RUP lokaal bedrijventerrein Heerbaan · Intergemeentelijke Samenwerking IOK Antwerpseweg 1, 2440...

of 46/46
RIJKEVORSEL RUP lokaal bedrijventerrein Heerbaan VERZOEK TOT RAADPLEGING Verzoek tot raadpleging Mei 2013
 • date post

  11-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of RUP lokaal bedrijventerrein Heerbaan · Intergemeentelijke Samenwerking IOK Antwerpseweg 1, 2440...

 • RIJKEVORSEL RUP lokaal bedrijventerrein Heerbaan

  VERZOEK TOT RAADPLEGING

  Verzoek tot raadpleging Mei 2013

 • COLOFON

  opdrachtgever: gemeentebestuur Rijkevorsel

  project: RUP lokaal bedrijventerrein Heerbaan

  fase: Verzoek tot raadpleging

  datum: Mei 2013

  opdrachthouder:

  Dienstverlenende Vereniging

  Intergemeentelijke Samenwerking IOK

  Antwerpseweg 1, 2440 Geel – www.iok.be

  projectcoördinator: Stijn Sneyers

  projectverantwoordelijke: Liselotte Raes

  projectteam: IOK plangroep

  ruimtelijke planning: Rhea Denissen, Greet De Ruysscher, Luk Helsen, Dirk Heylen, Liselotte Raes, David Rombaut, Marijke San-nen, Stijn Sneyers, Danny Vaes, Johan Van Opstal, An Vandeplas

  CAD-GIS: Anja Dello, Dirk Poelmans, Tanja Van Dooren

  secretariaat: Annick Sprengers

 • INHOUD

  Rijkevorsel – RUP lokaal bedrijventerrein Heerbaan – verzoek tot raadpleging IOK plangroep

  INHOUD

  DEEL 1 TOELICHTINGSNOTA ...............................................................1

  1 Inleiding ..................................................................................................... 3 1.1 Doelstelling ...................................................................................................... 3 1.2 Ruimtelijke situering ......................................................................................... 3 1.3 Afbakening van het onderzoeksgebied ............................................................ 3

  2 Planologisch - juridisch kader .................................................................... 4 2.1 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen................................................................. 4 2.2 Afbakening natuurlijke en agrarische structuur ................................................ 4 2.3 Ruimtelijk structuurplan Provincie Antwerpen .................................................. 5 2.4 Gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan Rijkevorsel ........................................... 5 2.5 Bestemmingen ................................................................................................. 6 3 Sectoraal juridisch kader ........................................................................... 7

  4 Bestaande ruimtelijke structuur ................................................................. 9 4.1 Beschrijving onderzoeksgebied en omgeving .................................................. 9

  4.1.1 Fysisch systeem ......................................................................................... 9 4.1.2 Natuur ........................................................................................................ 9 4.1.3 Landschap ................................................................................................ 10 4.1.4 Gebruikers ................................................................................................ 10 4.1.5 Mobiliteit ................................................................................................... 10

  4.2 Beschrijving onderzoeksgebied ..................................................................... 11 4.2.1 Keukens Van de Mierop ........................................................................... 11 4.2.2 Bedrijfsloodsen Heerbaan 8, 8B en 8C ..................................................... 13 4.2.3 Chappewerken Geerts .............................................................................. 14 4.2.4 Willi van de Mierop ................................................................................... 16

  5 Programma – behoefteanalyse ................................................................ 18 5.1 Behoefteanalyse ............................................................................................ 18 5.2 Programma .................................................................................................... 18

  DEEL 2 BIJLAGEN ............................................................................... 19

  1 PlanMER-screening – verzoek tot raadpleging ....................................... 21 1.1 Algemeen ....................................................................................................... 21

  1.1.1 Toetsing planMER-plicht .......................................................................... 21 1.1.2 Algemene info screeningsdocument ......................................................... 21 1.1.3 Methodologie ............................................................................................ 21

  1.1.4 Bestaande en gewenste toestand ............................................................. 24 1.1.5 Gebiedsafbakening ................................................................................... 24 1.1.6 Alternatieven ............................................................................................. 24 1.1.7 Referentiesituatie ...................................................................................... 26

  1.2 Beoordeling milieueffecten ............................................................................. 26 1.2.1 Ingrepen, effecten en relevante milieudisciplines ...................................... 26 1.2.2 Beoordeling discipline Bodem en water .................................................... 28 1.2.3 Beoordeling discipline mobiliteit ................................................................ 29 1.2.4 beoordeling discipline fauna en flora ......................................................... 31 1.2.5 beoordeling discipline mens ...................................................................... 32 1.2.6 Beoordeling discipline erfgoed en landschap ............................................ 34

  1.3 Algemene conclusie ....................................................................................... 35 2 Kaarten/plannen ....................................................................................... 36 2.1 Plan bestaande toestand ............................................................................... 36 2.2 Basiskaarten .................................................................................................. 36

  Figuren

  Figuur 1: situering onderzoeksgebied op stratenplan ............................................. 3

  Figuur 2: afbakening onderzoeksgebied op perceelsniveau................................... 3

  Figuur 3: gewenste ruimtelijke structuur maart 2008 – regio Noorderkempen ....... 5

  Figuur 4: gedigitaliseerde gewestplan, weergegeven op de kadasterkaart ............ 6

  Figuur 5: ingescand onderzoeksgebied op analoog gewestplan ............................ 6

  Figuur 6: BWK2 voor omgeving onderzoeksgebied RUP Heerbaan ...................... 9

  Figuur 7: onderzoeksgebied bekeken vanuit de ruime omgeving ......................... 10

  Figuur 8: ligging verschillende bedrijven op orthofoto (2010) ............................... 11

  Figuur 9: interdisciplinaire relaties ........................................................................ 22

  Figuur 10: weergave scenario 1 op vectorieel gewestplan. Achterste grens RUP is rood gearceerd. ..................................................................................... 25

  Figuur 11: weergave scenario 2 op vectorieel gewestplan. Achterste grens RUP is rood gearceerd. ..................................................................................... 25

  Figuur 10: weergave scenario 3 op vectorieel gewestplan. Achterste grens RUP is rood gearceerd. ..................................................................................... 26

  Tabellen

  Tabel 1: planMER-screening: overzicht mogelijke bronnen en beoordelingsaspecten per milieudiscipline ............................................ 23

  Tabel 2: selectie van relevante en niet relevante disciplines voor het project ..... 27

  Tabel 3: ingreep-effectenschema ........................................................................ 27

 • Rijkevorsel – RUP lokaal bedrijventerrein Heerbaan – verzoek tot raadpleging IOK plangroep 1

  DEEL 1 Toelichtingsnota

 • 1 Inleiding

  Rijkevorsel – RUP lokaal bedrijventerrein Heerbaan – verzoek tot raadpleging IOK plangroep 3

  1 Inleiding

  1.1 Doelstelling

  De doelstelling van dit RUP is de opmaak van een RUP voor een lokaal bedrijventer-rein dat reeds grotendeels door het gewestplan is voorzien, maar waar een gedeelte van de activiteiten zonevreemd zijn of kunnen worden door uitbreiding. Het RUP wordt opgemaakt om tot op perceelsniveau de bestemming vast te leggen.

  De zone voorzien op het gewestplan in functie van ambachtelijke bedrijven en KMO valt bovendien niet volledig samen met de perceelsgrenzen van de bedrijven op het bedrijventerrein. Het RUP moet daarom ook deels gezien worden als een vorm van grenscorrecties van het gewestplan.

  1.2 Ruimtelijke situering

  Zie kaart “situering topokaart met plancontour” in bijlage

  Figuur 1: situering onderzoeksgebied op stratenplan

  Het bedrijventerrein is gelegen te Rijkevorsel langs de Heerbaan 4 t.e.m. 8. In vogel-vlucht is dit bedrijventerrein zo’n kilometer ten westen van de kern van Rijkevorsel gelegen. De Heerbaan vindt zuidelijk van het bedrijf vrij snel aansluiting met de N131 (Sint-Lenaartsesteenweg), die voor een verbinding tussen Rijkevorsel en Sint-Lenaarts/Brecht zorgt.

  Het gaat om een (beperkte) cluster van ambachtelijke bedrijven en KMO’s. Het clus-tertje van bedrijven is verder omgeven door landbouwruimte.

  1.3 Afbakening van het onderzoeksgebied

  Zie “orthofoto met plancontour” in bijlage

  In functie van het verzoek tot raadpleging wordt nog geen onderzoeksgebied afgeba-kend, maar wordt gewerkt met een onderzoeksgebied. Dit onderzoeksgebied betreft de percelen waarop de bedrijvigheid aanwezig is + de percelen die niet in functie van bedrijvigheid worden gebruikt, maar die wel deels de bestemming bedrijvigheid heb-ben volgens het gewestplan

  Figuur 2: afbakening onderzoeksgebied op perceelsniveau

 • DEEL 1 TOELICHTINGSNOTA

  4 IOK plangroep Rijkevorsel – RUP lokaal bedrijventerrein Heerbaan – verzoek tot raadpleging

  2 Planologisch - juridisch kader

  2.1 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

  Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd definitief goedgekeurd door de Vlaam-se Regering op 23 september 1997. De bindende bepalingen werden op 17 decem-ber 1997 bekrachtigd. Het structuurplan werd een eerste maal herzien in 2003 (VR 12.12.2003). De bindende bepalingen daarbij werden bekrachtigd door het Vlaams Parlement bij decreet van 19.03.2004. Een tweede herziening is gebeurd in 2010 (VR 17.12.2010). De bindende bepalingen daarbij werden bekrachtigd door het Vlaams Parlement bij decreet van 16.02.2011 Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaande-ren heeft voor de overheden een bindend karakter, met weliswaar de mogelijkheid tot gemotiveerd afwijken van het richtinggevend gedeelte.

  Het RSV vormt de inhoudelijke basis voor de verordenende uitvoeringsinstrumenten en –plannen die op termijn de gewestplannen en de gemeentelijke aanlegplannen kunnen vervangen. Intussen blijven deze van kracht.

  Rijkevorsel behoort tot het buitengebied van Vlaanderen. Bekeken op het niveau van Vlaanderen is het buitengebied dat gebied waarin de open, onbebouwde ruimte overweegt.

  Doelstellingen voor het buitengebied

  – Een dynamische en duurzame ruimtelijke ontwikkeling garanderen zonder het functioneren van de structuurbepalende functies van het buitengebied (landbouw, natuur, bossen, wonen en werken op niveau van het buitengebied) aan te tasten.

  – Een halt toeroepen aan de versnippering van de open ruimte en de verbrokkeling van de landelijke structuur door verkeersinfrastructuren en bebouwing.

  – Wonen en werken ontwikkelen zich vanuit de eigen groei in de gemeente en worden ruimtelijk geconcentreerd in of aansluitend bij de kernen van het buiten-gebied.

  – De landbouw-, natuur- en bosfunctie inbedden in goed gestructureerde onderde-len ter garantie van een goede ruimtelijke ontwikkeling en een vermindering van ruimtelijke conflicten tussen de verschillende structuren.

  – Het bereiken van gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied voor-namelijk met betrekking tot de rivier- en beekvalleien, het fysisch systeem, de landbouw en het nederzettingspatroon.

  – Het afstemmen van het ruimtelijk beleid en milieubeleid op basis van het fysisch systeem.

  2.2 Afbakening natuurlijke en agrarische structuur

  Situering

  In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen heeft de Vlaamse admi-nistratie, in overleg met gemeenten, provincies en belangengroepen, een ruimtelijke visie opgesteld voor de verschillende regio’s. In deze ruimtelijke visie geeft de over-heid aan hoe zij de open ruimte in deze regio de komende jaren ruimtelijk wil zien ontwikkelen en welke acties ondernomen kunnen worden om dit te realiseren.

  Het grondgebied van de gemeente Rijkevorsel behoort grotendeels tot de regio Noorderkempen. In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse overheid in 2008 een ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos op voor de regio Noorderkempen.

  Op 12 december 2008 nam de Vlaamse Regering kennis van deze visie en keurde ze de beleidsmatige herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor ca. 31.300 ha agrarisch gebied én een operationeel uitvoeringsprogramma goed.

  In het operationeel uitvoeringsprogramma is aangegeven welke gewestelijke ruimte-lijke uitvoeringsplannen de Vlaamse overheid de komende jaren zal opmaken voor de afbakening van de resterende landbouw-, natuur- en bosgebieden.

  Relevantie voor het voorliggende RUP

  Het afbakenen van de gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur is volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen een specifieke taak voor het Vlaams Ge-west. Voor de lagere beleidsniveaus bestaat nog de beleidsruimte voor verdere invul-ling en verfijning via RUP’s.

  Tevens kan deze visie op landbouw, natuur en bos randvoorwaarden aangeven voor de ontwikkeling van andere functies in de open ruimte en biedt zo een ruimtelijk afwegingskader voor deze functies.

  De visie op de gewenste ruimtelijke structuur van de open ruimte wordt aangegeven door ruimtelijke concepten te formuleren voor deelruimten die onderscheiden worden binnen de regio. Een deelruimte is een gebied waarbinnen een samenhangend ruim-telijke beleid wordt vooropgesteld.

 • 2 Planologisch - juridisch kader

  Rijkevorsel – RUP lokaal bedrijventerrein Heerbaan – verzoek tot raadpleging IOK plangroep 5

  Figuur 3: gewenste ruimtelijke structuur maart 2008 – regio Noorderkempen

  Het onderzoeksgebied is gelegen in de zone 10.3. De visie die voor deze zone geldt is: “Ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor de land- en tuin-bouw met grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte”. De ruimte dient hier dus maximaal te worden gevrijwaard voor landbouw.

  Het onderzoeksgebied is eveneens gelegen in herbevestigd agrarisch gebied.

  2.3 Ruimtelijk structuurplan Provincie Antwerpen

  De Provincie Antwerpen beschikt sinds 28 augustus 2001 over een goedgekeurd Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (R.S.P.A.). Het structuurplan werd een eerste maal herzien in 2011 (MB 04.05.2011).

  De gemeente Rijkevorsel behoort tot het buitengebied.

  Voor het bedrijventerrein uit dit RUP werden geen specifieke zaken opgenomen in het RSPA.

  2.4 Gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan Rijkevorsel

  In zitting van 5 maart 2009 werd het gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Rijkevorsel goedgekeurd door de deputatie van de Provincie Antwerpen

  Volgende elementen zijn relevant voor het onderzoeksgebied:

  Gewenste nederzettingsstructuur: geïsoleerd bedrijventerrein

  Vanwege de schaal van de bedrijvigheid en de aard van de activiteiten die er worden uitgeoefend kunnen deze bedrijventerreinen niet afgebouwd worden. De bedrijven-terreinen worden daarom op hun huidige locatie behouden. Aan de bedrijven die op het bedrijventerrein zijn gevestigd kunnen uitbreidingsmogelijkheden gegeven wor-den indien ze gebeuren binnen de geëigende bestemmingszone. Zonevreemde uitbreidingen zijn enkel mogelijk op basis van een perceelsgewijze afweging waarbij minimaal volgende elementen worden onderzocht:

  – de uitbreidingen bedrijfseconomisch noodzakelijk zijn,

  – alle mogelijkheden betreffende intensief en duurzaam ruimtegebruik opgebruikt zijn,

  – de mogelijkheden tot herlokalisatie en de impact van een herlokalisatie naar een lokaal bedrijventerrein op de globale gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente (inname natuur, landbouw, …)

  – de impact op de open ruimte van de voorgestelde uitbreidingen – ligging ten aanzien van de beleidscategorieën van de open ruimte,

  – de ontsluiting van het bedrijf en de hieraan gekoppelde mobiliteitsproblematiek,

  – de schaal van het bedrijf, de aard van de activiteiten en de verenigbaarheid met zijn omgeving.

  Bij deze elementen wordt verweving en goed nabuurschap als uitgangspunt voorop-gesteld. De ontwikkeling van het bedrijf mag immers geen hinder veroorzaken ten aanzien van de hoofdactiviteit van het gebied of mag geen nieuwe, bijkomende hin-der veroorzaken naar andere omliggende nevenfuncties. Indien dit wel het geval is moeten de mogelijkheden voor herlokalisatie onderzocht worden.

  Selectie gewenste economische structuur

  Richtinggevend en bindend wordt het bedrijventerrein Heerbaan geselecteerd als een geïsoleerd bedrijventerrein dat kan blijven bestaan op de huidige locatie en dat (beperkte) uitbreidingsmogelijkheden kan krijgen.

  Beleid voor zonevreemde bedrijven

  Vanuit de gemeentelijke ruimtelijke ontwikkeling kunnen volgende grote beleidslijnen vooropgesteld worden:

 • DEEL 1 TOELICHTINGSNOTA

  6 IOK plangroep Rijkevorsel – RUP lokaal bedrijventerrein Heerbaan – verzoek tot raadpleging

  – In landbouwgebieden (zowel type I, II als III) en in open ruimte corridors wordt het louter behoud van zonevreemde bedrijven vooropgesteld. Een verdere uitbreiding van bedrijven in deze gebieden zou immers een verdere inname van landbouw-gronden inhouden of een open ruimtegebied laten dichtslibben, wat in strijd is met de vooropgestelde visie voor deze gebieden.

  Gewenste open ruimte structuur: Hoofdgebied voor landbouw, Type I

  Het geïsoleerde bedrijventerrein is volgens het GRS gelegen in een ‘hoofdgebied voor landbouw, Type I’ (het westelijk landbouwgebied dat zich uitstrekt ten noorden van de Sint-Lenaartseweg en westen van de N14 richting Brecht, Wuustwezel en Hoogstraten). Hoofdgebieden voor landbouw, Type I betreffen gebieden waar land-bouw verder ontwikkeld wordt. Er worden in deze zone minimale beperkingen naar landbouw voorzien zodat deze soepel kunnen inspelen op nieuwe tendensen. Dit houdt in dat naast landbouwbedrijven in deze gebieden ook ruimte is voor de ontwik-keling van glastuinbouwbedrijven.

  Zonevreemde functies en activiteiten (woningen, bedrijven, recreatie, …) blijven ondergeschikt aan de hoofdfunctie landbouw. Waar mogelijk dient de herlokalisatie van hinderlijke en/of ruimtelijk- intensieve bedrijven en recreatieve terreinen te wor-den gestimuleerd. Inkomensgerichte en/of grootschalige hobbylandbouw (maneges, stoeterijen, …) kan niet in dit gebied voorkomen. Enkel kleinschalige hobbylandbouw (niet-inkomensgericht) kan in dit gebied voorkomen, maar slechts op percelen die voor de beroepslandbouw niet (meer) interessant zijn.

  2.5 Bestemmingen

  Zie kaart “bestemmingen” in bijlage

  Het bedrijventerrein is grotendeels gelegen in een gebied voor ambachtelijke bedrij-ven en KMO volgens het gewestplan. Gedeelten van het bedrijventerrein zijn echter buiten de eigenlijke gewestplanbestemming bedrijvigheid gelegen.

  De zone voorzien op het gewestplan in functie van ambachtelijke bedrijven en KMO valt niet samen met de perceelsgrenzen van de bedrijven op het bedrijventerrein. Het RUP moet ook deels gezien worden als een vorm van grenscorrecties van het ge-westplan:

  Cf. het gedigitaliseerde gewestplan valt de zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO's niet samen met de ligging van de bedrijfsgebouwen. Als dit vergeleken wordt met het analoge gewestplan, is duidelijk dat dit niet zo bedoeld is, maar dat bedoeld was dat de zone voor bedrijvigheid start vanaf Heerbaan nr. 4. Zo is de ligging van de KMO-zone voor dit RUP dan ook geïnterpreteerd.

  De interpretatie van de gewestplangrenzen is weergegeven op het plan bestaande toestand in bijlage.

  Figuur 4: gedigitaliseerde gewestplan, weergegeven op de kadasterkaart

  Figuur 5: ingescand onderzoeksgebied op analoog gewestplan

  Aan de bouwvergunningen die afgegeven zijn binnen het onderzoeksgebied is men er altijd van uitgegaan dat alle bestaande bedrijven binnen KMO-zone volgens het gewestplan zijn gelegen.

 • 3 Sectoraal juridisch kader

  Rijkevorsel – RUP lokaal bedrijventerrein Heerbaan – verzoek tot raadpleging IOK plangroep 7

  3 Sectoraal juridisch kader

  Zie kaart “sectoraal-juridische context” in bijlage

  Zie kaart “watertoetskaart” in bijlage

  Samenvattende tabel sectoraal kader

  Sectoraal kader Regelgeving Relevante elementen voor RUP

  Natuur en bos

  Natuurtoets Dit is de ‘natuurtoets’ cf. artikel 16 natuurdecreet In het onderzoeksgebied zijn weinig natuurwaarden aanwezig. Het RUP zorgt niet voor een verstoring van de natuurwaarden in of in de omgeving van het onderzoeksgebied.

  Gebieden van VEN/IVON Afbakening van deze gebieden met natuurfunctie cf. natuurdecreet

  Niet gelegen in of nabij VEN/IVON

  Vogelrichtlijngebied Het betreft een decretale verankering (natuurde-creet) van de Europese Richtlijn 79/409/EEG

  Niet gelegen in of nabij vogelrichtlijngebied

  Habitatrichtlijngebied Het betreft een decretale verankering (natuurde-creet) van de Europese Richtlijn 92/43/EEG

  Niet gelegen in of nabij habitatrichtlijngebied

  Natuurreservaten Erkend natuurreservaat Niet gelegen in of nabij natuurreservaten

  Bosdecreet In of nabij het onderzoeksgebied is geen bos gelegen.

  Landbouw

  Ruilverkaveling Afgebakend cf. de ruilverkavelingswetten. Het gebied is niet gelegen in een ruilverkaveling

  Afbakening natuurlijke en agrarische structuur

  Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos, als basis voor het uitwerken van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

  Gelegen in Herbevestigd Agrarisch Gebied

  Landschap/onroerend erf-goed

  Beschermd monument, landschap, dorpsgezicht of stadsgezicht

  Decreet tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten

  Landschapsdecreet en decreet tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten

  Niet gelegen in het gezichtsveld van een beschermd monument; niet gelegen in een bescherm land-schap of dorpsgezicht

  Erfgoedlandschappen Onderdeel van het Decreet inzake de landschaps-zorg. Akerplaatsen zoals weergegeven in de land-schapsatlas. Vanaf de opname in RUP’s worden deze ‘ankerplaatsen’ erfgoedlandschappen ge-noemd.

  Niet gelegen in een ankerplaats

  Inventaris bouwkundig erfgoed

  Cf vastgestelde lijst 14 september 2009 heeft de administrateur-generaal van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed voor Vlaanderen

  Geen waardevol onroerend erfgoed in of in de onmiddellijke omgeving van het onderzoeksgebied gelegen.

 • DEEL 1 TOELICHTINGSNOTA

  8 IOK plangroep Rijkevorsel – RUP lokaal bedrijventerrein Heerbaan – verzoek tot raadpleging

  Sectoraal kader Regelgeving Relevante elementen voor RUP

  vastgesteld

  Archeologisch erfgoed Worden beschermd via decreet op het archeolo-gisch patrimonium

  In de CAI zijn voor het onderzoeksgebied geen gegevens bekend.

  Fysisch systeem

  Waterloop Wetgeving mbt bevaarbare en onbevaarbare waterlopen

  Het onderzoeksgebied is zowel westelijk als oostelijk op zo’n 200 meter van een waterloop van 3de catego-rie gelegen. Beide waterlopen komen samen in de Salmmeerloop, een waterloop van 3

  de categorie.

  Beschermingszone grond-waterwinning

  De afbakening van waterwingebieden en be-schermingszones valt onder het besluit van 27 maart 1985.

  Niet gelegen in of in de onmiddellijke omgeving van een beschermingszone grondwaterwinning

  Watertoets Artikel 8 decreet integraal waterbeleid, uitvoe-ringsbesluit watertoets

  Conform watertoetskaart 2011 niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied.

  Zoneringsplan Zoneringsplan VMM De gebouwen zijn gelegen in een collectief te optimaliseren buitengebied. Op termijn zal er dus een aanslui-ting op de riolering voorzien worden.

  Mobiliteit/openbare ruimte

  buurtwegen Cf. atlas der buurtwegen Doorheen het onderzoeksgebied lopen geen buurtwegen. Het onderzoeksgebied grenst wel aan buurtweg nr. 12 (Heerbaan).

  Mobiliteitsplan Visie geldende mobiliteitsplan De Heerbaan is in het mobiliteitsplan aangeduid als lokale weg type III. De Heerbaan ontsluit op de St-Lenaartsesteenweg, wat een lokale weg type I (lokale verbindingsweg) is.

  Rooilijnplan Geen rooilijnplannen bekend

  Andere

  Voorkooprecht Aanduiding van gebieden waar een recht van voorkoop geldt.

  Recht van voorkoop ifv ruilverkaveling

  Ruimtelijke veiligheidsrap-portage

  Cf. Besluit mbt veiligheidsrapportage Het RUP voorziet in het onderzoeksgebied geen SEVESO-inrichtingen. Het onderzoeksgebied is ook niet in een aandachtsgebied gelegen. De opmaak van een RVR is bijgevolg niet noodzakelijk voor dit RUP.

 • 4 Bestaande ruimtelijke structuur

  Rijkevorsel – RUP lokaal bedrijventerrein Heerbaan – verzoek tot raadpleging IOK plangroep 9

  4 Bestaande ruimtelijke structuur

  Een weergave van de bestaande structuur is gebeurd aan de hand van het plan bestaande toestand in bijlage.

  4.1 Beschrijving onderzoeksgebied en omgeving

  4.1.1 Fysisch systeem

  Zie kaart “fysisch systeem” in bijlage

  Bodemtype De zone waar de bedrijfsgebouwen gelegen zijn, bevinden zich op een plaggenbodem op (lemig) zand. Achter de be-drijfsgebouwen en bestaat de bodem uit een plaggenbodem op (licht) zandleem. In het zuidwesten van het onderzoeksge-bied komt een natte plaggenbodem op (licht) zandleem

  Bodemkwaliteit Er zijn binnen het onderzoeksgebied geen gegevens met betrekking tot bodemkwaliteit bekend cf. inventaris OVAM.

  Reliëfkenmerken Het onderzoeksgebied is gelegen in een vrij vlak landschap

  Watertoetskaarten Het onderzoeksgebied is niet in een van nature overstroom-baar gebied (NOG) gelegen, noch in een recent overstroomd gebied (ROG). Het is niet in overstromingsgevoelig gebied gelegen, noch in erosiegevoelig gebied.

  Het onderzoeksgebied is in infiltratiegevoelig gebied gelegen, met uitzondering van het zuidwestelijk gedeelte van het on-derzoeksgebied, waar geen bedrijvigheid/bebouwing aanwe-zig is.

  Het onderzoeksgebied is matig gevoelig voor grondwater-stroming (type 2).

  4.1.2 Natuur

  Globale natuurlijke struc-tuur

  Noordoostelijk van het terrein is een biologisch waardevol loofbos gelegen. Het betreft een door loofbos, met voorna-melijk (zomer)eik.

  Natuurwaarden in onder-zoeksgebied

  Binnen het onderzoeksgebied zijn geen biologisch waarde-volle elementen aanwezig.

  Figuur 6: BWK2 voor omgeving onderzoeksgebied RUP Heerbaan

 • DEEL 1 TOELICHTINGSNOTA

  10 IOK plangroep Rijkevorsel – RUP lokaal bedrijventerrein Heerbaan – verzoek tot raadpleging

  4.1.3 Landschap

  Landschapstype Het is een geïsoleerd bedrijventerrein omgeven door een landbouwlandschap ten westen van de kern van Rijkevorsel. In de onmiddellijke omgeving komen in de omliggende stra-ten groepen met bebouwing voor.

  Landschapsatlas Niet gelegen in een relictzone

  Provinciale landschaps-kaart

  Op de provinciale landschapskaart is aangeduid dat het bedrijventerrein gelegen is op een plaggenbodem. De Heer-baan is ingetekend als verbindingsweg van voor 1775.

  Figuur 7: onderzoeksgebied bekeken vanuit de ruime omgeving

  4.1.4 Gebruikers

  Wonen De woningen binnen het onderzoeksgebied zijn bedrijfswonin-gen.

  Werken Het onderzoeksgebied is een lokaal bedrijventerrein met een 4-tal bedrijven. Deze bedrijven liggen geïsoleerd in de open ruimte.

  Landbouw Het landbouwgebied waar het bedrijf in gelegen is, wordt gety-peerd door grasland / weiland en maïsakkers. Verder zijn in de omgeving enkele serrebedrijven gelegen. In de omgeving van het onderzoeksgebied zijn enkele landbouwbedrijfszetels gele-gen. Het onderzoeksgebied is in HAG gelegen.

  4.1.5 Mobiliteit

  Ontsluitingspunten Elke bedrijf ontsluit afzonderlijk op de Heerbaan.

  Wegtype De Heerbaan is een gemeenteweg met een lokale ontsluiten-de functie. De weg kent geen specifieke aanduiding in het GRS.

  De Heerbaan is een geasfalteerde 2 X 1 rijbaan (zonder weg-markering), afgeboord met een zachte berm en zonder fiets-paden.

  Openbaar vervoer Het onderzoeksgebied wordt niet rechtstreeks ontsloten via openbaar vervoer. Er is wel een busverbinding langs de St-Lenaartsesteenweg, met haltes vlak voorbij het kruispunt met de Heerbaan. Het onderzoeksgebied wordt dus op korte af-stand wel ontsloten via het openbaar vervoer.

  Langzaam verkeer Langs de Heerbaan naast het bedrijventerrein lopen geen recreatieve of functionele fietsroutes. Langs de St-Lenaartsesteenweg loopt een functionele fietsroute en verder op de Heerbaan ten noorden van het onderzoeksgebied lopen recreatieve fietsroutes.

 • 4 Bestaande ruimtelijke structuur

  Rijkevorsel – RUP lokaal bedrijventerrein Heerbaan – verzoek tot raadpleging IOK plangroep 11

  4.2 Beschrijving onderzoeksgebied

  Binnen het onderzoeksgebied zijn 4 bedrijven gelegen. Deze bedrijven zullen af-zonderlijk worden besproken:

  1: Keukens Van de Mierop

  2: Bedrijfsloodsen Heerbaan 8, 8B en 8C

  3: Chappewerken Geerts

  4: Willi Van de Mierop

  Figuur 8: ligging verschillende bedrijven op orthofoto (2010)

  4.2.1 Keukens Van de Mierop

  Inleiding

  Het bedrijf is gelegen in Rijkevorsel, Heerbaan 8A. Keukens Van de Mierop is een schrijnwerkerij die zich toelegt op het vervaardigen van keukens (maatkasten). Het bedrijf is in 1996 als eenmansbedrijf in de Hoge Heideweg te Rijkevorsel opgericht.

  In 1997 verhuisde het bedrijf naar de huidige locatie. Hiervoor werd een steden-bouwkundige vergunning verleend. Tevens werd een milieuvergunning klasse II verleend.

  De zoon van de bedrijfsvoerder is intussen mee in het bedrijf gestapt. Verder is nog één arbeider in dienst van het bedrijf.

  Het bedrijf is volgens het gewestplan slechts voor een beperkt deel in een zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s en voornamelijk in agrarisch gebied gelegen. Bij eerdere vergunningsverlening werd echter wel altijd uitgegaan van het feit dat het bedrijf in KMO-zone volgens het gewestplan gelegen is. De bedrijfsleider wenst via dit RUP de zonevreemdheidsproblematiek van het bedrijf aan te pakken en boven-dien het achterste deel van het perceel ook in KMO-zone te leggen om een bedrijfs-uitbreiding te realiseren.

  Terrein en afbakening

  – Het onderzoeksgebied is gelegen op het percelen met volgende kadastraal nummer:

  – 772C: het perceel van Keukens Van de Mierop (inclusief inrit tot het bedrijf)

  – Keukens Van de Mierop is, ten opzichte van de voorliggende weg, achter be-staande bedrijfspercelen gelegen. Enkel de inrit sluit aan op het openbaar do-mein. Deze inrit loopt langs de bestaande bedrijfspercelen om achteraan het keukenbedrijf te bereiken.

  – Keukens Van de Mierop bestaat uit één bedrijfsgebouw. Tussen het bedrijf en de voorliggende bedrijfskavel is een strook verhard. Achter het bedrijf is een deel aangelegd als rijpiste voor paarden en een deel als graasweide.

  Ruimtelijke kenmerken en verschijningsvorm van het bedrijf

  Huidig ruimtegebruik

  Oppervlakte Onderverdeeld m² (bij benadering)

  Bebouwing

  bedrijfsgebouw

  overige bebouwing (paardenstal)

  460 m²

  42 m²

  Verharding betonverharding voor inrit

  Beton- / klinkerverharding westelijk van gebouw

  Gravelverharding noordelijk van gebouw (parkeerzone)

  Rijpiste paarden (zand)

  310 m²

  180 m²

  100 m²

  745 m²

  2

  3

  4

  1

 • DEEL 1 TOELICHTINGSNOTA

  12 IOK plangroep Rijkevorsel – RUP lokaal bedrijventerrein Heerbaan – verzoek tot raadpleging

  Uiterlijke verschijningsvorm

  Architectuur Het bedrijfsgebouw van Keukens Van de Mierop is een industriële metaalskeletbouw, moet (uitgewassen) betonpanelen als gevelbe-kleding en een flauw hellend zadeldak. Westelijk van de bedrijfs-loods is nog een paardenstal opgetrokken uit hout.

  De overige bedrijfsloodsen zijn drie aaneengeschakelde industriële panden, met metalen gevelpanelen bekleed (panden vooraan in lichte kleur, pand achteraan donkere kleur). De panden vooraan hebben een plat dak. Het pand achteraan heeft een flauw hellend zadeldak.

  Gebruik van de gebouwen

  Het bedrijfsgebouw van Keukens Van de Mierop wordt gebruikt als schrijnwerkerij voor het vervaardigen van keukens en maatkasten. Ook de opslag van materiaal voor de schrijnwerkerij gebeurt in-pandig. Op de verdieping is een kantoorruimte voor de schrijnwer-kerij ingericht en op het gelijkvloers is een sanitaire ruimte en personeelsruimte aanwezig. Buiten staat een afvalcontainer opge-steld.

  Bij dit bedrijfsgebouw werd buiten ook een paardenstal geplaatst. Deze wordt gebruikt voor het stallen van paarden bij het bedrijf, voor privégebruik.

  Bijhorende infra-structuur

  Naar het bedrijfsgebouw van Keukens Van de Mierop (wat achter-in gelegen is), is een inrit in betonverharding aangelegd. Tussen het bedrijf en de voorliggende bedrijven is een zone verhard. Dit wordt gebruikt als inrit naar het bedrijf (grote poort in het bedrijfs-gebouw), voor de stalling van de afvalcontainer en voor de stalling van bedrijfsvoertuigen. Hier werd ook het paardenstalletje ge-plaatst. Noordelijk van het bedrijf (ter hoogte van de toegangsdeur tot het bedrijfsgebouw) werd een zone met gravel semiverhard als parkeerzone. Achter het bedrijfspand is een deel van het terrein aangelegd als rijpiste voor paarden, het overige deel wordt ge-bruikt als graasweide. Groenbuffering of landschappelijke inpas-sing is niet aanwezig.

  Omgeving en straatbeeld

  De inrichting van de kavel en de architectuur kan omschreven worden als typisch voor een KMO-bedrijventerrein. Dit visueel-vormelijk voorkomen is van op de straat en vanuit de omgeving zeer duidelijk waarneembaar door een volledig gebrek aan enige landschappelijke inpassing. De uitstraling van de bedrijvenzone is op deze wijze in conflict met de omgevende landbouwruimte.

  Mobiliteitsprofiel

  Ontsluiting Het bedrijfsgebouw van Keukens Van de Mierop is achterin gele-gen. Het gebouw wordt via een lange inrit aan de linkse zijde van onderzoeksgebied ontsloten naar het openbaar domein.

  Aantal klanten Het bedrijf heeft gemiddeld een 100tal klanten per jaar. De klanten

  die het bedrijf bezoeken, komen meestal na een voorafgaand telefonisch contact. Hierdoor zijn er zelden meerdere klanten tege-lijk aanwezig op het bedrijf.

  Leveranciers / personeel

  Gemiddeld worden per jaar zo’n 20 leveringen aan het keukenbe-drijf verricht. Deze leveringen gebeuren voornamelijk met een lichte bestelwagen en in mindere mate ook met een gesloten vrachtwagen of trekker met oplegger.

  De bedrijfsleiders komen met de (bedrijfs)auto naar het bedrijf. De arbeider komt met de fiets tot aan het bedrijf.

  Parking In de noordelijke strook naast het bedrijf is een zone voorzien voor het stallen van wagens. Hier kunnen tot zo’n 8 auto’s gestald wor-den. In de westelijke rand rond het bedrijf kan de bedrijfsvrachtwa-gen gestald worden op een verharde zone.

  Ruimtebehoefte

  In de bedrijfsenquête1 wordt aangegeven dat er een behoefte bestaat om op de

  bedrijfskavel een uitbreiding te realiseren. De bedrijfsleider wenst – zo snel mogelijk – achter het bestaande bedrijfsgebouw (op de plaats van de huidige rijpiste en de graasweide) een uitbreiding te realiseren onder de vorm van een tweede bedrijfs-loods.

  Bestaande ruimtelijk-juridische context

  Zie kaart bestaande toestand in bijlage

  Milieuvergunning Milieuvergunning klasse 2 dd/ 18/02/1997 loopt tot 18/02/2017

  Stedenbouwkundige vergunning

  Bouwen van een bedrijfsgebouw (25/03/1997)

  verkavelingsvergunning /

  Functie vergund ja

  Administratieve hande-lingen (PV’s)

  /

  Erfdienstbaarheid Binnen het onderzoeksgebied zijn geen erfdienstbaarheden gekend.

  1 Bedrijfsenquête n.a.v. de opmaak van dit RUP, ingevuld en ondertekend door de bedrijfsleider op 7

  maart 2011

 • 4 Bestaande ruimtelijke structuur

  Rijkevorsel – RUP lokaal bedrijventerrein Heerbaan – verzoek tot raadpleging IOK plangroep 13

  4.2.2 Bedrijfsloodsen Heerbaan 8, 8B en 8C

  Inleiding

  Op de percelen 771 Z eb 771 Y zijn bedrijfsloodsen gelegen die verhuurd worden. De percelen worden opgedeeld in 3 magazijnen met het adres Heerbaan 8, 8B en 8C. Deze bedrijfsgebouwen zijn vergund, maar liggen deels zonevreemd in agra-risch gebied. Bij eerdere vergunningsverlening werd echter wel altijd uitgegaan van het feit dat de gebouwen in KMO-zone volgens het gewestplan gelegen zijn.

  Terrein en afbakening

  – Het onderzoeksgebied is gelegen op de percelen met volgende kadastrale nummers:

  – 771Z en 771Y: (magazijnen)

  – Twee van de magazijnen geven uit op de Heerbaan; één magazijn geeft uit op de toegangsweg van Van de Mierop Keukens dat op het perceel achter deze magazijnen is gelegen.

  Ruimtelijke kenmerken en verschijningsvorm van het bedrijf

  Huidig ruimtegebruik

  Oppervlakte Onderverdeeld m² (bij benadering)

  Bebouwing

  Bedrijfsgebouwen Heerbaan 8

  Bedrijfsgebouwen Heerbaan 8 B

  Bedrijfsgebouwen Heerbaan 8 C

  470 m²

  335 m²

  335 m²

  Verharding Klinkerverharding en betonverharding rondom bedrijfsgebouwen

  1300 m²

  Uiterlijke verschijningsvorm

  Architectuur De bedrijfsloodsen zijn drie aaneengeschakelde industriële pan-den, met metalen gevelpanelen bekleed (panden vooraan in lichte kleur, pand achteraan donkere kleur). De panden vooraan hebben een plat dak. Het pand achteraan heeft een flauw hellend zadel-dak.

  Gebruik van de gebouwen

  Het bedrijfsgebouw wordt als drie units verhuurd. In de eerste unit (Heerbaan 8 – achterste loods) wordt verhuurd in functie van herstel van wagens en boten. De tweede unit (Heerbaan 8B – straatzijde noord) staat te huur en de derde unit (Heerbaan 8C – straatzijde zuid) is verhuurd aan een dakrenovatiebedrijf

  Bijhorende infra-structuur

  De volledige onbebouwde ruimte rond bedrijfsruimte is voorzien van verhardingen. Een deel van de verharde oppervlakte wordt gebruikt als buitenopslagplaats.

  Omgeving en straatbeeld

  De inrichting van de kavel en de architectuur kan omschreven worden als typisch voor een KMO-bedrijventerrein. Dit visueel-vormelijk voorkomen is van op de straat en vanuit de omgeving zeer duidelijk waarneembaar door een volledig gebrek aan enige landschappelijke inpassing. De uitstraling van de bedrijvenzone is op deze wijze in conflict met de omgevende landbouwruimte.

  Mobiliteitsprofiel

  Ontsluiting De 2 bedrijfsunits op het perceel 771 Z zijn rechtstreeks ontsloten op de Heerbaan. De volledige voortuinstrook wordt voor de ont-sluiting gebruikt. De bedrijfsunit in 771 Y ontsluit via de toegangs-weg die ook door Van de Mierop Keukens wordt gebruikt.

  De volledige voortuinstrook van de overige bedrijfsgebouwen is verhard en wordt integraal als ontsluitingsstrook gebruikt.

  Aantal klanten Het aantal klanten dat naar deze magazijnen komt is op dit mo-ment zeer beperkt omdat de bedrijfsgebouwen verhuurd worden in functie waarvan de klanten niet ter plaatse komen, maar de bedrij-ven vaak diensten uitvoeren bij mensen thuis.

  Leveran-ciers/personeel

  Beperkt op weekbasis. Personeel komt met de auto naar het werk.

  Parking Het terrein rondom de bedrijfsgebouwen is volledig verhard. De voorzijde van het bedrijfsgebouw (langs de Heerbaan) wordt ook gebruikt als parking.

  Ruimtebehoefte

  Voor deze magazijnen is er geen ruimtebehoefte.

 • DEEL 1 TOELICHTINGSNOTA

  14 IOK plangroep Rijkevorsel – RUP lokaal bedrijventerrein Heerbaan – verzoek tot raadpleging

  Bestaande ruimtelijk-juridische context

  Zie kaart bestaande toestand in bijlage

  Milieuvergunning Het bedrijf in de achterste loods heeft een klasse 3 melding van een uitbating van een garage.

  Stedenbouwkundige vergunning

  21/02/1978: bouwen van een opslagplaats

  8/08/2001: uitbreiden van een bestaande bedrijfsruimte

  verkavelingsvergunning /

  Functie vergund ja

  Administratieve hande-lingen (PV’s)

  /

  Erfdienstbaarheid Binnen het onderzoeksgebied zijn geen erfdienstbaarheden gekend.

  4.2.3 Chappewerken Geerts

  Inleiding

  Het bedrijf is gelegen te Rijkevorsel, Heerbaan 6. Chappewerken Geerts is een bedrijf dat zich toelegt op het plaatsen van chappe-vloer en tegelwerken. Het bedrijf beschikt over één chappewagen.

  De Huidige bedrijfsvoerder heeft het bedrijf in 1992 overgenomen van de ouders, die het bedrijf er reeds in de jaren ’70 oprichtte. Het huidige bedrijf is een eenmans-bedrijf. Op termijn wenst de bedrijfsvoerder het bedrijf uit te breiden van 1 chappe-wagen naar 2 of 3 chappewagens. De opvolging van het bedrijf op lange termijn wordt verzekerd door de dochter van de bedrijfsvoerder.

  Het huidige bedrijf is volgens het gewestplan gelegen in een gebied voor ambachte-lijke bedrijven en KMO. De perceelkavel loopt evenwel dieper door in het agrarisch gebied. In dit deel van het agrarisch gebied wenst de bedrijfsleider op middellange termijn een uitbreiding van het bedrijf te realiseren.

  Terrein en afbakening

  – Het bedrijfsterrein is gelegen op de percelen met volgende kadastrale nummers:

  – 771S: het bedrijfsgebouw, de bedrijfswoning en de omliggende tuin met bij-

  horende oprit naar woning en bedrijfsgebouw

  – 771T: de achter het bedrijfsgebouw gelegen weide

  – Vooraan op het terrein is de bedrijfswoning gelegen. Rechts van deze woning is een inrit naar de achtertuin gelegen. Links achter de bedrijfswoning (en er fy-sisch mee verbonden) is een overdekte ruimte gelegen, welke momenteel ge-bruikt wordt voor de stalling en het onderhoud van een aantal oldtimers, als hob-

  by voor de bedrijfsvoerder. Deze ruimte – met hobbymatig gebruik – heeft m.a.w. een residentiële functie.

  Vrijstaand achter de bedrijfswoning is het bedrijfsgebouw gelegen. Het betreft een hangaar in rode baksteen, met zadeldak. In dit gebouw is ruimte voor de stalling van één chappewagen en aan de randen van het gebouw bijkomend nog plaats voor het opslaan van klein materieel en materiaal. Het gebouw is door de huidige bedrijfsvoering bijna volledig in gebruik.

  De onbebouwde ruimte rond de woning en voor de bedrijfshangaar werd inge-richt als tuinzone bij de woning. Rechts op het perceel is een verharding voor-zien als inrit naar het bedrijfsgebouw en de ruimte voor de stalling van de oldti-mers. Tussen de woning en het bedrijfsgebouw is de verharding plaatselijk ver-ruimd voor de stalling van enkele voertuigen.

  Achter het bedrijfsgebouw is een weide gelegen. De weide loopt door tot op het perceel van het bedrijf Keukens Van de Mierop. De weide wordt momenteel be-graasd door een paard (met stalling op het perceel van Keukens Van de Mier-op).

  Ruimtelijke kenmerken en verschijningsvorm van het bedrijf

  Huidig ruimtegebruik

  Oppervlakte Onderverdeeld m²

  Bebouwing

  bedrijfsgebouw

  overige bebouwing (woning + oldtimer-stalling)

  260 m²

  320 m²

  Verharding verharding voor inrit 385 m²

 • 4 Bestaande ruimtelijke structuur

  Rijkevorsel – RUP lokaal bedrijventerrein Heerbaan – verzoek tot raadpleging IOK plangroep 15

  Uiterlijke verschijningsvorm

  Architectuur Het bedrijfsgebouw betreft een hangaar in rode baksteen, met een zadeldak (wit gelakte profielplaten). Aan de voorzijde van het gebouw is een grote witte poort (als toegang voor de chappewa-gen) en een kleinere witte poort (formaat personenauto). Aan de linker zijde van het gebouw is een afdak bevestigd, welke gebruikt wordt als houtopslagplaats (vermoedelijk in functie van de be-drijfswoning).

  De bedrijfswoning betreft een gelijkvloerse woning in beige gevel-steen, met onder het zadeldak nog een tweede bouwlaag (slaap-kamers). Achter de woning is een veranda-achtige constructie opgericht, welke wordt gebruikt voor de stalling en het onderhoud van oldtimers (hobby bedrijfsvoerder).

  Gebruik van de gebouwen

  Het bedrijfsgebouw wordt voornamelijk gebruikt voor de stalling van de chappewagen. Tevens wordt er materiaal en allerhande klein materieel opgeslagen in functie van de bedrijfsvoering. De stalling van de chappewagen neemt het merendeel van de be-schikbare ruimte van het bedrijfsgebouw in.

  De bedrijfswoning wordt bewoond door de bedrijfsvoerder en zijn gezin. De ruimte achteraan de woning wordt als hobbyruimte bij de woning gebruikt voor de stalling en het onderhoud van de oldti-mers van de bedrijfsvoerder.

  Bijhorende infra-structuur

  De inrit tot het bedrijfsgebouw is aangelegd in grote betonplaten. Links van deze inrit is tussen het bedrijfsgebouw en de woning een uitbreiding van de verharding aanwezig in de vorm van klinkerver-harding. Deze klinkerverharding verschaft toegang tot de kleine poort van het bedrijfsgebouw en tot de stallingsruimte voor de oldtimers. Deze klinkerverharding wordt sporadisch ook als par-king bij het bedrijf gebruikt.

  Achter de woning is ook een verhard terras aangelegd, horende bij de woning.

  Omgeving en straatbeeld

  De inrichting van de kavel en de architectuur kan vanuit het straat-perspectief omschreven worden als typisch voor een landelijke woning. Het bedrijfsgebouw is van op de straat slechts beperkt zichtbaar als groot bijgebouw bij de woning.

  Zowel aan linkse als aan rechtse zijde is op de aanpalende perce-len bebouwing aanwezig (minstens tot even diep op het perceel als het bedrijfsgebouw). Hierdoor is het bedrijfsgebouw in de land-bouwomgeving reeds enigszins ingepast. Enkel langs de achter-zijde ontbreekt het bedrijf de nodige landschappelijke inpassing.

  Mobiliteitsprofiel

  Aantal klanten Het bedrijf heeft gemiddeld een 100tal klanten per jaar. De klanten komen nagenoeg nooit tot het bedrijf.

  Leveranciers / personeel

  Gemiddeld worden per jaar zo’n 5-tal (kleinere) leveringen aan het bedrijf verricht. De te verwerken chappe wordt niet aan het bedrijf zelf geleverd, maar door de chappewagen opgehaald bij een bouwmaterialenhandel en vervolgens rechtstreeks bij de klant verwerkt. De bedrijfsvoerder geeft evenwel wel aan in de toekomst (na realisatie van een eventuele uitbreiding) de chappe op het bedrijf zelf te vermengen alvorens het te vervoeren naar de klan-ten. Dit zou een significante verhoging van de toelevering aan het bedrijf inhouden.

  De bedrijfsvoerder woont zelf aan het bedrijf. Er is met andere woorden geen personeelsverkeer ten gevolge van dit bedrijf.

  Parking Het bedrijf behoeft nagenoeg geen parking. De verharding tussen woning en bedrijfsgebouw kan informeel als parkeerstrook gebruikt worden. Gezien de aard van de bedrijvigheid is er weinig parking nodig.

  Ruimtebehoefte

  In de bedrijfsenquête2 wordt aangegeven dat er op middellange termijn (5 à 10 jaar)

  een behoefte bestaat om op de bedrijfskavel een uitbreiding te realiseren. De be-drijfsleider wenst bijkomende bebouwing te realiseren voor de stalling van een tweede en mogelijk ook een derde vrachtwagen. Er kan uit de bedrijfsenquête evenwel niet worden opgemaakt of deze uitbreiding als een bedrijfseconomische noodzaak dient gezien te worden. Er worden geen groeicijfers voorgelegd die een dergelijke groei (verdubbeling tot verdrievoudiging) verduidelijken. Er zijn ook geen indicaties dat bij huidige bedrijfsvoering het huidige patrimonium te beperkt is.

  2 Bedrijfsenquête n.a.v. de opmaak van dit RUP, ingevuld en ondertekend door de bedrijfsleider op 10

  oktober 2011

 • DEEL 1 TOELICHTINGSNOTA

  16 IOK plangroep Rijkevorsel – RUP lokaal bedrijventerrein Heerbaan – verzoek tot raadpleging

  Bestaande ruimtelijk-juridische context

  Zie kaart bestaande toestand in bijlage

  Milieuvergunning Nvt

  Stedenbouwkundige vergunning

  Bouwen van een woning (17/12/1968). De woning is in vergelij-king met de vergunning nu aanzienlijk groter. Het bijgebouw ach-ter de woning kan echter als hoofdzakelijk vergund beschouwd worden.

  Bouwen van een varkenshok (17/12/1968) – onvergund ver-bouwd omstreeks 1997

  10/08/1976: weigering van vergunning voor de bouw van een overdekt zwembad en open terras bij de bestaande woning. De-ze werd echter toch gebouwd (is nu hobbyruimte voor oldtimers)

  verkavelingsvergunning /

  Functie vergund De huidige bedrijfsloods werd gebouwd en vergund als var-kensstal. De activiteiten ifv varkenshouderij waren slechts van korte duur omdat deze stal kort daarop werd gebruikt ifv bedrij-vigheid (chappewerken). Er kan dus van uitgegaan worden dat de bedrijfsactiviteiten geacht-vergund zijn.

  Administratieve hande-lingen (PV’s)

  /

  Erfdienstbaarheid Binnen het onderzoeksgebied zijn geen erfdienstbaarheden gekend.

  4.2.4 Willi van de Mierop

  Inleiding

  Op het perceel langs de Heerbaan 4 is een woning met achterliggende loods gele-gen. Dit perceel werd voorheen gebruikt in functie van bedrijvigheid (o.a. chappe-werken), maar op dit moment is er geen bedrijvigheid meer aanwezig omdat de bedrijfsleider, die nog altijd in de bedrijfswoning woont, op pensioen is. Het perceel is volledig in KMO-zone gelegen op het gewestplan. De eigenaar wenst dit te be-houden in functie van bedrijvigheid voor zijn zoon/kleinzoon.

  Terrein en afbakening

  Het bedrijfsterrein is gelegen op het perceel met volgende kadastraal nummer: 771W. De toegang tot het perceel is gelegen op het perceel 770C. Een gedeelte van perceel 770C is daarom meegenomen in het onderzoeksgebied.

  Ruimtelijke kenmerken en verschijningsvorm van het bedrijf

  Huidig ruimtegebruik

  Oppervlakte Onderverdeeld m²

  Bebouwing

  Woning

  Loods achter woning

  145 m²

  280 m²

  Verharding Oprit en toegang tot loods 360 m²

  Uiterlijke verschijningsvorm

  Architectuur Het bedrijfsgebouw betreft een hangaar met een golfplaten zadel-dak. De bedrijfswoning betreft een gelijkvloerse woning in rode gevelsteen, met onder het zadeldak nog een tweede bouwlaag.

  Gebruik van de gebouwen

  Het bedrijfsgebouw heeft geen functioneel gebruik meer op dit moment. Het is gedeeltelijk in gebruik als paardenstal.

  De woning wordt nog bewoond door de voormalige bedrijfsleider.

  Bijhorende infra-structuur

  De toegang tot de woning en het bedrijfsgebouw is voorzien op betonplaten op het naastliggende perceel (perceel 770C). Achter het bedrijfsgebouw is een deel van het terrein aangelegd als rijpis-te voor paarden. Dit perceel is grotendeels omzoomd door een bomenrij.

  Omgeving en straatbeeld

  De inrichting van de kavel en de architectuur kan vanuit het straat-perspectief omschreven worden als typisch voor een landelijke woning. Het bedrijfsgebouw is van op de Heerbaan niet zichtbaar. Wel vanop de Stin Lenaartsesteenweg kan op de zijkant ervan gezien worden.

  Op het linkse aanpalende perceel is bebouwing aanwezig (min-stens tot even diep op het perceel als het bedrijfsgebouw). Hier-door is het bedrijfsgebouw in de landbouwomgeving reeds enigs-zins ingepast. De zuidelijke en oostelijke grens van de gebruikster-reinen zijn voorzien van een haag en een bomenrij.

  Mobiliteitsprofiel

  Aantal klanten Geen

  Leveranciers / personeel

  Geen

  Parking Geen, maar op het eigen terrein is wel mogelijkheid om parkeer-plaatsen te voorzien.

  Ruimtebehoefte

  Op dit moment heeft dit ‘bedrijf’ geen uitbreidingsbehoefte. Wel wenst de eigenaar de bestaande bestemming (KMO-zone) te behouden, zodat zijn zoon/kleinzoon later naar hier kunnen komen in functie van het opbouwen van een bedrijf.

 • 4 Bestaande ruimtelijke structuur

  Rijkevorsel – RUP lokaal bedrijventerrein Heerbaan – verzoek tot raadpleging IOK plangroep 17

  Bestaande ruimtelijk-juridische context

  Zie kaart bestaande toestand in bijlage

  Milieuvergunning Nvt

  Stedenbouwkundige vergunning

  17/06/1966: bouwen van een varkensstal. Zowel de inplanting als de huidige afmetingen lijken af te wijken van het vergunde plan.-

  20/03/1979: verbouwingswerken aan bestaande woning in am-bachtszone

  verkavelingsvergunning /

  Functie vergund Het gebouw als varkensstal werd gebouw is nadien (omstreeks 1975)verbouwd tot loods. De functiewijziging kan aldus als geacht-vergund worden beschouwd.

  Administratieve hande-lingen (PV’s)

  /

  Erfdienstbaarheid Binnen het onderzoeksgebied zijn geen erfdienstbaarheden gekend.

 • DEEL 1 TOELICHTINGSNOTA

  18 IOK plangroep Rijkevorsel – RUP lokaal bedrijventerrein Heerbaan – verzoek tot raadpleging

  5 Programma – behoefteanalyse

  5.1 Behoefteanalyse

  Twee van de bestaande vier bedrijven hebben een uitbreidingsbehoefte.

  Chappewerken Geerts heeft echter nog, binnen de bestemming KMO-zone volgens het gewestplan uitbreidingsmogelijkheden binnen de juridische voorraad. De ge-wenste uitbreiding kan hierop worden gerealiseerd.

  Het bedrijf Keukens Van de Mierop is bijna volledig in agrarisch gebied volgens het gewestplan gelegen. Dit bedrijf is reeds op de tweede bouwlijn vanaf de Heerbaan gezien gelegen. Er is nog een beperkte uitbreidingsmogelijkheid tussen de voorlig-gende gebouwen aan de Heerbaan en het bedrijfsgebouw. Het lijkt beter ifv het behoud van de compactheid van het bedrijventerrein om eerst verder uit te breiden tussen de gebouwen in en dan pas naar achter toe.

  De twee overige bedrijven hebben geen uitbreidingsbehoefte

  5.2 Programma

  Duidelijk vastleggen van zone voor bedrijvigheid

  Omdat in de huidige situatie er onduidelijkheid kan zijn met betrekking tot de exacte ligging van de bestemming “KMO-zone” van het gewestplan, zal het RUP hierover duidelijkheid bieden tot op perceelsniveau.

  In de eerste plaats wordt het RUP gebruikt om de bestaande, vergunde bedrijven die nu (deels) zonevreemd liggen in een juiste bestemming onder te brengen.

  In de tweede plaats wordt het RUP gebruikt om één ruimtelijk geheel te gaan be-stemmen als zone voor bedrijvigheid. Dit betekent dat buiten de bestaande (vergun-de) bedrijven en de bestaande juridische voorraad de oppervlakte voor bedrijvigheid toeneemt, zonder echter ruimte van andere omliggende functies in te nemen.

  Uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande bedrijven

  De bestaande bedrijven die uitbreidingsbehoeften hebben, kunnen deze realiseren binnen de zone voor bedrijvigheid cf. RUP.

  Buffering van bestaande bedrijvenzone

  De geïsoleerde bedrijvenzone is op dit moment niet gebufferd ten opzichte van de omliggende open ruimte. Net omwille van de geïsoleerde ligging is een landschap-pelijke buffer noodzakelijk. Hiervoor dient ruimte te worden voorzien binnen het bedrijventerrein.

  Mogelijkheden voor invulling van lokaal bedrijventerrein

  De voorschriften voor deze zone moeten zorgen dat globale voorschriften voor een lokaal bedrijventerrein van toepassing zijn binnen de gehele zone. Een lokaal be-drijventerrein is uitsluitend bestemd voor lokale bedrijven. Een lokaal bedrijf is een be- en verwerkend bedrijf dat een verzorgend karakter heeft ten aanzien van de omgeving, dat wat schaal betreft aansluit bij de omgeving en beperkt is van om-vang. Dit betekent ook dat binnen het terrein (op termijn) een herinrichting moet mogelijk zijn om de beschikbare ruimte voor bedrijvigheid optimaal te benutten.

 • Rijkevorsel – RUP lokaal bedrijventerrein Heerbaan – verzoek tot raadpleging IOK plangroep 19

  DEEL 2 Bijlagen

 • 1 PlanMER-screening – verzoek tot raadpleging

  Rijkevorsel – RUP lokaal bedrijventerrein Heerbaan – verzoek tot raadpleging IOK plangroep 21

  1 PlanMER-screening – verzoek tot raadple-ging

  1.1 Algemeen

  1.1.1 Toetsing planMER-plicht

  Het plan valt onder de definitie van plan/programma zoals geformuleerd in het DABM. Het plan valt bovendien onder het toepassingsgebied van het DABM gezien het plan bij goedkeuring een kader zal bieden voor het toekennen van vergunningen binnen het onderzoeksgebied. Een stedenbouwkundige vergunning kan enkel ver-leend worden als de aanvraag in overeenstemming is met de bepalingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

  – Het RUP is niet van rechtswege onderworpen aan de planMER-plicht omwille van de volgende redenen:

  – het RUP vormt mogelijks een kader voor de toekenning van een vergunning

  voor de in bijlage II van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 decem-

  ber 2004 opgesomde projecten, nl. rubriek 10 a , ontwikkeling van een indu-

  strieterrein. Het RUP bepaalt echter het gebruik van een klein gebied op lo-

  kaal niveau.

  – Het RUP vormt mogelijks een kader voor projecten bedoeld in de bijlage bij

  Omzendbrief LNE 2011/1 - 22 juli 2011, nl rubriek 10 a, ontwikkeling van een

  industrieterrein. Het RUP bepaalt echter het gebruik van een klein gebied op

  lokaal niveau.

  – het RUP heeft geen mogelijke betekenisvolle effecten op een speciale be-

  schermingszone. Een passende beoordeling is niet vereist.

  Aldus dient voor het betreffende RUP op basis van screening worden geoordeeld of het plan mogelijks aanzienlijke milieueffecten kan hebben.

  Grensoverschrijdende milieueffecten

  Bij de beoordeling wordt gescreend op eventuele grensoverschrijdende effecten. Grensoverschrijdende effecten zijn bij voorliggend RUP – gelet op de ligging, de aard en omvang van de ingrepen – niet te verwachten.

  Gebruik hulpbronnen

  Bij de beoordeling gescreend op eventuele significante effecten als gevolg van het gebruik van hulpbronnen. Significante effecten op dit vlak zijn bij voorliggend RUP – gelet op de aard en omvang van de ingrepen – niet te verwachten.

  1.1.2 Algemene info screeningsdocument

  Initiatiefnemer

  Gemeentebestuur Rijkevorsel

  Molenstraat 5

  2310 Rijkevorsel

  Contactpersoon

  Guy Slegers, [email protected] , 03/340 00 21

  Opdrachthouder

  IOK plangroep

  Antwerpseweg 1

  2440 Geel

  014/580.991

  Contactpersoon

  Liselotte Raes, 014/56.27.01, [email protected]

  1.1.3 Methodologie

  De methodologie voor het opstellen van een screening op milieueffecten is qua opbouw en aanpak gebaseerd op de richtlijnen voor het opstellen van een MER, maar de analyses zijn minder diepgaand: in de regel wordt gewerkt met een kwalita-tieve benadering, waar relevant ook (semi)kwantitatief. Volgende opbouw en aan-pak wordt gevolgd:

  Beschrijving van het plan

  Het plan wordt gesitueerd, de bestaande en de gewenste toestand worden beschre-ven. Analoog aan een projectomschrijving (project MER) worden onderzoeksge-bied/plangebied en het plan zelf inhoudelijk weergegeven, met aandacht voor rele-vante elementen in relatie tot potentiële milieueffecten.

  mailto:[email protected]

 • DEEL 2 BIJLAGEN

  22 IOK plangroep Rijkevorsel – RUP lokaal bedrijventerrein Heerbaan – verzoek tot raadpleging

  Gebiedsafbakening

  De contouren van het betrokken RUP bepalen het plangebied. In een aantal geval-len liggen deze contouren nog niet precies vast en kan verder onderzoek in de loop van het proces (alsook de planMER-screening) de precieze afbakening bijsturen. In dat geval wordt gesproken van onderzoeksgebied.

  Het studiegebied wordt afgebakend in functie van verwachte reikwijdte van mogelij-ke effecten, die kan verschillen naargelang milieudiscipline. Het belangrijkste aspect bij de afbakening is het plan, de planeigenschappen en de verwachte effecten, zo-wel direct als indirect. De planeigenschappen geven aan welke effecten er waar onderzocht dienen te worden.

  Beschrijving van mogelijke alternatieven + definitie nulalternatief - referentie-situatie

  Een essentieel element voor beoordeling van een plan op milieueffecten is de ana-lyse van en vergelijking met mogelijke alternatieven. Globaal kunnen volgende types alternatieven onderzocht worden:

  – locatiealternatieven: enkel relevant indien verschillende locaties de facto moge-lijk zijn (ruimtelijk – beleidsmatig)

  – uitvoeringsalternatieven: door het opleggen van specifieke voorschriften (be-stemming – inrichting – beheer) kan ingespeeld worden op alternatieve ontwik-keling

  – Nulalternatief: het alternatief waarbij uitgegaan wordt van het niet-uitvoeren van het voorliggende plan.

  De referentiesituatie is de situatie waartegen eventuele milieueffecten van het RUP afgewogen worden. Hiervoor kan het nulalternatief gebruikt worden, maar voor planMER screenings vormt dit niet de regel

  3.

  Bij de effectbeschrijving wordt alleszins de vergelijking gemaakt van geplande toe-stand versus bestaande toestand (terreinsituatie). Zeker voor eenvoudige dossiers zal de referentietoestand gelijk zijn aan bestaande toestand.

  Bij de beoordeling van de effecten kan de nadruk meer komen te liggen op het nulalternatief en minder op de bestaande toestand.

  Screening mogelijke milieu effecten en vertaling in ingreep – effectschema

  Op basis van het plan (inrichtingsmogelijkheden en voorschriften) worden mogelijke milieueffecten gescreend en schematisch weergegeven. Uit dit ingreep – effecten-schema komen de disciplines met mogelijk significante effecten tot uiting, die voor verdere bespreking geselecteerd worden. Significante effecten kunnen zowel posi-

  3 Veel hangt af van de situatie op het terrein, het voorwerp van het plan (of de wijziging t.o.v. het be-

  staande plan), de beslissing die men wenst te nemen en de perceptie die de bevolking eraan zal geven.

  tief als negatief zijn. We onderscheiden directe en indirecte effecten; tevens kan een onderscheid gemaakt worden tussen tijdelijke en permanente effecten. In deze fase van planning zonder concrete invulling hebben tijdelijke effecten uit de aanlegfase minder relevantie en worden daarom buiten beschouwing gelaten.

  Milieueffecten kunnen zich voordoen in verschillende milieudisciplines. Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen de “primaire” disciplines (lucht, geluid en trillingen, licht, warmte en straling, bodem en watersysteem, mobiliteit) en de “inte-grerende” disciplines (mens, monumenten & landschappen, fauna & flora, klimaat). Deze laatste groep onderscheidt zich van de eerste doordat de effecten zich meest-al voordoen op een indirecte manier, nl. via effecten inzake de primaire disciplines.

  Figuur 9: interdisciplinaire relaties

  LUCHT

  LANDSCHAP ERFGOED

  LICHT GELUID TRILLINGEN

  VERKEER MOBILITEIT

  FAUNA EN FLORA

  MENS

  BODEM WATER

  Verkeersleefbaarheid Bereikbaarheid Wijziging verkeersstromen (auto, fiets)

  Wijziging geomorfologie Impact archeologie (wijziging bodemprofiel)

  Veiligheid (overstromingen) Drinkwaterkwaliteit

  bodemverontrei

  niging Ecotoopwijziging door - verdroging, vernatting, wijziging kwelmilieu - wijziging bodemprofiel - wijziging grond- oppervlaktewaterkwaliteit - wijziging structuur waterloop

  Visuele beleving

  hinderaspecten

  Vegetatiewijzing traditionele landschappen (KLE, …)

  Verstoring ecologische infrastructuur (barrière)

  Bij de beoordeling van de effecten wordt dit onderscheid meegenomen: de beoordeling van de primaire effecten gebeurt telkens t.o.v. de integrerende disciplines. Op die manier wordt een dubbele beoordeling vermeden.

  Analyse en beoordeling per effectdiscipline

  Enkel de ingrepen die op basis van het ingreep - effectenschema aanleiding kunnen geven tot potentieel significante effecten worden meegenomen voor verdere analy-se per discipline: per discipline worden directe en indirecte effecten geanalyseerd en beoordeeld met de referentiesituatie als beoordelingsbasis.

  Volgende onderdelen worden telkens besproken:

  – Studiegebied (reikwijdte)

 • 1 PlanMER-screening – verzoek tot raadpleging

  Rijkevorsel – RUP lokaal bedrijventerrein Heerbaan – verzoek tot raadpleging IOK plangroep 23

  – Referentiesituatie

  – Analyse van ingrepen en effecten

  – Beoordeling effecten

  – Conclusie en aanbevelingen (remediërende maatregelen)

  In Tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste geraadpleegde bron-nen en de belangrijkste elementen van beoordeling. Niet alle bronnen worden steeds systematisch geanalyseerd, maar enkel waar dit relevant is vanuit de ingre-pen en verwachte effecten. Effectbeoordeling gebeurt in de eerste plaats kwalitatief en (semi-)kwantitatief in de gevallen waar dit relevant is.

  Bij de beoordeling wordt er in principe steeds van uitgegaan dat het vigerende sec-toraal juridische kader wordt toegepast, tenzij expliciet anders vermeld.

  Tabel 1: planMER-screening: overzicht mogelijke bronnen en beoordelingsas-pecten per milieudiscipline

  Beschrijving, bronnen beoordelingsaspecten

  Bo

  de

  m/ w

  ate

  r

  Bodemkaart van België (bodemtextuur, -profiel en waterhuishouding)

  Geologische kaart van België

  OVAM databank

  Eventuele verstoring van bodempro-fiel in relatie tot kwetsbare bodems

  Vlaamse hydrologische atlas

  Zoneringsplannen

  Bekkenbeheerplannen

  VMM kartering waterkwaliteit

  Waterkwantiteit: oppervlakte verhar-dingen in relatie tot infiltratie

  Eventuele lozingen in relatie tot waterkwaliteit en kwaliteitsdoelstellin-gen

  Eventuele ingrepen in beekstructuur

  Watertoetskaarten Gevoeligheid voor overstromingen

  Infiltratiegevoeligheid

  Gevoeligheid voor erosie

  Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)

  Grondwaterkwetsbaarheidskaart

  Beschermingszones waterwingebieden

  Verontreiniging grondwater in relatie tot kwetsbaarheid

  Verstoring grondwaterstromen

  Gelu

  id

  Inventaris en analyse van de belangrijkste bestaande geluidsbronnen (verkeerswe-gen, puntbronnen…)

  Richtwaarden Vlarem II

  Input uit discipline mens - mobiliteit

  Kwalitatieve beoordeling in relatie tot bestaande bronnen

  Men

  s*

  Mobiliteitsprofiel – bereikbaarheidsprofiel

  Actueel bodemgebruik (orthofoto, land-bouwgebruikspercelen, HAG-kaart,…)

  Input uit disciplines lucht, geluid, land-schap

  Functiewijziging en wijziging van bodemgebruik

  Hinderaspecten (geluid, licht)

  Gewijzigde visuele beleving

  Wijziging verkeersafwikkeling en verkeersleefbaarheid

  Fau

  na e

  n f

  lora

  Biologische waarderingskaart van België

  Bijzondere beschermingen zoals SBZ (Vogel- en Habitatrichtlijngebied) natuur-reservaten, VEN

  Habitatkaart INBO

  Input uit disciplines water, lucht, geluid

  Biotoopverlies en –wijziging

  Versnippering, verstoring ecologische infrastructuur

  Verdroging, vernatting

  Verstoring door geluid of andere hinderaspecten

 • DEEL 2 BIJLAGEN

  24 IOK plangroep Rijkevorsel – RUP lokaal bedrijventerrein Heerbaan – verzoek tot raadpleging

  Beschrijving, bronnen beoordelingsaspecten

  Lan

  ds

  ch

  ap

  , e

  rfg

  oed

  Orthofoto analyse, terreinkennis

  Inventaris Beschermde monumenten, landschappen, dorps- of stadsgezichten

  Landschapsatlas (ankerplaats, relictzone)

  Landschapskenmerkenkaart

  Inventaris onroerend erfgoed

  Abiotische verstoring

  Landschapsecologische verstoring

  Beïnvloeding erfgoedwaarde

  Verstoring visuele beleving

  Lu

  ch

  t

  Input uit discipline mens –mobiliteit

  CAR Vlaanderen

  Mogelijk relevant in relatie tot mobili-teit (uitstoot verkeer); voor het overi-ge worden geen significante effecten verwacht

  Lic

  ht

  Kwalitatief benaderen Mogelijk relevant voor gevoelige gebieden fauna en flora

  Warmte, straling Deze milieudisciplines worden beschouwd als niet relevante disciplines gelet op de aard en de omvang van de mogelijke ontwikkeling op basis van de plan-nen.

  Energie- en grondstofvoorraden

  klimaat

  * Mens: ruimtelijke aspecten en hinder, mobiliteit

  Watertoets

  De planMER-screening levert de nodige informatie om de watertoets voor het plan uit te voeren. Deze informatie wordt aangeleverd vanuit de discipline water, waarin zowel effecten op grondwater (kwaliteit, stromen) als oppervlaktewater (waterber-ging- en buffering, infiltratie, waterkwaliteit, structuurkenmerken waterloop) aan bod komen. Het resultaat wordt weergegeven in de waterparagraaf.

  Conclusies: maatregelen en aanbevelingen

  Bij de conclusie per discipline worden, indien relevant, milderende maatregelen opgenomen.

  Indien voor een bepaald aspect sectorale wetgeving bestaat, wordt er bij de beoor-deling van uitgegaan dat deze ook effectief toegepast wordt. De milderende maat-regelen kunnen wel bijkomende elementen voor het RUP opleveren en bijkomende voorwaarden voor vergunningsverlening aangeven.

  Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen ‘maatregelen’ die als essentieel worden beschouwd, en ‘aanbevelingen’.

  Essentiële maatregelen

  Dit zijn maatregelen zonder de welke een positieve beoordeling van de planMER-screening (of van een specifieke discipline) niet mogelijk zou zijn. Zonder deze maatregelen is er een reële kans op significante effecten (voor de specifieke disci-pline).

  Aanbevelingen

  Aanbevelingen zijn maatregelen welke een niet-significant effect nog kunnen ver-zachten. De aanbevelingen kunnen bijvoorbeeld vanuit duurzaamheidsoogpunt aangewezen zijn.

  In de planMER-screening wordt geen uitspraak gedaan over het geijkte instrument dat de implementatie van de essentiële maatregelen of aanbevelingen kan garande-ren (tenzij hierover in deze fase al uitsluitsel kan zijn). Uitgangspunt is dat de essen-tiële maatregelen worden doorvertaald in de stedenbouwkundige voorschriften, voor zover deze een ruimtelijke component hebben. Indien dit niet het geval is dan wordt ervan uitgegaan dat de nodige stappen (binnen een ander beleidsdomein) worden genomen. Deze stappen worden dan opgenomen in de toelichtingsnota bij het RUP in overleg met de bevoegde instantie.

  1.1.4 Bestaande en gewenste toestand

  Hiervoor wordt verwezen naar de toelichtingsnota van het RUP (zie DEEL 1-4, Be-staande ruimtelijke structuur op blz. 9 en zie DEEL 1-5 Programma – behoefteana-lyse op blz. 18)

  1.1.5 Gebiedsafbakening

  Voor de afbakening van het onderzoeksgebied wordt verwezen naar DEEL 1-1.3 Afbakening van het onderzoeksgebied op p. 3.

  Het exacte plangebied, zal bepaald worden in een later stadium van het RUP-proces.

  1.1.6 Alternatieven

  1.1.6.1 Locatiealternatieven

  Het voorliggende RUP wordt opgemaakt om een oplossing te bieden aan een zeer specifieke situatie die hier ter plaatse gegroeid is. Deze bedrijvenzone werd besten-digd in het GRS en er werden ontwikkelingsperspectieven voor geboden in de bin-

 • 1 PlanMER-screening – verzoek tot raadpleging

  Rijkevorsel – RUP lokaal bedrijventerrein Heerbaan – verzoek tot raadpleging IOK plangroep 25

  dende bepalingen. Om deze reden is het in overweging nemen van alternatieve locaties (ofwel herlokalisatie van bestaande bedrijven) hier niet aan de orde.

  1.1.6.2 Uitvoeringsalternatieven

  Eventueel mogelijke uitvoeringsalternatieven zijn:

  – Afweging tot mogelijkheden voor uitbreiden van bestaande bedrijventerrein in functie van oplossen zonevreemdheid enerzijds en bieden van uitbreidingsmo-gelijkheden voor bedrijven anderzijds.

  – Ruimere of beperktere mogelijkheden inzake toegelaten activiteiten

  – Minder strenge of strengere beperking inzake bebouwing en verharding

  – ...

  Bij de beoordeling van elke discipline zal overwogen worden of alternatieve opties wenselijk zijn om mee te nemen in de voorschriften.

  Aangezien in deze fase van het RUP nog niet gekend is wat de achterste grens van het RUP zal worden, worden 3 scenario’s meegenomen. Deze scenario’s vormen de minimale en maximale contour van het RUP. Waar deze scenario’s een verschil-lende beoordeling opleveren, zal dit worden opgenomen in de beoordeling. Als er niets specifiek vermeld wordt, kan uitgegaan worden dat voor alle scenario’s een zelfde beoordeling geldt.

  Scenario 1

  In dit scenario wordt uitgegaan van een zo minimaal mogelijke oppervlakte bedrij-venterrein:

  – Opname van de juridische voorraad (gewestplan) van bedrijventerrein binnen de bedrijvenzone

  – Mogelijkheid tot bestemmingswijziging van noordelijke zone met vergunde bedrijven naar bedrijvigheid

  – Mogelijkheid tot het creëren van een groen-buffer op de achterste grens van het bedrij-venterrein

  – Behoud van het achterste gedeelte van de bestaande percelen in functie van tui-nen/paardenweiden.

  Figuur 10: weergave scenario 1 op vectorieel gewest-plan. Achterste grens RUP is rood gear-ceerd.

  Scenario 2

  In dit scenario wordt het volledige onderzoeksgebied herbestemd naar bedrijventer-rein:

  – Opname van de juridische voorraad (gewestplan) van bedrijventerrein binnen de bedrijvenzone

  – Mogelijkheid tot bestemmingswijziging van noordelijke zone met vergunde be-drijven naar bedrijvigheid

  – Opname van achterste gedeelten van percelen van bedrijven in functie van bedrijvigheid. De bestaande tui-nen/paardenweiden komen zo in zone voor bedrijvigheid te liggen. Mogelijkheid wordt hier gecreëerd tot uitbreiding van bedrijven op de volledige diepte van de percelen.

  – Mogelijkheid tot het creëren van een groenbuffer op de achterste grens van het bedrijventerrein

  Figuur 11: weergave scenario 2 op vectorieel gewestplan. Achterste grens RUP is rood gearceerd.

  Scenario 3

  Dit scenario zit tussen de scenario’s 1 en 2 in. Er wordt uitgegaan van een beperkte-re uitbreiding van de bestaande bedrijvigheid:

  – Opname van de juridische voorraad (gewestplan) van bedrijventerrein binnen de bedrijvenzone

  – Mogelijkheid tot bestemmingswijziging van noordelijke zone met vergunde be-drijven naar bedrijvigheid

  – Opname van het achterste gedeelte van perceel 772C binnen het plangebied voor de herbestemming naar bedrijvigheid ifv de uitbreiding van het bedrijf Van de Mierop Keukens. Mogelijkheid wordt hier gecreëerd tot uitbreiding van het bedrijf op de volledige diepte van de percelen.

  – Mogelijkheid tot het creëren van een groenbuffer op de achterste grens van het bedrijventerrein

  – Behoud van het achterste gedeelte van de percelen 771T en 771V in functie van tuinen/paardenweiden.

 • DEEL 2 BIJLAGEN

  26 IOK plangroep Rijkevorsel – RUP lokaal bedrijventerrein Heerbaan – verzoek tot raadpleging

  Figuur 12: weergave scenario 3 op vectorieel ge-westplan. Achterste grens RUP is rood gearceerd.

  1.1.6.3 Nulalternatief

  Indien het RUP niet zou worden opgemaakt, dan blijven de bestemmingen conform het gewestplan van kracht. Dit betekent dat het onderzoeksgebied deels bestemd blijft als agrarisch gebied en deels als zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s.

  Het niet uitvoeren van het plan betekent echter geenszins dat de zonevreemde activiteiten zouden herleid worden tot nul. De huidige wetgeving (RO en milieu) schept immers vrij verregaande mogelijkheden voor zonevreemde infrastructuur.

  Uitbreidingsmogelijkheden voor de bedrijven, buiten de grenzen van de zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s is moeilijk.

  1.1.7 Referentiesituatie

  Als referentiesituatie wordt de bestaande toestand gebruikt + de uitbreidingsmoge-lijkheden cf. het huidige juridische kader (gewestplan).

  Kort samengevat wordt de referentiesituatie als volgt genomen voor de screening op de milieueffecten:

  – Bestaande zone voor bedrijvigheid met bestaande hoofdzakelijk vergunde en geacht-vergunde constructies.

  – Bestaande, vergunde bedrijven die deels zonevreemd in agrarisch gebied zijn gelegen.

  – De bestaande zone voor bedrijvigheid (juridische voorraad) is nog niet volledig ingevuld. Sommige bestaande bedrijven hebben nog mogelijkheden om naar achter toe uit te breiden.

  – Zone voor bedrijvigheid ligt geïsoleerd in de open ruimte.

  1.2 Beoordeling milieueffecten

  1.2.1 Ingrepen, effecten en relevante milieudisciplines

  1.2.1.1 Ingrepen

  Ingreep Kwalitatieve omschrijving

  Infrastructuur binnen onder-zoeksgebied

  Behoud bestaande be-bouwing en verharding

  Behoud bestaande (vergunde en geacht-vergunde) bedrijfsgebouwen en verhardingen

  Uitbreiding van bestaan-de bebouwing en verhar-ding binnen referentiesi-tuatie (= huidige KMO-zone)

  Uitbreiding of regularisatie van bestaande constructies binnen de juridische voorraad: uitbreiding van bepaalde bedrijven binnen de zone KMO-gebied cf. gewestplan

  Uitbreiding van bestaan-de bebouwing en verhar-ding buiten de grenzen van de huidige KMO-zone cf. gewestplan

  Zonevreemde constructies zone-eigen maken dmv het RUP + het bieden van ontwikkelingsperspectieven voor deze bedrijven. In functie van de grootte van het bedrij-venterrein zijn een minimaal, een maximaal scenario en een tussenscenario van toepassing (scenario 1, scena-rio 2 en scenario 3)

  Activiteiten binnen onder-zoeksgebied

  Bestendigen van de be-drijfsactiviteiten

  Behoud van mogelijkheden in functie van bedrijvigheid binnen het onderzoeksgebied. Hierbij kan ook bestaan-de bedrijvigheid verdwijnen en nieuwe bedrijvigheid bijkomen.

  Wonen Voorzien van bedrijfswoningen in het onderzoeksgebied.

  Verkeersafwikkeling Verkeersafwikkeling ifv bedrijvigheid

  Aanleggen van groenbuffer Aanleggen van een groenbuffer ten opzichte van de open ruimte

  1.2.1.2 Selectie van relevante milieudisciplines

  In de planMER-screening worden de effecten van het plan op de verschillende dis-ciplines onderzocht. Voor de evaluatie van de effecten die het project teweeg zal brengen worden bepaalde disciplines als relevant beschouwd. Er wordt een onder-scheid gemaakt tussen deze sleuteldisciplines, optiedisciplines en niet relevante disciplines.

 • 1 PlanMER-screening – verzoek tot raadpleging

  Rijkevorsel – RUP lokaal bedrijventerrein Heerbaan – verzoek tot raadpleging IOK plangroep 27

  Het feit dat bepaalde ingrepen binnen bepaalde milieudisciplines onomkeerbare en dus permanente effecten veroorzaken, klasseert hen onder de noemer sleuteldisci-plines.

  De disciplines ‘warmte en straling’, ‘klimaat’ en ‘aanspraak op energie- en grond-stofvoorraden’ worden niet weerhouden als relevante discipline in het kader van dit RUP. Deze disciplines dienen dus niet onderzocht te worden; de aard en omvang van de ingrepen is immers niet van die aard dat een significant effect binnen deze disciplines kan verwacht worden.

  De deeldisciplines geluid, licht en lucht worden niet als aparte discipline in aanmer-king genomen, maar zullen besproken worden onder de discipline mens (hinderas-pecten) en/of fauna en flora.

  Tabel 2: selectie van relevante en niet relevante disciplines voor het project

  Discipline Sleutel-discipline

  Optiediscipline Niet relevante discipline

  Bodem X

  Water: grondwater en oppervlaktewa-ter

  X

  Fauna en flora en biodiversiteit X

  Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

  X

  Mens – ruimtelijke aspecten en hinder X

  Mens- mobiliteit X

  Geluid X

  Licht X

  Lucht (gezondheid) X

  Warmte en stralingen X

  Energie- en grondstofvoorraden X

  Klimaat X

  1.2.1.3 Analyse van mogelijk voorkomende effecten

  Ingreep- effectschema

  Onderstaand ingreep-effectschema geeft een overzicht van mogelijk significante effecten per ingreep voor de verschillende milieudisciplines.

  Tabel 3: ingreep-effectenschema

  Onderzoeksdisciplines

  Bo

  de

  m

  Wate

  r

  Mo

  bilit

  eit

  Fau

  na e

  n F

  lora

  Men

  s

  Erf

  go

  ed

  en

  la

  nd

  -s

  ch

  ap

  Ingrepen

  Behoud bestaande bebouwing en verharding

  N N N N MS MS

  Uitbreiding van bestaande bebouwing en verharding binnen referentiesituatie (= huidige KMO-zone)

  MS MS MS MS MS MS

  Uitbreiding van bestaande bebouwing en verharding buiten de grenzen van de huidige KMO-zone cf. gewestplan

  MS MS MS MS MS MS

  Bestendigen van de bedrijfsactiviteiten N N MS N MS N

  Wonen N N MS N MS N

  Verkeersafwikkeling N N MS N MS N

  Aanleggen van groenbuffer N N N MS MS MS N: waarschijnlijk niet significant effect; evt.effect zeer beperkt in omgang en tijd / MS: mogelijk significant

  effect / S: waarschijnlijk significant effect(T): tijdelijk effect / (P): periodiek effect / (ind): indirect effect

  De tabel doet geen uitspraak over effectief significante effecten maar laat wel toe op basis van mogelijk significante effecten en waarschijnlijk significante effecten een selectie te maken van nader te onderzoeken ingreep – effectrelaties: verder te on-derzoeken zijn de effecten die als MS (mogelijk significant) worden aangeduid.

  De disciplines “bodem” en “water” worden doorgaans samen besproken gezien de nauwe afstemming binnen het fysisch systeem.

  De disciplines “mens” en “fauna en flora” zijn receptordisciplines. Effecten op het vlak van “lucht en geur”, “geluid en trillingen”, “licht, warmte en straling”,… concen-treren zich doorgaans op een indirecte manier op deze receptordisciplines. De op-tiedisciplines “geluid” en “licht” worden daarom niet afzonderlijk onderzocht en be-oordeeld, maar wel meegenomen in de beoordeling bij “mens” en “fauna en flora”.

 • DEEL 2 BIJLAGEN

  28 IOK plangroep Rijkevorsel – RUP lokaal bedrijventerrein Heerbaan – verzoek tot raadpleging

  1.2.2 Beoordeling discipline Bodem en water

  1.2.2.1 Studiegebied

  In eerste instantie vormt het onderzoeksgebied het studiegebied. Wel worden even-tuele relaties met de nabije omgeving meegenomen:

  – Infiltratiegevoeligheid

  – Salmmeerloop

  1.2.2.2 Referentiesituatie

  Voor de referentiesituatie wordt verwezen naar 1.1.7 op pg. 26 en naar de beschrij-ving van de bestaande bedrijven in DEEL 1-4.2 op pg. 11.

  Voor de beoordeling van de effecten op bodem en water, wordt verwezen naar de randvoorwaarden voor deze disciplines die eerder beschreven werden (zie DEEL 1-4.1.1 op blz. 6 en DEEL 1-4.1.1 op blz.9).

  1.2.2.3 Analyse van ingrepen – effecten

  Ingrepen

  Volgende ingrepen leiden tot mogelijke significante effecten:

  – Uitbreiding van bestaande bebouwing en verharding binnen referentiesituatie (= huidige KMO-zone)

  – Uitbreiding van bestaande bebouwing en verharding buiten de grenzen van de huidige KMO-zone cf. gewestplan

  Effecten

  Met betrekking tot de disciplines bodem en water kunnen bijgevolg volgende moge-lijke significante effecten verwacht worden:

  – verstoring van de bodemlagen en het natuurlijk reliëf

  – verstoring van de waterhuishouding: infiltratiemogelijkheden, overstromingsre-gime – veiligheid & waterkwaliteit

  1.2.2.4 Beoordeling van de effecten

  Verstoring van de bodemlagen en het natuurlijk reliëf

  Door het RUP zal de mogelijkheid geboden worden om in bijkomende bebouwing en verharding te voorzien in de omgeving van de bestaande bebouwing. Het bijkomend voorzien van bebouwing/verharding, betekent per definitie verstoring van het aan-wezige bodemprofiel. Dit effect kan niet gemilderd worden. De impact wordt echter minimaal ingeschat. Bovendien is de bijkomende bebouwing en verharding voorzien in de onmiddellijke omgeving van de bestaande bebouwing en tussen bestaande bebouwing op het lokale bedrijventerrein langs de Heerbaan.

  Binnen het terrein zijn weinig reliëfverschillen aanwezig met een overwegende hel-lingsgraad van

 • 1 PlanMER-screening – verzoek tot raadpleging

  Rijkevorsel – RUP lokaal bedrijventerrein Heerbaan – verzoek tot raadpleging IOK plangroep 29

  Er is verder geen schadelijk effect te verwachten indien het hemelwater wordt afge-koppeld van de verharde oppervlakte, wordt opgevangen en nuttig verbruikt. Het overtollige regenwater dient ter plaatse te infiltreren. Indien deze maatregelen ge-nomen worden, is er geen significant effect op het overstromingsregime te verwach-ten in vergelijking met de referentiesituatie.

  Aantasting van de waterkwaliteit

  Aantasting van waterkwaliteit kan optreden door inbreng van vreemde stoffen. Op-pervlaktewaterkwaliteit kan aangetast worden door lozing via zowel punt- als diffuse lozingen. Grondwaterkwaliteit kan aangetast worden door uitloging en lekken van verontreinigende stoffen in de bodem.

  De bestaande bedrijven voorzien niet in lozingen op het oppervlaktewater, met uit-zondering van huishoudelijk afvalwater. Toekomstige bedrijven kunnen dit eventueel wel. Aangezien de bedrijvenzone gelegen is in collectief te optimaliseren buitenge-bied, zal op termijn een aansluiting op de riolering gebeuren. In afwachting van deze collectieve afvalwaterzuivering moet het afvalwater gezuiverd worden in een septi-sche put. Bij navolging van de milieuwetgeving wordt geen negatief effect verwacht in vergelijking met de referentiesituatie. De bedrijven kunnen ook individueel of gezamenlijk voorzien in een individuele waterzuivering. Daarvoor dient in de voor-schriften van het RUP ruimte worden voor voorzien.

  Aantasting structuurkwaliteit waterloop

  De Salmmeerloop ligt op ongeveer 200 meter van het bedrijf. De ingrepen in het onderzoeksgebied hebben geen gevolgen voor de structuurkwaliteit van deze water-loop.

  1.2.2.5 Conclusie + aanbevelingen (remediërende maatregelen)

  Rekening houdend met de volgende maatregelen:

  – Verharding zoveel mogelijk voorzien in waterdoorlatende materialen, tenzij dit vanuit milieuregelgeving niet mogelijk is.

  – Algemene voorschriften volgen m.b.t. het gescheiden afvoeren van hemelwater

  en afvalwater

  – Beoordeling van individuele vergunningsaanvragen (watert