Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus...

of 54 /54
Schoolgids 2016 - 2017 (Deze versie is beschikbaar via onze website) Bezoekadres: Benninkstraat 12, 7481 DL Haaksbergen Postadres: Postbus 126, 7480 AC Haaksbergen Tel: 053-5721808 Website: www.pausjoannes.com E-Mail: [email protected]

Embed Size (px)

Transcript of Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus...

Page 1: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids 2016 - 2017 (Deze versie is beschikbaar via onze website)

Bezoekadres: Benninkstraat 12, 7481 DL Haaksbergen

Postadres: Postbus 126, 7480 AC Haaksbergen Tel: 053-5721808 Website: www.pausjoannes.com E-Mail: [email protected]

Page 2: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -2-

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE .................................................. 2

1. EEN WOORD VOORAF ................................. 3

2. DE SCHOOL ..................................................... 4

2.1. EVEN TERUG IN DE TIJD ........................... 4 2.2. IN HET CENTRUM VAN HAAKSBERGEN ....... 4 2.3. ONZE SCHOOL IN BEELD .......................... 5

3. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT ........... 6

3.1. UITGANGSPUNTEN .................................. 6 3.2. ONZE VISIE OP HET ONDERWIJS ............... 6

4. ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS .. 9

4.1. TERUGBLIK 2015 - 2016 ......................... 9 4.2. VOORUITBLIK 2016 – 2017.................... 11

5. ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS ... 13

5.1. DE GROEPSINDELING EN LEERKRACHTEN

(VERSIE JUNI 2016) ........................................... 13 5.2. SCHOOLACTIVITEITEN EN GYMROOSTER . 14 5.3. FEESTEN EN VIERINGEN ......................... 16 5.4. HOOFDLUIS ........................................... 17 5.5. VOORZIENINGEN IN EN OM DE SCHOOL ... 17 5.6. HUISWERK ............................................ 18 5.7. WEGBRENGEN EN OPHALEN ................... 18 5.8. SCHOOLREISJES ................................... 18 18 5.9. JEUGDDRIEDAAGSE, KAMP GROEP 8 ....... 18 5.10. JAARSLUITING/ JAAROPENING ................ 18 5.11. WENSJES ............................................. 19 5.12. FRUIT ................................................... 19 19 5.13. KLEDING ............................................... 19 5.14. JEUGDBLADEN ...................................... 19 5.15. SCHRIJFGEREEDSCHAP ......................... 19 5.16. SPONSORING ........................................ 20 5.17. SCHOOLREGELS .................................... 20 5.18. OPVANG VAN (NIEUWE) LEERLINGEN ...... 20 5.19. DE ONTWIKKELING VAN DE KINDEREN ..... 21 5.20. DE SPECIALE LEERLINGENZORG ............. 23

5.20.1. School Ondersteunings Team .... 27 5.20.2. Logopedie ...................................... 27 5.20.3. Schoolgericht Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) .................................. 27

5.21. HET VOORTGEZET ONDERWIJS ............... 28

5.22. TUSSEN SCHOOLSE OPVANG (TSO) ..... 28 5.23. BUITENSCHOOLSE OPVANG. .................. 30

BUITENSCHOOLSE OPVANG. ..................................... 30

5.24. BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN ............ 32

6. DE LEERKRACHTEN ................................... 33

6.1. DE MEDEWERKERS VAN ONZE SCHOOL .. 33 6.2. (ZIEKTE-)VERVANGING LEERKRACHTEN .. 34 6.3. NAAR HUIS STUREN VAN LEERLINGEN .... 34 6.4. BEGELEIDING EN INZET VAN STAGIAIRES 35 6.5. SCHOLING VAN HET TEAM ..................... 35

7. DE OUDERS ................................................... 36

7.1. DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD ............. 36 7.2. INFORMATIE VAN DE OUDERRAAD .......... 36 7.3. INFORMATIEBRONNEN ........................... 38 7.4. HULP VAN OUDERS ............................... 38 7.5. KLACHTENREGELING ............................ 39 7.6. OUDERBIJDRAGE .................................. 40 7.7. SCHOOLVERZEKERING LEERLINGEN ....... 41 7.8. PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN .............. 42

8. DE SCHOOL IN HAAR OMGEVING........... 43

8.1. SCHOOL EN OMGEVING ......................... 43 8.1.1. De KEENDER-scholen ................. 43 8.1.2. Directie Overleg Basis Onderwijs 43 8.1.3. Gezondheidsdienst, schoolarts ... 43

8.2. OPLEIDING EN NASCHOLING .................. 45 8.3. CONTACTEN OPLEIDINGSINSTITUTEN ..... 45

9. CITO EINDTOETS RESULTATEN .............. 46

10. REGELING SCHOOLTIJDEN, VAKANTIE, VRIJ EN AFWEZIG .......................... 47

10.1. VAKANTIES, VRIJE DAGEN 2016 - 2017 .. 47 10.2. VRIJAF, ZIEKTE, AFWEZIGHEID ............... 47 10.3. VERLOF / VRIJ VAN SCHOOL................... 47 10.4. LEERPLICHT ......................................... 48 10.5. VAN DE SCHOOL ................................... 49

11. BIJLAGEN .................................................. 51

11.1. DE PLATTEGROND VAN DE SCHOOL ........ 51 11.2. DE SCHOOLREGELS .............................. 52 11.3. PARKEERGELEGENHEID ........................ 53 11.4. LIJST MET AFKORTINGEN ....................... 54

Page 3: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3-

1. EEN WOORD VOORAF

Beste ouders/verzorgers,

Voor u ligt de schoolgids 2016 - 2017 van de RK basisschool Paus Joannes. Deze gids is bedoeld om u een beeld te geven van het onderwijs op onze school en bestemd voor ouders en verzorgers die nu kinderen op onze school hebben en voor ouders en verzorgers van toekomstige leerlingen. Hoewel de gids voor het nieuwe jaar is opgesteld, blikken we ook kort terug op het vorig schooljaar, een jaar waarin weer veel gebeurd en tot stand gekomen is. We werken verder met het schoolplan voor de jaren 2015 – 2019. Daarin zullen we ons onder andere richten op de basisvaardigheden van leerlingen, de zogenaamde “21-st century skills” (u hoort er binnenkort zeker mee over), de zaak- en creatieve vakken en zeker niet als laatste: de positie van onze school in de wijk, midden in het centrum van Haaksbergen.

In deze gids vindt u informatie over onze werkwijze, organisatie, omgang met en begeleiding van leerlingen, contacten met ouders en algemene zaken. Kortom: deze gids geeft al die dingen weer, die betrekking hebben op de dagelijkse gang van zaken op school. Aan het begin van elk schooljaar stellen we deze gids samen en dan wordt deze op de website van school gepresenteerd. We informeren u ook eens per week via onze digitale nieuwsbrief welke bestemd is voor ouders, leerlingen en leerkrachten. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk praktische informatie te geven in deze schoolgids. Aan ouders die nog een basisschool voor hun kind(eren) moeten

kiezen, leggen wij uit wat zij mogen verwachten van onze school. Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen en dat u hierin alle benodigde informatie kunt vinden. U bent natuurlijk altijd van harte welkom als u vragen heeft over de in de schoolgids en hierboven beschreven zaken. Een afspraak is zo gemaakt en na schooltijd is er vast wel een gaatje in de agenda’s te vinden om met elkaar in gesprek te kunnen. We proberen afspraken zoveel mogelijk na schooltijd te plannen en niet aan het begin van de ochtend of middag, zodat het werken met de leerlingen in de groepen altijd de voorrang kan krijgen. We vragen hiervoor uw begrip en medewerking, waarvoor dank. We hopen dat ook het komende schooljaar voor iedereen weer een fijn jaar wordt! Mocht u zoals gezegd vragen of opmerkingen hebben over deze schoolgids of onze school, kom dan gerust langs of maak een afspraak met één van de collega’s of de directie. Met vriendelijke groeten, Team en directie Paus Joannesschool Bezoekadres : Benninkstraat 12

7481 DL Haaksbergen Postadres : Postbus 126

7480 AC Haaksbergen Telefoon : 053-5721808 E-mail adres : [email protected] Website : www.pausjoannes.com Onze school is ook te vinden op Facebook en Twitter, op de website staan de links.

Page 4: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -4-

2. DE SCHOOL

2.1. Even terug in de tijd

Na de Tweede Wereldoorlog was iedereen blij en gelukkig dat de oorlog over was en mensen keken weer met vertrouwen naar de toekomst. Ze gingen trouwen kregen kinderen en in de periode na de oorlog werden er jarenlang veel kinderen geboren: de zogenaamde ‘babyboom’. Haaksbergen groeide; er kwamen nieuwe wijken rondom het centrum. De wijk waarin de school nu staat kreeg gestalte en de verschillende straten werden bevolkt door jonge gezinnen. Voor de kinderen van deze gezinnen was voor het geven van onderwijs een school noodzakelijk in de wijk. In die jaren werd de Paus Joannesschool gebouwd en genoemd naar Paus Joannes die in dat jaar overleden was. Vanaf 1963 was de school een gemengde lagere school waar jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar onderwijs kregen. In een kort tijdsbestek was de school vol. Met de invoering van de wet op het basisonderwijs werd de school in 1981 uitgebreid met twee kleutergroepen, van de toenmalige kleuterschool ‘Dorp’. De school was niet groot genoeg om alle kinderen op te kunnen vangen en twee klassen uit de bovenbouw hebben toen een aantal jaren in twee noodlokalen in de Veldmaat gezeten. Door terugloop van het aantal leerlingen konden na een paar jaren weer alle kinderen in de, ook toen al verbouwde en aangepaste Paus Joannesschool opgevangen worden. Het gebouw is in de loop der jaren meermalen aangepast en na de laatste grote verbouwing van 2004 staat er weer een schoolgebouw dat er zijn mag en toegerust is voor vele jaren onderwijs. Inmiddels zijn we samen met bouwtechnische ondersteuning aan het kijken hoe we onze school ook op de toekomst kunnen voorbereiden, kijkend naar energiebeheer en duurzaamheid. Ook zijn we in overleg met onze buurt of we plannen kunnen bedenken m.b.t. de omgeving van onze school. Inmiddels heeft dit in afgelopen jaren geleid tot een behoorlijke vernieuwing van ons schoolplein. Dit is met leerlingen, ouders, buurtgenoten, de wijkraad en de gemeente en natuurlijk onze collega’s opgepakt.

Wij hopen met “het samen school zijn” bij te dragen aan het tot stand brengen van een goede basis voor de toekomst van de kinderen die aan onze school worden toevertrouwd en heten u graag van harte welkom.

2.2. In het centrum van Haaksbergen

Onze basisschool is gelegen in een van de oudere woonwijken van Haaksbergen dicht bij het centrum. De school is een school met 6 klaslokalen verdeeld over twee etages, een kleinere groepsruimte, een overblijfruimte met eigen keuken, een ruimte voor de intern begeleider, een spreekkamer, een directiekamer, een personeelskamer, een kopieerruimte, een speelzaal en niet te vergeten ons mooie ‘Leeskasteel’ bij de ingang van school. Voor een plattegrond van de school verwijzen wij u naar de bijlage achter in de schoolgids.

Page 5: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -5-

2.3. Onze school in beeld

Onze school had op de teldatum 1 oktober 2015 155 leerlingen. We werken meestal met 6 groepen. Dit is gebaseerd op een gemiddelde groepsgrootte van 25 leerlingen per groep. Bij een aantal groepen werkt een collega fulltime met de groep en in de andere groepen werken meerdere collega’s als parttimer. Mede doordat we opleidingsschool zijn voor de pabo van Saxion Hogeschool, kunnen we door de inzet van LIO leerkrachten soms grote groepen anders indelen. Momenteel hebben we 14 medewerkers, waarvan 11 groepsleerkrachten. De twee ib-ers van de school zijn deels ambulant voor hun taken rond leerlingenzorg. Onze directeur is voor drie dagen per week verbonden aan de Paus Joannes. Een overzicht van onze collega’s vindt u elders in deze gids. Het leerlingenaantal blijft de laatste jaren vrijwel constant, rond de 150 leerlingen. De prognose voor de komende vier jaar laat zien dat hier een dalende trend te zien is. Binnen het hele schoolbestuur is er een dalende tendens te zien als gekeken wordt naar de leerlingenaantallen. Bij ons op school zal dit op den duur ook het geval zijn. Toch zijn we blij dat er zoveel ouders hun kinderen toevertrouwen aan onze school, iets waar we ook best trots op zijn. We zullen ons echter al wel op voorbereiden op de daling van het leerlingenaantal, omdat dit ook een landelijke trend is. We zullen altijd streven naar een evenwichtige opbouw van het personeel binnen de school, gebruik makend van de kwaliteiten van de collega’s . En natuurlijk gebeuren dit soort voorbereidingen in goed overleg met ons bestuur.

De leerlingen van onze school komen vanuit verschillende wijken in en rond het centrum van Haaksbergen. Zij

zijn afkomstig uit gezinnen die een afspiegeling vormen van de maatschappij, kinderen van autochtone en

allochtone afkomst. Wij hebben een actieve ouderraad en medezeggenschapsraad. Er is veel hulp van ouders

op diverse terreinen binnen en buiten de school, iets waar we blij mee zijn.

Page 6: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -6-

3. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

3.1. Uitgangspunten

Onze school is een katholieke school. Dat betekent dat wij ons onderwijs geven vanuit de katholieke geloofsovertuiging en de daaruit voortvloeiende visie op mens en maatschappij. Dit komt tot uiting bij de lessen levensbeschouwing, de gezamenlijke vieringen op school tijdens de Advent en Kerst, de deelname aan de Eerste Heilige Communie en het Heilige Vormsel en de betrokkenheid bij de gezinsvieringen in de Pancratiuskerk. De Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel worden verzorgd door de parochie en de ouders samen, met de ondersteuning van school. Onze school is toegankelijk voor kinderen van alle gezindten, mits de ouders onze identiteit onderschrijven en de kinderen meedoen aan het lesprogramma in het kader van de catechese. We willen een open sfeer bewerkstelligen door kinderen, leerkrachten en ouders te laten samenwerken en door gezamenlijk verantwoording te dragen om ‘samen school te zijn’. We gaan met elkaar om op basis van gelijkwaardigheid en door het tonen van respect naar elkaar. Wij gebruiken hierbij ook de werkwijze van het kanjerproject op onze school, waarover later meer. Wij willen een veilig leef- leer- en werkklimaat op onze school. Dit willen we bereiken door kinderen aan te spreken op hun competenties en welbevinden. Elk kind wordt gezien als een individu met zijn of haar talenten. Het klassenmanagement is erop gericht elk kind in zijn of haar individuele ontwikkeling te ondersteunen. We willen de intrinsieke motivatie vergroten. Ook willen we de kinderen het zelfstandig denken, werken en leren aanleren, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige deelnemers in onze maatschappij. Uitgangspunt voor ons handelen is het afstemmingsgericht werken in het kader van passend onderwijs. Dit zal de komende jaren steeds meer vorm krijgen binnen onze school. De zorgstructuur binnen onze school is zo opgebouwd dat alle leerlingen vanaf het moment dat zij de school binnenkom tot het moment dat zij de school weer verlaten worden gevolgd in hun ontwikkeling. En daarbij worden uitgenodigd

en uitgedaagd om een zo hoog mogelijke en haalbare opbrengst te bereiken binnen hun schoolloopbaan.

3.2. Onze visie op het onderwijs

Samenleving De Paus Joannesschool is een school die net als de maatschappij steeds in ontwikkeling en beweging is. Wij willen als team aansluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen door ons te ontwikkelen in de richting van passend onderwijs. Hierbij gaan we uit van een open communicatie tussen leerlingen, ouders en collega’s van de school op basis van gelijkwaardigheid. De nieuwe moderne tijd vol van allerlei media en snelle ontwikkelingen vraagt van de leerlingen en van ons ook andere houding en vaardigheden. Dit wordt tegenwoordig benoemd via de ’21-st century skills’. Het kunnen samenwerken, samen nieuwe dingen onderzoeken en probleemoplossend kunnen werken met de veelheid van media in deze snel veranderende omgeving, zullen wij op school ook via onze lessen invulling geven. We willen en gaan kinderen hierop voorbereiden. Dit doen we ook door nog meer met hen zelf in gesprek te gaan over hetgeen hen boeit en drijft, kortom op zoek te gaan naar het benutten van hun talenten. Dit doen we graag samen met u als ‘educatief partners’, zullen we maar zeggen. Opvoeding en onderwijs Wij willen kwalitatief goed onderwijs bieden en dit een opbrengstgerichte vorm geven. Zo is voor ons als team en voor andere betrokkenen helder zichtbaar te maken waarmee we aan het werk zijn om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het latere functioneren in de moderne maatschappij.

Onze slagzin luidt dan ook: “Basisschool Paus Joannes, wijkschool voor kanjers in het centrum van Haaksbergen!”

Page 7: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -7-

We zijn een echte wijkschool in het centrum van Haaksbergen en willen voor zoveel mogelijk kinderen een passend onderwijsaanbod bieden. In de opvoeding en vorming van leerlingen in het onderwijs van alledag, willen we als leerkrachten samen met de omgeving van kinderen een voorbeeld voor hen zijn en ook naar elkaar als collega’s. Deze samenwerking laten we zien door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en ook door elkaar te consulteren bij het dagelijkse werk in de groepen. Zo willen we voor alle betrokkenen een heldere rode draad in de school laten zien, waarbij vragen en opmerkingen van harte welkom zijn. Het samenwerken geldt niet alleen voor ouders en leerkrachten, maar ook voor personeelsleden onderling en kinderen onderling. Dit geldt ook voor de stagiairs die wij begeleiden omdat wij opleidingsschool zijn. Samen zijn wij school en willen we vorm geven aan een klein stukje samenleving die een schoolgemeenschap nu eenmaal is. We gaan, mede vanuit onze katholieke achtergrond, bij omgaan met elkaar, uit van gelijkwaardigheid. Gezamenlijk afgesproken regels en afspraken dienen als leidraad hiervoor en men kan elkaar daar ook op aanspreken. Ook vinden wij, naast de formele contacten, het informele contact tussen school en ouders van wezenlijk belang. Dit is bijvoorbeeld terug te vinden bij onze jaarlijkse gezamenlijke activiteiten. Dat daarbij ook hulp van ouders onontbeerlijk is zal duidelijk zijn. De samenwerking met ouders is uiteraard ook gebaseerd op gelijkwaardigheid

Natuurlijk is er in de afgelopen jaren veel gebeurd in onderwijsland, de maatschappij en ook bij ons op school. Indrukken daarvan zijn te vinden in onze jaarlijks te verschijnen schoolgids, het jaarverslag en de werkplannen die we vaststellen. Hierbij gaan we uit van een aantal cultuurwaarden waar we ons als team goed in kunnen vinden. Deze zijn binnen Stichting Keender geïntroduceerd en net als bij de strategische keuzes geven wij hier als team samen vorm aan.

De waarden ‘passie voor het onderwijs’ wordt in bovenstaande figuur weergegeven via de passiebloem en de handen in de cirkel staan voor ‘verbondenheid’. De wandelende kinderen geven het gevoel voor ‘verantwoordelijkheid’ aan en het mooie klimtoestel laat zien dat we ‘ondernemend’ willen zijn. Tot slot vinden we het doelmatig en efficiënt gevormde web van een spin een mooie metafoor voor het zinvol en gericht werken vanuit nut en noodzaak. Zo geven wij vorm aan onze school waarbij we uitgaan van de verschillende kwaliteiten en talenten van alle betrokkenen. Of het nu gaat om leerlingen, ouders en/of collega’s. Zo maken wij onze school tot de school waarvoor we staan. We zijn graag bereid om dit toe lichten en te laten ervaren in de dagelijkse onderwijspraktijk. Kortom wij zijn een school, op weg naar passend onderwijs voor zoveel mogelijk leerlingen in de wijk om ons heen.

Page 8: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -8-

Actief Burgerschap en sociale integratie “Actief burgerschap” is de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. “Sociale integratie” is de deelname van burgers aan de samenleving, in de vorm van sociale participatie, deelname aan de maatschappij en haar instituties en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur. De school is een oefenplaats voor goed burgerschap. In de klas, op het schoolplein en in de overblijfruimte, krijgt de leerling te maken met processen, gedragingen en gebeurtenissen die ook voorkomen in de ‘echte’ samenleving. Diverse aspecten daarvan komen in de dagelijkse praktijk vaak ter sprake in taallessen, in levensbeschouwelijke lessen, in aardrijkskunde- en geschiedenislessen enz. Daarnaast stellen we dat ook andere waarden van belang zijn. Deze worden aangeduid met `kleine deugden'. Het gaat om waarden die voornamelijk betrekking hebben op de omgang tussen mensen en niet zozeer om waarden met een wettelijke basis. We denken daarbij aan respect, empathie/mededogen, verdraagzaamheid/tolerantie, gelijkwaardigheid, integriteit/waarheidsgetrouwheid en verantwoordelijkheidszin. Wij hebben als team gekozen voor een werkwijze via het project ‘Kanjertraining’ (www.kanjertraining.nl) om leerlingen vorm en inhoud te laten geven aan deze belangrijke waarden. U zult er zeker meer over horen van uw kind en we introduceren de werkwijze ook graag aan u als ouders. Wij evalueren en ontwikkelen deze gekozen werkwijze ook jaarlijks met elkaar en willen dit als een visitekaartje van onze school graag laten zien. Het lijkt ons juist in deze drukke tijden van groot belang om vanuit respect om te gaan met elkaar en dit proberen o.a. via de ‘Kanjertraining’ een vaste plek binnen onze school te geven. De Paus Joannesschool ziet als doel leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen (weten, kunnen, willen) bij te brengen om zich betrokken te voelen bij hun omgeving en de Nederlandse samenleving en hen in staat te stellen daaraan een bijdrage te leveren. Een veelgebruikte uitdrukking bij burgerschapsvorming en sociale integratie is "leren door te doen en te ervaren". Dit duidt erop dat de ervaringscomponent bij actief burgerschap en sociale integratie niet mag ontbreken. Het naar binnen halen en opzoeken van de samenleving (schoolomgeving) en het benutten van de school als gemeenschap waarin leerlingen kennis kunnen maken met participatie, besluitvorming en democratische principes en werkwijzen. De leerkracht vervult een voorbeeldfunctie bij het in praktijk brengen van burgerschapsdoelen. Vooral daar waar het gaat om gelijkwaardigheid tussen mensen, het betrekken en motiveren van leerlingen en het ingaan op actuele gebeurtenissen en incidenten binnen en buiten de school. Daarnaast onderhoudt de leerkracht contacten met de ouders en eventueel met instanties in de schoolomgeving.

Page 9: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -9-

4. ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS De school maakt deel uit van onze moderne maatschappij, waarin veel zaken gebeuren en er ook veel en snel verandert. Wij willen de kinderen voorbereiden op het nu en later goed kunnen functioneren in deze samenleving. Hiervoor willen wij hen een schoolomgeving bieden waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen, nieuwe dingen kunnen ontdekken en zichzelf kunnen ontplooien. Natuurlijk gebeurt dit via het onderwijsaanbod in de basisvakken zoals lezen, taal, rekenen, de wereldoriënterende vakken en burgerschap. Daarnaast zijn de creatieve vakken, identiteit/catechese en het omgaan met elkaar voor ons heel wezenlijke aspecten van het onderwijs.

4.1. Terugblik 2015 - 2016

Het afgelopen schooljaar hebben we onder leiding van de directie en de coördinatoren de focus gelegd op de basisvakken lezen, taal en rekenen. Het werken met het model ‘directie instructie’ stond hierbij centraal. Middels studiedagen (o.a. van Cadenza onderwijsconsult vanuit Keender), collegiale consultatie en klassenbezoeken hebben we een verdere kwaliteitsslag kunnen maken als het gaat om het formuleren van scherpe lesdoelen, het geven van feedback aan leerlingen; uitdagende vragen stellen aan leerlingen en gesprekken met kinderen (taxonomie van Bloom: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren). Mede door deze kindgesprekken is gezorgd voor een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen met als basis drie instructiegroepen per leerjaar. Deze kwaliteitsslag en verdieping moest ook gemaakt worden naar aanleiding van de opbrengsten van de toetsen die onderdeel uitmaken van het Cito Leerling Volgsysteem. Het inspectiebezoek en de bijbehorende rapportage bevestigden dat we een goed beeld hebben van onze school en dat we in ons beleid aandacht hebben voor de juiste zaken. Om het onderwijs van de basisvakken goed in te kunnen richten binnen onze schoolorganisatie en af te stemmen tussen de verschillende jaargroepen is het wenselijk dat de lesroosters meer op elkaar afgestemd gaan worden. Dit zal het komend schooljaar gaan gebeuren. Lezen en taal In groep 1 en 2 is het afgelopen jaar weer gewerkt met de methodiek “Onderbouwd”. Er is ook flink geïnvesteerd in materialen die hierbij ingezet kunnen worden. De opbrengsten voor taal waren het afgelopen jaar dan ook goed op niveau in de onderbouwgroepen. Dit schooljaar hebben we het verbeterplan “Lees jij wat ik lees” afgerond. In alle groepen is er structureel aandacht voor de leesstrategieën. In groep 4 t/m 8 vormt Nieuwsbegrip de basis van het aanbod begrijpend lezen voor wat betreft informatieve teksten. Leerkrachten vullen het onderwijsaanbod aan met verhalende teksten vanuit de methode Goed Gelezen! of elders. De halfjaarlijkse analyse van de Cito toetsen, de zogenaamde “trendanalyse” liet zien dat de eindopbrengsten voor het technisch lezen goed zijn. Tegelijkertijd zien we ook dat er in groep 3 zeker ruimte is om nog meer uit ons onderwijs te halen. Wij doen dit voor bijvoorbeeld door te bekijken op welke wijze in groep 2 al begonnen kan worden met het aanvankelijk en voortgezet leesproces, zodat in groep 3 meer ruimte ontstaat voor extra invulling van de onderwijstijd. De taalmethodes voor groep 3 en de groepen 4 t/m 8 zijn voor dit schooljaar vernieuwd waardoor digitale leermiddelen meer ingezet kunnen worden en het onderwijsaanbod verder geoptimaliseerd is. Rekenen Er is in alle groepen meer onderwijstijd ingepland voor het automatiseren van de basisbewerkingen rekenen. Het goed kunnen optellen en aftrekken t/m 20 en kennis van de tafels van vermenigvuldigen zijn een absolute voorwaarde voor ontwikkeling in het reken-wiskundeonderwijs. De Bareka-toets is ingevoerd en wordt afgenomen bij alle leerlingen van groep 3 t/m 8. Door de afname van de toets wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre leerlingen aan deze basisvoorwaarden voldoen. Ook kan er, wanneer de basisbewerkingen nog onvoldoende geautomatiseerd zijn, gericht geoefend worden om hiaten weg te werken. Dit gebeurt o.a. middels rekenspellen, inzet van iPads met daarop rekenapps en het oefenprogramma dat gekoppeld is aan de Bareka toets. De rekencoördinator voert klassenbezoeken uit om collega’s te begeleiden en te coachen bij het diagnosticerend onderwijzen zoals bedoeld en geadviseerd vanuit het landelijk protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie.

Page 10: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -10-

Zaakvakken De digibordmethode Blink is het afgelopen jaar naar volle tevredenheid uitgeprobeerd voor de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. De opzet van deze methode is zo dat er ook een mooi beroep wordt gedaan op de zogenaamde ’21-st century skills’ bij leerlingen als samenwerken, probleemoplossend denken, ICT-vaardigheden, creativiteit, communiceren en kritisch denken.

Afbeelding: 21st Century Skills

Pluspraktijk Het stellen van uitdagende vragen (taxonomie van Bloom) door de leerkracht zelf draagt wezenlijk bij aan het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Leerkrachten worden hierin begeleid door een tweetal collega’s die de opleiding “Meer- en hoogbegaafdheid” hebben gevolgd. Het afgelopen jaar is er een “Pluspraktijk” opgezet voor leerlingen die behoefte hebben aan extra- of anders vormgegeven onderwijs. Uitdaging werd bijvoorbeeld gevonden in een project over vulkanen en in gitaarlessen. Het model “de creatieve denkspiraal” bood de leerlingen hierbij houvast en uitdaging.

Afbeelding: Taxonomie van Bloom

Page 11: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -11-

Creatieve vakken Onder leiding van onze interne cultuurcoördinator is verdere invulling gegeven aan het procesmatig werken bij de creatieve vakken en is een eerste aanzet gedaan tot het ontwikkelen van een creatieve middag voor alle groepen. In het schooljaar 2016-2017 zal gestart worden met de uitvoering. Hierbij zal bij de leerlingen ook weer een beroep worden gedaan op de 21st Century Skills zoals weergegeven in de afbeelding hierboven. Leerlingenraad In het kader van het voeren van gesprekken met kinderen is er een tweetal jaar geleden een leerlingenraad opgericht, welke voorgezeten wordt door twee leerlingen uit groep 8. Daarnaast hebben leerlingen uit groep 5 t/m 7 zitting in de raad. De leerlingenraad inventariseert in alle groepen welke wensen en ideeën leerlingen hebben m.b.t. het onderwijs en schoolse zaken als speelmateriaal voor op het schoolplein. Maandelijks heeft de leerlingenraad overleg met de directie en/of enkele teamleden om van gedachten te wisselen en om plannen en wensen ten uitvoer te brengen.

4.2. Vooruitblik 2016 – 2017

Ook het komend schooljaar zal de focus blijven liggen op de basisvakken lezen, taal en rekenen en zullen we middels scholing, collegiale consultatie en klassenbezoeken vervolg geven aan de ingezette kwaliteits- en verdiepingsslag met het doel de opbrengsten voor de basisvakken structureel boven het landelijk gemiddelde te krijgen in alle jaargroepen. Door in gesprek te gaan met kinderen en het ontwikkelen van een gesprekcyclus krijgen we beter zicht op de schoolbeleving van leerlingen en de kansen en bedreigingen die zij ervaren in het onderwijsleerproces. Ook dragen deze “kindgesprekken” bij aan de motivatie en het eigenaarschap van leerlingen doordat leerlingen zelf onderwijsdoelen gaan stellen en zich hier ook verantwoordelijk voor voelen. De opbrengsten bij de Cito toetsen vormen de basis voor de groepsplannen waarin de onderwijsdoelen en het onderwijsaanbod beschreven staat voor drie niveaugroepen per jaargroep. Het komend jaar evalueren we de groepsplannen voor de basisvakken en passen deze waar nodig aan. Verder zal er een beleidsplan “Meer- en hoogbegaafdheid” ontwikkeld worden en geïmplementeerd in alle groepen. De taalmethode voor groep 4 t/m 8 en de methode voor aanvankelijk lezen in groep 3 zullen dit schooljaar geheel vernieuwd worden waardoor deze beter aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de populatie leerlingen van onze school. Ook gaan we ons oriënteren op een nieuwe schrijfmethode en Engels methode en maken we een keuze. We starten met de uitvoer van een creatieve middag waarbinnen de “Pluspraktijk” ook een vervolg zal krijgen. Door studiedagen, collegiale consultatie, klassenbezoeken en interne audits – waarbij collega’s van de Keenderscholen elkaar bevragen over het onderwijs – zorgen we voor verdere ontwikkeling in het professioneel handelen van de leerkrachten en borgen we wat goed gaat. Collegiale consultatie Collega’s gaan ook bij elkaar op klassenbezoek om de werkwijze van elkaar te bekijken en elkaar feedback te geven. Het afgelopen schooljaar is het hier door omstandigheden minder van gekomen dan gehoopt. Dit jaar pakken we dat zeker weer op. Vanuit de directie vinden er ook 2 keer per jaar klassenbezoeken plaats. Ook daar wordt kritisch gekeken naar de wijze van lesgeven en in goed overleg nodigen we elkaar uit om ons als team verder te ontwikkelen ten dienste van de leerlingen. Zo blijven we ook van elkaar leren en geven we samen vorm aan een ‘rode draad’ binnen de school. Om deze thema’s goed vorm te geven binnen de school gebruiken we onze teamvergaderingen en studiebijeenkomsten welke deels buiten schooltijd en deels via studiemiddagen of studiedagen onder schooltijd gepland worden. Een aantal hiervan worden vanuit ons bestuur voor alle medewerkers georganiseerd. Naast vakinhoudelijke thema’s zal het thema “werkplezier” centraal aandacht krijgen. Het omgaan met werkdruk is hier bijvoorbeeld ook een onderdeel van.

Page 12: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -12-

Het overzicht van alle studiedagen kunt u vinden in onze jaarkalender, waarvan de meest actuele versie altijd op onze schoolwebsite staat (www.pausjoannes.com ).Voor het samenstellen van de kalender en het kiezen van studiedagen/-middagen zijn we natuurlijk gebonden aan wettelijke kaders en aan de centraal geplande school- en vakantietijden. We proberen waar mogelijk de studiedagen zo te plannen dat deze ook aansluiten bij dagen die voor ouders een geschikte aanvulling zijn. Dit kan bijvoorbeeld voor of na een weekend zijn. Omdat we wettelijk gezien echter niet meer dan een vast aantal ‘onderbroken’ schoolweken mogen hebben, zullen ook een aantal bijeenkomsten op middagen worden gepland. Een en ander is, zoals gezegd, te vinden in onze jaarkalender. We hopen de zaken zo te organiseren dat het onderwijs aan de kinderen voorop staat en dat we in aanvulling daarop ook de andere zaken kunnen plannen. Het is binnen ons team vanzelfsprekend om een kritische blik te hebben en elkaar te bevragen om te zoeken naar goed ontwikkelingsperspectief. Naast vele mogelijkheden zijn er natuurlijk ook grenzen aan de mogelijkheden en hulpmiddelen die we hebben. Dat vraagt soms om keuzes. Deze zullen we zo veel mogelijk samen en altijd in het belang van leerlingen, ouders, leerkrachten en directie maken. Al deze beschreven aandachtspunten passen ook heel goed binnen het nieuwe samenwerkingsverband ‘Passend onderwijs’. Waarbinnen de school zaken zoveel mogelijk op elkaar afstemt en er voor iedere leerling gezocht wordt naar passend onderwijs. Dit heeft onder leiding van onze intern begeleiders steeds meer vorm gekregen. We kunnen ons op school met de leerlingen verheugen op een zeer brede afspiegeling van de maatschappij bij ons in school. Dat vraagt en heeft onze volle aandacht en wij zijn samen gemotiveerd om hier iets moois van te maken in het belang van de leerlingen, ouders en collega’s van de school en haar omgeving. Zo bekijken we ook zo goed mogelijk of wij het onderwijs kunnen bieden dat een kind nodig heeft. Mocht dit niet zo zijn, dan gaan we met ouders in overleg over een andere vorm van hulp of evt. plaatsing in het speciaal onderwijs. We houden daarbij steeds in ons achterhoofd dat we, zodra zich de mogelijkheid voordoet, kinderen ook graag weer terugplaatsen bij ons op school. Daarvan hebben we inmiddels enkele mooie voorbeelden. Op deze wijze geven wij invulling aan ons motto: ‘wijkschool voor kanjers in het centrum van Haaksbergen’. In het komende schooljaar gaan we ook, samen met ouderraad, MR en team, kijken naar mogelijkheden om onze school nog meer open te stellen voor activiteiten die er vanuit verschillende invalshoeken georganiseerd zouden kunnen worden door de wijk. Er wordt zelfs als ‘stiekem’ gedacht aan een soort ontmoetingsplek ‘voor jong en oud’ binnen de school. Concretisering daarvan volgt zeker nog en daarover ontvangt u t.z.t. zeker bericht. We laten het op deze plek vooralsnog even bij deze aankondiging……..U zult er zeker meer over horen en te zien krijgen. Veel leer- en werkplezier bij ons op school het komende jaar: schooljaar 2016 – 2017!

Page 13: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -13-

5. ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS

5.1. De groepsindeling en leerkrachten (versie juni 2016)

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

1 (- 2 ) ochtend Judith Asbreuk Judith Asbreuk Marian Jansen

Marian Jansen Gerda Lubberink Marian Jansen

Gerda Lubberink

1 (- 2 ) middag Judith Asbreuk Judith Asbreuk Gerda Lubberink

3 ochtend

Joyce Nijhuis Joyce Nijhuis Joyce Nijhuis Joyce Nijhuis Joyce Nijhuis

4 ochtend Marja Ticheler Marja Ticheler Marja Ticheler Chantal Eijsink Chantal Eijsink

3 – 4 middag Marja Ticheler Marja Ticheler Joyce Nijhuis (onderbouwondersteuning)

5 ochtend Rian Pot Rian Pot Güler Ertas /Rian Pot (15x)

Güler Ertas Güler Ertas

5 middag Rian Pot Rian Pot Güler Ertas (tot gym) / Niek Engelbarts

Güler Ertas

6 ochtend Arno Waanders Arno Waanders Arno Waanders Arno Waanders Arno Waanders

7 ochtend Robert Migchielsen

Robert Migchielsen

Niek Engelbarts (i.o.m. Robert Migchielsen)

Robert Migchielsen

Robert Migchielsen

8 ochtend Niek Engelbarts Niek Engelbarts Niek Engelbarts Niek Engelbarts Niek Engelbarts

6-7 middag Arno Waanders Arno Waanders Arno Waanders Judith Asbreuk

7 -8 middag Robert Migchielsen (verv. Dir.taken Niek)

Robert Migchielsen (verv. Dir.taken Niek)

Robert Migchielsen (verv. Dir.taken Niek)

Robert Migchielsen (verv. ICT taken Niek)

Intern begeleider middagen

Joyce Nijhuis Joyce Nijhuis Marian Jansen

Joyce Nijhuis

Stagebegeleider middagen

Marian Jansen

Marian Jansen

Leerling-begeleiding + Pluspraktijk

Rian Pot Chantal Eijsink (indien LOF-project)

Joyce Nijhuis (onderbouw)

Creatieve middag

Joyce Nijhuis

(Bouw)-coördinator

Niek Engelbarts Marian Jansen

ICT-er Niek Engelbarts

Gymleerkracht Fred Sterenborg

Muziekleerkracht Herman Gunnink

School-contactpersoon

Chantal Eijsink Chantal Eijsink

Aanspreekpunt directie (ochtend)

Léon Klaczynski Léon Klaczynski Léon Klaczynski

Aanspreekpunt directie (middag)

Niek Engelbarts Léon Klaczynski Niek Engelbarts

Niek Engelbarts

Directeur Léon Klaczynski Léon Klaczynski Léon Klaczynski Léon Klaczynski

OOP morgen Annette Waanders (1-2)

Annette Waanders (1-2)

Coördinatie Taal / Rekenen

Arno Waanders Niek Engelbarts

Arno Waanders Niek Engelbarts

(*) De bezetting voor de verschillende dagen in de week is afhankelijk van een aantal zaken die tijdens het schooljaar kunnen wijzigen i.v.m. bijvoorbeeld

verlof van één van de collega’s en de beschikbaarheid van vervanging. (*) Extra formatieruimte kan nog komen i.v.m. goedgekeurde projectaanvragen ‘Muziekimpuls’ en ‘Lerarenontwikkelfonds Talentenpraktijk’ . Hierover ontvangt u nader bericht, zodra dit bekend is.

Page 14: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -14-

De groepen De school werkt met groepen die ingedeeld zijn in jaarklassen. Vanwege de omvang van de school zullen wij altijd naast de standaardgroepen van één klas ook met combinatiegroepen in de school werken. De keuzes die we daarbij maken, om een zo goed mogelijke indeling te maken, lichten we graag toe. Uiteraard zijn we daarbij ook gebonden aan wettelijke kaders, zoals de financiering op basis van het leerlingenaantal. Een over de gehele school gemeten globaal gemiddelde van 25 leerlingen in een groep geldt hier als basis. De schooltijden zijn het komende jaar als volgt:

• ‘s morgens van 08.30 tot 12.00 uur (3,5 uur) met pauze van 10.15 tot 10.30 uur.

• ‘s middags van 13.00 tot 15.00 uur (2 uur)

• op woensdag is de lestijd van 08.30 uur tot 12.15 uur (3,75 u.) met pauze van 10.15 tot 10.30 u.

Groepen Aantal uren berekend over 4 leerjaren

Aantal uren per jaar

1 t/m 4 min. 3520 880

5 t/m 8 min. 4000 1000

De groepen 1 tot en met 4 hebben de woensdag- en vrijdagmiddag vrij, de groepen 5 tot en met 8 hebben de woensdagmiddag vrij. De kinderen mogen 5 minuten voor aanvang van de schooltijd naar binnen (de 1e bel). Om 8.30 uur beginnen de lessen en dienen de leerlingen in het klaslokaal aanwezig te zijn. Ouders van kinderen uit de groepen 1 t/m 4 kunnen gerust nog even vanaf het 1e belsignaal een kijkje nemen in de groep. Bij het signaal van de 2e bel worden zij verzocht om het lokaal te verlaten, zodat de les kan beginnen. Het zou fijn zijn als iedereen hier aan mee wil werken. Heeft u een vraag voor de collega’s, of zou u een gesprek je willen? Wilt u dit dan na afloop van de lessen plannen? Zo is er voor iedereen ruim de tijd voor een gesprek en kunnen we bij de aanvangstijden van school vlot aan het werk in de groepen. Dank voor uw medewerking. Wilt u er a.u.b. zorg voor dragen dat de kinderen ‘s morgens en ‘s middags niet te vroeg naar school komen? Tien minuten voor aanvang van de lessen is er toezicht op de speelplaats. Bij goed weer blijven de kinderen buiten totdat de bel gaat.

5.2. Schoolactiviteiten en gymrooster

In een schoolweek vinden er voor een kind veel activiteiten plaats. in de regel wordt er hierbij gewerkt volgens een bepaald weekrooster, waarbij de diverse vakgebieden aan bod komen, Hieronder vindt u een beknopte beschrijving van de vakgebieden en de gebruikte methodieken. Groep 1 en 2 In de kleutergroepen wordt gewerkt met basisontwikkeling als uitgangspunt. Betrokkenheid en het maken van eigen keuzes door kinderen zijn hierbij van groot belang. Kleuters leren al spelend. Kinderen worden door o.a. de klasseninrichting en materialen uitgenodigd tot spelen en kunnen opgedane ervaringen zelfstandig verwerken. Op onze school komen de basisvaardigheden, rekenen, lezen, taal en schrijven ruimschoots aan bod. In de kleutergroepen wordt gekeken in hoeverre de lees- reken- en schrijfvoorwaarden aanwezig zijn. Voor die kinderen die al interesse in lezen, schrijven, taal en rekenen hebben zijn materialen aanwezig. Een voorbeeld is de groep 2-kast met materialen voor het voorbereidend rekenen, schrijven en taal. De methodes “Onderbouwd” (rekenen en taal) en “Schatkist” geven daarbij een doorgaande lijn aan van waaruit de leerkracht met de leerlingen kan werken. Vanaf groep 3 wordt de ontwikkeling verder vorm gegeven en uitgebouwd met behulp van diverse methodes voor o.a. taal, lezen en rekenen en door middel van keuzewerk. Rekenen Voor rekenen gebruiken we de methode “Wereld in getallen” (de nieuwste versie is in 2011 ingevoerd). Dit is een traditioneel-realistische rekenmethode, waarin het oefenen van de basisvaardigheden voldoende aandacht krijgen maar ook uitgegaan wordt van het dagelijkse leven. De methode is opgebouwd volgens de constructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. Dit zorgt, samen met de instructie van de leerkracht, voor een goede rekenbasis. Met behulp van toetsen vanuit de methode en het CITO (LOVS) houden we zicht op de ontwikkelingen van de kinderen.

Page 15: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -15-

Als uit toetsing blijkt dat leerlingen naar ‘boven’ of ‘beneden’ opvallen, wordt hen een passend rekenprogramma geboden. Lezen en taal In groep 3 wordt met behulp van “Lijn 3” een begin gemaakt met het leesproces. Vanaf groep 4 starten we met de taalmethode ‘Taal Actief’ (nieuwste versie) en voor begrijpend lezen gebruiken we o.a. ‘Nieuwsbegrip’. Leesbegrip, leesbeleving, spellen, stellen, woordenschatuitbreiding, spreken, luisteren enz. komen dan ook ruimschoots aan bod. Door het afnemen van methodegebonden taal- en leestoetsen, maar ook door het halfjaarlijks leerlingvolgsysteem (LOVS) en BaO-screening, volgen we de ontwikkelingen van de kinderen nauwgezet. Om het lezen blijvend te stimuleren werken wij met verschillende leesvormen zoals het zgn. duo-lezen, tutorlezen, kratjeslezen en koorlezen. Daarnaast wordt in iedere groep de dag begonnen met stillezen en lezen de leerkrachten verhalen voor. Vanaf groep 7 wordt ook Engels gegeven middels de methode “Junior”. Schrijven Na de voorbereidende schrijfoefeningen in groep 1 en 2 starten we in groep 3 met de methode "Schrijftaal". Aan het eind van groep 3 worden de verbindingen tussen de letters aangeleerd zodat de kinderen aan elkaar kunnen gaan schrijven. In groep 4 komen de hoofdletters aan bod. In de andere groepen wordt aandacht besteed aan een verzorgd handschrift. Vanaf de tweede helft van groep 7 mogen de leerlingen kiezen voor methodisch- of blokschrift. Netheid en leesbaarheid blijven hierbij het uitgangspunt. Zaakvakken en wereldoriëntatie We vinden het voor de totale ontwikkeling van het kind van belang dat het kind de wereld om zich heen leert verkennen en begrijpen. Ook bij de zaakvakken hebben leerlingen recht op onderwijs op maat en recht op zorg. Binnen onze methoden en de daarbij horende materialen creëren we mogelijkheden om de leerlingen op een verantwoorde wijze adaptief te laten meedoen. Naast verkenning door middel van het aangebodene in de afzonderlijke vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en verkeer vindt verkenning, ervaring en begripsvorming ook plaats door middel van excursies, spreekbeurten, klassengesprekken, school-tv e.d. Expressie Middels creatieve middagen, afzonderlijke lessen en het organiseren van het PJ-podium geven we gestalte aan handvaardigheid, muziek, tekenen en drama. Want naast de “echte” leeractiviteiten vinden wij expressie bij kinderen belangrijk. Elke week is er ruimte voor de creatieve vakken. Een aantal groepen krijgt les van de vakleerkracht muziek. Voor het PJ-podium worden bepaalde stukjes ingestudeerd die als voorstelling gepresenteerd worden aan alle leerlingen. Lichamelijke opvoeding Kleuters hebben veel behoefte aan beweging. Dagelijks vinden er dan ook activiteiten in dit kader plaats. Bij goed weer vaak buiten, anders in de speelzaal van de school. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen 2x in de week bewegingsonderwijs. Meestal vindt deze plaats in de gymzaal van een nabijgelegen school, maar bij goed weer ook op het grasveld dat bij de school gelegen is. In de groepen 3-4 en 5 worden de gymlessen (gedeeltelijk) verzorgd door vakleerkracht Fred Sterenborg. De gymtijden zijn als volgt:

• groep 1-2: dagelijks binnen en/of buiten.

Page 16: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -16-

Gymrooster 2016 - 2017

Dag Tijdstip Groep Locatie

Dinsdag 10.30 - 11.15 uur 6 Bonifatius

Dinsdag 11.15 - 12.00 uur 7 Bonifatius

Donderdag 11.15 - 12.00 uur 8 Bonifatius

Donderdag 13.00 - 13.45 uur 5 Bonifatius

Donderdag 13.45 - 14.30 uur 3-4 Bonifatius

Vrijdag 11.15 - 12.00 uur 5 Bonifatius

Vrijdag 13.00 - 13.45 uur 6-7 Bonifatius

Vrijdag 13.45 - 14.30 uur 7-8 Bonifatius

Groep 3-4 gaat lopend naar de gymzaal van basisschool St. Bonifatius. Hierbij wordt u, als ouder, ook gevraagd om één of twee keer per jaar mee te lopen. Hiervoor wordt in het begin van het schooljaar een schema gemaakt. De groepen 5 t/m 8 gaan op de fiets naar de gymzaal.

5.3. Feesten en vieringen

St. Nicolaasfeest Het St. Nicolaasfeest wordt natuurlijk op of rond 5 december gevierd. De kinderen van groep 1 tot en met 4 krijgen namens de Goedheiligman van de OR een presentje aangeboden. De kinderen van de overige groepen krijgen een financiële bijdrage van de OR om voor elkaar surprises te maken en cadeautjes te kopen. Adventsvieringen Tijdens de vier weken voorafgaand aan Kerstmis komen alle leerlingen en leerkrachten 1x per week in de speelzaal bij elkaar om de voorbereiding op het kerstfeest met elkaar te vieren. Centraal binnen de vieringen staat het ontsteken van een adventskaars op de adventskrans met lied en gebed. Kerstviering In de week voor de kerstvakantie wordt een gezamenlijke kerstviering gehouden op school. We vieren dit gezamenlijk met de school en in de klassen. Het programma ontvangt u t.z.t., omdat we dit samen met de ouderraad organiseren. Op het schoolplein is er voor de ouders dan een kerstmarkt of kerstborrel. Carnaval Afhankelijk van de voorjaarsvakantie vieren wij rond de carnavalsdagen op een ochtend of middag carnaval op school. De kinderen komen dan verkleed op school. De inhoud van de ochtend of middag verschilt per jaar. Paasactiviteiten In de week voor Pasen organiseren wij tal van activiteiten. Zo worden er eieren verstopt door de paashaas en daarna gezocht door leerlingen van de onderbouw. De bovenbouw maakt verschillende gerechten met eieren. Op Witte Donderdag houden wij een viering in de speelzaal met alle leerlingen van de school. PJ-Podium Onder deze titel presenteren groepen en leerlingen zich voor de kinderen van de school. In de speelzaal wordt er door elke groep een liedje, toneeltje of iets dergelijks opgevoerd. Het PJ-Podium duurt ongeveer een uur. Soms is het mogelijk dat ouders hierbij aanwezig zijn. Omdat de ruimte wat beperkt is willen we u vragen om met maximaal één volwassene per kind aanwezig te zijn. Dit heeft ook met veiligheidsvoorschriften te maken. Wanneer het de bedoeling is dat de ouders kunnen komen kijken dan wordt dat via de Roze Brief kenbaar gemaakt. Veelal staat het PJ-Podium in het teken van een bepaald thema, zoals de Kinderboekenweek, of het thema ‘voorjaar’. Kortom, van harte welkom en succes met de keuze wie van u bij welk PJ podium aanwezig kan zijn. We hopen op uw begrip voor onze keuze.

Page 17: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -17-

Verjaardagen De verjaardag van een kind is een feest, zowel thuis als op school. Natuurlijk mag uw kind bij die gelegenheid ook trakteren, maar laat u, als het even kan, de kinderen en de leerkrachten dan wel verstandig snoepen. Er zijn vele mogelijkheden waarop uw kind kan trakteren zoals: kaas, seizoenfruit, rozijnen e.a. Ook andere kleinigheden zoals een ballon of een sticker zullen het zeker goed doen. We hopen dat u hier rekening mee wilt houden. Op school is een map met traktatie-ideeën. Als u even vraagt kunt u deze gerust inzien om ideeën op te doen. Dan een vriendelijk verzoek om op school geen uitnodigingskaarten voor een verjaardagspartijtje uit te delen. Dit wil nogal eens pijnlijk overkomen voor de kinderen die niet uitgenodigd zijn. Verjaardag juf of meneer In overleg met de ouderraad is het volgende overlegd. Uw kind krijgt via de eigen leerkracht te horen wanneer hij/zij de verjaardag in de groep viert. Op deze dag kunnen de kinderen voor de eigen jarige leerkracht een cadeautje meenemen: zelf gemaakt, zoals een mooie tekening, werkstukje, gedicht, liedje, etc.

5.4. Hoofdluis

Hoofdluis Zoals u weet doet het probleem hoofdluis zich op elke school regelmatig voor. Ongeacht de lichaamsverzorging kan iedereen besmet raken. Er zijn effectieve middelen die afdoende resultaat bieden. Toch is het belangrijk uw kind regelmatig te controleren. Mocht het zo zijn dat u bij uw kind hoofdluis constateert, is het wenselijk dit direct aan de leerkracht door te geven. Op school is een voorlichtingsfolder over hoofdluis verkrijgbaar. De Paus Joannes heeft de bestrijding van hoofdluis omschreven in een protocol.

• De werkgroep hoofdluisbestrijding controleert in de week na iedere vakantie de kinderen.

• Bij vaststelling van hoofdluis wordt u als ouder/verzorger op de hoogte gebracht door de groepsleerkracht van uw kind en volgt er een begeleidende brief en een brief aan alle ouders van de groep.

Wij verwachten bij vaststelling van hoofdluis bij uw kind dat u gelijk actie onderneemt door contact op te nemen met de apotheek voor de gangbare behandelingsmiddelen. We vermelden hier geen merknamen, omdat de middelen wel eens wijzigen door nieuwe inzichten in de behandelingsmethoden. De apotheken de Hofbraak en de Waag hebben hierover een gratis informatiefolder ( ‘Hoofdluis’: folder nummer 14) of kijk op internet via www.ggdtwente.nl via de zoekterm: ‘Hoofdluis’ . Bij ziekte van een kind wordt u gevraagd om zelf te controleren. Met nadruk vermelden we het belang om school te melden wanneer u zelf constateert dat uw kind hoofdluis heeft. Bij constatering van hoofdluis zal de werkgroep wekelijks alle leerlingen controleren. Zo kunnen we samen dit af en toe voorkomend ongemak vlot bestrijden. Dank voor de medewerking!

5.5. Voorzieningen in en om de school

De Paus Joannesschool maakt gebruik van de volgende voorzieningen:

• 6 groepslokalen, daarnaast 2 lokalen voor kleinere groepen.

• speelzaal, ook in gebruik als multifunctionele ruimte

• overblijflokaal

• personeelskamer

• directiekamer

• IB-kamer

• spreekkamer (voor m.n. logopedist en schoolarts)

• grote speelplaats met bijbehorend grasveld

Page 18: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -18-

5.6. Huiswerk

Op onze school voert het beleid dat we kinderen geen of weinig huiswerk meegeven. We vinden dat de kinderen op school hard genoeg moeten werken. Na schooltijd hebben ze hun ontspanning dubbel en dwars nodig. Wel zijn er enige uitzonderingen. In geval van grote leerachterstanden door bijv. ziekte of andere uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om in goed overleg met de ouders het kind toch huiswerk mee te geven. Dit is dan wel van tijdelijke aard. In de bovenbouw wordt wel eens leerwerk meegegeven voor vakken als aardrijkskunde, geschiedenis e.d. Vanaf de tweede helft van groep 8 wordt er regelmatig huiswerk meegegeven. De kinderen leren dan hoe het is om huiswerk te krijgen en het plannen ervan. Hiermee proberen we leerlingen goed voor te bereiden op het voortgezet onderwijs, waar huiswerk aan de orde van de dag is.

5.7. Wegbrengen en ophalen

Het schoolplein is in de schooljaren 2013 – 2014 en 2014 – 2015 stevig aangepakt. Het is mooi om te merken dat veel kinderen hun weg naar het schoolplein weten te vinden om te spelen en elkaar te ontmoeten. In verband met de veiligheid rondom de school (voor, tijdens en na schooltijd) graag uw aandacht voor de volgende afspraken/regels:

- Wilt u als ouders met uw kind praten over (verkeers-)veiligheid en het belang van het rustig opkomen en verlaten van het schoolplein? (Niet fietsend maar met de fiets aan de hand!)

- Wanneer kinderen met de auto naar school gebracht worden dient de auto geparkeerd te worden aan de Uitterhoevestraat omdat daar meer en veiliger parkeergelegenheid is. (U kunt dan gebruik maken van de schoolpleiningang naast de muziekschool.)

- Kinderen van groep 1 t/m 6 die met de fiets naar school komen stallen hun fiets in de overkapte fietsenstalling. Kinderen van groep 7 en 8 stallen hun fiets in de fietsenstalling langs de Benninkstraat.

- Bij het ophalen van de kinderen verzoeken wij u om niet voor de poortingang te wachten maar plaats te nemen op de speelplaats tussen de twee schoolentrees in.

Ter verduidelijking van bovenstaande afspraken/regels verwijzen wij naar de situatietekening bijlage 12.6.

5.8. Schoolreisjes

Een keer per vier jaar gaan we met de hele school met de bus op schoolreisje. Hiervoor wordt door de ouderraad gespaard. De andere drie jaren gaan de groepen 1 tot en met 7 apart op een schoolreisje, waarbij ontspanning en gezelligheid voorop staan. Deze zijn meestal dichter in de buurt. Ook hiervoor geldt weer dat hulp onontbeerlijk is en U kunt zich middels de ouderhulpbrief opgeven voor hulp. Van harte welkom!

5.9. Jeugddriedaagse, kamp groep 8

Aan het eind van het schooljaar wordt er voor groep 8 een kamp georganiseerd. De kinderen gaan dan drie dagen op stap naar een locatie, waar we tot een afsluiting van hun basisschoolperiode komen. Het programma bestaat uit een aantal vormende activiteiten maar natuurlijk worden spel en plezier niet vergeten. Voor de kosten van deze drie dagen wordt aan de ouders een bijdrage gevraagd (ongeveer € 65,00 p.p.). In de laatste week van het schooljaar is er tevens nog een slotavond van groep 8 die op school gehouden wordt.

5.10. Jaarsluiting/ Jaaropening

Aan het begin of het eind van elk schooljaar organiseren we in overleg met de oudervereniging een gezellige avond: een afsluitende/ start activiteit voor ouders, kinderen en leerkrachten. Dit kan bijvoorbeeld een speurtocht of fietstocht zijn.

Page 19: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -19-

5.11. Wensjes

Niet alleen aan de verjaardagen van de kinderen en de leerkrachten wordt aandacht besteed, maar ook aan die van vader en moeder, opa en oma. Als uw kind ter gelegenheid van deze feesten een wensje wil maken, dan kan dat. Wilt u dan met het volgende rekening houden: Groep 1en 2 Bij de kleutergroepen en groep 3 hangt tegenover de ingang een tekenlijst. Hierop kunt u invullen voor wie uw kind een wensje wil maken en wanneer het klaar moet zijn. Denkt u eraan dit tijdig, dat wil zeggen: minimaal een week van tevoren, in te vullen. Groep 3 en 4 Kinderen kunnen op school een wensje krijgen voor vaders, moeders, opa’s en oma’s, voor jubilea e.d. Ze mogen het wensje, indien daar tijd voor is, op school maken maar ook meenemen naar huis om het daar af te maken.

5.12. Fruit

Om de morgen te onderbreken is het voor uw kind prettig om wat fruit te kunnen eten en iets te kunnen drinken. Om vergissingen te voorkomen vragen we om op de beker, het doosje of het flesje even de naam te noteren. Nog handiger is het om het uw kind in een eigen tas mee te geven.

5.13. Kleding

Kinderen van groep 1-2 nemen aan het begin van het schooljaar gymschoenen mee (bij voorkeur met klittenband), voorzien van naam. Gymtassen zijn op school aanwezig en blijven het hele jaar op school hangen (inclusief de gymschoenen). Ook voor de andere groepen wijzen we u op het volgende: zorg ervoor, dat kinderen hun naam in gymkleding, zwemkleding, jassen en laarzen hebben staan. Op dagen dat de kinderen gym of zwemmen hebben, stellen we het op prijs dat de kinderen gemakkelijke kleding dragen, anders gaat er zoveel tijd verloren bij het aan- en uitkleden. Horloges, ringen e.d. dan graag thuis laten daar deze snel vergeten worden of zoek raken. Gevonden voorwerpen Regelmatig worden er spullen gevonden waarvan de eigenaar niet zo snel te achterhalen is. Gevonden voorwerpen worden bij de hoofdingang in plastic bakken bewaard. Eens per jaar worden de niet opgehaalde voorwerpen verwijderd.

5.14. Jeugdbladen

Aan het begin van het schooljaar bestaat er de mogelijkheid uw kind op te geven voor een abonnement op de jeugdtijdschriften Bobo, Okki, Jippo, Taptoe, Flo of National Geographic Junior. De hiervoor bestemde opgaveformulieren liggen aan het begin van het schooljaar voor in de hal. Via de bank of Postgiro kunt u dan de verschuldigde bedragen overmaken. Eenmaal per jaar wordt u de mogelijkheid geboden een pakket leesboeken te kopen uit de Lijsterserie.

5.15. Schrijfgereedschap

Op onze school wordt op dit moment met een balpen geschreven. Medio groep 4 krijgen de leerlingen deze schoolbalpen. Bij eventuele tussentijdse vervanging (doordat de pen bijvoorbeeld is kwijtgeraakt) kan men tegen kostprijs op school een nieuwe pen aanschaffen. Tevens krijgen de kinderen een gevuld schooletui met o.a. een grijs potlood, kleurpotloden, gum, liniaal en schaar. In de vakantie blijft het etui op school. Komend jaar gaan we ons verdiepen in een nieuwe schrijfmethode. Daarbij nemen we mee welke materialen er het best gebruikt kunnen worden in de diverse groepen.

Page 20: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -20-

5.16. Sponsoring

Ten aanzien van sponsoring hanteren wij de volgende uitgangspunten:

• Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en / of lichamelijke gesteldheid van leerlingen. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen.

• Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid van het onderwijs, de school en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.

• Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en / of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primaire onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

• Mochten er in het kader sponsoring financiële middelen binnenkomen dan zullen ze ten alle tijden worden opgenomen in de boekhouding van de school en zullen uitgaven ervan op dezelfde manier verantwoord worden als met de geoormerkte financiële middelen.

5.17. Schoolregels

Als je met veel kinderen en volwassenen bij elkaar bent en een schoolgebouw deelt, dan is natuurlijk ook prettig om van elkaar te weten hoe je met elkaar om wilt gaan. Wij hebben als team samen met de ouderraad en ouders gekozen voor de werkwijze van de ‘Kanjertraining’ . De lessen die we daarbij hanteren gaan over vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. De kanjerlessen zijn effectief, duidelijk en helpen kinderen een keuze te maken in hun gedrag. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsgericht voor zowel kinderen, leerkrachten als ouders. Met de kanjerlessen kunnen veel gaan we juist uit van het positief aanspreken van elkaar op gedrag en kunnen problemen waar mogelijk worden voorkomen, juist door ze op een bepaalde manier bespreekbaar te maken. Dit alles proberen we te bereiken middels een vijftal uitgangspunten:

We vertrouwen elkaar.

We helpen elkaar.

Niemand speelt de baas.

Niemand lacht uit.

Niemand doet zielig. U kunt meer informatie vinden op de website www.kanjertraining.nl of via het ouderboek. Een groep ouders van onze school heeft dit ouderboek ook aangeschaft. (Dit gebeurde n.a.v. de grote ouderavond waarop we dit project voor onze school hebben gepresenteerd.) ** Nieuwe ouders zullen we graag op een vergelijkbare wijze laten kennismaken met deze manier van werken. Bij deze werkwijze horen de bovenstaande uitgangspunten. Daarnaast hanteren we een aantal schoolregels die u kunt vinden in de bijlage achterin deze gids. Voor alles geldt eigenlijk dat u bij vragen en/of problemen van harte welkom bent om deze met ons te bespreken. We zullen wellicht niet altijd een oplossing ‘kant en klaar’ hebben, maar in gesprek kun je vaak een heel eind komen. Juist vanuit vertrouwen naar elkaar kun je dan meestal vlot een passende weg vinden die voor uw kind, u en ons prettig kan zijn.

** We houden een keer in de 5 jaar een ouderavond waarbij alle ouders en betrokkenen van onze school worden uitgenodigd. Hierbij wordt de wijze waarop wij vormgeven aan de Kanjertraining gepresenteerd. De schoolregels zijn als extra bijlage achter in de schoolgids meegenomen (zie bijlage 13.2).

5.18. Opvang van (nieuwe) leerlingen

De inschrijving en toelating Eens per jaar, meestal in de maand maart, vindt de aanmelding van nieuwe leerlingen plaats. Kinderen die zich aanmelden voor onze school mogen voor hun vierde verjaardag (vanaf 3 jaar en 10 maanden) tijdens maximaal vijf kijkmomenten binnen één week, in overleg met de betrokken leerkrachten, komen kennismaken met onze basisschool. De dag na hun vierde verjaardag mogen ze elke dag onze school bezoeken. In de maand december en de laatste vier weken voor de zomervakantie vindt er geen instroom plaats. Deze kinderen komen dan na de kerst c.q. zomervakantie, dit in verband met de grote drukte die deze weken met zich meebrengen. Vanaf 5 jaar zijn de kinderen leerplichtig.

Page 21: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -21-

Voor het toelaten van kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking wordt een bepaalde toelatingsprocedure gevolgd (zie hiervoor 4.3). Gemiddeld zit het kind tot twaalf jaar op de school. Maximaal mag dat tot en met het schooljaar waarin het kind veertien jaar wordt. Eén keer per jaar (meestal in september) houden wij een infoavond voor alle ouders van de groepen. Deze wordt georganiseerd door alle collega’s. Zo kunnen wij aan u laten zien hoe we het komende schooljaar gaan werken met uw kind(eren) en heeft u de gelegenheid om uw vragen/opmerkingen aan te geven. Zoals we vaker welgemeend zeggen: Van harte welkom!

5.19. De ontwikkeling van de kinderen

Voor bepaalde vakken worden regelmatig toetsen afgenomen die bij de gebruikte methoden horen. De resultaten hiervan worden bijgehouden in de groeps- of leerlingenmap en digitaal in Eduscope. Daarnaast hanteren we een leer- en onderwijs volgsysteem (LOVS). Dat wil zeggen dat er voor een aantal vakken landelijke toetsen worden afgenomen. We kunnen hiermee de voortgang en ontwikkeling van de kinderen bekijken. We maken op school ook twee keer per jaar een analyse van alle gegevens van de leerlingen via een zogenaamde trendanalyse. Op basis daarvan stellen wij dan onze (groeps-) handelingsplannen voor leerlingen ook bij als hiertoe aanleiding is. Van elke leerling wordt een leerling-dossier bijgehouden. Hierin worden belangrijke gegevens van toetsen, voortgangsbesprekingen na afspraken op dat gebied, handelingsplannen, plannen van aanpak, rapportgegevens, e.d. bewaard. De Intern Begeleider beheert deze dossiers. Ouders hebben altijd het recht van inzage in het dossier van hun eigen kind. We stellen het op prijs om dit, indien gewenst, in overleg te doen, zodat we een toelichting op zaken kunnen geven. Uiteraard gaan we zo zorgvuldig mogelijk om met privacygevoelige zaken en worden deze alleen na toestemming van uw kant met derden besproken. Dit zal alleen gebeuren als we dit nodig hebben om een zo goed mogelijk afgestemd onderwijsaanbod voor uw kind vast te stellen. Leerlingenbespreking en verslaglegging De Intern Begeleider zorgt ervoor dat vier keer per schooljaar alle leerlingen worden besproken met de groepsleerkracht. Dit gebeurt via de studiedagen die in de kalender te vinden zijn als ‘Handelingsplan-/Groepsplandag’ en de groepsbesprekingen. Daarnaast vinden er om de acht weken besprekingen plaats tussen de groepsleerkracht en de ib’er over leerlingen die extra zorg nodig hebben. Vanuit dit overleg worden handelingsplannen en plannen van aanpak opgesteld. Als er aanleiding is om de ontwikkeling van een leerling gezamenlijk te volgen dan wordt deze leerling in het hele team besproken, zodat elke collega op de hoogte is van de gewenste en afgesproken aanpak en het handelingsplan. Aan het eind van een schooljaar (juni-juli) wordt een groepsoverdracht gehouden. Ook dan worden alle leerlingen van een groep besproken met de huidige en de leerkracht van het komende schooljaar. Ouders worden steeds op de hoogte gehouden van resultaten van deze besprekingen omdat wij het contact met ouders hierover erg belangrijk vinden. Heeft u vragen of opmerkingen, neemt u dan gerust ook zelf contact met ons op. We lichten gemaakte keuzes graag toe en bespreken vragen van uw en onze kant ook graag met elkaar. Informatie aan gescheiden ouders Er zijn kinderen van wie de ouders niet bij elkaar wonen. Wij vinden het belangrijk om beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind of kinderen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat beide ouders zelf hun verschillende adressen kenbaar maken aan de directeur. Aan beide ouders wordt dan de volgende informatie verstrekt: de schoolgids, het rapport en de uitnodiging voor de ouderavonden. Als één van de ouders vragen heeft kan hij of zij contact met de directeur opnemen. Hierbij wordt aangetekend dat voor een ouderavond beide ouders worden uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan, na overleg met de directeur, hiervan worden afgeweken. Het originele rapport wordt altijd aan het kind meegegeven. Op verzoek kunnen wij voor de beide ouders hiervan een kopie maken. Nieuwsbrieven worden in tweevoud aan het kind meegegeven. Op verzoek wordt de overige informatie ook in tweevoud verstrekt.

Page 22: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -22-

Rapportage aan en contacten met ouders De rapportage aan en de contacten met de ouders onderhouden wij op de volgende manieren: Algemene ouderavonden Deze avonden zijn bedoeld voor de ouders van alle groepen. Meestal wordt deze avond rond bepaalde onderwerpen opgezet. Rapport Twee keer per jaar (februari en einde schooljaar) krijgt uw kind een rapport van school. De leerlingen uit de onderbouwgroepen 1-2 ontvangen ook 2 keer per jaar een ‘rapport’ met een indruk over de ontwikkelingen van uw kind. 10-minutenavonden Dit zijn avonden waarop elke ouder in de gelegenheid wordt gesteld een persoonlijk gesprek te hebben met de leerkracht van hun kind. De ontwikkeling van uw kind wordt dan besproken (de sociaal-emotionele ontwikkeling, de behaalde cijfers/waarderingen). De gesprekken vinden plaats in: november met name over het welbevinden van uw kind in de groep en op school maart naar aanleiding van het uitgereikte rapport en de afgenomen toetsen op school eind juni/juli op verzoek van ouders en/of school naar aanleiding van het rapport en afgenomen toetsen Informatieavonden Aan het begin van het schooljaar wordt voor alle groepen een informatieavond gehouden. Hiervoor krijgt u een aparte uitnodiging. Digitale nieuwsbrief vanuit school Eens per week brengen wij een digitale nieuwsbrief uit. Deze brief wordt naar alle ouder/verzorgers van een gezin gestuurd. We gebruiken hiervoor de adressen die u bij de inschrijving van uw kind heeft opgegeven. Mocht een adres wijzigen dan vragen wij u om dit aan ons door te geven. De brief wordt uitgebracht om actuele zaken onder uw aandacht te brengen. Het is dan ook raadzaam de nieuwsbrief goed te lezen en, zo nodig, notities te maken van bijvoorbeeld gewijzigde data op de Info-kalender. De nieuwsbrief kunt u ook inzien en/of downloaden van de website. Website www.pausjoannes.com We nodigen u van harte uit om eens een bezoekje te brengen aan onze website of voor de korte nieuwsberichten te kijken op onze Facebook- of Twitterpagina. Behalve een flinke hoeveelheid informatie (o.a. deze schoolgids) over hoe het er op onze school toe gaat, treft u ook allerlei actuele informatie aan. Ook plaatsen we regelmatig teksten en fotopresentaties uit de verschillende groepen en van bijzondere gebeurtenissen. We kiezen er voor om de presentaties op de website klein te houden. Dit gebeurt met name om de privacy te waarborgen. We laten indrukken zien en als u meer wilt weten of bekijken, dan kan dit via de fotoseries die we op een besloten pagina voor ouders van onze school hebben ingericht via ‘Famipix’ Famipix Onze school hanteert het programma Famipix voor het plaatsen van de vele foto’s die gemaakt worden van de uiteenlopende activiteiten welke op onze school plaatsvinden (sinterklaas, kerstviering, carnaval, Pasen, schoolreisje, eindejaarsfeest, diverse groepsactiviteiten e.d.) Als u nog geen e-mails vanuit Famipix ontvangt na elke nieuwe plaatsing van foto’s, dan kunt u contact opnemen met de beheerder van Famipix, Ellen Ottenschot. Zij verzorgt vanuit school het beschikbaar stellen van de foto’s . We doen dit op deze manier om er voor te zorgen dat er naast enkele foto’ s op de website van school, niet te veel beeldmateriaal openbaar op internet komt te staan ( i.v.m. privacy) . We willen hier zorgvuldig mee omgaan in het belang van uw kind(-eren).

Indien een emailadres wijzigt, dan dient deze wijziging ook altijd in Famipix doorgevoerd te worden door de beheerder van Famipix. Wanneer dit het geval is, dan een email hierover sturen naar Ellen Ottenschot (emailadres: [email protected]).

Na de wijziging, ontvangt u bij een nieuwe inlading van foto’s een email vanuit Famipix op het nieuwe, gewijzigde emailadres.

Page 23: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -23-

Voor verdere vragen, kunt u altijd even bellen of e-mailen met Ellen Ottenschot (tel.: 053-4781550) of uiteraard met school. Facultatief Als team vinden we het erg belangrijk dat we goed contact hebben met alle ouders. We stellen het zeer op prijs dat ouders met vragen, problemen of zo maar voor een praatje bij ons komen. Het omgekeerde kan ook het geval zijn. De leerkracht kan u ook uitnodigen voor een gesprek over de ontwikkelingen van uw kind. ‘Even een klein berichtje’ kan prima aan het begin van de schooldag doorgegeven worden, zou u een gesprek willen, dan nodigen wij u uit om dit aan het einde van de schooljaar in overleg met de collega’s te plannen. Dan is er meer tijd beschikbaar om rustig bij elkaar te zitten en zaken te bespreken. Leerlingen die tussentijds onze school verlaten Als een leerling tussentijds, door wat voor reden dan ook, onze school verlaat, vult de groepsleerkracht een onderwijskundig rapport in. Dit rapport wordt ter beschikking gesteld aan de ontvangende school. Ouders krijgen een kopie van dit rapport.

5.20. De speciale leerlingenzorg

Onderstaande alinea is aangereikt vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs, waarvan wij deel uit maken. De tekst is integraal overgenomen en zal naast deze publicatie in het schoolplan ook jaarlijks in de schoolgids opgenomen worden. De school van uw kind maakt deel uit van de subregio Plein Midden Twente dat valt binnen het Samenwerkingsverband 23.02. Het Samenwerkingsverband richt zich op het realiseren van Passend Onderwijs. Plein Midden Twente bestaat uit een samenwerking van dertien schoolbesturen en vier gemeenten. Die samenwerking is gericht op het optimaal ondersteunen van alle deelnemende scholen binnen de regio Hengelo, Borne, Hof van Twente en Haaksbergen in de zorg voor hun leerlingen. Binnen Plein Midden Twente is een uniforme werkwijze van de zorgstructuur en mogelijke ondersteuning afgesproken welke wordt gehanteerd op alle scholen. Binnen ieder schoolteam zijn een aantal mensen werkzaam op het gebied van ondersteuning. Dat is de Intern Begeleider van de school, de aan de school verbonden orthopedagoog, maatschappelijk werker en JGZ-verpleegkundige. Deze mensen maken deel uit van het schoolteam en leerkrachten en ouders kunnen in overleg, een beroep doen op hun expertise. U bent als ouder direct betrokkene wanneer het gaat om de ondersteuning van uw kind. U kent uw kind immers goed en uw inbreng is dan ook waardevol. De school zal altijd samen met u bespreken wat de beste aanpak is om uw kind zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. In een aantal gevallen lukt het de school niet alleen. In overleg met u zal dan gekeken worden welke mogelijke vervolgacties kunnen worden ondernomen. De school kan expertise vanuit het Steunpunt PMT vragen of een onderzoek of observatie laten doen. Soms lukt het, ondanks alle inspanningen, niet om het kind dat te bieden wat het nodig heeft. Samen met u zal de school dan naar mogelijkheden zoeken waar dat wel kan. Dat kan een verzoek om extra ondersteuning zijn, binnen school, een andere basisschool, maar ook een SBO- of een SO-school. Dat is afhankelijk van de mogelijkheden van het kind en de benodigde ondersteuning. In overleg met u zal de school daarvoor een aanvraag indienen bij het Zorgplatform. Het Zorgplatform kan vervolgens een advies afgeven, waarna het kind een ondersteuningsarrangement binnen de eigen basisschool krijgt of op een andere school die tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoefte. Onze school is een wijkschool in het centrum van Haaksbergen. We willen voor zoveel mogelijk kinderen een passend onderwijsaanbod bieden. Wij vinden daarbij leerlingen, ouders en leerkrachten als gelijkwaardige partners. Samen zoeken we naar optimale ontwikkelingskansen voor de kinderen bij die ons op school aangemeld zijn. Voordat wij tot definitieve plaatsing over gaan, bespreken we graag of wij aan de (specifieke) onderwijsbehoeften tegemoet kunnen komen. Hierover gaan wij indien nodig met ouders, vorige basisschool, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf etc. in gesprek. Eventueel wordt na verzameling van de benodigde gegevens de leerling ook in het team besproken of wij tegemoet kunnen komen aan de specifieke onderwijsbehoeften. Hierdoor kunnen wij een gefundeerde keuze maken voor de schoolloopbaan van de kinderen.

Page 24: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -24-

Handelingsgericht werken Op de Paus Joannes werken wij handelingsgericht m.b.v. de zorgcyclus van de 1-zorgroute. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het te geven onderwijs in de groep. Hij/zij wordt daarbij begeleid/ondersteunt door de IBer en evt. externe deskundigen waarop we via het samenwerkingsverband beroep kunnen doen. Dit gebeurt altijd in overleg met- en na toestemming van de ouders. Het schooljaar is opgedeeld in 4 perioden 10 schoolweken. Elke periode wordt afgesloten met een studiedag waarin de collega’s de groepsplannen bijwerken/evalueren. Aansluitend vindt de groepsbespreking plaats met de intern begeleider.

Start van het schooljaar Gezamenlijke jaar opening laatste donderdag / vrijdag van de vakantie.

Eerste periode: ± 10 weken Augustus – september – oktober Handelingsplan-Groepsplandag (HPGP dag; het opstellen en evalueren van de groepsplannen

per klas) Studiedag inhoudelijk voorafgaande een teamvergadering en na die tijd een team/bouw

vergadering. Gesprekken met ouders (10 min. gesprek)

Tweede periode: ± 10 weken November – december – januari HPGP trendanalysedag voorafgaande een teamvergadring en na die tijd een team/bouw-

vergadering. Rapporten mee eind februari + aansluitend oudergesprekken (10 min. gesprekken).

Derde periode: ± 10 weken Februari – maart – april Studiedag inhoudelijk (april) voorafgaande een teamvergadering en na die tijd een

team/bouw- vergadering. HPGP dag (vlak voor meivakantie)

Vierde periode: ± 10 weken Mei – juni – juli Studiedag jaarevaluatie (na meivakantie) voorafgaande een teamvergadering en na die tijd

een team/bouwvergadering. Voor de zomervakantie een HPGP dag: overdracht.

Page 25: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -25-

Binnen de zorgcyclus zijn de volgende fasen te onderscheiden:

1. Werken in groepen De leerkracht evalueert en verzamelt gegevens uit toetsen en observaties. Hij/zij signaleert en clustert leerlingen met gelijke onderwijsbehoeften en zet deze in het groepsoverzicht. Vanuit dit groepsoverzicht wordt een groepsplan voor het betreffende vakgebied opgesteld.

2. Groepsbespreking De intern begeleider bespreekt samen met de leerkracht het vorige en het nieuwe groepsoverzicht. Dit geldt ook voor het groepsplan. Het lesaanbod voor de verschillende subgroepen wordt besproken en bij leerlingen met extra zorg worden de onderwijsbehoeften aangescherpt. De leerkracht kan tijdens de groepsbespreking een leerling aanmelden voor een leerlingbespreking.

3. Leerlingbespreking In een leerlingbespreking wordt er gezocht naar antwoorden op vragen van leerkracht, ouder en kind. De onderwijsbehoeften van de leerling worden verhelderd en er wordt bekeken hoe we er in groepsverband aan tegemoet kunnen komen.

4. Individuele handelingsplan Na een leerlingbespreking wordt er bekeken wat een leerling individueel nodig heeft. Dit wordt voor zover mogelijk beschreven in het groepsplan. We gaan namelijk steeds uit van het werken in drie instructiegroepen. Voor sommige kinderen wordt er een OPP (ontwikkelingsperspectief) opgesteld.

5. Extern handelen Na een leerlingbespreking kan er externe hulp worden ingeroepen om een aantal zaken te onderzoeken of om begeleiding of consultatie op te starten. Dit gebeurt via een SOT aanmelding.

6. Externe zorg: verwijzing Als wij als school niet in staat zijn om tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van een individuele leerling, dan wordt er, in overleg met ouders en externen, gekeken naar de best passende onderwijsplek. Dit kan leiden tot passende ondersteuning binnen of mogelijk buiten de school, waarbij terugplaatsing ook zeker tot de mogelijkheden behoort als blijkt dat wij aan de onderswijsbehoefte van de leerling kunnen voldoen.

Page 26: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -26-

Page 27: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -27-

Tot slot Als school willen wij een zo passend mogelijk aanbod aanbieden. Toch komt het voor dat ouders zelf ook ondersteuning voor hun kind gaan zoeken. Wij stellen het erg op prijs dat wij daarvan op de hoogte gehouden worden en het liefst via overleg vooraf. Een juiste afstemming is in het belang van alle betrokkenen.

5.20.1. School Ondersteunings Team Elke school moet er voor zorgen dat de leerlingen zo goed mogelijk de school doorlopen. Soms is daarbij extra zorg nodig. Dat kan zorg zijn op het gebied van leren, maar ook zorg op het gebied van gedrag, of zorg omdat een leerling niet lekker in zijn vel lijkt te zitten. De school werkt daarvoor samen met mensen die deskundig zijn op dat gebied Met ingang van augustus 2009 zijn we op school gestart op met het School Ondersteunings Team (SOT). Dit team adviseert de school en de ouders bij de begeleiding van kinderen. We moeten hierbij denken aan adviezen en begeleiding op het gebied van opvoeding, gedrag, medische en sociale problematiek, thuisproblematiek en allerlei andere zaken die niet direct met het leerproces op school te maken hebben maar daar wel invloed op hebben. Het SOT komt vier maal per jaar bijeen onder leiding van de Intern Begeleider van de school. Deelnemers in het SOT zijn:

• Intern Begeleider van de school

• Orthopedagoog mevr. Anneke de Jong

• Maatschappelijk werkende mevr. Marion Kaaks

• JGZ-verpleegkundige mevr. Annet Kaspers Een kind kan niet besproken worden in het SOT zonder toestemming van de ouders. De Intern Begeleider zal, voordat uw kind in het SOT besproken wordt, altijd om toestemming vragen. Als ouders geen toestemming geven, kan een kind slechts anoniem besproken worden.

5.20.2. Logopedie Met ingang van het schooljaar 2015 – 2016 is er een nieuwe situatie ontstaan binnen de Gemeente Haaksbergen. Voorheen waren er logopedisten in dienst van de gemeente. Dit is niet meer het geval. In overleg tussen de ouders en leerkrachten van de school en samen met het School Ondersteunings Team , worden er afspraken gemaakt als er logopedische hulp gewenst is. Daarbij zal er naar de logopedische praktijken in en om Haaksbergen verwezen worden.

5.20.3. Schoolgericht Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) Wie kinderen heeft wordt geacht deze op te voeden tot leuke volwassenen. En we willen dat ze gelukkig zijn, dat ze iets presteren in het leven. En we willen nog meer. Geen wonder dat het wel eens tegenzit. Allemaal lopen we aan tegen vragen en twijfels in de opvoeding. Je hebt te maken met het karakter van je kind en met het karakter van jezelf. Je loopt aan tegen fases in de ontwikkeling, die lastig kunnen zijn. Er zijn gebeurtenissen in het gezin, waar een kind op reageert, bijvoorbeeld bij het overlijden van een familielid. Op school of thuis kan het gedrag van een kind opvallen. Het trekt zich terug, maakt veel ruzie, is brutaal, kan niet spelen, schoolprestaties gaan achteruit, enz. Het is in het belang van het kind om er op school met elkaar over te praten. En voor jezelf kan het verhelderend zijn. Misschien levert zo’n gesprek voldoende op, om weer verder te kunnen. Er kan ook besloten worden om een beroep te doen op School Maatschappelijke Dienstverlening. Er vindt dan een kennismaking plaats met de maatschappelijk werkster, waarin ouder(s) vertellen welk gedrag zorgen, vragen of problemen geeft. Dan wordt desgewenst een vervolgafspraak gemaakt. Gesprekken kunnen thuis of op kantoor plaatsvinden. Er zijn gesprekken met ouders en/of kind. Ook een observatie op school kan onderdeel zijn van de begeleiding. In enkele gesprekken kan al vaak veel bereikt worden. Het kan enorm helpen om eens met een buitenstaander het gedrag van je kind te bespreken. Daar kunnen tips uit komen voor een nieuwe aanpak of omgang met je kind, die vaak snel resultaten opleveren. Soms is nader onderzoek van het gedrag nodig, of een intensievere begeleiding. Mocht er meer nodig zijn dan maximaal acht contacten, of het probleem blijkt op een ander vlak te liggen, dan kunnen we zoeken naar een vervolg bij een andere instantie die gespecialiseerd is op dat terrein. We willen allemaal, dat het goed gaat met een kind. Dus trek aan de bel als het even tegen zit! Vragen en contact lopen via de groepsleerkracht en Intern Begeleider.

Page 28: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -28-

5.21. Het voortgezet onderwijs

In groep 8 start het traject voor verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs. In september wordt dit traject tijdens de informatieavond uitgebreid besproken. Begin februari geeft de leerkracht van groep 8 in een persoonlijk gesprek het “schooladvies” voor het Voorgezet Onderwijs aan de leerlingen en hun ouders. Hoewel in april de Centrale Eindtoets Basisonderwijs wordt afgenomen, is het schooladvies dat we begin februari als team van de Paus Joannes geven bindend. Mocht de uitslag van de Centrale Eindtoets Basisonderwijs hiertoe aanleiding geven, dan kan een tweede gesprek plaatsvinden en het advies heroverwogen worden. Het advies voor het Voortgezet Onderwijs is gebaseerd op een aantal componenten:

- het dossier van de leerling, met daarin o.a. de observaties van de leerkracht

- de schoolrapporten met daarin o.a. de resultaten van de methodegebonden toetsen

- de gegevens van het Cito Leerling Volgsysteem

De leerkracht van groep 8 draagt zorg voor de overdracht van een onderwijskundig rapport bij de overgang naar het Voortgezet Onderwijs en gaat in gesprek met een leidinggevende van de VO-school om te zorgen voor een goede overdracht.

5.22. Tussen Schoolse Opvang (TSO)

TSO Haaksbergen verzorgt de Tussen Schoolse Opvang (het tussen de middag overblijven op school). Meer informatie hierover vindt u op de website: www.tsohaaksbergen.nl Onder begeleiding van overblijfkrachten eten kinderen gezamenlijk hun meegebrachte lunchpakket. Daarna is er de mogelijkheid om te spelen. Kinderen kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag* (* minimaal 4 abonnementen) overblijven op school. Kinderen die een abonnement hebben en dus op vaste dagen overblijven moeten afgemeld worden als zij niet komen, bijvoorbeeld bij ziekte. (Let op: Zijn kinderen vrij van school door bijvoorbeeld een werkmiddag dan gaan we ervan uit dat ze niet komen. Het is dan wel mogelijk uw kind tot 13.00 uur over te laten blijven, dit moet u ’s morgens voor 9.00 uur melden bij de coördinator.) Afmelden kan door te bellen, sms’en, mailen of what’s appen. Bekers, broodtrommels en andere spullen moeten van naam worden voorzien. Het meegeven van snoep vinden wij niet wenselijk. Verpakkingsmateriaal wordt weer mee naar huis genomen omdat te voorkomen dat de afvalcontainer van school overvol raakt. Kinderen uit groep 7 en 8 komen wel eens met de mededeling dat ze tussen de middag nog een boodschap moeten doen voor hun ouders. De overblijfkrachten kunnen niet controleren of dit werkelijk zo is. In overleg kan er veel, daarom bel even met de coördinator voor 9.00 uur om dit soort zaken te bespreken. Hieronder in het kort hoe de betaling van een abonnement en incidentele TSO in zijn werk gaat: U gaat een abonnement aan tot einde groep 8. Elk schooljaar kijken we of TSO op school nodig is en worden leerlingen aangemeld. Als TSO niet meer nodig is en de leerling niet wordt aangemeld voor het nieuwe schooljaar dan stopt het abonnement automatisch. U kunt uiteraard tussentijds uw abonnement opzeggen door het mutatieformulier schriftelijk in te leveren. Wij hanteren een opzegtermijn van één maand. Tevens kunt gebruik maken van incidentele afname (ook naast het abonnement op vaste dagen). Bij abonnementen en incidentele TSO vindt een maandelijkse incasso plaats. Per maand wordt bekeken hoe vaak u gebruik heeft gemaakt van TSO en wordt het verschuldigde bedrag van uw rekening afgeboekt.

Let op: U betaalt voor beschikbaarheid van vaste dagen voor een TSO plaats, niet voor afname. Is een kind opgegeven voor de vaste TSO, maar blijft het kind op die dag bij nader inzien niet over, dan vindt er geen restitutie van kosten plaats. Wel kunt u in overleg met de coördinator schuiven met de dagen (alleen in dezelfde week).

Page 29: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -29-

Dit geldt niet voor de feestdagen. Voor zowel het aanvragen van een abonnement als incidentele afname dient u een inschrijfformulier in te vullen en af te geven bij of op te sturen naar: TSO Haaksbergen Goorsestraat 187 7482CE St. Isidorushoeve (Ondertekend scannen of fotograferen en mailen naar [email protected] kan ook. U kunt de formulieren downloaden bij www.tsohaaksbergen.nl Bij de overblijfkrachten liggen ook inschrijfformulieren en mutatieformulieren.) Toelichting prijzen abonnement per schooljaar 2016-2017

Abonnement Prijs jaarabonnement Per maand

1 dag per week 120,00 12,00

2 dagen per week 240,00 24,00

3 dagen per week 360,00 36,00

4 dagen per week 480,00 48,00

U betaalt in 10 termijnen. De maanden juli en augustus worden niet geïncasseerd. Betaling geschiedt uitsluitend via automatische incasso. Ouders die onregelmatig werken kunnen in overleg met de coördinator een abonnement afnemen. U neemt dat gemiddeld eens per week een dag TSO af en de dagen worden vooraf vastgesteld. U kunt in dezelfde week ruilen met de dagen (dit moet uiterlijk 09.00 uur doorgegeven worden aan de TSO coördinator). Achteraf ruilen is niet mogelijk. Er is ook incidentele afname mogelijk, waarbij het dagtarief van €3,50 per kind wordt berekend. Spreekuurtijden 2016 / 2017 voor aan en afmeldingen: Maandag : 07.30 uur t/m 09.00 uur Dinsdag : 07.30 uur t/m 09.00 uur Donderdag : 07.30 uur t/m 09.00 uur Vrijdag : 08.00 uur t/m 09.00 uur Voor vragen en informatie over de TSO kunt u op TSO dagen tot 14.00 uur bellen, what’s appen, sms’en of mailen. De actuele gegevens, ook over eventuele (prijs-)wijzigingen kunt u altijd vinden op www.tsohaaksbergen.nl Ange Scholten (TSO coordinator) TSO Haaksbergen Goorsestraat 187 7482CE St. Isidorushoeve E: [email protected] T: 06-13070075

Page 30: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -30-

5.23. Buitenschoolse opvang.

Buitenschoolse opvang. Sinds 1 augustus 2007 zijn schoolbesturen, op basis van artikel 45 van de WPO, verantwoordelijk voor het organiseren van de aansluiting tussen onderwijs en de buitenschoolse opvang. De schoolbesturen voor basisonderwijs in de gemeente Haaksbergen hebben gezamenlijk convenanten afgesloten met belangstellende aanbieders van buitenschoolse opvang in Haaksbergen. Te weten: Smallsteps (voorheen Catalpa) , Kinderopvang SKE humanitas en Kinderopvang Bloesem. Ouders hebben te allen tijde vrije keuze voor wat betreft opvang van hun kind en kunnen dus ook voor een andere aanbieder kiezen dan de voorgenoemde. Het voordeel van het aanbod via de schoolbesturen is dat vooraf is gecheckt of de kinderopvang aan alle wettelijke kwaliteitseisen voldoet en dat er algemeen operationele afspraken zijn gemaakt. Als u als ouder voor een andere aanbieder kiest zult u zelf de betrouwbaarheid en het voldoen aan wettelijke eisen van het aanbod moeten checken. Informatie over buitenschoolse opvang kan worden verkregen op de scholen of via direct contact met de aanbieders. Hieronder stellen de opvangorganisaties zich aan u voor.

Buitenschoolse opvang Smallsteps Buitenspel Smallsteps Buitenspel maakt gebruik van het hele clubhuis van voetbalvereniging de Bon Boys. Dat betekent elke dag voetballen, handballen of de speeltuin in. Binnen kunnen de kinderen heerlijk spelen, knutselen of ontspannen. In deze uitdagende, maar veilige omgeving kunnen de kinderen zich stap voor stap ontwikkelen. Onze goed getrainde pedagogisch medewerkers zorgen elke dag weer voor leuke sport- en spelactiviteiten. Kinderen vanaf zes jaar kunnen zich aanmelden voor de kinderraad. Wij horen namelijk graag wat zij willen doen. De raad vergadert eens in de twee maanden. Dan beslissen we samen wat we de komende tijd gaan doen en welk nieuw speelgoed daarvoor nodig is. Wij bieden standaard-, flexibele- en vakantieopvang. Ook voor voorschoolse opvang kunt u bij ons terecht (op Smallsteps Eigenwijs). Tijdens de vakanties plannen we bijzondere uitstapjes en activiteiten, omdat de kinderen dan de hele dag bij ons zijn. Kom maar eens kijken! We leiden je graag rond op de buitenschoolse opvang. Of ga naar www.bso-buitenspel.nl voor meer informatie.

Buitenschoolse- en voorschoolse opvang van SKH; Van alles te doen!

Zoekt u een BSO voor uw kind?U wilt het beste voor uw kind en stelt hoge eisen aan de kinderopvang. Logisch!

Page 31: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -31-

Dus zoekt u een veilige plek - waar genoeg ruimte is om te spelen, - waar uw kind zich niet verveelt, - waar genoeg uitdaging is, maar uw kind ook even kan chillen (alleen of met vrienden), - waar uw kind aandacht krijgt, - waar creatieve pedagogisch medewerkers steeds weer leuke activiteiten bedenken, - én waar uw kind het leuk heeft en graag naar toe wil gaan. Kinderopvang Humanitas, regio SKE heeft zo’n plek voor uw kind! Wij bieden Goede, professionele BSO voor kinderen van 4-13 jaar bij u in de buurt. BSO Opvang voor schooltijd, na schooltijd en/of in de vakanties. Een gezellige en vertrouwde plek om te spelen of te relaxen. Met heel veel leuke activiteiten zoals toneel, dans, sport, kunst, enzovoorts. De BSO van regio SKE is open vanaf 14.15 tot 18.15. eventuele verlenging is mogelijk!

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met locatie manager Nathalie Gribbroek 053-2030260 of via [email protected]. Of kom gewoon een keer meespelen, gratis!

Bloesem Kinderopvang BSO Opvang na schooltijd en in de vakanties in een huiselijke en warme sfeer voor alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar. We hebben een locatie voor kinderen van 4 jaar t/m 7 jaar en een locatie voor kinderen van 8 jaar t/m 13 jaar. Door de leeftijdsgroepen te splitsen kunnen we nog meer inspelen op de behoeftes passend bij de leeftijd van het kind. We hebben eigen taxi busjes waarmee de leid(st)ers de kinderen ophalen bij school. Uitgangspunt van onze bso is vrijheid om te doen waar je zin in hebt! Een BSO middag wordt gezien als vrije tijd van het kind. Een kind kan ontspannen na een intensieve schooldag maar kan ook kiezen om aan te sluiten bij een activiteit, te denken valt aan koken, knutselen, toneel, dansen, samen een spel spelen, voorlezen of een buitenactiviteit. Voor vrij spel is er meer dan voldoende spelmateriaal aanwezig in de verschillende speelkamers. Zo kunnen de kinderen kiezen voor de knutselkamer, de leeskamer, het theater, de tv kamer en de speelkamer met de verschillende hoeken aan de Irenesingel. Wat betreft de buitenruimte hebben ze ook hier de beschikking over allerlei tuinkamers. Een klimhoek, een moestuin, een ervaringstuin, een heuse pipo wagen en een heerlijk grasveld om lekker op te kunnen zitten. Onze 8+ BSO leent zich bij uitstek om buiten te gaan sporten eventueel bij de verschillende sport verenigingen, je te verdiepen in techniek, of om er lekker op uit te trekken in het bos. Wij nodigen u van harte uit om een keer een kijkje te komen nemen! Meer informatie vindt u op : www.bloesemkinderopvang.nl

Page 32: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -32-

5.24. Buitenschoolse activiteiten

Jaarlijks wordt door leerlingen van onze school deelgenomen aan buitenschoolse activiteiten, zoals sportdagen, sporttoernooien, excursies, schoolreisje, driedaagse voor groep 8. Meestal is de deelname kosteloos. Voor een enkele activiteit wordt een extra bijdrage van de ouders gevraagd. Voor onze school geldt dit soms voor een schoolreisje (eens per 4 jaar gaan wij met de bus) en de driedaagse van groep 8.

Page 33: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -33-

6. DE LEERKRACHTEN

6.1. De medewerkers van onze school

De collega’s met hun desbetreffende functie binnen de school:

LEERKRACHTEN

Dhr. drs. L. (Léon) Klaczynski

Directeur

Mevr. M. (Marian)

Jansen - Scharenborg

Leerkracht gr. 1/2

Intern begeleider

Stagebegeleider

Mevr. J. (Joyce)

Nijhuis

Leerkracht gr. 3/(4)

Intern begeleider

Bouwcoördinator

Mevr. M. (Marja)

Ticheler

Leerkracht gr. (3)/4

ICC-coördinator

MR

Dhr. A. (Arno)

Waanders

Leerkracht gr. 6/(7)

Taal- en leescoördinator

Mevr. J. (Judith)

Asbreuk - Rupert

Leerkracht gr. 1/2

Coördinatie Kanjertraining

Mevr. C. (Chantal)

Eijsink-Hermsen

Leerkracht gr. 4

Schoolcontactpersoon

Mevr. G. (Güler)

Ertas – Küpelioglu

Leerkracht gr. 5

Dhr. N. (Niek)

Engelbarts

Leerkracht gr. 8

Directietaken, ICT-er

Bouw- en rekencoördinator

Mevr. R. (Rian)

Pot-Gorter

Leerkracht gr. 5

Mevr. G. (Gerda)

Lubberink - Wolbers

Leerkracht gr. 1 / 2

MR

Dhr. R. (Robert)

Migchielsen

Leerkracht groep 7/(8)

Page 34: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -34-

Vakleerkracht gym Dhr. F. (Fred) Sterenborg

Vakleerkracht muziek Dhr. H. (Herman) Gunnink

Ambulant begeleider gr. 1 en 2 Mevr. L. (Lemien) Hek

Ambulant begeleider gr. 3t/m 8 Mevr. H. (Hanneke) Hassink

Technische dienst Dhr. P. (Paul) Kingsland

Interieurverzorging Dhr. R. (Rudy) Busschers

Conciërge Dhr. H. (Henk) Spijkerman

De dagelijkse zorg voor de leerlingen, de groep en de school wordt verzorgd door de leerkrachten. Juf Marian en juf Joyce zijn op vaste tijden vrijgesteld van lesgeven om uitvoering te kunnen geven aan hun taken als Intern Begeleiders (voor de zorgleerlingen). Juf Marian is naast intern begeleider ook onze Interne Opleidingsbegeleider (IOB) voor onze stagiaires. Meneer Fred verzorgt op donderdagmiddag een aantal gymlessen als vakleerkracht en op maandag de MRT-lessen voor de groepen t/m groep 3. Er is ook hulp voor de kinderen bij bepaalde spraak- en/of taalproblemen. Deze wordt deels op school en deels via de logopediepraktijken in Haaksbergen in overleg met de ouders uitgevoerd. Indien gewenst kunnen wij ondersteuning vragen van leerkrachten uit het speciaal basisonderwijs en het samenwerkingsverband passend onderwijs. We werken bijvoorbeeld nauw samen met de Diekmaatschool uit Neede en de Zevensprong uit Hengelo. Deze ambulant begeleiders komen dan op school om, samen met de leerkracht te kijken hoe een kind het beste geholpen kan worden. Voor technische problemen kunnen wij een beroep doen op de technische dienst van ons bestuur. De heer Paul Kingsland is hiervan de coördinator, die dit samen met onze conciërge Henk Spijkerman dan voor ons regelt. Verder worden er veel ‘klussen’ samen met de ouderraad, tuinploeg en vrijwillige ouders in en om school uitgevoerd. Hiervoor zijn we zeer erkentelijk!

6.2. (ziekte-)vervanging leerkrachten

In deze schoolgids willen we ook even stil staan bij de vervanging bij ziekte, studiedagen etc. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het mobiliteitscentrum dat voor ons in goed overleg de zaken netjes regelt. Bij kortdurende- of langduriger vervanging spelen er ook zaken die soms best lastig zijn. Daarover heeft u vast het nodige gehoord of gelezen in de media. Het belang van de leerlingen in de groepen stellen wij altijd voorop en wij zullen echt bij hoge uitzondering overgaan tot het naar huis sturen van leerlingen. Dit gebeurt dan altijd met berichtgeving vooraf. Tot nu toe is dat bij ons nog nooit gebeurd. Laten we hopen dat dat zo blijft. Er wordt vanuit de onderwijs- en bonden van ouders en besturen de nodige druk uitgeoefend bij de regering om de gevolgen van de nieuwe wetgeving over tijdelijke contracten voor het onderwijs kritisch te bekijken op de onbedoelde gevolgen daarvan. We kiezen er bij bijzonderheden rond de vervanging voor om niet elke keer alle ouders bericht te geven, alleen voor die groepen die het betreft.

6.3. Naar huis sturen van leerlingen

De afgelopen jaren is het vinden van vervanging bij ziekte en/of verlof van leerkrachten in het onderwijs een toenemend probleem geworden. In de nabije toekomst zal dit probleem alleen maar groter worden. Tijdens de schooldagen wordt onderwijs gegeven aan de leerlingen die op de school staan ingeschreven. De school is dan verantwoordelijk voor het toezicht op deze leerlingen. Bij lesuitval tijdens de schooldagen moet de school zorgen voor een adequate opvang van de leerlingen. Ouders moeten er vanuit kunnen gaan dat de school gedurende de schooldag, ongeacht of de leerlingen les ontvangen, toezicht houdt. Wanneer er door onvoorziene omstandigheden, onverwacht ziekteverzuim is, dan zullen de leerlingen de eerste dag zeker niet naar huis worden gestuurd. Is het vooraf duidelijk dat ook de volgende dag/dagen de leerlingen geen onderwijs kunnen krijgen, zal de directie de leerlingen een brief meegeven met een mededeling hierover.

Page 35: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -35-

Wanneer de periode dat de leerlingen geen onderwijs krijgen langer duurt, zullen de lesvrije dagen over meerdere groepen verdeeld worden. Maar voordat de leerlingen thuis moeten blijven, zijn de volgende mogelijkheden van opvang bekeken:

• Kunnen er groepen gecombineerd worden?

• Kunnen de leerlingen over andere groepen verdeeld worden?

• Kan intern vervanging geregeld worden door het inzetten van vakleerkracht, Intern Begeleider, ambulante tijd directie, stagiaire, enz.

Deze interne vervanging moeten we zoveel mogelijk beperken. Dit om te vermijden dat ook deze werkzaamheden teveel in de knel komen. Indien groepen thuis moeten blijven, wordt daar melding van gedaan aan het bestuur en aan de inspectie voor het basisonderwijs. Dit protocol wordt 4-jaarlijks besproken en via de schoolgids gecommuniceerd naar alle betrokkenen bij onze school.

6.4. Begeleiding en inzet van stagiaires

Onze school neemt, indien mogelijk, elk jaar een aantal studenten op van opleidingsinstituten zoals Hogeschool Saxion en verschillende opleidingen vanuit het MBO via de ROC’s. Jaarlijks zijn dat stagiaires die in bepaalde groepen worden geplaatst om daar praktijkervaring op te doen. We streven er naar ze over de diverse groepen te spreiden. Er is een samenwerkingsverband afgesloten met Saxion Hogescholen waarbij we officieel opleidingsschool van deze pabo geworden zijn. Dit betekent o.m. dat we structurele inzet van lio-leerkrachten binnen onze school opnemen. Deze leerkrachten worden daarbij begeleid door onze intern opleidingsbegeleider Marian Jansen. We weten niet zeker of er altijd lio-leerkrachten beschikbaar zijn, maar waar mogelijk zetten we deze jonge collega’s graag in.

6.5. Scholing van het team

Omdat we onderdeel uitmaken van een zich steeds veranderende maatschappij met steeds veranderende inzichten blijft het noodzakelijk om daar als team zijnde oog voor te hebben. Op die manier proberen we ontwikkelingen en veranderende inzichten te volgen en ons eigen te maken. Dit gebeurt o.a. door het deelnemen aan diverse scholingsactiviteiten voor het team als geheel of voor leerkrachten als individuen. In het hoofdstuk over de ontwikkeling van het onderwijs ziet u de speerpunten voor het komende schooljaar.

Page 36: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -36-

7. DE OUDERS

7.1. De Medezeggenschapsraad

MR, de medezeggenschapsraad De Medezeggenschapsraad is binnen het schoolgebeuren een beleidsorgaan en een inspraakorgaan van ouders en personeel met als doelen:

Het beïnvloeden van het beleid van het Schoolbestuur namens de ouders en het personeel. (Dat wil zeggen invloed uitoefenen op de besluitvorming van het Bestuur. Dit kan zij doen met behulp van haar reglementair vastgestelde rechten en bevoegdheden.)

Het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg. In de MR van onze school zijn enkele ouders en teamleden vertegenwoordigd. De MR is een spreekbuis van u en voor u als ouders. Er wordt gewerkt volgens een jaarplan. In dat jaarplan staat grofweg per maand aangegeven waar we in die periode mee te maken krijgen. Het loopt uiteen van het instemmen met de schoolgids aan het begin van een nieuw schooljaar tot het toezien hoe de overblijfregeling binnen de school geregeld is. Ook wordt actief meegedacht en geadviseerd over onderwerpen als de formatie, de begroting en huisvesting. De MR vergadert zo`n vijf tot zes keer per jaar, de vergaderingen zijn openbaar. De notulen van de vergaderingen worden geplaatst op de website van de school. Zo kunt u te allen tijde inzien wat de MR mede namens u beslist en/of adviseert. De MR probeert altijd wat van zich te laten horen in de nieuwsbrieven. MR leden in het schooljaar 2016 – 2017: Namens de ouders: Ellen Ottenschot, tel: 06-53220638 Marieke Vogt, tel: 06-46573349 Namens het team: Marja Ticheler, tel: 053-5721808 (via school) Gerda Lubberink, tel: 053-5721808 (via school) Voorts heeft de directeur, met een adviserende stem, zitting in de MR

7.2. Informatie van de Ouderraad

Onze OR bestaat uit een aantal enthousiaste ouders, wij proberen om met de hulp van alle ouders en het team leuke activiteiten te organiseren. De OR bestaat op dit moment uit 9leden, ieder jaar wordt er een taakverdeling gemaakt welke ook op de school site kunt terugvinden. Zo weet u bij wie u terecht kunt met vragen. Als er hulp gevraagd wordt voor activiteiten dan zal de betreffende leerkracht u om hulp vragen middels mail. Wij kunnen niet zonder de hulp van de andere ouders! Tevens innen wij jaarlijks de ouderbijdrage, hiervan bekostigen wij o.a. schoolreisjes, Sinterklaas, Pasen en andere feestelijkheden op school. De ouderbijdrage alleen is hiervoor niet voldoende. Vandaar dat wij ook een aantal activiteiten hebben om geld te verdienen voor school, waaronder de kledinginzameling en het inzamelen van oud papier. Elke klas heeft een contactpersoon die aanspreekpunt is voor de OR en de leerkracht. Deze worden het begin van het schooljaar bekend gemaakt en medegedeeld aan ouders tijdens de eerste informatiebijeenkomst met de groepsleerkracht. Hopelijk hebben wij u hiermee een beetje geïnformeerd over de OR. Met vragen en opmerkingen bent u altijd van harte welkom.

Page 37: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -37-

Leden ouderraad schooljaar 2016 – 2017:

Naam + functie Adres : Email-adres :

Ouderraad PJ

Melanie van Lochem (voorzitter)

Fazantstraat 3 7481BG Haaksbergen

[email protected]

Ilse Elsweier (penningmeester)

Kievitstraat 1 7481BW Haaksbergen

[email protected]

Jolanda Hannink (notulist)

Boerenmaat 49 7481 DV Haaksbergen

[email protected]

Richard Boonk Aert van Nesstraat 14 7482 BV Haaksbergen

[email protected]

Meris Yetisgen Enschedesestraat 48 7481CS Haaksbergen

[email protected]

Rachel Folmer Kortenaerstraat 25 7481DS Haaksbergen

[email protected]

Ilse Mentink Waandersstraat 3 7481 LK Haaksbergen

[email protected]

Martin Wissink Döpperstraat 11 7481 DT Haaksbergen

[email protected]

Patrick Wegdam Waandersstraat 18 7481 LJ Haaksbergen

[email protected]

Page 38: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -38-

7.3. Informatiebronnen

In deze schoolgids staan veel belangrijke data die voor u en de school van belang zijn dit schooljaar. Op de toegevoegde infokalender kunt u zelf verdere of veranderde belangrijke zaken bijhouden. Verder wordt u door het schooljaar heen op de hoogte gehouden van allerlei zaken middels de ‘Roze Brieven’. Daarin vindt u aanvullende informatie van de school, OR en medezeggenschapsraad. Tot slot verwijzen wij u graag nog naar een andere belangrijke informatiebron, onze website www.pausjoannes.com.

7.4. Hulp van ouders

Op een school en in een schooljaar worden er vele activiteiten georganiseerd waarbij hulp van ouders onontbeerlijk is. Daarom laat de school in overleg met de OR een ouderhulpbrief uitgaan. Deze wordt aan het begin van het schooljaar meegegeven en daarop kunt u aangeven met welke activiteiten u zou kunnen en willen helpen.

Page 39: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -39-

7.5. Klachtenregeling

Met de inwerkingtreding van de Kwaliteitswet zijn schoolbesturen verplicht een klachtenregeling te hebben. Met deze regeling beoogt het bestuur van de Stichting Keender een zorgvuldige behandeling van klachten. De Stichting Keender wil haar leerlingen en medewerkers een veilig en uitdagend leer- en werkklimaat bieden. Wat betekent dat voor onze school? Overal waar mensen samen leven en werken, ook op onze school, zijn voor een goede gang van zaken regels en afspraken nodig. Net als in de gewone maatschappij hebben regels en afspraken voor een groot deel betrekking op gezondheid en veiligheid en worden ze uit preventief oogpunt vastgesteld. Toch kan het voorkomen dat u het ergens niet mee eens bent. Naast ouders en (oud)leerlingen kan eenieder die deel uitmaakt van de school klachten indienen. Deze klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag en personeel, of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de school. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg worden opgelost. Daarnaast is er gelegenheid om regelrecht contact op te nemen met de externe onafhankelijke klachtencommissie. Deze klachtencommissie kunt u bereiken via de secretaris, telefoon 074-2438632 of 06-30416884 In onderstaand schema wordt aangegeven over welke klachten het gaat en welke stappen daarbij kunnen worden ondernomen

Klacht van onderwijskundige aard, o.a.:

Klacht van schoolorganisatorische aard

(maatregelen, nalatigheid)

Klacht over ongewenste gedragingen:

- Methode - Aanpassing programma - Toetsing, beoordeling - Pedagogische

benadering

- Vakanties, vrije dagen - Ouderbijdrage - Schoonmaken

- Seksuele intimidatie - Agressie - Geweld - Racisme - Discriminatie - Pesten

Gesprek met groepsleerkracht Gesprek met groepsleerkracht

Gesprek met interne vertrouwenspersoon op school

Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met schoolleiding

Gesprek met schoolleiding Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met schoolleiding

Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met externe vertrouwenspersoon

Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met externe vertrouwenspersoon

Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met externe vertrouwenspersoon

Indien geen bevredigend resultaat: klacht indienen bij klachtencommissie

Indien geen bevredigend resultaat: klacht indienen bij klachtencommissie

Indien geen bevredigend resultaat: klacht indienen bij klachtencommissie

Behandeling klacht door klachtencommissie

Bevoegd gezag neemt maatregelen

Page 40: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -40-

1. De interne vertrouwenspersoon bij ons op school is: Chantal Eijsink tel: 053-5721808 Deze interne vertrouwenspersoon is benoemd door het bevoegd gezag. Hij/zij zal u eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. De interne vertrouwenspersoon op school: - Is het aanspreekpunt bij klachten binnen onze school; - Zorgt voor eerste opvang van de klager; - Geeft informatie over de klachtenprocedure; - Zorgt ervoor dat teamleden, ouders en leerlingen op de hoogte worden gebracht van zijn of

haar taak en rol; - Neemt initiatieven om preventieactiviteiten binnen school op te zetten; - Verwijst door naar de externe vertrouwenspersoon.

2. De externe vertrouwenspersonen zijn:

Mevr. J. Kuypers-van Hulten Lansinkstraat 51 7481 JN Haaksbergen Telefoon: 053-5723258 e-mail: [email protected] of [email protected] Dhr. H. van ’t Erve Richterstraat 53 7482 ZV Haaksbergen Telefoon: 053-5721760 e-mail: [email protected] De externe vertrouwenspersonen zijn benoemd door het bevoegd gezag, voor alle scholen onder de Stichting Keender. De externe vertrouwenspersonen hebben geen onderlinge verdeling van scholen en taken. De externe vertrouwenspersoon: - Probeert de klacht door bemiddeling op te lossen; - Gaat na of de klacht terecht is en kan begeleiden bij de procedure; - Kan de klager in overweging geven de klacht bij het bevoegd gezag of de klachtencommissie

in te dienen; - Kan de klager ondersteunen en begeleiden en evt. bijstand verlenen bij het doen van aangifte

bij de politie; - Kan doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverleningsinstanties.

3. Wanneer de directie van de school, de vertrouwenspersoon en het bevoegd gezag de klachten niet

op een bevredigende manier kunnen afhandelen, kan de klager bij een onafhankelijke klachtencommissie terecht. De Stichting Keender heeft zich aangesloten bij een regionale klachtencommissie. De vertrouwenspersoon wijst u de weg naar de klachtencommissie en zal u begeleiden bij een klachtenprocedure. Deze klachtenregeling ligt op school desgewenst ook ter inzage.

7.6. Ouderbijdrage

De OR organiseert voor de kinderen meerdere actviteiten, van Sint en kerst, tot schoolreisjes en eens een keer een tractatie. Daarvoor heeft de OR wel geldelijke middelen nodig om dit te kunnen uitvoeren. Daarvoor wordt van de ouders een van (overheidswege vrijwillige) bijdrage gevraagd in de kosten. Jaarlijks wordt u hiervoor door de OR middels een apart schrijven benaderd. De hoogte van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2016 - 2017 is vastgesteld op 32,50 euro per kind.

Page 41: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -41-

7.7. Schoolverzekering leerlingen

Ongevallenvoorziening Het bestuur van de Keender heeft een schoolongevallenverzekering afgesloten voor de leerlingen en de medewerkers van haar scholen. De verzekering is uitsluitend van toepassing op ongevallen die de leerlingen en medewerkers overkomen tijdens de schooluren, activiteiten in schoolverband, uitstapjes en excursies van een dag(deel) en tijdens het rechtstreeks komen naar de school en het weggaan van de school of de plaats waar de activiteiten, respectievelijk de werkzaamheden plaatsvinden. De verzekerde bedragen betreffen:

• overlijden als gevolg van een ongeval;

• algehele blijvende invaliditeit als gevolg van het ongeval;

• geneeskundige kosten na een ongeval en

• tandheelkundige kosten na een ongeval. De geneeskundige en tandheelkundige kosten moeten altijd in eerste instantie worden ingediend bij de ziektekostenverzekeraar van de betrokken leerlingen of die van de ouders/verzorgers c.q. de ziektekostenverzekeraar van de betrokken medewerkers. Indien geen of geen gehele vergoeding plaatsvindt, kan een beroep worden gedaan op de schoolverzekering die in deze zin dus altijd aanvullend is op de eigen verzekering. Vrijwilligers zijn van bestuurszijde dus niet verzekerd tegen ongevallen. Schade toegebracht aan derden Het bestuur en/of zijn medewerkers en/of de vrijwilligers en/of zijn leerlingen kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade aan anderen toegebracht. Het bestuur heeft zichzelf verzekerd en de medewerkers, vrijwilligers en leerlingen van haar scholen eveneens tegen dit risico door middel van een zgn. WA-verzekering. Dit alles betekent overigens niet dat alle geleden schade wordt vergoed en dat in alle gevallen aansprakelijkheid wordt erkend. Elk geval wordt apart beoordeeld. Voor erkenning van aansprakelijkheid moet vaststaan dat een leerkracht, een vrijwilliger of andere medewerker nalatigheid (artikel 6:162 BW en artikel 6:163 BW) kan worden verweten. Bij schade toegebracht door een leerling moet vaststaan dat een leerkracht, een vrijwilliger of andere medewerker nalatig is geweest, omdat zij onvoldoende toezicht hebben gehouden. Degene die het bestuur en/of zijn medewerker(s) c.q. vrijwilligers aansprakelijk stelt, moet aantonen dat er van onvoldoende toezicht en dus van nalatigheid sprake is geweest. Verlies, diefstal en vernieling Het bestuur heeft géén verzekering voor leerlingen, medewerkers en/of vrijwilligers tegen verlies, diefstal of vernieling van eigen spullen. Gebruik privé-auto’s voor schoolactiviteiten Het bestuur heeft géén verzekering voor schade aan privé-auto's of voor schade die veroorzaakt is door het gebruik van privé auto’s, die het gevolg zijn van activiteiten in schoolverband. Evenmin kent het bestuur een verzekering tegen letselschade van inzittenden bij het gebruik van privéauto’s bij schoolactiviteiten. Het beschikbaar stellen van privéauto´s voor schoolactiviteiten geschiedt dus altijd op eigen risico. Als ouders mee willen helpen met het vervoer van leerlingen naar activiteiten buiten de school en men maakt gebruik van privéauto’s, dan moet de eigenaar een inzittendenverzekering hebben afgesloten. Een afschrift van de bijzondere voorwaarden van de schoolongevallenverzekering en de verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid is verkrijgbaar op school of bij het Onderwijsbureau Twente te Borne. Als een leerling schade,(on-)opzettelijk veroorzaakt aan het gebouw (bijvoorbeeld glasschade) dan zal de school de schade verhalen op de ouders/verzorgers.

Page 42: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -42-

7.8. Persoonlijke eigendommen

Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor vermissing van persoonlijke eigendommen. Op school is er uiteraard een vorm van toezicht op elkaar en de persoonlijke eigendommen van leerlingen, leerkrachten, ouders en andere bezoekers van onze school. Toch kan het voorkomen dat persoonlijke (waardevolle) eigendommen vermist raken. De school kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van grove nalatigheid. Dit geldt ook voor het meenemen van persoonlijke eigendommen naar andere (buitenschoolse) activiteiten, zoals het meenemen van de fiets naar de sportzaal, een i-pad, telefoon, schoolreisjes of excursies. Ook is het niet mogelijk een verzekering hiervoor af te sluiten. Het meenemen van dergelijke persoonlijke eigendommen gebeurt dus op eigen risico.

Page 43: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -43-

8. DE SCHOOL IN HAAR OMGEVING

8.1. School en omgeving

De tijd dat scholen zelfstandig opererende organisaties zijn, ligt ver achter ons. Veel gebeurt in samenwerking met andere scholen of instellingen die de school ten dienste staan. Natuurlijk heeft elke school wel de mogelijkheid zichzelf te profileren binnen dat geheel. Het is de verantwoordelijkheid van de individuele school om aan de eigen kwaliteit te werken. Dat dit in gezamenlijkheid mogelijk is, is al jaren een groot goed binnen het Haaksbergse basisonderwijs. De gezamenlijkheid vinden we terug in een aantal die wij hier noemen:

8.1.1. De KEENDER-scholen Wilt u meer weten over de andere scholen binnen ons bestuur? Kijk gerust eens op www.keender.nl

8.1.2. Directie Overleg Basis Onderwijs Alle basisscholen uit Haaksbergen hebben 5x per jaar overleg met elkaar. Het DOBO heeft een aantal werkgroepen gevormd om sturing te geven aan bijvoorbeeld computerontwikkeling, culturele activiteiten, sportactiviteiten, aannamebeleid leerlingen, zorgbreedteontwikkeling, enz.

8.1.3. Gezondheidsdienst, schoolarts Gezond opgroeien en een goede ontwikkeling zijn belangrijk voor kinderen. Wij, Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Regio Twente, helpen u hier graag bij. In de basisschoolperiode komen wij op school in groep 2 en 7 voor een preventief

gezondheidsonderzoek. Wij kijken dan naar de lichamelijke, geestelijke, cognitieve en psychosociale ontwikkeling van kinderen. De laatste jaren zien wij, ook landelijk, dat steeds meer kinderen extra aandacht nodig hebben. In 2011 zijn wij daarom gestart met de Triage-methodiek, een vernieuwde onderzoeksmethode. We zien nog steeds elk kind en hebben daarnaast meer ruimte voor zorg op maat. Hoe gaat het preventief gezondheidsonderzoek? Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan vragen wij aan u, ouders of verzorgers, twee vragenlijsten in te vullen. Deze ontvangt u via school van ons. Ook wordt de leerkracht gevraagd om mogelijke aandachtspunten op een lijst aan te geven. Samen met het JGZ-dossier geeft dit een beeld van uw kind. Op school krijgt uw kind een korte algemene controle. Na een gesprekje worden het gezichtsvermogen, het gehoor, de lengte en het gewicht van uw kind gecontroleerd. Hiervoor hoeft uw kind zich niet uit te kleden. Om u te informeren over de bevindingen krijgt uw kind hierover een formulier mee naar huis. De controle vindt plaats in de vertrouwde omgeving van uw kind, op school. Wij vinden het voor de kinderen belangrijk dat zij de doktersassistente al kennen voor de controle. Daarom stelt zij zich vooraf in de groep voor. Eventueel vervolg Mogelijk heeft uw kind extra aandacht nodig. Dan wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor een aanvullend onderzoek op het spreekuur van de arts of verpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg. De uitnodiging voor dit vervolgonderzoek wordt dan naar uw huisadres gestuurd.

Page 44: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -44-

Voordelen van de Triage-methodiek 1. Alle kinderen zijn en blijven goed in beeld. 2. Het bereik van kinderen is groter. 3. Er zijn minder verstoringen in de klas. 4. Ouders hoeven geen vrij te nemen voor de eerste algemene controle op school. 5. Artsen en verpleegkundigen hebben meer ruimte om snel in te spelen op (zorg)vragen. Samenwerking met school Wij hebben regelmatig contact met school naar aanleiding van de preventieve onderzoeken en de spreekuren op school. Daarnaast nemen we, als JGZ, ook deel aan de zorg overleggen of zorg adviesteams (ZAT). In deze overleggen worden, in goed overleg met ouders of verzorgers, kinderen besproken die extra aandacht nodig hebben. Aan deze overleggen nemen, naast de IB-er van school, het maatschappelijk werk en bijvoorbeeld de schoolbegeleidingsdienst deel. Hierdoor kan bij (zorg)vragen, in een vroegtijdig stadium, een duidelijk advies gegeven worden. Wilt u meer informatie? Op onze website www.ggdtwente.nl vindt u de meest actuele informatie van de JGZ. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen door te bellen met 053 – 487 69 30. De JGZ roept uw kind zelf op voor een onderzoek op school. Dat onderzoek wordt gedaan door de schoolverpleegkundige en/of de schoolarts. De school geeft informatie aan de JGZ om dit te helpen uitvoeren. Die informatie bestaat uit: geboortedatum, adres, postcode, BSN, school inclusief vestigingslocatie en groep of leerjaar. De JGZ weet dan dat uw kind op onze school zit en in welke groep. Heeft u hier vragen over of bezwaren tegen deze informatieoverdracht, dan kunt u contact opnemen met de schooldirecteur. Dit dient U dan kenbaar te maken voor 1 september. Meldcode Op onze school hebben wij sinds kort de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ ingevoerd. De meldcode is een praktisch stappenplan, waarin in vijf stappen beschreven wordt hoe te handelen wanneer huiselijk geweld of kindermishandeling wordt gesignaleerd. Het doel van de meldcode is:

Sneller en adequater hulp bieden bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling om het geweld te stoppen.

Bevorderen vroegsignalering.

Uniforme en intersectorale werkwijze. De meldcode van school is gebaseerd op het landelijke basismodel en in samenspraak met de gemeente en diverse instanties opgesteld. Het werken met de meldcode is binnen de sector onderwijs door het ministerie van VWS landelijk verplicht gesteld. Jeugdtandverzorging De Jeugdtandverzorging komt 2x per jaar naar school om de gebitten van de deelnemende kinderen te controleren en zo nodig te behandelen. Vanaf 6 jaar krijgen deze kinderen een halfjaarlijkse fluoride behandeling en verzorgt de Jeugdtandverzorging ook gebitsregulatie. Bij kinderen uit de groepen 1 en 2 worden ook de ouders uitgenodigd. Aanmeldingsformulieren zijn op school verkrijgbaar.

Page 45: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -45-

8.2. Opleiding en nascholing

Wij onderhouden contacten met de schoolbegeleidingsdienst Expertis. Zij verlenen medewerking bij de gewenste veranderingen in het onderwijs (onderwijsvernieuwing). Dit noemen we systeembegeleiding. Ook verlenen zij medewerking rondom onderwijsondersteuningsvragen van kinderen. Dit staat beschreven in het hoofdstuk over de leerlingenzorg bij ons op school. Een en ander gebeurt altijd in overleg met de ouders. Scholen maken ook steeds meer gebruik van de mogelijkheid andere begeleidingsinstituten te raadplegen.

8.3. Contacten opleidingsinstituten

Onze school stelt ten behoeve van opleidingsinstituten zoals de PABO Edith Stein, ROC Oost Nederland, het Graafschapcollege, PABO Saxion Deventer stageplaatsen beschikbaar. We zijn daarbij ook opleidingsschool van Saxion Hogescholen. Wij willen voor toekomstige leerkrachten een goede en fijne basis bieden voor ontwikkeling van de talenten van deze aankomende collega’s. Wij opleidingsschool zijn en hebben binnen onze school ook een speciaal opgeleide collega (Joyce Nijhuis) voor die in het kader van de begeleiding van de stagiairs een aantal taakuren heeft. Door deze constructie krijgen wij ook eerder zicht o de mogelijke stagiairs en de inzet daarvan voor onze school. Dit werkt erg zinvol en als aanvulling binnen de taakverdeling in ons team.

Page 46: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -46-

9. Cito Eindtoets resultaten Door de ontwikkeling van de kinderen te volgen via een leerlingvolgsysteem, is ons streven erop gericht de kinderen zoveel mogelijk onderwijs op maat aan te bieden (adaptief onderwijs). Op deze manier trachten we te bewerkstelligen dat alle leerlingen de einddoelen van het basisonderwijs bereiken. In het kader van gegevensverstrekking naar het V.O. en als objectief meetinstrument doen alle leerlingen van groep 8 mee aan de CITO toets. De resultaten hiervan worden meegegeven aan de leerlingen en, zo nodig, ook gebruikt door het voortgezet onderwijs i.v.m. hun plaatsingsbeleid. Ook ontvangt elke school het schoolrapport/ schoolresultaat. Hierop is af te lezen hoe de kinderen van onze school gepresteerd hebben t.o.v. andere scholen. Deze gegevens gebruiken wij als school om ons onderwijs eventueel aan te passen op onderdelen en daarmee de kwaliteit te verhogen. De uitstroom van de leerlingen van groep 8 ziet er over de laatste jaren als volgt uit:

2011 2012 2013 2014 2015 2016

HAVO / VWO 50% 40 % 40 % 43 % 44% 46%

VMBO T 29% 40 % 40 % 33 % 38% 27%

VMBO P (BB-KB) 7% 20% 20 % 19 % 18% 12%

LWOO** 20% 7 % 6 % 9 % 13 % 7%

Praktijkonderwijs 5% 8%

** LWOO (LeerWeg Ondersteundend Onderwijs) kan op alle VMBO niveau’s gevolgd worden, dit is dus niet een aparte vorm van onderwijs. Hieronder ziet u de uitslagen van de Cito-eindtoets.

2012 2013 2014 2015 2016

Cito Eindtoets

533,7 536,3 535.5 533,9 539,6

Page 47: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -47-

10. REGELING SCHOOLTIJDEN, VAKANTIE, VRIJ EN AFWEZIG

10.1. Vakanties, vrije dagen 2016 - 2017

Kijkt u a.u.b. voor de actuele zaken op onze website www.pausjoannes.com

Het schooljaar begint op maandag 29 augustus 2016 Herfstvakantie: 17 oktober t/m 21 oktober 2016 Kerstvakantie: 26 december 2016 t/m 6 januari 2017 Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 maart 2017 Pasen: 17 april 2017 Koningsdag: 27 april 2017 (in meivakantie) Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2017 Hemelvaart: 25 en 26 mei 2017 Pinksteren: 5 juni 2017 Zomervakantie: 17 juli t/m 25 augustus 2017 Schooltijden: groep 1 t/m 4 groep 5 t/m 8 Maandag 8.30 – 12.00 en 13.00 – 15.00 uur 8.30 – 12.00 en 13.00 – 15.00 uur Dinsdag 8.30 – 12.00 en 13.00 – 15.00 uur 8.30 – 12.00 en 13.00 – 15.00 uur Woensdag 8.30 – 12.15 uur 8.30 – 12.15 uur donderdag 8.30 – 12.00 en 13.00 – 15.00 uur 8.30 – 12.00 en 13.00 – 15.00 uur vrijdag 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 12.00 en 13.00 – 15.00 uur De (actuele) vakanties en vrije dagen zijn ook altijd te vinden op de website van onze school. We proberen deze zoveel mogelijk aan het begin van het schooljaar te plannen/bekend te maken. Eventuele wijzigingen worden op de website aangegeven en via de ‘digitale nieuwsbrief’ bekendgemaakt.

10.2. Vrijaf, ziekte, afwezigheid

Bij ziekte of afwezigheid vragen wij u om altijd telefonisch of schriftelijk bericht te geven, a.u.b. voor schooltijd.

10.3. Verlof / vrij van school

Het is sinds een aantal jaren gebruikelijk dat de leerplichtambtenaren strenger controleren op luxeverzuim. Luxeverzuim is dat ouders hun kind(eren) meenemen op vakantie buiten de periode van de schoolvakanties zonder dat daarvoor toestemming is verleend. Wanneer er sprake is van luxeverzuim of een vermoeden van luxeverzuim, doet de school daarvan melding bij de leerplichtambtenaar. Vervolgens zal de leerplichtambtenaar controleren of het daadwerkelijk gaat om vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Bij vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim worden ouders/verzorgers uitgenodigd voor een gesprek in het gemeentehuis. Er wordt proces-verbaal opgemaakt als blijkt dat het verzuim ongeoorloofd is. In de Richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties wordt een aantal gewichtige omstandigheden genoemd waarvoor verlof kan worden verleend. Daarbij wordt uitdrukkelijk aangegeven dat een extra vakantie (bijvoorbeeld wegens wintersport), een extra weekend, deelname van leerlingen aan evenementen (bijvoorbeeld sport), een langdurig bezoek aan de familie in het land van herkomst enzovoort, niet kunnen worden aangemerkt als gewichtige omstandigheid. Ook een dag verlof (of een deel van de dag) voorafgaand of aansluitend aan een schoolvakantie kan niet aangemerkt worden als gewichtige reden. Is een leerling om een van deze redenen niet op school, dan is er sprake van luxeverzuim dat bij de leerplichtambtenaar gemeld moet worden.

Page 48: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -48-

10.4. Leerplicht

Bij de wet is de nieuwe leerplicht geregeld. Ouders hebben de verplichting er zorg voor te dragen dat hun kinderen op een school worden ingeschreven en de school bezoeken. Wat het inschrijven betreft: Elk kind kan op zijn 4e verjaardag (in de praktijk meestal de dag erna) onmiddellijk naar de basisschool. Wat de 4-jarigen betreft: Voor deze kinderen bestaat de leerplicht dus niet. Het kind kan/mag naar de basisschool. Wat de 5-jarigen betreft: Voor de kinderen die 5 jaar zijn geldt, dat zij gedurende ten hoogste vijf uur per week zijn vrijgesteld van het verplichte schoolbezoek (art. 11a, Leerplichtwet), totdat zij de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt. De ouders doen van dit verzuim van vijf uur bericht aan het bestuur. De directeur van de basisschool kan de leerlingen die vijf jaar zijn nog eens vijf uur extra vrijstelling verlenen van het schoolbestuur op verzoek van de ouders. In totaal kunnen de leerlingen van 5 jaar dus tien uur per week vrijstelling van schoolbezoek krijgen.

Page 49: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -49-

ADRESSEN & TELEFOONNUMMERS

10.5. Van de school

RK basisschool Paus Joannes Bezoekadres: Benninkstraat 12, 7481 DL Haaksbergen Postadres: Postbus 126, 7480 AC Haaksbergen E-mail: [email protected] Website: www.pausjoannes.com

Administratie: [email protected]

Marian Jansen-Scharenborg

Veldkamphof 28

7481 CW Haaksbergen

Tel: 053-5725713

[email protected]

Arno Waanders

Madelief 1

7483 BM Haaksbergen

Tel: 053-4366946

[email protected]

Güler Ertas – Küpelioglu

Franz Friemelstrasse 58

48599 Gronau

Tel: 0049-25626089618

[email protected]

Joyce Nijhuis

Mr. Nelissenstraat 29A

7156 MA Beltrum

Tel: 06-23863279

[email protected]

Chantal Eijsink-Hermsen

Geukerdijk 96

7481 CC Haaksbergen

Tel: 053-5727792

[email protected]

Judith Asbreuk-Rupert

Het Markslag 21

7496 DA Hengevelde

Tel: 06-20380646

[email protected]

Niek Engelbarts

Bosboomstraat 15

7482 EH Haaksbergen

Tel: 053-8511670

[email protected]

Gerda Lubberink-Wolbers

Zilverschoon 13

7483 BK Haaksbergen

Tel: 053-5724114

[email protected]

Rian Pot-Gorter

Holthuizerstraat 9B

7482 ES Haaksbergen

Tel: 06-14217446

[email protected]

Marja Ticheler

Bizetstraat 22

7482 AN Haaksbergen

Tel: 053-5728760

[email protected]

Robert Migchielsen

Mozartstraat 4

7141 CP Groenlo

Tel: 0544-462980

[email protected]

Leon Klaczynski

Pastoor Wienholtsstraat 48

7481 KC Haaksbergen

Tel: 053-5741532

[email protected]

Page 50: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -50-

Bestuur Stichting Keender

Rechtsvorm De Stichting Keender is het bevoegd gezag van 19 katholieke en openbare basisscholen in Beltrum, Buurse, Goor, Haaksbergen, Hengevelde, Neede, Rietmolen en St.Isidorushoeve met in totaal 300 personeelsleden en 3000 leerlingen. Bestuursvorm Stichting Keender werkt met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. De heer Pieter Jan Buhler is voorzitter van het College van Bestuur. Hij verzorgt alle bestuurstaken binnen Stichting Keender. Samenstelling Raad van Toezicht Stichting Keender Dhr. H.L.G.M. Wensink, voorzitter Dhr. E.H.M. Mühlradt, secretaris Mevr. M.E.A. Bosch Dhr. H. Dijkhuis Dhr. L.P.F.M.C. Leeters College van Bestuur Dhr. P.J. Buhler Bezoekadres: Holthuizerstraat 14, 7482 ET Haaksbergen Postadres: Postbus 35, 7480 AA Haaksbergen Telefoon: 053-5723503 E-mail: [email protected]

Page 51: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -51-

11. BIJLAGEN

11.1. De plattegrond van de school

Afbeelding boven: Plattegrond Paus Joannes schooljaar 2016 - 2017

Page 52: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -52-

11.2. De schoolregels

Het zou fijn zijn dat de kinderen zoveel mogelijk lopend naar school komen. Fietsen naar school is toegestaan als:

• de groep gym heeft.

• kinderen ver van school wonen.

• als meneer of juf toestemming heeft gegeven.

• De fietsen van groep 1 t/m 6 worden in de overdekte fietsenstalling geplaatst. Het eerste vak is bedoeld voor de fietsen van de leerkrachten

• De fietsen van groep 7 en 8 worden op de betegelde strook bij het hek geplaatst. Kanjertraining Ook dit schooljaar zullen we weer veel aandacht schenken aan het gedrag van de kinderen in het algemeen. Wij hebben ervoor gekozen om te werken met een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling via het zogenaamde ‘Kanjerproject’ (www.kanjertraining.nl). De lessen gaan over vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. De kanjerlessen zijn effectief, duidelijk en helpen kinderen een keuze te maken in hun gedrag. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsgericht voor zowel kinderen, leerkrachten als ouders. Met de kanjerlessen kunnen veel gedragsproblemen worden voorkomen. We proberen de volgende doelen te bereiken:

- De leerkracht wordt gerespecteerd. - Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op. - Leerlingen durven zichzelf te zijn. - Leerlingen voelen zich veilig. - Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken. - Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen. - Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.

Dit alles proberen we te bereiken middels een vijftal uitgangspunten te weten:

We vertrouwen elkaar.

We helpen elkaar.

Niemand speelt de baas.

Niemand lacht uit.

Niemand doet zielig.

De Kanjerlessen worden aan alle kinderen van de school gegeven en staan wekelijks op het lesprogramma.

Page 53: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -53-

11.3. Parkeergelegenheid

Page 54: Schoolgids 2016 - 2017 - RK basisschool Paus Joannes · 2016-07-11 · Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -3- 1. EEN WOORD VOORAF Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt

Schoolgids Basisschool Paus Joannes 2016 - 2017 -54-

11.4. Lijst met afkortingen

ARBO Arbeidsomstandigheden wet BM Bovenschools Management CITO Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling DOBO Directieoverleg Basisonderwijs Haaksbergen GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst GOA Gemeentelijke Onderwijsachterstandenbeleid IB-er Intern Begeleider ICT Informatie en Communicatie Technologie ICT-er Coördinator Informatie en Communicatie Technologie LGF Leerling Gebonden Financiering LOVS Leer en Onderwijs VolgSysteem MR Medezeggenschapsraad MRT Motorische Remedial Teaching OR Ouderraad OWP Onderwijs Werk Plaats PABO Pedagogische Academie Basisonderwijs PCL Permanente Commissie Leerlingenzorg PMT Samenwerkingsverband Passend onderwijs Midden Twente SOVA Sociale Vaardigheidstraining SBD Schoolbegeleidingsdienst SBO Speciale school voor Basisonderwijs SMD School Maatschappelijke Dienstverlening TSO Tussen Schoolse Opvang V.O. Voortgezet Onderwijs VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie WSNS Weer Samen Naar School ZTL ZorgTeam Leerlingen