Schoolgids PCB De Wegwijzer 2011-2012________________________________________ 30

Page 32: Schoolgids de Wegwijzer

9. Informatief deel op alfabetische volgorde9.1 Inhoudsopgave informatief deel

Bibliotheek blz. 32Compensatieverlof blz. 32Eten en drinken blz. 32Externe contacten blz. 32 + 33Fietsen naar school blz. 33Gegevens team van De Wegwijzer blz. 34Groepsindeling blz. 35Gymrooster blz. 35Hoofdluis blz. 35Informatiebulletin blz. 36Jaarkalender blz. 36Laarzen blz. 36Noodadressen blz. 36Schoolfotograaf blz. 37Schooltijden en pauze blz. 37Sponsoring blz. 38Studiedagen blz. 38Tussenschoolse opvang blz. 38 + 39Vakanties blz. 40Verjaardagen blz. 40Voor- en naschoolse opvang blz. 40Ziekmelden blz. 40Zwemmen blz. 40

Schoolgids PCB De Wegwijzer 2011-2012________________________________________ 31

Page 33: Schoolgids de Wegwijzer

Bibliotheek (school)De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 (en groep 3 na de kerstvakantie) gaan elke dag vanaf omstreeks 8.50 uur ongeveer 20 minuten stillezen in een boek uit onze schoolbibliotheek. Deze boeken zijn op niveau ingedeeld. Iedere leerling heeft een lijst van boeken behorend bij zijn/haar niveau. Wanneer een kind een boek uit heeft wordt op deze lijst ingevuld of het boek leuk, spannend, saai of ….. was. Door te zorgen voor een uitgebreid, verantwoord en actueel boekenbestand streven we er naar dat het plezier in lezen bij alle kinderen wordt gestimuleerd.

CompensatieverlofAls een leerkracht meer uren werkt dan waarvoor hij/zij betaald wordt, dan krijgt hij/zij deze uren in vrije tijd gecompenseerd. In de praktijk geldt dit alleen voor voltijders, omdat bij parttimers in dit geval de werktijdsfactor wordt aangepast.Op het moment dat een leerkracht compensatieverlof geniet komt er een andere leerkracht voor zijn/ haar groep.

Eten en drinkenOp school is gelegenheid om voor of na de pauze iets te eten en /of drinken. Graag een melkproduct of sapje, een gezonde koek of een stukje fruit meegeven en geen koolzuurhoudende drank en chips. Een naam op de drinkbeker is erg handig.

Externe contactenTriadePostbus 1281780AC Den Helderbezoekadres: Middenweg 21782 BG Den Helder

Tel. 0223 537200 Fax: 0223-537201 E-mail: [email protected] is een instelling voor kunsteducatie. Een van de taken van deze instelling is het ondersteunen van het onderwijs bij o.a. het geven van dans-, drama- , muziek- en beeldende kunsteducatie aan leerkrachten (nascholing) en leerlingen. In Schagen overleggen de basisscholen jaarlijks over een gezamenlijke keuze uit het aanbod.

Bibliotheek Openingstijden:1741 JK Schagen ma 14.00 uur tot 20.00 uur

Tel. 0224 213975 di 10.00 uur tot 17.00 uurwo 14.00 uur tot 20.00 uurdo 14.00 uur tot 17.00 uurvr 14.00 uur tot 20.00 uurza 10.00 uur tot 13.00 uur

Onze school neemt deel aan verschillende activiteiten van de bibliotheek.

Schoolgids PCB De Wegwijzer 2011-2012________________________________________ 32

Page 34: Schoolgids de Wegwijzer

GGD Kop van Noord-HollandBezoekadres:Grotewallerweg 11742 NM SchagenTel. 0224 720620De GGD is een gewestelijke instelling die zich inzet voor het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking in de Kop van Noord-Holland. De jeugdgezondheidszorg is een onderdeel van de GGD. Om stoornissen of problemen zo vroeg mogelijk te ontdekken, te voorkomen dat ze optreden of erger worden, let het jeugdgezondheidszorgteam samen met u en de school op de gezondheid, groei en ontwikkeling van uw kind. Voor onderzoeken en vaccinaties krijgt u bericht.

OBD Noordwest,locatie Hoorn (centraal bureau)Blauwe berg 3A1625 NT Hoorn

Tel. 0229-259380E-mail: [email protected] website: www.obdnoordwest.nlOnze school maakt gebruik van de diensten van de O.B.D Deze dienst begeleidt de school o.a. bij:

• het testen van leerlingen, • IB en directie werkzaamheden• individuele begeleiding van leerlingen (WSNS) • en nascholingsactiviteiten• logopedische begeleiding

CNME de Groenling (Centrum voor natuur en milieueducatie, Schagen e.o.)Schoenmakerspad 11741 XM SchagenTel.0224 296202E-mail: [email protected] school maakt incidenteel gebruik van lesbrieven, brochures en excursies. Aan het begin van groep 6 kunnen leerlingen zich opgeven voor de Jeugdnatuurwacht.

Sportservice SchagenWitte Paal 471742 NL SchagenTel. 0224 214774Sportservice Schagen is het lokaal sportloket voor de gemeenten Anna Paulowna, Harenkarspel, Niedorp, Schagen, Wieringen, Wieringermeer en Zijpe. Sport- en buurtverenigingen, sportorganisaties, scholen en inwoners kunnen bij Sportservice Schagen terecht met al hun sportvragen.

Fietsen naar school.De kinderen uit de groepen 1 t/m 8 die buiten de Waldervaart wonen kunnen hun fiets in de overdekte fietsenstalling plaatsen. Deze gaat overdag op slot. De fietsen van de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 kunnen in het kleuterfietsenhok neergezet worden. Het plaatsen van fietsen bij school is te allen tijde op eigen risico!

Schoolgids PCB De Wegwijzer 2011-2012________________________________________ 33

Page 35: Schoolgids de Wegwijzer

Gegevens team van De WegwijzerOnderwijzend personeelGonny Kuiper (Directeur) Saturnus 38 1785 DZ Den Helder 0223 631652Gerard Bosman (Locatiedrecteur) Hendrikxstraat 73 1788 AZ Den Helder 0223 860266Machteld Brink Seringenhof 59 1741WC Schagen 06 27074794Rachelle Lamberts Eksterstraat 76 1742 EV Schagen 0224 720446Annemiek Boogaard Plevierstraat 42 1742 AP Schagen 0224 298717Jan Boven Mezenhof 39 1742 GG Schagen 0224 215791Rozemarijn van Lieshout Rekerstraat 47 1823 BC Alkmaar 072 5111152Caroline Jong Dijk 116 1721 AJ Broek op Langedijk 0226 720058Grietje Baron Kon. Julianalaan 24 1774 AZ Slootdorp 0227 581406Yvon Molenaar (ib.er) A. Schelfhoutstraat 1 1741 KT Schagen 0224-295085

Onderwijsondersteunend personeelAns Repko: leerkrachtondersteunerTrijntje Kiewiet: administratief medewerker (aanwezig op donderdag 1x in de 14 dagen)

TakenIntern begeleider Yvon MolenaarContactpersoon OWG: Rachelle LambertsICT coördinator Tineke LucaCoördinator Wetenschap & Techniek Ans RepkoHoofd Bedrijfshulpverlening Jan Boven

Koken in de KlusklasCursusjaar 2010-2011

Schoolgids PCB De Wegwijzer 2011-2012________________________________________ 34

Page 36: Schoolgids de Wegwijzer

Groepsindeling DagGroep

Ma Di Wo Do Vr

1/2 Juf Machteld Juf Machteld Juf Caroline Juf Caroline Juf Machteld

3/4 Juf Annemiek Juf Annemiek Juf Annemiek Juf Annemiekjuf Ans

Juf Rozemarijn

5/6 Meester Jan Meester Jan Meester Jan Meester Jan Juf Grietje

7/8 Juf Rozemarijn Juf Rozemarijn Juf Rachelle Juf Rachelle Juf Rachelle

GymroosterMaandag Groep: Dinsdag Groep:14.05 uur- 14.50 uur11.00 uur-11.45 uur11.00 uur- 11.45 uur

Groep 3/4Groep 5/6Groep 7/8

8.45 uur -9,15 uur Groep 3/4

Woensdag Groep:8.45 uur- 9.15 uur8.45 uur- 9.15 uur

Groep 5/6Groep 7/8

In de weken dat groep 3 en 4 zwemmen vervalt er een gymles voor deze groepen

Hoofdluis preventie- en bestrijdingNa elke vakantie worden de kinderen op school gecontroleerd op hoofdluis. Als u zelf bij uw kind hoofdluisconstateert, wordt u verzocht dit direct te melden bij de groepsleerkracht en/of schoolleiding. Het is ook van belang om dit door te geven aan de ouders van vriendjes e.d. Op school is informatie aanwezig om hoofdluis op afdoende manier te bestrijden. Direct na elke vakantie zullen de leerlingen door een groep goed voorgelichte ouders gecontroleerd worden. Mochten zij neten/luizen aantreffen, dan wordt er direct contact met u opgenomen. Voor informatie kunt u ook terecht bij de sociaal verpleegkundige van de GGD Kop van Noord Holland, tel.: 0224-720620.

BuitenspelenCursusjaar 2010-2011

Schoolgids PCB De Wegwijzer 2011-2012________________________________________ 35

Page 37: Schoolgids de Wegwijzer

InformatiebulletinTwee keer in de maand komt “het Wegwijzertje” uit. In dit informatiebulletin houden we u op de hoogte van diverse schoolzaken. Op de website van de school kunt u naast informatie ook regelmatig foto’s van allerlei activiteiten bekijken en downloaden.

JaarkalenderDe jaarkalender is te vinden op de website van de school:www.dewegwijzerschagen.nl

Laarzen e.d.Laarzen, regenjassen, melkbekers, tassen enz. , lijken vaak erg veel op elkaar. Als u de naam van uw kind er duidelijk in of op zet, dan voorkomt dat veel problemen voor u en voor ons. Rubber of plastic laarzen mogen niet in de klas aangehouden worden. Geef uw kind bij regenweer sloffen of schoenen mee voor in de klas.

NoodadressenHet wil wel eens gebeuren, dat een kind op school ziek wordt of zich zodanig bezeert, dat hij of zij beter naar huis gebracht kan worden. Soms komen we dan voor het probleem te staan, dat vader en moeder beiden afwezig zijn en niemand weet waar een van beiden te bereiken is. Daarom krijgt u aan het begin van het schooljaar een formulier uitgereikt waarop u een actueel telefoonnummer en/of adres van iemand kunt invullen die in geval van nood de kinderen kan opvangen.

Opening “Klusklas”Cursusjaar 2010-2011

Schoolgids PCB De Wegwijzer 2011-2012________________________________________ 36

Page 38: Schoolgids de Wegwijzer

SchoolfotograafElk cursusjaar komt de schoolfotograaf op school . Er worden portretfoto,s van individuele leerlingen en broertjes en zusjes gemaakt . Ook wordt er een klassenfoto gemaakt.

Schooltijden + pauze maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: onder- en bovenbouw: ‘s morgens van 8.30 uur tot 11.45 uur. En ‘s middags van 13.00 uur tot 15.15 uur.woensdag:onderbouw (groep 1 t/m 4): 8.30 uur tot 11.45 uur.bovenbouw (groep 5 t/m 8): 8.30 uur tot 12.15 uur.

De groepen 1 t/m 4 zijn elke vrijdagmiddag vrij.

Het naar binnen gaan:’s Morgens: Vanaf 8.20 uur kunnen de kinderen naar binnen voor de “inloop”.Vanaf 8.20 uur is er pleinwacht door een leerkracht. Om 8.25 uur gaat de zoemer en gaan de kinderen naar binnen (de school begint om 8.30 uur).‘s Middags: Vanaf 12.55 uur kunnen de kinderen naar binnen. Vanaf 12.50 uur is er pleinwacht door een leerkracht. Om 12.55 uur gaat de zoemer en gaan de kinderen naar binnen (de school begint om 13.00 uur). Pauze:Per schooldag staat 15 minuten pauze op het lesrooster. Tijdens de pauze kunnen de leerlingen eten en drinken en natuurlijk spelen. Dit gebeurt op het schoolplein. Tijdens de pauze is er pleinwacht. Bij slecht weer wordt de pauze binnen gehouden.

De Wegwijzer Got TalentCursusjaar 2010-2011

Schoolgids PCB De Wegwijzer 2011-2012________________________________________ 37

Page 39: Schoolgids de Wegwijzer

SponsoringScholen krijgen steeds meer met sponsoring te maken. De school kan via sponsoring activiteiten ontplooien of materialen aanschaffen. Aandachtspunten bij sponsoring op onze school zijn:

past sponsoring bij de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van onze school, de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de

school mogen niet beïnvloed worden, het primaire onderwijsproces en de continuïteit van het onderwijs mogen niet afhankelijk

zijn van sponsoring, er moet voldoende draagvlak zijn bij personeel en MR, goede afspraken over wederzijdse verplichtingen wat betreft inhoud en looptijd. Bedenk van

te voren tot welke tegenprestatie van sponsoring je als school wel of niet bereid bent.

StudiedagenVoor het cursusjaar 2011-2012 staat een aantal studiedagen gepland. De leerlingen zijn op deze dagen vrij. Om de leerlingen vrij te kunnen geven worden de marge-uren gebruikt (zie hoofdstuk 3.4.7: verantwoording van de uren). Om opvang op deze dagen goed te kunnen regelen geven we de data van deze studiedagen in deze schoolgids vroegtijdig aan:

• Woensdag 16 maart 2012 Team training Bedrijfs Hulp Verlening BHV)• Donderdag 20 maart 2012 Kopwerk studiedag

De data van de studiemiddagen ontvangt u aan het begin van het schooljaar in het Wegwijzertje. Ook op de kalender van de website staan deze studiedagen en -middagen vermeld.

Tussenschoolse opvang (overblijven)Tijdens de middagpauze is er de mogelijkheid om de kinderen te laten overblijven bij “Broodje-over” op school.Overblijfkrachten zien er op toe dat dit in goede banen wordt geleid. Tijdens het overblijven maken de kinderen gebruik van gevarieerd spelmateriaal (binnen en buiten) dat door de overblijfcommissie “Broodje-over” is aangekocht en tevens wordt beheerd. Dagelijkse gang van zaken Alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 worden direct om 11.45 u. opgevangen en gaan eten. De kinderen van de groepen 1 en 2 worden bij de klas opgehaald. Zolang de financiën het toelaten wordt er iedere dag, behalve vrijdag (alleen de bovenbouw), met 2 overblijfkrachten “gedraaid”.De kinderen dienen zelf hun brood, drinken en eventueel fruit mee te nemen. Na het eten is er gelegenheid om te spelen (binnen en buiten), te lezen, te knutselen, te computeren, enz. Na het eten bestaat ook de mogelijkheid om tanden te poetsen. Als uw kind(eren) hier van gebruik wil/willen maken, geeft u ze dan een bekertje, tandenborstel en tandpasta, voorzien van naam, mee. Wilt u de tas, trommeltje en beker voorzien van naam? Om 12.55 uur. worden de kinderen van de groepen 1 en 2 weer teruggebracht naar hun klas. De overige groepen wachten tot de school weer begint. Om 12.50 uur neemt de pleinwacht (leerkracht) het toezicht buiten over.

InschrijvenBent u van plan uw kind(eren) te laten overblijven, kom dan vooraf even kennismaken met de overblijfkrachten. U kunt dan een inschrijfformulier invullen. Mochten er medische bijzonderheden zijn waarvan de overblijfkrachten op de hoogte moeten zijn kunt u die ook aangeven. Aan inschrijving zijn geen kosten verbonden. Als uw kind start met overblijven en ook aan het begin van ieder schooljaar worden de regels die gelden tijdens het overblijven verstrekt. Deze regels liggen in het verlengde van de regels die in de klas gelden. U wordt vriendelijk verzocht deze regels met uw kind door te nemen.

Schoolgids PCB De Wegwijzer 2011-2012________________________________________ 38

Page 40: Schoolgids de Wegwijzer

Aan-/afmeldenAls uw kind incidenteel overblijft, wilt u dit dan uiterlijk een dag van tevoren noteren op de lijst “aanmelden overblijfkinderen incidenteel”. De lijst hangt bij de overblijfruimte. Gaat het overblijven van uw kind niet door omdat het bijvoorbeeld bij een vriendje of vriendinnetje gaat eten, dient het een dag van tevoren afgemeld te worden. Dit in verband met de planning van de benodigde overblijfkrachten. Bij niet tijdig afmelden, wordt de dag automatisch afgeschreven van de kaart.

Kosten 2010-2011Teneinde de rust tijdens het overblijven te bewaren wordt er zo veel mogelijk met knipkaarten gewerkt. Deze knipkaarten van 10 keer (€ 15,00) of van 20 keer (€ 30,00) kunnen vooraf bij de overblijfkrachten worden gekocht. Broer(s) en zus(sen) uit hetzelfde gezin kunnen uiteraard één gezamenlijke kaart gebruiken. Voor degene die contant betaalt is de prijs € 2,= per keer.

VerantwoordingGedurende het overblijven ligt de verantwoording voor de kinderen bij de overblijfkrachten en de directie van de school. Leerlingen vanaf groep 5, die zich eerst hebben gemeld om over te blijven maar daarna de school zonder toestemming verlaten, vallen niet meer onder de verantwoording van de overblijfkrachten en de directie van de school. In dit geval wordt er direct contact opgenomen met de betreffende groepsleerkracht en de ouders/verzorgers.Als uw kind tussen de middag bij een vriend/vriendinnetje gaat eten dan staan de overblijfkrachten dit uitsluitend toe als er een schriftelijke bevestiging van de ouders aanwezig is.Om de goede sfeer te behouden werken wij met een stickerbeloningssysteem.

AansprakelijkheidHet bevoegd gezag (stichting Kopwerk) zorgt voor de verzekering voor de Wettelijke Aansprakelijkheid van de overblijfkrachten. Overblijfkinderen vallen alleen onder de speciale ongevallenverzekering, zij zijn dus niet W.A.verzekerd. Voor vernieling en/of beschadiging zijn de ouders aansprakelijk.

Vaststelling overblijfregelingDe overblijfregeling wordt onder verantwoordelijkheid van de overblijfcommissie “Broodje-over”, in overleg met de directie van de school, vastgesteld. De medezeggenschapsraad heeft hierin instemmingsbevoegdheid. De regeling mag alleen door voornoemden aangevuld en/of gewijzigd worden.

De overblijfcommissie bestaat uit:• Liesbeth van Touw, overblijfkracht, penningmeester, contactpersoon ! tel. 0224-212152• Ilona Kuijt, overblijfkracht tel. 06-15250436• Sabine van Gelder, inval overblijfkracht!

Schoolgids PCB De Wegwijzer 2011-2012________________________________________ 39

Page 41: Schoolgids de Wegwijzer

VakantiesHerfstvakantie 17 t/m 21 oktober 2011Kerstvakantie 23 december (vanaf 11.45 uur) t/m 6 januari 2012Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 2 maart 2012Pasen 6 en 9 april 2012Meivakantie 30 april t/m 4 mei 2012Hemelvaart 17 en 18 mei 2012Pinksteren 28 mei 2012Zomervakantie 23 juli t/m 2 september 2012Vakanties van de basisscholen in Schagen zijn gepland a.d.v. het voorstel van het ministerie van OC en W. Per school kunnen soms kleine verschillen zijn in de paas- mei- en pinkstervakantie.

VerjaardagenEen jarige trakteert in de eigen groep en natuurlijk wordt er voor hem/haar gezongen. Bovendien krijgt de jarige een mooie kaart in kleur waarop de naam, een ansichtkaart en/of sticker komen te staan. De kinderen mogen met deze kaart de klassen rond.

Voor- en naschoolse opvang (BSO)Met ingang van het schooljaar 2007-2008 zijn scholen verplicht te zorgen voor voor- en naschoolse opvang, ook wel buitenschoolse opvang en kortweg BSO genoemd.Zoals overigens alle Schager basisscholen, heeft onze school ervoor gekozen niet zelf de buitenschoolse opvang te verzorgen, maar hiervoor de samenwerking te zoeken met de Stichting Kinderopvang Regio Schagen (de SKRS). Met de SKRS is een convenant afgesloten waarin de afspraken vastgelegd zijn met betrekking tot de kwaliteit van de opvang, die moet voldoen aan de Wet Kinderopvang. Verder vermeldt het convenant concrete afspraken over locatie(s), taxivervoer (indien van toepassing), afstemming pedagogisch klimaat enz. Ook is vastgelegd wie de wederzijdse contactpersonen zijn en hoe en met welke frequentie er wordt geëvalueerd. U kunt desgewenst het convenant op school inzien. Voorschoolse opvang is beschikbaar vanaf 7.30 uur (half acht ’s morgens). Naschoolse opvang is beschikbaar tot 18.30 uur (half zeven ‘s avonds). Tijdens de schoolvakanties en andere vrije dagen (bijv. studiedagen) is de BSO ook open, met uitzondering van de week tussen Kerst en Nieuwjaar en de 3de en 4de week van de zomervakantie.Voor informatie over de opvangvoorzieningen en mogelijkheden, de financiële kant van de zaak én voor aanmeldingen, verzoeken wij u contact op te nemen met de SKRS.Stichting Kinderopvang Regio Schagen,Lauriestraat 4,1741 CK Schagencontact: tel.0224- 298363, E-mail: [email protected], internet:www.skrs.nl

ZiekmeldenZiekmeldingen graag vóór schooltijd telefonisch doorgeven, of een briefje (aan een ander) meegeven. Dit geldt ook voor afwezigheid van leerlingen i.v.m. doktersafspraken e.d. Als wij in de loop van de betreffende ochtend/middag geen melding krijgen, zullen wij telefonisch contact met de ouders opnemen.

Zwemmen (groep 3 en 4)In Schagen krijgen alle groep 3 en 4 leerlingen zwemles in zwembad “De Wiel”. Groep 3/4 van de Wegwijzer zwemt op dinsdag van 10.15 uur tot 11.00 uur.

Schoolgids PCB De Wegwijzer 2011-2012________________________________________ 40