Sanskar 08-04-2012

download Sanskar 08-04-2012

of 8

 • date post

  08-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

description

¼køke ssíkkt ççkk¤fku ík{u òu ík{khe RåAk {wsçkLkwt ÃkrhðíkoLk fhðkLkk «ÞíLkku Lk fhku íkku çkeS heíku ÃkrhðíkoLk íkku ÚkðkLkwt s Au, yuLku fkuE yxfkðe íkku þfðkLkwt s LkÚke. {kýMku íkku yu{kt fE heíku ¼køk ÷uðku yux÷wt s rð[khðkLkwt hnu Au, fkhý fu ykÃkýu sux÷k «{ký{kt yu Mk{S þfeyu yux÷k «{ký{kt nfkhkí{f hne þfeyu. yux÷k «{ký{kt Sðtík hne þfeyu. Mkw¾e y™u MkV¤ SðLk Sðe þfeyu {kunB{Ë {ktfz www.sandesh.com CMYK CMYK

Transcript of Sanskar 08-04-2012

 • Mk yuf yf yLku yTwkke Au. kf]rkf yMkk{kt yu

  khu nu khu rfkh fheLku kkukkLkwtSLk xfkkku nu. fkuEf w [kurzuyuLku uhk kE nu yLku yuu kwykuLku{khkLku ku kkkLkwt Y fwO nu. yuV-Vq eeLku fu [qtxeLku kkukkLke qktkkku nu. yu{ktke fkuEf ku yLkksLkkkkLku kkLkku yuLku r[kh ykku nu.yksLkku kku kLkkh fu kwLku kkLkkhknuku {kLke ku {nkLk nu. ykkkezhkLku ku ykkLkku Wkkuk fhLkkh{kLke kku yukke k {nkLk nu-yukk s {kMkku k {kuxk kLkk{kLkeyku nu. yu {nk{kLkkuyu, ykkkkqouyu fwhkLkku ykMk fheLku yuLkkMkk[k MYkLku Mk{SLku yuku Wkkuk fkuoLk nkuk kku ykku yksu su ykwrLkfSLk Seyu Aeyu yu{ktLkwt fwt sykke kkMku Lk nkuk. ykku k yksufwhkLkk fuxkf Mkkk rLk{ku, kwku,MkLkku ykMk fhkLkku kkuzku Lkfheyu yLku yuu ywYk koLk fhkLkkuk Lk fheyu. fwhkLku Mk{SLkuske SLkkhLku ykuAku Mktko fhku kzuAu yLku ktkwt, ktwhMk MkV SLk yuSe fu Au.

  SLk yu { swkt Lkke: ykkLkukku Au fu Sk {kxuLke ke sYheMkwyku nk, kke, kuhkf fwhkuykkLku rLkk{qu, {Vk{kt ykke Au,khtkw yk kk Aukhk{e Au. fwhku Aqxknkku ykkue fkuE k MkwLkku Wkkukfhk {kxu huf Su { fhku kzu Au.knukt { yku Au kAe s Wkkuk ykuAu. krh{ fko rLkk fwhkLke fkuE [es

  Mkw Wk kE fke Lkke. Mkkkfkoekk s SLku Stk hke fu Au.

  ykkkt VuVMkkt fk{ fhu kku s hehLkukkw {u Au. nkk, {w fu nkushe fuyktkhzkt fk{ fhu kku s kke yLkukuhkfLke sYrhkk kqhe kk Au. ykkkhehLkwt yufu yuf ytk { fheLku, Mkkkfkohk hneLku s xfe fu Au yLku rfMke

  fu Au. su Stk fkukku fk{ fhkk LkkeyLku rLkMe hnu Au yu Lkfk{k yLkurLkSo kLke Au. {]k kE Au.

  Lkwt sL{uwt kkf k yktku qkkt skkukkLkk nkk-kk nkkLkwt Y fhe u Au.kkf u nkk-kk nku Lkn kku {kkkLkwtk k kuLku k[u Lkrn. yLku yk kkSMk]rLkk kk s SkuLku kkw kzu Au. LkMkrkLkkt ytkku k kkkkh fk{ fkos fhu Au. kkLk yuLkwt fk{ fhu Au. kz yuLkwtfk{ fhu Au. {q yuLkwt fk{ fhu Au. fk{ke

  yk yu{Lkwt fkuE SLk s Lkke. Skkthnuk {kxu huf Su fkoe hnuwt kzuAu, fkh fu SrkkLkLkk ykqxrLk{kuke huf S ktkk Au. {kMkkhu fwhkLkk rLk{kuLku ywMkheLkukkukkLku k{kkt fkoLke, {Lke ]rk kuefkZu Au khu yuLkk SLk{kt kkske kkuhnu s Au, yuLku Mktkkuk k {u Au.

  huf SS yyuf yyLku yykukufwhku yk {kke Mk]rLkwt MksoLk yuwt

  fwO Au fu ykke kwr fk{ Lk fhu.fwhku Mksuoku huf S yuf yLkuykuku Au. kkshkLkk yku kk{ktkeyuf suku keu kku ykku kue fkkLkke. fwhk yuf suku keu Lk{qLkku

  kLkkke Lkke. yuLke kkALkwt hnMykku e fkk Lkke. fkhekhkkukkLkk fk{ {kxu swk swk fkhLkk yLkuswk swk {kkLkkt nrkkhku kkhu Au yu{fwhk k kkukkLkk fk{ {kxu swk swkSkuLkku Wkkuk fhu Au. MksoLkLke yk ekykk yLku yxkxe Au yu fhkuzku kokeyk rk [kw nkuk Akkt nS yuLkkuLkku qxku Lkke yLku fhkuzku kkuo kAek qxkLkku Lkke.

  yk rk Mk]rx{kt LkkLkk{kt LkkLkeLkMkrkLku fu LkkLkk{kt LkkLkk SstkwLkukkukkLkwt fk{ Au. yuLke fk{kehe kesw fkuEfkhu fhe fkwt Lkke. {Lkw{kt kefhkkt kwrLkwt k khu Au. yuukwrLkku Wkkuk fheLku kkukkLke rukkk{wsk fwhkLkwt fkuE MksoLk kthu Lkfk{wtLkke nkukwt.

  ykku khu huf S yuf yLkuykuku Au yuwtMefkheyu Aeyukhu yuLkkkoLkLke,{kLkkykuLkeMkk[e Mk{ekkfhe feyu

  Aeyu yLku k yLkkuLku qe sRfeyu Aeyu yLku e ke kkkkku{ktkeykuu {kV fhe feyu Aeyu. yuxwts Lkn ykke kkukkLke kLku Mkk[kMYku ykue feyu Aeyu.

  fkuE k SS MMktkqo Mktk LLkke

  hke Wkh kktkhu SMk]rLkku hufS yuf kk Au. ykku k yuLkku yufkk Aeyu. ykeu Mk]rx yuLkk rLk{kuLke[kk fhu Au, yuLku Mktkqo heku Mk{skLkwtykkwt kswt Lkke khtkw yu{ktLkwt fuxwtfykku e feyu Aeyu.

  {kuxk kkLkk SkuLku Sk {kxukkwLke sYh kzu Au yu {kMkh yuw {e hnu yuxu keyku yLku

  yLkwMktkLk kkLkk Lkt. 4 kh

  CMYK

  CMYK

  * * * *

  www.sandesh.com hrkh, 8 yur, h012

  ske 13 ko knukt Mksk kkqLkLkk{Lke 15 koLke xeLkyus Akufhe

  khkMke{ktke kw{ kE kE nke. ykkrhkh khkMkeLke yuf qtkzke{kt {kthnukku nkku. yuf rMk kuLkkt {kkkrkkk fkuEfk{u knkh kukt nkkt yLku Mkktsu kkAktykkt khu Mksk kw{ nke.yke hkkkuLku kue k ku ktke {e Lkn.MkkktMktkteykuLkk hu kkkMk fhe khtkwMkskLkku kkku kku Lkn. kkueMku kuLke{kkk {ku{eLkkyu fhue Vrhk MefkhkLkkuRLkfkh fkuo. Mksk ykX{k kuh{ktke nke. ku{Lke kkMku kkMkkkuxo MkkRLkkuyuf Vkuxku nkku. k {rnLkk kAe [kRzhkRxTMk yuLz w rhkkuxo Lke {ke yu srMkkh{ktke kw{ kue keS yuf xeLkyusAkufheLku u~kk]n{kt AkuzkeLku kk{ktyke khu yu Akufheyu fkwt, MkskLku{wtkELkk yuf u~kk]n{kt uE nke. kefkuEyu fkwt, MkskLku {U khkMkeke qhyuf rsk{kt rfLLkhku, tzku Mkkku hkuzkh Lkk[kk uE nke.

  yk kkLku kkuo kE kkt. MkskLke{kkkLku ku{Lke efhe nsw {e Lkke.{ku{eLkk kkwLk yuxwt s fnu Au, nu kku{khe efhe {kuxe kE kE nu, k yukt nu?

  yuf k kkfku kq{k[k k[kku yktkuLk, Lke rneLkk

  yktfzk yLkwMkkh 2009Lkk ko{kt

  khk{ktke 60 nh kkfku kw{ kE kktnkkt. 2004{kt yk yktfzku 44 nhkkfkuLkku nkku. yuxu fu 2004 kAe2009Lkk ko{kt kkfku kw{ kkLkk fuMkku{kt34 xfkLkku khku kku. ko 2009{kt su60,000 kkfku kw{ kkt nkkt, ku{kt13,000 kkfku yuf{kk {nkhkxLkktnkkt.12,500 kkfku kr{ ktkkLkktnkkt. 6500 kkfku rne{ktke kw{ kEkkt nkkt. {u{ktke 6000 kkfku

  kw{ kE kkt nkkt. rLkkkkuLkk yktfzkyLkwMkkh rkko khk{ktke kw{ kkktkkfkuLke Mktk nu yuf k Mkwe knkU[ekE Au. yn skuk yktfzkyku{kt rknkhyLku hksMkkLk sukt hkkuLkk zkLkkrMkkhkuLkk yktfzk kku Wk s Lkke. sukkfku kw{ kk Au, ku{ktLkk {kuxk kku{Se yLku {{koLkk krhkhLkktkkfku w nku Au.

  kwshkkLkkt kkfku kkfku yu yk skkk{kt nMkkkt ekkt

  fh fhkkt Vq Au. qfktykuLkwtrrkx nkM yu Ehu k]ekMkeykuLku

  ykkuey{ku uxAu. yu knue s kh{k fu {B{e kkuu Aukhu yu Mh rMkkkhLkk Mkqhsu{ Lku tf]k fhe u Au.k yu kkf khu kw{ kE Au khu yuLke uLkk nhku kehfhkkt w o ykkLkkhe nku Au.kwshkk yks Mkwe Mkk{k kkktw hknkwt, khtkw kkAk kfk{kt kkfku su hekukw{ kE hkkt Au, ku ukkt yu{ kku Au fuyn {kk Lkukkyku Mkk{k Au. kwshkk{ktAukt Mk ko hr{kLk kw{ kE kuktkkfkuLkk yktfzk [kUfkLkkhk Au. kwshkkhkLkk r{Mkk Mku{kt LkkUkuk yktfzkyLkwMkkh kkAkt kkuo hr{kLkkwshkk{ktke 9765 kufku kw{ kR kknkk, ku{ktke 5020 nsw kkkk Au. yuf{kk2011Lkk ko hr{kLk kwshkk{ktke 2558kkfku kkkkt kE kkt nkkt. ku{ktke1584 kkfku nsw {kt Lkke. 2006ke2011Lkk ko hr{kLk kw{ kuk fw16,164 kkfku kife 3711 kkfkuLkku kkkuLkke. yuf {kk y{kk nuh{ktke sekuk ko hr{kLk 2951 kkfku kw{kE kkt nkkt, ku{ktke 610 kkfku nS{kt Lkke. ku{ktLkkt 150 kkfku 12 kokeLkkLke Lkkt Au. kwshkkLkkt kkkkkkfku{kt {kuxk kkLkkt kkfku 13ke

  yLkwMktkLk kkLkk Lkt. 4 kh

  2011{ktkwshkk{ktke

  2558kkfku

  kkkkt kEkkt nkkt.u{kt h

  kuZ fkfuyuf kkf

  kq{ kR Au. kkfkuLku

  [kuhkt yu{kuxku tku

  kLke kku Au

  yk

  kkfku yu s Mkk[e Mktkrk Au(rV{: kkuz Vkh)

  kke sskkt kkfkuy{kk nuhLkk uRLx kkueMk fr{Lkh

  ys kku{hLkwt yu {tk k Mkk[wt Au fu fuxefkh kkfku ku{Lkkt {kkk-rkkk [u [kkkt

  zk yLku yktrkLku fkhu h Akuze Au.h{kt kkrhkrhf ktrk skE hnu ku sYheAu. fuxef kh xeLkyus Akufheyku ku{Lkkt

  {kkk-rkkkLku ytkhk{kt hke fkuELke Mkkkukke Au. Mfq{kt kkt rfkuh-

  rfkuheyku kMkLku ktf fhe rV{kuuk skkt hnu Au. fkuE kh xeLkyus

  Akufhkt yuxh kLkkLkeuAk{kt k ku s

  kke Au.

  uLkkt 1 k kkfku kt y~ kE kkt?uLkkt 1 k kkfku kt y~ kE kkt?uLkkt 1 k kkfku kt y~ kE kkt?uLkkt 1 k kkfku kt y~ kE kkt?uLkkt 1 k kkfku kt y~ kE kkt?

  10TOP

  ROBBERYfku Au kwt?

  Mkwtkke rMkkkoukwAkE kwt

  fh - 12

  53

  e kux xuLk hkukhe: suLkk khke

  wrLkkLke Mkkk kkk{ktrV{ku kLke

  (xkuk-xuLk)(Lkfkk)

  k{u u k{khe RAk {wskLkwt krhkoLk fhkLkk Lkku Lk fhkukku keS heku krhkoLk kku kkLkwt s Au, yuLku fkuE yxfke kkufkLkwt s Lkke. {kMku kku yu{kt fE heku kk uku yuxwt sr[khkLkwt hnu Au, fkh fu ykku suxk {k{kt yu Mk{Sfeyu yuxk {k{kt nfkhk{f hne feyu. yuxk {k{ktStk hne feyu. Mkwe yu MkV SLk Se feyu

  ffwwhhkkLLkkuu yyLLkkuu yykkkkee kkLLkkuuMMkk{{sskkLLkkkkuu yykkAAkkuu LLkk

  {k

  {kunB{ {ktfz

  furzkuMfkuk

  uuL kxuMkLzu Mkur

 • Lkkhfe rzMfku Au, yuMk{k[kh ykk kk{{kt kwuku

  Mkhe kk nkk. yuxu s ke [uLkMkLkkkkfkhku yLkkhfe yLku Mke{Lku kukknkk. kk s yue nke u. kktLku yuwt nkwtfu rLMk Mke{Lkwt yLkkhfe uzu [kufXwtkkuXkuwt Au. Mke{ yLku yLkkhfe e-RLk rhuLkrk hku Au Lku ufuLk {kkMkkku Au. yLkkhfeyu fkuE VtLk{ktyuf xurkLkk kku [rxku kuo yu{kt kkuwt ykhfeLku Mkkhk rMkku Au?yuk kufk Lq yuf [uLk kh [kueMkfkf yuf s Vkuxk Mkkku kkkk{kt ykknkk yuxu s kku yLkkhfe Mke{Lku {qferzMfku ske nku kku k{kt sYh ftEf fkwtAu yLku yu{kt [kt[ {khe yu [uLkkuLkku {oAu. yuxu s yeh Lq Lkuxfo(ANN)Lkk [khkf rkrLkryu Mke{Lkukfze kkzku nkku yLku kkuze hff kkMke{ RLxhq ykkk hkS kku nkku. kkuyk RLxhqLkk {w ytku.

  ANN : Mke{ Mkh, wt yu kk Mkk[e Aufu yLkkhfe rzMfku kE Au?

  Mke{ : nk, kE nu, yu{kt wt {kuxe kkAu. yu {hkf Au yuLku Lkk[wt k{u Au, kku kt swt nku kt.

  ANN : k Mke{Lku {qfe Lku?Mke{ : {Lku Lkk[kk Lkke ykzkwt yuxu

  ftxkku yku Au. rzMfku{kt s yLku ktfyuLkku kk f[hkE kku Lkfk{ku e{ku kkfu!

  ANN : yLkkhfeLkk kkLkku e{ku Au?Vqxkk uhLkk kkLkku e{ku nku, kyLkkhfeLkk kkLkku?

  Mke{ : fu{ yu Mkkhwt fkf fhu Au.zkLMkh Au. kkLkku e{ku Lk nku?

  ANN : nku Lku, k rzMfku kkuezkzke sk Au, kt Lk swt uEyu.

  Mke{ : yk, {Lku ktku Lkke, {khkzkunkLku ktku Lkke yLku kLku ktku Au?

  ANN : ykun ykufu. [kku ktku kkAkuU[e Awt, yk kku yuwt Mkktwt nkwt fuyLkkhfeLkk kk khu Au yuxu.

  Mke{ : yu kku k{u yuLke Mkkku rzMfkufhku yLku yuLkku kk k{khk kk kh kzu kkuk{Lku kh kzu!

  ANN : Mkkhwt Mkkhwt, k yk yLkkhfek{Lku {qfeLku rzMfku kE kAe k{Lku fuwt kku Au?

  Mke{ : hwt fnwt? knw Mkkhwt kku Au. ykkkt su kuXk Au Lku ykMkkkMk, yu kuMkkuLkuknw ku {ku. w Mke, yLkkhfe kkuze

  kurMk Au.(fu{uhk Mkk{u uELku ) yLkkhfkeLkk

  yufk rzMfku skke w Au Mke{. wtMke{Lkk SLk{kt keS fkuE fe yke Au?ykku yuf LkkLkk rhk{ kAe Mke{ Mkkku kkykk khewt kt Mkwe kt sku {k.

  ANN : Mke{S, y{khe kkMku foe([~{eLke su{) kkn Au, su fnu fuyLkkh k{khe khu Wt{hLku fkhu k{Lkuytf fneLku kkuku Au...

  Mke{ : k{khk yu foe kknLkwt Lkkfkkuzwt kzu {khu...

  ANN : ykun, sk ku, y{u Mkktwt Aufu fkuE yuLkSyku yu yLkkhfe... kek{kxu ktku WXkku Au?

  Mke{ : yu{?ANN : yu{Lkwt fnuwt Au fu RrknkMkLkk

  kwMkf{kt Mke{ ru kkX yku Au, kkekLkk kuLku fkhu AkufhktLku kkLkkMkk kk Au. nuk ke{kt k {kxuhnukk nu? yLkkhfe fu{ yufe rzMfku ske nu?

  Mke{ : kufkuLku ykhu yk kwt Mkqu

  Au? {khk zkunkLku uk yfkh{kt ykkkk khu Mkki u, Mkki ykk uLkku tzku E Vhkkk kt kk nkk?

  ANN : k{khk zkunk,