RSG Magazine 02

of 12 /12
JAN 2008 - NR 2 - Uitgave van RSG Slingerbos | Levant - E(mail) [email protected] Fotografie Ton Krabman - ‘Proud to be vout 2007’ TEETEE-OO OP STAP DOEN! INTERACTIEF THUIS CREW... OVER DE DAM SPORTS RSG MAGAZINE 2 M eten = W eten RSG MAGAZINE OVER DE DAM ‘M eten = W eten INTERACTIEF ONDERWIJS OP STAP THUIS CREW TEETEE-OO Zeewolde SPORTS - BSM ONDERWIJS

Embed Size (px)

description

schooljaar 07|08

Transcript of RSG Magazine 02

Page 1: RSG Magazine 02

�JAN 2008 - NR 2 - Uitgave van RSG Slingerbos | Levant - E(mail) [email protected]

Fotografie Ton Krabman - ‘Proud to be vout 2007’

T E E T E E - O O

O P S T A P

D O E N !

I N T E R A C T I E F

T H U I S

C R E W . . .

O V E R D E D A M

S P O R T S

RSG MAGAZINE

2

M e t e n = W e t e n

RSG MAGAZINEOVER DE DAM‘Meten = Weten’INTERACTIEFONDERWIJSOP STAPTHUISCREWTEETEE-OO ZeewoldeSPORTS - BSM

O N D E R W I J S

Page 2: RSG Magazine 02

2RSG MAGAZINE - 2 | 2008

Het eerste RSG MAGAZINE van 2008

In dit RSG magazine is er aandacht voor enkele nieuwe vakken.In de herziene tweede fase zijn er namelijk nieuwe vakken gekomen met afkortingen als NLT of BSM. Wat gebeurt daar nu, en hoe zijn de eerste ervaringen er mee?Ondertussen maakt de school zich op om leerlin-gen van groep 8 te gaan verwelkomen. In Har-derwijk en in Zeewolde zal er op de open avond/morgen weer van alles te zien zijn. De voorberei-dingen komen nu flink op gang. Onze reclame-campagne wordt geheel vernieuwd, waarbij we vooral beelden van de school willen tonen. En op de open avond van RSG Slingerbos (24 januari) zal ook onze vernieuwde site de lucht in gaan.We zijn verder erg benieuwd hoe groot de belang-stelling voor TVWO op RSG Levant zal zijn. Het artikel daarover uit Zeewolde Aktueel wordt in dit RSG Magazine integraal weergegeven omdat het goed aangeeft wat de bedoeling is. Hoe is het intussen gelopen met de grote inzamelings-actie die we met St. Jansdal hebben gehouden voor een ziekenhuis in Ghana? Paulien Bulthuis is ter plekke geweest en bericht er over. Kortom weer een aflevering met interessante informa-tie.Zelf bijdragen leveren kan!Mail ze naar [email protected]

Olaf Budde

2008, een Olympisch jaar?

Namens alle medewerkers van de RSG wens ik alle leerlingen en ouders een gezond, leerzaam en geslaagd 2008 toe. Wij staan weer aan het begin van een jaar waarin ieder mens op zijn of haar manier streeft naar heel persoonlijke doelen. Ook op school. Wij willen daarom dat elke leerling op school de kans krijgt en aan anderen de ruimte geeft om vrij en onbezorgd te werken aan die persoonlijke doelen. Ook in 2008.

Onderwijs is topsport, zeker als leerlingen proberen het maximaal haalbare uit zichzelf te halen. De schoolloopbaan als geheel is te zien als een Olympische sport, omdat je op school alleen maar kunt winnen als je meedoet. En daar komt veel bij kijken. Het eerste rapport is net voor de kerstvakantie besproken en heeft vast geleid tot goede voornemens voor 2008. Er komen weer de nodige momenten waarop je in goede vorm moet verkeren. Als je vroeg genoeg begint met je training, voorkom je verzuring op het moment dat het er echt om gaat, zoals sporters weten. Tijdens de nieuwe onderwijs-op-maat-uren (OOM) kun je hierbij de nodige ondersteuning krijgen van je docenten. Vraag daar gerust om!

Op de RSG tellen prestaties en vaardigheden, maar telt ook zeker wie je bent en wat je in je klas of daarbuiten durft te laten zien. En

elke keer valt me weer op hoeveel bijzonders kinderen tonen in allerlei situaties. Niet alles wat op school gebeurt heeft de status van Olympische sport, maar in januari en februari vindt wel iets plaats dat deze naam binnen de RSG verdient: het winterkamp, een traditie van 38 jaar. In januari en februari gaan �30 leerlingen uit de derde klassen deze Olympische uitdaging aan. En als je meedoet word je na twee dagen volkomen terecht als winnaar gehuldigd.

Afzien hoort bij presteren. Voor veel leerlingen was het eind 2007 wel afzien toen de mobieltjes verbannen werden uit de school, met zonodig een week afzien van het apparaat… maar zo kunnen we in 2008 wel ongestoord beginnen. Hopelijk levert dat de gewenste concentratie op, en worden zo ook ieders persoonlijke doelen iets gemakkelijker bereikt.

Gelukkig is er de komende maanden ook tijd voor ontspanning op school: de traditionele IVY feestavond in maart, de meerdaagse reizen in april komen alweer in zicht. In elk leerjaar is er regelmatig iets bijzonders te doen. In de agenda op de achterzijde staan enkele voorbeelden. Veel plezier dus! Ook in 2008.

O V E R D E D A M

RSGMagazine

Geheel vernieuwde

SiteOp 24 januari komt onze

vernieuwde site in de

lucht. Hij is met een

andere techniek gebouwd,

waardoor het o.a. mogelijk

wordt om in te loggen in

ons leerlingvolgsysteem

en daar de voor toetsen

behaalde resultaten te

bekijken. Om de privacy

te garanderen zullen alle

ouders een brief ontvan-

gen met een inlogcode.

En natuurlijk zal dit RSG

MAGAZINE er ook op

verschijnen.

Page 3: RSG Magazine 02

2 3

Doe meer met bètaVraagstukken als verstandig omgaan met energie, duurzaam produceren, of voldoende en gezond voedsel verbouwen vragen om slimme oplossingen door hoog opgeleide natuurkundigen, biologen, chemici en technici. Maar daar heeft Nederland in toenemende mate te weinig van. Technische universiteiten lokten Chinezen met aantrekkelijke studiebeurzen, maar die kunnen tegenwoordig even goed in hun eigen land terecht. Deze tekorten gaan echt vervelend worden en als reactie komen er interessante projecten tot stand. Zo zijn er intussen zogenaamde technasia. Of de universiteiten en hogescholen bieden masterclasses of onderzoeksfaciliteiten aan voor geïnteresseerde middelbare scholieren. Kortom allerlei mogelijkheden en kansen om de exacte vakken een extra impuls te geven. Ook de RSG wil meer aandacht geven aan de bètavakken. Dit jaar is daarom een driejarig project gestart om op allerlei manieren dit stimuleren nader uit te

werken. Een eerste speerpunt is het veel meer inzetten van computers bij meetexperimenten. Er zijn namelijk allerlei sensoren beschikbaar die je aan een computer kunt koppelen om zo bijvoorbeeld de temperatuur te meten, de hoeveelheid licht, het zuurstofgehalte of de zuurgraad. En daarmee zijn weer allerlei interessante experimenten denkbaar zoals kijken wat voor effect de hoeveelheid licht heeft op de zuurstofproductie van planten. Het is ook mogelijk om metingen in het veld te doen. Je sluit dan zo’n sensor aan op een zogenaamde datalogger (waarvan we er

intussen twee hebben), en je kunt bijvoorbeeld ter plaatse de zuurgraad van slootwater bekijken. De resultaten kun je simpel opslaan en bewerken in je grafische rekenmachine.Videometen is ook iets wat we mogelijk gaan maken. Je maakt een opname met een digitale videocamera van een beweging (bijvoorbeeld een schaatser), en je kunt daarna met een computerprogramma (Coach 6) precies gaan uitpluizen hoe die beweging in elkaar zit.Maar ook andere zaken krijgen aandacht: er komen flink wat nieuwe microscopen bij, scheikunde heeft nieuwe molecuulmodellen, en met de onlangs aangeschafte ‘microkits’ (die een soort poppenhuisachtig glaswerk bevatten) is het mogelijk om snel en veilig allerlei stoffen te maken, zoals zogenaamde esters die naar banaan ruiken.Momenteel wordt er gewerkt aan het testen

van de nieuwe spullen, het schrijven van handleidingen en het ontwerpen van experimenten. Maar daarna zal het op allerlei plaatsen duidelijk worden dat de bètavakken boeiend en uitdagend kunnen zijn.Je ziet dat trouwens al bij enkele profielwerkstukken in wording. In het scheikundekabinet van RSG Slingerbos zijn leerlingen al een tijdje bezig met allerlei flessen Cola (regular, light, Pepsi of Coca) en rollen Mentos om te ontrafelen waarom toch de reactie tussen Cola en Mentos tot metershoge stralen kan leiden……

Van CSI naar NLTHet is niet te missen als je langs de zenders zapt: gewone ‘straat-detectives’zijn uit (Morse bijvoorbeeld), terwijl de ‘laboratoriumdetec-tives’ helemaal hip zijn (de vele variaties van Crime Scene Investigation, Numbers, en zo nog meer). Wat de kracht van dergelijke series is? Kennis en probleemoplossend vermogen, denk ik. Op de Crime Scene een miniem spoortje vinden, in het lab dat spoortje met veel parate kennis herleiden tot precies die ene mogelijke dader en vervolgens de persoon in kwestie nog even oppakken (maar dat is bijna bijzaak).

Het nieuwe vak Natuur Leven en Technologie begint met een module Forensisch Onderzoek, waarin een moordzaak moet worden opgelost. Dat gaat niet zo maar. Daarvoor is biologie nodig (vingerafdrukken vinden en vergelijken), daarvoor is scheikunde nodig (stoffen analy-seren met de gaschromatograaf), daarvoor is natuurkunde nodig (kogelbaan berekenen).

Een noodzakelijke samenwerking (wiskunde, informatica en aardrijkskunde doen ook nog mee) binnen een nieuw vak, dat in februari start voor 4VWO. Nu is Forensisch Onderzoek een aantrekkelijke module, maar slechts één van de �� die binnen NLT in de loop van 2½ jaar aan bod komen (leerlingen krijgen het vak vanaf de 2e helft van de 4e klas tot en met de 6e klas). Latere (volgens ons eveneens aantrekkelijke!) modules zijn bijvoorbeeld Rijden onder Invloed, Klimaatverandering en Biomedische Technologie. Forensisch Onderzoek is wel een goed voorbeeld van de meerwaarde van de samenwerking binnen NLT, want met slechts één van de disciplines zou je het niet redden. Met het aanbieden van het keuzevak NLT op het VWO wil RSG de aantrekkelijkheid van het bètaonderwijs verhogen. NLT wil actueel zijn, NLT zal de samenhang in de natuurwetenschappen laten zien en NLT legt verbindingen met het Hoger Onderwijs en het bedrijfsleven. Kortom: NG- en NT-leerlingen kunnen met hun keuze voor NLT hun bèta-belangstelling verdiepen.Jos Oostveen, coördinator NLT

RSG MAGAZINE - 2 | 2008

M e t e n = W e t e n

Page 4: RSG Magazine 02

4

Maatschappelijke stage, hoe krijg je het voor elkaar?

Jaarlijks zullen in het hele land zo’n �80.000 leerlingen op maatschappelijke stage gaan. Het kabinet heeft besloten dat elke leerling in zijn/ haar schooltijd in het middelbaar onderwijs 72 uur (dat is ongeveer �2 schooldagen) maatschappelijke stage moet doen. Dat is een mooie opdracht. Er komt echter heel wat bij kijken om dat goed te organiseren.Gelukkig is vorig jaar schoolbreed al een begin gemaakt met het organiseren van de maatschappelijke stage. De leerlingen van 3 HAVO en 3 VWO, zowel op locatie Slingerbos als op locatie Levant, hebben al een (korte) maatschappelijke stage gedaan. Zij zijn bij allerlei verschillende organisaties en instellingen een dag(deel) aan het werk geweest. Uit de enthousiaste berichten van de leerlingen en de positieve reacties van de organisaties kan opgemaakt worden dat deze start goed is geweest. De nieuwe opdracht is nu om een veel groter aantal leerlingen aan de slag te krijgen

met een maatschappelijke stage.Omdat het succes van een stage staat of valt met een goede begeleiding zal de school de leerlingen in de onderbouw stapsgewijs in contact brengen met vrijwilligerswerk. We hebben het dan over de leerjaren 2 MAVO, 3 HAVO, 3 VWO en 3 TWO. Zij worden geholpen met het zoeken en benaderen van organisaties, het voorbereiden en uitwerken van een stage-opdracht en het uitvoeren van de stage zelf. De ervaringen die ze hiermee opdoen vormen de basis voor het meer zelfstandig regelen van de maatschappelijke stage in de bovenbouw. Dit schooljaar zullen de leerlingen uit 3 VWO en 3 TVWO op locatie Slingerbos in april hun stage gaan doen. Op locatie Levant gaan de leerlingen uit 3 HAVO en 3 VWO na de meivakantie stage lopen.

Ondanks onze ervaring willen we eerst nog een nieuwe ‘pilot’ uitvoeren met enkele stagiaires

van voorafgaande jaren. Onder de titel ‘De Levantleerling pakt aan’ organiseren de leerlingen van 4 MAVO min of meer zelfstandig hun stage-adres en de stage zelf. Op �3 december is de start van deze pilot geweest. De heer T. van Daalen, wethouder van onderwijs van de gemeente Zeewolde heeft tezamen met mevrouw Bloedjes, medewerkster van het vrijwilligerssteunpunt te Dronten de voorlichting gedaan. Zo hebben we duidelijk willen maken dat maatschappelijke stage door meer geledingen uit de samenleving belangrijk wordt gevonden. Omdat het vinden van stageplekken en stage-activiteiten in de toekomst voor ongeveer �200 leerlingen best lastig is vragen we hierbij hulp van de ouders. Misschien bent u zelf actief in het vrijwilligerswerk en ziet u een mogelijkheid om jeugd erbij te betrekken. Misschien heeft u ideeën voor een stageopdracht. Als dat zo is wilt u dan contact opnemen met mevrouw M. de Beer, organisator van de maatschappelijke stage. T 036 52� 8� 70E [email protected]

RSG MAGAZINE - 2 | 2008

O N D E R W I J S

SLO enzo bevalt dat?Dit jaar is als onderdeel van de onderwijs-vernieuwingen op de RSG (o.a.) de SLO-band ingevoerd. De bedoeling ervan is dat een onderwerp eens op een geheel andere manier wordt aangeboden. Dus geen standaard les, maar een project, of een probleemgestuurde opdracht, vormen van groepswerk etc.

Combinaties van vakken kunnen daarbij verrijkend werken. Maar gebeurt er in wer-kelijkheid dan nu allerlei spannends?Een voorbeeld is een geïntegreerd project van biologie en natuurkunde over lenzen. In het open leercentrum kon je een applet (een kleine computersimulatie) doen om te kijken wat er verandert als je andere lenzen neemt, afstanden wijzigt, etc. Dit soort experimenten kon je vervolgens in een practicumlokaal in het echt uitvoeren. En de klapper was natuurlijk het preparen van echte varkensogen om te kijken

hoe die in elkaar zitten. Een beetje griezelen, maar toch fascinerend.Hele andere zaken spelen zich af bij een project over biosfeer. Het technieklokaal wordt geplunderd om met pvc-pijp ingewikkelde constructies te maken om de onderlinge beweging van planeten aan te geven. De zon van een dergelijk stelsel wordt heel modern uitgerust met een spaarlamp. Er staat verder een groot model op stapel waarbij de kringloop van water wordt uitgebeeld: verdamping, afkoeling als de lucht langs een berg omhoog stroomt, condensatie, en afvoer via een kunstmatig beekje. Zou het echt gaan werken? Het enthousiasme is in ieder geval groot. De vraag is natuurlijk of dit maatgevend is voor alle activiteiten, en of er nog allerlei kinderziektes spelen. Daarom is via de elektronische leeromgeving een enquête uitgezet waar zeer veel op wordt gereageerd (stand begin januari 636 reacties). Een eerste indruk is dat over de kwaliteit van de SLO-activiteiten zeer wisselend wordt geoordeeld. In het volgende RSG Magazine meer daar over. In ieder geval moet er één misverstand uit de wereld worden geholpen, en dat is dat we met de SLO-projecten zijn begonnen om de �040 uren norm te halen. Dat had namelijk ook met gewone lessen gekund. Maar de overstap van een 50 minutenrooster naar een 45 minutenrooster is juist gedaan om daarmee tijd vrij te maken voor dit soort andere activiteiten.

I n t e r a c t i e f

Page 5: RSG Magazine 02

4 5RSG MAGAZINE - 2 | 2008

VERANTWOORDELIJKJE BENT ZELFJe bent zelf verantwoordelijk…..

Als een leerling in de bovenbouw HAVO of VWO om onduidelijke reden afwezig was, dan kwam er een hele machinerie in beweging om na te gaan wanneer bij welke groep in welk lokaal hij/zij zat en ging een teamleider op pad om te vragen wat er speelde. En soms was er dan iets heel banaals aan de hand, maar dat had dan intussen een boel gedoe opgeleverd.Met ingang van januari 2008 gaan we het anders doen (let op dit geldt dus uitsluitend

voor HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6).Als een leerling door een docent afwezig wordt gemeld (kan ook bij een SLO-activiteit zijn), dan wordt dat met de status ‘onwettig afwezig’ in het leerlingvolgsysteem vastgelegd. De ouders ontvangen vervolgens een brief waarin van deze afwezigheid melding wordt gemaakt. Deze brief dient direct bij de eerstvolgende gelegenheid ondertekend afgegeven worden bij de coördinator leerlingzaken dhr. Willemsen. Was er wel een goede reden voor de afwezigheid dan kan dat aan dhr. Willemsen worden

verteld. Hij beoordeelt of de afwezigheid terecht was en verandert dan zo nodig de status in wettig afwezig. Anders wordt er door hem een sanctie opgelegd die minimaal zal bestaan uit het inhalen van de verloren tijd, vermenigvuldigd met een opslagfactor. Een melding bij de afdeling leerplicht kan ook tot de mogelijkheden behoren. Laat het echter niet zo ver komen en zorg er voor dat afmeldingen op tijd (dus vóór de desbetreffende lessen) en correct plaatsvinden.

I n t e r a c t i e f

Page 6: RSG Magazine 02

6

U I T J E D A K !

U I T J E D A K !

FOTOGRAFIE: Klaas Otten & Ton Krabman & Hennie Westra

Page 7: RSG Magazine 02

6 7RSG MAGAZINE - 2 | 2008

G A L A O F T H E Y E A R

U I T J E D A K !

U I T J E D A K !

Page 8: RSG Magazine 02

8

Bezoek aan St. Mary’s Hospital in Ghana

Het is �9:30 uur als het vliegtuig landt in Accra. Het is donker en verrassend warm. Het opsnuiven van de broeierige atmosfeer roept gedachten op aan dampend asfalt en smeulend vuur. Niet te beschrijven natuurlijk, maar onvergetelijk. Wij, Rita Boltjes (docent verzorging) en Paulien Bulthuis (directeur onderbouw) bezochten van 9 tot �8 november, samen met twee leden van het Ghana Comité van het St. Jansdal ziekenhuis, het St Mary’s Hospital in Drobo (Ghana).

Het ziekenhuis in Ghana werd al in �994 geadopteerd door het St. Jansdal ziekenhuis. De RSG is inmiddels 3 jaar bezig met allerlei acties om het St. Jansdal daarin te steunen.Iedereen weet vast nog wel dat de RSG vorig schooljaar 40 jaar bestond. Eén van de festiviteiten tijdens dit feestelijke jubileumjaar was een groots opgezette Skippybal-actie in Walibi Flevo, waarbij 2000 leerlingen maar liefst € 70.000,00 sponsorgeld wisten binnen te slepen voor St. Mary’s Hospital in Ghana.

We hebben met eigen ogen ervaren hoe geweldig goed het geld terecht komt. De armoede, het eenzijdige voedsel en het grote aantal besmettelijke ziektes maken de medische situatie in dit land schrijnend. Met het geld kan nu worden gestart met de bouw van een familiehuis. De patiënten in Ghana krijgen in het ziekenhuis namelijk uitsluitend medische zorg. De familieleden zorgen ervoor dat de patiënt wordt gewassen en gevoed. De familie verblijft daarom tot nu toe, soms wekenlang, op de veranda’s van het ziekenhuis.

Met de bouw van een familiehuis komt aan deze primitieve omstandigheid een einde.

Tijdens ons bezoek hebben we ook contact gezocht met de Junior High School in Drobo. Ook daar is de behoefte aan materiaal groot. Het team van de school was dan ook geweldig blij met het grote pakket schrijfwaren dat de firma Wuestman in Harderwijk ons had meegegeven. We moesten de onderwijzers wel even uitleggen dat een Pritt-stift niet bedoeld is voor je lippen…. Ook de voetbal, de volleybal en de basketbal + pomp bleken een schot in de roos! Kunnen ze eindelijk eens een balspel doen met een bal in plaats van met een prop papier…..De lesjes die we daar gaven waren een speciale ervaring. Waar maak je nog mee dat leerlingen eerst bedanken voor het feit dat ze het woord krijgen en vervolgens keurig hun vraag in het Engels formuleren? Inderdaad, ook achteraf werden we weer bedankt voor het antwoord op de vraag……

Voor RSG Slingerbos | Levant is dit zeker niet de laatste actie geweest. Naast het bieden van broodnodige steun vindt de school het ook heel belangrijk om de leerlingen bewust te maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Tot nu toe hebben de leerlingen daar fantastisch op gereageerd. We zijn met recht trots op onze leerlingen die ervoor gezorgd hebben dat er weer een lichtpuntje is in het leven van andere, kansarme mensen.

Namens het St. Mary’s ziekenhuis: ‘Bedankt beste leerlingen. Dank zij jullie hulp verbetert de medische zorg in St. Mary’s Hospital en kunnen we de soms ernstig zieke patiënten beter helpen’!

Paulien Bulthuis

RSG MAGAZINE - 2 | 2008

O P S T A P

GHANA

Page 9: RSG Magazine 02

8 9RSG MAGAZINE - 2 | 2008

BESTEMMING SPONSORGELD

Page 10: RSG Magazine 02

�0RSG MAGAZINE - 2 | 2008

T E E T E E - O O

TVWO nu ook in ZeewoldeRSG Levant start in het cursusjaar 2008-2009 met Tweetalig VWO. Het tweetalige onderwijs wordt gegarandeerd voor twee leerjaren, met een optie op het derde jaar. De klassen 4 tot en met 6 moeten vervolgens op Slingerbos in Harderwijk worden afgemaakt.

Lagere drempelOp RSG Slingerbos in Harderwijk wordt al sinds het cursusjaar �997-�998 tweetalig voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Engels en Nederlands) gegeven. Jaarlijks stromen tussen de zes en tien leerlingen uit Zeewolde in. In 2006 startte de tweetalige opleiding ook op Groevenbeek in Ermelo. Het aantal aanmeldingen aldaar had geen nadelige gevolgen op dat van Slingerbos. ‘We denken daarom dat er ook in Zeewolde markt voor is,’ aldus Peter van Voorthuizen, die het tweetalige onderwijs in Harderwijk al tien jaar coördineert en straks in Zeewolde aardrijkskunde in het Engels komt geven. ‘Misschien dat ouders hun kinderen van �2 nog te jong vonden om op en neer naar de overkant te gaan’, die drempel willen we nu weghalen. We rekenen in eerste instantie op één klas van maximaal 25 leerlingen. Ook bij minder aanmeldingen gaan we van start. Er moet uiteraard wel belangstelling zijn, twee of drie leerlingen is te weinig.’

Grote behoefteHet Tweetalig VWO komt niet uit de lucht vallen. De samenleving wordt in steeds toenemende mate geïnternationaliseerd. Ook binnen de eigen landsgrenzen is het beheersen van de Engelse taal van groot belang. Universiteiten, overheidsinstellingen en bedrijven hebben meer en meer behoefte aan internationaal opgeleid personeel. Veel studieboeken op universiteiten en hogescholen zijn in het Engels geschreven

en in talloze beroepen speelt het Engels een met de dag groter wordende rol. De voertaal in `De wereld van morgen’ is vooral het Engels.De aspirant-leerlingen moeten beschikken over een goede taalvaardigheid en extra doorzettingsvermogen. Ze moeten zelf gemotiveerd zijn de extra uitdaging aan te gaan. Bij de toelatingsprocedure spelen drie elementen een belangrijke rol: een VWO- of gymnasiumadvies van de basisschool van herkomst; een Cito-score van 545 of hoger; een positieve uitkomst van het gesprek met de leerling over zijn of haar motivatie (dit gesprek vindt plaats op RSG Levant).

Leuke extraatjesHet TV WO is geen brugklas HAVO/VWO, maar een pure VWO-opleiding. In het eerste leerjaar worden vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, wiskunde, informatica en uiteraard het Engels zelf in het Engels aangeboden. In het tweede jaar komt hier onder meer natuurkunde bij. Voor elk vak zijn er twee gekwalificeerde docenten. De docenten gaven tot nu toe reeds les in Harderwijk. Expertise is dus in ruime mate aanwezig. De tweetalige afdeling op Slingerbos is volledig uitontwikkeld en voldoet aan de hoogste eisen die worden gesteld aan ‘TTO’ (TweeTalig Onderwijs). Er is daarbij nauwe samenwerking met het Europees Platform, dat in opdracht van het ministerie van OC en W meertalig onderwijs coördineert.

Naast strikte eisen zijn er ook leuke extraatjes voor de leerlingen die meer uitdaging aan kunnen. Het eerste schooljaar wordt bijvoorbeeld gestart met een High Tea. Ook wordt er volop aandacht besteed aan Halloween. In het tweede leerjaar staat er een boot- en busreis naar Newcastle in Noord-Engeland met een veelzijdig excursieprogramma op de rol.In klas 3 gaan de leerlingen een week naar York in Midden-Engeland. Hier worden de kinderen twee aan twee ondergebracht in een Engels gastgezin. In de vijfde klas is er opnieuw een buitenlandse reis naar een Engelstalige omgeving, waarbij afhankelijk van de portemonnee zelfs Australië en Canada in beeld komen. De leerlingen van het TVWO worden opgeleid voor het reguliere VWO-examen, maar kunnen tevens het certificaat English A2 van het International Baccalaureate (I.B.) verkrijgen.

Voor de eerste drie leerjaren betalen de ouders/verzorgers jaarlijks € 300,00 voor alle extra’s, in de hoogste drie klassen € 200,00. Voor ouders/verzorgers met minder financiële draagkracht gelden speciale regelingen.

BSM

Page 11: RSG Magazine 02

�0 ��RSG MAGAZINE - 2 | 2008

Je kunt ook BSM kiezen!

Wat, kun je ook BSM kiezen? Wat is dat nou weer voor vak dan. ‘BSM (Bewegen Sport en Maatschappij) is een vak waar je meer dingen doet met sport en waar je iets leert over de

maatschappij rondom het sporten’ zei mijn teamleider. Nou dat leek mij wel wat: extra sporten en er iets meer over te weten komen.

Toen ik hoorde dat er bij ons op school dit nieuwe vak gegeven zou worden dacht ik ‘vet, eindelijk is er een extra vak met meer sporten (dus bewegen) en kan ik iets leren over de oorsprong en de echte spelregels van een bepaalde sport’. BSM leek mij een leuk vak omdat je sporten gaat doen die je tijdens gym nooit zult doen. Maar ook sporten die je wel tijdens gym doet maar bij BSM op een hoger niveau (je wordt dan sneller op fouten beoordeeld, je gaat dieper op de sport in en je gaat moeilijker oefeningen doen). Je gaat elkaar leren hoe je een bepaalde oefening moet uitvoeren. Bij speerwerpen bijvoorbeeld gingen we elkaar gaan leren hoe je de 3-, de 5- en de 7-pas moet doen. Hiervan leer je natuurlijk heel veel omdat je elkaars fouten ziet en dat bespreekt. Het leek mij ook om een andere reden een leuk vak. Omdat ik hoorde dat je ook les mag geven en dat leek mij wel wat.

Dit nieuwe jaar begon ik dus met het nieuwe vak. Maar er werden ook hele andere dingen van je verwacht dan ik eerst gehoord had. Op het eerste gezicht was dat niet zo erg maar toen ik hoorde wat er uiteindelijk allemaal verwacht werd als je het vak BSM had gekozen, viel mij dat toch wel een beetje rauw op mijn dak. Bijvoorbeeld dat je zelf heel veel dingen moet organiseren buiten de lessen om. Ook moet je oefenen (buiten de lessen om) bijv. voor dansen. En zelf spelregels achterhalen

van verschillende sporten die je gaat doen. Maar ook de lessen die je zelf gaat geven met je ‘partner’ kosten voorbereiding en dat moet allemaal buiten de lessen om gebeuren.

Uiteindelijk ben ik wel blij dat ik BSM heb gekozen, omdat je er echt heel veel van leert. Zoals de officiële spelregels van basketbal, de basketbal fluitregels. En omdat je sporten gaat doen die je nooit zult doen bij gym. En je zult zo’n sport ook niet snel kiezen om voor je hobby te gaan doen.

Het is handig en heel leuk als iedereen dit vak kiest omdat je bij gym normaal gesproken niet speelt met de officiële basketbalregels. Als iedereen dan het vak BSM heeft dat is het makkelijker om het spel goed te spelen want nu is het zo dat de helft van je klas bij veel fouten wel fluit omdat zij de regels kennen (Hebben ze geleerd bij BSM) en de andere helft slechter fluit omdat ze de regels niet kennen omdat ze dat niet hoeven te weten voor het vak gym.

Ik wil tegen iedereen zeggen dat BSM een heel leuk vak is maar dat je wel veel dingen zelf moet regelen en organiseren. Maar ik wil dit vak wel aan iedereen aanprijzen, omdat als je bijv. naar een HBO-sportopleiding wilt je dan al heel veel weet. En natuurlijk is het leuk om gewoon veel te bewegen en met verschillende sporten bezig te zijn.Ik hoop dat volgend jaar er zich meer leerlingen zullen aanmelden voor dit vak en dat dit nieuwe vak heel populair wordt.

Anne Luyer (4Hc)

S P O R T S

Het is nog even wennen voor leerlingen die het vak BSM volgen. Zo stond een leerling een wedstrijd te fluiten en was ondertussen een gesprek met zijn mobieltje aan het voeren. En nog gek opkijken dat zijn docent er wat van zei ook…..Anne Luyer bericht over dit nieuwe vak.

Page 12: RSG Magazine 02

�2RSG MAGAZINE - 2 | 2008

Enkele belangrijke data�7, �8 jan Winterkamp I - 3M/H/V Slingerbos + Levant locatie Slingerbos | Levant 2� - 25 jan Toetsweek examenklassen locatie Slingerbos | Levant24 jan Open Huis RSG Slingerbos locatie Slingerbos28 jan Onderwijsdag Zeewolde - (lessen vervallen!!) Locatie Levant29 jan Inleveren voorlopige profiel-/sectorkeuze locatie Slingerbos | Levant3� jan, � feb Winterkamp II - 3M/H/V Slingerbos + Levant locatie Slingerbos | Levant2 feb Open Huis RSG Levant locatie Levant4 feb Start van het tweede semester. (ROOSTER!) locatie Slingerbos | Levant8 feb Uitreiking tussenrapport 2M, 3M Slingerbos locatie Slingerbos�� feb Uitreiking tussenrapport Levant locatie Levant�4 feb Dramadag en –avond 5V locatie Slingerbos�5 feb Voorronde Junior Speaking Competition locatie Slingerbos�5 feb CITO - eindfeest locatie Levant

�8 feb Voorlichting TVWO - �9.00 – 2�.00 uur locatie Slingerbos�8 - 22 feb Toetsweek 3M, (enkele toetsdagen 4H, 4V, 5V) locatie Slingerbos | Levant�8 - 20 feb Herkansingsmomenten 4M, 5H, 6V Slingerbos. locatie Slingerbos | Levant�9 feb Voorlichting TVWO Levant - �9.00 – 2�.00 uur locatie Levant25 - 29 feb Voorjaarsvakantie locatie Slingerbos | Levant�2 mrt Presentatieavond Profielwerkstukken 5H, 6V locatie Slingerbos�3 - �4 mrt 4 TVWO - EIO excursie Brussel/ Ieper locatie Slingerbos�4 mrt IVY feest klassen 3 t/m 6 locatie Slingerbos | Levant

AGENDA

T H U I S OPEN HUIS

ER IS NOG VEELMEER TE VERTELLEN

24 januariRSG Slingerbos

2 februari RSG Levant

TVWO voorlichting�8 februari

RSG Slingerbos�9 februariRSG Levant

RSG MAGAZINE

OVER DE DAM

‘YOUNG ONES’

‘LIFE AT RSG’

DOEN!

ONDERWIJS

IECEETEE

volgend

NUMMER

RSG MAGAZINE

VORMGEVING & FOTOGRAFIE - Ton Krabman - DRUK - DEKKER DRUKWERKEN LEEUWARDEN

Volgend RSG Magazine vooral ook aandacht voor de profielwerkstukken.

Vse Mw. E. Visser beeldende vorming [email protected] Dhr. W. Bijker biologie [email protected] Dhr. J.W. Kalhorn biologie [email protected] Mw. S.J. Bernard Engels + biologie [email protected] Mw. P. Kempen Frans P.Kem[email protected] Mw. S. Leer-Wollersheim wiskunde [email protected]

PERS

ONEEL

Ziekte, een andere baan, een verhuizing, het komt allemaal voor in de loop van het cursusjaar. Daarom een aanvulling op onze informatiegids. Zo is het weeer duidelijk om wie het gaat, wat de afkorting in het rooster betekent en welk vak er door deze docenten wordt gegeven.

C R E W . . .

Bow Mw. W.T.P. Boswijk biologie [email protected] Mw. C.J. Den Boer Frans [email protected]

LOCATIE LEVANT

LOCATIE SLINGERBOS