Sabarkantha 18-04-2012

download Sabarkantha 18-04-2012

of 4

 • date post

  11-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  1

Embed Size (px)

description

rðsuíkk çkLku÷k MkhÃkt[kuLke ÞkËe.. (Mkt.LÞw.Mk.) çkkÞz, íkk.17 çkwÄðkh, íkk.18-4-2012 {nuMkkýk ŸÍk rðMkLkøkh rðòÃkwh f÷ku÷ ®n{íkLkøkh çkkÞz Ezh {kuzkMkk «ktríks Ãkkxý nkhes zeMkk Ãkk÷LkÃkwh CMYK CMYK (Mkt.LÞw.Mk.) rnt{íkLkøkh, çkkÞz, ÄLkMkwhk, íkk.17

Transcript of Sabarkantha 18-04-2012

 • CMYK

  CMYK

  kwkh, kk.18-4-2012 {nuMkkk k rMkLkkh rkwh fku n{kLkkh kkz Ezh {kuzkMkk ktrks kkx nkhes zeMkk kkLkkwh

  8 kkwfk{kt 3k kk.kt.Lke [qtxeyku kuE nke

  h7 Mkhkt[ yLku 114 MkkuLke[qtxeLkk nuh kuk krhk{ku (Mkt.Lw.Mk.) rnt{kLkkh, kkz, LkMkwhk, kk.17

  rskLke 3k kk{kt[kkkuLke [qtxe {kxu Mkhkt[ kkk kuzoLkk Mkku {kxuhrkhu kuue [qtxe kk yksu {tkkhu Mkkhu 9 fkfu kkwfkLke su ku{k{kkh f[uheyu {kkkhe nkk hk{kt yke nke. {kkkhe kk h7

  Mkhkt[ yLku 114 kuzoLkk MkkuLkk krhk{ku nuh fhk{kt ykk nkk. rskLkk8 kkwfkyku kife Mkkike khu kku kkwfkLke 11 kk{kt[kkku{kt khurnt{kLkkh kkwfkLke h kk{kt[kkku kife yuf kk{ kt[kk Mk{hMk kLkkk yufkk{kt[kkLke [qtxe kuE nke.

  rskLke 35 kk{kt[kkkuLke [qtxe {kxuh7 Mkhkt[ yLku 114 Mkku {kxu hrkhu 64{kkLk {kfku Wkh ktrkkqo {knku{kt{kkLk kw nkw. {kkLk kk {tkkhurskLke su ku {k{kkh f[uhe{kt {kkLknkk hkw nkw. Mkkhu 9 ku {kkkhenkk hkk kk 11 kk Mkwe{kt kkk{k{ kk{kt[kkkuLkk krhk{ku nuh kknkk. Mkkike khu kku kkwfkLkk 11 kk{ku{ktMkhkt[ yLku MkkuLke [qtxe kuE nke.

  rnt{kLkkh kkwfk{kt h kk{kt[kkku[q txe kukLke nke khtkw ketkkuhkk{kt[kk Mk{hMk kkk yuf {kk Mkk[kuhkk{kt[kkLke [qtxe kuE nke. rnt{kLkkh{k{kkh f[uhe kku {k{kkh hfukxuLke uhu nuX {tkkhu Mkkhu{kkkhe nkk hk{kt yke nke. MkfoykurVMkh iukkE Mkwkkhu [q txe yLku{kkkheLke rkk ykkkk skw nkw fuMkk[kuh kk{kt[kkLkk Mkhkt[ yLku ku kuzoMkkuLke [qtxe kuE nke.

  su{kt Mkhkt[ku {rLkkfw{kh zkkkkEkxu rse kLk nkk. khu Mkku kxustrkkE kkukkkE kuzo Lkt.4{kt [qtxkEykk nkk. khu tfwkkkuLk kkukxkEkxu kuzo Lkt.1{kt {kk 1 {kke rse kLknkk. khu Mkk[kuh kk{kt[kkLkk 4 kuzo{ktMkku rkLknheV [qtxkE ykk nkk.

  akhu fLkkE{kt h kuzoLke [q txe{ktfkhkE kVwhkE {LkMkwhe yLku hne{kuLk

  uhkuxek khu kkukskwh{kt kuzrMktnhk{rMktn kh{kh yLku MksLkkk knu[hrMktnkh{kh [qtxkE ykk nkk. kk{kt[kkkuLkkkrhk{ku nuh kkk kk{zkyku{kt yke-kwkLke Akuku Wzk kk{e nke.

  LkMkwhk kkwfkLke ku kk{ kt[kkkuLke[wtxe kusk{kt yke nke. su{kt nehkkwhftkkkk{ kt[kk{kt Mkhkt[ ku{s kuzo{kt keLknrhV W{ukhku yuf kuzo kk fhkkt nuh kknkk. khu nehkkwhkk{ kk{ kt[kkLke[wtxe kuE nke suLkwt krhk{ ykshkusnuh fhk{kt ykw nkwt.

  nehkkwhkk{ kt[kkLke [wtxe kuE nkesu{kt Mkhkt[ ku [kh W{ukh nkk yLku [khkuzo{kt ku ku W{ukhku nkk.ykshkus nuhku krhk{{kt Mkhkt[ ku Lkke{ekMkehk{ek fk khh {k {ue rse kknkk.yLku [kh kuzo kife kuzo Lktkh 3{ktfkLkeS WkS ktx 11k {k {ue rsekk nkk.

  kuzo Lktkh 4{kt LkxhkE {kLkkEkh{kh 1hh {k {ue rse kk nkk.kuzoLktkh k{kt MktkekkkuLk hSkkE kkhik91{k {ue rse kk nkk.kuzo Lktkh7{kt LkkE kkkwkE kh{kh 134 {k{ue rse kk nkk.khu kuzo Lktkh 1{ktkh{kh kkkuLk swkE, kuzo Lktkh h{ktfk ]Mk]k{ekt f{k{ek yLku kuzo Lktkh6{kt kh{kh fLkwkE k{SkE keLk nheVnuh kk nkk.

  Mkkhu 11 kk Mkwe{kt kk k{k{ krhk{ku nuh : {k kkhe fuLku kh ez {e{k kkhe

  kk{ kt[kk rsukk Mkhkt[Lkwt Lkk{kkueLkk h{ukE LkktLkkkE k{khLke[eLkk hk{kkE SkkE kxuhkekz ALkkkE kkkE Mkkk[ek fkLkkkuLk LkxhkE zke{ekwhk ykLktekuLk {ktSkE kxukkuwLk qMkn kkkS kh{kh{kkkMkqek ekkuLk hkt{kS kk{ekkZk {LkwkE f[hkkE kxukkkkwhk hk{Mkn hAkuzMkn Xkfhzkhkyku Lk{oktfh nhetfh rkuek{ze fkuhekuLk trkkE kxuftsue kkkuLk {uoLkE kxu{kuhz fkufekkuLk nMk{wkE kxuW{uLke{wkze kkkE fkuhkE kxu{ne rkekuLk hkfukE {nukk{nufk MktkekuLk kkMkn {fkkyktkhkuekMk kqtS ueLkkk {LknhMkn kkyktkhkuekMk kuS sekk Lk~k{Mkn kkkkuhk ytkkk fkuhkE kh{khhkzk fkukE qkkE kxuyktsk [t[ekuLk {kLkkE kxuuhkSLkk{wkzk {nukkkMkn y{hMkn kkkhe {kuhekuLk qkkMkn {fkkMkk[kuh {rLkkkE zkkkkE kxu{shk LkekkkuLk r{Lkukfw{kh kxunehkkwh Lkkeh{ekt uhk{ekt fk{kLkkwh VkkwLkekuLk fLkwkE zk{kuh

  rsukk kLkuk Mkhkt[kuLke ke..

  kxkxkLkk k{kt Mkkk khkukkke uzqkku{kt ykLkt Akku(Mkt.Lw.Mk.) kkz, kk.17

  MkkkhfktXk{kt nhku nuxh s{eLk{kt kxkxkLkwt kukhkk kAe kxkxkLke Mkkhe ykfke ukhku WhkE kktnkkt yLku fkuz Mxkuhuu{kt kku kwe kxkxk Xke uk{ktykk nkk. kk kou kxkxkLkk k kkzkkt yLkuf uzqkkuyuWkku kxkxk ukh{ktke kkhkukkh u[e ek nkk kku

  yLkuf uzqkkuyu kkuku yLku hkn sqykuLke Lkerk ykhfhkkt yur {kMk{kt kxkxkLkk k{kt Mkkk khku kkktkxkxk kfkk uzqkku {kxu Mkkhk rMkku ykk nku kuwtskE hkwt Au. skkkt kxkxk{kt rkrfkuyu Y.8 ke10Lkku khku kkLkwt fuxkf uzqkkuyu skwt Au yLku kkkoLke kux yk kuo Mkhh ku ku{ ske hkk Au.

  kxkxk kfLkkhk uzqkkuLku yur {rnLkku Vku

  rsk{kt uzqkkuyu kMk fheLkukk LkuBkh {kMkke kxkxkLke ukeY fhe nke. khuf Xtze khufkh{e kku khuf {kXkLkk rk{nk{kLk [u k uzqkkuyu kxkxkLkeuke{kt kqhkwt kLk ykkkkt rsk{ktytkSk 60 nh nuxhke k ws{eLk{kt kxkxkLke ke fhkE

  nke. Vukwykhe {kMk{kt fkrk XtzeyLku ne{kkkLke Mkrk{kt kkfWkkLkLku Vxfku kzku nkuk Akkt kkkoLke Mkhk{eyu MkkY WkkLkuk {wt nkwt.

  rsk{kt uzqkkuyu kk koLkk

  fzk yLkwke kxkxkLkk Mkkukukh{kt s Y fko nkk ku{ AkktyLkuf uzqkkuyu ktk, nhekk yLkuWkhu{kt kxkxkLkwt WkkLk 1kke h0 xfk xkLkk ynukLkk kku{kuzu {kuzu k k [fku kueykk hke nke yLku nu yur{kMk{kt kxkxkLkk k{kt WAkkuykkkt fkuz Mxkuhus{kt {kMktknLkkhk ukkheyku {fkE WXkAu. rsk{kt kxkxk kfkk uzqk

  kkukE Mkku{kkE kxuu skwtnkwt fu kk koLke Mkhk{eyu ykkuo kxkxkLkk Mkkhk k {kktykh MkweLke k{k{ kux MkhhkE kE Au yLku nkuMku kh{ktkxkxkLkk rkrfku Y.8 ke 10Lkkk w {kkt su uzqkkuyuyk{[uke hke kxkxk Mktknek fkonkk ku{Lkk {kxu yk {kuxku Vkku AuyLku ykkk{e rMkku{kt k kxkxkLkkk w [fku ku{ skwt nkwt.

  kk koLke kux Mkhh ku kue uzqkku{kt MkukE hnue ykk

  {nuMkkk: Ezh khVke {nuMkkk{ktkuku rue hkkLkku skku {nuMkkkMkkrLkf kE{ kkL[ yLku nuh kkueMkLkeMktwk xwfzeyu kfze eku nkku.Y.39,900Lkku hkk Wkhktk rhkk {ekkueMku Y.1,49,000 Lkku {wk{k fksueku nkku.ykkkukhe kkk{eLkk ykkhu{nuMkkk MkkrLkf kE{ kkL[ yLku nuhkkueMkLke Mktwk xwfzeyu Mkku{kkhu hkku8.30Lkk Mkw{khu fMkk rMkkh{kt k[kkuXe nke yuf rhkk{kt rue hkkkku nkukLke tfkke kkkMk nkk hkEnke. kkueMku rhkk{ktke rr kkLzLkkurue hkk ku{s keh {eY.39,900Lkku {wk{k fksu eku nkku. keS khV,Ezhke rue hkk EykLkkh hksw Lkk{Lkku Mk Vhkh kE kkunkku. kkueMku Vhkh kE kuk hksw Lkk{LkkMkLke kuku nkk he Au. {nuMkkkkku {kkkhe hBkLk kkkMkLkekkueMk ktkukMk{kt hkufkue nkukke VhkhykhkukeLkwt nsw kkuYt {ue fkwt Lkke.

  ktk, nrhkkyLku Wkh u{ktkxkxkLkwt WkkLk

  xkkt k[fkkLke [[ko

  Ezhke kuku ruekY {nuMkkk{kt kfzkku

 • kku{kt zk. yktkuzfh stke QskEuhku: kku kku 14 {e yuru zk. kkkkMkknuk yktkuzfhLke 121{e sL{

  trkLke kku kkrfkLkeyktkuzfh Mkr{rk khk WsefhkE nke. Mkkhu 9-00 fkfkezk. kkkkMkknukLkk rk VkuxkMkkku kku yuMk.xe.ftxkukkuELxke xkh[kuf kE {kkkSLkk[kuf Mkwe Mkr{rk khk kuLzk

  Mkkku kukkkk fkZk{kt yke nke. kkkkMkknukLke rk{kLku kkuLk.kk.{w,fkhkukkhe yk, kku.Lk.kk fkWLMkhku,kkuLke rr MktMkkLkkyke nkuukhku, ukkheyku, MkMku kkk kku kkrfkLkk Mk{kSf LkMkr{rkLkk [uh{uLk yh fu. fh kkk rk ykkukLk rnhkkE kLkuf Mkrnkykeykuyu MkwkhLke yktxe knuhke ku{Lke k kkS fhe nke.Mkk suLkk fueykuLku yuwuhLkwt {kkooLk ykkwt{kuzkMkk: {kuzkMkk kkuLke Mkk suLkk fueykuLku yuwuh yLku ekBkLkwt sYhe

  {kkooLk kwY kkzkLkku fko{{kuzkMkk sLk fk Mkuk Mkr{rkkhk kuwt nkwt. su{kt sukMkwrxuLzLx yuMk.yuMk.kt[kLkehknkhe nuX suLkk k{k{fueykuLku ksk iukkE uXkhk Mkkhkhke {krnke kwhekzkE nke. {kuzkMkk Mkk su

  MkwrxuLzLx yuMk.yuMk.kt[kLkk Mktkqo Mknkukke ykkuSk sLk fk MkukMkr{rkLkk yk fko{{kt Mkr{rkLkk {tke LkhuLkE Mkwkkh, rkE kxu yLku{nuLkE kn(Lk[e) uzkk nkk. Mkk suLkk k{k{ fueykuLku yuwuhytku sYhe {kkooLk {ue Mktkkuk k fkuo nkku.kekeftkk{kt k rkck {nkuMk kukukkz: kekeftkk{kt fA fuMkhe {kYrkLktLk nLkw{kLkS {trhLkku y[ rkck

  {nkuMk khu ykMkk yLkukkqof kuE kku. su{kt{nkuMkLkk khtu MktkkuLkk Mkk{ikfhe ku{Lku ykfkhkk nkk. kuktk yk{Lkk Mk{e rkLktrkkoS {nkhks, kkke WkkMkfw{LkS {nkhks khk rk

  kkx kkk ykeo[Lk ykke k rkck {nkuMkLkku wkht fhkku nkku. ftkk{ktnLkw{kLkS kkLke rk kukkkk rLkfe nke. khu yk Mktku uqkkLkwtykkusLk fhkwt nkwt su ykfkoYk hkwt nkwt ku{s hkku MkkuLkkMkLkk wtkkE ktzkkhk Mkwthfktz kkXLkwt kX kuwt nkwt. k rkck {nkuMk{kt fA fzk kkxekhMk{ksLkk Mkki kktku Wkhktk Mk{ksLkk uceyku, rsk kkr{f rk Mkr{rkLkk[uh{uLk ktkkkuLk yu{. kxu, kkwfk kt[kk MkM LkqkLkkqhe kkuMk{e kuhuWkMkk hkk nkk. {nkuMkLku MkV kLkkk {kxu Mkki WMk Mkr{rkLkk Mkku,kku{kuh VkWLzuLkLkk xMxe rnkukkE kxu, {nu kxu, Mkwhu kxu, r{kuk kxu,fk kxu, rkqk kxu kuhuyu khu snu{k WXke nke. khu k rkck{nkuMkLkk {w yk[ko ku LkeLk[t ke (kwY kkS) kehks{kLk kk nkk.zu{kE{kt ehk{ kkhk kkLkkLkwt kuwt ykkusLkkkz: kkz kkwfkLkk zu{kE Mkk e rwk{ kku yr khke MkLkkkLk

  {o [khf Mktk rwkMkS {nkhks {kLkMk fkufe(kk{kuhkhekkkw)Lkk {kkooLk nuX ehk{ kkhk kkLk kLkwtkk.18Lkk hkuske ykkusLk fhkwt Au. kk.h6 Mkwe [kLkkhkhk{kkhk k{kt Mktk kk {kuhkhe kkkw kMkkeX Wkh kuMkekkukkLke {]kke khk Mktkek{ Mkwth hk{ fkkLkwt hMkkkLk fhku.kk.18Lkk hkus Mkkhu kkukekkkLkwt Mkkk fhku. ehk{ kkhk

  kLkk {w s{kLk khefu Mkukftkkkk yLku nk kkz rLkkMke Mkku{kkEtfhkE kxu rkhks{kLk ku. khu kk.h0Lkk hkus hk{ sL{, kk.hhLkk hkushk{ rkn, kk.h6Lkk hkus hk{uh kq, hkrkuf kkk kqkonqrk kuu. ykMktku MkkkhfktXk MkktMk zk. {nuLrMktn [kink, hk f]rk kuLfLkk [uh{uLkfLkwkE kxu, rsk kt[kk {w nu{kkkuLk kxu, MkkkhfktXk kuheyuMkkuMkeyuLkLkk {w h{kE kxu MkrnkLkk ykeyku WkMkk hnuu.rnt{kLkkh kku wf fkUkuMkLkwt MLkun Mkt{uLk kuwtrnt{kLkkh: kksukh{kt MkkkhfktXk rsk wf fkUkuMkLkk nkuukhkuLke [qtxe

  kukk ku{kt WMkkne wkLkku [qtxkEykk nkk. wkLkku{kt k]rkkk yLku u{ kwhk Mkku{khurnt{kLkkh xkWLk nku kku wffkUkuMkLkk fkofhkuLkwt MLkun r{LkMk{kht yu.ykE.Mke.Mke.Lkk

  {nk{tke {wMkqLk r{eLke WkrMkrk{kt kuw nkw.su{kt {kuxe Mktk{kt wkLkkuWkrMkk hkk nkk. yk Mktku rsk fkutkuMk Mkr{rkLkk {w zkkkkE kxu,u fkUkuMk Mkr{rkLkk {tke {ekE kuk, khkMk yrLkkE ukekhk,fkUkuMkLkk kk VkYfkE wMkek, kwshkk wf fkUkuMkLkk {w {kLkrMktnzkuzek, kqo{w ELrsrMktn kkurn, MkkkhfktXk wf fkUkuMkLkk khe Skwhkfk, MkkkhfktXk rsk wf fkUkuMk {w LkhksrMktn hkXkuz, kqo{w hksuLkkhe, wf fkUkuMkLkk nkuukhku f]k hk, E{hkLk kzk, hEMkkkkLkw kXk,{wMkh rkwhk Mkrnk {kuxe Mktk{kt wk ykeyku WkrMkk hkk nkk. MLkunMkt{uLk kk wf fkUkuMkLkk fkofhkuyu hue MYku ksk MkhfkhLke kheke rhkueLkerk yLku xk[khLkk {wu fuxhLku ykuLkkk ykw nkwt.{kuzkMkk Wfko {tz khk ykktzufh stke QskE{kuzkMkk: zk.e{hk kkkkMkknuk yktkuzfh Lke 1h1{e sL{ stke {kuzkMkk kku

  k{q{ke WskE nke. yk MktkuxkWLk nku kku {kuzkMkk kkwfkkkr{f rkf Wfko {tz khkkuuk Mk{khkunLkk yk MkkLkukkrfk {w iukkE kuE,Wkxf yuMk.yu.kh{kh (rL