Save our Souls

Click here to load reader

 • date post

  18-Jul-2015
 • Category

  Spiritual

 • view

  147
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Save our Souls

PowerPoint-presentatie

Welkom

Voorganger dhr PasterkampOrganist Johannes de Vries

Thema: Save our souls

VDD ELB 356Van U wil ik zingen,wie d'eng'len omringen,

1Van U wil ik zingen,wie d'eng'len omringen,al juichend getuigend uw goedheid, o Heer.'k Wil loven en danken met woorden en klankenen prijzen uw goedheid en liefde steeds meer.

Moog' immer mijn hartein vreugd en in smartezich leren te keren, o God, tot uw troon.Verhoor mijn verlangen, wil leiden mijn zangentot 'k, Vader, benader der engelen toon.

Moog' hier dan mijn zingen,uw heem'len doordringenen juub'lend zich mengen met hemelse toontot 'k eenmaal hierboven U eeuwig mag lovenals 'k juichend zal staan bij uw stralende troon.

Welkom

Voorganger dhr PasterkampOrganist Johannes de Vries

Thema: Save our souls

JdH 132Heer ik hoor

Heer! Ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer; laat ook van die milde regen dropp'len vallen op mij neer; ook op mij, ook op mij, dropp'len vallen ook op mij.

Ga mij niet voorbij, o Vader, zie, hoe mij mijn zonde smart; trek mij met Uw koorden nader, stort Uw liefd' ook in mijn hart. Ook in mij, ook in mij, stort Uw liefde ook in mij.

Heil'ge Geest, wil niet voorbij gaan: Gij geeft blinden de ogen weer! Wil, o wil nu bij mij stilstaan, werk in mij met kracht, o Heer! Ook in mij, ook in mij, werk ook door Uw kracht in mij!

Votum en groet

JdH 569 - 1, 2, 3Heer, wees mijn gids

Heer, wees mijn gidsop heel mijn levenspad.wees Gij mijn gidswijs mij de wegnaar Sions gouden stad.wees Gij mijn gids.blijf dicht mij bij,ga stap voor stap mij voor.dan ben 'k gerusten veilig volg 'k Uw spoor

'k was vroeger blinden dwaalde van het pad.want 'k had geen gidsver dwaalde ik aftotdat ik ernstig bad:Wees Gij mijn Gidshij heeft 't verhoord'k ben nu verheugd en blij.want Jezus kwamen nu is 't licht voor mij.

Nu aan Zijn hand, dwaal 'k nimmer van de weg,Hij is mijn Gids.'t Zij door moeras of wel langs struik en hegLeidt mij mijn Gids.Licht, vriend'lijk lichtStroomt van Zijn aangezicht,'k Houd daarom steedsmijn oog op Hem gericht.

Gebed

Opw 42'k Stel mijn vertrouwenop de Heer, mijn God.

'k Stel mijn vertrouwenop de Heer, mijn God.Want in zijn handligt heel mijn levenslot.Hem heb ik lief,zijn vrede woont in mij.'k Zie naar Hem op en 'k weet:Hij is mij steeds nabij.

Wij gaan, tot straks!!

Opw 430Heer, ik prijs uw grote naam.

Heer, ik prijs uw grote naam.Heel mijn hart wil ik U geven.Want U bent de weg gegaandie mij redding bracht en leven.

U daalde neer van uw troonom mens te zijn.Van de stal naar het kruisdroeg U mijn pijn.Van het kruis naar het graf.Uit het graf weer opgestaan.Heer, ik prijs uw grote naam.

Lezen Lucas 10 30 t/m 37De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan

30 Daarop hernam Jezus en zeide: Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen gaven en weggingen, terwijl zij hem halfdood lieten liggen. 31 Bij geval daalde een priester af langs die weg; en deze zag hem, doch ging aan de overzijde voorbij.

32 Evenzo ging ook een Leviet langs die plaats, en hij zag hem en ging aan de overzijde voorbij. 33 Doch een Samaritaan, die op reis was, kwam in zijn nabijheid, en toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. 34 En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op; en hij zette hem op zijn eigen rijdier,

bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. 35 En de volgende dag stelde hij de waard twee schellingen ter hand en zeide: Verzorg hem en mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden, op mijn terugreis. 36 Wie van deze drie dunkt u,

dat de naaste geweest is van de man, die in handen der rovers was gevallen? 37 Hij zeide: Die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zeide tot hem: Ga heen, doe gij evenzo.

ELB 422 1, 2, 4Als je geen liefde hebt voor elkaar,

1Als je geen liefde hebt voor elkaar,vallen de dromen in duigen.Dromen van vrede worden niet waar,kwaad is niet om te buigen.

Refrein:Als je geen liefde hebt voor elkaar,leef je buiten Gods gloria.

2Als je geen antwoord geeft op verdriet,zullen de tranen niet drogen.Als je het leed in de wereld niet ziet,worden Gods woorden verbogen.

Refrein:Als je geen liefde hebt voor elkaar,leef je buiten Gods gloria.

4Als je geen liefde hebt voor elkaar,is er geen hoop meer op zegen.Kinderen, maak de liefde toch waar,schrijf het op alle wegen:

Refrein:Als je geen liefde hebt voor elkaar,leef je buiten Gods gloria.

Lezen Lucas 8 22 t/m 25 en 37, 38, 39

22 En het geschiedde op een van die dagen, dat Hij in een schip ging met zijn discipelen, en Hij zeide tot hen: Laten wij oversteken naar de overkant van het meer; en zij staken van wal. 23 En terwijl zij varende waren, viel Hij in slaap. En er sloeg een stormvlaag neder op het meer en zij kregen water in en verkeerden in nood.

24 Toen kwamen zij en maakten Hem wakker en zeiden: Meester, Meester, wij vergaan! En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en de wilde wateren. En zij kwamen tot rust en het werd stil.

25 En Hij zeide tot hen: Waar was uw geloof? En zij werden bevreesd en zeiden met verbazing tot elkander: Wie is toch deze, dat Hij ook aan de winden en aan het water bevelen geeft en zij Hem gehoorzaam zijn?

37 En de gehele bevolking van de streek der Gerasenen vroeg Hem, of Hij van hen wilde weggaan, want zij waren door grote vrees bevangen. En Hij ging in het schip en keerde terug.

38 En de man, van wie de boze geesten uitgevaren waren, verzocht Hem bij Hem te mogen blijven. Maar Hij liet hem heengaan en zeide: 39 Keer terug naar uw huis en verhaal al wat God u gedaan heeft. En hij ging de gehele stad door verkondigen al wat Jezus hem gedaan had.

P 107 1, 20Gods goedheid houdt ons staande

Gods goedheid houdt ons staandezolang de wereld staat!Houdt dan de lofzang gaandevoor God die leven laat.Al wie, door Hem bevrijduit ongastvrije streken,naar huis werd heengeleid,zal van zijn liefde spreken.

Wie wijs is, zal den HEREzijn goedertierenheidtoezingen en vererende God die ons bevrijdt.Want wie zijn hulp verlangt,Hem aanroept in gebeden,verlost Hij uit de angsten leidt Hij tot den vrede

Save our souls!!

G 182 1, 6Jezus, leven van ons leven,

Jezus, leven van ons leven,Jezus, dood van onze dood,Gij hebt U voor ons gegeven,Gij neemt op U angst en nood,Gij moet sterven aan uw lijdenom ons leven te bevrijden.Duizend, duizendmaal, o Heer,zij U daarvoor dank en eer.

Dank zij U, o Heer des levens,die de dood zijt doorgegaan,die Uzelf ons hebt gegevenons in alles bijgestaan,dank voor wat Gij hebt geleden,in uw kruis is onze vrede.Voor uw angst en diepe pijnwil ik eeuwig dankbaar zijn.

Danken en bidden

Colleccte1ste voor Trans World radio2de eigen gemeente

Opw 276 Laat heel de wereld het zien

Laat heel de wereld het zien,maak de volk'ren weer blijdoor de klank van zijn stem.Heuvels en dalen breek uit!Kom en juich, zing het luid!Klap je handen voor Hem!

Liefde en recht zal Hij brengen op aard',een eeuwige heerschappij.In onze hand ligt eentweesnijdend zwaard.'t Woord van de waarheidmaakt vrij. Het maakt vrij.

Laat heel de wereld het zien,maak gevangenen vrij,breng de eenzamen thuis.Heel satans bolwerk stort neer,door 't gebed tot de Heer,door de kracht van het kruis.

Liefde en recht zal Hij brengen op aard',een eeuwige heerschappij.In onze hand ligt eentweesnijdend zwaard.'t Woord van de waarheidmaakt vrij. Het maakt vrij.

Laat heel de wereld nu staanvol ontzag voor zijn naam,zing het lied dat Hem eert.Wees niet meer stil, zeg het voorttot de wereld het hoort:Jezus regeert!

Liefde en recht zal Hij brengen op aard',een eeuwige heerschappij.In onze hand ligt eentweesnijdend zwaard.'t Woord van de waarheidmaakt vrij. Het maakt vrij.

Zegen 3 x amen

Vanavond om 19.00 uurds RozeboomHoe kan het waar zijn, dat er maar n ware godsdienst is?