Ruimtelijke ordening: hot issues anno 2016

of 33/33
Ruimtelijke ordening: hot issues anno 2016 AKD mr. Merel Holtkamp en mr. drs. Hugo Doornhof Rho adviseurs voor leefruimte ir. Rob Schram, mr. Ruud Veenhof, mr. Marika Sinke
 • date post

  12-Jan-2017
 • Category

  Business

 • view

  59
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ruimtelijke ordening: hot issues anno 2016

 • Ruimtelijke ordening:hot issues anno 2016

  AKD mr. Merel Holtkamp enmr. drs. Hugo Doornhof

  Rho adviseurs voor leefruimteir. Rob Schram, mr. Ruud Veenhof,mr. Marika Sinke

  http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk2tPoisHQAhWJWhoKHbPKDPIQjRwIBw&url=http://www.dnb-nederland.nl/over-dnb/klantcases/AKD&psig=AFQjCNF9MAQyls3bmDqUbKdRsiQiEJeoXg&ust=1480066307821138

 • Ruimtelijke ordening :hot issues anno 2016

  Hoe ver reikt de kruimelregeling?

  Wat brengt de herziening van de ladder voor duurzame verstedelijking?

  Onderzoeksverplichtingen: genoeg is genoeg?

 • Wat is er nog kruimel aan de kruimellijst?

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Bijbehorend bouwwerk (onderdeel 1)

  B egrip bijbehorend bouwwerk :

  uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw , of

  ander bouwwerk, met een dak

  Begrip hoofdgebouw:

  gebouw , of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen

  op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is

  4

 • Bijbehorend bouwwerk

  in het kort kan hiervan gebruik worden gemaakt indien:

  er sprake is van een uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel een ander bouwwerk met een dak

  een van de gebouwen kwalificeert als hoofdgebouw

  het bijbehorend bouwwerk functioneel aan het hoofdgebouw is verbonden (het gebruik is in planologisch opzicht gerelateerd aan het gebruik van het hoofdgebouw)

  de bouw/uitbreiding van aan- uitbouwen en bijgebouwen op hetzelfde perceel gebeurt, voor uitbreiding van hoofdgebouw niet relevant

  ABRvS 23 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:786 (garageboxen Wijchen)

  ABRvS 2 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2904 (recreatiewoonschip Kampen)

  ABRvS 26 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2821 (cafetaria Hippolytushoef)

  ABRvS 16 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:677 (schuur Den Hoorn)

  ABRvS 25 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1433 (aanbouw Utrecht)

  ABRvS 10 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:328 (Garagebox Huizen)

  ABRvS 10 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2184 (aanbouw met eetkamer/keuken Den Bosch)

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Planologisch strijdig gebruik bestaand bouwwerk (onderdeel 9)

  Niet langer alleen inpandige bouwactiviteiten toegestaan

  Maximum 1.500 m2 vervallen

  Aantal woningen mag toenemen

  Aansluitend terrein mag ook worden ingericht voor nieuw gebruik

  Bouwactiviteiten die leiden tot verandering uiterlijk bouwwerk ook binnen reikwijdte

  6

 • Let op:

  Bevoegdheid van het college

  Activiteit mag niet in strijd zijn met goede ruimtelijke ordening

  Kruimelvergunning onder reikwijdte provinciale verordening?

 • Inventarisatie:

  Maakt u vaak gebruik van de kruimelregeling?

 • Vraag:

  Wie bepaalt of een aanvraag een kruimelgeval is of niet?

  o initiatiefnemero gemeente

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Discussie: oneigenlijke kruimel?

  10

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Discussie: oneigenlijke kruimel?

  11

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Discussie: oneigenlijke kruimel?

  12

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Discussie: oneigenlijke kruimel?

  13

 • Stelling

  Met de kruimelgevallenregeling heeft de gemeenteraad de grip op het ruimtelijk beleid gedeeltelijk verloren

  o zo ja, is dit erg?

 • Ladder voor duurzame verstedelijking

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Toepasselijkheid

  Stedelijke ontwikkeling:

  ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen

  Niet bij alle besluiten

  Meestal behoefte hoe dan ook toetsen! 16

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  Trede 1: actuele regionale behoefte

  Uitzonderingen

  Onderzoek!

  17

 • Trede 2: binnen bestaand stedelijk gebied

 • Relativiteitsvereistewie kunnen bij de rechter een Ladderprobleem aan de orde

  stellen?

 • TEXT LEVELS

  1

  2

  3

  4

  Level vooruit

  Level terug

  Reguliere tekst (20pt)

  5

  6

  7

  8

  9

  Bullets (20pt)

  Bronvermelding (16pt)

  Sub-bullets (18pt)

  Sub-kop donkerblauw (20pt)

  1. Opsomming (20pt)

  Bullets # (18pt)

  Sub-kop lichtblauw (20pt)

  KAPITALEN-KOP (20PT)

  Alleen tekst

  De nieuwe Ladder

  Eerste en tweede trede eenvoudiger en in compactere vorm samengevoegd-> alleen bij bouwen buiten stedelijk gebied uitgebreide motivering

  Derde trede komt te vervallen .

  Geen dubbele Laddertoets bij uitwerkings- en wijzigingsplannen.

  Ladder niet meer van toepassing op provinciale verordeningen

  20

 • Inventarisatie :

  Wat zijn uw ervaringen met de Ladder?

 • Stellingen

  De ladder beperkt creatieve ontwikkelingen omdat de behoefte hiervan niet aangetoond kan worden

  Er moet meer duidelijkheid komen over het begrip nieuwe stedelijke ontwikkeling

 • Stelling

  De wijziging van de Ladder door het Rijk heeft geen zin zolang de Provincies hun verordeningen ten aanzien van de Ladder niet aanpassen

 • De onderzoeksopgaveGenoeg is genoeg?

 • Stellingen

  Onderzoeken worden uitgevoerd in het kader van een goede ruimtelijke ordening

  Onderzoeken worden met name uitgevoerd om de planologische procedure zo snel mogelijk te doorlopen

 • De onderzoeksopgave

  Bij aanvang proces bepaald door:

  Artikel 3:2 Algemene wet bestuursrecht (Awb) Artikel 3.1.6. Besluit ruimtelijke ordening (Bro)Een bestemmingsplan alsmede een ontwerp hiervoor gaan vergezeld van een toelichting, waarin zijn neergelegd:

  a. een verantwoording van de in het plan gemaakte keuze van bestemmingen;b. een beschrijving van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de waterhuishouding;c. de uitkomsten van het in artikel 3.1.1 bedoelde overleg;d. de uitkomsten van het met toepassing van artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht verrichte onderzoek;e. een beschrijving van de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding van het bestemmingsplan zijn betrokken;f. de inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan.

  Sectorale wetgeving (bijv. Wet geluidhinder) Jurisprudentie

  http://wetten.overheid.nl/BWBR0023798/2015-07-01#Hoofdstuk3_Paragraaf3.1_Artikel3.1.1http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&artikel=3:2&g=2016-11-20&z=2016-11-20

 • Echter

  De grenzen zijn niet duidelijk afgebakenddoor open norm goede ruimtelijke ordening

 • Welke strategie?

  Ruim MinimaalHoge startkosten Lage startkosten

  Vertrouwen en overtuiging Wantrouwen en tegenstand

  Houdbaarheid onderzoek Flexibiliteit, actualiteit

  Meer controle over procedure en kosten Onzekerheid over procedure en kosten

 • Stelling

  Onderzoeken bieden schijnzekerheid aan belanghebbenden. Niet de werkelijk wordt onderzocht maar een hypothetische, modelmatige benadering daarvan.

 • Stelling

  Onderzoeken overtuigen ook als wordt voldaan aan de gestelde normen belanghebbenden niet altijd, maar leiden door de

  complexiteit en het vakjargon vaak tot onduidelijkheid.

 • En straks in het omgevingsplan?

 • Stelling

  De Omgevingswet gaat uit van een integrale benadering van ruimtelijke opgaven en een bredere afweging van belangen.De Omgevingswet gaat uit van eenvoudig beter en belooft minder onderzoeksopgaven en snellere procedures.

  Met de Omgevingswet wordt de onderzoeksopgave alleen maar groter.