Sabarkantha 12-05-2012

download Sabarkantha 12-05-2012

of 4

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  1

Embed Size (px)

description

(Mkt.LÞw.Mk.) rnt{íkLkøkh, ðzk÷e, íkk.11 rËÃkfLkwt 10{kt «ðuþLkwt yLku r«ÞtfkLkwt 12Lkk Ãkrhýk{Lkwt MkÃkLkwt íkqxâwt þrLkðkh, íkk.12-5-2012 {nuMkkýk ŸÍk rðMkLkøkh rðòÃkwh f÷ku÷ ®n{íkLkøkh çkkÞz Ezh {kuzkMkk «ktríks Ãkkxý nkhes zeMkk Ãkk÷LkÃkwh 1.30 f÷kfu økkzeLkku fk[ íkkuze çkuøkLke WXktíkhe ÚkE níke. CMYK CMYK ðzkøkk{Úke 11 f÷kfu ÄLkMkwhk çkUf ykuV çkhkuzk sðk LkeféÞk níkk. (Mkt.LÞw.Mk.) çkkÞz, íkk.11 (Mkt.LÞw.Mk.)

Transcript of Sabarkantha 12-05-2012

 • (Mkt.Lw.Mk.) rnt{kLkkh, kk.11eMkuf rMk ykkW

  n{kLkkhLkk Mknfkhe SLk [khhMkk LkSf yfkkLke {nekLkukkuke MkMkkk ku MkkuLkwt ykkkLkek[ ykke rkkLkku kkeLkkukhke 3 krXk Vhkh kE skktMkMkkk ku MkkuLkwt ukLke nk{kAukhkLke kkk n{kLkkhxkWLk kkueMk {kfu Vhek LkkUke nk

  ku Lku kku Lkke nkukku yLkukuek nku kt qkkhk w{hkk LkkeLke fnukLku Mkkkof fhkexLkkku ykhLkkh kLkke nkukAkkt MkMkkwt MkkuLkwt ukLke nk{kt

  AukhkLkk yLku kku Yrkk{kkenkk kukLkk kLkkku{kt xkzku kkuLkke. MkMkkw MkkuLkwt ukLke nk{kty{kkLke yuf {nek Aufn{kLkkh yke AukhketzeLkku kukkLke nkuk ytku rnt{kLkkh xkWLkkkueMk {kfu LkkUku Vhek ytkuke.yuMk.yku f[hkkEyu skwtnkw fu y{kkLkk EMkLkkwh{kthnukk Lke{wkuLk fLkwkE kk.14{eyuru ykkW Lke ku Mk yLkuMk{ {ku rnt{kLkkh nuhLkkMknfkhe SLk [kh hMkk kku MkkhuMkkzk 11 kkuLkk Mkw{khu ykknkk. k[eMkuf koLkk skkk 3wkLkkuyu {rnkLku rkMk{kt EYk. 8 k tuhe E kk{ktMkkuLkkLkku nkh ykke hVw[h kE

  3 krXk 8 kLkku [qLkku [kukze kkyze f{ku MkkuLkw ykkkLke k[ ykke y{kkLke {rnk Mkkku n{kLkkh{kt XkkE

  CMYK

  CMYK

  rLkkh, kk.12-5-2012 {nuMkkk k rMkLkkh rkwh fku n{kLkkh kkz Ezh {kuzkMkk ktrks kkx nkhes zeMkk kkLkkwh

  {kko yfM{kk{kt rkkk, kwkkwkeLkk Mkk{qrnf {kuk rLkkkt(Mkt.Lw.Mk.) rnt{kLkkh, zke, kk.11

  MkkkhfktXk rsk{kt yfM{kkkuLke kte kh he nku ku{ Aukt kurMk{kt yfM{kkku{kt kkt[ sktLkk fY {kuk Lkeksk Au. yksu Mkktsu kkt[fkfLkk Mkw{khu rsLkkh-yktkhMkwkk nkEu kh fk Lkkfk kkMku rMk{uLx

  heLku ykkk xuBkku xuMkLkwt xkh Vkxe skkt uzkkke suh khV sE hnukkkEfLku yzVuxu ukkt kkEf Mkkh rkkk, kwke yLku kwkLkwt yk yfM{kk{kt fY{kuk Lkekskkt [kuhekz, fk yLku rsLkkh ktkf{kt uhk kufLke kkeMkhe kE nke.

  LkSf xuBkku-kkEf ykzkktrhuh LkSf fk Lkkfk

  rMk{uLx heLku Mkk{u ykkkt xuBkku xuMkLkwt xkh Vkxkkt kkEfLku yzVuxu ewtk{keLke

  LkMkwhk{kt kuu rMku kLkuk kLkku ke kkueMkLke kku kue

  hkh{kt fkhLkku fk[ kkuzeYrkk hue kukLke WXktkhe (Mkt.Lw.Mk.) LkMkwhk,kk.11

  ykfYLLke kwYf]kk kuheLkk {krf kuheLkk {sqhkuLkukkkh [qfk {kxu kUf ykuV khkuz kUf{ktke yuf kYrkk Wkkze Yrkk kuk{kt {qfe fkh E kuhe kh skLkefk nkk. hr{kLk{kt LkMkwhk [kh hMkk LkSf kuxkuktkLke Mkk{uLke MkkEzu ykue MkkuLke sLkh MxkuMko{kt kuyku

  MxuLkhe uk Wk hkk nkk. ku Mk{u s kt yufkyuf yufkkEf kh ykuk nu{ux knuhuk ku kykuyu zkEhMkkEzLkku fkhLkku fk[ kkuze fkh{ktke yuf k Yrkk huekuk WXke LkkMke Aqxk nkk. fkhLkku fk[ kkuzkk MkLkuyxfkk sLkkh yuf {rnkLku ku {khe kkze ee nkeyLku fkuE ftE Mk{su-r[khu ku knukt kkEf {khe {qfe nke.

  LkMkwhk kkwfkLkk kwhMkkuk{kwhkftkk kkuhnukk yLku ykfYL kku fkuhe Wkuk{ktMktfkuk nrhkE fu. kxu ykshkusfkuhe{kt {swhkuLku h[e fhkLke nkuE kUf ykuVkhkuzk,LkMkwhk kku hkufz uk kkukkLke kkufkh E ykk nkk. kUf{ktke [uf xkeYrkk yuf k E kkukkLke kkMkuLke kuk{kt{wfe khk fkuhe Wkh skk nkk. khu fkuheLkeykuVeMkLke MxuLkhe uk {kxu LkMkwhk [kh hMkkLkSf yku MkkuLke sLkh MxkuMko ykk kkzeWe hke kkzeLku hk kuf fhe skk nkk.khtkw wfkLk kt nkuE kuyku kksw{kt ykueMkwk{ nkux k nkk. kts kkAke kkEfWkh nu{ux knuhe ku sk yke knkUk nkk

  fk[ kkuzkk rfkLku kfzkLkku kMk fhLkkh {rnkLku ku {khe LkkMke Aqxk

  AukhkzeLkku fkhMkku fue heku kkuXkku?

  ykkW k ykexLkk kLke nke

  LkMkwhk [kh hMkk LkSf kku kkze{ktke yuf k Yrkk hue kukLkeWXktkhe kE nke kuLke rkfw Mkk{uLkeMkkEzu kk.h4/4/h01hLkk hkus fkuheWkukfkh {nuLkE kxuLke kuxTMkfkh{kt ktf[h kkkt ne kue kkknkk ku hBkLk ku{Lke fkh{ktke kukLkeWXktkhe kE nke. khtkw kuk{kt {kkfkkku s nkukke fkuE fkokne fhe Lknke yLku yk kuk kkz hkuz WkhLkkykftkk kkMku kxh{ktke {e nke.

  rkfLkwt 10{kt uLkwtyLku rtfkLkwt 12Lkk

  krhk{Lkwt MkkLkwt kqxwtrnt{kLkkh: rsLkkh-yktkhMkwkk nkEu kh fkLkkfk kkMku yksu Mkktsu kkt[ fkfLkkMkw{khu kkEf Wkh Mkkhe fhehnuk yuf s krhkhLkk kMkkuLkk fY {kuk LkekskktMk{k ktkf{kt kufLke fke{kAkE kE nke. suh kk{{kt ukefk{ fheLku kwshkLk [kkkkwkkkE, kwke rtfk Mkkku kwk

  fkuhe {krf wt fnu Au ?fkuhe Wkukfkh nhekE kxuu skwtnkwt fu {khu fkuheLkk {swhkuLkku kkkh

  fhkLkku nkuE ykshkusLkMkwhk kkuLke kUf ykuVkhkuzk{kt yuf k Yrkkuk ykku nkku. YrkkE skku nkku khu [kh

  hMkk LkSf kkze kkfo fhe kuf {kheMxuLkheLke wfkLku skku nkku kt s {khekkzeLkku zkEh MkkEzLkk hkuLkku fk[kkuze kuk E nu{ux knuhu ku kkEfMkkhku kuk E kkLk kE kk nkk.

  J nrhkE kxu Mkkhu 8 fkfu kwYf]kk fkuhe,ykfYL kk nkk.

  J kwYf]kk fkuhe {ktke 10.30 fkfu zkkk{kku rkMk xuzMko{kt ykk nkk.

  J zkkk{ke 11 fkfu LkMkwhk kUf ykuV khkuzksk Lkefk nkk.

  J 11.h0 fkfu kUf ykuV khkuzk LkMkwhk knkUknkk.

  J 11.h0 ke 1.hk Mkwe kUfLkk fk{fks {kxukUf{kts nkk.

  J 1.hk kutf{ktke yuf k Yrkk hue kukE kkze{kt {wfe LkMkwhk [kh hMkk knkutknkk.

  J 1.30 fkfu kkzeLkku fk[ kkuze kukLke WXktkhekE nke.

  xLkk{

  kkwwYYff]]kkkk kkuuhheeLLkkkk{{kkrrffuu kkUUff yykkuuVV

  kkhhkkuuzzkk{{kkttkkee ffkkuuhheeLLkkkk{{ssqqhhkkuuLLkkkk kkkkkkhh {{kkxxuuYYrrkkkk WWkkkkzzkk nnkkkk

  rnt{kLkkh: ku yuf {kMk ykkW y{kkLkk EMkLkkwh kkurhkxLkkh{kt hnukk Lke{wkuLk kxuLku uh k wf ykk nkkyLku yLkkk yk{{ktke ykk nkukLkw ske Yk. k1 k eknkk. yk hr{kLk Lke{wkuLku ku{Lkk ke {kxu fkuE yLkkk wkenku kku kk fhk skw nkwt yLku

  rsLkkh kkwfkLkk suh kk{{ktukefk{ fhkkt kwkkkEe{SkE kk{uke (W..40)ku{Lke kwke rtfk (W..17) yLkukwk rkf (W..14) Mkkku kkEfELku uzkkLke yuf kk{kt kwkrkf {kxu ku.10{kt u {ukkk nkk. khkk MkktsLkk kkt[fkfLkk Mkw{khu kuyku uzkkkersLkkh-ykkthMkwkk nkEu kELkusuh kk{u khk Vhe hkk nkk, kuk{ktfk kkxek kkMku yktkhMkwkkkeEzh khV rMk{uLx heLku ykkk xuBkkuxuMkLkwt xkh Vkxe skkt hkuz Wkh kuu

  (Mkt.Lw.Mk.) kkz, kk.11{kkwh-kkuhk nkEu Wkh kk

  hkku {qk kLkeLku kuzke ksuhku fkhuhMkku kuMk fhe hnuk kuhknkheykuLku f[ze Lkke {kukLku kxWkkhkkt Mk{k ktkf{kt yhuhkxekke nke. kEfku kk{e kk{LkkhkkS MkhkhS {Mkkh kkkyhskE nehkkE {MkkhkkwfkLkk zkkh kk{ LkSfke

  {kuzkMkk-kkuhk nkEu kuMk fhe hkknkk khu Mkkkkk {qk kLkeLkuykue ksuhku fkhLkk [kfu ktkuLkuf[ze Lkke {kukLku kx WkkhkktMk{k ktkf{kt yhuhkxe kke nke.khu yL kufkuyu yk ktehwoxLkk kkkku {kkwh kkueMkLkwtkLk kuhkkt kkueMk kLkk Mku kuzeyke nke yLku {]kfkuLkk {]kunLku

  zkkh kkxek kkMku SkLkexhu ku hknkheykuLkkt {kuk

  ywkt tt k 2 Whywkt tt k 2 Whywkt tt k 2 Whywkt tt k 2 Wh

  ywkt tt k 2 Wh

  ywkt tt k 2 Wh

  {]kfkuLkk Lkk{JJ kwkkkE e{SkE

  kk{uke(W..40)JJ rtfk kwkkkE kk{uke

  (W..17)JJ rkf kwkkkE kk{uke

  (W..14)

  kwkLku ku.10{kt uykkk uzkk

  kk nkk

  Vkuxku k rk rkue

 • {kko yfM{kk{ktkuuLMk kw{ke ew nkw yLku

  kwkkkELkk kkEfLku yzVuxu Eukkt kkEf Mkkh rkkk kwkkkEyLku ku{Lkku [ki keo kwk rkfLkwtxLkk Mku s fY {kuk LkekS kk

  nkk yLku kwke rtfk kteh hekuEkMk kE nke. suke kkfkrf108 yuBkwLMk khk rtfkLkukkfkrf Mkkhkh ykkk{kt ykenke yLku kuLku LkSf{kt Mkkhkh ykuoMkuzkE hne nke kuk{kt s kuLkwt kktuY Wze kw nkwt. yk{ yk yfM{kkuyuf s krhkhLkk k Mkku rkkk,kwke yLku kwkLku he skkt [kuhekz,fk yLku rsLkkh ktkf{kt uhkkufLke kke Mkhe kE nke. ykytku rsLkkh keyuMkykE yu{.Mke.kk Mkrnk MxkV xLkk Mku knkut[ekku nkku. yk yfM{kk{kt xuBkkLkkuzkEh EkMk kkkt kuLku EzhrMke{kt Mkuzkku nkku skt kuLkuzku.ksuLrMktn kZeyu Mkkhkh nkkhe nke.rkfLkwt

  rkfLkk ku.10{kt u {kxuuzkk kk nkk. ku.12{kt ykxoMkkn{kt khekk ykke [wfue rtfkLkwtnsw khek{ k Lknkukwt ykw yLkurkfu yksu s ku.10Lkwt yuz{eLk ewnkw. yk{, yk ktLku kE-knuLkLkkfY {kuk Lkekskke MLkkyku ywhkthne kk Au.zkkh kkxek

  kkuMx {kuxo{ {kxu {kufekuhMkhLke fkokne nkk he nkukLkwtk {u Au. xqtf{kt ksuhk fkhLkku[kf k{kh yfM{kk MkSokufxkuwt {kh {khu ku kefu kkukkLkeksuhku fkh {qfeLku Vhkh kE kku Aukhu yk k{kh yfM{kk kkfkh{kt kuXuk fuxkf {wMkkVhkuLku EknkutkLkwt k {u Au. kkueMkkhk rLkkouk StkeykuLku {kukLku kxWkkhLkkh knLk [kfLkwt fk{ekMkLMk h fhkLke Mkkku yk knLk

  k fk{e kuhu s fhwt uEyu kukuykku kkueMk MxuLk kheMkh{ktMkktk {ku nkku.hkh{kt

  yLku nrhkE suk MxuLkheLkewfkLkke kkswLke nkux ykk knkUkfu khk s uhkh Vxfku {khe kkufkhLkk zkEh MkkEzLkku fk[ kkuzekkze{kt {wfue kuk E kf kh{kthVw[ffh kE kk nkk. yk kLkkLkuLkshu ukk yuf knuLku kw{k kw{ fhefk[ kkuzkk rfkLku kfzk skktknuLkLku ku {khe rse uku kkeAwxk nkk.LkMkwhk [kh hMkk kkuxkrVf kkueMkLkku kkuELx nkuk Akkt hkhu kue wtxLke xLkkke nukkheyk{{kt kkueMk u hkuk uk {kunkku. kku yk xLkkyu LkMkwhk{ktkkueMkLke kwLkukkhku{kt fkuE kf LknkukLkwt Vhe yufkh kwhkh fhe ewtAu.3 krXk

  kk nkk. {rnkyu yzerft{k{kt MkkuLkwt {uw nkukLkk nh[u nkhLke [fkMke fhkkk zwefuxnkukLkwt wkk {rnkLkk kk kukes{eLk Mkhfe kE nkeu yLku ku krXkYk. 8 kLkku [qLkku [kukze kk nkukLkwtk {kk rnt{kLkkh xkWLkkkueMk {kfu Vhek LkkUke nke.kkueMku kwLnku LkkUe krXkykuLku zkekkzk [ku krk{kLk fko nkukLkwtke.yuMk.yku yu W{uwo nkwt.AukhkzeLkkuyk kXekykuLku ku{Lkku Lktkh ykkunkku. kthuf rMk kk k kife yufLkkuVkuLk ykku nkku yLku skw nkw fukufk{ hr{kLk MkkuLkkLkku [Y {kuAu yLku yk MkkuLkwt u[kLkw Au.

  rsk{ktMkMkk hu ykkkk fkkMkLkk rkkhku

  fhkkt kLkke ftkLkeykuLkk rkkhkuWkh w rkMk hke rkkhhekLke Yykk kku fhe Au kku fuxkfuzqkkuyu [ku{kMkw fkkMkLke ke kkkukkLkk rMkkhku{kt kqo fkoLkwt k{u Au. yuf khV ykfk{ktke khufykLk kkuk kku khuf fhk hMke hkkAu khu uzqkku u [ku{kMkw fk[ U[kkku Mk[kELkk kke khk fkkMkLke ukeLkuSkze Ewt khtkw 1k ke hk rMknuwt kukh nkukke kkf Wks nuekke nku Au yLku khu fkkMkLkk k{ktykk hke kuS nku khu fkkMk u[eMkkhe ykf {ue fk kuk krkMkkku rskMkLkk 70 nhke k wuzqkkuyu fkkMkLke ke Y fhe ekLkwtk {u Au.kkz{kt

  kE skkt kkz LkkhLke [khunkkLkue xkVef Mkkke kkf ykkuuk {ku nkku. rr[k yfM{kk{kthMku ske {rnkLku E knkut[e nke.khu zBkhLke ykk Sk Lk nkuk kkukkz{kt yksu {kuxe fYktrkfk Mkokkuwt kLkkLku Lkshu uLkkhk ukkheykuyu

  skwt nkwt.kkzLkkh kuLke yLkuf Mk{Mkykuke

  ktfkE hkwt Au kkzLkkhLke xkVefMk{Mk ne fhk{kt kkrfkLkk [eVykuVeMkh ku{s kkueMkLku k fkuE hMk Lknku kuwt rknk{wt r[k uk {e hkwtAu. rsk fuxhu nuhLkk{w knkhkkze xkVef Mk{Mk {kxu su ku kkrfkLkk[eV ykuVeMkh yLku kkueMkLku skkkhkku ku{ skkwt nkwt khtkw rskLke8 Lkkhkkrfk rMkkhku{kt fuxhLkknuhLkk{wt {kk fkk Wkh nku kuekkrMkh Whe hne Au. kk.11Lkk hkuskkzLkk {w {kko Wkh kuxku ktkLkSf MkkXtkk khVke fk[e heLkuykkk zBkh [kfu u fu knLkWkhLkku fkkw kw{ke eku nku ku{ hkuzWkh ykkLke MkkEzu Wu SkLkuxh {khe h00 Vqx Mkwe ZMke kkunkku yLku kh kAe Sk zekEzh Wkh[Ze skkt kkz kkrfkLkku r