schoolgids 1819 - waldheim.nl · aardrijkskunde 2 2 2 1½ 2 4 maatschappijleer 2 maatschappijkunde...

32
met talentklassen! SCHOOLGIDS 2018-2019

Transcript of schoolgids 1819 - waldheim.nl · aardrijkskunde 2 2 2 1½ 2 4 maatschappijleer 2 maatschappijkunde...

Page 1: schoolgids 1819 - waldheim.nl · aardrijkskunde 2 2 2 1½ 2 4 maatschappijleer 2 maatschappijkunde 4 wiskunde 4 4 3 3 3 3 natuur & techniek 3 3 3 2 of 3* nask 1 3 4 nask 2 2 4 ...

met talentklassen!

SCHOOLGIDS2018-2019

Page 2: schoolgids 1819 - waldheim.nl · aardrijkskunde 2 2 2 1½ 2 4 maatschappijleer 2 maatschappijkunde 4 wiskunde 4 4 3 3 3 3 natuur & techniek 3 3 3 2 of 3* nask 1 3 4 nask 2 2 4 ...

2018 -Schoolgids

Page 3: schoolgids 1819 - waldheim.nl · aardrijkskunde 2 2 2 1½ 2 4 maatschappijleer 2 maatschappijkunde 4 wiskunde 4 4 3 3 3 3 natuur & techniek 3 3 3 2 of 3* nask 1 3 4 nask 2 2 4 ...

- 2019

Page 4: schoolgids 1819 - waldheim.nl · aardrijkskunde 2 2 2 1½ 2 4 maatschappijleer 2 maatschappijkunde 4 wiskunde 4 4 3 3 3 3 natuur & techniek 3 3 3 2 of 3* nask 1 3 4 nask 2 2 4 ...
Page 5: schoolgids 1819 - waldheim.nl · aardrijkskunde 2 2 2 1½ 2 4 maatschappijleer 2 maatschappijkunde 4 wiskunde 4 4 3 3 3 3 natuur & techniek 3 3 3 2 of 3* nask 1 3 4 nask 2 2 4 ...

De school die je kent!Voor u ligt de schoolgids van de Waldheim-mavo,de school die je kent. Samen met uw kind heeft ugekozen voor deze school en daar heeft u vastallerlei verwachtingen bij.Deze schoolgids is een eerste, maar klein, beginvan onze kant om die verwachtingen waar te maken.

In de schoolgids vindt u veel informatie over deschool. Deze informatie is over het algemeen nogalpraktisch van aard. Informatie die onmisbaar is omop een goede manier contact met ons te hebben. Uvindt hierin bijvoorbeeld alle belangrijketelefoonnummers en regels en procedure. Voor eengoede samenwerking is het fijn als er duidelijkeafspraken zijn en u ons makkelijk kunt bereiken.

Maar u mag veel meer van ons verwachten als hetgaat om communicatie en relatie dan dezeschoolgids. U kunt deze gids dan ook het beste zienals een eerste stap.

We willen een goede relatie hebben met uw kind.Daarom investeren we veel in het leren kennen vanuw kind en het steeds beter leren kennen. We willenook dat leerlingen onderling goede relaties hebben.Niet alleen om pesten te voorkomen maar ook omgoed samenwerken te bevorderen. Daarombesteden we veel tijd en aandacht aan relatiestussen leerlingen.

We willen ook een goede relaties met u opbouwen.Daarom ontvangt u deze schoolgids. Maardaarnaast willen wij met u communiceren over uwkind. Daarom organiseren we geregeld ouder- enspreekavonden. Daarnaast zult u binnenkort ook dementor van uw kind ontmoeten en met hem/haarafspraken maken over contact buiten dezemomenten om.

Deze schoolgids is dus een eerste kennismakingmaar we nodigen u van harte uit om ons beter teleren kennen en wij zullen ons inzetten om u beterte leren kennen.

We investeren dus veel in de relatie met uw kind enmet u. Dat doen omdat wij ervan overtuigd zijn dateen goede relatie een voorwaarde is voor eengoede prestatie. De kwaliteit van het onderwijs opde Waldheim-mavo is goed. Dat bereiken wij doorelke keer weer te investeren in relaties. Ook in hetschooljaar 2018-2019 gaan we dat weer doen!

Ik wens u veel leesplezier en hoop u binnenkort teontmoeten op de Waldheim-mavo.

M. van Veelen – van Halem,directeur

Page 6: schoolgids 1819 - waldheim.nl · aardrijkskunde 2 2 2 1½ 2 4 maatschappijleer 2 maatschappijkunde 4 wiskunde 4 4 3 3 3 3 natuur & techniek 3 3 3 2 of 3* nask 1 3 4 nask 2 2 4 ...

onze schoolVilla WaldheimDe naam "Waldheim" is ontleend aan de villadie op het terrein van ons vorige gebouw heeftgestaan. De geschiedenis van Baarn is met dezevilla verbonden. Bij de naamgeving van onze schoolwilden we dit stukje geschiedenis niet verloren latengaan. De oorspronkelijke delen van hettoegangshek van de villa zijn op het terrein vanonze nieuwbouw terug te vinden.

Stichting Christelijk V.O. Baarn/SoestOnze school gaat uit van de Stichting voorChristelijk Voortgezet Onderwijs in Baarn/Soestwaaronder ook het Griftland College in Soest valt.

Onze basisDe Waldheim-mavo is een christelijke school dieuitgaat van de christelijke levensovertuiging. Vanuitdeze overtuiging willen we de leerlingen leren datomgaan met je medemens en de wereld te makenheeft met respect en het durven dragen vanverantwoordelijkheid. Wij zijn ervan overtuigd datgroei naar volwassenheid het beste tot zijn rechtkomt wanneer er, in onze steeds complexeresamenleving, voldoende respect enverantwoordelijkheid voor de naaste is.

Wat we willenWij willen de leerlingen begeleiden op weg naarvolwassenheid toegerust met Bijbelse waarden ennormen. Wij willen voldoende ruimte creëren voorieders persoonlijke ontwikkeling en gaan uit van hetBijbelse gegeven, dat we daarbijverantwoordelijkheid voor elkaar dragen. Iedermens is gelijkwaardig en uniek. Daarom gaan wezorgvuldig met elkaar om. De school wil deleerlingen cognitief en emotioneel voorbereiden ophun toekomstige plaats in de maatschappij, zodat zijin staat zijn mee te bouwen aan een rechtvaardigeen verdraagzame wereld.

Page 7: schoolgids 1819 - waldheim.nl · aardrijkskunde 2 2 2 1½ 2 4 maatschappijleer 2 maatschappijkunde 4 wiskunde 4 4 3 3 3 3 natuur & techniek 3 3 3 2 of 3* nask 1 3 4 nask 2 2 4 ...

Hoe we dat in de praktijk willen bereikenIn het onderwijs van alle dag komen onzedoelstellingen uitdrukkelijk aan de orde, hoewelhet ene vak daarvoor meer mogelijkheden biedt danhet andere. Godsdienst is voor alle leerlingen eenverplicht vak. We geven duidelijk vorm aan dechristelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen enbetrekken daar zoveel mogelijk leerlingen bij.

De dag wordt per groep geopend met de “Oase”waarbij de discussie over godsdienstige en ethischevragen die jongeren bezighouden, wordtaangemoedigd. We vieren belangrijke momentengraag gezamenlijk, ook de start en afsluiting van hetschooljaar. Elk jaar zet de school zich in voor eengoed doel. We stimuleren een open sfeer in onzeschool. De docenten kennen de leerlingen bij naamen leerlingen hebben vaak een open band met hetpersoneel omdat zij bijvoorbeeld van de meestedocenten les hebben of les gehadhebben.

Waarin een kleine school groot kan zijnDoor de kleinschaligheid van onze school is eenhoge mate van betrokkenheid gemakkelijk tebereiken. Al na enkele weken voelen nieuweleerlingen zich vertrouwd in hun nieuwe omgeving.Dit bevordert het gevoel van veiligheid. Pestenproberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Hierinspelen de mentorlessen een belangrijke rol.Leerlingen kunnen altijd een beroep doen ophun mentor, de teamleider of de zorgcoördinator.

Positieve sfeerLeerlingen leren ook veel buiten de les, zoalsbij excursies, werkweken, theatervoorstellingen,schoolfeesten, schoolsporttoernooien, etc. Deleerlingen leren elkaar en het personeel zo ook opeen andere manier kennen. De druk van hetpresteren is dan anders en er ontstaat meer ruimtevoor informelere contacten. Dit bevordert eenpositieve onderlinge sfeer.

PrestatiesBij verantwoordelijkheid en respect hoort ookdat het personeel van de school optimaleresultaten met de leerlingen wil bereiken. Erworden hoge eisen gesteld aan werkinstellingen discipline. Leren leren betekent ook structuurkunnen aanbrengen in de leerstof en goed omgaanmet de tijd.De als huiswerk opgegeven opdrachten moetengemaakt en/of geleerd worden. Alleen als uziet dat uw kind niet in staat is hieraan te voldoen,kunt u dit d.m.v. een briefje laten weten.

KlachtenregelingWanneer er problemen zijn, is het van belangdie zo snel en zo goed mogelijk op te lossen.Indien u vragen heeft met betrekking tot eenbepaald vak, kunt u tijdens de pauze of naschooltijd de desbetreffende docent op schoolbellen. Voor overige zaken is de mentor heteerste aanspreekpunt, daarna de teamleider.Wanneer ouders of leerlingen een klachtover de school hebben, kunnen zij uiteindelijkhun klacht mondeling of schriftelijk bij dedirecteur indienen. Deze zal bemiddelendoptreden en zich inspannen om tot een goedeoplossing te komen. Het kan echter voorkomendat er behoefte is om een kwestie met eenvertrouwenspersoon, die geen relatie metde school heeft, te bespreken.Het bestuur heeft daartoe tweevertrouwenspersonen aangesteld.Ook kunnen de vertrouwenspersonen behulpzaamzijn bij het op schrift stellen van een klacht. Mochtde klacht niet tot tevredenheid afgehandeld worden,dan bestaat de mogelijkheid de klacht bij deGeschillencommissie Bijzonder Onderwijs in tedienen. De ernst van de klacht kan er ook toe leidendat een klacht direct bij deze commissie ingediendwordt.

Page 8: schoolgids 1819 - waldheim.nl · aardrijkskunde 2 2 2 1½ 2 4 maatschappijleer 2 maatschappijkunde 4 wiskunde 4 4 3 3 3 3 natuur & techniek 3 3 3 2 of 3* nask 1 3 4 nask 2 2 4 ...

Naam en adres van de vertrouwenspersonen:• dhr. A.A.M. Straatman

Titus Brandsmastraat 193732 JJ Soesttelefoon: 035-5880701

• mevr. S.W. Schut - van SorgenEigendomweg 913765 EC Soesttelefoon: 035-6012168

Adres van de geschillencommissie :• Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs

Postbus 823242508 EH Den Haagtelefoon: 070-3861697website: www.gcbo.nl

Met betrekking tot klachten over seksueleintimidatie, discriminatie, geweld, e.d. kunt u zichook rechtstreeks richten tot:• De vertrouwensinspecteurs van de

onderwijsinspectieZij zijn tijdens kantooruren te bereiken optelefoonnummer 0900-1113111

Page 9: schoolgids 1819 - waldheim.nl · aardrijkskunde 2 2 2 1½ 2 4 maatschappijleer 2 maatschappijkunde 4 wiskunde 4 4 3 3 3 3 natuur & techniek 3 3 3 2 of 3* nask 1 3 4 nask 2 2 4 ...

leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4regulier talentklas regulier talentklas verplicht keuze verplicht keuze

godsdienst 1 1 1 1levensbeschouwing 1Nederlands 3 3 3 3 3 3Frans 3 2 2 2 3 3Duits 3 3 3 3Engels 3 3 3 3 3 3geschiedenis 2 2 2 2 2 4aardrijkskunde 2 2 2 1½ 2 4maatschappijleer 2maatschappijkunde 4wiskunde 4 4 3 3 3 3natuur & techniek 3 3 3 2 of 3*nask 1 3 4nask 2 2 4natuur & gezondheid 2 2 2 2biologie 2 4economie 2 2 2 4muziek & drama 2 2 1 1beeldende vorming 3 2 2 2BTE (tekenen) 2 4CKV ⅓LO 3 3 2 2 3 2 business / science 2 2sport / theater 3 3drama (theater) 3 4LO2 (sport) 3 4extra mentorles 1 1rekenles ⅓ ⅓ ⅓ ⅓ZAP-uur 2**

hoe wij het onderwijs organiserenDe lessentabel

* afhankelijk van de gekozen talentklas.** Leerlingen volgen maximaal 2 Zelfstandig Actief en Persoonlijke uren voor de talen.

Page 10: schoolgids 1819 - waldheim.nl · aardrijkskunde 2 2 2 1½ 2 4 maatschappijleer 2 maatschappijkunde 4 wiskunde 4 4 3 3 3 3 natuur & techniek 3 3 3 2 of 3* nask 1 3 4 nask 2 2 4 ...

Aanmelding en toelatingDe teamleider speelt een belangrijke rol bij detoelating van nieuwe leerlingen. Daar waar sprakeis van bijzondere zorg zal er een gesprek met dezorgcoördinator plaatsvinden. Meer informatie overhet aannamebeleid vindt u op onze website. Hierkunt u o.a. de aanmeldprocedure en het maximaleaantal aan te nemen leerlingen per leerjaar vinden.Ook vindt u het schoolondersteuningsprofiel oponze website.

De onderbouwWij willen leerlingen in toenemende mate insamenhang laten leren. Hoewel wij ervoor kiezenom les te blijven geven volgens de vakkenlijn, iseen aantal vakken geclusterd om vakkenintegratiete bevorderen. De volgende vakken zijngecombineerd: biologie en verzorging tot natuur &gezondheid, techniek, natuurkunde en scheikundetot natuur & techniek en tekenen enhandvaardigheid tot beeldende vorming.Daarnaast zullen regelmatig kleine projectenworden uitgevoerd en twee keer per jaar eengroot project. In de lessen van de onderbouwis veel meer aandacht voor: actief en zelfstandigleren, samen met anderen leren, leren insamenhang, oriënteren op vervolgstudie en werken,leren in een uitdagende en veilige leeromgeving enleren in een doorlopende leerlijn.

Het 1e leerjaarDe 1e klas is een homogene klas, d.w.z. dat eralleen leerlingen van de Theoretische Leerwegin zitten. Soms wordt een leerling aan heteind van het schooljaar naar de 2e klas havo ofVMBO-KB verwezen. Zittenblijven in de 1e klas kanslechts bij hoge uitzondering. De begeleidingvan de 1e klas is uitgebreid en intensief. Aanhet einde van het leerjaar hebben we ons eengoed beeld gevormd van de capaciteiten vande leerlingen en kunnen we een verantwoordadvies geven.

TalentklassenIedereen heeft talent. De ene leerling is goed metcomputers, een andere leerling in taal, sport ofwiskunde. Om op school met een aantal van dezetalenten uitgebreider bezig te kunnen zijn hebbenwij naast de reguliere klassen ook talentklassenvoor business, science, sport en theater. Naast degewone lessen wordt er extra tijd besteed aan degekozen talentrichting.Leerlingen in de talentklassen moeten bereid zijniets extra's te doen, zij zullen voor bepaalde vakkenin minder lesuren toch hetzelfde diploma moetenhalen.

BusinessklasDe businessklas is speciaal voor leerlingen dieondernemend zijn. Door gebruik te maken vanelkaars talenten gaan ze 2 uur in de week aan deslag met het opzetten van een eigen bedrijfje enalles wat daarbij hoort.

ScienceklasNieuwsgierigheid staat centraal in de scienceklas.In de scienceklas wordt meer aandacht besteed aande vakken techniek, biologie, natuurkunde (nask1)en scheikunde (nask2) dan in andere klassen. Ineen groepje gaan de leerlingen 2 uur in de week oponderzoek om een oplossing te vinden van hetvoorgelegde probleem.

SportklasIn de sportklas besteden leerlingen ieder leerjaarextra tijd aan een bredere ontwikkeling door zich 3lesuren per week te oriënteren op de meestuiteenlopende sporten en krijgen ze les insportmanagement. In klas 4 is dat zelfs 4 uur endoen leerlingen eindexamen in LO2.

TheaterklasIn de theaterklas besteden leerlingen ieder leerjaarextra tijd aan een bredere ontwikkeling door 3lesuren per week te besteden aan spel,

Page 11: schoolgids 1819 - waldheim.nl · aardrijkskunde 2 2 2 1½ 2 4 maatschappijleer 2 maatschappijkunde 4 wiskunde 4 4 3 3 3 3 natuur & techniek 3 3 3 2 of 3* nask 1 3 4 nask 2 2 4 ...

stemvorming, beweging/dans, verschillendetheaterworkshops (mime, grimeren, zwaardvechten,theatervechtsport, schermen, presenteren, etc.) enhet maken van een eigen speelfilm. In klas 4 is datzelfs 4 uur en doen leerlingen eindexamen in drama.

De lesuren in de talentklassen komen in plaats vanandere vakken en vallen dus binnen de gewoneschooltijd. Bijzondere activiteiten vinden somsbuiten schooltijd plaats.

Zie voor verdere informatie over de talentklassen deinformatiefolder.

Het 2e leerjaarAan het eind van het 2e leerjaar gaat de leerlingin de meeste gevallen over naar het 3e leerjaar vande Theoretische Leerweg.Voor een aantal leerlingen wordt het advies 3e klasVMBO-KB (kaderberoepsgerichte leerweg) gegeven.Zonder vertraging kunnen ze hun leerweg in hetVMBO vervolgen.In het 2e leerjaar is, mits er plaats is, instroomvanuit de havo brugklas mogelijk.

Page 12: schoolgids 1819 - waldheim.nl · aardrijkskunde 2 2 2 1½ 2 4 maatschappijleer 2 maatschappijkunde 4 wiskunde 4 4 3 3 3 3 natuur & techniek 3 3 3 2 of 3* nask 1 3 4 nask 2 2 4 ...

De bovenbouwOnze school biedt alleen de Theoretische Leerwegaan. De opbouw van het examendossier begint vooreen aantal vakken in het 3e leerjaar. Meerinformatie hierover kunt u vinden in hetexamenreglement. Aan het eind van het 3e leerjaarkiezen de leerlingen hun vakkenpakket. In demaand januari wordt hierover een specialeinformatieavond voor ouders en leerlingen belegd.

Examen VMBO-TLHet 3e leerjaar is het eerste van de tweeexamenjaren. Een aantal examenonderdelenmoet dan al worden afgerond. De leerlingen moetenzich oriënteren op het te kiezen profiel. Daarvoorlopen ze een week stage in een bedrijf of instelling.De stageplaats moet passen bij het gekozen profiel.Ook vinden er diverse LOB-activiteiten plaats. Aanhet eind van het 3e leerjaar kiezen de leerlingendan hun definitieve eindexamenpakket.

ProfielenEindexamen wordt gedaan in 8 vakken.Hiervan is maatschappijleer 1 al afgerondaan het eind van het 3e leerjaar. Hetexamenvakkenpakket kan niet willekeurig wordensamengesteld. In ieder geval zijn Nederlandsen Engels verplichte vakken en verder zijn erverplichte vakken per gekozen profiel. In het3e leerjaar moet gekozen worden uit vier profielen:1. techniek

met de verplichte vakken wiskunde en nask 12. zorg en welzijn

met het verplichte vak biologie en één van devakken wiskunde, geschiedenis, aardrijkskundeof maatschappijleer 2

3. economiemet het verplichte vak economie en één vande vakken wiskunde, Frans of Duits

4. landbouwmet het verplichte vak wiskunde en één van devakken nask 1 of biologie

De keuze van de andere drie vakken is in principevrij. Deze vakken moeten in leerjaar 3 in hetvakkenpakket zitten. Behalve de profielvakkenzijn dat ook nog tekenen, nask 2, sport (LO2) entheater (drama). Verdere voorwaarden wordentijdens een informatieavond voor ouders in januaritoegelicht door de schooldecaan.

Aanvullende regels:• Indien een vak wordt gekozen door minder dan

10 leerlingen, wordt het niet aangeboden.• Indien een vak dat noodzakelijk is voor een

goede aansluiting op de havo door minder dan10 leerlingen wordt gekozen beslist deschoolleiding of dit vak aangeboden wordt.

• De school kan indien een leerling niet in eencluster past of indien een groep te groot wordt,deze leerling verplichten een ander vak tekiezen, mits dit geen gevolgen heeft voor hetgekozen profiel. Leerlingen die voor hetbetreffende vak onvoldoende staan en/of eennegatief advies hebben gekregen, komen alseerste in aanmerking voor deze regeling.

Culturele activiteitenWij hechten veel waarde aan culturele activiteitenvoor alle leerlingen van de school. Deze activiteitenkunnen betrekking hebben op allerlei kunst- encultuuruitingen, zoals muziek, dans, toneel, cabaret,enz. In klas 3 zijn deze activiteiten een onderdeelvan het vak ckv. Dit is een examenvak dat in het 3eleerjaar wordt afgesloten. Om deze reden zijn ermeer activiteiten in het 3e leerjaar dan in de andereleerjaren. Ook moeten de leerlingen zelfstandig eenactiviteit bijwonen en stellen ze een kunstdossiersamen.

Page 13: schoolgids 1819 - waldheim.nl · aardrijkskunde 2 2 2 1½ 2 4 maatschappijleer 2 maatschappijkunde 4 wiskunde 4 4 3 3 3 3 natuur & techniek 3 3 3 2 of 3* nask 1 3 4 nask 2 2 4 ...

de dagelijkseonderwijspraktijkAfspraken in en om de schoolDaar waar 400 mensen leven, leren en werken ishet belangrijk om met elkaar goede afspraken temaken. Er zijn daarom een heel aantal afspraken temaken die in detail terug te vinden zijn in eenboekje met reglementen en protocollen diealle leerlingen ontvangen aan het begin van hetschooljaar. Deze afspraken zijn samen te vatten indrie basisregels die op de Waldheim-mavo gelden:• Ik handel in respect voor mijzelf, de anderen en

voor de omgeving.• Ik ben verantwoordelijk voor mijn schoolwerk,

ben medeverantwoordelijk voor een goedverloop van de les.

• Ik ben te vertrouwen.

Hoe ziet de lesdag eruitHet streven is dat onze leerlingen zich op hun plekvoelen en een waardevolle tijd op onze schoolhebben. Omdat onze leerlingen nog volop inontwikkeling zijn, vinden we het belangrijk structuurte bieden. Voor veel jongeren is het prettig te wetenwaaraan zij zich moeten houden. De afspraken inen om de school geven een duidelijke handreikingvan wat er van leerlingen wordt verwacht. Ook datis een voordeel van onze kleinschaligheid. Deschooldeur gaat om 8.10 uur open. De leerlingenhebben dan de tijd hun spullen in hun kluisje op tebergen en op tijd in het lokaal te zijn.

Page 14: schoolgids 1819 - waldheim.nl · aardrijkskunde 2 2 2 1½ 2 4 maatschappijleer 2 maatschappijkunde 4 wiskunde 4 4 3 3 3 3 natuur & techniek 3 3 3 2 of 3* nask 1 3 4 nask 2 2 4 ...

BeschikbaarheidLeerlingen moeten er rekening mee houdendat ze na de lessen, normaal gesproken, tot16.30 uur beschikbaar moeten zijn voor activiteitenals het inhalen van repetities of schoolexamens, hetwerken aan de grote praktische opdrachten en hetprofielwerkstuk (leerjaar 3 en 4) en inuitzonderingsgevallen voor een disciplinairemaatregel. Heeft een leerling een baantje naschooltijd, dan moet hij zijn werkgever vooraf op dehoogte stellen van deze schoolregel.

Over lesuitvalLesuitval proberen we zoveel mogelijk tevoorkomen. Bij ziekte van docenten worden degeplande lessen in principe door andere docentenof de docentassistent vervangen. In uitzonderlijkegevallen kan een eerste of laatste lesuur vervallen.In het 3e en 4e leerjaar kan een tussenuur in hetreguliere rooster niet altijd vermeden worden. In datgeval kunnen leerlingen het tussenuur doorbrengenin de aula of chillruimte.

Te laat en/of afwezigOm schoolverzuim zoveel mogelijk te beperken,hebben wij de volgende regel: als een leerling nietof te laat op school komt, wordt door de ouders -zomogelijk tussen 7.45 en 8.15 uur- bericht gegevenaan de school. Wanneer een leerling meerderedagen ziek is, verzoeken wij u dit elke dag opnieuwdoor te geven. Wanneer een leerling weer opschool is meldt hij/zij dit bij aankomst bij deconciërge.Voor de LO-lessen (lichamelijke opvoeding) geldthet volgende: Mocht uw zoon of dochter ommedische redenen de LO-lessen niet of slechtsgedeeltelijk kunnen volgen, dan verwachten wehiervan schriftelijk bericht en zal de leerling eenvervangende opdracht krijgen.

leerlingbegeleidingMentoraatDe mentor speelt een centrale rol bij de begeleidingvan leerlingen. Hij/zij is degene die door de leerling,de ouders en de docenten kan wordenaangesproken in geval van bijzonderheden.Het is belangrijk dat ouders en school onderlingcontact houden. Daarom is er in de 1e klas eenkennismakingsavond.Ook in de verdere leerjaren blijft de mentor de spiltussen school en thuis. Naast de mentor zijn er inleerjaar 1 en 2 twee leerlingmentoren per klas.

MentorlesDe mentor geeft de leerlingen gedurende hetjaar meerdere mentorlessen. Een deel van delessen wordt gebruikt voor het geven vanKanjertraining- en Leefstijllessen.Doel van de lessen is de leerling sociaal-emotionelevaardigheden aan te leren, waardoorhet functioneren in een groep verbeterten waardoor de leerling meer inzicht krijgt inzichzelf.

De dagindeling1e lesuur 8.20 - 9.10 uur2e lesuur 9.10 - 10.00 uur3e lesuur 10.00 - 10.50 uur

pauze4e lesuur 11.10 - 12.00 uur5e lesuur 12.00 - 12.50 uur

pauze6e lesuur 13.10 - 14.00 uur7e lesuur 14.00 - 14.50 uur8e lesuur 14.50 - 15.40 uur9e lesuur 15.40 - 16.30 uur

Page 15: schoolgids 1819 - waldheim.nl · aardrijkskunde 2 2 2 1½ 2 4 maatschappijleer 2 maatschappijkunde 4 wiskunde 4 4 3 3 3 3 natuur & techniek 3 3 3 2 of 3* nask 1 3 4 nask 2 2 4 ...

In de mentorlessen is verder tijd voor het uitdelenen bespreken van de schoolresultaten, voor debegeleiding van het keuzeproces van deexamenvakken, voor het bespreken van allerleischoolse zaken en voor het bespreken vanproblemen in en rond de klas.

BrugklasbegeleidingDe overgang van het basisonderwijs naar hetvoortgezet onderwijs kan voor sommige leerlingenproblemen opleveren. De brugklasmentorenbegeleiden deze overgang intensief om zo mogelijkmoeilijkheden te voorkomen.

Taken van de brugklasmentor:• Het geven van studie- en mentorlessen in

het eerste leerjaar; hierin worden ook allerleischoolse vaardigheden aangeleerd, zoalshet plannen, huiswerk maken, inprenten vanvreemde woorden en uittreksels maken.

• Het begeleiden van leerlingen die moeitehebben met de omschakeling van debasisschool naar VMBO-TL, zoalsleswisselingen en vakdocenten.

Bij de uitgebreide brugklas begeleiding hoortverder:• Hulp bij spellen, rekenen en lezen

Door signaleringstoetsen wordt uitgezochtwelke leerlingen problemen hebben metspelling, rekenvaardigheid en/of lezen.Deze leerlingen krijgen in kleine groepjesextra les.Indien uit de toetsen aanwijzingen blijkenvoor dyslexie, kan er verder onderzoekplaatsvinden.

Page 16: schoolgids 1819 - waldheim.nl · aardrijkskunde 2 2 2 1½ 2 4 maatschappijleer 2 maatschappijkunde 4 wiskunde 4 4 3 3 3 3 natuur & techniek 3 3 3 2 of 3* nask 1 3 4 nask 2 2 4 ...

Taal- en rekenonderwijsVoldoende beheersing van de Nederlandsetaal en goede rekenvaardigheid is belangrijkvoor iedereen om te kunnen leren en functionerenin de maatschappij.Daarom biedt de Waldheim-mavo leerlingenop diverse vlakken extra ondersteuning enoefening op het gebied van taal- en rekenonderwijs.

ExamenvreesIn leerjaar 4 wordt de spanning door de examensvoor sommige leerlingen zo groot dat ook hier huncijfers negatief kunnen worden beïnvloed. Metbehulp van een test en door middel van eengesprek met de leerling proberen we er achter tekomen of er sprake is van examenvrees. Aan deleerlingen die dat nodig hebben en die het zelfwillen, wordt vervolgens een training gegeven diehen leert met spanning om te gaan. Deze trainingwordt gegeven buiten schooltijd door bevoegdedocenten. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

ZorgcoördinatorEén van de taken van de school is om leerlingenzodanig te ondersteunen, dat zij in staat zijn hunonderwijsleerproces goed vorm te geven.Om deze zorg te coördineren heeft de school eenzorgcoördinator. Deze heeft de volgende taken:• Het coördineren van extra tijd en aandacht voor

leerlingen die dit nodig hebben bij problemen diede voortgang van hun onderwijsleerprocesbelemmeren.

• Leerlingen met zorgwekkend gedrag inbrengenin het Zorg Advies Team en toezien op deuitvoering van de daar gegeven adviezen.

• Het coördineren van begeleiding voor leerlingendie kort in Nederland wonen.

Daarnaast heeft de school een remedial teacher.Zij zorgt voor de organisatie en de coördinatie vanspellinghulp, rekenhulp en leeshulp in leerjaar 1 enbegeleidt leerlingen met dyslexie of dyscalculie.

Zorg Advies Team (ZAT)Het zorgadviesteam is een multidisciplinair overlegten behoeve van de leerlingenzorg binnen deschool. Aan dit overleg nemen vertegenwoordigersvan binnen en buiten de school deel. Voor deschool zijn dit de zorgcoördinator en iemand van hetmanagementteam; van buiten de school zijn dit: dejeugdverpleegkundige van de GGD, eenvertegenwoordiger van Bureau Jeugdzorg, deWerkgroep Uitbreiding Leerling-zorg, Beweging 3.0,politie Eemland-Noord afdeling Jeugdzaken en deleerplichtambtenaar Baarn.Er wordt eerst met de ouders overlegd voordater bespreking van een leerling in het ZATplaatsvindt en aan de ouders wordt omtoestemming voor het bespreken gevraagd. Ineen uitzonderingsgeval kan een leerling anoniembesproken worden.

GezondheidszorgGezondheid heeft te maken met lichamelijk,emotioneel en sociaal “welbevinden”.Het Jeugdgezondheidszorgteam van GGDEemland is verantwoordelijk voor degezondheidszorg. Om die taak goed te kunnenuitvoeren, bestaat er een nauwesamenwerkingsrelatie tussen dejeugdverpleegkundige en de school, waarbijvanzelfsprekend de privacyregels in acht genomenworden. Alle leerlingen van leerjaar 2 en 4 krijgeneen uitnodiging voor een z.g. PeriodiekGezondheids Onderzoek. Dit wordt uitgevoerd doorde jeugdverpleegkundige. Zij kan de jeugdarts omadvies vragen of naar haar doorverwijzen. Hetonderzoek van de GGD is gratis.In overleg tussen mentor, zorgcoördinator, leerlingen ouders kan de leerling doorverwezen wordennaar de jeugdverpleegkundige. Het gaat hierbijvooral om zaken die verband houden met degezondheid van de leerlingen in relatie met hunfunctioneren op school. Indien nodig kunnen oudersof leerlingen rechtstreeks contact opnemen

Page 17: schoolgids 1819 - waldheim.nl · aardrijkskunde 2 2 2 1½ 2 4 maatschappijleer 2 maatschappijkunde 4 wiskunde 4 4 3 3 3 3 natuur & techniek 3 3 3 2 of 3* nask 1 3 4 nask 2 2 4 ...

met de GGD. Zij kunnen zich dan wenden tot:

GGD regio Utrecht, afd. jeugdgezondheidszorgtelefoon: 033-4600046e-mail: [email protected]: www.ggdru.nl

jeugdarts: mevr. J. van Heesjeugdverpleegkundige: mevr. E. Bilderbeeke-mail: [email protected]

BrugfunctionarisHet lokaal team in Baarn biedt hulp enondersteuning voor alle burgers binnen Baarn metvragen of problemen op meerdere levensgebieden(bijv. opvoeding, school, financiën etc.). In Baarnkunnen inwoners zich niet zelf aanmelden bij hetLokaal team. Dit gebeurt via een verwijzing vanprofessionals, zoals een huisarts of door school.Aan onze school is een brugfunctionaris gekoppeld.De brugfunctionaris wil graag zo preventief mogelijkwerken en benaderbaar zijn en kan als datwenselijk is een brug slaan tussen school en thuis.De brugfunctionaris heeft wekelijks op schooloverleg met de zorgcoördinator en sluit aan bij hetZorg Advies Team van de school. Daarnaast is debrugfunctionaris regelmatig op school voorgesprekken met ouders en/of leerlingen.

brugfunctionaris: mevr. N. Simonse-mail: [email protected]

Samenwerkingsverband V(S)O EemlandOnze school valt onder het samenwerkingsverbandV(S)O Eemland. Meer informatie over hetsamenwerkingsverband, zoals bijvoorbeeld hetondersteuningsplan, staat op www.swveemland.nl.Verdere informatie over passend onderwijs, zoalsbijvoorbeeld over de zorgplicht, vindt u opwww.passendonderwijs.nl.

Page 18: schoolgids 1819 - waldheim.nl · aardrijkskunde 2 2 2 1½ 2 4 maatschappijleer 2 maatschappijkunde 4 wiskunde 4 4 3 3 3 3 natuur & techniek 3 3 3 2 of 3* nask 1 3 4 nask 2 2 4 ...

Langdurig zieke leerlingenAls blijkt dat uw kind door ziekte voor een langereperiode niet naar school kan, is het van belang datu dit aan de mentor meldt. De mentor kan dansamen met u bekijken hoe het onderwijs aan uwkind voortgezet kan worden. Wij vinden hetbelangrijk dat uw kind bij ziekte goed contact houdtmet de klasgenoten en de school. Zo proberen wijte voorkomen dat een leerling die ziek is achteropraakt.

SchooldecanaatDe decaan kan helpen bij het samenstellen van hetvakken-/examenpakket en bij het kiezen van eenvervolgopleiding. De schooldecaan geeft ookvoorlichting en verstrekt informatie aan leerlingenen ouders over beroepskeuze en (aanmelding bij)vervolgonderwijs, etc.

De decaan geeft informatie aan ouders• in een persoonlijk gesprek, op aanvraag• op informatieavonden voor leerjaar 2 en 3

(zie voor de data de jaaragenda)

en aan leerlingen• in een persoonlijk gesprek, op aanvraag• in samenwerking met de mentor in de

mentorlessen

Page 19: schoolgids 1819 - waldheim.nl · aardrijkskunde 2 2 2 1½ 2 4 maatschappijleer 2 maatschappijkunde 4 wiskunde 4 4 3 3 3 3 natuur & techniek 3 3 3 2 of 3* nask 1 3 4 nask 2 2 4 ...

namen entelefoonnummersHet bestuurDe bestuurder is, met inachtneming van de statuten,verantwoordelijk voor het onderwijskundige,personele, financiële en materiële beleid voor debeide scholen.De heer K. Versteeg is de bestuurder van deStichting en tevens rector van het Griftland College.De bestuurder oefent het bevoegd gezag uit over debeide scholen.De bestuurder is te bereiken via het postadres vande Stichting: Postbus 316, 3760 AH Soest,telefoon: 035-6098201.

De Raad van ToezichtDe bestuurder legt verantwoording af aan de Raadvan Toezicht (RvT). De RvT ziet er op toe dat debestuurder handelt naar de geldende statuten enreglementen. De bestuurder behoeft voorbeleidsbeslissingen op belangrijke terreinen degoedkeuring van de RvT. De RvT vervult tevens hetwerkgeverschap van de bestuurder en staat debestuurder met raad en advies terzijde.De RvT bestaat uit:dhr. W. Janse, voorzitter; mevr. E. Meeuwisse;dhr. J. van Hall; mevr. S.M. Staal; dhr. K. van Wijk

De schoolleidingDe schoolleiding van de Waldheim-mavo, ook welhet managementteam genoemd, bestaat uit dedirecteur en de teamleider. De directeur draagt deeindverantwoordelijkheid voor het onderwijs en deorganisatie op school.De teamleider formuleert samen met de directeurhet beleid van de school en geeft daaraan insamenwerking met de mentoren en docenten vormin de school en is voorzitter van klassen- enrapportbesprekingen.De teamleider is tevens verantwoordelijk voor de

contacten met de (directeuren van) basisscholen,onderhoudt contacten met de leerkrachten groep 8en draagt de zorg voor de aanmelding van nieuweleerlingen.

mevr. M. van Veelen-van Halem,directeure-mail: [email protected]: 06-22270933 (privé)

dhr. J. de Jong,teamleider / plv. directeure-mail: [email protected]: 0342-840171 (privé)

De zorgcoördinatorOrganiseert de persoonlijke en sociaalemotionelebegeleiding voor de leerlingen en coördineert deextra hulp bij leerproblemen.mevr. M.F. Meijere-mail: [email protected]

De decaanZorgt voor de keuzebegeleiding bij vakkenpakketen vervolgopleiding.mevr. A. Luitene-mail: [email protected]

Page 20: schoolgids 1819 - waldheim.nl · aardrijkskunde 2 2 2 1½ 2 4 maatschappijleer 2 maatschappijkunde 4 wiskunde 4 4 3 3 3 3 natuur & techniek 3 3 3 2 of 3* nask 1 3 4 nask 2 2 4 ...

De docentenDe docenten zijn via het telefoonnummer vande school bereikbaar (035 – 5429743).Wanneer u in de pauzes of na schooltijd belt,hebt u de meeste kans direct contact te krijgen.Op andere tijdstippen kunt u een afspraakmaken om teruggebeld te worden.

Het onderwijsondersteunend personeelHet onderwijsondersteunend personeelondersteunt de schoolleiding, docenten enleerlingen met allerlei zaken op school.

De medezeggenschapsraadElke school heeft een medezeggenschapsraad.In deze raad zitten vertegenwoordigers van hetpersoneel, ouders en leerlingen. De raad kan alleaangelegenheden van de school met het bevoegdgezag of de directie bespreken. Voor een aantalbelangrijke beslissingen die het werk op schoolbetreffen, moet het bevoegd gezag voorafgaandadvies of instemming vragen. In welke situatieinstemming of advies noodzakelijk is, staat vermeldin de Wet Medezeggenschap Scholen. Ook oudersen leerlingen kunnen dus via deze raad invloeduitoefenen op de gang van zaken in de school.De voorzitter van de medezeggenschapsraadis dhr. W. Poort.

Meer informatie over de medezeggenschapsraadkunt u vinden op: www.waldheim.nl/mr

De ouderraadEen aantal enthousiaste ouders vormen samen deouderraad. Hun inzet en betrokkenheid zijn groot.Gemiddeld één keer per maand is er eenvergadering, waarin zaken worden besprokenbetreffende leerlingen en ouders. Daarnaast wordenactiviteiten van de jaarkalender besproken en wordtbepaald wat de leden van de ouderraad daarbijkunnen doen. Soms doet de OR een beroep op uom mee te helpen met de activiteiten die door de

school georganiseerd worden. De statuten vande OR liggen ter inzage op school.

Meer informatie over de ouderraad kunt u vindenop: www.waldheim.nl/or

Activiteitencommissie2 Chill is de activiteitencommissie van deWaldheim-mavo. In 2 Chill zitten leerlingen uitleerjaar 1 t/m 4, die samen met enkele docentenallerlei activiteiten organiseren. Denk hierbijaan een filmavond, een schoolfeest of eenleuke vrijdagmiddagactiviteit.

Page 21: schoolgids 1819 - waldheim.nl · aardrijkskunde 2 2 2 1½ 2 4 maatschappijleer 2 maatschappijkunde 4 wiskunde 4 4 3 3 3 3 natuur & techniek 3 3 3 2 of 3* nask 1 3 4 nask 2 2 4 ...

dhr. M. Amhare,interieurverzorging

dhr. Z. Beukers (BE),aardrijkskunde / economie /

roostermaker

dhr. J. Bouwer (BO),beeldende vorming /

tekenen

dhr. R. Bouwmeester (BW), geschiedenis

mevr. C. den Broeder (BR),schoolassistent

dhr. R. Breunesse (BN),lichamelijke opvoeding

dhr. J.M. Bus,conciërge

dhr. P. de Bye (BY),muziek

mevr. N. van Doeveren(DO), wiskunde

mevr. B. van Doorn,administrateur

dhr. M.J. van Driel (DR),drama / ckv

mevr. S.C. van Halteren -Blokhuis (HN),

Duits

dhr. M van der Have (HV),wiskunde

mevr. A.G. Havinga (HA),Engels

mevr. L.S. Hissink (HI),Engels

dhr. P. van Huissteden (HS),natuur & techniek /

natuur- en scheikunde

dhr. J. de Jong (JG),teamleider / plv. directeur /

natuur- en scheikunde

mevr. C. Jornet (JN),geschiedenis / godsdienst

dhr. T. Karreman (KR),natuur- en scheikunde

mevr. A. Luiten (LN),godsdienst / decaan

Page 22: schoolgids 1819 - waldheim.nl · aardrijkskunde 2 2 2 1½ 2 4 maatschappijleer 2 maatschappijkunde 4 wiskunde 4 4 3 3 3 3 natuur & techniek 3 3 3 2 of 3* nask 1 3 4 nask 2 2 4 ...

mevr. M.F. Meijer (ME),zorgcoördinator / remedial

teacher / Frans

dhr. J. Pluijgers (PL),muziek

mevr. C.A.A. Pollen - Dielis(PN), biologie / natuur &

gezondheid

dhr. W. Poort (PT),aardrijkskunde

mevr. R. Rijkers (RK),Frans

mevr. R. Salimi (SL),maatschappijleer /maatschappijkunde

mevr. H. Schalkwijk (SK),Nederlands

dhr. D. Segerius (SG),lichamelijke opvoeding

dhr. R. Stoffer (SR),biologie / natuur &

gezondheid

dhr. R.M. Spittje (SP),lichamelijke opvoeding

mevr. B. Tabak (TB),Nederlands

dhr. J.K. Timmermans (TM),Nederlands

mevr. S. Timp (TI),natuur- en scheikunde

dhr. R. Tukker (TR),aardrijkskunde /

geschiedenis

mevr. M. van Veelen - vanHalem (VE), directeur

mevr. M. van der Veer (VR),Engels

mevr. N. Wagenaar,orthopedagoog

mevr. C. Wallet (WL),economie

dhr. R.H. Westhof,interieurverzorging /

onderhoud

mevr. M. Zwetsloot,intern begeleider

Page 23: schoolgids 1819 - waldheim.nl · aardrijkskunde 2 2 2 1½ 2 4 maatschappijleer 2 maatschappijkunde 4 wiskunde 4 4 3 3 3 3 natuur & techniek 3 3 3 2 of 3* nask 1 3 4 nask 2 2 4 ...

contact tussen school enthuisWaldheim PostRegelmatig ontvangt u Waldheim Post. Dit is eenmail met daarin leuke, nuttige en/of belangrijkeinformatie. Hierin staan de laatste ontwikkelingen enwordt teruggekeken op diverse gebeurtenissen.

Onze websiteOp onze website www.waldheim.nl kunt u alleactuele informatie vinden over onze school. Ookkunt u daar het cijferoverzicht van uw zoon/dochtervinden. Daarvoor ontvangt u aan het begin van hetschooljaar een eigen toegangscode. Na diverseactiviteiten wordt de website bijgewerkt met tekst enfoto’s.

CijfersDe leerlingen van de leerjaren 1, 2 en 3 ontvangeneen eindrapport. Gedurende het schooljaar zijn allebehaalde cijfers terug te vinden in onsleerlingvolgsysteem, somtoday. Wij werken met eenvoortschrijdend gemiddelde; d.w.z. Het gemiddeldeper vak van alle tot dan toe behaalde cijfers. Deleerlingen van het 4e leerjaar krijgen voor aanvangvan het eindexamen een cijferoverzicht met degemiddelde schoolexamencijfers.

Spreektijden n.a.v. de cijfersTwee keer per jaar is er een spreekmiddag /spreekavond, de exacte data vindt u in dejaaragenda.

Niet-bevorderingLeerlingen die aan het einde van het schooljaarniet bevorderd worden, krijgen daarvan na derapportvergadering aan het eind van het schooljaarvia de mentor telefonisch bericht.

De maximale verblijfsduur op onze school is vijf jaar.Het eerste jaar kan niet gedoubleerd worden. Inandere leerjaren mag alleen gedoubleerd wordenals de docentenvergadering dit zinvol acht. Hierbijworden de werkinstelling en motivatie medebeoordeeld (zie schoolreglement). Bij een verwijzingzal de school zich samen met u inspannen om eengeschikte plek voor uw kind te vinden.

OvergangsnormenHet overgangsrapport is het gemiddelde van allebehaalde cijfers. Alle vakken tellen daarin mee. Ofeen leerling bevorderd kan worden, hangt af van hetaantal tekortpunten. Een 5 telt daarbij voor 1tekortpunt, een 4 voor 2 en een 3 of lager voor 3tekortpunten.

Van leerjaar 1 naar leerjaar 2:Bevorderd zijn leerlingen die 2 of mindertekortpunten hebben.

Van leerjaar 2 naar leerjaar 3:Bevorderd zijn leerlingen die 2 of mindertekortpunten hebben. Besproken worden leerlingendie 3 tekortpunten hebben.

Van leerjaar 3 naar leerjaar 4:Bevorderd zijn leerlingen die 3 of mindertekortpunten hebben en de cijfers van hetkeuzepakket voor leerjaar 4 voldoen aan deslaag/zak regeling. Besproken worden leerlingendie 4 tekortpunten hebben.

Voor de bevordering vanuit leerjaar 2 naar 3en 3 naar 4 geldt dat het gemiddelde van deonafgeronde cijfers behaald voor de verplichtevakken en keuzevakken minimaal een 5,5moet zijn. Tevens geldt dat voor de bevorderingvan leerjaar 3 naar 4 er niet meer danvoor drie keuzevakken een negatief adviesmag zijn.

Page 24: schoolgids 1819 - waldheim.nl · aardrijkskunde 2 2 2 1½ 2 4 maatschappijleer 2 maatschappijkunde 4 wiskunde 4 4 3 3 3 3 natuur & techniek 3 3 3 2 of 3* nask 1 3 4 nask 2 2 4 ...

kostenSchoolboekenDe schoolboeken moeten door de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen zelf besteld worden.De schoolboeken zijn te bestellen via Iddink.Bestelformulieren zijn digitaal te verwerken op dewebsite van Iddink, www.iddink.nlDe kosten van de huur van de boeken en deaanschaf van eventuele werkboeken zijn voorrekening van de overheid en zullen door deschool aan Iddink worden voldaan.

KluisjeDe leerlingen hebben de mogelijkheid om eenkluisje te huren in de garderobe of de hal. Bij hetmeenemen van een mobiel apparaat naar school ishet huren en gebruik van een kluisje verplicht ombeschadiging en/of diefstal te voorkomen.In het kluisje kunnen ook andere waardevollevoorwerpen worden bewaard, de gymtas,

een valhelm en eventueel ook een jas. Meerinformatie staat in het kluisjesreglement.

Schoolreis en excursiesDe leerlingen gaan jaarlijks op excursie. Deexcursies hebben betrekking op één of meerderevakken die de leerlingen in dat jaar volgen. Aan heteinde van het schooljaar gaan we met de leerlingenvan klas 1 tot en met 3 op schoolreis. Deactiviteitencommissie denkt mee over debestemming. Excursies zijn onderdeel van hetreguliere lesprogramma en zijn daarom voor alleleerlingen een verplichte activiteit.

WerkweekVoor de leerlingen van het 3e leerjaar wordt eenwerkweek naar de Ardennen georganiseerd. Dewerkweek is een onderdeel van hetschoolprogramma. De kosten bedragen ca. € 275,-.Gespreide betaling is mogelijk.

Page 25: schoolgids 1819 - waldheim.nl · aardrijkskunde 2 2 2 1½ 2 4 maatschappijleer 2 maatschappijkunde 4 wiskunde 4 4 3 3 3 3 natuur & techniek 3 3 3 2 of 3* nask 1 3 4 nask 2 2 4 ...

Vrijwillige ouderbijdrageWaneer u aan uw kinderen vraagt wat de mooistemomenten op school zijn dan krijgt u waarschijnlijkéén van de volgende antwoorden: de werkweek, hetlanglaufen, sportdagen, het Gala, o.i.d. Kortom hetzijn de bijzondere activiteiten die “de krenten in depap” vormen. Logisch ook!Deze bijzondere activiteiten worden (deels)bekostigd uit de ouderbijdrage. Net zoals devolgende zaken: introductieactiviteiten klas 1,attenties eindexamenkandidaten, cultureleactiviteiten, sportactiviteiten, vieringen, lief en leed(voor langdurig zieke leerlingen) en schoolfeesten(soms wordt een zeer geringe toegang geheven,meer uit pedagogisch oogpunt).Indien nodig kan voor de betaling van deouderbijdrage een regeling getroffen worden.Hiervoor kunt u contact opnemen met dedirecteur.Bij tussentijdse toelating of vertrek wordt eengedeelte van de bijdrage gevraagd of terugbetaald.Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van onseen digitale factuur die u o.a. via iDeal kunt voldoen.Hoewel de bijdrage vrijwillig is, doen we toch eendringend beroep op u om te betalen. Zonder uwbijdrage kunnen bovengenoemde zaken nietbekostigd worden.

SchoolverzekeringDe school heeft een verzekeringspakket afgesloten,bestaande uit een ongevallenverzekering en eenaansprakelijkheidsverzekering. Deongevallenverzekering geeft recht op een beperkteuitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeitleidt. Materiële kosten vallen hier niet onder. Deaansprakelijkheidsverzekering biedt demedewerkers van de school dekking tegenschadeclaims ten gevolge van onrechtmatighandelen. Dat betekent dat de school nietaansprakelijk is voor alles wat tijdens de schoolurenen buitenschoolse activiteiten gebeurt. Er moet nl.sprake zijn van een verwijtbare fout.

Ook is de school niet aansprakelijk voor schadedoor onrechtmatig gedrag van leerlingen.Leerlingen (of als zij jonger zijn dan 14 jaar,hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijkvoor hun doen en laten. Daarom is het belangrijkvoor ouders zelf een particuliereaansprakelijkheidsverzekeringaf te sluiten.

Kosten 2018-2019 per leerjaar (in €)De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt €55,00 perleerling. Het huren van een kluisje kost €10,00 perjaar. Hierbij wordt een eenmalige borg van €10,00in rekening gebracht.

Overige kosten:

Klas 1• Schoolreis en excursie 40,00• Business- / scienceklas 60,00*• Sport- / theaterklas 200,00*

Klas 2• Schoolreis en excursie 60,00• Business- / scienceklas 60,00*• Sport- / theaterklas 200,00*

Klas 3• Schoolreis en excursie 55,00• Excursie Ak/Du/NaSk 35,00• Bijdrage drama / LO2 100,00*• Werkweek 275,00

Klas 4• Sportoriëntatie 10,00• Excursie maatschappijleer 20,00*• Excursie tekenen 25,00*• Bijdrage drama / LO2 100,00*

* Afhankelijk van de keuze van uw kind.

Voor het 2e kind geldt op de ouderbijdrageeen korting van € 20,-.

Page 26: schoolgids 1819 - waldheim.nl · aardrijkskunde 2 2 2 1½ 2 4 maatschappijleer 2 maatschappijkunde 4 wiskunde 4 4 3 3 3 3 natuur & techniek 3 3 3 2 of 3* nask 1 3 4 nask 2 2 4 ...

PrinttegoedLeerlingen kunnen op school gebruik maken van deprinters. Printtegoed kan worden aangeschaft instaffels van € 5,-. Bij systeembeheer staataangegeven wanneer leerlingen kunnenopwaarderen en wat de kosten van een afdruk zijn.Leerlingen hebben altijd het recht opdrachtendigitaal in te leveren.

Aan te schaffen voor eigen rekeningTijdens de lessen wordt van iedere leerling verwachtdat hij/zij een degelijke tas heeft met inhoud. Aanhet begin van ieder schooljaar wordt per vakaangegeven welke bijzondere materialen nodig zijn.Handig is om de volgende vast te kopen:• enkele schriften A5 en A4 gelinieerd• enkele schriften A4 ruitjes• woordenboeken Nederlands, Duits, Frans en

Engels• rekenmachine (Casio FX 82 EX), reeds

gekochte apparaten moeten gecontroleerdworden door de leraar wiskunde

• oordopjes / hoofdtelefoon• één USB-stick (minimaal 4GB)

Voor de tekenlessen is een etui met de volgendeinhoud nodig:

Lichamelijke opvoedingIn de LO-lessen zijn de leerlingen verplichtgeschikte gymkleding en schoeisel (geen zwartezolen in de zaal!) te dragen. Het is verstandigkleding en schoeisel zoveel mogelijk tevoorzien van naam.

kwaliteitszorgVervolgonderwijsDe meeste leerlingen met een VMBO-TL diplomagaan naar een ROC (Regionaal OpleidingsCentrum). Daar kunnen ze gaan studeren voor eenberoepskwalificatie of vakdiploma op MBO-niveau.

Havo doorstromingNa het VMBO-TL is het mogelijk door te stromennaar de havo. Aan de studieresultaten, hetvakkenpakket en de studiehouding worden hogeeisen gesteld. Omdat in de bovenbouw van deHavo zelfstandig moet worden gewerkt, zijn voor deleerlingen eigen verantwoordelijkheid endoorzettingsvermogen van groot belang. Indien hetgewenst is om de mogelijkheid open te houden omnaar de havo te gaan, is het in alle gevallenraadzaam om de vakkenkeuze af te stemmen op deprofielenkeuze van de havo. Voor de verschillendehavo profielen kunt u terecht op de website van descholen, bij een havo decaan of bij de decaan vande Waldheim-mavo. In het algemeen wordtaangeraden in het pakket wiskunde en eenextra vreemde taal (Frans of Duits) te houden en tekiezen voor geschiedenis (voor de maatschappijprofielen) en/of nask2 (voor de natuur profielen).Alleen de leerlingen die aan deze eisen voldoenkunnen doorstromen naar de havo.

Onderwijs in cijfersResultaten van ons onderwijs:Op de website ‘Scholen op de kaart’, kunnen allerelevante schoolgegevens bekeken worden. Hetdoel is een eerlijk beeld te geven van de kwaliteitvan het onderwijs op elke individuele school enbinnen het Nederlandse voortgezet onderwijs alsgeheel.Scholen op de kaart van de Waldheim-mavo vindt uop: www.waldheim.nl/opdekaart

• 2x een hb potlood,• 2x een 2b potlood• gum• puntenslijper• set kleurpotloden

(minimaal 12 stuks)

• schaar• 2 penseeltjes met

spitse punt (no. 3 en6 of no. 2 en 5)

• plakstift (Pritt)• A4 tekenblok

Page 27: schoolgids 1819 - waldheim.nl · aardrijkskunde 2 2 2 1½ 2 4 maatschappijleer 2 maatschappijkunde 4 wiskunde 4 4 3 3 3 3 natuur & techniek 3 3 3 2 of 3* nask 1 3 4 nask 2 2 4 ...

Onze zorg voor kwaliteit:

Tevredenheid leerlingen:(gegevens 2018, kwaliteitscholen.nl)

Tevredenheid ouders:(gegevens 2018, kwaliteitscholen.nl)

Schoolklimaat en veiligheid:(gegevens 2018, kwaliteitscholen.nl)

Hoe tevreden zijn leerlingenover de school in 2017-2018? 6,7

Hoe tevreden zijn ouders overde school in 2017-2018? 8,4

Tevredenheid personeel:(gegevens 2018, kwaliteitscholen.nl)

De medewerkers van de Waldheim-mavo zijntevreden over hun werk en de organisatie. Op alleonderdelen van het onderzoek scoren zij hoger dande landelijke benchmark. Ze zijn zeer tevreden overde ontwikkelingen van het onderwijs, demogelijkheden die ze krijgen om daar aan bij tedragen en de kwaliteit van het onderwijs.

Onze organisatie:(gegevens 2017-2018)

Medezeggenschapsraad

Personeel 4

Ouders 2

Leerlingen 2

Herkomst vanonze leerlingen

Baarn 31,1%

Soest 56,7%

Bunschoten 9,3%

Overig 2,9%Hoe scoren leerlingen hetschoolklimaat van de schoolin 2017-2018?

7,4

Hoe scoren leerlingen deveiligheid van de school in2017-2018?

9,2

Page 28: schoolgids 1819 - waldheim.nl · aardrijkskunde 2 2 2 1½ 2 4 maatschappijleer 2 maatschappijkunde 4 wiskunde 4 4 3 3 3 3 natuur & techniek 3 3 3 2 of 3* nask 1 3 4 nask 2 2 4 ...

afspraken voor het goedeverloop van het onderwijsAdreswijzigingenVoor een goed contact tussen school en thuisis het van belang dat het juiste adres, mailadres entelefoonnummer bij de schooladministratie bekendzijn. Ook is het belangrijk dat ouders ons eentelefoonnummer opgeven waar zij overdagbereikbaar zijn, dit i.v.m. calamiteiten. Aan het beginvan het schooljaar wordt dat via de mentor geregeld.

Verlof buiten de schoolvakantieDe directeur van de school kan volgens deLeerplichtwet verlof verlenen tot maximaal 10dagen. Voor méér dan 10 dagen verlof is degoedkeuring van de leerplichtambtenaar vereist.In welke situaties kan dit verlof aangevraagdworden?1. Vakantie buiten de schoolvakantie

Dit kan slechts worden verleend als:• de specifieke aard van het beroep van een

van de ouders geen mogelijkheid biedt om inwelke schoolvakantie dan ook weg te gaan.De ouder moet dus twee zaken aantonen:a. de specifieke aard van het beroep enb. de ouder kan in geen enkeleschoolvakantie weg.Dit verlof kan slechts eenmaal en hooguitvoor 10 dagen gegeven worden, maar niet inde eerste twee schoolweken.

2. Verlof wegens gewichtige omstandigheden.Wat zijn gewichtige omstandigheden volgens dewet?• Gewichtige omstandigheden/geldige

redenen voor kort verlof:a. medische gronden, bijv. bezoek aan eenspecialist (bezoeken aan huis- of tandartsmoeten zoveel mogelijk buiten schooltijdplaatsvinden),

Page 29: schoolgids 1819 - waldheim.nl · aardrijkskunde 2 2 2 1½ 2 4 maatschappijleer 2 maatschappijkunde 4 wiskunde 4 4 3 3 3 3 natuur & techniek 3 3 3 2 of 3* nask 1 3 4 nask 2 2 4 ...

b. ernstige ziekte, of overlijden van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad, c. familieomstandigheden: huwelijk van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad, geboorte eerste graad, 25-, 40- en 50-jarig ambts- of huwelijksjubileum t/m de vierde graad, kerkelijke bevestiging.

• Géén gewichtige omstandigheden en geengeldige redenen zijn o.a.:1. een afwijkend vakantierooster vanslechts enkele dagen voor kinderen uit hetgezin, die op andere scholen zitten,2. geen andere boekingsmogelijkhedenhebben, bijvoorbeeld ontstaan door te laatboeken,3. het minder drukke seizoen (lagere prijzen),4. een uitnodiging van bijv. tante, oom ofgrootouder(s) om mee op vakantie te gaanbuiten de schoolvakanties om,5. een of meer dagen eerder afreizen, oflater terugkomen van vakantie om de drukteop de wegen te vermijden,6. eerder afreizen, omdat men voor eenbepaalde tijd het vakantieadres bereiktmoet hebben.

Verzoeken om verlof dienen schriftelijk bij deteamleider te worden ingediend, indien het eenverlof van minder dan 10 schooldagen betreft. Ukunt hiervoor een formulier van onze websitedownloaden.Als het gaat om een verlof van méér dan 10schooldagen, dan dient u dit schriftelijk aan tevragen bij de leerplichtambtenaar van dewoongemeente. Het verlof dient zéér tijdig (normaaltwee weken voor verlofdatum) te wordenaangevraagd. Als ouders hun kinderen zondertoestemming van school weghouden, betekent ditongeoorloofd schoolverzuim. Dit kan leiden tot hetopmaken van een proces-verbaal.

Als er is geverbaliseerd, gaat het OpenbaarMinisterie in beginsel altijd tot vervolging over.Bij teveel schoolverzuim wordt deleerplichtambtenaar ingeschakeld. Leerlingen diepartieel leerplichtig zijn, zijn verplicht alle lessente volgen.

Rechten en plichten van de leerlingenDe rechten en plichten van de leerlingen zijnvastgelegd in een Leerlingenstatuut. Deze ligtter inzage bij de administratie van de school.Alle nieuwe leerlingen krijgen een exemplaarvan het Leerlingenstatuut.

Start schooljaar 2018-2019Op dinsdag 28 augustus 2018 worden alleleerlingen in de school verwacht voor:• de gezamenlijke opening• de verdeling in klassen en groepen• de eerste mentorles.• startactiviteiten

De begintijden zijn als volgt:• leerjaar 1 om 10.00 uur (gehele dag

introductiedag)• leerjaar 2 om 8.30 uur• leerjaar 3 om 9.15 uur• leerjaar 4 om 10.00 uur.

Page 30: schoolgids 1819 - waldheim.nl · aardrijkskunde 2 2 2 1½ 2 4 maatschappijleer 2 maatschappijkunde 4 wiskunde 4 4 3 3 3 3 natuur & techniek 3 3 3 2 of 3* nask 1 3 4 nask 2 2 4 ...

Vakanties in schooljaar 2018-2019• Herfstvakantie

maandag 22 oktober t/mvrijdag 26 oktober 2018

• Kerstvakantiemaandag 24 december 2018 t/mvrijdag 4 januari 2019

• Voorjaarsvakantiemaandag 25 februari t/mvrijdag 1 maart 2019

• Goede Vrijdagvrijdag 19 april 2019

• Meivakantiemaandag 22 april t/mvrijdag 3 mei 2019

• Hemelvaartdonderdag 30 mei t/mvrijdag 31 mei 2019

• Tweede pinksterdagmaandag 10 juni 2019

• Zomervakantiemaandag 22 juli t/mvrijdag 30 augustus 2019

JaaragendaOp www.waldheim.nl/jaaragenda vindt u onzejaaragenda. Hier vindt u een actueel overzicht vande diverse activiteiten.

Algemene schoolgegevens• adres Torenlaan 81

3742 CS Baarn

• telefoonnummer 035-5429743

• faxnummer 035-5429744

• e-mail adres [email protected]

• website www.waldheim.nl

• twitter twitter.com/waldheimmavo

• facebook facebook.com/waldheimmavo

• instagram instagram.com/waldheimmavo

• bankrekening NL88RABO0379999269 Rabobank te Soest t.n.v. de Stichting voor Chr. Voortgezet Onderwijs (Waldheimmavo) in Baarn/Soest

Foto’sJoost Bouwer 5, 11, 15, 18, 31Jasper de Jong 4, 28, 32Daniël Segerius 24Jelle Timmermans cover, 6, 8, 13, 17

www.waldheim.nl

Page 31: schoolgids 1819 - waldheim.nl · aardrijkskunde 2 2 2 1½ 2 4 maatschappijleer 2 maatschappijkunde 4 wiskunde 4 4 3 3 3 3 natuur & techniek 3 3 3 2 of 3* nask 1 3 4 nask 2 2 4 ...
Page 32: schoolgids 1819 - waldheim.nl · aardrijkskunde 2 2 2 1½ 2 4 maatschappijleer 2 maatschappijkunde 4 wiskunde 4 4 3 3 3 3 natuur & techniek 3 3 3 2 of 3* nask 1 3 4 nask 2 2 4 ...

Torenlaan 81 | 3742 CS BaarnTel. 035-5429743 | www.waldheim.nl