Schoolgids de ark 2013 2014

of 44 /44
2013-2014

Embed Size (px)

description

Schoolgids Basisschool de Ark

Transcript of Schoolgids de ark 2013 2014

Page 1: Schoolgids de ark 2013 2014

2013-2014

Page 2: Schoolgids de ark 2013 2014

De Ark

PCBS De ArkJozef Israëlsstraat 4

1741 JP Schagen : 0224 212933

E-mailadres : [email protected]: www.dearkschagen.nl

Page 3: Schoolgids de ark 2013 2014

Inhoudsopgave:

Inhoudsopgave blz. 2,3Een woord vooraf blz. 4De Ark blz. 51. De school blz. 5

1.1 Richting blz. 51.2 Directie blz. 51.3 Situering van de school blz. 51.4 Huisvesting blz. 6

2. Waar de school voor staat blz. 62.1 Uitgangspunten (missie & visie) blz. 6,72.2 Passend onderwijs blz. 82.1 Levensbeschouwelijke visie blz. 82.1 Het schoolklimaat blz. 82.2 Onderwijskundige aanpak blz. 9

3. De organisatie van het onderwijs blz. 93.1 De groepen blz. 93.2 Organisatie van de bouwen blz. 93.3 Groepsgrootte blz. 93.4 Overzicht methoden blz. 10

3.4.1 Activiteiten in de onderbouw blz. 113.4.2 De basisvaardigheden blz. 113.4.3 De zaakvakken blz. 113.4.4 Engels blz. 113.4.5 Lichamelijke opvoeding blz. 113,4.6 Godsdienstige vorming blz. 123.4.7 Computers in de school blz. 123.4.8 Burgerschapsvorming blz. 123.4.9 Verdeling van de uren over de vakgebieden blz. 133.4.10 Verantwoording van de uren blz. 13

4. De zorg voor kinderen blz. 144.1 Nieuwe leerlingen blz. 144.2 Het volgen van de ontwikkeling van kinderen blz. 144.3 Rapportage blz. 154.4 De speciale zorg voor kinderen blz. 154.5 Van leerlinggebonden financiering naar “Passend onderwijs” blz. 154.6 Zorgverbreding blz. 164.7 De coördinator interne leerlingenbegeleiding blz. 174.8 Zorgindicaties blz. 174.9 De logopedist blz. 174.10 Het bouwoverleg blz. 184.11 De leerlingbesprekingen blz. 184.12 Plaatsing en verwijzing leerlingen naar het speciaal onderwijs blz. 18

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 2

Page 4: Schoolgids de ark 2013 2014

4.13 School Video Interactie Begeleiding blz. 184.14 Leerplicht en verlof blz. 194.15 Probleemgedrag blz. 194.16 Regeling schorsing en verwijdering blz. 204.17 Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling blz. 204.18 Begeleiding overgang naar het voortgezet onderwijs blz. 214.19 Buitenschoolse activiteiten blz. 214.20 Schoolregels blz. 214.21 Veiligheid en hygiëne blz. 214.22 Schoonmaak blz. 21

5. Het schoolteam blz. 225.1 Team blz. 225.2 Wijze van vervanging blz. 235.3 Inzet onderwijsassistente blz. 235.4 Begeleiding en inzet stagiaires (I) PABO en ROC blz. 235.5 Scholing van leraren blz. 23

6. De ouders blz. 246.1 Contacten gericht op de ontwikkeling van het kind blz. 246.2 Informatie blz. 246.3 Contacten gericht op schoolorganisatie blz. 246.4 Klachtenprocedure blz. 246.5 Vertrouwenscontactpersoon blz. 24,256.6 Ouderbijdrage blz. 256.7 Ouderhulp blz. 256.8 Ouderwerkgroep blz. 266.9 Medezeggenschapsraad blz. 266.10 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad blz. 276.11 Schoolverzekering voor leerlingen blz. 276.12 Het bevoegd gezag blz. 27,28

7. De kwaliteit van ons onderwijs blz. 287.1 Kwaliteitsinstrument blz. 28/297.2 Inspectie blz. 297.3 Activiteiten ter verbetering van ons onderwijs blz. 30

8. De resultaten van ons onderwijs blz. 308.1 Doorstroom blz. 308.2 Uitstroom naar het speciaal onderwijs blz. 308.3 Uitstroom naar het voortgezet onderwijs blz. 31

9. Informatief deel op alfabetische volgorde blz. 329.1 Inhoudsopgave informatief deel blz. 32

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 3

Page 5: Schoolgids de ark 2013 2014

Een woord vooraf

Beste ouders,

Voor u ligt de schoolgids van “De Ark” voor het cursusjaar 2013-2014. U vindt in deze gids allereerst een inhoudelijk deel waarin we beschrijven hoe we op school werken, wat we met dit werk graag willen bereiken, welke middelen we daarvoor gebruiken en wat we doen met leerlingen die dreigen achter te raken, of juist meer aan kunnen dan gemiddeld.Daarna volgt een zakelijk gedeelte, waarin op alfabetische volgorde die zaken staan die ieder jaar weer anders zijn. Te denken valt aan vakanties, roosterzaken, adressen enz. Bovendien worden er de externe organisaties waar we mee samen werken genoemd. Bewaar deze gids daarom zorgvuldig.

Daar waar in deze gids het woord ouders wordt gebruikt, kunt u ook ‘verzorgers’ of ‘pleegouders’ lezen. Als u meer inlichtingen wenst en/ of een rondleiding door de school, dan maak ik daar graag een afspraak voor.

Gonny Kuiper

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 4

Page 6: Schoolgids de ark 2013 2014

De naam van onze school: De Ark De naam van de school komt uit de Bijbel. De Ark wordt in de Bijbel op twee manieren genoemd. Het meest bekend is het verhaal uit het boek Genesis. Hier wordt het verhaal verteld van Noach die een Ark bouwt waarin hij, zijn familie en van elke diersoort één paar de zondvloed (een hevige regenval) overleefden. Minder bekend is de beschrijving in het boek Exodus. Daar wordt geschreven over de Ark des Verbonds, een kist waarin de Israëlieten de tafelen van de wet bewaarden. In beide verhalen gaat het om bewaard blijven. Het woordenboek geeft bij het woord bewaren als uitleg: zorgen voor.

Wij vinden dat onze school een plaats moet zijn waar kinderen zich veilig voelen. Vanuit deze geborgenheid kunnen kinderen zich maximaal

ontplooien.1.De school1.1 Richting (identiteit)Onze school is een Protestants Christelijke Basisschool. Wij zijn een school van de Stichting Kopwerk. Deze stichting heeft 22 scholen onder haar beheer in de Kop van Noord- Holland.Dat we een PC school zijn wil niet zeggen dat wij niet open staan voor kinderen met ouders met een andere of zonder geloofsovertuiging. Ieder kind is welkom! Wel verwachten we van ouders en kinderen respect voor elkaar en elkaars geloofsovertuiging.

1.2 DirectieGonny Kuiper (directeur) Saturnus 38 1785 DZ Den Helder : 0223 631652

Voor vragen, informatie of afspraken voor een rondleiding kunt u bellen naar 0224 212933

1.3 Situering van de schoolDe Ark is gelegen langs de Beethovenlaan, nabij het centrum van Schagen. De ingangen bevinden zich aan de Jozef Israëlsstraat. De school heeft ruime speelgelegenheid voor de leerlingen. We maken gebruik van 2 schoolpleinen. De kleuters en groep 3 en 4 spelen op het achterplein. Op dit plein zijn een zandbak, schommels en een klimtoestel. Het achterplein is voorzien van een hekwerk. Kinderen kunnen zo veilig spelen. De groepen 5 t/m 8 maken gebruik van het plein voor de school. Deze groepen maken ook gebruik van het grasveld grenzend aan het plein om te voetballen en te tafeltennissen.

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 5

Page 7: Schoolgids de ark 2013 2014

1.4 Huisvesting en schoolgrootteDe Ark telt gemiddeld 140 leerlingen. De leerlingen zijn dit jaar over 5 groepen verdeeld. De school beschikt over 8 leslokalen, een gemeenschapsruimte en een speellokaal. De gemeenschapsruimte wordt voor diverse lesactiviteiten en vieringen gebruikt. Per augustus 2007 is een “nieuw” semi permanent deel in gebruik genomen. Hierin zijn ruime voorzieningen voor een les- en een speellokaal voor de kleuters, een teamkamer en een directiekantoor gerealiseerd. Peuterspeelzaal ’t Hummeltje is ook gevestigd in dit “nieuwe” deel. Kansen voor samenwerking tussen peuterspeelzaal en kleutergroepen worden volop benut.In de loop van het schooljaar 2012-2013 is een lokaal van de Ark in gebruik genomen door de Stichting Voor-School en de Stichting Peuterplezier

2.Waar onze school voor staat 2.1 Uitgangspunten

Vertrouwen in eigen kunnen.Ik ken je,je kunt het, doe het maar!

VERTROUWEN IN EIGENKUNNEN Ik ken je, je kunt het, doe het maar!

In de maatschappij waarin we leven vinden voortdurend veranderingen plaats. Het onderwijs aan onze school is daarom ook steeds in beweging. We proberen in onze school vernieuwend bezig te zijn, waarbij we bewaken dat goede zaken behouden blijven.

Onze missie:De Ark wil een school zijn voor alle kinderen uit de buurt ongeacht hun achtergrond, cultuur en verstandelijke of lichamelijke beperkingen: Ieder kind is welkom. De centrale vraag bij aanname van nieuwe leerlingen én bij leerlingen die al bij ons op school zitten is steeds:

Wat heeft dit kind nodig en kunnen wij dat bieden?De Ark staat voor onderwijs dat ieder kind in een veilige en geborgen omgeving voorbereidt op volwassenheid. Wij realiseren een goede verdeling van onderstaand aanbod in ontwikkeling.

• de cognitieve (verstandelijke) ontwikkeling (taal, lezen, rekenen en wereldoriëntatie) • de sociaal emotionele ontwikkeling (respect, invoelend vermogen, tolerantie, eerlijkheid en

verantwoordelijkheid),• de creatieve ontwikkeling (muziek, drama, tekenen en handvaardigheid) en• de motorische ontwikkeling (bewegingsonderwijs, sport en spel)

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 6

Page 8: Schoolgids de ark 2013 2014

Onze visie: Wij streven naar een onderwijsleersituatie waarbij de kinderen in een ononderbroken ontwikkelingsproces alle aspecten van de kinderlijke ontwikkeling doorlopen. We hebben het dan over de verstandelijke, de sociaal emotionele, de creatieve en de motorische ontwikkeling.Bij alles wat we doen houden we rekening met de ontwikkelingsfase en de mogelijkheden van het kind. In principe doorloopt een kind onze school in acht aaneensluitende schooljaren, maar wanneer een kind, door welke oorzaken dan ook, in ontwikkeling zover achterblijft dat het verschil met de klasgenootjes te groot wordt, houden we de mogelijkheid open om een kind een schooljaar over te laten doen.We proberen een sfeer te scheppen waarbij ieder kind zich geaccepteerd en veilig voelt, ongeacht zijn uiterlijk, taal, geloof of culturele achtergrond.U vertrouwt uw kind (eren) aan ons toe, waardoor wij een deel van de opvoeding van uw kind(eren) van u overnemen. Dit kan alleen als er een sfeer is van vertrouwen en wederzijds respect tussen ouders en leerkrachten. Wij staan open voor op- en/ of aanmerkingen van ouders.

Onze school werkt volgens de principes van adaptief en ontwikkelingsgericht onderwijs. Daaronder wordt onderwijs verstaan dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit realiseren we op onze school door het handelingsgerichtte werken:

• Kijken: Door middel van overleg, observaties en toetsen en gesprekken met kinderen vaststellen “Wie is deze leerling?”.

• Begrijpen: De onderwijsbehoeften van de leerling worden geformuleerd.• Plannen: In een groepsplan is een basisaanbod en een aangepast of verrijkt aanbod

vastgelegd van een groep vastgelegd.• Realiseren:Het groepsplan wordt vertaald naar een weekplanning.

De leerlingen nemen in toenemende mate zelf verantwoordelijkheid voor de planning en evaluatie van hun leerproces. Deze visie vraagt in de eerste plaats om een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich geaccepteerd en veilig voelen. Het gaat om een klimaat dat alle kinderen uitdaagt te presteren naar hun beste kunnen. Hierbij sluiten we aan bij de basisbehoeften van leerlingen, te weten:

• geloof en plezier in eigen kunnen (competentie),• het gevoel dat mensen je waarderen en met je om willen gaan (relatie),• het gevoel dat je zelfstandig iets kunt ondernemen (autonomie).

Adaptief en ontwikkelingsgericht onderwijs kan alleen gerealiseerd worden in een lerende school. Een school dus waar leerkrachten met en van elkaar leren met als doel het onderwijs dat gegeven wordt voortdurend te optimaliseren.

Onze missie en visie passen binnen het beleid van de Stichting Kopwerk en de plannen van het Ministerie van Onderwijs. Beide vinden dat op termijn alle leerlingen, ook zij die op één of andere manier beperkt zijn in hun mogelijkheden, toegelaten moeten worden tot het reguliere onderwijs.

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 7

Page 9: Schoolgids de ark 2013 2014

2.2 Passend onderwijs?In het nieuwe systeem van passend onderwijs krijgen scholen die samenwerken in een samenwerkingsverband geld om het onderwijs te regelen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dat is het geld dat nu nog in rugzakjes zit. De geldstroom gaat dus veranderen. Daarnaast spreken scholen van het samenwerkingsverband onderling af welke ondersteuning zij minimaal kunnen bieden. De zogenaamde basisondersteuning. Als een leerling meer nodig heeft dan een school in de basisondersteuning kan bieden, moet extra ondersteuning geboden worden. Die extra inzet wordt dan mogelijk gemaakt door het samenwerkingsverband. Het kan bijvoorbeeld gaan om speciale methodieken en materialen, deskundigheid van specialisten, meer handen in de klas, een aanpassing in het gebouw. Gekeken wordt of de school voldoende toegerust is om aan de onderwijsbehoeften van de leerling te voldoen. De vraag komt centraal te staan welke aanpak een kind nodig heeft. Op de Ark is dit al jaren lang het uitgangspunt voor al onze leerlingen ! Wat heeft een kind nodig en kunnen wij dat bieden. Binnen de Ark is dan ook veel expertise en know how op het gebied van aanbieden van verschillende onderwijsarrangementen. De Ark valt onder het samenwerkingsverband: Kop van Noord Holland (www.swvkopvannoordholland.nl )

2.3 Levensbeschouwelijke visieOp De Ark wordt godsdienstonderwijs gegeven. De nadruk wordt gelegd op de samenhang tussen het aangebodene uit de bijbel en de eigen leefwereld van de kinderen. Daarnaast is in een multiculturele samenleving enige kennis over andere wereldgodsdiensten niet weg te denken. In de methode Trefwoord vinden we deze visie terug. De methode Trefwoord biedt binnen thema’s, bijbelverhalen, spiegelverhalen, gedichten, gesprekspunten, gebeden en liedjes aan die dagelijks een plaats krijgen binnen het lesprogramma op De Ark. De christelijke feestdagen nemen bij ons een belangrijke plaats in. In de weken voor Kerst en Pasen leven we met de kinderen naar een viering toe. Daarin beleven we ook de saamhorigheid binnen de school.

2.4 Het schoolklimaatWe proberen op school een klimaat te scheppen waarin ieder kind zich beschermd voelt. We vinden regels die gericht zijn op het voorkomen van sociale problemen belangrijk. Op onze school worden drie kapstokregels gehanteerd. Deze regels zijn uitgangspunt als we kinderen aanspreken op hun verantwoordelijkheid naar andere kinderen toe. Door middel van kringgesprekken, rollenspellen en opdrachten wordt structureel aandacht besteed aan die verantwoordelijkheid naar elkaar toe. De methoden Trefwoord en Kinderen……… en hun sociale talenten bieden de leerkrachten lesmateriaal hiervoor. Natuurlijk gaat het evengoed regelmatig mis; op papier kun je nog zulke mooie dingen bedenken, maar in de praktijk lukt dit helaas niet altijd. We willen echter nooit een conflict zomaar laten gaan. We stellen ons open voor de problemen van de leerlingen en proberen in ieder conflict tot een leefbare oplossing te komen. Eerst in overleg met elkaar of met ouders en komen we er dan nog niet uit dan zullen we extern hulp inroepen. Om een kind goed te leren kennen is het contact met de ouders erg belangrijk. Voor de lagere groepen is het gebruikelijk dat het kind naar school gebracht wordt. Tijdens de inloop is er even een geschikt moment om met de juf of meester te praten. Geen gelegenheid om diepgaand op problemen in te gaan, maar wel een mogelijkheid om een afspraak te maken voor een vervolggesprek. In de hogere groepen verwateren deze contacten, de omgang wordt wat minder en zakelijker. Toch wordt er ook door ouders in hogere groepen wel gebruik gemaakt van deze tijd om even iets aan meester of juf voor te leggen.

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 8

Page 10: Schoolgids de ark 2013 2014

2.4 Onderwijskundige aanpakDe leerkrachten organiseren de lessen zo effectief mogelijk. Dat betekent dat de klassikale instructie niet te lang duurt en dat er vervolgens extra instructie wordt gegeven aan individuele leerlingen en /of kleine groepjes. De kinderen mogen elkaar vaak ook helpen bij het werk en er wordt steeds een beroep gedaan op hun eigen oplossingsvaardigheid. Ze worden getraind in zelfstandig werken, waarbij ze verantwoordelijkheid dragen voor hun schoolwerk. Uiteraard houdt de leerkracht dagelijks zicht op de voortgang en het niveau van de klas. Door te werken met dag- en weektaken kan de leerkracht vooral ook toekomen aan de begeleidende taak. Er wordt gebruik gemaakt van moderne onderwijsmiddelen. Het computeronderwijs speelt een steeds grotere rol.

3. De organisatie van het onderwijs3.1 De groepenDe kleutergroepen zijn verdeeld in heterogene groepen. Dat wil zeggen dat 4, 5 en 6 -jarigen in één groep zijn geplaatst. De overige groepen zijn in principe homogeen van samenstelling. Indien nodig is er sprake van zogenaamde combinatieklassen. Ieder jaar worden door de directie, in overleg met het team, in een zo vroeg mogelijk stadium de groepen voor het nieuwe cursusjaar samengesteld. De volgende factoren zijn hierop van invloed:

de leerlingtelling van 1 oktober van het afgelopen schooljaar. Aan de hand hiervan wordt namelijk het aantal formatieplaatsen voor het nieuwe schooljaar toegekend,

volledige en deeltijdbetrekkingen, het aantal leerlingen in een groep met speciale onderwijsbegeleiding wensen en voorkeuren van leerkrachten

Afhankelijk van al deze factoren komen we tot een naar onze mening zo gunstig mogelijke groepsindeling, welke altijd ter goedkeuring aan de MR voorgelegd wordt.

3.2 Organisatie van de bouwenElke bouw heeft een eigen coördinator, die zorg draagt voor de dagelijkse gang van zaken. Voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) is dit Tjallina Kramer en voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8) is dit Helmuth de Wit. Ongeveer 1x in de twee weken zijn er bouwvergaderingen.

3.3 GroepsgrootteDit schooljaar kunnen we met de gelden, die we van het Rijk ontvangen n.a.v. de teldatum 1 oktober 2012 5 groepen formeren. De volgende groepen zijn samengesteld:Groep 1/2 Groep 6/7Groep 3/4 Groep 7/8Groep 4/5Groep 1/2 start met 24 leerlingen. We weten dat er in de loop van het cursusjaar nog meer leerlingen bijkomen. Er is nog volop ruimte voor nieuwe aanmeldingen van kleuters. Als het aantal leerlingen te groot wordt zal de schoolleiding passende maatregelen nemen. Ouders ontvangen, als dit aan de orde is, een uitnodiging voor een informatieve ouderavond hierover. In de overige groepen varieert het aantal leerlingen van 23 tot 29.

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 9

Page 11: Schoolgids de ark 2013 2014

3.4 Overzicht methodenDe vak - en vormingsgebieden komen uitgebreid aan de orde in het schoolplan. In deze schoolgids volstaan we met het noemen van de onderdelen op hoofdlijnen, zoals ze in het lesrooster worden vermeld.

Bewegingsonderwijs Groep 1/2

Groep 3 t/m 8

Speelkriebels en Bewegingsonderwijs in het speellokaalBasislessen bewegingsonderwijs (van Gelder en Stroes)

Rekenen Groep 3 t/m 8 PluspuntTaal Groep 4 t/m 8 Taal in beeld (nieuwste versie) Lezen Groep 3

Groep 5 t/m 8Veilig leren lezen (nieuwste versie) Lezen in beeld

Schrijven Groep 1/2Groep 3 t/m 6

Schrijven zonder penSchrijven leer je zo.

Engels Groep 1 t/5Groep 6,7 en 8

iPocket (groep 1 t/m 4) Backpack Gold (groep 5 t/m 8) nieuw!

Aardrijkskunde Groep 1/2Groep 3 t/m 8

Idee wereldoriëntatieDe blauwe planeet

Geschiedenis Groep 1/2Groep 3 t/m 8

Idee wereldoriëntatieDe Trek

Natuurkennis Groep 3 t/m 4Groep 5 t/m 8

Natuur in de kijkerNatuurlijkSchool TV: Nieuws uit de natuur Huisje,boompje, beestje

Maatschappelijke verhoudingen Staatsinrichting en Geestelijke stromingen

Onderwerpen binnen dit vakgebied komen aan de orde bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en godsdienst

Sociale redzaamheid Groep 1 t/m 8Groep 7 en 8

Kinderen en….hun sociale talentenKinderen en hun morele talenten

Verkeer Groep 1 t/m 4Groep 4Groep 5 en 6Groep 7Groep 7 en 8

Rondje verkeer (VVN*) Stap vooruit (VVN) Op voeten en fietsen (VVN)Oefeningen voor het verkeersexamenJeugdverkeerskrant (VVN)

Tekenen en handvaardigheid Groep 1 t/m 8 Uit de kunstSerie teken - handvaardig

Muziek Groep 1 t/m 8 We maken gebruik van muziekcassettes en CD’sAanbod meer- en hoogbegaafden

RekentijgersAcadin (Kennisnet)SomplextraTopklassers (verschillende vakgebiedieden)

*VVN= Veilig Verkeer Nederland

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 10

Page 12: Schoolgids de ark 2013 2014

3.4.1 Activiteiten in de onderbouwIn de kleutergroepen is een groot assortiment aan materialen aanwezig, waaruit de kinderen zelf mogen kiezen. Er wordt gewerkt met thema’s waarin altijd reken/wiskundige, lees/schrijf, spel en constructieactiviteiten aan de orde komen. Ook in de groepen 3 en 4 wordt met thema’s gewerkt. De reken/wiskunde en lees/schrijfactiviteiten komen uit de methoden Pluspunt, Veilig Leren Lezen en Taal in Beeld.

3.4.2 De basisvaardighedenIn de groepen 5 t/m 8 wordt, net als in groep 3 en 4, veel tijd geïnvesteerd in de basisvaardigheden voor rekenen/wiskunde, taal (waaronder spelling) en lezen . Deze basisvaardigheden worden structureel en gedegen volgens de methode aangeboden. Hierbij is veel aandacht voor verschillende leer- en oplossingsstrategieën. Veel leerstof, zoals tafels, spelling en werkwoordsvormen, dient regelmatig geoefend en geautomatiseerd te worden. Saai, maar wel noodzakelijk!!

3.4.3 De zaakvakkenVoor de zaakvakken gebruiken we methoden als leidraad voor het thematisch aanbod van wereldoriëntatie. We bieden de leerstof in thema’s en daarmee in samenhang aan. We proberen de kinderen te prikkelen en uit te dagen zelf op onderzoek uit te gaan. Dit vraagt van leerkrachten en leerlingen nieuwe vaardigheden. Onze ervaring is dat deze wijze van aanbieden er voor zorgt dat de betrokkenheid van de leerlingen vergroot wordt, waardoor de leerstof beter opgenomen wordt.

3.4.4 EngelsIn onze internationaal georiënteerde maatschappij is goede kennis van het Engels van steeds groter belang. Ook jonge kinderen komen steeds vaker en vroeger in aanraking met het Engels Het vroeg aanbieden van Engels kost jonge kinderen weinig extra inspanning. Zij hebben het vermogen om spelenderwijs meerdere talen te leren We gebruiken op de Ark de methoden iPocket voor groep 1 t/m 4 en Backpack Gold voor groep 5 t/m 8. Met de inzet van deze methoden realiseren we een doorlopende leerlijn Engels.

3.4.5 Lichamelijke opvoedingDe lessen bewegingsonderwijs voor de kleuters worden in het speellokaal gegeven door de groepsleerkrachten. De groepen 3 t/m 8 maken gebruik van de gymzaal aan de Vincent van Goghlaan . Als het goed weer is maken we gebruik van het grasveld voor onze school.Gymkleding: gymschoenen, korte broek met t shirt of een turnpakje. We vragen de ouders van leerlingen uit groep 1 en 2 te kiezen voor gymschoenen met klittenband of de veters te vervangen door elastiek. Kinderen kunnen dan makkelijker hun schoenen zelf aan – en uitdoen. De gymschoenen van de kleuters worden in een stoffen zak op school bewaard. Deze dient u zelf te maken. Voor de hogere groepen geldt dat de gymspullen op school mogen blijven hangen. Echter niet in een plastic tas.

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 11

Page 13: Schoolgids de ark 2013 2014

3.4.6. Godsdienstige vormingAl eerder in deze gids hebben we aangegeven dat dit vormingsgebied in onze school een belangrijke plaats inneemt. We werken met de methode Trefwoord. Informatie over deze methode vindt u op www.sgonet.nl.

3.4.7 Computers en digiborden in de schoolWe werken op onze school met een modern computernetwerk dat beheerd wordt door Skool Automatisering. Op de computers is naast remediërende software ook methodegebonden software geïnstalleerd voor de vakken taal, rekenen en wereldoriëntatie. Verder kunnen de kinderen gebruik maken van Word en Powerpoint en hebben de kinderen toegang tot internet. Er wordt gewerkt met een internetprotocol en regels voor het computergebruik. In groep 1/2 wordt gebruik gemaakt van een touchscreen en in de groepen 3 t/m 8 worden digiborden gebruikt. Met een digitaal schoolbord zorgen we ervoor dat leerlingen op een dynamische manier enthousiast, geïnteresseerd en betrokken zijn binnen de lesomgeving. Veel lesmateriaal wordt digitaal behandeld en er kan gemakkelijk een uitstapje gemaakt worden naar het internet om actuele informatie via tekst en beelden de klas in te halen. Onze ICT coördinator: Tineke Luca, ondersteunt het computergebruik binnen onze school. Zij geeft informatie aan de leerkrachten en stelt zich op de hoogte van nieuwe software en ontwikkelingen op ICT gebied voor het basisonderwijs.

3.4.7 BurgerschapsvormingBurgerschapsvorming is geen apart schoolvak maar maakt deel uit van het Pedagogisch klimaat. Leerlingen worden uitgedaagd om na te denken over hun rol als burger in de Nederlandse samenleving. Bij burgerschap gaat het om de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap èn daar, actief, een bijdrage aan te leveren. Ook als ‘kleine burger’ moet je je betrokken voelen bij en verantwoordelijk zijn voor de maatschappij. De betrokkenheid en verantwoordelijkheid die je voor de gemeenschap voelt, zijn een deel van je identiteitsontwikkeling.De ontwikkeling van burgerschap is opgenomen in het lesaanbod voor de groepen 1 t/m 8. Binnen onze lessen levensbeschouwelijke identiteit en wereldoriëntatie is hier aandacht voor. Deze onderdelen worden aangevuld met TV-lessen van schooltelevisie: Koekeloere, Huisje Boompje Beestje, Nieuws uit de natuur en Weekjournaal. In de bovenbouw (groep 6,7 en 8) geeft het blad ‘Sam Sam’, waardevolle aangrijpingspunten om aandacht te geven aan processen in ontwikkelingsgebieden.

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 12

Page 14: Schoolgids de ark 2013 2014

3.4.8 Verdeling van de uren over de vakgebieden GroepVakgebied

1 2 3 4 5 6 7 8

Rekenen/wiskunde 2 2 5 5 5 5 5 5Taal 4 ½ 4 ½ 8¾ 8¾ 4 4 3 ½ 3 ½ Lezen 3 ½ 3 ½ 3 ½ 3 ½ Schrijven ½ ½ ½ ½Engels ½ ½ ½ ½ ½ ½ ¾ ¾Wereldoriëntatie 1 1 1 ½ 1 ½ Geschiedenis 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ Natuurkunde ¾ ¾ ¾ ¾ Aardrijkskunde 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½Expressie 2 ¼ 2¼Tekenen ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾Handvaardigheid 1 1 1 ¼ 1 ¼ 1 ½ 1 ½Muziek ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Bewegingsonderwijs 1 ½ 1 ½ 2 2 2 2 2 2Spel en beweging 6 6 Godsdienst 1 1 1 1 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ Pauze 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Sociale ontwikkeling ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ Verkeer ¼ ¼ ½ ½ ½ ½Arbeid naar keuze 4 ¼ 4 ¼ Totaal aantal uren 23 ½ 23 ½ 23 ½ 23 ½ 25 ¾ 25 ¾ 25 ¾ 25 ¾

3.4.9 Verantwoording van de uren 2012-2013Groep 1 t/m 4 Groep 5 t/m 8

Per week 23,50 25,75 uurOp jaarbasis 52x 52 x

1222 uur 1339 uur30 september 2013 5,5 5,5Totaal 1227,5 uur 1344,5 uur-Herfstvakantie 23,50 25,75-Kerstvakantie 47 51,50-Voorjaarsvakantie 23,50 25,75-Pasen 5,5 5,5-Meivakantie 47 51,50-Hemelvaart 8,75 11-Pinksteren 5.50 5,50-Zomervakantie 141 154,50-Kopwerkstudiedag 3,75 3,75-Roostervrije vrijdagen (4x) 13Totaal over 909 1009,75Verplicht aantal uren 880 1000Marge uren 29 9,75

4.De zorg voor kinderen

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 13

Page 15: Schoolgids de ark 2013 2014

4.1 Nieuwe leerlingenOnze school staat open voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Ouders die hun kind bij ons op school willen opgeven of inlichtingen over onze school willen hebben kunnen een afspraak met een de directie maken. Tijdens een kennismakingsgesprek wordt de school bezichtigd en wordt toegelicht hoe wij ons onderwijs inrichten. Directie en de interne begeleider bekijken of de school in staat is datgene te bieden of extern in huis te halen waar het kind behoefte aan heeft.Als ouders er voor kiezen hun kind bij ons op school in te schrijven moet er een formulier ingevuld en ondertekend worden. Hierin gaat het om een aantal zakelijke gegevens die door iedere school gevraagd worden. Eén van die zaken is het sofinummer van uw kind. Iedere ouder heeft dit nummer via een brief van de belastingdienst gekregen. We willen bij inschrijving ook graag een kopie van deze brief hebben. Daarnaast vragen wij aan de ouders dat zij het doel en de grondslag van de school zullen respecteren en dat zij naar hun beste kunnen zullen meewerken aan door de schoolgewenste onderzoeken en/ of hulptrajecten.

Kleuters mogen voor ze vier jaar worden onze school vijf ochtenden bezoeken om te wennen. De kinderen ontvangen een leuke kaart waarop de eerste afspraak staat voor één van de vijf ochtenden. De ouders ontvangen tegelijkertijd een nieuwsbrief voor jongste kleuters. In deze nieuwsbrief staat informatie over hoe het in de kleutergroep toegaat.

4.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderenDe leerlingen in de onderbouw (groep 1, 2 en 3) worden gevolgd in hun ontwikkeling aan de hand van het ontwikkelingsvolgmodel van Memelink. Door middel van observaties, tijdens verschillende onderwijssituaties, worden de ontwikkelingen van de individuele leerling vastgelegd in ontwikkelingslijnen. In de groepen 1 t/m 8 worden methodeonafhankelijke toetsen afgenomen. We maken gebruik van CITO toetsen voor rekenen/ wiskunde, spelling, begrijpend en technisch lezen. Het gebruik van methodeonafhankelijke toetsen maakt een vergelijking met het landelijke gemiddelde mogelijk. Tijdens leerlingbesprekingen worden de scores van de methodeonafhankelijke toetsen doorgenomen. De interne begeleider speelt een belangrijke rol bij deze besprekingen.

Indien noodzakelijk worden voor leerlingen afspraken gemaakt in de vorm van een handelingsplan. Een dergelijk plan wordt altijd met de ouders doorgesproken. Alle gegevens van de kinderen worden opgeslagen in een leerlingdossier.

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 14

Page 16: Schoolgids de ark 2013 2014

4.3 RapportageVier keer per jaar informeren wij u over de ontwikkeling van uw kind.

1. In november zijn er 10 minuten gesprekken voor de groepen 1 t/m 8. Tijdens deze gesprekken is wederzijdse uitwisseling mogelijk t.a.v. het persoonlijk welbevinden van uw kind in de nieuwe groep en geeft de leerkracht informatie over de eerste ontwikkelingen en schoolvorderingen.

2. In januari/ februari volgt het eerste rapport voor de groepen 3 t/m 8. Het rapport is een losbladig systeem, waarin het volgende wordt vastgelegd:• de dagelijkse vorderingen uitgaande van de eigen capaciteit van de leerling• de vorderingen over een wat langere periode naar aanleiding van methodegebonden

toetsen en• de vorderingen afgemeten aan het landelijke gemiddelde (CITO toetsen).

3. In april zijn er weer 10 minuten gesprekken voor de groepen 1 t/m 84. Aan het eind van het schooljaar krijgen de leerlingen van groep 2 hun eerste rapport en de

leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hun tweede rapport mee.

De gesprekken voor groep 8 leerlingen kunnen i.v.m. verwijzing naar het voortgezet onderwijs afwijken van bovenstaand overzicht.

Indien nodig is er tussentijds altijd de mogelijkheid voor ouders of leerkrachten om een afspraak te maken voor een extra gesprek.

4.4 De speciale zorg voor kinderenAls een leerkracht merkt dat een kind in ontwikkeling achterblijft of anderszins problemen heeft, dan wordt dit in de leerlingbesprekingen naar voren gebracht. Als besloten wordt dat de interne begeleider zich met uw kind bezig zal gaan houden, wordt een afspraak met u gemaakt om hierover te praten. Bij dit gesprek zijn dan de leerkracht en de interne begeleider aanwezig. Zonodig zal er hulp op maat worden geboden. Hiervoor zal de leerkracht samen met de interne begeleider toetsen afnemen(soms in de klas, maar ook wel door de interne begeleider in een aparte ruimte), of de leerling observeren om een goed handelingsplan te kunnen samenstellen. In dit plan wordt aangegeven met welke materialen een kind op welke tijdstippen aan de slag gaat en wie daarbij hulp verleent. Soms is het nodig extra leermiddelen aan te bieden of uw kind op een ander niveau te laten werken. Ook kan iemand van de Onderwijsbegeleidingsdienst een onderzoek afnemen. De uitslag hiervan wordt altijd met de ouders besproken.Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft of dat een kind in zijn ontwikkeling een te grote achterstand heeft. We kunnen dan in overleg met de ouders kiezen voor een verlengd kleuterjaar of doubleren. Dit gebeurt voornamelijk als een kind op alle punten, dus ook lichamelijk en emotioneel achterblijft op klasgenootjes.Er zijn ook kinderen die in hun ontwikkeling duidelijk verder zijn dan hun klasgenoten, omdat ze erg gemakkelijk leren of een ontwikkelingsvoorsprong hebben. De leerkracht zal dan in samenspraak met de interne begeleider en ouders een plan gericht op verdiepingsstof en voldoende uitdaging opstellen. In zéér uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat een kind een groep overslaat. Hierbij houden we zorgvuldig rekening met de sociaal emotionele ontwikkeling.

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 15

Page 17: Schoolgids de ark 2013 2014

4.5 Van leerlinggebonden financiering naar “Passend onderwijs”.Steeds meer kinderen met een beperking gaan naar gewone scholen. Ouders kiezen voor een school in de buurt. Ouders willen hun kind in een vertrouwde omgeving, dicht bij huis, laten opgroeien. Per 1 augustus 2003 is de leerlinggebonden financiering een feit. Het kind neemt het benodigde geld dat nodig is voor specifiek onderwijs met zich mee. Men noemt dit ook wel “het rugzakje”. Met dat geld kan extra zorg betaald worden die nodig is om het kind onderwijs te laten volgen op de gewone basisschool. Het budget gaat als een rugzakje met het kind mee. Uiteraard kunnen de ouders ook kiezen voor een school voor speciaal onderwijs. Het rugzakbeleid geldt voor leerlingen met zintuiglijke, lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen en voor leerlingen met gedragsstoornissen. Een “gewone school” die leerlingen met een beperking aanneemt staat er niet alleen voor. Voor specialistische kennis of dure apparatuur kunnen ze terecht bij scholen voor speciaal onderwijs. Regionale expertisecentra zorgen voor begeleiding van “gewone” scholen (ambulante begeleiding). Van daaruit zal ook worden geholpen bij het opstellen van een plan van aanpak. Om een “rugzak” te krijgen is een indicatie vereist. Middels onafhankelijke indicatiecriteria beoordeelt een CVI (Commissie Voor Indicatiestelling), verbonden aan een REC (Regionaal Expertise Centrum) of er een indicatie afgegeven kan worden. Deze criteria verschillen per schoolsoort. Het is moeilijk te zeggen wat beter is voor een kind: een speciale school of een ”gewone”school. De speciale school kan speciale zorg bieden waar het kind behoefte aan heeft. Een “gewone” school is vaak dichter bij huis en biedt het kind contact met leeftijdgenootjes zonder beperking.Het kabinet wil het stelsel voor passend onderwijs herzien. In het nieuwe stelsel krijgen scholen de plicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebbenScholen voor primair en voortgezet onderwijs krijgen deze zorgplicht. Dit betekent dat de school verplicht is uw kind dat extra zorg nodig heeft, een zo goed mogelijke plek in het onderwijs aan te bieden. De rugzak wordt afgeschaft, maar daar staat tegenover dat een deel van het budget voor zorgleerlingen rechtstreeks naar de schoolbesturen gaat. Hierdoor kunnen de samenwerkingsverbanden meer maatwerk bieden aan leerlingen.

4.6 ZorgverbredingTijdens de leerlingbespreking vormen toetsgegevens en informatie van de groepsleerkracht de basis voor onze zorgverbreding binnen de school. Tijdens deze bespreking kan worden besloten of nader onderzoek/observatie door de interne begeleider gewenst is. De kinderen met een speciale onderwijsbehoefte hebben onze bijzondere aandacht. Het betreft:-kinderen bij wie het onderwijsleerproces niet als vanzelf verloopt,-kinderen met een andere culturele en /of anderstalige achtergrond en-kinderen die bovengemiddeld presteren.Van de groepsleerkrachten verwachten we voor de speciale zorg voor kinderen:-signaleren van problemen,-opstellen en uitvoeren van een handelingsplan,-toetsen van het leerlingvolgsysteem afnemen,-leerlingenvorderingen bijhouden,-overleg met de intern begeleider en/of externe deskundigen,-overleg met ouders en-evalueren van de resultaten van de handelingsplannen.

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 16

Page 18: Schoolgids de ark 2013 2014

4.7 De coördinator interne begeleidingElk kind verschilt in de manier van ontwikkelen en het tempo waarin de ontwikkeling plaatsvindt. Het is de taak van de school het onderwijs aan te passen aan de ontwikkeling van een kind, de ontwikkeling op gang te houden en te stimuleren. Het leerlingvolgsysteem is gericht op vroegtijdige onderkenning van ontwikkelings - , leer - en gedragsproblemen. Taken van een interne begeleider zijn:

coördineren groepsgewijs onderzoek, aanvragen van zorgindicaties en leerlinggebonden financiering, aansturing onderwijsassistente, organiseren van leerlingvolgsysteem: basisontwikkeling, lezen, spelling, rekenen en sociaal

emotionele intelligentie, voorbereiden van leerlingbesprekingen, adviseren bij het opstellen van handelingsplannen, overleg met directie, ouders, OBD, speciaal onderwijs, logopedist, Riagg en andere diensten, diagnosticeren van leerproblemen, bewaken van afspraken t.a.v. de leerlingenzorg, informatie verzamelen en het verstrekken daarvan, inrichten en beheren van de orthotheek.

4.8 ZorgindicatiesIn bijzondere gevallen kan een zorgindicatie aangevraagd worden bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). Met de gelden die hiervoor beschikbaar komen, kunnen we extra begeleiding of hulp inzetten. Hiermee voorkomen we plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs. Deze gelden worden voor Schagen e.o beschikbaar gesteld door het samenwerkingsverband Kop van Noord Holland.

4.9 De logopedistDe gemeente Schagen heeft de subsidie voor logopedische hulp op de scholen stopgezet. We willen de screening van de leerlingen van groep 2 graag in stand houden. Bij deze screening wordt gelet op taal, spraak, gehoor, stem en mond -gedrag. De gegevens van de screening worden met de leerkracht besproken en in onderling overleg wordt bekeken welke leerlingen voor nader onderzoek, controle of behandeling in aanmerking komen. Wellicht zullen we deze screening uit eigen middelen voortzetten.

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 17

Page 19: Schoolgids de ark 2013 2014

4.10 Het bouwoverlegIn dit overleg komen onder andere kinderen aan de orde die extra zorg nodig hebben. Hierbij wordt nagegaan of deze kinderen in aanmerking komen om besproken te worden in een leerlingbespreking. Tijdens deze vergaderingen bespreken we ook de vorderingen op weg naar adaptief en uitdagend onderwijs en het thematiseren van de leerstof wat aansluit bij de behoefte van de leerlingen. Hierbij ontvangen we op het gebied van Wetenschap en Techniek begeleiding van OBD medewerkster Tessel van de Linde.Daarnaast overleggen we over aan te schaffen methoden, afname van toetsen en allerlei organisatorische zaken betreffende de groepen.

4.11 De leerlingbesprekingenTijdens deze bijeenkomsten bespreken we de volgende kinderen:-kinderen die we nader willen laten onderzoeken,-kinderen die besproken zijn in het bouwoverleg en waarvoor men onvoldoende handreikingen heeft kunnen vinden,-kinderen met ernstige sociaal emotionele problemen,-kinderen die na interne hulp niet voldoende vorderen

4.12 Plaatsing en verwijzing leerlingen naar het speciaal basisonderwijsOnze school maakt deel uit van een samenwerkingsverband in het kader van Weer Samen Naar School (WSNS). Dit samenwerkingsverband is in het leven geroepen om de groei van het speciaal onderwijs een halt toe te roepen. De grondgedachte van Weer Samen Naar School (WSNS) is dan ook zoveel mogelijk zorgleerlingen binnen de school te houden. Alle basisscholen in de gemeenten Hollans Kroon en Schagen nemen deel aan het samenwerkingsverband Schagen. Dit houdt in, dat wij een verbinding zijn aangegaan met de school voor Speciaal Basisonderwijs De Tender te Schagen. Voordat een kind naar het speciaal basisonderwijs verwezen kan worden, is er intensief door leerkracht, interne begeleider, begeleider van OBD en ouders overlegd. Tenslotte bepaalt de P.C.L. (Permanente Commissie Leerlingenzorg) of een kind echt in aanmerking komt voor het speciaal basisonderwijs.

4.13 School Video Interactie BegeleidingOm het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen hanteert onze school een begeleidingsmethodiek genaamd: School Video Interactie Begeleiding (SVIB). Dit middel wordt voornamelijk ingezet om de leraren te ondersteunen bij hun onderwijstaak.De methodiek wordt zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg, als bij vragen rondom onderwijsvernieuwing. Aan onze school is een gespecialiseerde School Video Interactie Begeleider verbonden: Yvon Molenaar. Zij maakt geregeld korte video opnamen in de klassen en bespreekt dit vervolgens met de leerkracht na. Net als bij andere begeleidingsfunctionarissen het geval is, hanteert de SVIB-er een beroepscode, waarin o.a. staat dat de gemaakte opnamen niet voor andere doeleinden gebruikt worden. De videobeelden die in de klas gemaakt zijn blijven onder haar beheer en worden niet- zonder haar uitdrukkelijke toestemming en die van de betrokken leerkracht- aan anderen vertoond. Indien de methodiek wordt ingezet bij speciale begeleidingsvragen van één of meer leerlingen, dan worden de ouders hiervan in kennis gesteld en om toestemming gevraagd.

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 18

Page 20: Schoolgids de ark 2013 2014

4.14 Leerplicht en verlofLeerlingen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Leerlingen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig, maar voor een ononderbroken ontwikkelingslijn is het zeer dringend gewenst, dat de 4 -jarige regelmatig en volgens de aangegeven tijden naar school gaat. Wilt u in verband hiermee het vrij vragen zoveel mogelijk beperken?De directies van de Schager basisscholen hebben, in overleg met de leerplichtambtenaren van het Regionaal Bureau Leerlingzaken, het hanteren van de regels en procedures met betrekking tot het aanvragen van verlof aangescherpt. Hieronder in het kort de regels met betrekking tot het aanvragen van verlof buiten de reguliere vakanties om.

Vakantieverlof kan slechts één keer per jaar voor ten hoogste tien schooldagen toegekend worden, wanneer een gezin absoluut niet in één van de schoolvakanties als gezin met vakantie kan gaan. Door de aanvrager moet aannemelijk gemaakt worden dat de aanvraag echt de enige vakantie betreft en dat er geen mogelijkheid bestaat een andere schoolvakantie vrij te nemen. Wanneer een gezin niet in de zomervakantie kan gaan, maar wel in een andere vakantie, dan wordt de aanvraag afgewezen Een aanvraag voor verlof buiten de reguliere vakanties dient 2 maanden van te voren aangevraagd te worden en moet vergezeld gaan van een schriftelijke verklaring dat het de enige gezinsvakantie betreft. In de eerste twee lesweken na de zomervakantie mag geen vakantieverlof toegekend worden. Als een gezin toch zonder toestemming van de directeur van de school buiten de schoolvakantie op vakantie gaat, is de directeur verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. Deze kan overgaan tot het geven van een waarschuwing of het opmaken van een proces verbaal, aangezien dit een overtreding van de leerplichtwet betreft.

Er kunnen gewichtige omstandigheden zijn waardoor een kind vrij moet hebben van school. Bijvoorbeeld voor een jubileum, bruiloft of een sterfgeval. Voorbeelden van een jubileum zijn:12 ½ ,25, 40 of 50 jarig huwelijk van familieleden (in de 1e en 2e graad). Er mag dan één dag vrij gegeven worden.

Wanneer bij een controle blijkt dat de directeur ten onrechte toestemming voor verlof heeft verleend, kan de directeur een proces verbaal krijgen. De boete voor een school kan erg hoog zijn.Directeur en ouders kunnen altijd advies inwinnen bij één van de leerplichtambtenaren van het Regionaal Bureau Leerlingzaken: Erna Kunst (0224-210784) , Ineke Helsdingen (0224 210783) en Everien van de Waal (0224 210786)

4.15 ProbleemgedragNatuurlijk kunnen er kinderen zijn die gedrag vertonen dat zeer storend is voor anderen. De school heeft hierover de volgende afspraken gemaakt:

De leerkracht signaleert het probleem. De leerkracht spreekt het kind op zijn gedrag aan. De leerkracht meldt/ bespreekt het probleemgedrag met de ouders/ verzorgers. Ouders en leerkrachten proberen samen tot een oplossing te komen. Wanneer zij er niet uitkomen, vindt er overleg met de directie plaats. De leerkracht en/ of ouders kunnen desgewenst om ondersteuning of hulp vragen.

Blijft het probleemgedrag bestaan, dan kan de directeur overgaan tot schorsing en / of verwijdering.

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 19

Page 21: Schoolgids de ark 2013 2014

4.16 Regeling schorsing en verwijdering In het kader van rechten en plichten, moeten we u wijzen op deze regeling. We hopen er natuurlijk nooit gebruik van te hoeven maken.Mocht het gedrag van een leerling gevaar opleveren voor medeleerlingen, leerkrachten of ouders, dan mag de directeur de leerling voor de rest van de dag de toegang tot de school ontzeggen. We noemen dit een time-out. De ouders worden onmiddellijk van deze maatregel op de hoogte gebracht. Het bevoegd gezag wordt schriftelijk geïnformeerd. Een time-out mag ten hoogste met 1 dag worden verlengd.

Bij een volgend incident, of indien het voorval buitengewoon ernstig is, mag uitsluitend in overleg met het bevoegd gezag worden geschorst voor een periode van ten hoogste drie weken en deze schorsing kan maximaal twee keer worden verlengd. Ouder(s)/verzorger(s), leerplichtambtenaar en inspectie worden door het bevoegd gezag schriftelijk op de hoogte gesteld van de schorsing en de reden ervan.

Mochten deze maatregelen geen verbetering laten zien in het gedrag van de leerling, dan kan het bevoegd gezag besluiten om de leerling van school te verwijderen. Dit gebeurt ook schriftelijk, waarbij u als ouder/verzorger de mogelijkheid hebt bezwaar aan te tekenen bij het bevoegd gezag van de school, het bestuur van de Stichting Kopwerk. De leerplichtambtenaar en de inspectie worden door het bevoegd gezag schriftelijk op de hoogte gesteld van de verwijdering en de reden ervan.Tijdens de procedure van verwijdering blijft de school verantwoordelijk voor het onderwijs aan de thuiszittende leerling. Verder is de school verplicht binnen 8 weken een andere school of vorm van onderwijs te vinden voor de leerling. De volledige tekst van dit beleidsstuk is op school te verkrijgen

4.17 Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandelingLeerkrachten in het basisonderwijs hebben een bijzondere verantwoordelijkheid voor de veiligheid van kinderen en ouders met wie zij in hun werk te maken hebben. Daarom is het nodig te handelen als er mogelijk sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Het protocol meldcode houdt de volgende basisstappen in:

• In kaart brengen van signalen• Collegiale consultatie en zo nodig raadplagen van AMK ( Algemeen Meldpunt

Kindermishandeling) of SHG (Steunpunt huiselijk geweld• Gesprek met de ouders• Inschatten risico, aard en ernst van geweld• Beslissen: hulp organiseren of melden

In verschillende sectoren, zo ook in het basisonderwijs, is de wet Meldcode en de verplichting om een meldcode te hebben op 1 juli 2013 een feit geworden. Binnen onze school is een aandachtsfunctionaris aangesteld: Rita Groot. Zij is het interne en externe aanspreekpunt binnen de school en zorgt ervoor dat het melden en signaleren volgens de juiste procedure verloopt.

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 20

Page 22: Schoolgids de ark 2013 2014

4.18 Begeleiding overgang naar het voortgezet onderwijsIn het laatste leerjaar van de basisschool zult u samen met uw kind en de leerkrachten van groep 7 en 8 een beslissing nemen over de keuze voor een vorm van voortgezet onderwijs. Ter ondersteuning van die keuze gebruikt de school de volgende testen, toetsen en onderzoeken voor alle leerlingen:

De NIO test . De afkorting NIO staat voor Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau. De NIO wordt in het najaar afgenomen in groep 8.

DE PMTK test . De afkorting PMTK staat voor Prestatie Motivatie Test voor Kinderen. Ook deze test wordt in het najaar afgenomen in groep 8.

Het drempelonderzoek . Het drempelonderzoek is een toets die de leervorderingen op dat moment toetst. Dit onderzoek wordt ook in het najaar afgenomen in groep 8

In de loop van het schooljaar vindt een aantal adviesgesprekken plaats. Na deze gesprekken zal een definitief advies vastgesteld worden. Veel kinderen gaan na de basisschool naar het Regius college. DHet Regius college is een brede scholengemeenschap, waarbinnen alle vormen van voortgezet onderwijs aanwezig zijn. Soms wordt er, vanwege het specifieke karakter van deze school, gekozen voor het Clusiuscollege. Dit is een VMBO Groenschool te Schagen. Een enkele leerling gaat naar Alkmaar, Den Helder of Heerhugowaard.

4.19 Buitenschoolse activiteitenDe bovenbouwleerlingen kunnen meedoen aan de jaarlijkse voetbal-, handbal- en damcompetitie voor basisscholen in Schagen en omgeving. De schoolkampioen dammen doet mee aan de strijd om de Jan Mekkenbokaal.Jaarlijks organiseert onze school een aantal activiteiten. Dit kan zijn een zaalvoetbalcompetitie op een zaterdag en een spelletjesavond met een sjoel-, dart- en tafeltenniscompetitie.Sportservice Schagen organiseert ook een aantal activiteiten voor leerlingen van de Schager basisscholen. De scholierenveldloop en de streetdance wedstrijd voor groep 8 zijn hier voorbeelden van.

4.20 SchoolregelsBinnen onze school worden 3 zogenaamde “kapstokregels” gehanteerd. Deze regels hangen duidelijk zichtbaar in elke klas en op diverse plaatsen in de school.

Voor groot en klein zullen we aardig zijn. Rustig doen we allemaal,

dat is in de school heel normaal. We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze

weer te gebruiken morgen.Deze 3 regels zijn uitgangspunt voor corrigerende gesprekken ten aanzien van: hoe gaan we met elkaar en met elkaars spullen om.

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 21

Page 23: Schoolgids de ark 2013 2014

4.21 Veiligheid en hygiëneOm bij een brand of andere calamiteit de school vlot en beheerst te kunnen verlaten hebben we op school een ontruimingsplan. Hierin staat voor iedere groepsruimte omschreven langs welke weg de leerlingen de school moeten verlaten, waar ze zich rondom de school opstellen en wie hen opvangt. Ook de taken voor de leerkrachten staan binnen dit plan duidelijk omschreven. Jaarlijks wordt dit plan getoetst. d.m.v. een geplande of onverwachte oefening. In de school is een ontruimingsinstallatie en noodverlichting aangebracht. Vier leerkrachten van het team gaan jaarlijks op herhalingscursus voor EHBO en brandpreventie.

In alle groepen zijn zeepdispensers en houders voor papieren handdoekjes geplaatst. Na het toiletgebruik kunnen de leerlingen hun handen in de klas wassen.

4.22 SchoonmaakDe school wordt dagelijks schoongemaakt door Noorderkwartier N.V. Schagen . Dit bedrijf verzorgt ook de schoonmaak van de ramen aan de binnen- en buitenkant. Verder worden 1x in het jaar alle vloeren door dit bedrijf in de was gezet.

5.Het schoolteam5.1 Het teamHet team bestaat uit:Een directeur, die de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken heeft.Twee bouwcoördinatoren, die in nauw overleg met de directeur, verantwoordelijk zijn voor het onderwijskundig beleid binnen hun bouw.Een aantal groepsleerkrachten, die alleen of samen de verantwoordelijkheid hebben voor een groep.Een interne begeleider, die verantwoordelijk is voor het zogenaamde zorg- gebeuren binnen onze school.Een ICT er, die verantwoordelijk is voor de coördinatie van alle computeractiviteiten binnen de school.Een onderwijsasssistente, die ondersteuning verleent bij het onderwijs aan leerlingen met een rugzak en ingezet wordt bij zorgindicaties .Een administratief medewerker, die de directie ondersteunt bij de administratie van financiën en andere administratieve handelingen.Een schoonmaker, die dagelijks de school schoonmaakt.Daarnaast een wisselend aantal stagiaires van de (I)PABO en/of ROC.De kracht van ons team ligt in gestructureerde samenwerking en veel onderwijsinhoudelijk overleg. Samen werken we aan een pedagogisch klimaat waarin duidelijkheid, persoonlijke aandacht en openheid belangrijk zijn.

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 22

Page 24: Schoolgids de ark 2013 2014

5.2 Wijze van vervangingHet beleid van de school is er op gericht om vervanging zo goed mogelijk te regelen. Er is echter een groot gebrek is aan invallers. Wanneer er geen invallers beschikbaar zijn dan kan de desbetreffende groep verdeeld worden over de andere groepen.Bij langdurige ziekte zal de directie, bij het ontbreken van invalkrachten, tijdig aan de ouders bekend maken welke maatregelen getroffen zullen worden. Bij onverwachte lesuitval tijdens de schooldag zorgt de school voor een adequate opvang van de leerlingen. Ouders kunnen er van uit gaan dat de school gedurende de schooldag toezicht houdt. Leerlingen kunnen dus niet zomaar naar huis worden gestuurd.Duidelijk mag zijn dat:het naar huis sturen van leerlingen een noodoplossing is en het naar huis sturen van leerlingen zonder dat de ouders / verzorgers vooraf zijn geïnformeerd vermeden zal worden.

5.3 Inzet onderwijsassistentOp De Ark hebben we één onderwijsassistent: Agnes Kuiper. Een onderwijsassistent heeft niet de bevoegdheid om zelfstandig voor de klas te staan. Wel mag hij/zij onder verantwoordelijkheid van een bevoegd leerkracht les geven . Meestal vult een onderwijsassistent ondersteunende taken in.

5.4 Begeleiding en inzet van stagiaires (I) PABO en ROCRegelmatig worden er binnen de school stagiaires begeleid van de (I)PABO. We vinden het een goede zaak op deze wijze mee te helpen de school ook in de toekomst te voorzien van goed opgeleide collega’s. Bovendien blijven we door deze contacten op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs. De eindverantwoordelijkheid van de door de stagiaires gegeven lessen blijft bij de groepsleerkracht. Ook zijn er LIO-ers binnen de school. Dit zijn Leerkrachten In Opleiding. In het laatste opleidingsjaar nemen zij geleidelijk aan volledig de taak van een groepsleerkracht over. De groepsleerkracht verdwijnt naar de achtergrond, maar blijft (op afstand) verantwoordelijk voor zijn of haar groep. In het kader van de pilot “Opleiden In de School” ontvangt onze school gelden van Kopwerk om Rita Groot 1 dag in de week vrij te roosteren voor het begeleiden van stagiaires. Op onze school zijn ook vaak stagiaires die een opleiding volgen voor onderwijsassistent aan het R.O.C. of Horizon college. 5.5 Scholing van lerarenDe school volgt de onderwijskundige ontwikkelingen en doet volop mee aan cursussen om de bekwaamheid op een aantal punten te vergroten. Deze cursussen vinden meestal plaats na schooltijd. Soms vinden cursussen onder schooltijd plaats. In dat geval wordt er voor vervanging gezorgd of gebruik gemaakt van de marge uren.Alle leerkrachten binnen Kopwerk zijn geschoold of volgen scholing voor het “Digitaal Rijbewijs Onderwijs”. Daarnaast vervolgen we in het nieuwe cursusjaar het begeleidingstraject Wetenschap en Techniek. Wetenschap en Techniek integreren we in ons thematisch aanbod voor wereldoriëntatie. Dit is een traject van 2 jaar waarvoor subsidiegelden beschikbaar worden gesteld. Alle leerkrachten volgen 2 middagen een training: werken met een iPad. We werken papierloos: kostenbesparend en beter voor het milieu en we oriënteren ons op de inzet van de iPad bij het leerstofaanbod in de groepen.

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 23

Page 25: Schoolgids de ark 2013 2014

6.De ouders6.1 Contacten gericht op de ontwikkeling van het kind Om de ontwikkeling van de kinderen te communiceren met ouders krijgen de kinderen o.a. rapporten mee en worden de tien minutengesprekken georganiseerd. (Zie pagina 15). Ook is er jaarlijks een inloopavond. Tijdens deze inloopavond kunnen kinderen hun werk aan ouders laten zien. Aan het begin van het schooljaar is er voor alle groepen een informatieve ouderavond. Op deze avond worden de ouders uitgenodigd om van de klassenleerkracht(en) uitleg te krijgen over de gang van zaken in de groep gedurende het komende cursusjaar. Er kunnen uiteraard ook vragen over gesteld worden. 6.2 InformatieBetrokkenheid begint bij goede informatie dus daaraan besteden we veel aandacht. Hieronder zetten we de informatiebronnen op een rij:

De schoolgids: verschijnt aan het begin van het schooljaar. De infobulletins: de A(r)ktueel verschijnt tweewekelijks digitaalop de woensdag. Rapporten: twee keer per jaar een rapport met behaalde resultaten. Tien minutengesprekken: twee keer per jaar tussen de rapporten in. Informatieve ouderavond: aan het begin van het schooljaar met praktische informatie over

klassenafspraken, werkwijze en gebruik van methoden. Informeel contact: tijdens inloop, even met de juf of meester praten of een afspraak maken

voor een wat langer gesprek.

6.3 Contacten gericht op de schoolorganisatieIn deze schoolgids worden op pagina 24 en 25 de ouderwerkgroep en de medezeggenschapsraad genoemd. Twee voorbeelden van oudergroepen die zich met een onderdeel van de schoolorganisatie bezig houden, de één heel praktisch, de ander meer beleidsmatig.

6.4 Klachtenregeling/ vertrouwenspersoonOp 1 augustus 1998 is de zogenaamde Kwaliteitswet in werking getreden. Deze wet verplicht scholen onder meer een klachtenregeling te hebben. De klachtenregeling geldt voor iedereen die betrokken is bij de school, zoals teamleden, leerlingen en ouders. In de klachtenregeling staat beschreven hoe omgegaan dient te worden met klachten. Als belangrijke personen binnen de klachtenregeling,worden genoemd:

• de vertrouwenscontactpersoon • de vertrouwenspersoon en • de klachtencommissie

Als ouders een klacht hebben over een beslissing van de school, kunnen ze als eerste contact op met de betrokken leerkracht, de directeur of uiteindelijk het schoolbestuur. Levert dat niets op dan kunnen ouders zich wenden tot de vertrouwenscontactpersoon, die eventueel verwijst naar de vertrouwenspersoon. Beiden zijn aangesteld om ouders, kinderen en leerkrachten met klachten van algemene aard en machtsmisbruik de gelegenheid te geven deze uit te spreken. De vertrouwenscontactpersoon fungeert als een soort ‘tussenpersoon’. Voor onze school is dat (Rita Groot : 0229-572752). De vertrouwenspersoon onderzoekt of er door bemiddeling een oplossing kan worden gevonden en beoordeelt ook of de gebeurtenis wel een aanleiding vormt voor een klacht. Als de situatie zich voordoet, begeleidt de vertrouwenspersoon de klager bij de verdere procedure.

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 24

Page 26: Schoolgids de ark 2013 2014

Deze externe vertrouwenspersoon, die vooral een taak heeft in de opvang en hulpverlening, begeleidt en ondersteunt ouders/verzorgers en leerlingen van de school bij de behandeling van klachten waarbij er sprake is van machtsmisbruik. Van machtsmisbruik is onder andere sprake in geval van seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld. De vertrouwenspersoon voor alle Kopwerk scholen wordt geleverd door de Arbodienst Kwaliteit en Zorg: AKZ Kerkgracht 1,1782 GJ Den HelderTel: 0223-611060.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om contact op te nemen met de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs. Stichting Kopwerk is hierbij aangesloten.De Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk OnderwijsPostbus 6942270 AR Voorburg tel: 070-3861697 Op de volgende website kunt u meer informatie vinden: www.klachtencommissie.org

6.6 OuderbijdrageWettelijk is het onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar gratis. Toch wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. De bijdrage voor het cursusjaar 2013-2014 bedraagt € 41,-. De penningmeester van de OWG regelt zelfstandig het innen van de ouderbijdrage en het beheer daarvan en zorgt jaarlijks voor een overzicht van de uitgegeven gelden en een begroting voor het nieuwe cursusjaar naar alle ouders. De bijdrage wordt besteed aan allerlei activiteiten gedurende het cursusjaar: sinterklaas, kerst, pasen, schoolreizen, kampen en sport en spel. Aan het begin van elk cursusjaar ontvangt u een activiteitenoverzicht. Een extra bijdrage vragen we voor:

• het kamp van groep 6, 7 en 8 (€ 30,-)• entree Scagon theater voor de musical van groep 8 (€ 1,50 ) en• klassenavonden (i.o.m. kinderen/ouders).

Indien de bijdrage voor u een probleem is kan overlegd worden met de directeur welke oplossing daarvoor gezocht kan worden. Een betaling in termijnen is dan bijvoorbeeld mogelijk. Dit kan alleen na overleg! Als zonder overleg geen betaling van de ouderbijdrage plaats vindt kan het voorkomen dat uw kind aan bepaalde activiteiten niet kan deelnemen.

6.7 OuderhulpVeel activiteiten binnen de school zouden niet mogelijk zijn zonder ouderhulp. Wij doen daarom geregeld een beroep op ouders om ons te helpen bij expressie, computeractiviteiten, sport en spel, plastificeren van boeken, excursies, schoolreizen, begeleiding avondvierdaagse, schoonmaak van klassen en materialen enz. Wij hopen op een positieve reactie op onze vraag naar ouderhulp.

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 25

Page 27: Schoolgids de ark 2013 2014

6.8 OuderwerkgroepDe OWG bestaat uit enthousiaste ouders, die zich samen met het team en de MR inzetten voor een zo optimaal mogelijke leef - en werksfeer op school. De OWG denkt en helpt mee met het voorbereiden en uitwerken van allerlei activiteiten binnen de school zoals o.a.: avondvierdaagse, kerst, Sinterklaas, fotograaf, sporttoernooien, musical en afscheidsavond groep 8.Samenstelling OWG de Ark

1. Claudia Stammes (voorzitter) 214171 2. Natasja den Boef (secretaris)218767 3. Erik Vriezekolk (penningmeester)2192474. Margriet Janson5. Anja Dijkstra6. Bianca van Kuppevelt7. Maaike Visser8. Marjenke Moraal9. Johanna Marteyn10. Suzanne in ‘t Veld

Tineke Luca is de contactpersoon vanuit het team naar de OWG. Zij is aanwezig bij de OWG vergaderingen.

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 26

Page 28: Schoolgids de ark 2013 2014

6.9 Medezeggenschapsraad (MR)Een MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht. Een MR heeft instemmingsrecht bij o.a. de volgende zaken:

• verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school,• het school- en zorgplan,• het schoolreglement en• Beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Daarnaast heeft de MR adviesrecht over o.a. de volgende zaken:• beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag,• de taakverdeling binnen de school en • het vakantierooster.

Drie gekozen vertegenwoordigers van de ouders vormen samen met twee leerkrachten de Medezeggenschapsraad van De Ark. Elk jaar treedt een gedeelte van de raad af volgens een rooster van aftreden. Middels een oproep in de A(r)ktueel wordt bekendgemaakt wanneer nieuwe leden zich kunnen aanmelden. Indien nodig, worden er verkiezingen uitgeschreven. Als u zaken bespreekbaar wilt maken dan kunt u MR leden aanspreken, bellen of mailen. Het e mail adres van de MR is: [email protected] . Ten allen tijde geldt dat u bij onvrede eerst met de leerkracht(en) en directie in gesprek gaat.Samenstelling MR de Ark:Oudergeleding:

Alex Borst 299520 Jessica de Geus 0641822877 Eva Visser 0618328064

Teamgeleding: Helmuth de Wit Yvon Molenaar

Adviserend lid:• Gonny Kuiper

6.10 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraadDe G(emeenschappelijke) M(edezeggenschaps) R(aad) is het bovenschoolse medezeggenschapsorgaan van Kopwerk. De GMR bestaat uit 8 leden (4 personeelsgeleding en 4 oudergeleding). De leden worden gekozen uit clusters van scholen. De GMR heeft instemming- en adviesbevoegdheden ten aanzien van voorgenomen beleid van het Bestuur van Kopwerk. In het GMR-reglement is geregeld over welke onderwerpen advies of instemming wordt gevraagd. Meer weten? Mail naar het GMR-secretariaat: [email protected] .

6.11 Schoolverzekeringen voor leerlingenDe leerlingen zijn tijdens schoolactiviteiten verzekerd. Het bestuur van onze stichting heeft alle leerlingen collectief WA verzekerd. Dit geldt ook tijdens buitenschoolse activiteiten, zoals kampen, schoolreisjes, sportactiviteiten e.d. De schoolverzekering heeft een aanvullend karakter, d.w.z. dat de verzekeraar eerst zal kijken naar uw eigen verzekeraar.

6.12 Het bevoegd gezagOp iedere basisschool leert uw kind rekenen, taal en lezen en zo nog een aantal vakken meer. Het is belangrijk voor nu en voor later dat uw kind tot goede leerprestaties komt. Bij Kopwerk zeggen we dan: ‘We willen bij ieder kind eruit halen wat erin zit.’

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 27

Page 29: Schoolgids de ark 2013 2014

Daar wordt iedere schooldag door alle leerkrachten en natuurlijk door de kinderen zelf hard aan gewerkt.Op Kopwerk basisscholen vinden we naast goede leeropbrengsten nog iets van groot belang: kinderen worden ook gevormd tot mensen die straks kunnen functioneren in de samenleving. Wat hebben kinderen aan een perfecte citotoets als ze de wereld niet kennen en als ze niet weten hoe ze moeten samenwerken? Onze tweede slogan is daarom: ‘Ieder kind mag er zijn.’ Om dat waar te maken leren onze kinderen zowel samen te werken als op te komen voor zichzelf. Ze leren om te gaan met verschillen in talenten en belangstelling. ‘Wat wil je later worden?’ ‘Ik word brandweerman!’ Dat is mooi. Om brandweerman te worden moet je goed kunnen lezen en rekenen. Als brandweerman moet je er ook op kunnen rekenen dat je collega’s met je samenwerken. Ze rekenen ook op jou. ‘Wat wil je later worden?’ ‘Ik word verpleegster’. ‘Dat lijkt me wel wat voor jou. Let goed op tijdens de lessen want een verpleegster moet goed kunnen lezen en rekenen.’ Als verpleegster moet je ook goed kunnen luisteren en samenwerken. De patiënten rekenen immers op jou!‘Wat wil je later worden?’Vaak worden kinderen later toch geen piloot of kapster. Dat is ook helemaal niet erg. Wanneer ze voldoende kennis hebben opgedaan, wanneer ze geleerd hebben om op te komen voor zichzelf, wanneer ze goed kunnen samenwerken en daarvan genieten, dan komt het met een baan die past vast en zeker goed…

Iedere Kopwerkschool geeft aan het onderwijs, samen met de ouders en kinderen, een unieke invulling en eigen kleur. Daar zijn we trots op! Kopwerkscholen zijn zeker geen eenheidsworsten. Wat de Kopwerkscholen gemeen hebben zijn de Christelijke waarden van hoofd, hart en handen van waaruit wordt gewerkt. Op iedere school wordt elk kind uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen, samen met andere kinderen.

Onze slogans: ‘Ieder kind mag er zijn’ en: ‘Eruit halen wat erin zit’ in balans houden, dat is iedere dag opnieuw de mooie en soms moeilijke en zware taak van een Kopwerkleerkracht.Het is dan ook meer dan het gewone! Omdat onze kinderen van nu, die de samenleving van later vormen, met minder niet toe kunnen!

Jan Bot,John Deckers, bestuur Stichting Kopwerk.

Stichting Kopwerk stuurt in het noorden van Noord-Holland 22 scholen op 24 locaties aan, met ruim 350 medewerkers en ongeveer 3800 kinderen. De Kopwerkscholen werken onderling intensief samen om de kwaliteit van het leren en opvoeden zo goed mogelijk vorm te geven.Mocht u meer informatie willen hebben over de Stichting Kopwerk, dan kunt u contact opnemen met de schooldirecteur of www.kopwerk.nl raadplegen.

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 28

Page 30: Schoolgids de ark 2013 2014

7.De kwaliteit van ons onderwijs7.1 KwaliteitsinstrumentKopwerkscholen zijn geen eenheidsworsten. Schoolteams vullen dus zelf in hoe ze actueel en betekenisvol onderwijs realiseren. Het is daarbij van groot belang om de kwaliteit van het onderwijs te meten en waar nodig te verbeteren. We kunnen prachtige plannen hebben en nobele principes. Uiteindelijk moet de uitkomst wel zijn dat kinderen voldoende kunnen groeien in kennis, vaardigheden en als persoonlijkheid. De scholen hebben afgesproken dat ze allemaal werken met hetzelfde kwaliteitsinstrument. Er is gekozen voor het instrument Werken Met Kwaliteitskaarten in het Primair Onderwijs (WMK-PO) van Cees Bos. Ieder jaar geven de schoolteams aan wat de resultaten zijn en hoe ze verbeteringen door willen voeren. Met de directie van de school wordt een managementcontract opgesteld. We vinden het belangrijk dat de kwaliteit van onze scholen steeds wordt gewaarborgd.

7.2 InspectieDe inspectie van het basisonderwijs houdt toezicht op het onderwijs. Dit doet zij in opdracht van het Ministerie van Onderwijs. Onze school valt onder de inspectie, gevestigd te Haarlem. Het laatste bezoek van de inspectie van het onderwijs aan de Ark vond plaats op 15 maart 2012. Er vond een periodiek kwaliteitsonderzoek plaats. Het eindresultaat was zeer positief. Het verslag van dit onderzoek kunt u lezen op de site van de inspectie (www.onderwijsinspectie.nl ). De voorliggende jaren heeft de Ark kunnen aantonen dat de tussen – en eindopbrengsten op niveau zijn, waardoor in de afgelopen jaren steeds een basisarrangement is toegekend. Een basisarrangement houdt in dat de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school.

Hebt u, als onderwijsconsument, vragen over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder, dan kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden om informatie op te vragen:

inspectie van het onderwijs: [email protected] en www.onderwijsinspectie.nl en vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis).

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld; meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief).

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 29

Page 31: Schoolgids de ark 2013 2014

7.3 Activiteiten ter verbetering van het onderwijsIn het afgelopen jaar heeft de school gewerkt aan:

• Aanbod. – Engels door de hele school. We gaan werken met de methode i-pocket in de groepen 1 t/m 5 en Let’s do it in de groepen 6.7 en 8.

• Verdieping van het thematisch werken met Wetenschap & Techniek. Dit gebeurt o.l.v. Tessel van de Linde van de Onderwijs Begeleidingsdienst (OBD)

• ICT. Vervolg integratie van ICT vaardigheden en middelen binnen thematisch werken (groep 1 t/m 8)

• Opbrengsten. -Verbeteren van het lees- en spellingonderwijs. De begeleiding hierbij wordt geboden door Scholen aan Zet.-De tussen en eindopbrengsten liggen op niveau

Onze speerpunten voor het cursusjaar 2013-2014 zijn:• Aanbod . – Engels door de hele school. De methode iPocket voor de onderbouw wordt in het

schooljaar 2013-2014 uitgebreid met de methode Backpack Gold. Het inzetten van deze twee methoden zorgt voor een doorgaande leerlijn Engels voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.-Structurele aandacht voor meer- en hoogbegaafdheid-Vervolg verdieping van het thematisch werken met Wetenschap & Techniek. Dit gebeurt o.l.v. Tessel van de Linde van de Onderwijs Begeleidingsdienst (OBD)

• ICT Scholing team: werken met de iPad (papierloos werken). Oriëntatie op inzet van de iPad bij het leerstofaanbod aan de leerlingen

• Opbrengsten. -Verbeteren van de opbrengsten van het lees- en spellingonderwijs. De begeleiding hierbij wordt geboden door Scholen aan Zet.- De tussen en eindopbrengsten liggen op niveau

8.De resultaten van het onderwijs8.1 DoorstroomOndanks alle pogingen om een kind in het gewone tempo de school te laten doorlopen kan het soms verstandig zijn een kind een jaar over te laten doen. Hierbij maken we onderscheid tussen kleuters die nog niet toe zijn aan groep 3 en kinderen die qua beheersing van de stof te veel achter blijven. In het eerste geval spreken we van een verlengd kleuterjaar, in het tweede geval van doubleren. In het onderstaande schema kunt u zien hoe vaak dat de laatste jaren is voorgekomen.

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013Doublures/ Verlengd kleuterjaar 1 2 3 4 0

8.2 Uitstroom naar speciaal onderwijsWe streven er naar om in de leerbehoeften van elk kind te voorzien. Toch komt het voor dat de leerproblemen van een kind te groot zijn om in onze school op te vangen. Verwijzing naar een speciale school voor speciaal basisonderwijs kan dan de oplossing zijn. In onderstaand schema geven wij u een overzicht van de verwijzingen naar het SO in de laatste jaren.

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013Verwijzingen naar het speciaal onderwijs 0 1 0 0 0

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 30

Page 32: Schoolgids de ark 2013 2014

8.3 Uitstroom naar voortgezet onderwijsGetallen over waar de kinderen na de basisschool naar toe gaan, zeggen heel weinig over de kwaliteit en de sfeer op school. Het schoolresultaat wordt immers mede bepaald door allerlei externe factoren (waaronder intelligentie, prestatie en motivatie van de leerling). Het percentage dat naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt dan ook van jaar tot jaar. Veel belangrijker dan deze gegevens is de zorg voor een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs. Ieder kind moet op de schoolsoort terecht komen, die het beste aansluit op de capaciteiten en mogelijkheden die het kind in zich heeft!

Cursusjaar:Schoolsoort:

2008/009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Pro* 0 0 0 1 0

VMBO*

Basisberoeps-gerichte leerweg

5 2 2 7 1

Kaderberoeps-gerichte leerweg

5 6 5 4 2

Basisberoeps/KaderGerichte leerweg

1

TL (MAVO) 6 8 5 6 2

TL/HAVO 1HAVO* 0 6 7 0 8HAVO /VWO 9 0 0 8 0VWO* 1 2 2 1 2Totaal: 26 24 21 27 17* Pro =Praktijkonderwijs

TL =Theoretische LeerwegVMBO = Voorbereidend Middelbaar Beroeps OnderwijsHAVO = Hoger Algemeen Voortgezet OnderwijsVWO = Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 31

Page 33: Schoolgids de ark 2013 2014

9. Informatief deel op alfabetische volgorde9.1 Inhoudsopgave informatief deel

Adres van de school blz. 33Continurooster blz. 33Compensatieverlof blz. 33EHBO blz. 33Eten en drinken blz. 33Externe contacten blz. 34/35Fietsenstalling blz. 36Fruitdagen blz. 36Gegevens team van De Ark blz. 36Groepsindeling blz. 37Gymrooster blz. 37Hoofdluis blz. 37Informatiebulletin blz. 38Inzamelingen blz. 38Noodadressen blz. 38Ochtendpauze blz. 38Schoolfotograaf blz. 38Schoolreizen en kampen blz. 39Sponsoring blz. 39Telefoonbeleid blz. 39Toestemming ouders blz. 39Vakanties blz. 39Verjaardagen blz. 40Verkeer en veiligheid blz. 40Vervoer van leerlingen blz. 40Voor- en naschoolse opvang blz. 41Vrije dagen blz. 41Ziekmelden blz. 41Zwemrooster blz. 41

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 32

Page 34: Schoolgids de ark 2013 2014

Adres van de SchoolPCBS De Ark : 0224 212933Jozef Israëlsstraat 4 E-mailadres : [email protected] JP Schagen Website: www.pcbdearkschagen.nl

Continurooster: schooltijden, lunchtijden en pauzesOp de Ark wordt met ingang van het cursusjaar 2011-2012 een continurooster gehanteerd. Alle leerlingen eten tussen de middag op school in hun eigen klas met hun eigen meester of juf. De schooltijden zijn als volgt:Maandag 8.30 uur tot 14.30 uurDinsdag 8.30 uur tot 14.30 uurWoensdag 8.30 uur tot 12.15 uurDonderdag 8.30 uur tot 14.30 uurVrijdag 8.30 uur tot 14.30 uur (bovenbouw)

8.30 uur tot 11.45 uur (onderbouw)Tien minuten voor schooltijd gaan de deuren open en mogen de leerlingen naar hun lokaal gaan. Op deze manier ontstaat er een geleidelijke inloop en geen gedrang bij de deuren. Groep 1/2, 3 en 4 gaan door de achteringang naar binnen en groep 5, 6,7 en 8 door de hoofdingang.

Gr 1/2 Gr 3/4 en 4/5 Gr 6/7 en 7/8Eten: 11.45 –12.00Pauze: 12.00 –12.15

Pauze : 11.45-12.00Eten : 12.00-12.15

Eten : 11.45-12.00 Pauze: 12.00-12.15

CompensatieverlofAls een leerkracht meer uren werkt dan waarvoor hij betaald wordt, dan krijgt hij/zij deze uren in vrije tijd gecompenseerd. In de praktijk geldt dit alleen voor fulltime werknemers, omdat bij parttimers in dit geval de werktijdsfactor wordt aangepast.Op het moment dat een leerkracht compensatieverlof geniet komt er een andere leerkracht voor zijn/ haar groep.

Eten en drinkenOp school is gelegenheid om voor of na de pauze iets te eten en /of drinken. Graag een melkproduct of sapje, een gezonde koek of een stukje fruit meenemen en geen koolzuurhoudende drank en chips. Een naam op de drinkbeker is erg handig.

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 33

Page 35: Schoolgids de ark 2013 2014

Externe contactenTriadePostbus 1281780AC Den Helderbezoekadres: Middenweg 21782 BG Den Helder 0223 537200 Fax: 0223-537201 E-mail: [email protected] is een instelling voor kunsteducatie. Een van de taken van deze instelling is het ondersteunen van het onderwijs bij o.a. het geven van dans-, drama- , muziek- en beeldende kunsteducatie aan leerkrachten (nascholing) en leerlingen. In Schagen overleggen de basisscholen jaarlijks over een gezamenlijke keuze uit het aanbod.

Bibliotheek Openingstijden:Torenstraat 1a ma 10.00 uur tot 20.00 uur1741 CB Schagen di 10.00 uur tot 20.00 uur 0224 213975 wo 10.00 uur tot 20.00 uur

do 10.00 uur tot 20.00 uurvr 10.00 uur tot 20.00 uurza 10.00 uur tot 16.00 uur

Onze school neemt deel aan verschillende activiteiten van de bibliotheek.

GGD Kop van Noord-HollandBezoekadres:Grotewallerweg 11742 NM Schagen 0224 720620De GGD is een gewestelijke instelling die zich inzet voor het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking in de Kop van Noord-Holland. De jeugdgezondheidszorg is een onderdeel van de GGD. Om stoornissen of problemen zo vroeg mogelijk te ontdekken, te voorkomen dat ze optreden of erger worden, let het jeugdgezondheidszorgteam samen met u en de school op de gezondheid, groei en ontwikkeling van uw kind. Voor onderzoeken en vaccinaties krijgt u bericht.

OBD Noordwest,locatie Hoorn (centraal bureau)Blauwe berg 3A1625 NT Hoorn 0229-259380e mail: [email protected] website: www.obdnoordwest.nlOnze school maakt gebruik van de diensten van de O.B.D Deze dienst begeleidt de school o.a. bij:

• het testen van leerlingen, • IB en directie werkzaamheden• individuele begeleiding van leerlingen (WSNS) • en nascholingsactiviteiten• logopedische begeleiding

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 34

Page 36: Schoolgids de ark 2013 2014

CNME de Groenling (Centrum voor natuur en milieueducatie, Schagen e.o.)Schoenmakerspad 11741 XM Schagen0224 296202e mail: [email protected] school maakt incidenteel gebruik van lesbrieven, brochures en excursies. Aan het eind van groep 6 kunnen leerlingen zich opgeven voor de Jeugdnatuurwacht.

Muziekschool Da CapoPostbus 2251740 AE Schagen 072 5728840email: [email protected] cursusjaar zal muziekschool Da Capo voor de cursus : Muzikale basisvorming, “ Ontdek muziek”, na schooltijd misschien gebruik maken van een lokaal van De Ark. Deze cursus is bestemd voor alle leerlingen in Schagen van de groepen 4 en 5. De docent voor deze cursus is Agaath Schouten.

Sportservice SchagenWitte Paal 471742 NL Schagen 0224 214774Sportservice Schagen is het lokaal sportloket voor de gemeenten Anna Paulowna, Harenkarspel, Niedorp, Schagen, Wieringen, Wieringermeer en Zijpe. Sport- en buurtverenigingen, sportorganisaties, scholen en inwoners kunnen bij Sportservice Schagen terecht met al hun sportvragen.

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 35

Page 37: Schoolgids de ark 2013 2014

Fietsenstalling.Onze fietsenstalling heeft een beperkte capaciteit. Daarom vragen we u uw kind alleen op de fiets naar school te laten gaan als de afstand van huis naar school te groot is om te lopen. Bij het uitgaan van de school gaan geregeld leerkrachten mee naar de fietsenstalling om de drukte daar in goede banen te leiden. De school is niet aansprakelijk voor schade aan fietsen. Vanzelfsprekend schenken we wel aandacht aan moedwillige vernielingen door leerlingen aan fietsen in de fietsenstalling en nemen, daar waar mogelijk, maatregelen.

FruitdagenOp de Ark zijn, na inzet vaneen gesubsidieerd fruitproject van 8 weken, in het cursusjaar 2010-2011 fruitdagen ingevoerd. Op dinsdag en donderdag mogen de kinderen voor in de pauze een stukje fruit naar keuze meenemen. Op deze dagen mag er dus geen koekjes of iets dergelijks mee naar school genomen worden. Gegevens team van De ArkOnderwijzend personeelRita Groot Grietje Slagterlaan 14 1687 CB WognumDaniël Troost Olivier van Noortstraat 14 a 1782 XM Den HelderTjallina Kramer Verzetlaan 148 1742 RN SchagenTineke Luca J. Ruysdaellaan 1 1741 KT SchagenYvon Molenaar A. Schelfhoutstraat 1 1741 JN SchagenHelmuth de Wit Marinapark 178 1785 DZ Den HelderTeresa Visser Slenk 6 1771 JH WieringerwerfSita Strik P. Bergmanstraat 14 1764 GX Den Helder Gonny Kuiper Saturnus 38 1785 DZ Den Helder

Leerkrachten zijn na schooltijd telefonisch bereikbaar op nummer 0224 212933

Onderwijsondersteunend personeelAgnes Kuiper: onderwijsassistentTrijntje Kiewiet: administratief medewerker (aanwezig op donderdagochtend)

TakenIntern begeleider: Yvon MolenaarBouwcoördinatoren: Tjallina Kramer (onderbouw)

Helmuth de Wit (bovenbouw)Vertrouwenscontactpersoon, aandachtsfunctionaris en stagebegeleider: Rita GrootContactpersoon OWG , ICT coördinator: Tineke LucaCultuurcoördinator: Sita Strik

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 36

Page 38: Schoolgids de ark 2013 2014

Groepsindeling 2013-2014 DagGroep

Ma Di Wo Do Vr

1/2 Juf Sita Juf Sita Juf Yvon Juf Sita Juf Sita

3/4 Juf Tjallina Juf Tjallina Juf Tjallina Juf Tjallina Juf Yvon

4/5 Juf Tineke Juf Tineke Juf Tineke Juf Tineke Juf Rita

6/7 Meester Daniël Meester Daniël Juf Teresa Juf Teresa Juf Teresa

7/8 Meester Helmuth

Meester Helmuth

Meester Helmuth

Meester Helmuth

Meester Helmuth

GymroosterMaandag Groep: Dinsdag Groep:12.15u-13.00u 13.00u-13.45u13.45u –14.30u

Groep 3/4Groep 4/5Groep 6/7

12.15u -13.00u13.00u- 13.45 u13.45u-14.30u

Groep 3/4Groep 4/5Groep 7/8

Groep: Vrijdag Groep :13.00u-13.45u13.45u.-14.30u

Groep 6/7Groep 7/8

De gymlessen zijn in de gymzaal aan de Vincent van Goghlaan.De groepen 3 en 4 hebben naast het bewegingsonderwijs zwemonderwijs volgens het zwemrooster in deze gids.

Hoofdluis: preventie- en bestrijdingNa elke vakantie worden alle kinderen op hoofdluis gecontroleerd. Een “kriebeltjesteam”, bestaande uit ouders van leerlingen, voert deze taak uit. Wij vragen u medewerking te verlenen op de volgende manier: zorg ervoor dat de haren van uw kind (eren) gewassen zijn, geen ingewikkelde kapsels (vlechten o.i.d.) en géén gel. Als bij één van de kinderen hoofdluis wordt geconstateerd treedt het volgende stappenplan in werking:

U wordt gebeld door de groepsleerkracht met het verzoek uw kind z.s.m. te behandelen. U krijgt informatie waarin staat welke maatregelen u moet nemen om het probleem te

bestrijden. Uw kind kan weer naar school als het behandeld is.

De ouders van de klasgenoten worden op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van hoofdluis in een groep. We vragen de ouders om extra alert te zijn. Er worden geen namen van leerlingen genoemd. Na twee weken vindt in de desbetreffende klas nog een controle plaats.Alle nieuwe leerlingen ontvangen een luizenzak van school. De kinderen dienen hun jas, sjaal, muts en handschoenen in deze zak op te bergen. Als een luizenzak die al langer in gebruik is stuk is dan kan op school voor €2,50 een nieuwe luizenzak gekocht worden. Met de controles na vakanties en het gebruik van luizenzakken hopen we explosies van luizen te kunnen voorkomen.

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 37

Page 39: Schoolgids de ark 2013 2014

InformatiebulletinEén keer in de twee weken komt de A(r)ktueel uit. In dit informatiebulletin houden we u op de hoogte van diverse schoolzaken. Om papierverbruik terug te dringen, verschijnt de A(r)ktueel digitaal. Het is dus belangrijk dat de school beschikt over het juiste e-mailadres waarop u de A(r)ktueel wilt ontvangen. Op de website (www.pcbdearkschagen.nl) kunt u naast informatie ook regelmatig foto’s van allerlei activiteiten bekijken en downloaden.

InzamelingenOp school kunt u lege batterijen en cartridges inleveren. Bij de ingang voor de onderbouw staat een doos voor cartridges en een ton voor batterijen. In de loop van het cursusjaar vinden er incidenteel kledinginzamelingen plaats. De momenten van deze inzamelingen worden op tijd doorgegeven in deA( r)ktueel. Met de opbrengsten van deze acties kunnen we extra materialen aanschaffen die de school ten goede komen.

NoodadressenHet kan voorkomen dat een kind op school ziek wordt of zich zodanig bezeert, dat hij of zij beter naar huis gebracht kan worden. Jaarlijks vragen we aan het begin van het schooljaar aan de ouders een actueel noodadres door te geven aan de school. Bij afwezigheid van ouders kunnen wij hier gebruik van maken.

OchtendpauzeGroep 3/4 en 4/5 10.15 -10.30 (achterplein)Groep 6/7 en 7/8 10.15 –10.30 (voorplein)

SchoolfotograafElk cursusjaar komt de schoolfotograaf op school. Er worden portretfoto’s van individuele leerlingen en broertjes en zusjes gemaakt. Ook wordt er een klassenfoto gemaakt. De schoolfotograaf komt aan het begin van het schooljaar.

Schoolreizen en kampenDe groepen 1 t/m 5 gaan jaarlijks een dag op schoolreis. De kosten worden betaald van de ouderbijdrage. De groepen 6, 7 en 8 gaan in het begin van het schooljaar op kamp. De driedaagse schoolkampen worden ingevuld met veel sport- en spelactiviteiten. Het sociale aspect speelt een belangrijke rol tijdens deze schoolkampen. Soms gaat de fiets mee, andere keren wordt het vervoer per auto geregeld. De kampen worden voor een deel (€ 30,- per leerling) uit de ouderbijdrage bekostigd. Daarnaast wordt nog een extra bijdrage van € 30,- per leerling aan de ouders gevraagd.

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 38

Page 40: Schoolgids de ark 2013 2014

SponsoringScholen krijgen steeds meer met sponsoring te maken. De school kan via sponsoring activiteiten ontplooien of materialen aanschaffen. Ons uitgangspunt is dat de school en het onderwijs niet in de greep van de commercie mogen komen. Aandachtspunten bij sponsoring op onze school zijn:

past sponsoring bij de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van onze school, de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de

school mogen niet beïnvloed worden, het primaire onderwijsproces en de continuïteit van het onderwijs mogen niet afhankelijk

zijn van sponsoring, er moet voldoende draagvlak zijn bij personeel en MR, goede afspraken over wederzijdse verplichtingen, wat betreft inhoud en looptijd, bedenk

van te voren tot welke tegenprestatie van sponsoring je als school wel of niet bereid bent.

TelefoonbeleidBellen mag alleen als dat echt nodig is! In noodgevallen en als een kind later uit school komt i.v.m. klassendienst of een gesprek met de leerkracht mag altijd gebruik gemaakt worden van de schooltelefoon. Op school mogen kinderen niet met hun mobieltje bellen of gebeld worden. Het is daarom niet toegestaan dat de leerlingen een mobiele telefoon meenemen. Uitzonderingen hierop kunnen alleen na een gesprek van de ouders met de directie toegestaan worden.

Toestemming oudersEen enkele keer kan het gebeuren, dat kinderen uit groep 7 en 8 een boodschap doen op verzoek van een leerkracht. Ook staan er foto’s en werkstukken van leerlingen op onze website en in deze schoolgids. Als u hier bezwaar tegen hebt, laat het ons even weten.

Vakanties 2013-2014Herfstvakantie 21 oktober 2013 t/m 25 oktober 2013Kerstvakantie 23 december 2013 t/m 3 januari 2014 Voorjaarsvakantie 24 februari 2014 t/m 28 februari 2014Pasen 21 april 2014 Meivakantie 28 april 2014 t/m 9 mei 2014Hemelvaart 29 t/m 30 mei 2014Pinksteren 9 juni 2014Zomervakantie 7 juli 2014 t/m 15 augustus 2014Vakanties van de basisscholen in Schagen zijn gepland a.d.v. het voorstel van het ministerie van OC&W. Per school kunnen soms verschillen zijn door de verschillende wijze van inzet van marge-uren.

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 39

Page 41: Schoolgids de ark 2013 2014

VerjaardagenEen prachtige dag voor de kinderen, die we op school graag meevieren. De jarige wordt uitgebreid toegezongen en mag trakteren in de klas. In de groepen 1 en 2 mag de jarige op een speciale stoel in de kring zitten. Snoep is weliswaar een gewilde en gemakkelijke traktatie, maar niet gezond en niet goed voor het gebit. In plaats van een snoeptraktatie zijn er diverse gezonde varianten te bedenken. Houdt u wel rekening met kinderen die allergisch zijn voor bijvoorbeeld kleurstoffen. De groepsleerkracht kan u hier informatie over geven. Kauwgum is op school niet toegestaan!

Verkeer en veiligheid Wij vragen u uitdrukkelijk zoveel mogelijk lopend of per fiets naar school te komen. Zeker kinderen die in een straal van 1 km (10 minuten) van school wonen, kunnen gemakkelijk te voet naar school komen. We begrijpen dat sommige ouders hun kinderen met de auto naar school brengen bijv. als ze de kinderen op weg naar hun werk afzetten of bij extreem slecht weer. We vragen u dan uw auto te parkeren op de juiste parkeerplaatsen en niet (ook al is het maar voor even) op het gras of daar waar een parkeerverbod geldt. Wilt u ook de uitritten van de bewoners van de Jozef Israëlsstraat vrij houden? Op het trottoir en op de schoolpleinen lopen we met de fiets aan de hand.Wij vinden het normaal dat leerkrachten, kinderen én ouders elkaar aanspreken op gevaarlijk gedrag in het verkeer.

Vervoer van leerlingenWanneer u leerlingen vervoert per auto ten behoeve van de school, dan doet u dit op eigen risico. U dient de auto wettelijk minimaal W.A. verzekerd te hebben en een inzittenden verzekering af te sluiten. Vervoer van leerlingen kan alleen plaatsvinden met toestemming van de school en de betrokken ouders of verzorgers.

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 40

Page 42: Schoolgids de ark 2013 2014

Voor- en naschoolse opvang (BSO)Met ingang van het schooljaar 2007-2008 zijn scholen verplicht te zorgen voor voor- en naschoolse opvang, ook wel buitenschoolse opvang en kortweg BSO genoemd.Zoals overigens alle Schager basisscholen, heeft onze school ervoor gekozen niet zelf de buitenschoolse opvang te verzorgen, maar hiervoor de samenwerking te zoeken met de Stichting Kinderopvang Regio Schagen (de SKRS).Met de SKRS is een convenant afgesloten. In dit convenant zijn de afspraken vastgelegd met betrekking tot de kwaliteit van de opvang, die moet voldoen aan de Wet Kinderopvang. Verder vermeldt het convenant concrete afspraken over locatie(s), taxivervoer (indien van toepassing), afstemming pedagogisch klimaat enz. Ook is vastgelegd wie de wederzijdse contactpersonen zijn en hoe en met welke frequentie er wordt geëvalueerd. U kunt desgewenst het convenant op school inzien.Voorschoolse opvang is beschikbaar vanaf 7.30 uur (half acht ’s morgens). Naschoolse opvang is beschikbaar tot 18.30 uur (half zeven ‘s avonds). Tijdens de schoolvakanties en andere vrije dagen (bijv. studiedagen) is de BSO ook open, met uitzondering van de week tussen Kerst en Nieuwjaar en de 3de en 4de week van de zomervakantie.Voor informatie over de opvangvoorzieningen en mogelijkheden, de financiële kant van de zaak én voor aanmeldingen, verzoeken wij u contact op te nemen met de SKRS.

Stichting Kinderopvang Regio Schagen, Lauriestraat 4,1741 CK Schagencontact: tel.0224- 298363, e-mail: [email protected], internet: www.skrs.nl

Vrije dagen (inzet marge uren)Data Onderbouw uren Bovenbouw uren

Kopwerkstudiedag 12 maart 2014 3.75 uur 3.75 uur4x OB vrij 18 oktober 2013

6 december 201321 februari 20146 juni 2014

13 uur

Totaal aantal uren 16,75uur 3.75 uur

ZiekmeldenAls uw kind ziek is moet u dit melden. Dit kan telefonisch vóór schooltijd vanaf 8. 00 uur of door een briefje aan een broertje of zusje mee te geven.

Zwemmen (groep 3 en 4)De groepen 3 en 4 krijgen het tweede halfjaar zwemles. De zwemlessen vinden plaats op de donderdag van 12.30 uur tot 13.15 uur.

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 41

Page 43: Schoolgids de ark 2013 2014

Schoolgids PCB De Ark 2013-2014________________________________________ 42

Page 44: Schoolgids de ark 2013 2014