RUIMTELIJKE ORDENING •Wat is RO? •Historiek •Doelstelling.

24
RUIMTELIJKE ORDENING •Wat is RO? •Historiek •Doelstelling

Transcript of RUIMTELIJKE ORDENING •Wat is RO? •Historiek •Doelstelling.

Page 1: RUIMTELIJKE ORDENING •Wat is RO? •Historiek •Doelstelling.

RUIMTELIJKE ORDENING

• Wat is RO?

• Historiek

• Doelstelling

Page 2: RUIMTELIJKE ORDENING •Wat is RO? •Historiek •Doelstelling.

Ruimtelijke ordening is bewaken van een duurzame instelling, en dit zowel in functie

van huidige als toekomstige generaties.

Definitie RO

Page 3: RUIMTELIJKE ORDENING •Wat is RO? •Historiek •Doelstelling.

•EERSTE NEDERZETTINGEN TOT PERIODE VOOR 1962

•WET STEDENBOUW MAART 1962

•PLANPERIODE GEWESTPLANNEN’70

•JAREN ’90 AANZET PLANPERIODE NAAR STRUCTUURPLANNING OP VERSCHILLENDE BELEIDSNIVEAU’S

Historiek

Page 4: RUIMTELIJKE ORDENING •Wat is RO? •Historiek •Doelstelling.

•DECREET JULI 1996 OM TOT STAND KOMEN STRUCTUURPLANNING

•RSV = RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN 1997

•18 MEI 1999 NIEUW DECREET OP RUIMTELIJKE ORDENING

Planbasis

Page 5: RUIMTELIJKE ORDENING •Wat is RO? •Historiek •Doelstelling.

Structuurplanning

• 3 beleidsniveaus

Vlaanderen

Provincie

Steden en gemeenten

Page 6: RUIMTELIJKE ORDENING •Wat is RO? •Historiek •Doelstelling.

WAT BEPAALT EEN STRUCTUURPLAN

• Toepassing van de ruimtebalans: Wonen Industrie Landbouw Natuur – en Bosgebieden Recreatiegebieden

Page 7: RUIMTELIJKE ORDENING •Wat is RO? •Historiek •Doelstelling.

BESTAANDE INFRASTRUCTUUR

• LIJNINFRASTRUCTUREN

Wegen spoor waterwegen

• HISTORISCHE ELEMENTEN • BESTAANDE GROTE EENHEDEN

Bv : wonen ,economie , natuur

Page 8: RUIMTELIJKE ORDENING •Wat is RO? •Historiek •Doelstelling.

GROOTSTEDELIJKE GEBIEDEN

Page 9: RUIMTELIJKE ORDENING •Wat is RO? •Historiek •Doelstelling.

Planproces

• Alle steden en gemeenten zijn verplicht een ruimtelijk structuurplan op te maken GRS

• GRS is een gemeentelijke visie die kadert in de doelstellingen van het hogere planniveau RSV/RSP

• Bepalend voor de gemeenten is hoe zij op een hoger planniveau zijn geselecteerd .

Page 10: RUIMTELIJKE ORDENING •Wat is RO? •Historiek •Doelstelling.

GRS

• BINDEND GEDEELTE

• RICHTINGGEVEND DEEL

• INFORMATIEF GEDEELTE

• UITWERKEN VIA RUP

Page 11: RUIMTELIJKE ORDENING •Wat is RO? •Historiek •Doelstelling.

TYPOLOGIEEN GEMEENTEN

• GROOTSTEDELIJK GEBIED• KLEINSTEDELIJK GEBIED• BUITENGEBIED

onderverdeeld in 3 niveau’s Type 1 , 2 , 3

Deze typologieën zijn bepalend voor de

toekomst en uitbouw van de gemeente

Page 12: RUIMTELIJKE ORDENING •Wat is RO? •Historiek •Doelstelling.

ONTVOOGDINGS -PROCEDURE

• TO DO : WE DIENEN TE VOLDOEN AAN VOLGENDE VOORWAARDEN OM ONTVOOGD TE WORDEN

1 GRS 2 STEDENBOUWKUNDIGE AMBTENAAR 3 REGISTER ONBEBOUWDE PERCELEN 4 PLANNENREGISTER 5 VERGUNNINGENREGISTER

Wanneer deze 5 voorwaarden vervuld zijn is de ontvoogding een feit

Page 13: RUIMTELIJKE ORDENING •Wat is RO? •Historiek •Doelstelling.

1. GRS?

• Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Een planmatige toekomstvisie, uitgaande van

de bestaande ruimtelijke structuur(woningen, bossen, industrie,..) en deze gebiedsgericht aanpassen aan de nieuwe noden van de gemeenten.

• Bestaande knelpunten oplossen

• Uitbouwmogelijkheden voorzien voor wonen, werken, ondernemen,…

Page 14: RUIMTELIJKE ORDENING •Wat is RO? •Historiek •Doelstelling.

2.Stedenbouwkundige

• Een aangestelde ambtenaar(niveau A of B) die een opleiding RO heeft genoten.

Page 15: RUIMTELIJKE ORDENING •Wat is RO? •Historiek •Doelstelling.

3.Register onbebouwde percelen

• Dit is een inventaris opgemaakt door de gemeente waarin alle kavels die in aanmerking komen als potentiële grondreserve worden opgelijst.

Page 16: RUIMTELIJKE ORDENING •Wat is RO? •Historiek •Doelstelling.

4.Plannenregister

• Het plannenregister bevat alle plannen die een invloed kunnen hebben op het nemen van een ambtelijke beslissing ivm RO zoals: Bestemmings-en uitvoeringsplannen Rooilijnplannen Onteigeningsplannen Bouw-en verkavelingsverordeningen Ruimtelijke informatie op basis van andere regelgeving

• Voordelen: Eenduidigheid Snelle info-uitwissel

Page 17: RUIMTELIJKE ORDENING •Wat is RO? •Historiek •Doelstelling.

5.Vergunningenregister

• Het vergunningenregister is een geïnformatiseerd gegevensbestand met perceelsgebonden stedenbouwkundige vergunningsinformatie.

Page 18: RUIMTELIJKE ORDENING •Wat is RO? •Historiek •Doelstelling.

WAT BETEKENT ONTVOOGDING

• VOORDELEN : AUTONOME WERKING

ZELF VERGUNNINGEN

AFLEVEREN

GEKENDE ACTUELE

TOESTAND VAN HET

GRONDGEBIED

• NADELEN :

ZWARE

ADMINISTRATIEVE

PROCEDURE

• HOOG

KOSTENPLAATJE !

Page 19: RUIMTELIJKE ORDENING •Wat is RO? •Historiek •Doelstelling.

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

• PROCEDUREAanvraag?....

• VRIJSTELLINGEN

Page 20: RUIMTELIJKE ORDENING •Wat is RO? •Historiek •Doelstelling.

ZONEVREEMDE WONINGEN

• Woningen die niet in woongebied liggen zijn zonevreemd.

• Zonevreemde woningen dienen vergund te zijn.• Mits het hebben van een stedenbouwkundige

vergunning kunnen werken zoals bouwen, verbouwen, uitbreiden en herbouwen worden uitgevoerd wanneer deze de 1000 m3 niet overschrijden.

Page 21: RUIMTELIJKE ORDENING •Wat is RO? •Historiek •Doelstelling.

ZONEVREEMDE BEDRIJVEN

• Blijven of blijven met een uitdovend karakter

• Herlokaliseren• Planologisch attest:

Aanvraag voor bestaand vergund gebouw om op die plaats een aantal werken uit te voeren.

Procedure:• Aanvraag via gemeente naar RWO (max. 90dagen)• Bij positief: binnen 1 kalenderjaar nieuw RUP

Page 22: RUIMTELIJKE ORDENING •Wat is RO? •Historiek •Doelstelling.

WEEKENDZONES

• Een vergund gebouw met een maximum opp. van 80m2 en 240m3

• Niet voor permanente bewoning

• Opmaken inventaris voor planologische aanpak door provincie

Page 23: RUIMTELIJKE ORDENING •Wat is RO? •Historiek •Doelstelling.

VERJARING BOUWMISDRIJF

• Strafrechtelijke verjaring na 5 jaar behalve in kwetsbaar gebied Ook burgerrechtelijke vervolging mogelijk.

Page 24: RUIMTELIJKE ORDENING •Wat is RO? •Historiek •Doelstelling.