Ruimtelijke ordening: hot issues anno 2016

of 33 /33
Ruimtelijke ordening: hot issues anno 2016 AKD mr. Merel Holtkamp en mr. drs. Hugo Doornhof Rho adviseurs voor leefruimte ir. Rob Schram, mr. Ruud Veenhof, mr. Marika Sinke

Embed Size (px)

Transcript of Ruimtelijke ordening: hot issues anno 2016

Page 1: Ruimtelijke ordening: hot issues anno 2016

Ruimtelijke ordening:hot issues anno 2016

AKD mr. Merel Holtkamp enmr. drs. Hugo Doornhof

Rho adviseurs voor leefruimteir. Rob Schram, mr. Ruud Veenhof,mr. Marika Sinke

Page 2: Ruimtelijke ordening: hot issues anno 2016

Ruimtelijke ordening :hot issues anno 2016

• Hoe ver reikt de kruimelregeling?

• Wat brengt de herziening van de ladder voor duurzame verstedelijking?

• Onderzoeksverplichtingen: genoeg is genoeg?

Page 3: Ruimtelijke ordening: hot issues anno 2016

Wat is er nog ‘kruimel’ aan de kruimellijst?

Page 4: Ruimtelijke ordening: hot issues anno 2016

TEXT LEVELS

1

2

3

4

Level vooruit

Level terug

Reguliere tekst (20pt)

5

6

7

8

9

§ Bullets (20pt)

Bronvermelding (16pt)

‒ Sub-bullets (18pt)

Sub-kop donkerblauw (20pt)

1. Opsomming (20pt)

§ Bullets # (18pt)

Sub-kop lichtblauw (20pt)

KAPITALEN-KOP (20PT)

Alleen tekst

Bijbehorend bouwwerk (onderdeel 1)

• B egrip ‘bijbehorend bouwwerk ’:

“uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw , of

ander bouwwerk, met een dak”

• Begrip ‘hoofdgebouw’:

“gebouw , of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen

op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is”

4

Page 5: Ruimtelijke ordening: hot issues anno 2016

Bijbehorend bouwwerk

in het kort kan hiervan gebruik worden gemaakt indien:

• er sprake is van een uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel een ander bouwwerk met een dak

• een van de gebouwen kwalificeert als hoofdgebouw

• het bijbehorend bouwwerk functioneel aan het hoofdgebouw is verbonden (het gebruik is in planologisch opzicht gerelateerd aan het gebruik van het hoofdgebouw)

• de bouw/uitbreiding van aan- uitbouwen en bijgebouwen op hetzelfde perceel gebeurt, voor uitbreiding van hoofdgebouw niet relevant

• ABRvS 23 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:786 (garageboxen Wijchen)

• ABRvS 2 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2904 (recreatiewoonschip Kampen)

ABRvS 26 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2821 (cafetaria Hippolytushoef)

• ABRvS 16 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:677 (schuur Den Hoorn)

• ABRvS 25 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1433 (aanbouw Utrecht)

• ABRvS 10 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:328 (Garagebox Huizen)

• ABRvS 10 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2184 (aanbouw met eetkamer/keuken Den Bosch)

Page 6: Ruimtelijke ordening: hot issues anno 2016

TEXT LEVELS

1

2

3

4

Level vooruit

Level terug

Reguliere tekst (20pt)

5

6

7

8

9

§ Bullets (20pt)

Bronvermelding (16pt)

‒ Sub-bullets (18pt)

Sub-kop donkerblauw (20pt)

1. Opsomming (20pt)

§ Bullets # (18pt)

Sub-kop lichtblauw (20pt)

KAPITALEN-KOP (20PT)

Alleen tekst

Planologisch strijdig gebruik bestaand bouwwerk (onderdeel 9)

• Niet langer alleen inpandige bouwactiviteiten toegestaan

• Maximum 1.500 m2 vervallen

• Aantal woningen mag toenemen

• Aansluitend terrein mag ook worden ingericht voor nieuw gebruik

• Bouwactiviteiten die leiden tot verandering uiterlijk bouwwerk ook binnen reikwijdte

6

Page 7: Ruimtelijke ordening: hot issues anno 2016

Let op:

• Bevoegdheid van het college

• Activiteit mag niet in strijd zijn met goede ruimtelijke ordening

• Kruimelvergunning onder reikwijdte provinciale verordening?

Page 8: Ruimtelijke ordening: hot issues anno 2016

Inventarisatie:

• Maakt u vaak gebruik van de kruimelregeling?

Page 9: Ruimtelijke ordening: hot issues anno 2016

Vraag:

• Wie bepaalt of een aanvraag een kruimelgeval is of niet?

o initiatiefnemero gemeente

Page 10: Ruimtelijke ordening: hot issues anno 2016

TEXT LEVELS

1

2

3

4

Level vooruit

Level terug

Reguliere tekst (20pt)

5

6

7

8

9

§ Bullets (20pt)

Bronvermelding (16pt)

‒ Sub-bullets (18pt)

Sub-kop donkerblauw (20pt)

1. Opsomming (20pt)

§ Bullets # (18pt)

Sub-kop lichtblauw (20pt)

KAPITALEN-KOP (20PT)

Alleen tekst

Discussie: oneigenlijke kruimel?

10

Page 11: Ruimtelijke ordening: hot issues anno 2016

TEXT LEVELS

1

2

3

4

Level vooruit

Level terug

Reguliere tekst (20pt)

5

6

7

8

9

§ Bullets (20pt)

Bronvermelding (16pt)

‒ Sub-bullets (18pt)

Sub-kop donkerblauw (20pt)

1. Opsomming (20pt)

§ Bullets # (18pt)

Sub-kop lichtblauw (20pt)

KAPITALEN-KOP (20PT)

Alleen tekst

Discussie: oneigenlijke kruimel?

11

Page 12: Ruimtelijke ordening: hot issues anno 2016

TEXT LEVELS

1

2

3

4

Level vooruit

Level terug

Reguliere tekst (20pt)

5

6

7

8

9

§ Bullets (20pt)

Bronvermelding (16pt)

‒ Sub-bullets (18pt)

Sub-kop donkerblauw (20pt)

1. Opsomming (20pt)

§ Bullets # (18pt)

Sub-kop lichtblauw (20pt)

KAPITALEN-KOP (20PT)

Alleen tekst

Discussie: oneigenlijke kruimel?

12

Page 13: Ruimtelijke ordening: hot issues anno 2016

TEXT LEVELS

1

2

3

4

Level vooruit

Level terug

Reguliere tekst (20pt)

5

6

7

8

9

§ Bullets (20pt)

Bronvermelding (16pt)

‒ Sub-bullets (18pt)

Sub-kop donkerblauw (20pt)

1. Opsomming (20pt)

§ Bullets # (18pt)

Sub-kop lichtblauw (20pt)

KAPITALEN-KOP (20PT)

Alleen tekst

Discussie: oneigenlijke kruimel?

13

Page 14: Ruimtelijke ordening: hot issues anno 2016

Stelling

• Met de kruimelgevallenregeling heeft de gemeenteraad de grip op het ruimtelijk beleid gedeeltelijk verloren

o zo ja, is dit erg?

Page 15: Ruimtelijke ordening: hot issues anno 2016

Ladder voor duurzame verstedelijking

Page 16: Ruimtelijke ordening: hot issues anno 2016

TEXT LEVELS

1

2

3

4

Level vooruit

Level terug

Reguliere tekst (20pt)

5

6

7

8

9

§ Bullets (20pt)

Bronvermelding (16pt)

‒ Sub-bullets (18pt)

Sub-kop donkerblauw (20pt)

1. Opsomming (20pt)

§ Bullets # (18pt)

Sub-kop lichtblauw (20pt)

KAPITALEN-KOP (20PT)

Alleen tekst

Toepasselijkheid

• Stedelijke ontwikkeling:

“ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen”

• Niet bij alle besluiten

• Meestal behoefte hoe dan ook toetsen! 16

Page 17: Ruimtelijke ordening: hot issues anno 2016

TEXT LEVELS

1

2

3

4

Level vooruit

Level terug

Reguliere tekst (20pt)

5

6

7

8

9

§ Bullets (20pt)

Bronvermelding (16pt)

‒ Sub-bullets (18pt)

Sub-kop donkerblauw (20pt)

1. Opsomming (20pt)

§ Bullets # (18pt)

Sub-kop lichtblauw (20pt)

KAPITALEN-KOP (20PT)

Alleen tekst

Trede 1: actuele regionale behoefte

• Uitzonderingen

• Onderzoek!

17

Page 18: Ruimtelijke ordening: hot issues anno 2016

Trede 2: binnen bestaand stedelijk gebied

Page 19: Ruimtelijke ordening: hot issues anno 2016

Relativiteitsvereistewie kunnen bij de rechter een Ladderprobleem aan de orde

stellen?

Page 20: Ruimtelijke ordening: hot issues anno 2016

TEXT LEVELS

1

2

3

4

Level vooruit

Level terug

Reguliere tekst (20pt)

5

6

7

8

9

§ Bullets (20pt)

Bronvermelding (16pt)

‒ Sub-bullets (18pt)

Sub-kop donkerblauw (20pt)

1. Opsomming (20pt)

§ Bullets # (18pt)

Sub-kop lichtblauw (20pt)

KAPITALEN-KOP (20PT)

Alleen tekst

De nieuwe Ladder

• Eerste en tweede trede eenvoudiger en in compactere vorm samengevoegd-> alleen bij bouwen buiten stedelijk gebied uitgebreide motivering

• Derde trede komt te vervallen .

• Geen dubbele Laddertoets bij uitwerkings- en wijzigingsplannen.

• Ladder niet meer van toepassing op provinciale verordeningen

20

Page 21: Ruimtelijke ordening: hot issues anno 2016

Inventarisatie :

•Wat zijn uw ervaringen met de Ladder?

Page 22: Ruimtelijke ordening: hot issues anno 2016

Stellingen

• De ladder beperkt creatieve ontwikkelingen omdat de behoefte hiervan niet aangetoond kan worden

• Er moet meer duidelijkheid komen over het begrip ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’

Page 23: Ruimtelijke ordening: hot issues anno 2016

Stelling

• De wijziging van de Ladder door het Rijk heeft geen zin zolang de Provincies hun verordeningen ten aanzien van de Ladder niet aanpassen

Page 24: Ruimtelijke ordening: hot issues anno 2016

De onderzoeksopgaveGenoeg is genoeg?

Page 25: Ruimtelijke ordening: hot issues anno 2016
Page 26: Ruimtelijke ordening: hot issues anno 2016

Stellingen

• Onderzoeken worden uitgevoerd in het kader van een goede ruimtelijke ordening

• Onderzoeken worden met name uitgevoerd om de planologische procedure zo snel mogelijk te doorlopen

Page 27: Ruimtelijke ordening: hot issues anno 2016

De onderzoeksopgave

Bij aanvang proces bepaald door:

• Artikel 3:2 Algemene wet bestuursrecht (Awb)• Artikel 3.1.6. Besluit ruimtelijke ordening (Bro)Een bestemmingsplan alsmede een ontwerp hiervoor gaan vergezeld van een toelichting, waarin zijn neergelegd:

a. een verantwoording van de in het plan gemaakte keuze van bestemmingen;b. een beschrijving van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de waterhuishouding;c. de uitkomsten van het in artikel 3.1.1 bedoelde overleg;d. de uitkomsten van het met toepassing van artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht verrichte onderzoek;e. een beschrijving van de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding van het bestemmingsplan zijn betrokken;f. de inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan.

• Sectorale wetgeving (bijv. Wet geluidhinder)• Jurisprudentie

Page 28: Ruimtelijke ordening: hot issues anno 2016

Echter…

De grenzen zijn niet duidelijk afgebakenddoor open norm ‘goede ruimtelijke ordening’

Page 29: Ruimtelijke ordening: hot issues anno 2016

Welke strategie?

Ruim MinimaalHoge startkosten Lage startkosten

Vertrouwen en overtuiging Wantrouwen en tegenstand

Houdbaarheid onderzoek Flexibiliteit, actualiteit

Meer controle over procedure en kosten Onzekerheid over procedure en kosten

Page 30: Ruimtelijke ordening: hot issues anno 2016

Stelling

• Onderzoeken bieden schijnzekerheid aan belanghebbenden. Niet de werkelijk wordt onderzocht maar een hypothetische, modelmatige benadering daarvan.

Page 31: Ruimtelijke ordening: hot issues anno 2016

Stelling

• Onderzoeken overtuigen – ook als wordt voldaan aan de gestelde normen – belanghebbenden niet altijd, maar leiden door de

complexiteit en het vakjargon vaak tot onduidelijkheid.

Page 32: Ruimtelijke ordening: hot issues anno 2016

En straks in het omgevingsplan?

Page 33: Ruimtelijke ordening: hot issues anno 2016

Stelling

De Omgevingswet gaat uit van een integrale benadering van ruimtelijke opgaven en een bredere afweging van belangen.De Omgevingswet gaat uit van ‘eenvoudig beter’ en belooft minder onderzoeksopgaven en snellere procedures.

•Met de Omgevingswet wordt de onderzoeksopgave alleen maar groter.