Salonkantoor whitepaper

download Salonkantoor whitepaper

of 9

 • date post

  02-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Het Salonkantoor is een 4e generatie kantoorconcept dat een uitstekende kwaliteit werkplekken biedt tegen minder kosten.

Transcript of Salonkantoor whitepaper

 • 1Een nieuwe generatie kantoren op komst!

  Een comfortabel flexkantoortegen minder kosten

 • 2Een nieuwe generatie kantoren op komst!

  INLEIDING

  Een flexkantoor is inmiddels geen onbekend be-grip meer. Toch zijn de huidige flexkantoren nog steeds niet optimaal. In deze white paper signaleren we trends, gaan we nader in op veelgemaakte fouten bij de inrichting van flexkantoren en doen we oplossingen aan de hand volgens de modernste inzichten; flexibele werkplekken in beschutte ruimten. Ruimte- en dus kostenbesparend, tot soms wel 50% van de huidige kosten.

  GELUID EN PRIVACY

  Huidige kantoorinrichtingenIn de huidige inrichtingsvarianten wordt de ruim-telijke vertaling van een transparante en open organisatie vaak te letterlijk genomen. Er wordt een inrichting ontworpen met zo weinig mogelijk

  wanden en veel glas. In de uitwerking betekent dit meestal open bureaulandschappen, die daarmee sterk lijken op de kantoortuinen uit de jaren tach-tig. Tegelijkertijd komen dan ook weer enkele oude problemen van de kantoortuin terug: geluidsover-last en gebrek aan privacy. Deze problemen staan in de top tien van ergernissen van werknemers.

  Terugkeer van de problemen van de kantoortuin

  Privacy en beschutte werkplekkenWaarom is privacy zo belangrijk? Een mens heeft een zekere rust nodig om zijn werk goed te kunnen doen. De positie van de werkplek is daarbij zeer belangrijk.De meeste mensen ervaren werkplekken waar langs wordt gelopen, als onrustig en onprettig. Bewegin-gen en gesprekken in een open bureaulandschap leiden af. Ook loungewerkplekken en transparante vergaderruimten, gesitueerd in druk belopen ver-keersruimten, worden als onprettig ervaren.Als een open kantoorlandschap wordt vermeden door het toepassen van beschutte werkplekken, neemt dit gevoel van onrust sterk af. Hierdoor kan iedereen zich beter concentreren en neemt de productiviteit toe.

  GeluidsoverlastGeluidsoverlast behoort tot de grootste ergernissen bij kantoormedewerkers. Akoestische privacy is be-langrijk om ongestoord en geconcentreerd te kun-nen werken. Dat geldt voor (bijna) alle werkplekken, hoewel de praktijk anders doet vermoeden.Zo gaat men er vaak vanuit dat de administratieve werkplekken wel wat geluidsoverlast kunnen ver-dragen. Wie daar even niet tegen kan, kan immers een concentratiekamer nemen. Het resultaat is dat administratieve werkplekken (70% van de totale werkplekken) naast elkaar in een open kantoorlandschap komen te staan. Onder het motto open en transparant. Helaas zijn die werkplekken samen een bron van grote geluidsoverlast. Met beschutte werkplekken kan het geluid zich veel moeilijker verspreiden. De toepassing van geluidsabsorberende panelen zorgt voor een nog beter akoestisch comfort voor alle medewerkers.

  Een open en transparante organisatie

 • 3Een nieuwe generatie kantoren op komst!

  zet dit Delftse onderzoekcentrum de ontwikkeling van kantoren in perspectief. Het diagram laat zich als volgt lezen: over de horizontale as is de verschuiving van vaste naar flexibele werkplekken te zien, en over de verticale as de verandering van gesloten kantoorkamers naar open kantoorlandschappen.De geschiedenis van kantoorinrichtingen laat zich als een N lezen. Het eerste kwadrant groepeert de kantoren uit de 1ste generatie. Gekenmerkt door vaste werkplekken in grote open zalen.

  Het tweede kwadrant verzamelt de kantoren met vaste werkplekken in afsluitbare kamers aan een gang, het cellenkantoor.

  In de jaren 70 zagen we weer verschuivingen naar het open kantoorlandschap oftewel de kantoor-tuin. Deze ontstond uit de ideen van de Human Relations School, die ervan uitging dat door in-grepen in de arbeidsomstandigheden de produc-tie kon worden verbeterd. Het open kantoorland-schap werd voor het eerst gentroduceerd door de gebroeders Schnelle in Duitsland en vond van daaruit zijn weg naar Nederland. In de jaren 80 volgde weer een verschuiving naar het gesloten cellenkantoor.

  De 3de generatie kantoren zijn de flexkantoren van nu. Flexibele werkplekken in een open bureau-landschap, vanuit de wens tot meer transparantie en openheid. In de jaren 90 werd het kantoor steeds meer de zorg van de facilitair manager en kwam de nadruk te liggen op een benadering van-uit taken en functies. Na het verschijnen in 1995 van het boek Kantoren bestaan niet meer van Veldhoen worden vaste werkplekken in rap tempo vervangen door flexibele taakgerichte werkplekken.

  Het laatste kwadrant laat de laatste ontwikke-ling zien: flexibele werkplekken in meer beschut-te ruimten. In 2008 introduceert Salonkantoor voor het eerst een kantoorconcept waarin beslo-ten ruimten werden gecombineerd met flexibele taakgerichte werkplekken. Deze 4de generatie kantoren combineren de voordelen van flexibele werkplekken met die van beschutte ruimten. Ongemakken als geluidsoverlast en gebrek aan privacy worden daarmee weggenomen.

  Het 4de generatiekantoorHet Delftse onderzoekbureau CfPB constateert dat een nieuw type kantoren wordt gebouwd : het 4de generatiekantoor. Het onderzoeksinstituut typeert het 4de generatiekantoor als volgt: be-schutte werkplekken die flexibel worden gebruikt, waarbij de voordelen van open en besloten werk-omgevingen goed zijn gecombineerd.Het CfPB onderzoekt de relatie tussen mens, werk en werkomgeving. Met de werkomgevingsdiagnose- toolkit (WODI), een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument, brengt het CfPB de beleving en gebruik van gebruikers en medewerkers over de werkomgeving in kaart. De grootste problemen liggen op het gebied van privacy, geluid en klimaat. (CfPB indicator 2014) Het CfPB constateert dat momenteel de eerste kantoren worden gemaakt waarbij deze problemen zijn opgelost. De term 4de generatiekantoor is voor het eerst door hen gemunt. Middels een eenvoudig diagram

  Inhoud en complexiteit van het werk

  Bereikbaarheid gebouw

  Communicatiemogenlijkheden

  Organisatie

  Verlichting

  Comfort van de werkplek

  Architectuur en uitstraling gebouw

  Positie ruimten t.o.v. elkaar in directe omgeving

  Aangeboden faciliteiten in het gebouw

  ICT voorzieningen

  Openheid en transparantie

  Sfeer en uitstraling interieur

  Mogelijkheden werken buiten eigen kantoor

  indeling van het gehele gebouw

  Hoeveelheid en diversiteit van plekken en ruimten

  Inbreng ideen

  Akoestiek

  Concentratiemogenlijkheden

  Privacy

  Archief en opslagmogelijkheden

  Binnenklimaat

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%80% 90% 100%

  NeutraalTevreden Ontevreden

 • 4Een nieuwe generatie kantoren op komst!

  Maar dat werkt in de praktijk niet. De handel is dynamisch en hectisch. De handelaren luisteren naar elkaar en reageren op elkaar. Het is daarom dat ze gezamenlijk in de zelfde ruimte op de zelfde tijd moeten handelen. Een ander voorbeeld zijn re-dacties van kranten en tijdschriften. Redacteuren luisteren altijd mee met wat de ander doet, zijn al-tijd betrokken op het gezamenlijk product. Liever geluidsoverlast dan niet horen wat er speelt.

  SOCIAL DESIGN

  Identiteit organisatieHet is inmiddels 17 jaren geleden dat het eerste flexkantoor met HNW (Het Nieuwe Werken) in Nederland werd gentroduceerd. Veel kantoren in Nederland zijn hierna op dit inrichtingsconcept overgestapt.

  We kunnen inmiddels enige afstand nemen van dit concept en de flexkantoren evalueren. Daarbij kunnen we ons de vraag stellen of dit concept voor elke organisatie even geschikt is. Het antwoord is tweeledig. Iedere organisatie kan overstappen op HNW maar niet alle delen van de organisatie zijn er even geschikt voor. HNW heeft tal van be-drijven wakker geschud en is vaak een opmaat geweest naar een vitalere organisatie. Maar niet voor iedereen. Een extreem voorbeeld waar HNW niet werkt is de dealingroom van een bank. Hier is iedereen gelijktijdig op de zelfde plek aan het werk. Natuurlijk kunnen de individuele handelaren met moderne digitale middelen ook thuis werken.

  Beschutteruimten

  Flexibelewerkplek

  Vastewerkplek

  2de generatie: afsluitbare ruimten, vast werkplek

  1de generatie: open ruimte, vaste werkplek

  4de generatie: beschutte ruimten, flexibele werkplek

  3de generatie: open zalen, flexibele werkplek

  Openruimten

  Dealingroom

 • 5Een nieuwe generatie kantoren op komst!

  worden gekeken naar de eisen die de medewerkers zelf stellen aan dat samenwerken. Een goed ontwerp zorgt voor evenwicht tussen contacten onder directe collegas, binnen een pro-jectteam, binnen een afdeling en binnen de orga-nisatie. Daarvoor is diversiteit nodig in de soorten werkplekken op verschillende schaalniveaus. Dat is Social Design. Een hedendaags kantoor stelt de medewerker centraal en combineert fysieke en sociale kwa-liteiten in n inrichtingsconcept. Medewerkers moeten kunnen profiteren van de aanwezigheid van collegas.

  RUIMTE BESPAREN

  ActueelHuisvestingsadviseurs en interieurarchitecten komen met initiatieven om het ruimtegebruik per werkplek omlaag te brengen. En de economische crisis is voor veel bedrijven een extra aanleiding om zuiniger om te gaan met ruimte. Ruimte be-sparen is daarom bijzonder actueel!

  BesparingsmethodenVeel kantoren zijn erg ruim gehuisvest. Praktijk-studies hebben aangetoond dat er veel vloerop-pervlakte te winnen is. Hoe is dit mogelijk?

  StramiendwangVerreweg de meeste gebouwinrichtingen volgen het bouwkundige karakter van het gebouw. Ech-ter, de meeste kantoorgebouwen zijn ontworpen op basis van oude normen en regels, veelal van voor de eeuwwisseling. Inmiddels zijn de regels aangepast en vernieuwd. Daarom is het nodig om ook met een frisse blik tegen die gebouwen aan te kijken. Als we ons niet meer laten leiden door dwingende structuren en stramienmaten van een voorbije tijd dan is een grote ruimtewinst mogelijk.

  VerkeersruimtenVerk