RONDOM N - Gunvor Petroleum Antwerpen€¦ · Meet– en regeltechnieker Process Operator...

of 8/8
RONDOM N S Nieuws van GPA voor buren & belanghebbenden Voorjaar 2020
 • date post

  01-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of RONDOM N - Gunvor Petroleum Antwerpen€¦ · Meet– en regeltechnieker Process Operator...

 • RONDOM

  N S

  Nieuws van GPA voor buren & belanghebbenden

  Voorjaar 2020

 • 2

  Beste buren en belanghebbenden,

  Mijn naam is Ralf Seid en sinds

  januari 2018 leid ik de Gunvor-

  raffinaderij Antwerpen. Ik kom oor-

  spronkelijk uit Duitsland en heb

  daar lange tijd in verschillende

  functies gewerkt in onze zusterraffi-

  naderij in Ingolstadt, Beieren, in de

  buurt van München.

  Wij stellen u met fierheid de eerste

  uitgave van Rondom Ons voor.

  Een magazine van GPA voor buren

  en belanghebbenden waarmee we

  u graag op de hoogte houden over

  wat er zoal reilt en zeilt in en rond-

  om ons bedrijf.

  Het is belangrijk voor mij om een

  open en respectvolle relatie met

  onze buren te cultiveren. Daarom

  hebben we besloten om dit half-

  jaarlijks magazine te lanceren zo-

  dat we zo onze buren en belang-

  hebbenden regelmatig kunnen in-

  formeren over interessante onder-

  werpen uit de dagelijkse routine

  van een raffinaderij. We hopen dat

  de informatie voor u van belang is

  en u enig inzicht zal geven in ons

  bedrijf, haar medewerkers en haar

  activiteiten.

  Een respectvolle benadering en

  een meer open dialoog groeit daar-

  door aan twee kanten. Daarom

  verwelkomen we ook jullie feed-

  back, zowel positief als negatief,

  omdat het ons de mogelijkheid

  biedt om te reageren en zo nodig te

  verbeteren.

  Samen bouwen aan een goede

  verstandhouding tussen alle buren

  en belanghebbenden is voor ons

  een belangrijke doelstelling.

  Tot slot wensen wij u een gelukkig

  en gezond 2020!

  Ralf Seid

  Raffinaderij Manager

 • 3

  Kort gezegd is de voornaamste

  bezigheid van GPA het raffineren

  van ruwe aardolie tot afgewerkte

  producten.

  Aardolie of crude wordt per schip

  aangevoerd, en wordt gelost via

  onze Zuid-Jetty of aanlegsteiger

  (6). Bij het lossen wordt de ruwe

  aardolie getransporteerd via een

  pijpleiding naar de grote ruwe aard-

  olie opslagtanks (4).

  Vervolgens pompt men de ruwe

  aardolie naar het hart van de raffi-

  naderij (3); de proceseenheden

  voor verdere verwerking.

  Hier wordt de aardolie in verschil-

  lende fracties gedestilleerd en ver-

  der gescheiden in verschillende

  tussenproducten en (half) afge-

  werkte producten.

  De zuivere producten (propaan- en

  butaan, nafta, benzine, diesel en

  gasolie, stookolie en zwavel) wor-

  den opgeslagen in kleinere opslag-

  tanks in het tankpark (10). Propaan

  en Butaan worden opgeslagen in

  sferen, dit zijn bolvormige tanks (8).

  Van daaruit worden de producten

  verscheept naar de klant. Dit

  gebeurt grotendeels per schip

  (95%) (7) of per vrachtwagen (5%)

  (9). Het merendeel van onze pro-

  ducten komt terecht op de buiten-

  landse markt.

  Om de raffinage zo milieuvriendelijk

  mogelijk uit te voeren, zijn er

  verschillende zuiverende en ener-

  gieopwekkende eenheden voorzien

  zoals een eigen waterzuivering (5)

  en een warmtekrachtcentrale. De

  fakkel of flare (12) zorgt ervoor dat

  gassen veilig verbrand worden,

  indien nodig.

  In de volgende edities van Rondom

  Ons zullen wij deze eenheden stap

  voor stap aan jullie toelichten.

  Naast deze zones, beschikt GPA

  uiteraard ook over een administra-

  tiegebouw (11), portiersloge (1) en

  kantine (11), gelegen aan de voor-

  zijde van onze concessie langs de

  Scheldelaan.

  Voor meer nieuws, houd zeker on-

  ze komende edities in de gaten.

  Wat zijn de kernactiviteiten van GPA?

  1

  5

  10

  9

  3

  7

  2

  4

  6

  11

  8

  Op de foto: (1) portiersloge, (2) controlekamer, (3) proces eenheden, (4) crude tanks, (5) waterzuivering, (6) zuid

  jetty, (7) noord jetty, (8) sferen, (9) truckbelading, (10) tankpark, (11) administratiegebouw en kantine, (12) de

  flare.

  12

 • 4

  Fauna & Flora

  Sinds 2013 is GPA gastheer voor

  een aantal vogelsoorten, waaronder

  de beschermde visdief.

  De visdief (Sterna Hirundo) is

  een is een vogel uit de familie van

  de sterns (Sternidae) die overwintert

  langs de kust van Afrika. Het is een

  slanke vogel met een zwarte kop-

  kap en een diep gevorkte staart. De

  snavel heeft een oranjerode kleur

  met een zwarte punt, de poten zijn

  rood van kleur

  Van april tot oktober zoeken deze

  vogels een frissere plek op. Die vin-

  den ze in heel Europa, waaronder

  België.

  Op de site van Gunvor Petroleum

  Antwerpen, hebben zij een geschik-

  te broedplaats gevonden.

  Elk jaar worden op de broedplaats

  ongeveer 150 kuikens geboren en

  daar is GPA terecht trots op!

  In samenwerking met Natuurpunt

  worden zij geringd, op die manier

  kan de populatie in België en de

  rest van Europa opgevolgd worden.

  Annouck Lescrauwaet

  Milieucoördinator

  GPA wil continu verbeteren

  ISO 14001 is, volgens Wikipedia,

  de internationaal geaccepteerde

  standaard met eisen voor een

  milieumanagementsysteem die

  werd ontwikkeld door de Interna-

  tionale Organisatie voor Stan-

  daardisatie.

  Het milieumanagementsysteem

  wordt gebruikt om een bij de orga-

  nisatie passend milieubeleid te ont-

  wikkelen en de uitvoering ervan te

  borgen.

  Dit systeem helpt de impact van

  bedrijfsprocessen op het milieu te

  beperken en zo mogelijk te elimine-

  ren (op gebied van water, lucht,

  bodem, …) en te voldoen aan de

  geldende regelgeving om continu te

  verbeteren.

  Deze norm is geen verplichting,

  maar een vrijblijvend engagement

  dat wij als GPA wensen te maken.

  Gunvor Petroleum Antwerpen is

  sinds 2014 ISO14001 gecertifi-

  ceerd.

  Om aan deze norm te voldoen

  moet de organisatie, voor wat be-

  treft milieu, goed beschreven zijn in

  een milieuzorgsysteem en vervol-

  gens gecertificeerd worden door

  een organisatie die daartoe door de

  overheid is geaccrediteerd. Aan de

  hand van een goed milieuzorgsys-

  teem kan een organisatie zo stre-

  ven naar een goede beheersing en

  vermindering van de milieurisico’s

  waardoor aantoonbare milieupres-

  taties voorgelegd kunnen worden.

  Het succes van het systeem steunt

  voor een groot deel op de betrok-

  kenheid van de werknemers op alle

  niveaus en in alle functies. Niet al-

  leen heeft ISO certificering voorde-

  len voor de interne bedrijfszorg,

  maar ook naar externe partijen toe,

  toont dit onze wil om bij te dragen

  aan het milieu.

  Door een betere beheersing van de

  milieuaspecten die kunnen voortko-

  men uit de operationele activiteiten

  van GPA, worden risico’s en over-

  schrijdingen beperkt. De toepassing

  van de internationale norm zorgt

  voor meer inzicht in de eigen orga-

  nisatie en bedrijfsprocessen waaruit

  waardevolle lessen getrokken kun-

  nen worden.

  Verder wordt er plaats gemaakt

  voor een betere prioriteitstelling op

  milieuvlak. Een dergelijke certifica-

  tie wijst op de kwaliteit van het mili-

  euzorgsysteem en het proces van

  continu verbeteren.

  Annouck Lescrauwaet

  Milieucoördinator

 • 5

  Het bestrijden en beheersen van

  incidenten gebeurt bij GPA door een

  ploeg operators van Productie en

  OMS (Oil Movement & Storage),

  aangestuurd door een brandweer-

  man / interventieleider.

  Door het specifieke karakter van

  deze interventies is regelmatige trai-

  ning en confrontatie met “echt vuur”

  onontbeerlijk.

  Waarom trainen zo belangrijk is?

  Industriële brandbestrijding vraagt

  om een zeer specifieke aanpak. De

  potentiële omvang van een incident

  en de mogelijke aanwezigheid van

  brandbare producten, in en/of buiten

  leidingen en installatie-onderdelen,

  vraagt om regelmatige oefening in

  een aangepaste, veilige en realisti-

  sche omgeving.

  Verschillende scenario’s en try-outs

  geven een beter inzicht in de ver-

  schillende risicozones, gedragingen

  en uitbreiding van brand en product-

  lekken. Deze laten toe om bij GPA

  gefundeerde beslissingen te nemen

  naar bestrijding of evacuatie bij mo-

  gelijke incidenten.

  Versterking door stadsbrandweer

  In het geval van een groot incident

  kunnen we als bedrijf ook beroep

  doen op Brandweer Antwerpen.

  Een goede samenwerking met hen

  is essentieel. In het verleden namen

  al enkele bevelvoerders van Brand-

  weer Antwerpen deel aan de oefe-

  ningen gehouden in het oefencen-

  trum van Falck in Rotterdam om zo

  ervaringen uit te wisselen en een

  mogelijke samenwerking te bevorde-

  ren.

  Dit werkt absoluut positief en is ver-

  rijkend voor beide partijen. We zet-

  ten dit in de toekomst zeker verder.

  Praktijkoefeningen maken bij inci-

  denten het grote verschil tussen

  starten met doelgericht ingrijpen en

  het incident onder controle brengen,

  of wachten op de stadsbrandweer.

  Hierdoor zal in het laatste geval heel

  wat tijd verloren gaan en kan de

  schade aan de installaties veel gro-

  ter zijn. Het is van levensbelang

  voor iedereen aanwezig op ons be-

  drijf dat we steeds in staat zijn om

  op een veilige en verantwoorde ma-

  nier tijdig interventies te starten in

  geval van eventuele calamiteiten.

  GPA Brandweer

  Training bij de brandweer

  Preventie: een vereiste

  basishouding op

  een raffinaderij

 • 6

  Kerstparty ten voordele van de Warmste Week

  Op dinsdag 17 december organi-

  seerde het GPA-Feestcomité haar

  laatste activiteit van 2019, nl. de

  Warmste Kerstparty, die in het

  teken stond van het goede doel.

  GPA laat haar medewerkers jaar-

  lijks kiezen uit 3 goede doelen. Dit

  jaar kwam vzw Villa Max uit de bus

  met de meeste stemmen.

  Villa Max is een vzw die gezin-

  nen met een kind met een levens-

  bedreigende of ongeneeslijke ziek-

  te een ontspannende, kosteloze

  vakantie aanbiedt.

  Reeds enkele jaren stort GPA het

  ingezamelde bedrag dankzij onze

  acties, ook aan Kom op tegen Kan-

  ker.

  Om de kerstsfeer helemaal tot zijn

  recht te laten komen, kozen we

  voor Ponderosa in de Berendrecht-

  se bossen als feestlocatie. Na een

  oproep op een lokale facebook-

  groep, waren vier handelaars uit de

  regio Berendrecht en Zandvliet be-

  reid om de Kerstparty te voorzien

  van lekkers.

  Cydrale was er voor de tweede

  keer bij. Carl Theuns brouwt eigen-

  tijds en eigenzinnig vanuit heden-

  daagse kennis en een rijke traditie

  zijn eigen biertjes. Tijdens de

  Kerstparty konden we onder ande-

  re proeven van Samhein, Grote

  Klos, ZPA en Blote Nek. Naast de

  bierliefhebber, kon ook de wijnlief-

  hebber deze editie komen proeven

  van de wijnen van Halewijn. De

  wijnhandel is gelegen in de familie-

  boerderij en wordt sinds 1996 uit-

  gebaat door Halewijn De Lie. Hij

  verkoopt er uitsluitend Zuid-

  Afrikaanse wijnen.

  Voor de zoete zonde reserveerden

  we een plekje voor Ginoti en Tante

  Sie. Ginoti is de zaak van Gino Wil-

  lems, 21 jaar jong, die zich met

  liefde en passie stort op het verfij-

  nen van chocoladeartikelen. Tante

  Sie (Elsy en Barry) verwent je

  met haar mobiel retro ijssalon met

  het lekkerste ijs in de meest uiteen-

  lopende smaken. Voor koudere

  dagen behoren ook poffertjes en

  lollywafels tot de mogelijkheden.

  Daarnaast mochten we nog reke-

  nen op sponsoring van Bakkerij De

  Schutter en Sodexo. Eén van

  onze huiscontractoren, Verwater,

  zorgde voor verlichting langs de

  bosweg en op de parking.

  Tenslotte werden er ook nog kunst-

  werkjes te koop aangeboden door

  erg jonge maar daarom niet minder

  resultaatgerichte verkoopsters.

  Bij GPA liep intussen nog een vei-

  ling voor 2 bakken West-Vleteren

  en een kliminitiatie voor 2 perso-

  nen, aangeboden door eigen me-

  dewerkers. Wie niet aanwezig kon

  zijn op de Kerstparty kon steun-

  kaarten kopen en zo kans maken

  op één van de relatiegeschenken

  die we kregen van GPA partners.

  Omstreeks vier uur werd de Kerst-

  party geopend voor onze medewer-

  kers, contractors, familie en sympa-

  thisanten. Meer dan 100 dorstige

  en hongerige nieuwsgierigen kwa-

  men een kijkje nemen en zorgden

  zo voor een recordopbrengst voor

  het goede doel.

  Wij willen iedereen bedanken die

  een bijdrage heeft geleverd en

  we zijn uitermate trots op het resul-

  taat! Na het tellen van alle centen

  konden we 3.400 € storten aan

  KOTK en 3.400 € storten aan Villa

  Max.

  Klaar De Rydt

 • Een vraag of een melding? Bel ons 24/7 op 03/560.06.11 en bezoek onze website www.gunvor-belgie.be. Bezoek en like onze Facebook-pagina. En ook op LinkedIn kan je ons vinden!

  7

  Dag buurman, wat doe jij bij GPA?

  Ben jij geknipt voor ons team? Onze mensen zijn ons belangrijkste kapitaal

  Goed opgeleide en toegewijde werknemers zijn van cruci-

  aal belang om de raffinaderij te opereren volgens de hoge

  standaarden op het gebied van veiligheid, milieu, be-

  trouwbaarheid en flexibiliteit.

  Om dit te bereiken zoeken we resultaatgerichte, verant-

  woordelijke en innovatieve professionals die bij willen dra-

  gen aan de groei en ontwikkeling van ons bedrijf.

  Vaste aanwerving:

  Business Team Support OMS Inspectie Engineer Meet– en regeltechnieker Process Operator Werkvoorbereider Piping & Mechanical

  Meer informatie over de vacatures en de gewenste profie-

  len, kan je terugvinden op onze website www.gunvor-

  belgie.be.

  Wanneer er geen gepaste vacature is voor jouw profiel,

  mag je altijd spontaan solliciteren. Relevante kandidaten

  nemen we graag op in onze wervingsreserve.

  Hallo! Ik ben Klaar De Rydt en ik

  mag in deze eerste uitgave van

  Rondom Ons de spits afbijten in de

  rubriek ‘Dag buurman’.

  Voor een aantal van de lezers komt

  mijn gezicht misschien wel bekend

  voor, want sinds 2008 woon ik met

  mijn echtgenoot Kris in Berend-

  recht.

  In augustus 2012 kwam onze doch-

  ter Louise erbij en zijn de sociale

  contacten binnen ons polderdorp

  gegroeid aan de schoolpoort en in

  de sportzaal.

  Ik werk sinds 2007 op de raffina-

  derij bij de HR-afdeling (sinds

  2012 als HR Manager). Met ons

  team van zes super toffe collega’s

  zijn we verantwoordelijk voor alles

  wat met personeel te maken heeft.

  Onze HR-afdeling begeleidt de me-

  dewerkers in hun traject van aan-

  werving tot pensionering met alle

  levensfases ertussen in.

  We zorgen voor de juiste man of

  vrouw op de juiste plek, voor een

  goed onthaal bij indiensttreding en

  we begeleiden medewerkers in hun

  opleidingsbehoeften.

  Verder is een correcte en tijdige

  loonberekening één van onze

  hoofdtaken. We volgen de perso-

  neelsverzekeringen op en regelen

  de correcte documenten bij een

  geboorte, huwelijk, enz.

  Aangezien GPA een middelgroot

  bedrijf is op de Scheldelaan kennen

  we onze mensen bij naam. Hier is

  niemand een nummer. En dat is

  wat GPA voor mij zo bijzonder

  maakt. We hebben alle voordelen

  van een internationale groep, maar

  we behouden hierbij onze familiale

  en lokale cultuur.

  Verder op deze pagina vind je onze

  vacatures, aarzel zeker niet om

  eens een kijkje te nemen!

  Tot ziens in Berendrecht.

  Klaar De Rydt

  GUNVOR is op zoek

  naar jou!

 • Verantwoordelijke uitgever: Ralf Seid, Refinery Manager

  Gunvor Petroleum Antwerpen nv – Scheldelaan 490 - 2040 Antwerpen

  Niets in deze uitgave mag openbaar gepubliceerd worden, alle informatie blijft ten allen tijde eigendom van GPA.

  Rondom Ons, een halfjaarlijkse uitgave van Gunvor Petroleum Antwerpen nv voor buren en belanghebbenden.

  Dank aan alle collega’s & medewerkers die hebben geholpen bij de realisatie van deze nieuwsbrief.

  Een voor de buren!

  Als naaste ‘buur’ steunt GPA doorheen

  het jaar allerlei initiatieven in de buurt.

  Wij geven je er graag enkele mee.

  Voor het tweede jaar op rij, organiseer-

  den wij op 17 december ons kersteve-

  nement in Ponderosa in Berend-

  recht mede dankzij enkele lokale han-

  delaren die hun producten kwamen

  voorstellen. De opbrengst ging naar

  vzw Villa Max en Kom op tegen Kan-

  ker.

  Turnkring Aktiva vzw ontving een

  bijdrage om hun werking te ondersteu-

  nen. Ons logo zie je dan ook terug op

  de uitgereikte medailles.

  Sinds heel wat jaren sponsort GPA

  ook de Roefeldag in het district Be-

  rendrecht-Zandvliet-Lillo met het bus-

  vervoer. We ontvangen telkens weer

  een leuke foto van de kin-

  deren met de bus!

  Verder steunen wij o.a.:

  Kermisloop Putte

  Poldermuseum Lillo

  De Polder

  Fanfare “De Verbroedering van

  Zandvliet”

  Polderheem