Schoolgids 2020-2021 ... Schoolgids 2020-2021 Pagina 2 Dit is de schoolgids van onze school, De...

download Schoolgids 2020-2021 ... Schoolgids 2020-2021 Pagina 2 Dit is de schoolgids van onze school, De Leilinde.

of 41

 • date post

  14-Mar-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Schoolgids 2020-2021 ... Schoolgids 2020-2021 Pagina 2 Dit is de schoolgids van onze school, De...

 • Schoolgids 2020-2021

 • Schoolgids 2020-2021 Pagina 2

  Dit is de schoolgids van onze school, De Leilinde. Met deze gids informeren wij u over werkwijze van de school en natuurlijk de praktische gang van zaken. Deze schoolgids is zowel bedoeld voor nieuwe ouders als voor ouders die al kinderen op onze school hebben. Voor nieuwe ouders draagt deze schoolgids bij om een beeld van onze school te vormen en daarmee een weloverwogen besluit te kunnen nemen. In deze schoolgids schrijven we beknopt onze doelen, onze werkwijzen, de resultaten en de ontwikkelingen van De Leilinde. In deze schoolgids verwijzen we regelmatig naar onderliggende beleidsdocumenten. Nieuwe ouder(s) of verzorger(s) nodigen we heel graag uit voor een kennismakingsgesprek; het liefst onder schooltijd. Dan kunt u de kinderen en de leerkrachten aan het werk zien en de sfeer proeven. Elk schooljaar wordt deze gids bijgesteld en gepubliceerd op de website. De medezeggenschapraad heeft aan deze schoolgids haar instemming gegeven. De gids staat ook op onze website: www.deleilinde.nl.

  Vanzelfsprekend staan wij open voor suggesties en ideeën ter verbetering van deze schoolgids. Als u vragen heeft naar aanleiding van deze schoolgids dan staan we u graag te woord. We hopen dat het nieuwe schooljaar voor u en uw kind voorspoedig mag verlopen en wensen iedereen een fijn en succesvol schooljaar toe. M. Wouters - directeur Reusel, juli 2020

  Voor de leesbaarheid schrijven we ouders. We bedoelen daarmee alle volwassenen die thuis de verzorging en verantwoordelijkheid hebben van onze leerlingen. Om dezelfde reden gebruiken we ook de mannelijke vorm.

 • Schoolgids 2020-2021 Pagina 3

  1. Basisschool De Leilinde – Brede school

  1.1.: Basisschool De Leilinde Onze school is één van de twee katholieke basisscholen in Reusel. Basisschool 'De Leilinde' is per 1 augustus 2002 ontstaan uit een fusie van de basisscholen Sint-Jozefschool en De Plonderijen. Onze school staat in het zuidelijke deel van Reusel. In het noordelijke deel bevinden zich twee andere basisscholen; De Torelaar en de Klimop. De provinciale weg blijkt een vrij natuurlijke scheidslijn te zijn. In mei 2007 zijn we gehuisvest in een nieuw gebouw aan de Groeneweg 27. Natuurlijk heeft het gebouw alle moderne faciliteiten zoals een bedraad en draadloos netwerk. We hebben een mooie en grote aula met een podium, geluidsinstallatie en toneellichten. Naast de aula ligt het speellokaal, afgescheiden door een schuifwand. Door het openstellen van deze wand wordt de aula vergroot. In diverse klasruimtes zijn flexibele wanden aanwezig. Per drie of vier jaargroepen is een verwerkingsruimte aanwezig. De kinderen kunnen daardoor ook buiten de klas werken. Ieder klassencluster heeft een compartimentering; enerzijds om een goed werkklimaat te realiseren en anderzijds voor de veiligheid. De school heeft ook diverse kantoorruimtes.

  In het schooljaar 2019-2020 is de speelplaats gerenoveerd. Er zijn bomen geplant, nieuwe speeltoestellen geplaatst. Er is ook een buitenklas gerealiseerd en op de speelplaats is definitieve belijning aangebracht die bij Beweegwijs functioneel is.

  1.2.: De naam van de school De Leilinde is gekozen als een beeldspraak. We willen dat onze leerlingen breed en weelderig uitgroeien. Als team willen het ondersteunend raamwerk zijn voor de kinderen; houvast bieden waar het moet en loslaten waar het kan. Leilindes vormen samen een sterke haag die bescherming biedt. Als school zorgen we voor een veilige en beschermde omgeving. Leilindes ondersteunen elkaar en hebben elkaar nodig om tot mooie volle hagen uit te groeien. Dat staat voor ons voor een goede samenwerking tussen de kinderen, de ouders, de leerkrachten en andere professionals die bijdragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen.

  1.3.: Brede School Onze school is gehuisvest in een multifunctioneel gebouw en maakt deel van uit Brede Scholen Reusel-de Mierden. We werken samen met Nummereen die voor de voor- en naschoolse opvang verantwoordelijk is. Deze organisatie heeft kinderdagopvang en peuterspeelzaalwerk verweven in het aanbod én is verantwoordelijk voor het aanbod van voor- en vroegschoolse educatie. Een andere partner is het consultatiebureau onder de verantwoordelijkheid van ZuidZorg. Ook de GGD-instelling is ondergebracht in het gebouw. Met het Centrum voor Jeugd en Gezin hebben we een netwerkrelatie. De organisatie van de Brede Scholen is gebaseerd op drie schillen. De eerste schil bestrijkt het gebied van onderwijs en educatie; het peuterspeelzaalwerk en de basisschool.

 • Schoolgids 2020-2021 Pagina 4

  De tweede schil zijn de ondersteunende organisaties op het gebied van zorg en ondersteuning; de instellingen Zuidzorg en GGD zijn hierin vertegenwoordigd. De derde schil wordt gevormd door de culturele instellingen en verenigingen.

  1.4.: Onderwijsstichting KempenKind

  Vanaf 1 januari 1996 valt onze school onder Onderwijsstichting KempenKind, of zijn rechtsvoorgangers. In het logo van onze stichting verbeeldt het grote hart de ouders en leerkrachten. Zij vormen samen een

  beschermende schil rond het kleinere hart. Daarin staan twee kleuren symbool voor de grote diversiteit van de kinderen die op onze scholen samen optrekken. De bestuurlijke verantwoordelijkheid van onze stichting is in handen van College van Bestuur. Het toezichtkader is vertegenwoordigd door Raad van Toezicht en ziet toe op het functioneren van het College van Bestuur. Mevr. M. Jacobs vormt het College van Bestuur. Ze is bereikbaar op het telefoonnummer 0497-516337. Het bestuurskantoor is gehuisvest op Mortel 1, 5521 TP te Eersel. Het College van Bestuur heeft een formele overlegrelatie met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (afgekort GMR). Onze onderwijsstichting is lid van de landelijke organisatie van katholiek en christelijk onderwijs die onder de naam Verus opereert.

  1.5.: Directeurenraad De directeuren van de scholen Onderwijsstichting KempenKind vormen samen de directeurenraad. Zij is betrokken bij de voorbereiding van besluiten van het College van Bestuur.

  1.6.: Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) In de besluitvormingscyclus is een rol weggelegd voor de GMR. Die bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en van onderwijzend personeel. Dit orgaan heeft instemmings- en adviesrecht over specifiek bepaalde onderwerpen. Het College van Bestuur informeert en overlegt met de GMR. Op de website van stichting KempenKind (http://www.kempenkind.nl/) vindt u nadere informatie over én de leden van de GMR.

  1.7.: Ondersteuningsplanraad (OPR) Onderwijsstichting KempenKind maakt deel uit van het samenwerkingsverband “De Kempen”. In deze raad zijn leerkrachten en ouders vertegenwoordigd en verlenen instemming aan ondersteuningsplan dat voor onder andere onze stichting wordt vastgesteld. Alle ouders kunnen lid worden van zowel de GMR als van OPR, de kandidaatstelling moet wel via de MR lopen.

  http://www.kempenkind.nl/

 • Schoolgids 2020-2021 Pagina 5

  2. Onze visie

  In het schooljaar 2016-2017 heeft het team de visie herijkt. Die is vastgelegd in een zogenaamd identiteitsbewijs. Daarna hebben ouders en partners het identiteitsbewijs verrijkt met hun ideeën en opvattingen. Tenslotte is de nieuwe visie vormgegeven in het zgn. “vision eye” en heeft het team een nieuw motto vastgesteld: “samen durven groeien”.

  Rond dit motto staan zes teamuitspraken waarop het handelen van ieder teamlid is gebaseerd én daarop aangesproken wil worden. Deze uitspraken worden nader verklaard in de kaders aan de buitenrand. In de tweede ring zijn kenmerken genoemd die het handelen illustreren. De eerste uitspraak: “wij leiden onze leerlingen op tot wereldburgers” is gekoppeld aan “burgerschap”. Daarin is te lezen dat de leerlingen voorbereid worden op een betekenisvolle rol in de samenleving. Daarbij zorgen we voor een rijke leeromgeving. De tweede uitspraak “we stimuleren talentontwikkeling” is verbonden met onze opdracht om het talent van ieder kind zoveel mogelijk te ontdekken en te ontwikkelen. Met de derde uitspraak “we geven leerlingen ruimte in het eigen leerproces” committeert het team zich aan het gegeven dat ieder kind zoveel mogelijk een eigen leerproces moet kunnen doorlopen. De vierde uitspraak “we staan voor onderwijs op maat” benadrukt het aspect van de eigenheid van ieder kind. Iedere leerkracht heeft een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het werken met een groep kinderen. De vijfde uitspraak “we zijn een team in

  verbondenheid” legt het accent op collectieve verantwoordelijkheid en in relatie blijven staan met ieder ander teamlid. De laatste uitspraak “wij geloven in partnerschap” onderstreept de rol én de positie van iedere ouder. Ouders hebben expertise van hun kind, leerkrachten zijn experts op het gebied van didaktiek en pedagogiek. Vanuit een gezamenlijk belang én ieder met een eigen verantwoordelijkheid dragen we zorg voor onze kinderen.

 • Schoolgids 2020-2021 Pagina 6

  Vision eye

 • Schoolgids 2020-2021 Pagina 7

  In deze identiteit speelt katholiciteit ook een rol. Wij vertalen deze grondslag op hedendaagse wijze. Dat betekent dat we voor drie onderdelen van ons onderwijs bijzondere aandacht hebben.

  Ten eerste hebben we specifieke aandacht voor “het leren over het leven”. Concreet betekent dit dat we aandacht hebben voor levensvragen, voor verhalen uit de Bijbel en de andere godsdiensten en voor de manier waarop mensen uit versc