Schaap of Bok

of 16 /16

Embed Size (px)

description

Serie Bijbelsudies over de woorden van Jezus over het oordeel.

Transcript of Schaap of Bok

Page 1: Schaap of Bok
Page 2: Schaap of Bok

De eeuwige scheidingschaap of bok

Page 3: Schaap of Bok
Page 4: Schaap of Bok
Page 5: Schaap of Bok

31 Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door 31 Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32 Dan zullen plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32 Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; 33 de schapen de schapen van de bokken scheidt; 33 de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. 34 zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. 34 Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd isgrondvesting van de wereld voor jullie bestemd is

Page 6: Schaap of Bok
Page 7: Schaap of Bok

35 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik 35 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 ik was naakt, vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 37 mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 37 Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38 gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39 Wanneer opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39 Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” 40 En de koning zat en zijn we naar u toe gekomen?” 40 En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” gedaan.”

Page 8: Schaap of Bok

41 Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde 41 Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. 42 Want ik had honger en duivel en zijn engelen. 42 Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. 43 Ik was een gaven me niet te drinken. 43 Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.” in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.”

Page 9: Schaap of Bok
Page 10: Schaap of Bok

44 Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, 44 Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?” 45 En hij zal hun antwoorden: “Ik gezorgd?” 45 En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.” 46 hebben jullie ook voor mij niet gedaan.” 46 Hun staat een eeuwige bestraffing te Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’ eeuwige leven.’

Page 11: Schaap of Bok
Page 12: Schaap of Bok

Genesis 12Genesis 12

1 De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, 1 De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. en ga naar het land dat ik je zal wijzen. 2 Ik zal je tot een groot volk maken, 2 Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. een bron van zegen zul je zijn. 3 Ik zal zegenen wie jou zegenen, 3 Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.’gezegend te worden als jij.’

Page 13: Schaap of Bok

Gen 15Gen 15

16 Pas de vierde generatie zal hierheen 16 Pas de vierde generatie zal hierheen terugkeren, want pas dan hebben de Amorieten terugkeren, want pas dan hebben de Amorieten zo veel misdaden bedreven dat de maat vol is.’ zo veel misdaden bedreven dat de maat vol is.’

Page 14: Schaap of Bok

Matt. 12 (citaat uit Jesaja 42:1-3)Matt. 12 (citaat uit Jesaja 42:1-3)

17 Zo ging in vervulling wat gezegd is door de 17 Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja: 18 ‘Hier is de dienaar die ik mij profeet Jesaja: 18 ‘Hier is de dienaar die ik mij gekozen heb, die ik liefheb en in wie ik vreugde gekozen heb, die ik liefheb en in wie ik vreugde vind. Ik zal hem vervullen met mijn geest, vind. Ik zal hem vervullen met mijn geest,

aan alle volken zal hij het recht verkondigen. aan alle volken zal hij het recht verkondigen. 19 Hij zal geen woordenstrijd aangaan 19 Hij zal geen woordenstrijd aangaan en op straat zijn stem niet verheffen. en op straat zijn stem niet verheffen. 20 Het geknakte riet breekt hij niet af, 20 Het geknakte riet breekt hij niet af, noch dooft hij de kwijnende vlam, noch dooft hij de kwijnende vlam, totdat het recht dankzij hem overwint. totdat het recht dankzij hem overwint. 21 Op zijn naam zullen alle volken hun hoop 21 Op zijn naam zullen alle volken hun hoop

vestigen.’ vestigen.’

Page 15: Schaap of Bok
Page 16: Schaap of Bok