Sage BOB 50 Pack Bank Rekeningafschriften ......Sage BOB 50 Pack Bank Rekeningafschriften,...

Click here to load reader

 • date post

  27-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Sage BOB 50 Pack Bank Rekeningafschriften ......Sage BOB 50 Pack Bank Rekeningafschriften,...

 • Sage BOB 50 Pack BankRekeningafschriften, overschrijvingen, domiciliëringen ophalen...

  Sage BOB 50 Pack Bank Productfiches

  Onze banklinkmodule toont de weg!

  • Aanzienlijketijdwinstmethetverwerkenvanoverschrijvingen,rekeningafschriftenendomiciliëringen.

  • Geenrisicoopfouten

  • Eenvoudigteimplementeren

  • Snelaanteleren

  Automatisch ophalen van bankafschriften

  Vindtuhetinvoerenvanbankafschrifteneenvervelendeenfoutengevoeligebezigheid?MetonsPackBankzijnzemakkelijkeneenvoudig–enzonderfouten–intevoerenindeboekhouding!

  • Haaluwbankafschriftenaldannietgecodificeerd*openimporteerzerechtstreeksinuwfinanciëlerapporten.

  • GebruikdevelemogelijkhedenvanSageBOB50enPackBank:gebruikmakendvandeinformatieinrekeninguittrekselsendedooruingevoerderegelsanalyseertdesoftwareelkeregelvanhetrekeninguittrekselen:

  1. Steltvoorombetalingentereconciliërenmetovereenstemmendeopenstaandefacturen

  2. Vultgegevensvoorhetinvoerenvoorafin:algemeneofderdenrekening,mededeling,bedragen,analytischeuitsplitsing,…

  • Uhoeftuwrekeninguittrekselsnietlangertedoorzoeken,opzoeknaardejuisteinformatie:uwsoftwarevindtallesvooruterug!

  *OndersteuningvandeformatenCODA,MT940enCSV/MicrosoftExcel

  Promotie geldig van 25/11/2013 tot 20/12/2013Pack Bank aan €495 i.p.v. €600 >> korting van €105

 • Sage BOB 50 Pack Bank Productfiches

  Sage BOB 50 Pack Bank

  Bankoverschrijvingen – SEPA-formaat Zegtuhetuietsomaluwoverschrijvingeninenkelesecondenrondtehebben?

  • Automatischvoorstellengenererenvoorhetbetalenvanleveranciersfacturen,creditnota’svanklantenendiversebegunstigden(medewerkers,huur,…)

  • Allenationale,EuropeseeninternationalebetalingenbuitenEuropaineenenkeleenvelopgroeperen.

  • Eenmemodatumperafzonderlijkebetalingbeheren.

  Een paar keer klikken en u heeft een elektronisch bestand, klaar om naar de bank te versturen!

  Klantendomiciliëringen – SEPA-formaat Doetuaanklantendomiciliëring?

  Voortaan krijgt u de domiciliëringsopdrachten om naar uw bank te sturen automatisch! SageBOB50biedtueenlijstmetdomiciliëringsopdrachtenaanopbasisvanopenstaandefacturenencreëertafhankelijkvanuwvraageenbestandvooruwfinanciëleinstellingen.

  Elektronische overschrijvingsmodus WiltudezeverschillendebestandenviadeinterfacevanSageBOB50versturenenontvangen,zonderlangsdewebsitevanuwbanktegaan?

  Geen probleem! Ons Pack Bank is compatibel met de verschillende Belgische banken, Isabel 6 en de MultiLine-service in het GH Luxemburg.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Sage-verdeler of ga naar www.sage.be/bob50