schoolgids 1819 - · PDF fileaardrijkskunde 2 2 2 1½ 2 4 maatschappijleer 2...

Click here to load reader

 • date post

  26-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of schoolgids 1819 - · PDF fileaardrijkskunde 2 2 2 1½ 2 4 maatschappijleer 2...

met talentklassen!

SCHOOLGIDS2018-2019

2018 -Schoolgids

- 2019

De school die je kent!Voor u ligt de schoolgids van de Waldheim-mavo,de school die je kent. Samen met uw kind heeft ugekozen voor deze school en daar heeft u vastallerlei verwachtingen bij.Deze schoolgids is een eerste, maar klein, beginvan onze kant om die verwachtingen waar te maken.

In de schoolgids vindt u veel informatie over deschool. Deze informatie is over het algemeen nogalpraktisch van aard. Informatie die onmisbaar is omop een goede manier contact met ons te hebben. Uvindt hierin bijvoorbeeld alle belangrijketelefoonnummers en regels en procedure. Voor eengoede samenwerking is het fijn als er duidelijkeafspraken zijn en u ons makkelijk kunt bereiken.

Maar u mag veel meer van ons verwachten als hetgaat om communicatie en relatie dan dezeschoolgids. U kunt deze gids dan ook het beste zienals een eerste stap.

We willen een goede relatie hebben met uw kind.Daarom investeren we veel in het leren kennen vanuw kind en het steeds beter leren kennen. We willenook dat leerlingen onderling goede relaties hebben.Niet alleen om pesten te voorkomen maar ook omgoed samenwerken te bevorderen. Daarombesteden we veel tijd en aandacht aan relatiestussen leerlingen.

We willen ook een goede relaties met u opbouwen.Daarom ontvangt u deze schoolgids. Maardaarnaast willen wij met u communiceren over uwkind. Daarom organiseren we geregeld ouder- enspreekavonden. Daarnaast zult u binnenkort ook dementor van uw kind ontmoeten en met hem/haarafspraken maken over contact buiten dezemomenten om.

Deze schoolgids is dus een eerste kennismakingmaar we nodigen u van harte uit om ons beter teleren kennen en wij zullen ons inzetten om u beterte leren kennen.

We investeren dus veel in de relatie met uw kind enmet u. Dat doen omdat wij ervan overtuigd zijn dateen goede relatie een voorwaarde is voor eengoede prestatie. De kwaliteit van het onderwijs opde Waldheim-mavo is goed. Dat bereiken wij doorelke keer weer te investeren in relaties. Ook in hetschooljaar 2018-2019 gaan we dat weer doen!

Ik wens u veel leesplezier en hoop u binnenkort teontmoeten op de Waldheim-mavo.

M. van Veelen van Halem,directeur

onze schoolVilla WaldheimDe naam "Waldheim" is ontleend aan de villadie op het terrein van ons vorige gebouw heeftgestaan. De geschiedenis van Baarn is met dezevilla verbonden. Bij de naamgeving van onze schoolwilden we dit stukje geschiedenis niet verloren latengaan. De oorspronkelijke delen van hettoegangshek van de villa zijn op het terrein vanonze nieuwbouw terug te vinden.

Stichting Christelijk V.O. Baarn/SoestOnze school gaat uit van de Stichting voorChristelijk Voortgezet Onderwijs in Baarn/Soestwaaronder ook het Griftland College in Soest valt.

Onze basisDe Waldheim-mavo is een christelijke school dieuitgaat van de christelijke levensovertuiging. Vanuitdeze overtuiging willen we de leerlingen leren datomgaan met je medemens en de wereld te makenheeft met respect en het durven dragen vanverantwoordelijkheid. Wij zijn ervan overtuigd datgroei naar volwassenheid het beste tot zijn rechtkomt wanneer er, in onze steeds complexeresamenleving, voldoende respect enverantwoordelijkheid voor de naaste is.

Wat we willenWij willen de leerlingen begeleiden op weg naarvolwassenheid toegerust met Bijbelse waarden ennormen. Wij willen voldoende ruimte creren voorieders persoonlijke ontwikkeling en gaan uit van hetBijbelse gegeven, dat we daarbijverantwoordelijkheid voor elkaar dragen. Iedermens is gelijkwaardig en uniek. Daarom gaan wezorgvuldig met elkaar om. De school wil deleerlingen cognitief en emotioneel voorbereiden ophun toekomstige plaats in de maatschappij, zodat zijin staat zijn mee te bouwen aan een rechtvaardigeen verdraagzame wereld.

Hoe we dat in de praktijk willen bereikenIn het onderwijs van alle dag komen onzedoelstellingen uitdrukkelijk aan de orde, hoewelhet ene vak daarvoor meer mogelijkheden biedt danhet andere. Godsdienst is voor alle leerlingen eenverplicht vak. We geven duidelijk vorm aan dechristelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen enbetrekken daar zoveel mogelijk leerlingen bij.

De dag wordt per groep geopend met de Oasewaarbij de discussie over godsdienstige en ethischevragen die jongeren bezighouden, wordtaangemoedigd. We vieren belangrijke momentengraag gezamenlijk, ook de start en afsluiting van hetschooljaar. Elk jaar zet de school zich in voor eengoed doel. We stimuleren een open sfeer in onzeschool. De docenten kennen de leerlingen bij naamen leerlingen hebben vaak een open band met hetpersoneel omdat zij bijvoorbeeld van de meestedocenten les hebben of les gehadhebben.

Waarin een kleine school groot kan zijnDoor de kleinschaligheid van onze school is eenhoge mate van betrokkenheid gemakkelijk tebereiken. Al na enkele weken voelen nieuweleerlingen zich vertrouwd in hun nieuwe omgeving.Dit bevordert het gevoel van veiligheid. Pestenproberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Hierinspelen de mentorlessen een belangrijke rol.Leerlingen kunnen altijd een beroep doen ophun mentor, de teamleider of de zorgcordinator.

Positieve sfeerLeerlingen leren ook veel buiten de les, zoalsbij excursies, werkweken, theatervoorstellingen,schoolfeesten, schoolsporttoernooien, etc. Deleerlingen leren elkaar en het personeel zo ook opeen andere manier kennen. De druk van hetpresteren is dan anders en er ontstaat meer ruimtevoor informelere contacten. Dit bevordert eenpositieve onderlinge sfeer.

PrestatiesBij verantwoordelijkheid en respect hoort ookdat het personeel van de school optimaleresultaten met de leerlingen wil bereiken. Erworden hoge eisen gesteld aan werkinstellingen discipline. Leren leren betekent ook structuurkunnen aanbrengen in de leerstof en goed omgaanmet de tijd.De als huiswerk opgegeven opdrachten moetengemaakt en/of geleerd worden. Alleen als uziet dat uw kind niet in staat is hieraan te voldoen,kunt u dit d.m.v. een briefje laten weten.

KlachtenregelingWanneer er problemen zijn, is het van belangdie zo snel en zo goed mogelijk op te lossen.Indien u vragen heeft met betrekking tot eenbepaald vak, kunt u tijdens de pauze of naschooltijd de desbetreffende docent op schoolbellen. Voor overige zaken is de mentor heteerste aanspreekpunt, daarna de teamleider.Wanneer ouders of leerlingen een klachtover de school hebben, kunnen zij uiteindelijkhun klacht mondeling of schriftelijk bij dedirecteur indienen. Deze zal bemiddelendoptreden en zich inspannen om tot een goedeoplossing te komen. Het kan echter voorkomendat er behoefte is om een kwestie met eenvertrouwenspersoon, die geen relatie metde school heeft, te bespreken.Het bestuur heeft daartoe tweevertrouwenspersonen aangesteld.Ook kunnen de vertrouwenspersonen behulpzaamzijn bij het op schrift stellen van een klacht. Mochtde klacht niet tot tevredenheid afgehandeld worden,dan bestaat de mogelijkheid de klacht bij deGeschillencommissie Bijzonder Onderwijs in tedienen. De ernst van de klacht kan er ook toe leidendat een klacht direct bij deze commissie ingediendwordt.

Naam en adres van de vertrouwenspersonen: dhr. A.A.M. Straatman

Titus Brandsmastraat 193732 JJ Soesttelefoon: 035-5880701

mevr. S.W. Schut - van SorgenEigendomweg 913765 EC Soesttelefoon: 035-6012168

Adres van de geschillencommissie : Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs

Postbus 823242508 EH Den Haagtelefoon: 070-3861697website: www.gcbo.nl

Met betrekking tot klachten over seksueleintimidatie, discriminatie, geweld, e.d. kunt u zichook rechtstreeks richten tot: De vertrouwensinspecteurs van de

onderwijsinspectieZij zijn tijdens kantooruren te bereiken optelefoonnummer 0900-1113111

leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4regulier talentklas regulier talentklas verplicht keuze verplicht keuze

godsdienst 1 1 1 1levensbeschouwing 1Nederlands 3 3 3 3 3 3Frans 3 2 2 2 3 3Duits 3 3 3 3Engels 3 3 3 3 3 3geschiedenis 2 2 2 2 2 4aardrijkskunde 2 2 2 1 2 4maatschappijleer 2maatschappijkunde 4wiskunde 4 4 3 3 3 3natuur & techniek 3 3 3 2 of 3*nask 1 3 4nask 2 2 4natuur & gezondheid 2 2 2 2biologie 2 4economie 2 2 2 4muziek & drama 2 2 1 1beeldende vorming 3 2 2 2BTE (tekenen) 2 4CKV LO 3 3 2 2 3 2 business / science 2 2sport / theater 3 3drama (theater) 3 4LO2 (sport) 3 4extra mentorles 1 1rekenles ZAP-uur 2**

hoe wij het onderwijs organiserenDe lessentabel

* afhankelijk van de gekozen talentklas.** Leerlingen volgen maximaal 2 Zelfstandig Actief en Persoonlijke uren voor de talen.

Aanmelding en toelatingDe teamleider speelt een belangrijke rol bij detoelating van nieuwe leerlingen. Daar waar sprakeis van bijzondere zorg zal er een gesprek met dezorgcordinator plaatsvinden. Meer informatie overhet aannamebeleid vindt u op onze website. Hierkunt u o.a. de aanmeldprocedure en het maximaleaantal aan te nemen leerlingen per leerjaar vinden.Ook vindt u het schoolondersteuningsprofiel oponze website.

De onderbouwWij willen leerlingen in toenemende mate insamenhang laten leren. Hoewel wij ervoor kiezenom les te blijven geven volgens de vakkenlijn, iseen aantal vakken geclusterd om vakkenintegratiete bevorderen. De volgende vakken zijngecombineerd: biologie en verzorging tot natuur &gezondheid, techniek, natuurkunde en scheikundetot natuur & techniek en tekenen enhandvaardigheid tot beeldende vorming.Daarnaast zullen regelmatig kleine projectenworden uitgevoerd en twee keer per jaar eengroot project. In de lessen van de onderbouwis veel meer aandacht voor: actief en zelfstandigleren, samen met anderen leren, leren insamenhang, orinteren op vervolgstudie en werken,leren in een uitdagende en veilige leeromgeving enleren in een doorlopende leerlijn.

Het 1e leerjaarDe 1e klas is een homogene klas, d.w.z. dat eralleen leerlingen van de Theoretische L