Rondom de Kerk

download Rondom de Kerk

of 18

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  2

Embed Size (px)

description

het parochiemagazine “ Rondom de Kerk”

Transcript of Rondom de Kerk

 • Rondom

  deKerkin en om Leiden

  December 2010 - Jaargang 6 - no. 3Thema Geloven Wereldwijd

  lChika Ogbuadike 5 l Oliver Ezu 9

  l Gebed 32

  Tijdens het symposium kregen de paters Ton Peters ofm. en Jan van Duijnhoven ofm. de Broodpen-ning van De Bakkerij, voor het vele goede werk dat de franciscanen in Leiden hebben gedaan. De min-derbroeders liepen in hun bekende bruine pij rond. Het was een ver-trouwd gezicht, dat we nu helaas niet meer gaan zien. Het stemt tot weemoed. Meer dan vijf eeuwen hebben de franciscanen hun goede werk gedaan in Leiden. Vooral voor de Hartebrugparochie is het moei-lijk, zij is vanaf de eerste helft van de negentiende eeuw een francisca-ner parochie geweest!

  Plaquette in de HartebrugPastoor Van der Bie bood aan pater Ton Peters ofm., de laatste pastoor van de Hartebrugkerk, namens alle

  De laatste Franciscanen zijn nu uit Leiden vertrokken. Maar het is niet met stille trom gebeurd! Op 7 novem-ber bracht de Franciscusband Leiden een mooie sere-nade, na het symposium in het Bonaventuracollege dat het afscheid van de franciscanen markeerde.

  parochies in Leiden en omgeving een plaquette aan; een ontwerp van de beeldend kunstenaar Dik Kom-pier. Het kunstwerk wordt nog op feestelijke wijze onthuld. In zijn toespraak refereerde pastoor Van der Bie die de Hartebrugkerk nu onder zijn hoede heeft aan zijn eigen priesterroeping en hoe schat-plichtig hij is aan de franciscaanse traditie: Deze spiritualiteit is

  hoort bij katholiek Leiden en houdt niet op maar gaat door, in andere vorm, om ook in onze tijd het Evan-gelie te verkondigen.

  FranciscanenspecialDe speciale uitgave Rondom de Franciscanen, waarin onder meer herinneringen, inleidingen van het Afscheidssymposium en een korte kroniek van meer dan vijf eeuwen fran-ciscanen in Leiden kunt u vinden ach-terin de ker-ken. De Rondom de Kerkre-dactie wenst de laatste franciscanen Vrede en alle goeds op hun verder levensweg!

  Franciscanen vertrokken uit Leiden

  in Leiden

  RondomdeFranciscanen

  November 2010 Terugblik

  op 550 jaar franciscanen

  in Leiden

  November 2010. De franciscanen verlaten Leiden, na 550 jaar dienstbaarheid. Een ongelooflijk verlies, dat tot verdriet en weemoed stemt. Maar ook tot dankbaarheid voor alles wat de franciscanen voor Leiden en de Leidenaars hebben betekend. In deze speciale uitgave staat een kroniek, waarin in kort bestek wordt vermeld wat zij in Leiden hebben opgezet aan diaconale projecten, zielzorg, onderwijs en opvang en zorg voor jongeren, gezinnen en ouderen. Ook hun wederwaardigheden in ruim vijf eeuwen zijn in grote lijnen weer-gegeven. Het is niet altijd makkelijk geweest! Er zijn in onze stad diverse sporen te vinden van de aanwezig-heid van de franciscanen. In deze uitgave zijn er enkele weergegeven. Ook vindt u een paar impressies van de sfeer op het franciscaanse Bona-ventura-college, en herinneringen aan de paters franciscanen. Tijdens het symposium op 7 november 2010, bij gelegenheid van het afscheid van de franciscanen, zijn inleidingen gehouden. Verkorte versies hiervan staan eveneens in deze uitgave.

  Doorgaan in franciscaanse geestHet afscheid doet zich vooral voelen in de vanouds franciscaanse Harte-brugkerk. Vanuit onder andere deze kerk hebben de franciscanen de vele goede werken gedaan. Maaike Elink Schuurman, secretaris van het bestuur van de Hartebrugparochie: Het is heel erg jammer dat de fran-

  Afscheid van de franciscanen uit LeidenMeer dan vijf eeuwen Vrede en alle goeds

  ciscanen na zon enorm lange tijd weg-gaan uit Leiden. Zij zijn, in mijn ogen, zonder uitzondering, warme, betrok-ken, gastvrije en positief ingestelde mensen. Sympathiek en met humor staan zij in het leven. Het is te dan-ken aan de paters dat onze kerk, ook op gewone zondagen, goed vol zit. Wij moeten nu in de Hartebrug, samen met de vele vrijwilligers en andere pastores het beste maken van onze geloofsge-meenschap, en de franciscaanse geest die er altijd heeft geheerst, proberen te behouden. De vertrekkende francis-canen wensen wij van harte Vrede en alle goeds toe op hun verdere levens-weg, en tot ziens!

  De Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk aan de Haarlemmerstraat, beter bekend als Harte-brugkerk. In de volksmond vaak coelikerk genoemd. Deze kerk is vanouds een franciscaner kerk. De kerk dateert uit 1835.

  Villa Rozenhof, in 1923 aangekocht voor inrichting als klooster van de minder-broeders franciscanen. Zij hebben er tot de dag van vandaag gewoond.

  Kerstmis, feest van de komst van het LichtAls deze Rondom de Kerk uitkomt zijn we in de tijd van de Advent en zien we uit naar Kerst-mis, naar de komst van het Licht. We vieren dan de geboorte van Jezus Christus, de verlosser der mensheid. Kaarsen spelen hierbij een belangrijke rol als symbool van licht, hoop en nieuw leven. Je zou denken dat de bekende kaarsenfabrikant Papt en Van Moorsel in Leiden dan de grootste omzet boekt, maar dat is met Pasen, zo is ons verteld. Een ander gebruik met Kerst is de Kerststal. We zetten hem thuis neer en in de kerken bouwen de vrijwilligers de stal op. Neemt u vooral een kijkje! Die in de Josephkerk spant volgens ons de kroon Zie voor de vele activiteiten op en rond Kerstmis de parochiepaginas. Voor kinderen is ook veel te doen!

 • 12Rondom de Kerk december 2010 12Rondom de Kerk december 2010

  InhoudStraatpastor benoemd 6Column Kerstfeest 6Kerk en Samenleving 7lAandacht voor armoede nodig

  Rondom boeken Groot gebedenboek 9Hartebrugparochie 10lWe zullen doorgaan!

  De Goede Herderparochie 12lBoekenmarkt

  OLV Hemelvaart/Sint-Josephparochie 14lDe Verrijzeniskapel

  Sint-Jans Onthoofdingparochie 17lMusical Danil

  Kinder Hoek 20Sint-Laurentiusparochie 21lMisdienaarsdag 2010

  H. Lodewijkparochie 22lDit Kindje is onze God

  Sint-Petrusparochie 24lKerstsamenzang

  Jongeren Info 27RK Vicariaat Merenwijk (De Regenboog) 28lBij de Kersticoon

  Lam Godsparochie 30lGezocht: nieuwe Vlammetjes

  Rondom de Vrijwilligers 33Liturgiekalender 34

  in gedachten...

  We naderen het einde van het jaar. De boekjes met infor-matie over kerstmarkten, reserveringen bij restaurants voor kerstdiners, aan-sporingen tot het kopen van dure kleding en luxe goederen, etc. vallen weer op de deurmat. Kerstmis is in aantocht, dat is duidelijk.

  In onze kerk bereiden we ons ook op Kerstmis voor. In de vier weken van de Advent proberen we, meer dan anders, wat bewuster te leven. Proberen we de stilte in ons hart te ervaren en Gods stem te horen die tot ons persoonlijk spreekt. Proberen we, ondanks alle glitter en glamour van de Kersttijd, het oppervlakkige en het materile dat zich aan ons opdringt, achter ons te laten. We maken ons gereed voor de komst van het Kind van Bethlehem. We kijken uit naar nieuw leven, naar licht.

  Kerstkind, kind van belofteKind ons geboren, Zoon ons gege-ven, Koning van de vrede, dat zullen we zingen als we weer met velen bijeen zijn in de Kerstvie-ringen. We willen ons laten raken door dat Kerstkind, we hopen warmte te ervaren, inspiratie op te doen, zodat we op een wel-licht betere manier verder kun-nen op onze weg door het leven. Dat Kerstkind is een belofte, de belofte dat het ondanks alles tch kan, vrede op onze wereld. Dat het tch kan, dat macht en geweld niet het laatste woord hebben. We geloven en vertrouwen erop dat er een andere weg is, de weg die dit Kind ons in zijn latere leven heeft voorgeleefd. Het is de weg van oog

  en oor hebben voor elkaar, de weg van barmhartig-heid jegens de ander, van

  mildheid, trouw en vergevingsge-

  zindheid. Bepaald geen gemakkelijke

  weg om te gaan. Maar wel de enige mogelijkheid om vrede tot stand te brengen. Vrede in ons zelf, vrede om ons heen.

  Emmanuel, God met onsGods barmhartigheid uitdragen, verkondiging van de Blijde Bood-schap, samenkomen voor gebed, de stilte zoeken en elkaar bezielen om te leven vanuit Gods Geest, dat zijn de kenmerken van de Emmanuelbeweging, een van de vele Nieuwe Bewegingen in onze Kerk. De naam is toepasselijk in deze kersttijd. Emmanuel bete-kent God met ons. Zo zal de Zoon heten die ons in het boek Jesaja al is aangezegd (Jesaja 7,14). Het is een beweging van vrouwen en mannen die de dienstbaarheid die Jezus ons heeft voorgeleefd, zelf uit willen dragen in hun leven. Vanuit deze spiritualiteit willen ze de vragen en noden van deze tijd tegemoet treden. Zij willen een brug slaan tussen dit leven in Gods Geest en de hedendaagse samenleving. De levenswijze die de mannen en vrouwen van de Emmanuelbeweging in praktijk proberen te brengen, in het voet-spoor van onze Heer, kan voor ons in deze Kersttijd wellicht een inspiratiebron en richtingwijzer zijn op nze weg. Kerstmis is bij uitstek het feest dat ons uitnodigt ons leven af te stemmen op dat Kind der belofte. Dat we ons hart voor Zijn licht mogen openen, dat wens ik ons allen van harte toe. Zalig Kerstmis!

  Inge Elling, p.w.

  Licht dat komt en nooit meer gaat dat altijd bij ons isLicht dat blijft en niet verraadt zoals de duisternisLicht dat schijnt in een donkere tijd

  wij hebben niet vergeefs gewacht het Licht heeft ons bevrijd

  Jos Simons-Castelein

  geving? Een brief met toezeggings-formulier en acceptgiro wordt bij u thuisbezorgd of ligt achterin de kerk voor u klaar. U kunt uw bijdrage ook rechtstreeks overmaken naar de pa-rochie van uw keuze; de banknum-mers staan op de parochiepaginas. Voor informatie over fiscale voor-delen van een periodieke schenking per notarile akte kunt u bij de pen-ningmeester van uw parochie te-recht. Bij voorbaat hartelijk dank!

  2

  Actie Kerkbalans: u doet toch ook (weer) mee?

  3

  Redactie: Irene van Velzen, Els Wolfs (redactiesecretaris) en Joke Sorgdrager (hoofdredacteur).

  Medewerkers: Pier Tolsma, Floris Meijsing, Thomas Beenakker,