Schamper 305

download Schamper 305

of 16

 • date post

  08-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  4

Embed Size (px)

description

13 februari 1993

Transcript of Schamper 305

 • in h o u d Minder speling op deijverig $ P e I I l n O 7als we zijn... 1 ^

  P r o fe s s o r T a e ld e m a n , p ro fe s s o r N e d e r la n d s e T a a lk u n d e a a n

  o n z e R U G , p u z z e l t m e t z e v e n a n d e r e ta a le k s p e r te n a a n e e n

  n ie u w e spe llin g . O n d an ks z ijn o p g e le g d e zw ijg p lic h t w ou h ij toch

  z i jn e ig e n m e n in g k w i j t o v e r h e t w e l e n w e e v a n z o n

  s p e ll in g s v e r a n d e r in g .

  W aarsch ijn lijk is d it de eerste m aa l

  d a t u en w ij een 16-paginas-dikke

  S cham per in onze p o llen krijgen.

  Een inhoudsopgave lee k ons dan

  ook onontbeerlijk. Vandaar...

  Binnenin:

  Loesje (pag ina 2)

  Franse spelling (pagina 2)

  S tudent a id (pagina 3)

  De Buurt (pag ina 4)

  In terview H ugo C laus (pagina 5)

  C laus en Sa in t A m our (pagina 6)

  B ib lio teek FP P W (pagina 7)

  Feestw eek V E K (pag ina 7)

  R oem eni (pagina 7)

  Europese PR (pag ina 7)

  H om okatern deel 2 (pag ina 8)

  T ijdschrift Pol & Sok (pag ina 10)

  Basta (pagina 11)

  F ietsakties (pag ina 12)

  Venem a (pag ina 12)

  Terspoors (pag ina 12)

  Kalender (pagina 13)

  Zoekertjes (pagina 13)

  A nus Mundi (pagina 14)

  O V -kaart (pagina 15)

  Film (pag ina 16)

  En uiteraard de obligate kolofon, ht recht op antwoord, en nog een pak meer...

  \ de redaktie

  S cham per: De spe lling w ord t

  d u s in e e n n ie u w k le e d je

  g e s to k e n . H o e h ip z ie t d a t

  n ie u w e k le e d je e ru it?

  H e t is zo d a t w e in d e rd a a d

  o n g e v e e r k la a r z ijn m e t n ie u w e

  sp e llin g svo o rs te lle n . H oe h ip d ie

  daar nu uitzien, m ag ik e igen lijk n iet

  ve rk lappen. M et deze zin zou het

  in terview m eteen opgedoekt kunnen

  w orden, om dat w e een zw ijgp lich t

  opgelegd gekregen hebben. W e

  hebben im m ers een les getrokken uit

  het nabije verleden, nam elijk de

  spelling W esse linckx uit de ja ren 60.

  Toen zijn d ie voorste llen - d ie nogal

  radikaal w aren - voortijd ig u itge lekt

  en o.a. M are G alle heeft d aa r een

  e ch te h e tse rond o n tk e te n d . De

  toenm alige be le idsm ensen hebben

  a lles d iep in de koe lkast gestop t opdat

  het er noo it m eer zou u itkom en ' Om

  da t n ie t tegen te kom en, hebben we

  nu een soort zw ijgp licht. Ik ga die

  natuurlijk n iet doorbreken , m aar ik

  kan wel h ie r en daar m ijn persoon-

  lijke m ening zeggen, m et andere

  w oorden , hoe ik de spelling graag

  zou zien veranderen .

  S c h am p e r: U h eb t d u s tw ee

  le s s e n g e t r o k k e n u it h e t

  v e r le d e n ; n ie t te r a d ik a a l

  v e r a n d e r e n e n n ie ts o p h e t

  v o o r h a n d v e r k la p p e n . Is d it

  la a ts te n ie t o n d e m o k r a t ie s ?

  A lles geb eu rt im m ers boven de

  h o fd e n v a n d e b e v o lk in g d ie

  die spelling dan toch o o k m oet

  g e b ru ik e n .

  Ja en neen. Kijk. O m dat iem and

  een taa l g eb ru ik t is hij nog geen

  taalekspert. O m da t ik m et de auto rij

  w e e t ik o o k n ie t a lle s a f va n

  a u to m e ch a n ie k . W illem E lssch o t

  w a s o o k s te rk g e k a n t te g e n de

  spe llingsve randering van 54, m aar

  een taa lv irtuoos m aakt je nog geen

  ta a le k s p e r t . Ie d e re e n v a n de

  s p e ll in g s k o m m is s ie is to c h w e l

  pro fessionee l m et taa l bezig en ik

  denk da t zo een kom m issie de kans

  m oet krijgen om in het eerste stadium

  rustig te w erken aan a lternatieven.

  A an deze spe llingskom m iss ie ging

  wel een soort w erkgroep voora f die

  een e n q u te g e d a a n h eb b e n bij

  ve rsche idene lagen van de bevolking.

  B innen de paden d ie toen u itg e -

  stippe ld w erden hebben w ij gew erkt.

  Dus, zo ve r van de bevo lk ing hebben

  w e niet gew erkt. Echt revo lu tionaire

  d in g e n w a re n d a a rd o o r o o k a l

  u itges lo ten .

  In een tw eede fase zou je natuurlijk

  een soort vo lksraadp leg ing kunnen

  houden om de spe llingsvoorste llen

  te toe tsen aan hun du ide lijkhe id en

  o n tva nke lijkh e id ; je m ag dan een

  pracht van een sis teem ontw orpen

  hebben, a ls het n iet ope ra tionee l b lijkt

  te zijn kan je het w eggoo ien , m aar ik

  heb he t al g ezegd : een n ie uw e

  spelling ligt zo vrese lijk gevoelig dat

  em otione le non -argum enten de zaak

  w ee r zouden afvoeren.

  S c h a m p e r: A ls d e z a a k zo

  gevoelig ligt, m oet een spelling

  d an e ig e n lijk w e l v e ra n d e re n ?

  Een sp e llin g sve ra n d e rin g ve rg t

  inderdaad veel tijd n geld en vele

  m e n sen z ijn e rva n o v e rtu ig d da t

  s p e llin g n ie t al te ve e l tijd m ag

  opslorpen. Ik ben het daa rm ee eens;

  spelling is een relatie f onbe langrijk

  begrip in een taals is teem . Ik bedoel,

  onbe langrijk in die zin dat het n iet

  van het s is teem ze lf deel u itm aakt.

  H et is s lech ts een m iddel om taal te

  veru itw end igen en een geschreven

  vorm te geven.

  W at ech te r ook die voora fgaande

  enqu te bleek, w as dat de m eeste

  m ensen onze spelling op een aantal

  punten te m oeilijk vonden. Vooral de

  fa m e uze dub be lsp e lling en bij de

  b a s ta a rd w o o rd e n h in g h e n w e l

  dege lijk de keel uit. H et b leek ook uit

  de enquete dat m en voor som m ige

  ve rnederlands ingen van leenw oor-

  den w as. En daar gaa t het voornam e-

  lijk om in de n ie u w e s p e ll in g s -

  kom m issie ; ve rnederlands ing van de

  bastaardw oorden en het aanpassen

  van de spelling aan de u itspraak. Het

  ekstrem e voorbee ld van odeklon je

  (eau de co logne) kent u wel...

  S c h a m p e r: In d e v e r n e d e r -

  la n d s in g v a n le e n w o o r d e n

  w o r d t e r e e n o n d e r s c h e id

  g e m a a k t tu s s e n d u id e l i jk e

  b u ite n la n d s e w o o rd e n d ie

  in v e ra n d e rd b li jv e n en re e d s

  in g e b u rg e rd e le e n w o o rd e n d ie

  d a n w e l e e n v e r n e d e r la n d s t

  tin tje krijgen. O p grond w aarvan

  m aakt u d it o n d e rs c h e id ?

  Er is inderdaad een p robleem in

  het e tiketeren van v reem dhe id , het

  is im m ers gradueel versch illend. In

  54 heeft m en schoorvoetend een

  paar w oorden venederlandst. Toen

  hee ft m en be roep gedaan op de

  onbru ikbare fak to r frekw en tie . W at

  b e te ken t in hem e lsna am v e e lg e -

  b ru ik te w o o rd e n ? Z o h e e ft m en

  b ijvo o rb e e ld c ig a a r v e ra n d e rt in

  sigaar. O m dat ze zo veel s igaren

  roken in Nederland ... ? C itroen b leef

  dan w ee r c itroen om dat het w oord

  m inder va ak gebru ik t werd. M aar

  dat s laa t toch nergens op? Hoe kan

  een taa lgeb ru ike r houvast hebben

  aan zu lke voorschriften?

  Je m oet bij de n ieuw e spe llings-

  rege ls p roberen aan te s lu iten bij

  intuties van de gew one taalgebru iker.

  En dat hebben wij dan ook gepro -

  beerd; op grond van in tuties te w erk

  te gaan.

  vervolg op pagina 10 (ja, tien)

  (advertentie)

  HOGER ONDERW IJS IS VO O R N IE M A N D M A K K E L U K

  STUDIDACV E R H O O G U W S L A A G K A N S E N :

  I A A T U INDIVIDUEEL B E G E L E I D E N D O O R ERVAREN D O C E N T E N

  S in t P ie te r s p le in 4 4 G e n t

  T e l . 0 9 1 / 2 0 1 5 6 2

 • la nouvelle orthographe

  vervolg taalkwestie op pagina tien

  In ju n i 90 h ee ft een w erkgroep van de C o nse il S u p erieu r de la

  L a n g u e F ra n a is e e en ra p p o rt u itg e b ra c h t m e t a a n b e v e lin g e n en

  w ijz in g e n a a n h e t h u id ig e F rans . D e F ra n s e re g e rin g k e u rd e de

  v o o r s te l le n g o e d . H ie r m e e w o rd t d e o u d e s p e l l in g n o g n ie t

  o v e rb o o rd g eg o o id , m a a r w erden de in k o n s ek w e n s ie s a an g ep akt.

  O o k z a l m e n z ic h r ic h te n n a a r e e n b e te r g e b r u ik v a n d e

  s p e llin g s r e g e ls .

  w ijz ig in g en

  A lvorens een overz ich t te geven

  van de ve randeringen , w ilde ik nog

  zeggen dat de oude vorm en geldig

  blijven en dat er w aarsch ijn lijk een

  dua lite it in gebru ik zal ontstaan, (cfr.

  het naast e lkaar bestaan van onze

  oude en voorkeurspelling).

  H e tve rb ind ing ss tree p jeva ltinve le

  geva llen weg, doo r het dan ig gebru ik

  a ls een geheel bv. tire -bouchon w ord t

  t ire b o u c h o n ,... O o k a lle s a m e n -

  ste llingen m et entre, contre, extra,

  in tra, supra, in fra w orden sa m e n -

  gevoegd en ze lfs de e bij entre en

  contre zul len w egval len . H et v roegere

  s en tre -a im er w ord t s entraim er. En-

  kel de w oorden w aarb ij het w oord