Rondom overlijden

Click here to load reader

download Rondom overlijden

of 41

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Rondom overlijden

  • 1. Rondom overlijdenWat komt er allemaal bij kijkenen wat moet er geregeld worden?Antwoord op veel vragen in dit boekje.Om te weten of om zelf in te vullen.

2. InhoudsopgaveVoorwoord Pag. 2Gebruiksaanwijzing behorende bij deze handleidingPag. 3Belangrijke begrippen en aandachtspunten voor u en uw naasten Pag. 4Tegemoetkomingen, uitkeringen en voorzieningen Pag. 9Invulstaat persoonlijke gegevens Pag. 12Persoonlijke wensen en aanwijzingen voor de uitvaart Pag. 17Checklist administratieve afhandeling in verband met overlijden Pag. 20Adressenlijst van in kennis te stellen personen en instanties Pag. 25Adressenlijst privPag. 29Adressenlijst Sociale Verzekeringsbank Pag. 32Andere belangrijke adressen Pag. 33Adressenlijst CNV bondenPag. 35Voorbeeldbrief Opzegging abonnementen en/of lidmaatschappen Pag. 36Voorbeeldbrief Wijziging tenaamstellingPag. 37Hulp en begeleiding na een overlijdenPag. 381 3. Wat te doen...Geen mens leeft voor zichzelf alleen. Geen mens sterft voor zichzelf alleen. Uw leven, maarook uw overlijden, heeft betekenis en consequenties voor uzelf en uw nabestaanden. Vanuit ditperspectief biedt het CNV u deze uitgave aan. Om u en uw nabestaanden de helpende hand tebieden bij alles wat er rond overlijden besloten en geregeld moet worden.Deze brochure nodigt u uit om wat praktische zaken rond overlijden op een rijtje te zetten.Voor nabestaanden is het overlijden van een geliefde vaak een emotioneel zware tijd, en danmoeten er ook nog allerlei dingen geregeld worden. In de zoektocht naar papieren en verzeke-ringen, moeten zij ook nog eens nadenken over de vraag hoe de overledene het zelf gewild zouhebben. Stel dat u zelf plotseling ziek wordt. Dan bent u blij dat u zich in ieder geval niet drukhoeft te maken om regeldingen, papieren rompslomp en veelal onvindbare documenten.Het CNV kan het verlies van een geliefde voor u niet minder groot maken, maar in praktischopzicht wellicht wel makkelijker. Deze brochure verzamelt alle gegevens op n plek en biedtu hierdoor een overzicht van wat u wanneer kunt doen. Wij wijzen u ook op zaken waar u nietmeteen aan denkt, maar die wel van groot belang kunnen worden, zoals een donorcodicil.Maar ook praktische zaken als pensioeninstanties, testament, paspoort, spaarplannen, verze-keringen en de overlijdensadvertentie komen aan bod.Zodat u weet wat er op welk moment geregeld kan worden, voor en na de uitvaart. En wie uwaarvoor moet hebben. Een handige adressenlijst ontbreekt daarom niet.Wij adviseren u om uw wensen met uw partner of familieleden te bespreken zodat zij na uwoverlijden niet voor moeilijke beslissingen komen te staan.Het CNV hoopt u met deze uitgave ook in moeilijke tijden van verdriet en gemis tot steun tezijn.Jaap SmitVoorzitter CNV2 4. GEBRUIKSAANWIJZING BEHORENDE BIJ DEZE HANDLEIDINGDeze handleiding omvat naast informatie voor u en uw naasten ook een aantal invulstaten.Vult u deze staten zoveel mogelijk in en aan. Houdt u er rekening mee dat gegevens ook kun-nen wijzigen. Probeert u in ieder geval de staten zo actueel mogelijk te houden. Deze handlei-ding wordt u aangeboden door het CNV. Eventueel kunt u een beroep doen op vrijwilligers vanhet CNV om u bij te staan bij het invullen van deze handleiding. Ook kunt u uw vragen aan onsstellen, wij hopen u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.Voor uw vragen of voor het maken van een afspraak voor hulp bij het invullen kunt u contactzoeken met: CNV Info, tel: 030-7511001Leden van 65 jaar en ouder kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met CNV 65plus:tel. 030-7511002Graag geven wij u voor het gebruik van deze handleiding enkele tips: Leg deze handleiding, als ook alle andere van belang zijnde documenten (verzekeringspo- lissen, testament, trouwboekje, samenlevingscontract etc.) in n map en bewaar deze op een bij de nabestaande(n) bekende (en indien mogelijk brandvrije) plaats. Stel bank-, girorekening(en), safeloketten, etc. mede op naam van uw partner (bijv. en/ of rekening) ten einde de problemen met het blokkeren van rekeningen/tegoeden tot een minimum te beperken. Laat op afgesloten kapitaalverzekeringen etc. duidelijk aangeven wie de begunstigde is ingeval van overlijden. Ongehuwd samenwonenden wordt geadviseerd bij een notaris een samenlevingscontract op te laten maken. Bij overlijden (of bij verbreking van de samenwoning) kan dit talloze problemen voorkomen. Stel n van uw huisgenoten op de hoogte van de relevante informatie met betrekking tot uw financile zaken en van de verblijfplaats van deze handleiding. Indien u bijzondere zaken wilt vastleggen, laat dan door een notaris een testament opma- ken. Laat door een financieel adviseur een risico-analyse maken waarin alle financile zaken betrokken worden die bij het overlijden van n van de partners een rol spelen: pensioen, uitkering op grond van de Algemene Nabestaandenwet (Anw), kosten gezinsverzorging, levensverzekering, hypotheek, etc. Besef dat de financile situatie van uw nabestaanden door uw overlijden drastisch veran- dert. 3 5. BELANGRIJKE BEGRIPPEN EN AANDACHTSPUNTENVOOR U EN UW NAASTENCodicilDoor middel van een handgeschreven, gedateerde en ondertekende verklaring kunt u officieelzaken vastleggen met betrekking tot: benoeming executeur; begrafenis of crematie; vermaken van goed beschreven persoonlijke bezittingen zoals sieraden, meubelstukken en andere persoonlijke bezittingen (binnen de mogelijkheden van het erfrecht).De verklaring kan mede op basis van deze handleiding worden opgesteld.OverlevingscontractMiddels een handgeschreven, gedateerde en ondertekende verklaring kunt u aangeven of enop welke wijze u, indien u in een levensbedreigend coma raakt, medisch behandeld wenst teworden.DonorcodicilDoor middel van een handgeschreven, gedateerde en ondertekende verklaring kunt u aangevenwelke organen u ter beschikking wilt stellen of dat de uiteindelijke beslissing ligt bij de nabe-staanden. Meer informatie over het donorcodicil kunt u opvragen via uw huisarts of via NIGZ-Donorvoorlichting,Postbus 500, 3440 AM Woerden, Informatielijn: 0900-BEL-DONOR(0900-8212166) 0348-437650 www.donorvoorlichting.nlTestamentEen testament is een verklaring waarin iemand vastlegt wat er na zijn/haar dood moet gebeu-ren. Dit kan gaan om de verdeling van bezittingen, maar ook om de benoeming van een voogdover de kinderen of om het regelen van de begrafenis.In een testament is veel mogelijk. Niet alleen kan de erflater bepalen wie wat krijgt, hij of zijkan mensen ook onterven of voorwaarden stellen aan het eigendom van bepaalde goederen.Bijvoorbeeld dat bij een eventueel huwelijk van een erfgenaam een gerfd huis niet in de ge-meenschap van goederen opgaat, maar persoonlijk eigendom blijft.Iedereen die bij zijn volle verstand is en 16 jaar of ouder is, kan een testament opmaken. Eentestament moet altijd worden vastgelegd in een notarile akte, anders geldt het testament niet.Het testament kan altijd gewijzigd worden, dat moet wel gebeuren in het bijzijn van de notaris.Of iemand een testament heeft opgemaakt, kunt u na het overlijden van de erflater navragen bijhet Centraal Testamenten Register in Den Haag, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag.Het register is overigens niet op de hoogte van de inhoud van het testament.Per januari 2003 is het wettelijke erfrecht veranderd. Testamenten die voor die datum zijn op-gemaakt gelden nog wel, maar kloppen misschien niet meer helemaal met de nieuwe wet. Hetis daarom verstandig de notaris hiernaar te laten kijken.4 6. ExecuteurEen executeurregelt de begrafenis of crematie vaneen overledene en zorgt dat de nalaten-schap verdeeld wordt volgensdewensen van de overledene. Een executeur moet in eentestament benoemd worden of in een codicil worden vastgelegd.Vaak is een executeur een familielid of een bekende van de erflater, maar ook een notariskan als executeur worden benoemd.De executeur heeft volgens de wet een uitgebreid takenpakket. De executeur beheert de na-latenschap en moet een boedelbeschrijving opstellen. Dit is een beschrijving van alle goede-ren in de nalatenschap.De taken van de executeur kan de erflater per testament uitbreiden of beperken. De erflaterkan de executeur in het testament opdrachten geven, bijvoorbeeld om persoonlijke brieven tevernietigen of om een onderkomen te zoeken voor huisdieren.Bij het opstellen van het testament is het verstandig om in overleg met de notaris preciesvast te stellen wat de executeur wel en niet mag doen. Dit om onenigheid tijdens het afwik-kelen van de nalatenschap te voorkomen. Een executeur wordt betaald voor zijn diensten.Volgens de wet heeft hij of zij recht op 1% van het vermogen op de dag van het overlijden. Deerflater kan in het testament een ander bedrag vaststellen.LangstlevendentestamentIn een langstlevendentestament regelen echtgenoten wat de achterblijvende partner krijgtals de ander komt te overlijden. Meestal stellen beide partners ieder afzonderlijk een derge-lijk testament op. Het testament zorgt ervoor dat de partner goed verzorgd achterblijft. Sinds2003 is dit in de wet geregeld.Vr 2003 konden echtgenoten in hun testament regelen dat de langstlevende partner allebezittingen en schulden kreeg toebedeeld. Kinderen hadden wel recht op hun legitiemeportie, maar konden dat pas opeisen na het overlijden van de overblijvende ouder. Dit heetteeen ouderlijk boedelverdelingtestament. Sinds 2003 is dit niet meer mogelijk. De ouderlijkeboedelverdelingtestamenten die voor 2003 zijn opgesteld zijn echter nog wel steeds geldig.Sinds 2003 hoeft voor een ouderlijke boedelverdeling geen testament meer te worden opge-maakt omdat daarvoor een wettelijke regeling is. Deze houdt tevens in dat de kinderen eenrenteloze vordering op de overblijvende ouder hebben/krijgen. De ouderlijke boedelverdelinggaat vr de wettelijke verdelingen.Een ander soort testament is het langstlevendentestament met vruchtgebruik. Het houdt indat de langstlevende partner het vruchtgebruik krijgt van het hele vermogen van de over-leden partner. Met andere woorden, hij of zij mag alle