Rotterdamse Groene Gebouwen

27
Rotterdamse Groene Gebouwen Presentatie Pilot gemeentelijke zwembaden Symposium Duurzame Huisvesting Lex Keijser 18-2-2011

description

Duurzame huisvesting

Transcript of Rotterdamse Groene Gebouwen

Page 1: Rotterdamse Groene Gebouwen

Rotterdamse Groene GebouwenPresentatiePilot gemeentelijke zwembaden

Symposium Duurzame Huisvesting

Lex Keijser

18-2-2011

Page 2: Rotterdamse Groene Gebouwen

Lex Keijser

Projectmanager Duurzame Bedrijfsvoering

Interesse gebieden

Erasmus Universiteit, Financieel medewerker

g

Financieel / Economisch

S i l Trainer, Projectleider verzuimproject, Hoofd P&O

Gedrag, Inkoop, Mobiliteit, Gebouwen

Sociaal

Duurzaam

18-2-2011

Page 3: Rotterdamse Groene Gebouwen

Indeling presentatie

Aanleiding programma Rotterdamse Groene Gebouwen (RGG)

Ontwikkelings Bedrijf Rotterdam (OBR)Ontwikkelings Bedrijf Rotterdam (OBR)

Programma en project beschrijving

Toelichting op de werking van het contract

Aanbestedingsprocedure inclusief gunningcriteria

Project organisatiej g

Scope contract en externe belangstelling

Samenvatting – programma Rotterdamse Groene Gebouwen

Vragen

18-2-2011

Vragen

Indeling

Page 4: Rotterdamse Groene Gebouwen

Klimaat doelstelling Gemeente Rotterdam

RCI Programma

50% CO -reductie50% CO2-reductie

18-2-2011 Aanleiding

Page 5: Rotterdamse Groene Gebouwen

Duurzaamheidsopgave gemeentelijke gebouwen Rotterdam

Voldoen aan de eisen van de Wet Milieubeheer: alle maatregelen worden uitgevoerd met een terugverdientijd tot 5 jaar

Aangenomen motie door de Gemeenteraad van Rotterdam in 2008, Motie Bonte: alle energiebesparende maatregelen worden genomen met een terugverdientijd tot 15 jaar

Rotterdam Climate Initiative: 50% CO2-reductie, 3%Rotterdam Climate Initiative: 50% CO2 reductie, 3% energiebesparing per jaar voor de gemeentelijke organisatie

18-2-2011 Aanleiding

Page 6: Rotterdamse Groene Gebouwen

Waarom bestaand vastgoed?

Gebouwen hebben een bijdrage vanGebouwen hebben een bijdrage van 50 tot 70% van het CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving Kosten typische

Er bestaan aanzienlijke energiebesparingsmogelijkheden in

levenscyclus van een gebouw

energiebesparingsmogelijkheden in de bestaande gebouwde omgeving, meestal 20-50% (knelpunt: split incentive

Bestaande gebouwen gebruikenBestaande gebouwen gebruiken gemiddeld ca. 25% meer energie dan nieuwe gebouwen

¾ van de levenscycluskosten t t d t d b i

18-2-2011

ontstaan nadat de bouw is gerealiseerd

Aanleiding

Page 7: Rotterdamse Groene Gebouwen

RCI en Building Retrofit Concept

H t RCI il t l t ff bij ll b i R tt dHet RCI wil maatregelen treffen om bij alle gebouwen in Rotterdam de CO2 uitstoot en het energieverbruik te verminderen

Voor gemeentelijk vastgoed is de gekozen aanpak: het building retrofit concept → Rotterdamse Groene Gebouwen (RGG) met pilots zwembaden en theatersp

Dit concept is overgenomen van het Clinton Climate Initiative. En is zeer succesvol toegepast in Duitsland, UK en VS.zeer succesvol toegepast in Duitsland, UK en VS.

18-2-2011 Aanleiding

Page 8: Rotterdamse Groene Gebouwen

OBR Vastgoed (OBR VG): Facts and figures

De sector Vastgoed van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam beheert sinds juli 2009 al het vastgoed van de gemeente Rotterdam

OBR VG is de grootste gemeentelijke vastgoedorganisatie van Nederland

Taken van OBR VG bestaan uit (her)ontwikkeling, technisch a e a O G bestaa u t ( e )o t e g, tec scbeheer en verhuur van de objecten

De portefeuille bestaat uit ca 3 500 objecten w o zwembaden De portefeuille bestaat uit ca. 3.500 objecten, w.o. zwembaden, theaters, scholen

De portefeuille heeft een totale WOZ waarde van ca € 2 5 De portefeuille heeft een totale WOZ-waarde van ca. € 2,5 miljard

OBR VG h ft 5000 hill d h d

18-2-2011

OBR VG heeft ca. 5000 verschillende huurders

OBR

Page 9: Rotterdamse Groene Gebouwen

Doelstellingen Programma RGG

D l t lli h t R tt d GDoelstellingen voor het programma Rotterdamse Groene Gebouwen – cluster zwembaden:

1. Realisatie van energiebesparende maatregelen bij Rotterdamse zwembaden op basis van een Onderhoud en Energie Prestatie Contract (OEPC);

2. Uitbesteden van beheer en onderhoud van de zwembaden teneinde op dit punt te worden ontzorgd;teneinde op dit punt te worden ontzorgd;

3. Implementeren, beheren en onderhouden van comfortmaatregelen gericht op verhoging gebruikerscomfort;comfortmaatregelen gericht op verhoging gebruikerscomfort;

4. Een succesvolle uitvoering van het contract;

5. Een duurzame inbedding van de gevolgde werkwijze en opgedane kennis in de gemeentelijke organisatie.

18-2-2011 Programma en projectbeschrijving

Page 10: Rotterdamse Groene Gebouwen

Projectopzet: Rotterdam als eerste

De gemeente Rotterdam is met dit OEPC de eerste gemeente in Nederland die gebruik maakt van deze manier van publiek private samenwerking en daarmee aanjager voor deNederlandse ESCO markt.

De wijze waarop in het project RGG zwembaden invulling wordt gegeven aan het OEPC, in combinatie met de concurrentiegerichte dialoog is vooruitstrevend, zowel quaconcurrentiegerichte dialoog is vooruitstrevend, zowel qua vorm als qua scope.

De gemeente Rotterdam beoogt hiermee zoveel mogelijk De gemeente Rotterdam beoogt hiermee zoveel mogelijk gebruik te maken van de nieuwe technologische ontwikkelingen om energie- en CO2-reductie te bewerkstelligen op een budgettair neutrale manierbudgettair neutrale manier.

18-2-2011 Programma en projectbeschrijving

Page 11: Rotterdamse Groene Gebouwen

Werkwijze OEPC (1/4)

Besparing verbruik

Energie kosten €

verbruikVergoeding aan ESCo

ten

Gebruikskosten na aanbesteding Onderhoud ge

ui

ksko

st

Tijd

en Energie Prestatie ContractH

uidi

gge

bru

Tijd

• In het OEPC-model geldt dat reductie van energieverbruik de toekomstige financiële middelen genereert om de benodigde i t i i i b d t l (h d d ) d bijinvesteringen in energiebesparende maatregelen (hardwarde) en daarbij behorende diensten (onderhoud, reparatie) te kunnen financieren.

Na afloop van het contract komen de financiële voordelen van de

18-2-2011

• Na afloop van het contract komen de financiële voordelen van de energiereductie ten goede van de Opdrachtgever.

Toelichting contract

Page 12: Rotterdamse Groene Gebouwen

Werkwijze OEPC (2/4)

€€

18-2-2011 Toelichting contract

Page 13: Rotterdamse Groene Gebouwen

Werkwijze OEPC (3/4)

ESCo doet voorstel voor energiebesparende maatregelen

ESCo garandeert X % besparing t.o.v. huidig verbruik →ESCo garandeert X % besparing t.o.v. huidig verbruik handhaving met behulp van bonus/malus mechanisme

ESCo financiert en installeert maatregelen en voert daarbij behorende (basis) onderhoudsdiensten uit (inspectie, onderhoud, training)

Gemeente betaalt periodieke vergoeding aan ESCo op basis van daadwerkelijk geleverde besparing (bonus/malus)daadwerkelijk geleverde besparing (bonus/malus)

Gemeente committeert zich contractueel voor langere periode

In principe worden investeringen betaald uit besparingenergiekosten

18-2-2011 Toelichting contract

Page 14: Rotterdamse Groene Gebouwen

Werkwijze OEPC (4/4)

Gemeente betaalt voor aanvullende (onderhouds)werkzaamheden en eventuele extra kwaliteit

In de dialoog wordt de exacte scope van onderhoudswerkzaamheden en kwalitatieve eisen en wensen gezamenlijk vastgesteld

Na afloop contractperiode (10 jaar) vervalt economisch eigendom investeringen aan gemeente (juridisch eigendom is vanaf dag 1 des gemeente)des gemeente)

Besparing energiekosten komt na contractperiode volledig tenBesparing energiekosten komt na contractperiode volledig ten gunste van gemeente

18-2-2011 Toelichting contract

Page 15: Rotterdamse Groene Gebouwen

Aanbestedingsprocedure

18-2-2011 Aanbestedingsprocedure

Page 16: Rotterdamse Groene Gebouwen

Planning aanbestedingsprocedure Concurrentiegerichte Dialoog

Markt consultatie• 19 Geïnteresseerde

Selectie Fase• 11 Aanmeldingen

Dialoog Fase• 3 Geselecteerden

Gunning Fase1 B t Bi dipartijen

• Januari 2010

11 Aanmeldingen • 3 Geselecteerden • 1 Beste Bieding• Maart 2011

18-2-2011 Aanbestedingsprocedure

Page 17: Rotterdamse Groene Gebouwen

Europese aanbesteding Concurrentiegerichte Dialoog

Stappenplan en methodiek concurrentiegerichte dialoog: Openbare aanmelding en selectie van marktpartijen op basis van

opgedane ervaringen en referentiesopgedane ervaringen en referenties Dialoogsessies met de geselecteerde marktpartijen met als doel te

zoeken naar de beste oplossingen voor de behoefte van de aanbestedende dienst

ESCo’s dienen tussentijdse dialoogproducten in die uiteindelijk onderdeel worden van definitieve biedingg

Specifieke oplossingen van de ESCo’s worden beschermd ESCO’s hebben de mogelijkheid de zwembaden te bezoeken tijdens

de dialoogfasede dialoogfase Op basis van de dialoog volgt een definitieve uitvraag De geselecteerde marktpartijen dienen hun bieding in, op basis

R tt d b d ld t éé kt tij t t iwaarvan Rotterdam beoordeeld en met één marktpartij tot gunning overgaat

18-2-2011 Aanbestedingsprocedure

Page 18: Rotterdamse Groene Gebouwen

Gunningcriteria

1. Minimumvereistenfinancieel, juridisch, technisch

2. Gegarandeerde energieprestatie

3. Investeringen in activa

4 Onderhoud en beheer4. Onderhoud en beheer

5. Managementvereistenorganisatieplan, monitoringplan, gebruikersreglement, uitvoeringplan

18-2-2011 Aanbestedingsprocedures

Page 19: Rotterdamse Groene Gebouwen

Energiebesparing

1. Energiebesparing Vertaling van het Energiebesparingplan in een

gegarandeerde energiebesparing per jaar. NCW gegarandeerde energiebesparing t.o.v. baseline. Minimale energiebesparing 10%, ‘maximaal’ 35%g p g ,

45

Energiebesparing

2025303540

unte

n

05

1015

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%

P

% energiebesparing

18-2-2011 Aanbestedingsprocedures

Page 20: Rotterdamse Groene Gebouwen

Investeringen

2. Investeringen Investeringen in activa (hardware) in de zwembaden. Stimuleren van GG’s om te kiezen voor permanente

(kapitaalintensieve) oplossingen naast tijdelijke oplossingen. Minimale investering 0,5 € mln., ‘maximaal’ 2,5 € mln.g , , ,

10

Investeringen

6

8

10

unte

n

0

2

4

€0 00 €0 25 €0 50 €0 75 €1 00 €1 25 €1 50 €1 75 €2 00 €2 25 €2 50

Pu

€0,00 €0,25 €0,50 €0,75 €1,00 €1,25 €1,50 €1,75 €2,00 €2,25 €2,50

Investeringen (€ mln)

18-2-2011 Aanbestedingsprocedures

Page 21: Rotterdamse Groene Gebouwen

Onderhoud

3. Onderhoud Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) van OBR wordt door

GG overgenomen, geoptimaliseerd en evt. anders geprijsd. NCW bruto onderhoudsvergoeding t.o.v. MJOP van OBR. Plafondprijs (100%), maximale korting 40% p j ( ), g

20

Onderhoud

10

15

Punt

en

0

5

100% 90% 80% 70% 60%

P

% van de onderhoudskosten

18-2-2011 Aanbestedingsprocedures

Page 22: Rotterdamse Groene Gebouwen

De projectorganisatie

Bij de projectorganisatie zijn de volgende organisaties en partijen b kk

Stuurgroep

betrokken:

Ontwikkelingsbedrijf RotterdamDi t S t R ti(OBR/S&R)

Kl kb d

Dienst Sport en RecreatieGemeentewerken / Ingenieursbureau

Projectteam CommunicatieKlankbord groep

Gemeentewerken / Aanbestedingszaken en juridische zaken

JuridischFinancieelTechniek en Gebruik

BestuursdienstServicedienstKlimaatbureau RCI Deloitte Real Estate AdvisoryBerlin Clinton Climate InitiativeTNT Real Estate

18-2-2011

Agentschap NL (Senter Novem)

Projectorganisatie

Page 23: Rotterdamse Groene Gebouwen

Scope of contract

Zwembad Hoek van Holland

Zwembad OverschieSportfondsenbadNoord

Sportcentrum de Wilgenring

Zwembad AlexanderSchuttersveld

Sportcentrum West

Zwembad Overschie

Oostervant

Noord

Oostelijk zwembad

Zwembad Pernis

Zwembad Charlois

Zwembad IJsselmonde

Afrikaanderbad

Zwembad Hoogvliet

Voorlopig betreft de omvang 9 zwembaden (25.000 m2), echter 4 van deze zwembaden zouden binnen 4 tot 5 jaar kunnen worden gesloopt (huidige planning) en vervangen d i b D t ll lijk t l b d ddoor nieuwbouw. Daarnaast zullen mogelijk nog een aantal zwembaden worden verworven.

18-2-2011 Scope opdracht en belangstelling

Page 24: Rotterdamse Groene Gebouwen

Overzichten mediaAl D bl d 19 d 2010Algemeen Dagblad, 19 dec. 2010

Cobouw, 6 apr. 2010

EnergieGids.nl, 2 apr. 2010

Congres Duurzaam Vastgoed, 30 jun.

2010

De Telegraaf 2 feb. 2010

Bouwwereld.nl, 6 apr. 2010

18-2-2011

Page 25: Rotterdamse Groene Gebouwen

De 6 kritische succesfactoren van RGG (1)

1. Gegarandeerde energiebesparing de gemeente sluit een 10 contract met opdrachtnemer en legt daarin de

overeengekomen prestaties voor reductie van het energieverbruik duidelijk vast

2. Budgetneutraal géén extra investeringsbudgetten nodig

de opdrachtnemer financiert de investering en verdient deze terug door de

kostenbesparing op de energierekeningkostenbesparing op de energierekening

3. Verhoging van het comfort voor de gebruiker door o.a. verbeterde regeling van temperaturen en binnenklimaat

4. Flexibel contract de gemaakte afspraken kunnen eenvoudig worden aangepast wanneer sprake

is van wijzigingen in de vastgoedportefeuille en gebruik

18-2-2011 Samenvatting

Page 26: Rotterdamse Groene Gebouwen

De 6 kritische succesfactoren van RGG (2)

5. Verbetering van de kwaliteit van het vastgoed door investeringen in nieuwe materialen en installaties

meet- en regeltechniek uitgevoerd door professionals

door contractuele prikkel om creatieve oplossingen in te zetten

6. Professionalisering van de gemeentelijke vastgoedorganisatie

d h t d h d b h d b d i h t t t t door het onderhoud en beheer van de baden in het contract op te nemen

wordt OBR ontzorgd op de uitvoering van de vele detail werkzaamheden

OBR kan vanuit haar regierol de controle houden op de kwaliteit en de

kosten.

Samenvatting

Page 27: Rotterdamse Groene Gebouwen

Vragen: www.rotterdam.nl/groenegebouwen

18-2-2011