Risico’s en contracten

20
NSTT 28 oktober 2008 1 Risico’s en contracten Walter Suy CROW

description

Risico’s en contracten. Walter Suy CROW. Contract in proces. Bedoeld voor: wie doet wat en onder welke voorwaarden prijsvorming Praktijk voor wie is Zwarte Piet als het fout gaat. Onderscheid tussen regime U.A.V. 1989 (bestek) en regime UAVgc (geïntegreerd contract). - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Risico’s en contracten

Page 1: Risico’s en contracten

NSTT 28 oktober 2008 1

Risico’s en contracten

Walter SuyCROW

Page 2: Risico’s en contracten

NSTT 28 oktober 2008 2

Contract in proces

Bedoeld voor:• wie doet wat en onder welke voorwaarden• prijsvorming

Praktijk• voor wie is Zwarte Piet als het fout gaat

Page 3: Risico’s en contracten

NSTT 28 oktober 2008 3

Onderscheid tussen regime

U.A.V. 1989 (bestek)

en regime UAVgc (geïntegreerd

contract)

Page 4: Risico’s en contracten

NSTT 28 oktober 2008 4

Klassieke bouwdriehoek

Opdrachtgever

ontwerper aannemer

OntwerpDNR 2005

UitvoeringUAV 1989

Page 5: Risico’s en contracten

NSTT 28 oktober 2008 5

Geïntegreerd concept

Opdrachtgever

Opdrachtnemer

Ontwerp enUitvoering

UAV-GC 2005

adviseur

DNR?

hulppersoon

??

Page 6: Risico’s en contracten

NSTT 28 oktober 2008 6

U.A.V. 1989 versus UAVgc (1)

Verantwoordelijkheden/risico’s U.A.V. 1989:• opdrachtgever

- ontwerp- bodem- afwijkingen situatie

• opdrachtnemer- uitvoering

‘Contractrisico’: prijsvorming (lage prijzen lokken risicogedrag uit)

Page 7: Risico’s en contracten

NSTT 28 oktober 2008 7

U.A.V. 1989 versus UAVgc (2)

Verantwoordelijkheden/risico’s UAVgc:• opdrachtgever

- vraagspecificatie• opdrachtnemer

- ontwerp en uitvoering

Feitelijke projectrisico’s niet anders dan traditioneel

‘Contractrisico’: risico’s manifesteren zich tijdens de

uitvoering van het contract(terwijl daar contractueel niets voor is geregeld)

Page 8: Risico’s en contracten

NSTT 28 oktober 2008 8

U.A.V. 1989• opdrachtgever

- zoekt naar laagste prijs• opdrachtnemer

- zoekt naar ‘gaten’ in het bestek

UAVgc• opdrachtgever

- wil een vaste (lage) prijs• opdrachtnemer

- zoekt naar ‘gaten’ in de vraagspecificatie

Ervaringen

Page 9: Risico’s en contracten

NSTT 28 oktober 2008 9

U.A.V. 1989• opdrachtgever

- zoekt naar laagste prijs• opdrachtnemer

- zoekt naar ‘gaten’ in het bestek

UAVgc• opdrachtgever

- wil een vaste (lage) prijs• opdrachtnemer

- zoekt naar ‘gaten’ in de vraagspecificatie

Ervaringen

HET MOET

ANDERS KUNNEN

EN DAT K

AN HET

OOK

Page 10: Risico’s en contracten

NSTT 28 oktober 2008 10

Hoe dan?

• wacht niet tot risico’s zich tijdens de uitvoering manifesteren, maar anticipeer vooraf door duidelijkheid te hebben bij het sluiten van het contract

• maak gebruik van de ‘kans’ van risico’s• communiceer al tijdens het aanbestedingstraject

open over risico’s

Page 11: Risico’s en contracten

NSTT 28 oktober 2008 11

Principe-oplossing

1. Voorbereiding OG (risicoprofiel, initiële verdeling, nadenken over EMVI)

2. Creëren contactmomenten OG en ON

3. Beoordelen risicobeheersing ON en optioneel overnemen risico’s door ON

4. Vastleggen overeengekomen risicoverdeling (annex bij overeenkomst)

Page 12: Risico’s en contracten

NSTT 28 oktober 2008 12

Instrumentarium

Page 13: Risico’s en contracten

NSTT 28 oktober 2008 13

Categoriseren risico’s

RISMAN brillen• Technisch• Organisatorisch • Ruimtelijk/planologisch• Politiek/bestuurlijk• Juridisch/wettelijk• Financieel/economisch• Maatschappelijk/sociaal

project

Politiek bestuurlijk

Ruimtelijk planologisch

Ontwerp (technisch)

Organisatie

Financieel economisch

Juridischwettelijk

Sociaal Maatschap-

pelijk

Page 14: Risico’s en contracten

NSTT 28 oktober 2008 14

Risicoallocatie:

• Zwart-wit risico’s- Geregeld in UAV-gc (§3, § 4, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13)- Typische uitvoeringsrisico’s voor ON, typische risico’s OG

• ‘Grijsgebied’ risico’s

1. Verdelen op basis van geobjectiveerde criteria

2. Verdelen op basis van maatgevende risicoparameter (RV-G)

3. Verdelen door maximalisatie gevolgen

4. Delen (samen dragen), ‘alliantiepot’ binnen D&C

Page 15: Risico’s en contracten

NSTT 28 oktober 2008 15

Overnemen risico’s door ON

OG maakt onderscheid in 4 soorten risico’s:

1. Vraaggerelateerd, blijft bij OG

2. Vraaggerelateerd, over te nemen door ON

3. Vraaggerelateerd, optie op overnemen door ON

4. Oplossingsgerelateerd, per definitie voor ON

NB: 1 niet in inschrijvingssom; 2 en 4 altijd in inschrijvingssom

(3) Optie op overnemen risico´s door ON• OG begroot kosten risico (beheersing + restrisico)• Overname door ON voor geringere kosten resulteert

in lagere evaluatieprijs

Page 16: Risico’s en contracten

NSTT 28 oktober 2008 16

• Visie op risicomanagement/operationalisering van risicomanagement

• Volledigheid inventarisatie oplossingspecifieke risico’s

• Beheersing van risico’s/beheersmaatregelen- Objectiveren - Oplossingsspecifieke risico’s- Vraaggerelateerde, aan ON gealloceerde risico’s- Bijdrage aan beheersing OG-risico’s

Risicomanagement als kwalitatief gunningscriterium

Page 17: Risico’s en contracten

NSTT 28 oktober 2008 17

Principe

• OG bepaalt wat hij (in €) maximaal over heeft voor kwaliteit (Q max)

• Inschrijver: maakt kwaliteitsdeel duidelijk in zijn aanbieding

• OG beoordeelt kwaliteitsdeel en geeft rapportcijfer• Rapportcijfer X Qmax = aandeel Q (in €)

10 = 100%Qmax 8 = 50%Qmax 6 = 0%Qmax

• Evaluatieprijs = inschrijfsom - aandeel Q

Page 18: Risico’s en contracten

NSTT 28 oktober 2008 18

Rekenvoorbeeld

inschrijverABCDE

inschrijvingssom45603950485052454950

rapportcijfer Q7,75,69,17,88,6

Q (in €)1000

190011871600

evaluatieprijs3560

295040583350

ranking3

142

cijfer Q in €10 25009 18758 12507 6256 0

eerst kwaliteit en dan

prijs beoordelen

= Qmax :max bedrag dat aanbesteder over heeft voor kwaliteit

Page 19: Risico’s en contracten

NSTT 28 oktober 2008 19

EMVI-beoordeling: kwaliteit en risico’s

inschijverinschrijvingssom

in € exl. BTWkwaliteits-aspecten

vraag&oplossing gerelateerde

risico'sA 4.210.000€ 2 8,2 8,3B 3.625.000€ 1 6,2 7,4C 4.850.000€ 4 7,8 8,0D 4.965.000€ 5 9,2 9,1E 4.655.000€ 3 8,5 9,0

ramingssombelang in € ==> 2.500.000€ 1.850.000€ 650.000€ 5.000.000€ belang in % ==> 50% 37% 13% 100%

inschrijverinschrijvingssom

in € exl. BTW

berekend bedrag kwaliteit

berekend bedrag risico's

Subtotaal kwaliteits-scores incl

risico's

Evaluatieprijs

ran

kin

g

A € 4.210.000 2 € 1.017.500 € 373.750 € 1.391.250 € 2.818.750 1B € 3.625.000 1 € 92.500 € 227.500 € 320.000 € 3.305.000 4C € 4.850.000 4 € 832.500 € 325.000 € 1.157.500 € 3.692.500 5D € 4.965.000 5 € 1.480.000 € 503.750 € 1.983.750 € 2.981.250 2E € 4.655.000 3 € 1.156.250 € 487.500 € 1.643.750 € 3.011.250 3

Page 20: Risico’s en contracten

NSTT 28 oktober 2008 20

RISICO’s

(kunnen)

LONEN