Risicomanagement Audit Navigator

download Risicomanagement Audit Navigator

of 28

 • date post

  10-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  606
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Risicomanagement voor pensioenfondsen: een praktische tool

Transcript of Risicomanagement Audit Navigator

 • 1. PENSIOENMANAGEMENT ADVIES OPLEIDINGEN VISITATIECOMMISSIES RisicomanagementpensioenfondsenGenoeg gepraat, tijd voor een praktische invulling

2. Programma Welkom en opening Bert Smith Risicomanagement Jaap Koelewijn Audit Navigator Jeroen Tuijp Afsluiting en lunch 3. Over onsEdmond Halley Financieeljuridisch Actuarieel Pensioenfonds/ werkgeverCommunicatie BeleggingenGovernanceAdministratie 4. Over ons Pensioenmanagement &professionele bestuurders Visitatiecommissies Training en Opleiding Advies en Beheer Interimoplossingen Benchmarking & Onderzoek 5. PENSIOENMANAGEMENT ADVIESOPLEIDINGEN VISITATIECOMMISSIESAudit Navigator Jeroen Tuijp 6. Risicomanagement Risicomanagement is het identificeren enkwantificeren van risicos en het vaststellen vanbeheersmaatregelen. Met beheersmaatregelenworden activiteiten bedoeld waarmee de kans vanoptreden of de gevolgen van risicos wordenbenvloed. FIRM is gericht op het beoordelen van risicos en debeheersing daarvan. FIRM: van micro-prudentieel naar macro-prudentieel toezicht (Beleidsvisie DNB) 7. Wetgeving en achtergrondArtikel 143 PensioenwetBij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld metbetrekking tot de soliditeit van het pensioenfonds, waaronder wordt verstaan: hetbeheersen van financile risicos; en het beheersen van andere risicos die desoliditeit van het pensioenfonds kunnen aantasten;Brief DNB 15 maart 2010 onderzoek pensioenfondsenDe risicorapportages zijn niet inzichtelijk, soms foutief en bevatten te weiniginformatie. Rapportages zijn veelal gericht op behaalde rendementenPensioenkoepels 24 juni 2010: Aanbevelingen BeleggingsbeleidBelangrijk is dat het een continu proces is. Een bestuur kan niet volstaan met eenstudie eens in de zoveel tijd, om vervolgens niet bij te sturen 8. Misverstanden Risicomanagement is niethet periodiek benoemen enaflopen van alle risicos ende beheersmaatregelen. Met een jaarlijksestoplichtenrapportagevoldoe ik aanrisicomanagement enFIRM. Al onze rapportages enbeleidsdocumenten vormentezamen onsrisicomanagement 9. Cyclus Beleid & StrategieAnalyseren& inschattenUitvoeringBeheersing BeleidControle &Rapportage 10. FIRM in vogelvluchtSolvabiliteitOrganisatie/Beheersing Liquiditeit Integere bedrijfsvoeringRisicocategorien Beheersingscategorien FinancieelNiet-financieelMatching/renteOmgevingsrisico RisicospecifiekMarktrisico Operationeel risico OrganisatieKredietrisico Uitbestedingsrisico ManagementVT-risico IT-risico SolvabiliteitsbeheerIntegriteitsrisicoLiquiditeitsbeheerJuridisch risico 11. FIRM: risico vs. beheersingHoofdstuk B1 Beoordelingscriteria Laag Risico Bijlage D1 Sterke interne beheersingHet verschil in gemiddelde looptijd tussen activa en passiva 1.Frequent en gedetailleerd in kaart brengen van alle dan wel de modified duration gap van het eigen relevante facetten van matching-/renterisico. vermogen/optionality extensie risk is gering.2.Instelling heeft goed inzicht in de verdeling van activaOngedekte valutapositie ten opzichte van balanstotaal is en passiva over looptijden. laag.3.Nieuwe producten, initiatieven, projecten worden Beperkt aantal gerichte open vragen Pensioenregeling bevat geen indexatietoezegging. voorafgegaan door een gedegen analyse vanGeen gebruik van derivatenproducten of andere off-balancegerelateerd matching-/renterisico. sheetproducten. die matchen met de FIRM-criteria 4. Op productniveau is een analyse gemaakt van de aardGeringe mate van gevoeligheid voor veranderingen inen omvang van het matching-/renterisico. absolute hoogte en vorm van yieldcurven. 5.In risicoanalyse wordt ook expliciet aandacht besteedBeantwoording geeft inzicht Ruim voldoende en zeer liquide werkkapitaal beschikbaar. aan matching risicos uit hoofde van embedded options,herbelegging, garantieproducten en vreemde valuta.Zeer regelmatige en voorspelbare kasstromen. in hoogte van het risico 6. Zeer beperkte verschillen in timing van ingaande enHet risicomodel is volgens best-practicemethoden uitgaande kasstromen.ontwikkeld en wordt frequent onderhouden engevalueerd en onafhankelijk gevalideerd.Rentegevoeligheid van activa en passiva is zeer7.De voor de risicomodellering gehanteerde aannames voorspelbaar. Toelichting en voorbeelden van en data zijn actueel, volledig, juist, betrouwbaar enVermogensratios uitgedrukt in de basisvaluta zijn stabiel.Inflatie is laag.maatregelen per vraag beslaan een lange horizon en zijn verkregen uitonafhankelijke bronnen.Producten bevatten geen rendementgaranties.8.Management en betrokkenen van alle relevanteProducten bevatten geen embedded options.niveaus en competenties betrokken bij risico-Geen gebruik van opties in offertes. Afweging van voldoendeidentificatie. Volledig begrip van alle aspecten vanExposures in andere valuta dan de basisvaluta zijn gering. matching-/renterisico door verantwoordelijke staf. interne beheersing zuiver te 9. Geen exposures, netto kasstromen in volatiele vreemdeRisico-identificatie transparant gedocumenteerd. valuta. maken 10.Risico-identificatie gebaseerd op systematischeaanpak.Verzekeraar heeft een volwassen, stabiele portefeuille waarbij inkomende en uitgaande kasstromen binnen een 11. Risico-identificatie vertaald in adequate jaar in balans zijn. Er is derhalve geen sprake van eenprioriteitenstelling. uitloopmaatschappij. 12. Zuivere balans tussen risico en beheersing 18Beantwoording openvragen in Audit Navigator3 / 11 13. Audit Navigator aanpak ELCsBeleidRisicoanalyseBeheersing Significantie 14. Audit Navigator Doel: risk management transparanter en effectieverte maken Gebruik van kritische open vragenset conform FIRM Toelichtingen uit wet en regelgeving Koppeling vragen, risicos en werkzaamheden Risico-inschatting verplicht voor controle Helder inzicht in voortgang en opvolging Blijvend en actueel inzicht 15. Audit Navigator - 1 16. Audit Navigator - 2 17. Audit Navigator - 3 18. Audit Navigator - 4 19. Audit Navigator - 5 20. Audit Navigator - 6 21. Audit Navigator - 7 22. Audit Navigator - 8 Documenten toevoegen ter ondersteuningen bewijs Opsomming significante risicos Tevens voor accountantscontrole Mogelijkheid opnemen kengetallen Duidelijke toelichting per vraag Toelichting FIRM Geen last van versiebeheer Actielijst met namen en deadlines Internetapplicatie, backup gewaarborgd Eigen look-and-feel mogelijk 23. Inzicht voor het bestuur3 mogelijkheden: Allen toegang tot AN Volledige betrokkenheid Intensief en discipline vereist Online Survey n.a.v. AN Vragenlijst: 4 vragen per risico Inschatting risicos en impact Presentatie / Workshop Inzicht in conclusies AN & risicobeheer Geen extra tijdsinvestering 24. Voorbeeld output Survey Impact1 2 3 4 5 6 7 8 9 1012 345Oneens Neutraal EensKans Risico van langdurig meer uitkeren dan de buffervrijvalNaast de ABTN een middellang plan opstellen conformvoorstel risk management Sterke stijging van de inflatie vormt een risico 25. Voorbeeld presentatieDefinitieHet risico als gevolg van hetniet gematcht zijn van activaen passiva in termen vanrentevoet, rentetypischelooptijden en gevoelighedenvoor ontwikkeling inprijspeil.AchtergrondinformatieDe geschatte kasstromenkomen vanuit een downloadvanuitpensioenadministratie indatawarehouse tot stand engemporteerd in PROPHET. 26. Audit Navigator & Survey Audit Navigator Survey Onderbouwt Laat bestuurderskeuzes anoniem Toont werkingantwoordeninterne Toontbeheersing aan betrokkenheid Bewaaktaanopvolging Toont deskundigheid aanCONTINUMOMENTOPNAME / PERIODIEK 27. Het procesAN vullenUpdate ANTerugkoppeling& bestuurmonitoring AfstemmingOnline&Surveyconsensus 28. EindeWij komen graag langs om de AuditNavigator op detailniveau aan u telaten zienDrs. Jeroen H.H. Tuijp AAGtuijp@edmondhalley.nl06-2797 9555www.edmondhalley.nl