Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013 April 2008.

of 22 /22
Samenwerkingsovereenkoms t gemeenten 2008-2013 April 2008

Embed Size (px)

Transcript of Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013 April 2008.

Page 1: Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013 April 2008.

Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013

April 2008

Page 2: Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013 April 2008.

DEEL I:Samenwerkingsovereenkomst

gemeenten 2008-2013

Page 3: Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013 April 2008.

1. Korte historiek

• Sinds 1992: overeenkomsten met gemeenten en provincies om het milieubeleid op lokaal niveau te stimuleren

• Taken uitvoeren = financiële en inhoudelijke ondersteuning

• Aanvankelijk convenanten (tot 2003)• Nu samenwerkingsovereenkomst (vanaf 2003)

Page 4: Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013 April 2008.

2. Opbouw• 10 Thema’s:

– Instrumentarium– Afval (< voormalige cluster vaste stoffen)– Milieuverantwoord productgebruik (< voormalige cluster

vaste stoffen) (nieuw)– Water– Hinder– Energie– Mobiliteit– Natuur– Bodem (nieuw)– Duurzame ontwikkeling (nieuw)

Page 5: Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013 April 2008.

• Opbouw– Basisniveau:

• Gemeente moet alle (!) bepalingen van dit niveau uitvoeren

– Onderscheidingsniveau:• Verplicht (uitz: < 12000 inwoners): ambtenaar voor

duurzaam lokaal milieubeleid• (35) punten behalen vrij te kiezen uit lijst met acties over de

verschillende thema’s heen

– Projectmodule:• Gemeente kan op basis van een projectvoorstel financiële

steun verkrijgen

Page 6: Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013 April 2008.

3. Ondertekeningsmodaliteiten

• De gemeente geeft in ondertekeningsformulier aan welke onderdelen ze wil uitvoeren (vanaf 2009: bijstellen ambitieniveau)

• Basis en onderscheidingsniveau: Voor 1 januari indienen (voor 2008: 4 maanden na ontvangst contracttekst)

• Projecten: Voor 1 januari indienen (voor 2008: 4 maanden na ontvangst contracttekst)

Page 7: Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013 April 2008.

4. Ondersteuning

• Vlaams Gewest

• Provincies

• Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en autonoom gemeentebedrijf

• Steunpunten TANDEM (www.tandemweb.be of 02/282.19.40)

en SLA21

Page 8: Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013 April 2008.

DEEL II: NME in de samenwerkingsovereenkomst

2008-2013

Page 9: Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013 April 2008.

5. Wat wordt verstaan onder NME?

1. Passieve en actieve sensibilisatie - NME

Definities SO 2008-2013

Passieve sensibilisatie: “omvat het verspreiden van informatie via de gemeentelijke informatiekanalen (bijvoorbeeld artikel in het gemeentelijke infoblad, folder, affiche, e.d.)” NME?

Actieve sensibilisatie: “gebeurt door het verspreiden van informatie via een ondersteunende campagne (bijvoorbeeld adviesverlening, milieueducatie, opleiding, technische ondersteuning, workshops, evenementen, stand op een beurs, e.d.) of door participatieve sensibilisatieprojecten” NME?

Page 10: Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013 April 2008.

6. Criteria NME-project (projectniveau)

• 2. NME – project – Definities SO 2008 – 2013

Voor natuur- en milieueducatieve projecten gelden volgende specifieke criteria:- een coherente pedagogische visie;- inhoudelijke, methodische en vormelijke afstemming op doelgroep(en);- nadruk op persoonlijke betrokkenheid en dagelijkse gedragspraktijken van de doelgroep;- actieve betrokkenheid van de doelgroep bij het opzet en de uitvoering van het project;- overstijgen van klassieke onderwijsgericht;- aansluiten bij/kaderen in het referentiekader van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling en/of in het Vlaams EDO-implementatieplan.

Page 11: Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013 April 2008.

7. NME in de verschillende thema’s?

7.1. Actieve sensibilisatie op onderscheidingniveau in volgende thema’s:– Afval– Milieuverantwoord productgebruik (nieuw)– Water– Hinder– Energie– Mobiliteit

Page 12: Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013 April 2008.

• 7.2. Andere elementen op basis en onderscheidingsniveau met mogelijkheid tot NME– Thema Afval

• Basis: Afvalpreventie en hergebruik (thuiscomposteren, antireclamestickers,overeenkomst met kringloopcentrum)

• Onderscheidingsniveau:Een of meerdere acties of maatregelen (zie lijst S.O):

– m.b.t. afvalpreventie en hergebruik– m.b.t. selectieve inzameling– m.b.t. illegaal ontwijkgedrag– mogelijke doelstellingen m.b.t. restafval: 165 of 150 kg/inwoner

Page 13: Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013 April 2008.

– Thema milieuverantwoord productgebruik• Onderscheidingniveau:

– Een of meerdere acties of maatregelen (zie lijst S.O):

» m.b.t. milieuverantwoord productgebruik binnen eigen gemeentelijke diensten

» m.b.t. stimuleren van milieuverantwoord productgebruik bij de burgers

– Thema Energie• Onderscheidingsniveau

– Stimuleren energiebesparende maatregelen

Page 14: Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013 April 2008.

– Thema Duurzame ontwikkeling: • Onderscheidingsniveau:

– organiseert of stimuleert:

- participatieve en sensibiliserende initiatieven voor D.O

- duurzaam bouwen en wonen

- maatschappelijk verantwoord ondernemen

- initiatieven met betrekking tot D.O in N-Z-context

- projecten i.v.m. EDO

Page 15: Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013 April 2008.

• 7.3. Mogelijke NME-projecten binnen de verschillende thema’s– Thema Afval: vb’n:

• doelgroepenwerking ten aanzien van de scholen rond afvalpreventie, hergebruik en selectieve inzameling;

• doelgroepenwerking ten aanzien van een welbepaalde doelgroep rond afvalpreventie, hergebruik en selectieve inzameling;

• een zwerfvuilproject dat aandacht heeft voor het voorkomen en het opruimen van zwerfvuil en de handhaving binnen het kader van "in de vuilbak";

Page 16: Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013 April 2008.

– Thema milieuverantwoord product gebruik: vb’n- een geïntegreerd sensibilisatieproject rond het

milieuverantwoord productgebruik binnen het concept van bijvoorbeeld duurzaam wonen en bouwen, ecologische kringlooptuinieren of de consumptie van milieuverantwoorde cateringproducten en biologische producten;

- Thema natuur: vb’n- Soortenbeschermingsprojecten - Speelbossen

Page 17: Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013 April 2008.

DEEL III: Inspirerende voorbeelden?

Page 18: Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013 April 2008.

• Samenwerking tussen gemeente en natuurvereniging, milieuvereniging, jeugdvereniging, NME-centra, enz. om een doelgroepspecifieke NME te realiseren– Gemeente: financiën, logistieke

ondersteuning, enz.– Vereniging: expertise/knowhow onderwerp

en/of doelgroep,...

Page 19: Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013 April 2008.

• Mogelijke inspirerende voorbeelden, gelinkt aan de thema’s:– Afval: vb’n:

• Zwerfvuilopruimactie met jeugdgroep/school• Demonstratieplaats thuiscomposteren op het

schoolterrein te Asse ism Velt

– Milieuverantwoord productgebruik: vb’n• TANDEM – spreekbeurt rond milieuverantwoord

productgebruik

Page 20: Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013 April 2008.

• Hinder: vb:– Actieve sensibilisatie: vereniging x en

gemeente organiseren activiteit in kader van nacht van de duisternis

• Mobiliteit: vb:– Actieve sensibilisatie door middel van autoluw

weekend.

Page 21: Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013 April 2008.

• Natuur: vb’n:– Paddenoverzetactie– Interactieve tentoonstelling over streekeigen

soorten – Wandelpad

• Duurzame ontwikkeling: vb:

- Educatieve actie rond duurzaam bouwen

Page 22: Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013 April 2008.

– Water: vb’n• TANDEM project: demoproject Bonheiden• TANDEM project: campagne ‘water voor morgen’

met scholen en gemeenten