Ruimtelijke onderbouwing - Heerlenftp.rp.heerlen.nl/plannen/NL.IMRO.0917.OV010400W000002...Omdat de...

of 42 /42
Ruimtelijke onderbouwing Wingerdweg 1 Gemeente Heerlen

Embed Size (px)

Transcript of Ruimtelijke onderbouwing - Heerlenftp.rp.heerlen.nl/plannen/NL.IMRO.0917.OV010400W000002...Omdat de...

 • Ruimtelijke onderbouwing

  Wingerdweg 1 Gemeente Heerlen

 • Ruimtelijke onderbouwing Wingerdweg 1 Gemeente Heerlen

  IMRO-code: NL.IMRO.0917.OV010400W000002-0401

  Dossiernummer: M21036.01

  Rapportnummer: 13-02045-V-M-PO

  Opdrachtgever: dhr. P.A.M. Schneider

  Opsteller: mr. P.H.J Soogelee

  Status: vastgesteld

  Datum: 24 juli 2014

  Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV Kerkstraat 4 Kerkstraat 2 6367 JE Voerendaal 6095 BE Baexem T (045) 575 32 55 T (0475) 459 260 F (045) 575 15 09 F (0475) 459 282 Lindestraat 48 5721 XP Asten T (0493) 690 944 [email protected] www.aelmans.com

  KvK 14091320 BTW 8170.53.189.B.01 Bankrekening 11.52.94.244

  BIC RABONL2U IBAN NL06 RABO 0115 2942 44

  Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV van toepassing die u vindt op www.aelmans.com

 • Inhoud

  1 Inleiding .............................................................................................................. 5

  1.1 Aanleiding .............................................................................................................................. 5

  1.2 Situering plangebied .............................................................................................................. 6

  1.3 Juridische status .................................................................................................................... 7

  1.4 Planvorm ............................................................................................................................... 7

  1.5 Leeswijzer .............................................................................................................................. 8

  2 Planologisch beleidskader ................................................................................... 9

  2.1 Rijksbeleid.............................................................................................................................. 9

  2.2 Provinciaal beleid .................................................................................................................. 9

  2.2.1 Provinciaal Omgevingsplan Limburg .................................................................................................. 9

  2.2.2 Perspectieven .................................................................................................................................. 10

  2.2.3 Provinciale waarden ........................................................................................................................ 10

  2.2.4 Limburgs Kwaliteitsmenu ................................................................................................................ 10

  2.2.5 Conclusie provinciaal beleid ............................................................................................................ 11

  2.3 Gemeentelijk beleid ............................................................................................................ 11

  2.3.1 Strategisch masterplan Hoensbroek tot 2025 ................................................................................. 11

  2.3.2 Parkeernota 2010 ............................................................................................................................ 11

  2.3.3 Groenbeleidsplan ............................................................................................................................ 11

  3 Gebiedsbeschrijving .......................................................................................... 13

  3.1 Ruimtelijke structuur ........................................................................................................... 13

  3.2 Ontsluiting ........................................................................................................................... 13

  4 Planbeschrijving ................................................................................................ 15

  5 Omgevingsaspecten .......................................................................................... 17

  5.1 Akoestiek ............................................................................................................................. 17

  5.2 Water ................................................................................................................................... 17

  5.2.1 Europees en Rijksbeleid ................................................................................................................... 17

  5.2.2 Regionaal en gemeentelijk beleid .................................................................................................... 19

  5.2.3 Vierde Nota waterhuishouding........................................................................................................ 20

  5.2.4 Provinciaal beleid ............................................................................................................................ 20

  5.2.5 Watertoets Roer en Overmaas ........................................................................................................ 20

 • 5.3 Bodem ................................................................................................................................. 21

  5.3.1 Beleidskader .................................................................................................................................... 21

  5.3.2 Plangebied ....................................................................................................................................... 22

  5.4 Natuurwaarden ................................................................................................................... 22

  5.4.1 POL-herziening op onderdelen EHS ................................................................................................. 22

  5.4.2 Flora en fauna .................................................................................................................................. 22

  5.5 Luchtkwaliteit ...................................................................................................................... 24

  5.6 Externe veiligheid ................................................................................................................ 25

  5.7 Technische infrastructuur.................................................................................................... 28

  5.7.1 Kabels en leidingen .......................................................................................................................... 28

  5.7.2 Verkeer ............................................................................................................................................ 28

  5.7.3 Parkeren .......................................................................................................................................... 28

  5.8 Bedrijfshinder ...................................................................................................................... 28

  5.9 Archeologie .......................................................................................................................... 30

  5.9.1 Gemeentelijk beleid ......................................................................................................................... 30

  5.9.2 Plangebied ....................................................................................................................................... 31

  5.10 Cultuurhistorie ..................................................................................................................... 31

  5.10.1 Rijksbeschermde en gemeentelijke stadsgezichten ........................................................................ 31

  5.10.2 Monumenten ................................................................................................................................... 32

  5.10.3 Conclusie ......................................................................................................................................... 32

  6 Handhaving uitvoerbaarheid ............................................................................. 33

  6.1 Handhavingsbeleid .............................................................................................................. 33

  6.2 Economische uitvoerbaarheid ............................................................................................. 33

  6.2.1 Grondexploitatie .............................................................................................................................. 33

  7 Procedure en overleg ........................................................................................ 35

  7.1 Procedurestappen ............................................................................................................... 35

  7.2 Inspraak en overleg ............................................................................................................. 35

  7.3 Zienswijzen .......................................................................................................................... 35

  8 Bijlagen ............................................................................................................. 37

 • Ruimtelijke onderbouwing Wingerdweg 1 gemeente Heerlen 5

  Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

  1 Inleiding

  1.1 Aanleiding

  Op de locatie Wingerdweg 1 te Hoensbroek, gemeente Heerlen, is een gebouw gerealiseerd

  zonder de daarvoor noodzakelijke planologische procedure. Dit betreft een reeds vele decennia

  aanwezige friture, momenteel bekend als ‘Friture ’t Smulkeetje’. De friture is oorspronkelijk

  begonnen als verkoopwagen, maar naar verloop van jaren verworden tot een gebouw. De

  gemeente Heerlen wenst medewerking te verlenen aan het alsnog planologisch regelen van het

  gebouw. Hiervoor moet een omgevingsvergunningprocedure worden doorlopen.

  Uitsnede topografische

  kaart met aanduiding

  projectlocatie

  Aan de locatie van de friture is in het vigerende bestemmingsplan ‘Hoensbroek West’ de

  bestemming ‘Verblijfsdoeleinden Vb’ toegekend. Op basis van deze bestemming is het

  realiseren van gebouwen niet toegestaan.

  Aangezien de friture niet voldoet aan de eisen uit het vigerende bestemmingsplan, dient de

  omgevingsvergunning zowel te zien op de activiteit ‘bouwen’ als op de activiteit ‘’afwijken van

  het bestemmingsplan’.

  Als onderdeel van de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan dient

  een ruimtelijke onderbouwing te worden opgesteld.

  Voorliggend document voorziet in deze ruimtelijke onderbouwing.

 • 6 Ruimtelijke onderbouwing Wingerdweg 1 Hoensbroek

  Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

  1.2 Situering plangebied

  De projectlocatie is gelegen aan de Wingerdweg 1 te Hoensbroek en ligt op het kadastrale

  perceel gemeente Hoensbroek, sectie A nummer 5626.

  Luchtfoto met

  aanduiding

  projectlocatie

  De bestaande situatie wordt weergegeven aan de hand van navolgende foto’s.

  Foto’s projectlocatie

 • Ruimtelijke onderbouwing Wingerdweg 1 gemeente Heerlen 7

  Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

  1.3 Juridische status

  Momenteel is het bestemmingsplan ‘Hoensbroek-West’ van kracht ter plekke van de

  projectlocatie.

  Dit bestemmingsplan is op 12 april 2004 vastgesteld door de raad van de gemeente Heerlen en

  goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 7 december 2004.

  Uitsnede

  bestemmingsplankaart

  met aanduiding

  projectlocatie

  De projectlocatie is gelegen binnen de bestemming ‘Verblijfsdoeleinden Vb’. Gronden met deze

  bestemming zijn bestemd voor wegen zonder doorgaande functie ter ontsluiting van

  aanliggende of nabij gelegen gronden. Het realiseren van gebouwen is op basis van de

  vigerende bestemming niet toegestaan.

  De gemeente Heerlen heeft echter aan de initiatiefnemer kenbaar gemaakt medewerking te

  willen verlenen aan het planologisch-juridisch regelen van het gebouw door toepassing van de

  procedure voor het afwijken van het bestemmingsplan ex artikel 2.1, eerste lid, onder c van de

  Wabo.

  1.4 Planvorm

  Als onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning dient een ‘goede ruimtelijke

  onderbouwing’ te worden opgesteld, waarin de beleidsmatige en ruimtelijk-

  stedenbouwkundige afweging ten behoeve van de realisering van het plan dienen te zijn

  verwoord. Het voorliggende plan voorziet in deze vereisten. De procedure voor het aanvragen

  van een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan is geregeld in artikel

  2.1, eerste lid onder c en artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo.

 • 8 Ruimtelijke onderbouwing Wingerdweg 1 Hoensbroek

  Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

  1.5 Leeswijzer

  Hoofdstuk 2 bevat een opsomming van de planologische beleidskaders bestaande uit

  rijksbeleid, provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid. In hoofdstuk 3 is het plangebied

  beschreven. In Hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de gewenste ontwikkeling van het plangebied.

  Hoofdstuk 5 gaat in op de verschillende omgevingsaspecten. Hoofdstuk 6 beschrijft de aspecten

  handhaving en economische uitvoerbaarheid en hoofdstuk 7 geeft een beeld van de doorlopen

  omgevingsvergunningprocedure en het gevoerde overleg.

 • Ruimtelijke onderbouwing Wingerdweg 1 gemeente Heerlen 9

  Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

  2 Planologisch beleidskader

  2.1 Rijksbeleid

  Het voorliggende plan is, voor zover mogelijk, getoetst aan de Structuurvisie Infrastructuur en

  Ruimte. In deze structuurvisie is de toekomstvisie van het kabinet met betrekking tot onder

  andere de ruimtelijke ordening uiteen gezet.

  De structuurvisie beschrijft de principes voor de ruimtelijke inrichting in Nederland. Hierbij dient

  rekening gehouden te worden met de beoogde ambities tot en met 2040. In de structuurvisie

  worden de hoofdlijnen van het beleid aangegeven, waarbij de nationale ruimtelijke

  hoofdstructuur van Nederland een grote rol speelt.

  In deze structuurvisie wordt benadrukt dat het van het grootste belang is dat de

  concurrentiepositie van Nederland verbetert. Hiertoe is het van belang dat ruimtelijke

  ontwikkelingen mogelijk zijn. Het Rijk heeft drie hoofddoelen geformuleerd, te weten:

  1. Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland;

  2. Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid;

  3. Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en

  cultuurhistorische waarden behouden zijn.

  Om de regeldruk te verlagen heeft het kabinet besloten dat de ruimtelijke afwegingen zo dicht

  mogelijk bij de burger plaats moet vinden. Daarom zal er op basis van de Structuurvisie

  Infrastructuur en Ruimte naar gestreefd worden om zoveel mogelijk verantwoordelijkheden bij

  de gemeenten en provincies onder te brengen. Het Rijk zal zeer terughoudend, en met name

  achteraf, bij het toezicht betrokken zijn.

  Gelet op het vorenstaande levert het planologisch regelen van een friture geen strijd op met het

  Rijksbeleid.

  2.2 Provinciaal beleid

  2.2.1 Provinciaal Omgevingsplan Limburg

  Op 29 juni 2001 is door Provinciale Staten van Limburg het Provinciaal Omgevingsplan Limburg

  (POL) vastgesteld. Dit POL is een integraal plan voor het omgevingsbeleid voor het grondgebied

  van de Provincie Limburg. Dit houdt in dat het POL zowel een streekplan, een milieubeleidsplan,

  een waterhuishoudingsplan, een verkeers- en vervoersplan alsook een grondstoffenplan is. Op

  22 december 2006 is een integrale herziening van het POL in werking getreden. Het POL2006 is

  in 2008, 2009 en 2010 op onderdelen geactualiseerd.

  Voorliggende planontwikkeling dient te worden getoetst aan het provinciale beleid zoals dit is

  opgenomen in het geactualiseerde POL2006.

 • 10 Ruimtelijke onderbouwing Wingerdweg 1 Hoensbroek

  Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

  2.2.2 Perspectieven

  Afhankelijk van de aanwezige kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden is het grondgebied

  van de provincie Limburg opgedeeld in verschillende perspectieven.

  Uitsnede POL-perspectievenkaart

  met aanduiding projectlocatie

  Het onderhavige plangebied is gelegen in het perspectief P9 Stedelijke bebouwing.

  De ‘Stedelijke bebouwing’ (P9) omvat de aanwezige of als zodanig reeds bestemde woon- en

  winkel- en voorzieningengebieden, bedrijventerreinen en bijbehorende wegen. Er is hier in veel

  gevallen nog de nodige ontwikkelingsruimte. De verstedelijkingsopgave wordt voor zover

  mogelijk hier ingevuld, met in achtneming van de randvoorwaarden vanuit het watersysteem

  (via de watertoets). Ook dient er aandacht te zijn voor de stedelijke wateropgaven ten aanzien

  van wateroverlast, afkoppeling, riolering, en ecologisch water. Waar nodig wordt hier door

  herstructurering de vitaliteit van buurten en wijken en de kwaliteit van werklocaties geborgd

  dan wel verbeterd.

  2.2.3 Provinciale waarden

  Naast de indeling in perspectieven is tevens sprake van diverse provinciale waarden binnen de

  provincie Limburg. Uit bestudering van de POL-kaarten kristallen, groene en blauwe waarden

  volgt dat de projectlocatie niet binnen dergelijke waarden is gelegen. Het specifieke beleid ten

  aanzien van deze waarden is dan ook niet van toepassing op voorliggend project.

  2.2.4 Limburgs Kwaliteitsmenu

  Voor (ruimtelijke) ontwikkelingen buiten de zogenaamde ‘rode contouren’ is het Limburgs

  Kwaliteitsmenu van kracht. In dit Kwaliteitsmenu geeft de provincie de Limburgse gemeenten

  een handreiking op welke wijze deze om moeten gaan met ontwikkelingen in het buitengebied.

  De locatie Wingerd 1 ligt binnen de grens stedelijke bebouwing. Het Limburgs Kwaliteitsmenu is

  dan ook niet van toepassing.

 • Ruimtelijke onderbouwing Wingerdweg 1 gemeente Heerlen 11

  Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

  2.2.5 Conclusie provinciaal beleid Gelet op het vorenstaande, vormt het provinciaal beleid geen belemmering voor het project.

  2.3 Gemeentelijk beleid

  2.3.1 Strategisch masterplan Hoensbroek tot 2025

  Het Strategisch masterplan Hoensbroek omvat de hoofdlijnen voor beleid voor de periode tot

  2025.

  Hoensbroek is in een periode van 100 jaar uitgegroeid van een klein dorp tot het huidige,

  levendige stadsdeel. Elke ontwikkeling is afgestemd op de wensen en inzichten van dat

  moment. Het beleid is er steeds op gericht geweest om datgene te doen, waaraan de mensen

  behoefte hebben.

  Het gemeentebestuur stelt ook nu en in de toekomst de mens centraal. Dit vormt dan ook de

  rode draad door het masterplan. Het streven is gericht op het zich laten thuis voelen van de

  mensen in Hoensbroek en een “infrastructuur” die uitnodigt tot ontmoeting en participatie.

  Hiermee wordt bewerkstelligd, dat geheel Hoensbroek, de verschillende woonwijken en

  bedrijventerreinen een vitaal woon-, leef- en werkmilieu (blijven) vormen.

  Met betrekking tot detailhandel en horeca is in het Masterplan aangegeven dat deze zoveel

  mogelijk worden geconcentreerd in het centrum van Hoensbroek langs respectievelijk de Markt,

  de Hoofdstraat, het Gebrookerplein en de Kouvenderstraat tot aan het Postplein. Een

  geleidelijke verplaatsing van nu perifeer gelegen detailhandel naar dit gebied is daarvoor

  vereist. Op buurtniveau kunnen wel enkele kleine winkels in de dagelijkse artikelen sfeer

  gehandhaafd blijven, waarbij concentratie rondom de brede maatschappelijke voorziening

  (BMV) in de desbetreffende woonbuurt wordt nagestreefd.

  Omdat de friture als horeca-locatie op buurtniveau in een behoefte voorziet, wordt voldaan aan

  het beleid zoals verwoord in het Strategisch masterplan Hoensbroek.

  2.3.2 Parkeernota 2010

  Onderhavig plan dient te voldoen aan de Parkeernota 2010 van de gemeente Heerlen. In

  paragraaf 5.7.3 wordt hier nader op ingegaan.

  2.3.3 Groenbeleidsplan

  Het gemeentelijk Groenbeleidsplan is op 14 mei 2013 vastgesteld en vormt sindsdien het

  gemeentelijk groenbeleid. In dit plan is het vorige groenstructuurplan geïntegreerd.

  Het Groenbeleidsplan geeft een middellange termijnvisie (2010-2025) op de gewenste

  ontwikkeling van het (semi-)openbare groen van de gemeente Heerlen. Behalve een visie op

  de gemeentelijke groenstructuur bevat het Groenbeleidsplan ook een kader voor het

  groenbeheer en is er tevens een uitvoeringsprogramma aan gekoppeld. Het Groenbeleidsplan

  heeft als hoofddoelstelling een integrale, samenhangende en tevens duurzame

  groenstructuur te realiseren, die recht doet aan de identiteit en eigenheid van Heerlen als

 • 12 Ruimtelijke onderbouwing Wingerdweg 1 Hoensbroek

  Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

  onderdeel van Parkstad Limburg en voldoende robuust van karakter is waar het gaat om

  behoud en verbetering van leefbaarheid en groene kwaliteit.

  In de visie op de groenstructuur van de gemeente Heerlen is uitgegaan van de volgende

  integraal samenhangende componenten:

  - Het landschappelijke kader van Heerlen;

  - De hoofdgroenstructuur van Heerlen;

  - Steenbergen als symbool voor een grenzeloze regio;

  - Schakels tussen Heerlen en het omliggende Euregionale landschap;

  - De hoofdinfrastructuur als uithangbord voor 'park' en 'stad';

  - De historische structuur als (groene) parels in het stedelijke weefsel;

  - Stadsombouw Heerlen: robuust groen met nieuwe functies.

  De hoofdgroenstructuur van Heerlen kadert de ligging van de verschillende stadsdelen in. Om

  een goede aansluiting te vormen op de gemeentelijke hoofdgroenstructuur is per stadsdeel

  de gewenste ontwikkeling van de hoofdgroenstructuur verder uitgewerkt.

  Vervolgens is nog verder ingezoomd en is de gewenste groenstructuur in de buurten en

  buurtschappen beschreven. Hierbij is onderscheid gemaakt in verschillende buurttypen. De

  visies voor de verschillende buurttypen zijn vertaald in een gereedschapskist voor de

  groenstructuur per buurttype, waarin de karakteristieken en functies van de hoofd- en

  subgroenstructuur van een buurttype zijn vastgelegd. Onderscheid wordt gemaakt in

  structuurgroen en snippergroen, waarbij het uitgangspunt geldt dat snippergroen kan worden

  afgestoten zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van de openbare ruimte.

  Ten aanzien van het stadsdeel Hoensbroek is in het Groenbeleidsplan opgenomen dat het

  wenselijk is een nette beëindiging te creëren van de toegangslaan en de laanbeplantingen van

  de Klinkertstraat en de Juliana Bernhardlaan. Daartoe dient het Gouverneur Baron van

  Hövellpleinintegraal heringericht te worden.

  Het planologisch regelen van de reeds aanwezige friture vormt geen belemmering voor deze

  beoogde ontwikkeling.

 • Ruimtelijke onderbouwing Wingerdweg 1 gemeente Heerlen 13

  Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

  3 Gebiedsbeschrijving

  3.1 Ruimtelijke structuur

  De Wingerdweg is gelegen in de wijk Maria Gewanden –Terschuren. De omgeving van de

  projectlocatie bestaat aan de noordzijde uit een typische woonbuurt. Dit betreft een voormalige

  mijnwerkerskolonie, gerealiseerd omstreeks 1925. De oost- en zuidzijde bestaat uit woningen

  en bijbehorende tuinen aan het Gouverneur Baron van Hövellplein. Westelijk van de

  projectlocatie ligt een groenstrook met parkeerplaatsen, parallel aan de Wingerdweg.

  Luchtfoto omgeving

  projectlocatie

  3.2 Ontsluiting

  De projectlocatie is bereikbaar via de Wingerdweg en het Gouverneur van Hövellplein. Vanwege

  de aanwezigheid van een aantal belangrijke gebiedsontsluitingswegen, te weten de Juliana

  Bernhardlaan, de Zandbergsweg en de Schuureikenweg, is de bereikbaarheid van de friture

  goed te noemen.

 • 14 Ruimtelijke onderbouwing Wingerdweg 1 Hoensbroek

  Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

 • Ruimtelijke onderbouwing Wingerdweg 1 gemeente Heerlen 15

  Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

  4 Planbeschrijving

  Op de projectlocatie is in het verleden een friture gerealiseerd. Deze friture bestaat uit een op

  de grond staand houten gebouw, waarvan de wanden met kunststof steenstrip zijn bekleed. Het

  gebouw heeft een oppervlakte van 43 vierkante meter en een totale hoogte van 2,72 meter. Bij

  het gebouw is tevens een buitenruimte aanwezig, waar de containers worden geplaats. Deze

  buitenruimte met een oppervlakte van circa 10 m² is omheind met houten schermen, waardoor

  de containers aan het zicht zijn onttrokken.

  Het gebouw is omgevingsvergunningplichtig. Aangezien in het verleden geen

  omgevingsvergunning is verleend, wordt dit met een omgevingsvergunning voor het afwijken

  van het bestemmingsplan alsnog geregeld.

  De bestaande toestand van het gebouw wordt aan de hand van navolgende uitsnede van de

  bouwtekening inzichtelijk gemaakt.

  Voorliggende ruimtelijke onderbouwing heeft geen betrekking op een nieuwe ontwikkeling,

  maar op het planologisch regelen van de reeds aanwezige friture. Dat het gebouw reeds lange

  tijd aanwezig is in het straatbeeld van de Wingerdweg, betekent echter niet dat geen ruimtelijke

  effecten optreden.

  De locatie van de friture is ontstaan uit de standplaats van een mobiele friture. Deze mobiele

  friture stond aan het Gouv. Baron van Hövellplein, in een tijd dat ter plekke van de woning met

  huisnummer 19a nog garageboxen lagen. Deze garageboxen zijn later verbouwd tot woning.

  Het aanvankelijke pleintje is door de woningen en de verdere inrichting van de openbare ruimte

 • 16 Ruimtelijke onderbouwing Wingerdweg 1 Hoensbroek

  Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

  steeds minder zichtbaar geworden in het straatbeeld. De friture is haaks gepositioneerd op de

  voorgevellijn van de woningen aan het Gouv. Baron van Hövellplein en herinnert aan het

  aanvankelijke plein. De hierdoor ontstane speelse afwijking van de voorgevellijn wordt

  ruimtelijk aanvaardbaar geacht.

  Aan de achterzijde van de friture begint een brede groenstrook, welke de wingerdweg scheidt

  van het naastgelegen volkstuinencomplex. De friture ligt niet in de groenstrook, maar net

  ervoor. Ook als de friture wordt weggedacht, kan de groenstrook niet doorlopen, omdat de

  woning aan het Gouv. Baron van Hövellplein met huisnummer 19A ter plekke wordt ontsloten.

  Het belang van de groenstrook is ter plekke van de friture dan ook dusdanig klein, dat de

  ruimtelijke effecten van de aanwezigheid van de friture acceptabel worden geacht.

  Het exploiteren van een horecafunctie zoals onderhavige friture gaat ook gepaard met

  ruimtelijke effecten. Deze treden op als gevolg van het gebruik van het terras en het parkeren

  van voertuigen.

  De huidige exploitant van de friture houdt toezicht op eventuele overlast voor belendende

  percelen, waardoor de gemeente Heerlen geen meldingen van overlast meer krijgt.

  De ruimtelijke effecten van de aanwezigheid en exploitatie van de friture aan de Wingerdweg 1

  worden dan ook aanvaardbaar geacht.

 • Ruimtelijke onderbouwing Wingerdweg 1 gemeente Heerlen 17

  Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

  5 Omgevingsaspecten

  In dit hoofdstuk worden de diverse relevante omgevingsaspecten aangehaald en wordt

  aangegeven hoe hiermee is omgegaan.

  5.1 Akoestiek

  Met betrekking tot het aspect geluid kan sprake zijn van geluidbelasting als gevolg van

  wegverkeerslawaai, industrielawaai en spoorweglawaai.

  In onderhavig geval is sprake van geluidbelasting als gevolg van wegverkeerslawaai. Een

  horecagelegenheid zoals friture ’t smulkeetje is echter geen geluidgevoelig object in de zin van

  de wet geluidhinder. Het uitvoeren van een akoestisch onderzoek is dan ook niet noodzakelijk.

  Wel kan geluidhinder optreden voor omliggende woningen als gevolg van bijvoorbeeld

  parkerende bezoekers. Gelet op de beperkte omvang van de friture kunnen nooit veel

  bezoekers tegelijk bestellen. Van echte pieken in bezoekersaantallen met geluidoverlast tot

  gevolg is dan ook geen sprake.

  De friture valt onder de regels van het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit bevat

  algemene milieuregels voor bedrijven. De bedrijfsvoering dient te voldoen aan de

  geluidsgrenswaarden zoals die gelden op grond van het activiteitenbesluit.

  Gelet op vorenstaande vormt het aspect geluid geen belemmeringen voor de beoogde

  ontwikkeling.

  5.2 Water

  5.2.1 Europees en Rijksbeleid

  Kaderrichtlijn Water

  De KRW heeft als doel om de kwaliteit van de Europese wateren te verbeteren (“goede

  toestand”) en die kwaliteit goed te houden. Het belangrijkste middel om dit doel te bereiken is

  het stroomgebiedbeheersplan (SGBP). In een dergelijk plan worden de waterkwaliteitsdoelen en

  de daarvoor benodigde maatregelen beschreven om deze goede toestand te bereiken.

  Nederland maakt deel uit van vier internationale stroomgebieden, waarbij de gemeente

  Heerlen in het stroomgebied van de Maas is gelegen.

  Het stroomgebiedbeheersplan Maas is op 27 november 2009 vastgesteld en heeft een looptijd

  tot eind 2015. Een belangrijk onderdeel van het SGBP is een maatregelenprogramma. Het

  maatregelenprogramma bestaat enerzijds uit maatregelen die worden genomen in het kader

  van reeds bestaande nationale en/of Europese wetgeving (bijv. Europese Nitraatrichtlijn) en

 • 18 Ruimtelijke onderbouwing Wingerdweg 1 Hoensbroek

  Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

  anderzijds een groot aantal regionale en locatiegebonden maatregelen.

  Waterwet

  De Waterwet (december 2009) stelt integraal waterbeheer op basis van de

  ‘watersysteembenadering’ centraal. Deze benadering gaat uit van het geheel van relaties

  binnen watersystemen. Denk hierbij aan de relaties tussen waterkwaliteit, -kwantiteit,

  oppervlakte- en grondwater, maar ook aan de samenhang tussen water, grondgebruik en

  watergebruikers. Hiernaast kenmerkt integraal waterbeheer zich ook door de samenhang met

  de omgeving. Dit komt tot uitdrukking in relaties met beleidsterreinen als natuur, milieu en

  ruimtelijke ordening.

  Met de Waterwet is de gemeente beter uitgerust om onder andere wateroverlast tegen te

  gaan.

  Wet Ruimtelijke Ordening en de Watertoets

  De watertoets is per 1 november 2003 wettelijk verplicht (en vastgelegd in het Besluit

  ruimtelijke ordening). De watertoets betekent dat ruimtelijke plannen die vanaf deze datum ter

  inzage worden gelegd, voorzien moeten zijn van een waterparagraaf. Ruimtelijke plannen van

  de initiatiefnemer worden overlegd met de waterbeheerder.

  In de waterparagraaf geeft de initiatiefnemer aan welke afwegingen in het plan ten aanzien van

  water zijn gemaakt. Het is een toelichting op het doorlopen proces en maakt de besluitvorming

  ten aanzien van water transparant. In geval van locatiekeuzes en bij herinrichting van bestaand

  bebouwd gebied geeft de initiatiefnemer expliciet aan welke rol de kosten en risico's van

  verdroging, verzilting, overstroming en overlast hebben gespeeld bij de besluitvorming. De

  waterparagraaf grijpt zichtbaar terug op de afsprakennotitie en het wateradvies van de

  waterbeheerder. De waterparagraaf van dit bestemmingsplan is uitgewerkt in paragraaf XX

  Nationaal waterplan 2009-2015

  Onderdeel van de bovengenoemde Waterwet is het zesjaarlijkse Nationaal Waterplan. Dit plan

  is de opvolger van de 4e Nota Waterhuishouding (1998) en heeft de status van structuurvisie

  binnen de Wet ruimtelijke ordening. Tevens maken de (vier) stroomgebiedsbeheersplannen

  (SGBP’s) onderdeel uit van het Nationaal Waterplan. Op deze wijze ontstaat er een heldere

  koppeling tussen Europees beleid (KRW) en rijksbeleid.

  Duurzaam waterbeheer is het devies van het Nationaal Waterplan. Gemeenten hebben hierin

  specifieke taken op het gebied van omgaan met afvalwater, hemelwater en grondwater.

  Daarnaast kunnen gemeenten faciliterend optreden bij het nemen van bepaalde ruimtelijke

  maatregelen. Gemeenten en waterschappen informeren de provincies over voortgang van het

  uitvoeringsbeleid en knelpunten bij de uitvoering. Het Beleidsplan Stedelijk Watermanagement

  van de gemeente Heerlen speelt daar een belangrijke rol in (zie par. XX)

  Waterbeleid 21e eeuw: anders omgaan met water

  Door de opgetreden wateroverlast heeft de regering de commissie Waterbeheer 21e eeuw in

  het leven geroepen. De commissie geeft advies over de problemen en hoe die in de toekomst te

  voorkómen zijn. Op 31 augustus 2000 bracht de commissie het advies Waterbeleid voor de 21e

  eeuw “Geef water de ruimte en de aandacht die het verdient” uit. De commissie concludeerde

  dat de manier waarop wij nu met water omgaan niet voldoende is voor de verwachte

 • Ruimtelijke onderbouwing Wingerdweg 1 gemeente Heerlen 19

  Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

  klimaatsveranderingen. De bevindingen van de commissie zijn verwoord in de hedendaagse

  wetgeving en beleidsnota’s. In grote lijnen ligt de nadruk op de kwantiteitstrits vasthouden-

  bergen-afvoeren en de kwaliteitstrits schoonhouden-scheiden-schoonmaken.

  Nationaal Bestuursakkoord Water

  Met het NBW-Actueel (2008) onderstrepen het Rijk, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van

  Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de gezamenlijke opgave om het

  watersysteem op zo kort mogelijke termijn en tegen de laagste maatschappelijke kosten op

  orde te brengen en te houden. Samenwerken is de rode draad van het geactualiseerde

  Nationaal Bestuursakkoord.

  Het NBW is een uitwerking van het waterbeleid 21e eeuw (WB21) en de KRW. De belangrijkste

  doelen en taken zijn:

  - het teveel (overlast) of tekort (onderlast) aan water aanpakken;

  - verbetering van de waterkwaliteit.

  5.2.2 Regionaal en gemeentelijk beleid

  Provinciaal Waterplan Limburg 2010-2015

  Het waterbeleid in het Provinciaal Waterplan 2010-2015 omvat de strategische hoofdlijnen voor

  het provinciale waterhuishoudkundig beleid. De operationele uitwerking vindt plaats via POL-

  aanvullingen en beleidsregels. Samen met deze uitwerkingen vormt het waterbeleid in het

  Provinciaal Waterplan 2010-2015 het nieuwe provinciale waterhuishoudingsplan.

  Waterbeheersplan Waterschap Roer en Overmaas 2010-2015

  Het Waterbeheersplan Waterschap Roer en Overmaas 2010–2015 is het centrale beleidsplan

  van het waterschap. Het bevat de beleidsvoornemens voor de periode 2010–2015. Daarnaast

  wordt een globale doorkijk geboden naar de verdere toekomst.

  Het watersysteem moet op de toekomst worden voorbereid. In het Nationaal Bestuursakkoord

  Water is afgesproken dat het watersysteem in 2015 op orde moet zijn. Daarvoor moet het

  waterschap nog aanzienlijke inspanningen leveren. Voor een belangrijk deel gebeurt dit in de

  planperiode van dit beheersplan. Bij de waterkeringszorg staat veiligheid voorop. De

  waterkeringen langs de Maas blijven daarvoor op de afgesproken hoogte en sterkte. Tevens

  zorgt het waterschap voor een goede bescherming van de bebouwde omgeving tegen

  wateroverlast. Een omvangrijke stedelijke wateropgave maakt hier deel vanuit.

  Water is ook een belangrijke drager van het landschap en het ecologisch functioneren. Het

  waterschap realiseert zich ook ten volle dat een gezond ecosysteem een absolute

  randvoorwaarde is voor de leefbaarheid maar ook het economisch belangrijke recreatie en

  toerisme. Met onder andere een verdere verbetering van de waterkwaliteit (zuiveren) en een

  natuurlijke inrichting van beken wordt getracht om de doelstellingen vanuit de Kaderrichtlijn

  Water zoveel mogelijk te realiseren.

  Beleidsplan Stedelijk Watermanagement Gemeente Heerlen 2011-2015

  Vanuit de Wet milieubeheer zijn gemeenten wettelijk verplicht een vigerend rioleringsplan te

  hebben. Het Beleidsplan Stedelijk Watermanagement van de Gemeente Heerlen is daar het

  gevolg van en heeft een looptijd van 2011 tot en met 2015. Het BSW is de opvolger van het

 • 20 Ruimtelijke onderbouwing Wingerdweg 1 Hoensbroek

  Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

  Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2006-2010.

  Het BSW heeft een strategisch en beleidsmatig karakter, en vormt de basis voor het bestuur bij

  besluiten over de aanpak van aanleg en beheer van het stedelijk watermanagement binnen de

  planperiode.

  Hoofddoelstelling van het BSW is invulling geven aan de gemeentelijke zorgplichten voor

  afvalwater, overtollig hemel water en overtollig grondwater. Het BSW geeft inzicht in:

  - de mate waarin de doelen uit het GRP 2006-2010 zijn behaald;

  - belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van beleid en plannen;

  - de stand van zaken van de uitvoering;

  - de nog uit te voeren maatregelen met tijdsplanning;

  - de gekozen strategie om het resultaat (uitvoeren maatregelen) te behalen;

  - middelen en de kostendekking.

  5.2.3 Vierde Nota waterhuishouding

  In de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4) is aangegeven dat het waterbeheer in Nederland

  gericht moet zijn op een veilig en goed bewoonbaar land met gezonde en veerkrachtige

  watersystemen, waarmee een duurzaam gebruik gegarandeerd blijft. Voor wat betreft het

  buitengebied stelt de Vierde Nota, dat met name aspecten als verdroging en beperking van

  emissies van bestrijdingsmiddelen van belang zijn. Waterkwaliteit staat daarmee in het

  buitengebied voorop.

  5.2.4 Provinciaal beleid

  De provincie Limburg kent ook als uitgangspunt dat verdroging zo veel mogelijk moet worden

  tegengegaan en dat de waterkwaliteit, met het oog op een duurzaam gebruik in de toekomst,

  erg belangrijk is. Verder sluit de provincie aan bij het beleid van de Vierde Nota

  Waterhuishouding om infiltratie van water in de bodem te bevorderen en water meer terug te

  brengen in stedelijk gebied.

  Binnen de waterbeheersplannen van Limburg is integraal waterbeheer een belangrijk begrip.

  Ook hier speelt verdroging en waterkwaliteit een belangrijke rol in het beleidsproces. Ter

  invulling van (specifiek) ecologische functies stelt het Waterschap onder andere dat, ter

  voorkoming van verdroging, grondwaterstanden (daar waar dat mogelijk is) verhoogd moeten

  worden door peilbeheer. Ook dient het rioleringsbeheer door gemeenten op en aan de aan

  watergangen en -plassen toegekende functies, afgestemd te worden. Naast die ecologische

  functie dienen er ook mensgerichte hoofdfuncties ten behoeve van industrie of drinkwater

  ingepast te worden. Tevens dient er plaats te zijn voor mensgerichte nevenfuncties.

  5.2.5 Watertoets Roer en Overmaas

  Vanaf 1 november 2003 zijn de overheden wettelijk verplicht om alle ruimtelijke plannen, die

  van invloed zijn op de waterhuishouding, voor advies voor te leggen aan de waterbeheerders.

  Tot juli 2004 kwam het voor dat voor de watertoets verschillende waterbeheerders

  (waterschapsbedrijf, waterschap, provincie en Rijkswaterstaat) apart moesten worden

  benaderd. Die gaven dan afzonderlijke wateradviezen. Dat zorgde voor veel onduidelijkheid en

  papieren rompslomp. Daarom hebben de Limburgse waterbeheerders afgesproken om alle

 • Ruimtelijke onderbouwing Wingerdweg 1 gemeente Heerlen 21

  Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

  aanvragen in het hun betreffende gebied af te handelen via één loket: het zogenaamde

  watertoetsloket. Het loket is ondergebracht bij het waterschap.

  Onderhavige planontwikkeling is gelegen binnen het werkgebied van het Waterschap Roer en

  Overmaas.

  Om te bepalen of een plan aan het watertoetsloket moet worden voorgelegd, is de ‘digitale

  watertoets’ ontwikkeld. Door middel van het intekenen van het plangebied en het

  beantwoorden van vragen wordt bepaald welke procedure van toepassing is.

  Voorliggende ruimtelijke onderbouwing is op 17 mei 2013 aangemeld via de digitale watertoets.

  Uit het doorlopen van de toets is gebleken dat de ontwikkeling naar verwachting geen of

  nauwelijks invloed heeft op de waterhuishouding. Daarom is op deze ontwikkeling de korte

  watertoetsprocedure van toepassing. Dit houdt in dat het Waterschap Roer en Overmaas niet

  betrokken hoeft te worden bij de voorbereiding van het plan.

  Op welke wijze wordt omgegaan met het afval- en hemelwater binnen het onderhavige

  plangebied wordt hierna uiteengezet.

  Afvalwater

  Als gevolg van onderhavig bouwplan wordt afvalwater geloosd op de gemeentelijke riolering.

  Vanuit milieuhygiënisch oogpunt heeft het afvoeren van afvalwater via de gemeentelijke

  riolering de voorkeur.

  Hemelwater van onverhard en semi-verhard terrein

  Het hemelwater dat valt op de onverharde en semi-verharde terreindelen zal, zo nodig na

  beperkte oppervlakkige afstroming, rechtstreeks infiltreren in de bodem.

  Hemelwater (dak)verhardingen

  Het hemelwater dat valt op de (dak)verharding is ook aangesloten op het rioleringstelsel van de

  gemeente Heerlen. Vanwege het zeer beperkte dakoppervlak vormt dit, ook bij extreme buien,

  geen belemmering voor het goed functioneren van het rioolstelsel.

  Conclusie

  Gelet op vorenstaande vormt het aspect waterhuishouding geen belemmeringen voor

  onderhavige ontwikkeling.

  5.3 Bodem

  5.3.1 Beleidskader

  Bodembeleidsplan

  Voor de gemeente Heerlen is sinds 1 januari 2011 het bodembeleidsplan Heerlen van

  Toepassing. In dit bodembeleidsplan wordt het gemeentelijk bodembeleid beschreven en het

  beleidsplan is derhalve het richtinggevend kader (uiteraard naast de wettelijke regelingen) voor

  zowel bodembescherming als bodemsanering.

 • 22 Ruimtelijke onderbouwing Wingerdweg 1 Hoensbroek

  Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

  Besluit Bodemkwaliteit

  Het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) geeft invulling aan het op duurzaamheid gerichte

  bodembeleid. De Nota bodembeheer beschrijft hoe de gemeente Heerlen invulling geeft aan

  het Bbk. Op 5 juli 2011 is de Nota bodembeheer en de bodemkwaliteitskaart gemeente Heerlen

  vastgesteld. Heerlen heeft gekozen voor een zogenaamd gebiedsspecifiek beleid. Op basis van

  dit beleid zijn lokale maximale waarden opgesteld. De gemiddelde kwaliteit van de bodem is

  ingedeeld in drie algemene categorieën te weten: industrie, wonen en achtergrondwaarde.

  Voor gebieden waar lokale maximale waarden zijn opgesteld gelden de benamingen uit de

  algemene categoriën niet meer.

  5.3.2 Plangebied

  Ter plaatse van het plangebied is het volgende bodemonderzoek verricht:

  Standaard vooronderzoek en onderzoeksvoorstel verkennend bodemonderzoek voor de

  locatie Wingerdweg 1 te Heerlen, opgesteld door gemeente Heerlen en gedateerd 2 mei

  2013 (projectnr. HL091704956)

  Het vooronderzoek is bijgevoegd in bijlage 1. Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd

  dat de kwaliteit van de bodem voldoende is voor het gebruik als horeca-gelegenheid en terras.

  Gelet op vorenstaande vormt het aspect bodem geen belemmeringen voor de beoogde

  ontwikkeling.

  5.4 Natuurwaarden

  5.4.1 POL-herziening op onderdelen EHS

  Gelet op de kaart van de POL-herziening op onderdelen EHS blijkt onderhavig plangebied niet te

  zijn gelegen in één van de door de provincie te beschermen natuur- en landschapswaarden.

  Gesteld kan worden dat het aspect natuur en landschap geen belemmeringen oplevert voor

  onderhavige planontwikkeling.

  5.4.2 Flora en fauna

  Algemeen

  In april 2002 is de Flora- en Faunawet in werking getreden. In deze wet zijn de onderdelen uit de

  Europese Habitatrichtlijn en onder meer de Vogelrichtlijn, die de bescherming van soorten

  betreft, geïmplementeerd. De wet biedt ook het kader voor de bescherming van inheemse dier-

  en plantensoorten die geen bescherming genieten op grond van de Habitatrichtlijn.

  Er gelden een aantal verboden ter bescherming van beschermde dier- en plantensoorten

  (artikel 9 t/m 12 Flora en faunawet).

  In bepaalde gevallen geldt voor het overtreden van deze geboden een vrijstelling. Wanneer

  geen vrijstelling van toepassing is, kan in bepaalde gevallen een ontheffing worden verleend. In

  deze toelichting wordt bekeken of voor de activiteit een vrijstelling of ontheffing nodig is en zo

  ja, of deze vrijstelling respectievelijk ontheffing kan worden verleend. In dit kader is met name

 • Ruimtelijke onderbouwing Wingerdweg 1 gemeente Heerlen 23

  Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

  van belang artikel 16b, eerste lid, van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en

  plantensoorten ingevolge welk artikel de verboden, bedoeld in de artikelen 8 t/m 12 van de

  wet, niet gelden bij de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van ruimtelijke

  ontwikkeling en inrichting.

  Te allen tijde geldt dat de algemene zorgplicht ex artikel 2 van de Flora- en Faunawet van

  toepassing is. Dit houdt in, dat handelingen die niet noodzakelijk zijn met betrekking tot de

  voorgenomen ingreep en die nadelig zijn voor de in en om het plangebied voorkomende flora

  en fauna, achterwege moet blijven.

  Natuurgegevens provincie Limburg

  De provincie Limburg heeft in 20011 de haar beschikbare natuurgegevens geactualiseerd.

  Uit bestudering van de beschikbare gegevens is gebleken dat in de directe omgeving van de

  friture geen beschermde broedvogels of behoudenswaardige vegetatie is aangetroffen.

  Kaart met aanduiding natuurgegevens provincie

  Gebiedsbescherming

  Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied betreft het Natura 2000-gebied Geleenbeekdal. De

  uitlopers van dit gebied liggen op circa 1000 meter van de projectlocatie.

  Het dichtstbijzijnde beschermde natuurmonument betreft de Kathagerbeemden. Dit gebied ligt

  op circa 1.500 meter van de projectlocatie. Beide gebieden ondervinden geen significante

  effecten van de friture.

  Met gele kleur is de ligging van een deel

  van het Natura 2000-gebied

  ‘Geleenbeekdal’ weergegeven.

 • 24 Ruimtelijke onderbouwing Wingerdweg 1 Hoensbroek

  Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

  Conclusie flora en fauna

  Gelet op de beschikbare gegevens en het ingesloten karakter van de projectlocatie is het

  onwaarschijnlijk dat er beschermde soorten voorkomen. Van verstoring van beschermde

  soorten zal dan ook geen sprake zijn.

  5.5 Luchtkwaliteit

  Sinds 15 november 2007 zijn de belangrijkste bepalingen inzake de luchtkwaliteit opgenomen in

  hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milieubeheer (hierna ook: Wmb). Omdat de

  luchtkwaliteitseisen op zijn genomen in titel 5.2 van de Wmb, staat deze ook wel bekend als de

  ‘Wet luchtkwaliteit’. Met de inwerkingtreding van de Wet luchtkwaliteit is het besluit

  luchtkwaliteit 2005 komen te vervallen.

  Het doel van titel 5.2 Wm is om de mensen te beschermen tegen de negatieve gevolgen van

  luchtverontreiniging op hun gezondheid. In de wet- en regelgeving zijn de richtlijnen uit de

  Europese regelgeving opgenomen, waaraan voorgenomen ontwikkelingen dienen te voldoen.

  Als aan minimaal één van de volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen de

  luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid van

  een bestuursorgaan ex. artikel 5.16 Wm:

  - er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van de grenswaarde;

  - een project leidt al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;

  - een project draagt ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bij aan de verslechtering van de

  luchtkwaliteit;

  - een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) of

  een regionaal programma van maatregelen.

  Het besluit NIBM

  Deze Algemene maatregel van Bestuur (AmvB) legt vast wanneer een project ‘niet in

  betekenende mate’ bijdraagt aan de toename van concentraties van bepaalde stoffen in de

  lucht. Een project is NIBM wanneer het aannemelijk is dat het een toename van de concentratie

  veroorzaakt van maximaal 3%. De 3% grens wordt gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor

  de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit komt overeen

  met 1,2 microgram/m3 voor zowel PM10 als NO2.

  Het NSL is vanaf augustus 2009 van kracht, zodat de 3% grens aangehouden dient te worden.

  In de regeling NIBM is (onder andere) aangegeven dat een plan tot 500 woningen niet in

  betekenende mate bijdraagt aan de toename van de concentratie fijn stof en stikstofdioxide in

  de lucht.

  Voorliggende ruimtelijke onderbouwing ziet op het planologisch regelen van één friture. Deze

  ontwikkeling is dusdanig kleinschalig, dat niet in betekende mate wordt bijgedragen aan de

  concentratie fijn stof en stikstofdioxide in de lucht.

 • Ruimtelijke onderbouwing Wingerdweg 1 gemeente Heerlen 25

  Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

  Besluit gevoelige bestemmingen

  Dit besluit is gericht op de beperking van de vestiging in de nabijheid van provinciale en

  rijkswegen van gevoelige bestemmingen, zoals gebouwen voor kinderopvang, scholen,

  verzorgings- of verpleegtehuizen.

  Het Besluit gevoelige bestemmingen is niet op onderhavig bouwplan van toepassing.

  NIBM-tool InfoMil

  Ook zal het plan niet leiden tot een dusdanig aantal toenemende verkeersbewegingen dat de

  grenswaarde van de luchtkwaliteit daarmee wordt overschreden. InfoMil heeft een NIBM-tool

  ontwikkeld waarmee een ‘worst-case’ berekening kan worden verricht voor de bijdrage van het

  extra verkeer als gevolg van een plan op de luchtkwaliteit. Dit rekenmodel toont aan dat tot

  1.511 extra voertuigen (weekdaggemiddelde) niet in betekenende mate bijdragen aan de

  verslechtering van de luchtkwaliteit. Hierbij wordt uitgegaan van 0% vrachtverkeer. Omdat de

  friture op een gemiddelde weekdag een aanzienlijk kleiner aantal klanten heeft, draagt het

  project niet in betekenende mate bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit.

  Uitsnede NIBM-tool Infomil

  Gelet op vorenstaande kan deze ontwikkeling doorgang vinden op basis van artikel 5.16 lid 1,

  onder c van de Wet milieubeheer. Het aspect luchtkwaliteit vormt dan ook geen

  belemmeringen voor onderhavige ontwikkeling.

  5.6 Externe veiligheid

  Het beleid in het kader van de externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van

  risico’s voor de omgeving voor wat betreft handelingen met gevaarlijke stoffen. Deze

  handelingen kunnen zowel betrekking hebben op het gebruik, de opslag en de productie van

  gevaarlijke stoffen, als op het vervoer van deze stoffen.

  Uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de richtlijnen voor het vervoer van

 • 26 Ruimtelijke onderbouwing Wingerdweg 1 Hoensbroek

  Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

  gevaarlijke stoffen, vloeit de verplichting voort om in het kader van ruimtelijke plannen in te

  gaan op de risico’s in het plangebied als gevolg van handelingen met gevaarlijke stoffen. Hierbij

  is onder andere relevant of het ruimtelijke plan betrekking heeft op een kwetsbaar of beperkt

  kwetsbaar object.

  Restaurants worden gerekend tot de beperkt kwetsbare objecten, voor zover hierin geen grote

  aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig zijn.

  In onderhavig geval is sprake van een friture waarin maximaal 16 mensen aanwezig kunnen zijn.

  De friture wordt dan ook beoordeeld als een beperkt kwetsbaar object.

  Aangezien de friture een beperkt kwetsbaar object betreft, dient een afweging te worden

  gemaakt of de planontwikkeling ertoe leidt dat onaanvaardbare risico’s ontstaat in het kader

  van de externe veiligheid. Deze risico’s worden beoordeeld op twee soorten risico: het

  groepsrisico en het plaatsgebonden risico.

  Groepsrisico

  Het groepsrisico beschrijft de kans dat een groep van 10 of meer personen tegelijkertijd komt te

  overlijden als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Dit risico geeft een indicatie van

  de maatschappelijke ontwrichting in geval van een ramp. Het groepsrisico wordt uitgedrukt in

  een grafiek. In het Bevi is een verantwoordingsplicht binnen het invloedsgebied opgelegd, i.c.

  het gebied binnen de zogenaamde 1%-letaliteitsgrens, zijnde de afstand vanaf een risicobedrijf

  waarop nog slechts 1% van de blootgestelde mensen in de omgeving overlijdt bij een ongeval

  op het risicobedrijf.

  Voor elke verandering van het groepsrisico, dit kan een af- of toename zijn, in het

  invloedsgebied moet verantwoording worden afgelegd. Deze verantwoording ziet toe op de

  wijze waarop de toelaatbaarheid van de verandering van het groepsrisico in de besluitvorming

  is betrokken. Samen met de hoogte van het groepsrisico, worden ook andere aspecten

  meegewogen in de beoordeling van het groepsrisico. Hieronder vallen onder meer de

  zelfredzaamheid en de bestrijdbaarheid van een calamiteit.

  Plaatsgebonden risico

  Het plaatsgebonden risico beschrijft de kans dat een onbeschermd individu in een jaar komt te

  overlijden als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het plaatsgebonden risico wordt

  uitgedrukt in risicocontouren rondom de risicobron. Voorbeelden van risicobronnen zijn

  bedrijven, wegen en spoorlijnen. De 10-6-contour wordt het meeste gehanteerd en betreft de

  contour waarbinnen de kans op overlijden als gevolg van een calamiteit 1 op 1 miljoen betreft.

  De 10-6-contour geldt bij beperkt kwetsbare objecten als richtwaarde.

  Situatie projectlocatie

  De friture werkt niet met gasflessen en vormt zelf geen risicovol object. Uit bestudering van de

  Risicokaart Limburg is naar voren gekomen dat op circa 1.300 meter ten zuiden van de

  projectlocatie een transportbedrijf is gevestigd, alwaar een bovengrondse propaantank is

  gelegen. De daarbij behorende plaatsgebonden risicocontour bedraagt 20 meter en vormt geen

  belemmering voor onderhavige ontwikkeling.

 • Ruimtelijke onderbouwing Wingerdweg 1 gemeente Heerlen 27

  Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

  Transportroutes gevaarlijke stoffen

  Op grond van de Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen, paragraaf 5.2.3 hoeven

  er (in principe) geen beperkingen aan het ruimtegebruik te worden gesteld in het gebied dat op

  meer dan 200 meter van een route of tracé ligt.

  De in de omgeving van het bouwplan gelegen A76 bevindt zich op een afstand van ca. 700

  meter, dus op een ruimschoots grotere afstand dan de gestelde 200 meter.

  Het vorenstaande betekent dat met de A76 geen rekening hoeft te worden gehouden bij de

  toetsing en beoordeling van het groepsrisico.

  Transportleidingen

  Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen in werking getreden. Deze

  AMvB regelt onder andere welke veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond

  buisleidingen met gevaarlijke stoffen, zoals aardgas.

  De dichtstbijzijnde buisleiding voor transport van gevaarlijke stoffen betreft een

  gastransportleiding van de N.V. Nederlandse Gasunie. Deze leiding betreft transportroutedeel

  A-578-KR-181 en ligt op circa 1.500 meter van de projectlocatie.

  Conclusie externe veiligheid

  Als gevolg van onderhavige planontwikkeling ontstaan er geen (extra) risico’s in het kader van

  externe veiligheid. Daarbij kan worden gesteld dat de zelfredzaamheid in casu goed te noemen

  is. Ook is de bereikbaarheid van de locatie bij een eventuele calamiteit goed. Hierdoor is de

  planontwikkeling in het kader van de externe veiligheid verantwoord te noemen.

  Gelet op vorenstaande vormt het aspect externe veiligheid geen belemmeringen voor

  onderhavige planontwikkeling.

  Uitsnede Risicokaart Limburg met een straal van

  1.000 meter rondom de projectlocatie.

 • 28 Ruimtelijke onderbouwing Wingerdweg 1 Hoensbroek

  Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

  5.7 Technische infrastructuur

  5.7.1 Kabels en leidingen

  Door het plangebied lopen geen boven- en/of ondergrondse leidingen. Er is op dat gebied

  derhalve geen sprake van bijbehorende (planologische) beschermingszones en/of belangen van

  derden op dit punt.

  De aanwezigheid van kabels en leidingen met betrekking tot de nutsvoorzieningen in de

  omgeving is evident. De friture is aangesloten op het gas- water- en electriciteitsnetwerk.

  5.7.2 Verkeer

  Met betrekking tot onderhavige planontwikkeling dienen de (eventuele) gevolgen voor de

  verkeersstructuur alsmede het parkeren inzichtelijk te worden gemaakt.

  De projectlocatie is gelegen aan de Wingerdweg. Deze weg wordt hoofdzakelijk gebruikt voor

  bestemmingsverkeer van en naar de aldaar gelegen woonwijk. Het verkeer van en naar de

  friture is dusdanig beperkt, dat dit geen invloed heeft op de verkeersstructuur.

  Vanwege de aanwezigheid van een aantal belangrijke gebiedsontsluitingswegen, te weten de

  Juliana Bernhardlaan, de Zandbergsweg en de Schuureikenweg, is de bereikbaarheid van de

  friture goed te noemen.

  5.7.3 Parkeren

  De friture dient te voldoen aan de parkeernorm van de gemeente Heerlen. Deze parkeernorm

  bedraagt 7 parkeerplaatsen per 100 m² bvo. Gelet op het vloeroppervlak van de friture betekent

  dit dat 4 parkeerplekken benodigd zijn. Deze parkeerplekken kunnen niet op eigen terrein

  worden gerealiseerd, maar zijn in de directe omgeving (< 150 meter) aanwezig. Zowel aan het

  Gouverneur Baron van Hövellplein als langs de Wingerdweg zijn voldoende parkeerplaatsen

  aanwezig. Bovendien zal de aanwezigheid van de friture niet leiden tot een hoge parkeerdruk.

  De exploitatie van de friture leidt dan ook niet tot parkeerproblemen.

  5.8 Bedrijfshinder

  Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven een passende locatie in de nabijheid van

  woningen krijgen en dat (andersom) nieuwe woningen op een verantwoorde afstand van

  bedrijven gesitueerd worden. Het waar mogelijk scheiden van bedrijven en woningen bij nieuwe

  ontwikkelingen dient twee doelen:

  - het reeds in het ruimtelijke spoor voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en

  gevaar voor woningen;

  - het tegelijk daarmee aan de bedrijven voldoende zekerheid bieden dat zij hun activiteiten

  duurzaam binnen aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.

 • Ruimtelijke onderbouwing Wingerdweg 1 gemeente Heerlen 29

  Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

  De gemeente beslist zelf of zij op een bepaalde locatie bedrijven of woningen wil mogelijk

  maken. Dit besluit dient echter wel zorgvuldig te worden afgewogen en te worden

  verantwoord.

  De friture valt onder de regels van het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit bevat

  algemene milieuregels voor bedrijven. De bedrijfsvoering dient te voldoen aan de

  geluidsgrenswaarden zoals die gelden op grond van het activiteitenbesluit.

  Vanwege de nabijheid van enkele woningen is op basis van brochure ‘Bedrijven en

  milieuzonering 2009’ gecontroleerd of aan de in deze brochure opgenomen richtafstanden

  wordt voldaan.

  Voor restaurants, cafetaria’s en snackbars is voor de aspecten geur, geluid en gevaar een

  richtafstand van 10 meter opgenomen. Voor het aspect stof bedraagt de richtafstand 0 meter.

  Deze richtafstand geldt echter voor een rustige woonwijk. Indien in een gebied functiemenging

  voorkomt, kunnen de richtafstanden met één afstandstap worden verlaagd.

  Binnen de richtafstand van 10 meter zijn twee woningen gelegen: Dit betreffen de woningen

  aan het Gouverneur Baron van Hövellplein met de huisnummers 19a en 20a. Deze woningen

  liggen op een afstand van 3 meter en 9 meter van de projectlocatie. De woning Baron van

  Hövellplein 20a ligt op een afstand van 9 meter van de projectlocatie.

  Volgens vaste jurisprudentie is de VNG-brochure bedoeld voor nieuwe situaties (nieuwbouw) en

  niet voor de toetsing van bestaande situaties. Omdat voorliggende ruimtelijke onderbouwing

  betrekking heeft op het planologisch regelen van een reeds jarenlang aanwezige friture en geen

  verdere ontwikkelruimte biedt, dient beoordeeld te worden of in de bestaande situatie een

  goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd.

  Geur: De ontgeuringsinstallatie van de friture is voorzien van een luchtafvoerpijp van circa 2

  meter. Gelet op de overwegend zuidwestelijke windrichting en de beperkte bouwhoogte van de

  woningen aan het Gouverneur Baron van Hövellplein, treedt geen geurhinder op.

  Geluid: De friture heeft geen installaties die voor ernstige geluidoverlast zorgen. Laden en

  lossen vindt plaats aan de Wingerdweg, afzijdig van de woningen aan het Gouverneur Baron van

  Hövellplein. Eventuele geluidoverlast zal kunnen plaatsvinden van de bezoekers van de friture.

  Gelet op het zeer kleine vloeroppervlak kunnen slechts een beperkt aantal klanten tegelijk

  bestellen. Parkeren van klanten vindt plaats op diverse parkeerplaatsen langs de Wingerdweg.

  Gevaar: De friture is aangesloten op het gasleidingstelsel. Er wordt dan ook niet gewerkt met

  losse gasflessen. Tussen de friture en de woning bevindt zich een klinkerverharding. Het risico

  op brandoverslag is dan ook beperkt.

  Daarbij wordt nog opgemerkt dat een categorie 1-inrichting normaal gesproken als

  aanvaardbaar in een overwegende woonomgeving wordt geacht. Hierbij geldt wel dat de friture

  zal moeten voldoen aan de eisen uit het Activiteitenbesluit.

 • 30 Ruimtelijke onderbouwing Wingerdweg 1 Hoensbroek

  Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

  Gelet op vorenstaande punten vormt de friture geen belemmering voor het woon- en

  leefklimaat van omliggende woningen. Het aspect milieuzonering vormt geen belemmering voor

  de voorgenomen planontwikkeling.

  5.9 Archeologie

  Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) in werking

  getreden. De Wet op de archeologische monumentenzorg is de Nederlandse uitwerking van het

  Verdrag van Malta. De wet regelt hoe het Rijk, provincies en gemeenten bij hun ruimtelijke

  plannen rekening moeten houden met het erfgoed in de bodem. De gemeenten zijn in deze wet

  tot bevoegd gezag aangewezen en dienen de archeologische belangen op een goede manier te

  verweven in het ruimtelijk beleid.

  5.9.1 Gemeentelijk beleid

  In dit kader heeft een archeologisch onderzoeksbureau voor heel Parkstad Limburg een

  archeologische verwachtings- en cultuurhistorische advieskaart opgesteld, die door de

  gemeenteraad op 23 september 2008 is vastgesteld. In 2013 is deze kaart geactualiseerd en zijn

  hierin tevens de onderzoekbevindingen van de afgelopen jaren verwerkt. Op 1 oktober 2013

  heeft de gemeenteraad de geactualiseerde 'archeologische verwachtings- en beleidskaart

  Heerlen' en de daarbij behorende nieuwe ondergrenzen voor de archeologische

  onderzoeksplicht vastgesteld.

  Het doel van de archeologische verwachtings- en beleidskaart is het zichtbaar maken waar

  archeologische waarden aanwezig zijn of kunnen worden verwacht, en het daaraan koppelen

  van een onderzoeksplicht. Hiermee wordt tevens duidelijk bij welke werkzaamheden wel en bij

  welke geen archeologisch onderzoek noodzakelijk zal zijn.

  In de kaart worden de volgende zes categorieën onderscheiden.

  Categorie 1: beschermde Rijksmonumenten

  Voor werkzaamheden is hier altijd een vergunning volgens de Monumentenwet 1988 vereist.

  Categorie 2: gebieden van zeer hoge waarde en de historische dorpskernen

  Voor deze gebieden is voor de oppervlakte het wettelijk minimum van 100 m2 genomen.

  Projecten die over een groter oppervlak de bodem verstoren zijn onderzoeksplichtig. De

  monumentenwet geeft geen minimum voor de diepte van verstoring. Voor de gemeente

  Heerlen is voorgesteld geen onderzoeksplicht op te leggen voor werkzaamheden minder dan 40

  cm diep.

  Categorie 3 en 4: gebieden met een hoge en middelhoge verwachtingswaarde

  Voor deze gebieden zijn de ondergrenzen nog verder verruimd (respectievelijk 250 m2 en 2500

  m2 oppervlakte, bij meer dan 40 cm diepte). Hierdoor zijn alleen de grotere projecten

  onderzoeksplichtig en geldt voor de meeste kleinere (particuliere) vergunningaanvragen geen

  onderzoeksplicht.

 • Ruimtelijke onderbouwing Wingerdweg 1 gemeente Heerlen 31

  Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

  Categorie 5: gebieden met een lage verwachtingswaarde

  In gebieden met een lage trefkans, geldt alleen voor grotere projecten (10.000 m2 en meer dan

  40 cm diepte) een onderzoeksplicht.

  Categorie 6: gebieden zonder verwachtingswaarde

  In deze gebieden geldt geen onderzoeksplicht.

  In het algemeen geldt dat een ontheffing van de onderzoeksplicht mogelijk is wanneer blijkt (na

  archeologisch advies van een gekwalificeerde archeoloog) dat het project een gering risico

  vormt voor het "bodemarchief".

  5.9.2 Plangebied

  Op basis van de gemeentelijke beleisdkaart blijkt dat het plangebied gelegen is in een zone

  waarvoor deels een lage (waardecategorie 5) en deels een hoge (waardecategorie 3)

  archeologische verwachting geldt.

  Omdat er geen bodemverstorende activiteiten zullen plaatsvinden, is archeologisch onderzoek

  hier niet aan de orde.

  Gelet op het vorenstaande vormt het aspect archeologie geen belemmering voor de beoogde

  ontwikkeling.

  Uitsnede archeologische

  beleidskaart gemeente

  Heerlen (rode cirkel:

  locatie Wingerdweg 1)

  5.10 Cultuurhistorie

  5.10.1 Rijksbeschermde en gemeentelijke stadsgezichten

  Binnen de gemeente Heerlen zijn een aantal Rijksbeschermde stadsgezichten gelegen,

  waaronder Beersdal, Leenhof, en de Maria Christinawijk. Tevens heeft de gemeenteraad een

  selectie aan gemeentelijke stadsgezichten vastgesteld. Onderhavige projectlocatie is niet

  gelegen binnen één van deze Rijksbeschermde of gemeentelijke stadsgezichten.

 • 32 Ruimtelijke onderbouwing Wingerdweg 1 Hoensbroek

  Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

  5.10.2 Monumenten

  Binnen de projectlocatie zijn geen Rijks- of gemeentelijke monumenten gelegen.

  5.10.3 Conclusie

  Geconcludeerd kan worden dat binnen de projectlocatie geen cultuurhistorische waarden

  aanwezig zijn. Het aspect cultuurhistorie vormt dan ook geen belemmering voor de beoogde

  ontwikkeling.

 • Ruimtelijke onderbouwing Wingerdweg 1 gemeente Heerlen 33

  Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

  6 Handhaving uitvoerbaarheid

  6.1 Handhavingsbeleid

  De uitvoerbaarheid van de planontwikkeling dient in relatie tot de gemeentelijke financiën te

  zijn gewaarborgd. Daarbij dient ook te worden onderzocht of en in hoeverre de voorgenomen

  afwijkingen ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan aanleiding kunnen geven tot

  aanspraken om planschade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening.

  6.2 Economische uitvoerbaarheid

  6.2.1 Grondexploitatie

  Afdeling 6.2 van de Wet ruimtelijke ordening draagt de titel ‘Grondexploitatie’. In dit hoofdstuk

  wordt ingegaan op de mogelijkheden voor gemeenten (en ook provincie en Rijk indien deze als

  planwetgever optreden) om langs publiekrechtelijke weg eisen te stellen aan het in exploitatie

  brengen van gronden. Het gaat dan onder andere om eisen op het gebied van kostenverhaal,

  sociale woningbouw, particulier opdrachtgeverschap en fasering van de invulling van den

  openbare ruimte. Ook zijn in afdeling 6.2 Wro twee bepalingen opgenomen over de wijze

  waarop langs privaatrechtelijke weg eisen gesteld kunnen worden aan het in exploitatie

  brengen van gronden.

  Afdeling 6.2 Wro beschrijft een publiekrechtelijk stelsel waarbinnen door gemeenten (en in

  voorkomend geval provincie of Rijk) eisen gesteld kunnen worden aan de grondexploitatie. Dit

  publiekrechtelijk instrumentarium is aanvullend van aard. Het primaat ligt bij vrijwillige

  civielrechtelijke afspraken. Deze civielrechtelijke afspraken worden gemaakt in hetzij een

  anterieure overeenkomst (er is nog geen exploitatieplan vastgesteld) hetzij een posterieure

  overeenkomst (er is al een exploitatieplan vastgesteld).

  Artikel 6.12, lid 1 Wro bepaalt dat de gemeenteraad wordt verplicht om de gronden, waarop

  een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen, een

  exploitatieplan op te stellen. Artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening geeft aan om welke

  bouwplannen het gaat, waarbij onder andere de bouw van een hoofdgebouw is opgenomen.

  In artikel 6.2.1a Bro is echter aangegeven dat geen exploitatieplan hoeft te worden opgesteld,

  indien het totaal der exploitatiebijdragen dat kan worden verhaald, minder bedraagt dan

  € 10.000,–.

  Voorliggende ruimtelijke onderbouwing heeft betrekking op het planologisch regelen van een

  reeds aanwezig gebouw. Van het in exploitatie brengen van gronden is dan ook geen sprake. De

  gemeente Heerlen zal dan ook geen exploitatieplan opstellen.

 • 34 Ruimtelijke onderbouwing Wingerdweg 1 Hoensbroek

  Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

 • Ruimtelijke onderbouwing Wingerdweg 1 gemeente Heerlen 35

  Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

  7 Procedure en overleg

  7.1 Procedurestappen

  Op de voorbereiding van een omgevingsvergunning ex 2.1, eerste lid onder c en artikel 2.12,

  eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo is, conform het bepaalde in paragraaf 3.3 Wabo, de

  uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing, met dien verstande dat het

  ontwerpbesluit gedurende 6 weken ter inzage ligt.

  Binnen 6 maanden dient op de omgevingsvergunning te zijn beslist, waarbij de eenmalige

  mogelijkheid wordt geboden deze termijn met 6 weken te verlengen.

  7.2 Inspraak en overleg

  De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken is op grond van de Algemene wet

  bestuursrecht (afdeling 3:4) op 27 mei 2014 gepubliceerd en heeft vanaf 5 juni 2014 ter inzage

  gelegen.

  7.3 Zienswijzen

  Binnen de inzagetermijn zijn geen zienswijzen binnengekomen.

 • 36 Ruimtelijke onderbouwing Wingerdweg 1 Hoensbroek

  Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

 • Ruimtelijke onderbouwing Wingerdweg 1 gemeente Heerlen 37

  Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

  8 Bijlagen

  1. Vooronderzoek bodemkwaliteit gemeente Heerlen.

 • 38 Ruimtelijke onderbouwing Wingerdweg 1 Hoensbroek

  Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

 • Ruimtelijke onderbouwing Wingerdweg 1 gemeente Heerlen 39

  Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV