Schamper 115

Schamper 115
Schamper 115
Schamper 115
Schamper 115
download Schamper 115

of 4

 • date post

  08-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  6

Embed Size (px)

description

31 oktober 1980

Transcript of Schamper 115

 • STUDENTENWEEKBLAD van de R.U.G. be jaargang

  Verantwoordelijk Uitgever: Rik Van Nuffel

  Hoofdredakteur: Frank Goetmaeckersdeze w eek m in d e r

  Redaktieadres: St.-Pietersnieuwsstraat 45 9 0 0 0 Gent ASLK 0 0 1 - 0 4 8 1 2 6 0 - 2 2fo u ten d an in De M orgen

  ZONHet leitmotiv van de Gentse onderzoekers was een verspreide elektriciteitsproduktie, waarbij elke eigenaar van zonnepanelen op zijn dak elektriciteit in het hoogspannings net terug kan pompen.

  Om dit researchwerk duidelijk te omschrij-ven, zullen we de overgang van de zon tot

  het elektriciteitsnet trapsgewijs bespre-ken.

  De zon dus. De basisvereiste om zonne-ener- gie te produceren, is dat er licht moet zijn, zij het diffuus [bewolkt) of zelfs maanlicht. Van dat standpunt uit is Belgi met zijn lange zomerse belichtingstijd goed gelegen: naarmate men van de evenaar naar depolen gaat duurt 's zomers de dag langer. Deze lichtenergie wordt gecapteerd met behulp van zonnecellen. Daar er weinig

  vrije oppervlakte beschikbaar is, en we toch beschikken over een uitgebreid net,

  opteerde men voor een verspreide productie, door bv. de daken van huizen en garages met zonnecellen te bekleden. Berekeningen op die basis uitgevoerd leveren een opper-vlakte op van 100 tot 200km : volgelegd met zonnecellen kan men hiermee tot 30% van

  het Belgisch electriciteitsverbruik opvan-gen. Dit is wel een jaargemiddelde, dus zeer veel in de zomer en 10% in de winter.

  De energieproductie schommelt tamelijk veel

  op een dag gezien [bewolking, volle zon, schemer, ...)waardoor het aangeraden is batterijen tussen te schakelen, die dit effect niveleren. Op gebied van de batte-rijen wordt er ook druk gezocht, alhoewel niet in dit labo. Men gebruikt de klassieke loodaccus, nieuwer zijn de Na/S batterijen

  Zo zijn we beland bij het onderdeel waar

  men hier de meeste aandacht op gericht heeft: de omvormer. Men mag inderdaad niet

  vergeten dat een zonnecel gelijkstroom pro-duceert, daar waar de meeste huishoudappa- raten evenals het net, met wisselstroom moe ten gevoed worden. Indien men dit ongewij-zigd wil laten, moet men een omvormer gelijk-naar wisselstroom gebruiken. Op dit labo heeft men een type ontworpen dat goede rendementen geeft, alhoewel een zekere netbevuiling optreedt. Een ander prototype werd ontworpen zodat binnen afzienbare

  tijd de technologie voorhanden zal zijn om een mooie sinusoidale spanning af te leveren

  Zo te zien is de baan vrij voor een maxi-male aanwending van de bestaande zonne- energietechniek en de fabricage op grote

  schaal van zonnepanlen. Dit zal in de na-bije toekomst echter niet gebeuren. Geves-tigde belangengroepen geven immers hun monopoliepositie niet zomaar vrij. Door

  de kernenergieprogrammas verder te zetten bewijzen EBES en Societ Gnrale de geva-i

  ren en de beperkingen van de atoomenergie i niet in te (willen) zien."Die mensen zijn blind en vinden dat alles

  perfect loopt. Men zegt waarschijnlijk van: er is een in zekere mate berekend ri-sico; maar die maatschappijen kiezen wat het gemakkelijkst is en wat voor de hand ligt n goedkoop is, en dat is voor het

  ogenblik kernenergie."

  Delaware krijgt 30 miljoen dollar van Shell en heeft een hele fabriek die niets anders doet dan zonnecellen produceren.Ze verkopen er echter geen enkele ! Zo trachtten ze het monopolie te verkrijgen

  door als eerste met een op punt staand product op de markt te komen. Ook onder-houden de petroleummaatsbhappijen een

  goeie samenwerking met bepaalde uniefs.

  Electriciteitsproductiewijze waarvoor

  in het onderzoek werd gekozen in de ge-decentraliseerde ( in tegenstelling tot

  kernenergie en zonneenergiecentrales ).Dit betekent dat de elektriciteit over zo-wat heel het land verspreid opgevangen zou worden. Zeer belangrijk is ook dat dit de oprichting van een zeer arbeidsintensieve

  industrie nodig zou maken.

  "Zelfs al kost die zonnenergie zeer veel dan betekent dit toch werkuren voor

  Belgische arbeiders, het gaat niet naar het buitenland. Bij een productie die 10 a 20 % van het electriciteitsverbruik dekt zouden rond de 30.000 arbeidsplaat-

  sen ontstaan. De technologie om de materi-alen te maken is geen probleem voor de Belgische industrie.

  Tijdens de voorbije vacantie viel de RUG in de prijzen. Meer bepaald het

  labo voor electronica, van de profs Vanwormhoudt en Pauwels , werd be-

  kroond voor een studie over zonne-

  energie, met de BP-energieprijs.In twee gelijke delen werd een som van 1.000.000 frank verdeeld onder een

  franstalig en een nederlandstalig on-derzoeksteam. Voor een project over

  alternatieve energie.

  Enerzijds Wilden we onze kennis over de stand van het zeer recente onder-zoek naar zonnenergie even bijscherpen anderzijds hoopten we iets te weten te

  komen over de bindingen alternatieve energie - industrie. Is zonnenergie

  rendabel ? En zoja, zullen oliemaat-schappijen hun patenten niet blokkeren?

  En waarom geeft BP, een oliemaat-schappij een prijs voor zonnener-gie ?

  Onze vragen werden ruimschoots beant-woord in een openhartig gesprek met de heren Baert en De Mey, werkzaam

  in het betreffende laboratorium voor electronica.

  Het is langzamerhand duidelijk dat de uit-eindelijke ecqnomische haalbaarheid van

  deze energieproductie nauw verband houdt met de prijs der zonnecellen. Samenvattend kan men tellen dat die prijs nog met een factor 10 moet dalen, hoewel terloops ver-

  meld mag worden dat het moeilijk is progno-ses te maken en de prijs van petroleum en uranium ook stijgt.

  Wat nu de zonnecellen betreft, bestaan

  er verschillende technologien. De klas-sieke monokristallijne Si-cellen werken goed maar zijn te duur. Het duurt te lang

  vooraleer de genvesteerde productieenergie teruggewonnen is, zodat het energieprobleem niet afdoende opgelost wordt. De cellen die in dit Gentse labo gebruikt worden

  zijn dan de polykristallijne Si (Silicium), die weliswaar een kleiner rendement hebben doch waarvoor men geen Si-nkristallen, moet laten groeien (Wie zich een idee wil vormen over die nkristallen moet maar eens gaan kijken op het labo van Prof.De Keyzer S1 Krijgslaan nvdr.).

  Het laatste type waarmee in dit gexperimer teerd wordt is de zogenaamde "alternatieve cel: CdS/Gu2S. De techniek bestaat erin de halfgeleiderslagen op glas te dampen, iets wat een eenvoudige serieproductie toelaat

  (Glaverbel). Het meest essentile deel van deze cel is de Gu^S-laag; de CdS-laag zou eventueel vervangen kunnen worden door ZnO, zodat men een cel krijgt waarvan de basis-componenten vlot verkrijgbaar zijn. Voorts weze vermeld dat er nog 3 labos zijn waar met dergelijke zonnecellen gexperi-menteerd wordt: Delaware in de V.S.: bereikt een rendabiliteit van 10%; New Delhi: bereikt reeds een rendabiliteit van meer dan 10%, maar dan.wel met minuscule

  cellen, en Stuttgart 7%,met grote cellen wat dus duidelijk realistischer is.

  De alzo geproduceerde electriciteit kan op het net teruggestuurd worden, met tussen-komst van een controleapparaat, vanuit de

  centrale gestuurd. Zo kan de centrale op de individuele producenten beroep doen om bv. pieklasten op te vangen (het is gepast in dit kader een kleine uitwijding te ge-ven: het electriciteitsverbruik kent, op

  een dag gezien een zeer grillig patroon, dat door de producent nu als volgt opge-vangen wordt: - een klassieke thermische

  of een kerncentrale levert de basislast (minimum)

  - dieselgeneratoren werken deze basislast op tot een hoger gemiddelde

  - turbogeneratoren starten om de hogere pieken op te

  vangen.Het is duidelijk dat een centrale er alle voordeel bij heeft deze laatste systemen

  weinig te gebruiken (duur) door bv. bij. een hogere basislast te werken (niveller-ing met bv. nachttarief) of in de toekomst die systemen te vervangen door zonne-ener-

  gie zoals hierboven beschreven).

  Dit idee van energie naar het net terug

  sturen wordt in Denemarken gebruikt: wind-molens drijven generatoren aan: het pro-bleem van de omvormer stelt zich hier dus niet. Per kWh (kilowattuur) die men verbruikt betaalt men 4fr., per kWh die men levert wordt 2fr. terugbetaald. Dit is duidelijk omdat in de energieprijs een deel

  productiekosten zit, naast uitbating van het net en winst, uiteraard.

  De twee onderzoekers wijzen in dit ver-band ook op de uitputting van de uranium- voorraden waarvoor, volgens hen, de opwer-

  king geen oplossing kan bieden."Het principe van opwerking kan vergeleken worden met de recyclage van uitlaatgassen van een auto. Dit procd verbruikt meer

  energie dan het kan opbrengen.Ook de last die men achteraf heeft met

  afval, het feit dat de kerncentrale na 2D jaar activiteit volledig moet geso-

  leerd worden van de buitenwereld en dat van de gebruikte materialen niet recycleer-baar is, zijn niet in rekening gebrachte

  problemen.

  Verder stellen ze dat atoomenergie alleen electriciteit maakt en dat dit slechts een klein deel van ons energieverbruik inneemt D oplossing voor energieproblemen is het dus zeker niet.

  De conservatieve ingesteldheid, die men bij de Belgische electriciteitsproducenten aantreft, ziet men echter niet bij de olie-maatschappijen. De BP-energieprijs voor de Gentse onderzoekers is hier een voor-beeld van. Voortdurend trachten deze enke-

  le bedrijven in de energiesector aan de top te staan. Het feit dat vier van de

  grootste oliemaatschappijen meerderheids-belangen hebben in de fabricage van zonne-cellen spreekt voor zich.

  Het zonnehuis in Zundert

  De afhankelijkheid van het buitenland, door de aankoop van grondstoffen, zou aanzienlijk kleiner worden en heel wat deviezen zouden opgespaard worden.

  Hoe staat de overheid hier nu tegen over ?