Rijpen van rundvlees - Dry- & Wet-aging - Bertrand Vande Ginste

Click here to load reader

 • date post

  13-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  232
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Droge en natte afrijping van rundvlees. © De Belgische Beenhouwerij Redactie & foto’s: Bertrand Vande Ginste

Transcript of Rijpen van rundvlees - Dry- & Wet-aging - Bertrand Vande Ginste

 • 14~-

  ,-

  '-

  WAT MOET JE WETEN OVERDE 'STRUCTUUR VAN SPIERVLEES'?

  Schematischevoorstellingvaneenspier

  MyofibrilJen

  S

 • Redactieenfoto's:BertrandVandeGinste,vakleraarSlagers-traiteursschool

  Duidelijkafgebouwdemyofibrillen

  met dwarsbruggen in de omge-

  ving van deZ-lijn REM-opname,

  vergroting 16.000x

  Myofibrillenin despiercel(lengte-

  doorsnede)- vergroting8600x

  REM-opname

  Myofibrillenmetgoedzichtbare

  T-tubuliREM-opname,vergroting15.000x

  Ontstaanvanintermmyfibrillaire

  ruimtenREM-opname,vergroting20.000x

  bundelmyofibrillendie hierbijvoorge-steldwordeninlengtedoorsnede.Myofibrillenzijnrelatieflange,dunne,cilin-dervormigebuisjesmeteendoorsnedevanongeveer1 mm,dieveelvoudig(ca.10002000perspiercel)aanwezigzijnindecel.

  Myofibrillenzijnopgebouwduiteiwitve-zels (myofilamenten)bestaandeuitongeveer2000'dunne'actine-filamentenen ongeveer1000"dikke"myosine-fila-menten.

  De myosinefilamentenbevindenzich indeA-band,deacine-filamenteninde1-enA-band.

  Bijhetintredenvande lijkstijfheid(rigormortis)trekkendespierensamenenwor-den korter.De actine-en myosine-fila-mentenschuivendaarbijtelescopischinelkaarenvormenin hetoverlappingsge-deelteeenhelereeksbruggen(actomyo-sinecomplex).In het middenvan deI-bandbevindtzicheen'schutwand'de

  zgn.Z-lijn.De actine-filamentenzijn aande Z-lijnbevestigdzoalsdeharenvaneenborstel.In het middenvan de A-bandligt deH-zonediedoorkruistwordtdooreenfijneM-lijn (mesofragma).De myofibrillenwordendoordeZ-lijnenonderverdeeldintalrijkevakjesvanongeveer2,2mmlang,de sarcomeren.De myofibrillenzijnomgevendoortweeverschillendemem-braansystemen,elkmeteigenstructuurei-genschappennl. het sarcoplasmatischreticulum(SR)endeT-buisjes(trans-versetubuli).Doorheende membraanvanhetSR-systeemwordendeCalcium-ionen,diebelangrijkzijnbijdesamentrek-kingvandespieren,getransporteerd.Denaastelkaarliggende'eindcisternen'vanhet sarcoplasmatischreticulumvormensamenmeteenT-tubulusin hetmidden

  eenzgn.triade.

  HOE ZIT HET 'VLEESRIJPINGPROCES' :JUIST IN ELKAAR? HOE WORDT VLEES: -

  MALSER? :Door het bindweefsel af te breken ont- :

  staat er malser vlees. Dit gebeurt door

  twee eiwitsplitsende enzymen nl: cathep-

  sine en calpane. Deze enzymen zijn van

  nature aanwezig.

  Een tweede factor is glycogeen. Deze

  spiersuiker wordt tijdens het bester-

  vingsproces omgezet in melkzuur en dat

  geeft bij het geslachte dier een daling

  van de zuurgraad.

  Bewaren van gekoeld vlees bij frigotem-

  peratuur met als doel vermalsing te

  bekomen noemt men rijping van vlees.

  I

  i ", ~l" :~.!;~, .- 20,~~"~~12~s]! .;;.x./:!. 0

  .

  vennal

 • 16 TECHNISCH ARTIKEL IHETRIJPENVANVLEES

  HOE WORDT HET MALSER?..

  O.A. DOOR DE SPIERWEEFSELEIGEN

  ENZYMEN

  De oorzaakvoorde veranderingin de spie- :rentijdensde rijpingzou wel eenskunnen:

  liggen in de werkingvan spiereigenenzy- :men,diede gedeeltelijkevrijmakingvande :spiereiwitten,voornamelijkuit de filamen- :ten,veroorzaken. :Totdezeenzymenbehoren: :[> 1. de Calcium-geactiveerde factor:

  tegenwoordigookcalpane genaamd. :[>2.decathepsine. :

  Deze Calcium-geactiveerdeproteasen, :dus de calpane,bevindenzich binnenin:

  de spiercellenen zijn in staatom 7 ver- :schillendecel-eigeneiwittenafte breken. :Dezeenzymenbezittenhunoptimalepro- :teolytischeactiviteitbijeenpH 7,5.Kortna :het slachten,wanneerde pH-waardevan:

  hetvleesbijnaneutraalis (pH7,0),begint: -

  het sarcoplasmatisch reticulum, waarin de :Calcium-ionenopgestapeldzijn,gatente :vertonen.De Calcium-ionenverlatendan:

  hetsarcoplasmatischreticulumen komen

  in de ruimten tussen de myofibrillenterecht.Daar activerenze de calpa(ne-

  enzymen.Deze neutraleproteasenwer-kendusdanigin op de vleesstructuurdat

  de Z-lijnenverdwijnen.Het is algemeen

  bekenddat de pH-waardevan karkassenna het slachtenniet constantblijft maar

  gaatdalentengevolgevandeglycogeen-

  afbraakende vormingvanmelkzuurin de

  spieren.Wanneerde pH-waardevan een

  karkasgedaaldis tot rond de 5,5wordt

  niet alleende werkingvan de Calcium-

  actievefactorafgezwaktmaarveroorzaakt

  de verhoogdezuurvormingveranderin-

  gen in de organellenvan de spiercelenleidttot doorlaatbaarheidvan de lysoso-

  men. Hierdoor komt een groot aantal

  enzymenvrij waaronderook het cathep-sine.

  HetcathepsineBen D grijpenin eenzuur

  milieu de spiereiwittenaan en breken

  myosine,actineentroponineaf.Structurenzoals filamentenen Z-lijnen

  wordenaldusenzymatischaangepakten

  degezamenlijke'architectuur'vande myo-

  fibrillenstuiktbij de minstemechanischebelastinginelkaar.

  BESLUITEN

  Bijde rijpingvan rundvleeskunnenreeds

  vanafde 6e dag de eerstemorfologische

  veranderingen waargenomen worden.

  Diepgaandestructuurveranderingenvan

  het spierweefsel,die verantwoordelijkzoudenkunnenzijnvoor de vleesvermal-

  singzijnechterpasvanafde gedag goed

  I :WEETJE... MALSHEID IN DE OUD- I :: I . , .

  : HElD I :

  : I De oude volkerenindewereldwistenal : :dathetmogelijkwasom hunbelangrijke

  voedingsmiddelvleesmalseren,duslek-kerder te maken. De .Indianen uit

  Midden.Amerikagebruiktenalde blade-

  renvan bepaaldeplantenom hunvlees

  in te wikkelen. Deze planten bezaten

  enzymendiehetkenmerkhaddendatzespiereiwittenaantasttenendushetvlees: pH-daling en rigor mortis (=Iijkstijfheid)

  malsermaakten. : - Hetdierwordtverdoofdengekeeld.Doori Van de cowboys uit het vroege Amerika I: het wegvallen van de bloedcirculatie

  is bekenddatzestukkenvleesonderhet: valt de zuurstofvoorziening weg.

  zadel van hun paard legden. Door de I: Hierdoorwordenarobeweefselszoals

  . voortdurendebewegingende krachtop !~. de hartspierenen hetzenuwweefsel uit-het stukvleeswerd de structuurvande I: geschakeld. Dit fenomeen betekenthet

  ei wittenstukgemaakt. I: intredenvande dood.: - Rood spierweefsel kan van nature

  : :, anaeroobfunctioneren.Dus functioneert: DE WERKINGVAN EEN SPIER IN EEN: hetgewoonverdernadedood.Naenkele:LEVENDRUND : minutenis de voorraadcreatinefosfaat:De spierenvan een levend gezond rund: uitgeput.Daarnais de spiercelaangewe-:dienenom te bewegen.Hiervooris energie: zenop de anarobe glycolyse.Door het:nodig.Als energie-'brandstof'wordensui-: wegvallenvande bloedcirculatieis de: kers gebruikt waaronder bloedsuiker of: aanvoer van brandstof

  : glycogeen de belangrijksteis.Deze suikers: (glycogeen=spiersuiker)en deafvoervan:wordendoor hetbloedvoortdurendaange-: afvalstoffen (o.a. melkzuur)niet meer:voerdsamenmet de zuurstof die nodig is: mogelijk. Het glycogeenaanwezigin de:voor hun 'verbranding' of 'afbraak'.Deze: spier(max.2%)wordt opgebruikten het. .. .

  te herkennen.Vanafdit tijdstipzijnde tus-sen-myofibrilairelengteverbindingenver-

  zwaktdoor hetverliesvan het sarcoplas-matischreticulumen de transversetubu-

  lus.De aanknooppuntentussenactineen

  sarcolemmawordengedeeltelijkafgebro-ken.Men kon een duidelijkverbandvin-

  den tussen de morfologischwaarneem-

  bareveranderingenen de sensorischeen

  fysischvastgesteldevleesvermalsing.Deze3beoordelingscriteriadedenbesluitendat

  bij hetonderzochterundvlees,gerijpt bij

  + 2 C, er ongeveer 10 dagen rijpings-tijd nodig zijn om een waarneembare

  vermalsingvan het vleeste bekomen.

  Bij langdurige bewaring (tot 2 3

  weken) nemen de microscopischwaar-

  neembare veranderingen in de struc-tuur toe, alsook de sensorisch waar-

  neembarevermalsing.Uit deze 3 beoordelingscriteriakan voor

  de praktijkuit de vleessectorbeslotenworden dat mals rundvlees enkel kan

  bereikt worden door voldoende lang

  gerijpt te worden. Bij vlees van oudere

  dieren stijgt het aandeelaan taai bind-

  weefsel; aangezien door rijping hierin

  slechtsweinigveranderingkomtradenwe

  aandergelijkvleeste marinerenin organi-

  schezurenvoorhetgaarworden.

  :verbrandingkanop twee manierengebeu-~ ren,nl.op een volledig of op een onvolle-: dige manier naargelangde hoeveelheid

  zuurstof dieaanwezigis.

  I.'ever;\ skeletspierml""'

  j

  " '4 ~ ,"f1>\"'I)I""'"- ~

  ~.:i'=. :""

  ,

  w':,

  ::'/ ...de_i\

  , / .._019- _1_NI_. ,"-.g-~ --",""",'WInd)...MI.....Oe werkingvaneenskeletspierin eenlevendrund

  Volledige verbranding

  Bij voldoende zuurstof wordt glycogeen

  afgebroken tot koolzuur en water waar-

  bij het zogenaamde ATP of Adenosine-

  Tri-Phosphate (Adenosinetrifosfaat) vrij-

  komt en de energie levert voor de spier-

  werking.

  Onvolledige verbranding

  Bij onvoldoende zuurstof wordt glyco-

  geen daarentegen omgezet tot melk-

  zuur. Ook hier komt ATP vrij voor de

  spierwerking, echter in veel mindere mate.

  Het geproduceerde melkzuur wordt door

  het bloed opgenomen en naar de lever

  vervoerd waar het opnieuw tot glycogeen

  wordt omgezet.

  DE TOESTAND VAN HET SPIERWEEFSEL

  NA HET SLACHTEN VAN HET RUND IS

  ZEER BELANGRIJKI

  Watgebeurter bij hetslachtenvaneendier?

 • geproduceerdemelkzuurblijft aanwezigin de spiercellenwat aanleidinggeefttotde pH-daling (hetvleeswordtzuurder)

  Doorde pH-daling valtde calciumpomp

  in het sarcoplasmatisch reticulumstilwateenstijging van calciumin het sar-

  coplasma teweegbrengt.Dergelijkestij-

  ging betekenteen beveltot spiercontrac-

  tie. Zolang ATP of Adenosine-Tri-

  Phosphate (Adenosinetrifosfaat)

  beschikbaaris blijft de contractiecyclus

  doorgaan. De Ca-pompwerktnietzodat

  decontractieblijftdoorgaan.Hetvoortdu-

  rendemetabolismesteltwarmtevrijzodatde karkastemperatuurtoeneemt.

  - Wanneeralleglycogeenreservesin despiercel o