Samenvatting Vennootschapsrecht 2016-2017 · PDF fileWetboek meenemen naar de les, niet...

Click here to load reader

 • date post

  26-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Samenvatting Vennootschapsrecht 2016-2017 · PDF fileWetboek meenemen naar de les, niet...

1

Samenvatting Vennootschapsrecht 2016-2017

De cursusdienst van de faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit

Antwerpen. Op het Weduc forum vind je een groot aanbod van samenvattingen, examenvragen, voorbeeldexamens en veel meer, bijgehouden door je medestudenten.

www.weduc.be

2

VENNOOTSCHAPSRECHT

PRAKTISCHEINFO

Studiemateriaal:1. Handboek2. Wetboek

meenemennaardeles,nietnoterenofonderstrepenBelangrijk:

- Daadwerkelijknaarstatutenkijken.Vennootschapsrechttoepassenenhetisbelangrijkdatwestatutenkunnenlezen

- Statutenmeenemennaarhetcollegezodatwedezesamenkunnenbekijken.Ophetexamengaanweookclausuleskrijgen,waarbijdevraagisofdezeclausuleskloppen,

- ActualiteitvolgenInhoudenontstaanCurriculumwijziging:vanOndernemingsrechtnaarVennootschapsrechtGastsprekers(11deweek):Belangrijkaspectishetcontroleinhetvennootschap.(Laatstecollege):WatisdevennootschapindepraktijkExtrainfoexamenExamenvragenwordenopgesteldopbasisvanwatergezienwerdinhetcollege.Examenzalookeenmultiple-choicezijn.

Zwartebicofblauwebic.Geenpotloden! Ermagnietgeschrevenwordeninhetwetboek,onderlijnenmagwel. Geenelektronicameebrengen. Opbeidedocumentenheelduidelijkjenaamzetten

Goedantwoord+0,5Fout-0,3Nietopformuliermetkruisjeswerken!Aanwezigzijnomhalf1Goedvragenlezenvoorteantwoorden,eerstaltijdzelfantwoordproberenteformuleren.Voorbeeldvraag

- AlsVOFeenhoofdigwordtkrijgjeeenautomatischeontbinding(viarechtswegenisdit!)

- VOFwordtbestuurddoorindividuelebevoegdheid.Dezekunneniederindividueelbestuurdworden

3

INHOUDSOPGAVE

praktischeinfo 2

Inhoudsopgave 3

1 Redenentothetoprichtenvaneenvennootschap 6

2 Debronneninzakevennootschapsrecht 7A. Nationaleniveau 7

Wetboekvanvennootschappen 7Overeenkomsten 7

B. Europeseniveau 9VWEU 9Verordeningen 9Richtlijnen 9

C. Internationaleverdragen 9

3 Demogelijkhedendiejehebtomeenvennootschapopterichten 9

4 Watiseenvennootschap 10

5 Verschilmetandererechtsfiguren 105.1. Deverenigingen 105.2. Stichtingen 115.3. Onverdeeldheid/onverdeeldheden 115.4. Overeenkomst 11

6 Watzijndesoortenvanvennootschappendiewehebben 126.1 hoeonderscheidmaken 126.2 soorten 126.3 Belangvanhetverschil 126.4 burgerlijkevennootschappen 13

6.4.1. Burgerlijkemaatschap 13Eigenschappen 136.4.2. Landbouwvennootschap 15Eigenschappen 15

6.5. Handelsvennootschappen 166.5.1. typedwang/gesloten 166.5.2. Rechtspersoonlijkheidbeperkteaansprakelijkheid 176.5.3. WanneerontstaatRPart24 196.5.4. Burgelijkevennootschappenmetdevormvaneenhandelsvennootschapart34196.5.5. Criteriabijdekeuzevaneenvennootschapstype 21

7 Typesvanvennootschappen(Art.21&2) 247.1. Vennootschaponderfirmavof 247.2. Commanditairevennootschap 257.3. Tijdelijkehandelsvennootschap 257.4. stilleHandelsvennootschap 267.5. BVBA 27

i. Varianten 297.6. Naamlozevennootschap(NV) 317.7. Comanditairevennootschapopaandelen(Commva) 317.8. coperatievevennootschap(cv) 32

4

7.9. Europeeseconomischsamenwerkingsverband(EESV) 337.10. Economischsamenwerkingsverband(ESV) 347.11. Vennootschapmetsociaaloogmerk(VSO) 34

Hoeoprichten? 36Aparteontbindingsgrond 36

7.12. Commercilemaatschap 377.13. EuropeseNV. 377.14. EuropeseCoperatievevennootschap(EuropeseCV) 387.15. Variaties 38

8 Oprichtingvaneenvennootschap 398.1. Materilevereisten. 39

8.1.1 voorwerp+oorzaak 398.1.2 toestemmingvennoten 408.1.3 bekwaamheid 418.1.4 pluraliteitsvereisten 448.1.5 Inbreng 458.1.6 WO(WINSTOOGMERK)+verdeling 468.1.7 affectiosocietates 47

Sanctie 478.2. Formelevereisten 48

8.2.1.viageschriftofmondeling 488.2.2.fasenvandeoprichting 498.2.3. Handelingennaaraanleidingvandeoprichting 50

9 vennootschaponderfirma 529.1 .algemeen 529.2 .bestuur 529.3 deoverdrachtvanaandelen 589.4 naamvaneenvof 589.5 nationaliteitvaneenvof 589.6 zetelkwestievaneenvof 589.7 eindevandeVOF 59

Ontbindingvanrechtswegen 59Ontbindingsgrondennietvanrechtswegen 60

9.8 FaillissementvaneenVOF 609.9 AlgemenevergaderingineenVOF 609.10 ConroleineenVOF 619.11 Statutenvoorbeelden 61

10 NV/BVBA/Cooperatievevennootschap(BA) 6410.1 KAPITAAL 64

kapitaalNV 65KapitaalBVBA 78kapitaalcoperatievevennootschapmetbeperkteaansprakelijkheid(cvba) 79

10.2 Oprichtersaansprakelijkheidnv,bvba,cvba 79Wieisoprichter? 79Waarvoorzijnoprichtersaansprakelijk? 80

10.3 organenplichtnv,bvba,cvba 801. Bestuur 802. Controleorgaan(geenvraagopexamen) 90

5

3. deAV 9110.4 deaandelenineenvennootschap 97

Nv 97BVBA 99

10.5 organisatievandenvendebvba 9910.6 eindevandevennootschap 100

1. ontbinding 1002. vereffening 1013. geschillenbeslechtinginNVenBVBA 102

6

1 REDENENTOTHETOPRICHTENVANEENVENNOOTSCHAP

1. Mensenwilleninvesteren

Mensenmetgeldwilleninvesterenineenproject,maarwetennietwaarin.Dezevindendaniemanddieeenproductofdienstheeftuitgevondenendaniseenvennootschapietsgoedominteinvesteren.Voorbeeld:

DIeteren,invoerdervanDuitsewagens(Volkswagengroep)ZijneigenaarvanvennootschapBelrom(zieCarglass)DIeterenheeftzichlangbeziggehoudenmethetverhurenvanwagens,maarheeftditkunnenverkopenwaardoorhetheelveelgeldinkashad.Zezochtennaareeninvestering.ZegaannuinvesterenineenItaliaansbedrijfdatnotaboekjesproduceert.Dittoontzeergoedaandatvennootschapeenvormisvoorsamenwerking.

2. Beperkingvandeaansprakelijkheid

Erzijnvennootschapsvormendieurisicobeperken.Alshetverkeerdgaatmetdevennootschapbentuenkelhetvermogendatuindevennootschapheeftgestopt(=inbreng)kwijt.

3. VormvansamenwerkingopvoetvangelijkheidVennotenstaanprincipieelopdezelfdevoetvangelijkheid.Maardemachtindevennootschapzalwelnietgelijkzijn.Alsikbvvandeaandelenheb,hebikmeermachtdaniemandmetvandeaandelen.Vennootschappenbiedenudemogelijkheidomsamentewerkenmetanderenopvoetvangelijkheid.Verschilmeteenarbeidsovereenkomst:deuitoefeningvangezag.Bijeenvennootschapheeftudatniet,omdatderegelisdatdevennoten(aandeelhouders)ineenvennootschapopvoetstaanvangelijkheid.Dituitzichookdatalsereenvergaderingvanvennotenisdatmenevenveelvragenmagstellenalseenanderevennoot

4. DoorgevenvanvermogensnaarvolgendegeneratiestoeProbleemisdatwanneermenhandeldrijftenmenkomtteoverlijdengaatalleswordenvereffend.Allesgaatinstukkenwordengekniptendatprobeertmentevermijdenviaeenvennootschapomdatmenzohetgeheelsamenkanhouden.Deaandeelhouderskrijgenzoallemaalaandelen.Inplaatsvanaandelenspreektmenookweleensoverrechtenindevennootschap.Jemoetoppassen;Jemoetrekenendatwatjeinbrengtineenvennootschap,heterooknogweluitmoetgerakenwaardoorjelatereventueelineenfiscalemoeilijkesituatiekomt.

5. OmfiscaleredenenStelubentiemanddieactiefis,enjezegtdatjeeenhooginkomengaatuitbetalenaanjezelf,

dankomjeindehogefiscaleschijfterechtenbetaaljeveelbelasting.Mensenrichten

daaromeenvennootschapopendiefactureertaanuenbetaaldmijdaneeninkomen,welke

lagerligtwaardoorerminderbelastingenzijn.Devennootschapkeertjaarlijkswintuit

7

(dividend),opeendividendmoetjemaar27%roerendevoorheffingbetalen(ditisnietzoveel).

2 DEBRONNENINZAKEVENNOOTSCHAPSRECHT

Hetvennootschapsrechthaaltzijnregelsvan3niveaus(3dubbelegelaagdheid)A. NATIONALENIVEAU

WETBOEKVANVENNOOTSCHAPPEN

WetboekvanvennootschappenbestaatnognietlangVroegerzatVennootschapswetgevinginhetwetboekvankoophandel,watheeluitgebreidwas.MenheeftopeenbepaaldogenblikgezegddatmendituithetWetboekvanKoophandelginghalenendaneenwetboekvanVennootschappengingschrijven.

GeplandewijzigingenMenheeftgeplandomhetwetboekvanvennootschappenzeergrondigtewijzigen.DitwilmenzeersneldoenBemerkingena. Gebondentotgeheimhouding:niemandweetduswaterjuistveranderdgaatworden

Welenkeleoptiesbekend:- MinistervanJustitiewenstdatonderscheidtussenburgerlijkeen

handelsvennootschappenzalverdwijnenDeministerwilafvanhetbegriphandelaar,hijwilenkelnogwerkenmethetbegripondernemer

- Hijwilafvanhetonderscheiddadenvankoophandelenburgerlijkedaden.Wantditbepaaltofjeeenhandelsvennootschapbentofeenburgerlijkevennootschap

- Hijwilhetaantalvennootschappenenormherleiden,hijwildevennootschapstypesaanpassenendetypesookbeperkenDebvba,NV,VOF,Coperatievezalwelblijvenbestaan

b. Wezullennogmoetenafwachtenofdezedaadwerkelijkzalwordenuitgevoerd.

MinistervanJustitieisambitieusenofhijditallemaalgaatdoorgevoerdkrijgenisnogmaardevraag.

OVEREENKOMSTEN

OvereenkomstenrechtligtaandebasisvaneenvennootschapVennootschap:partijendiesamengaanwerkenendieduseenjuridischeovereenkomstgaanmaken.Zegebruikenderegelsuithetovereenkomstenrecht.

Overeenkomst:ishetsamenvallenvandewilsuitingvanmeerderepersonen.

8

Bijdeoprichtingvandevennootschapgajebekwaammoetenzijn,toestemminggevenenermaggeensprakezijnvanwilsgebreken.Ditzijnallemaalbegrippendievoortkomenuithetovereenkomstenrecht.

9

B. EUROPESENIVEAU

VWEU

VerdragvandewerkingvandeEuropeseUnieiszeerbelangrijkVWEU(art.49)Ditartikelbevathetprincipevanvrijheidvanvestiging.Viaditartikelgajeproblemenkunnenoplossenmetbetrekkingtotdevraagofjejevennootschapvandeenelidstaatnaardeanderelidstaatgaatkunnenverplaatsen.BelangookvoordevraagofjemeteenhoofdzetelinBelgi,filialenmagoprichtenineenanderelidstaatvandeEU.

VERORDENINGEN

Aantalverordeningendiebelangrijkzijn.EenEuropeseverordeningiseennormdievantoepassingisinallelidstatenvandeEU.AantalEuropesevennootschaptypes,dezezijnerkendinallelidstatenDezetypeszijnbestemdvoorheelgrotegroepen.Jemoethierzeerveelminimumkapitaalinhebben.

o EuropeseNVo EuropeseCV

DitprincipevindtzijnoorsprongineenEuropeseVerordening.

RICHTLIJNEN

Richtlijnenleggendoelstellingenopdiebinneneenbepaaldetijdmoetengevolgdworden.Meteenrichtlijnprobeertmendevennootschapswetgevingvandev