Rijn IJssel geïntegreerd jaardocument 2014

Click here to load reader

 • date post

  22-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  243
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Het complete jaarverslag over 2014 inclusief de financiële verantwoording.

Transcript of Rijn IJssel geïntegreerd jaardocument 2014

 • R i j n I J s s e l G e n t e g r e e r d J a a r d o c u m e n t 2 0 1 4

  Datum 24 juni 2015

 • i

  INHOUDSOPGAVE VOORWOORD ............................................................................................................................. 1 1. PROFIEL EN ORGANISATIE ............................................................................................... 2 1.1 Wie zijn wij? .............................................................................................................................2 1.2 Nieuwe strategie .......................................................................................................................2 1.3 Nieuwe clusterindeling ..............................................................................................................2 1.4 Herindeling ondersteunende diensten ........................................................................................3 1.5 Juridische structuur ..................................................................................................................3 1.6 Nieuwe organisatiestructuur ......................................................................................................4 2. BESTUURSVERSLAG ........................................................................................................... 6 2.1 Algemeen .................................................................................................................................6 2.2 Samen Doen ............................................................................................................................7 2.2.1 Algemeen 2.2.2 Veranderproces 2.2.3 Rijn IJssel in control 2.2.4 Invoering clusterstructuur 2.2.5 Strategische doelstellingen 2.3 Onderwijskwaliteit .................................................................................................................. 11

  2.3.1 Visie op onderwijs 2.3.2 Visie op zorg voor onderwijskwaliteit 2.3.3 Monitoring kwaliteit 2.3.4 Onderwijsdoelen Terugdringing voortijdige schoolverlaters (VSV) Borging van examenkwaliteit Verhoging van rendement 2.3.5 Interne kwaliteitsbeoordeling 2.3.6 Externe kwaliteitsbeoordeling 2.3.7 LGF en Passend Onderwijs

  2.4 Onderwijsvernieuwing ............................................................................................................. 14 2.4.1 Uitgangspunten RIJk Onderwijs 2.4.2 Doelstellingen en resultaten 2014 2.4.3 Plannen 2015 2.5 Studenten .............................................................................................................................. 17

  2.5.1 Ontwikkeling studentenaantallen 2.5.2 Jaar- en diplomaresultaat 2.5.3 Studententevredenheid 2.5.4 Klachtbehandeling 2.5.5 Doorstroom na mbo en doorstroom naar hbo

  2.6 Educatie, Inburgering, Entree en VAVO .................................................................................... 19 2.6.1 Algemeen 2.6.2 Entree 2.6.3 VAVO

  2.7 Personeel ............................................................................................................................... 25 2.7.1 Beleid 2.7.2 Formatie 2.7.3 Arbozorg 2.7.4 Scholing & Loopbaanbegeleiding

  2.8 Organisatie ............................................................................................................................. 34 2.8.1 Huisvesting

  Rijn IJssel Gentegreerd Jaardocument 2014

 • ii

  2.8.2 Informatiemanagement 2.8.3 Externe vertrouwenspersonen 3.8.4 Sociale Veiligheid 2.8.5 Subsidieloket 3.8.6 Internationalisering

  3. VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT ....................................................................................... 40 4. VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD .................................................................................... 43 5. VERSLAG STUDENTENRAAD ............................................................................................ 44 6. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 ................................................................................... 46 6.1 Toelichting op onderdelen van het jaarverslag .......................................................................... 46 6.1.1 Algemene informatie ..................................................................................................... 46 6.1.2 Financile situatie op balansdatum ................................................................................. 46 6.1.3 Continuteitsparagraaf en Begroting 2015 ....................................................................... 47 6.1.4 Risicobeheersing en beheersysteem ............................................................................. 50 6.1.5 Gang van zaken gedurende het jaar 2014 ...................................................................... 51 6.2 Verantwoording 2014 van de doelsubsidies .............................................................................. 63 6.3 Verantwoording 2014 van de projectsubsidies van derden ......................................................... 67 6.4 Treasury management ............................................................................................................ 67 6.5 Aanvullende informatie ........................................................................................................... 68 6.6 Notitie Helderheid ................................................................................................................... 68 6.7 Letter of Representation .......................................................................................................... 72 A Jaarrekening .....................................................................................................................73 A.0.1 Algemene toelichting .................................................................................................... 73 A.0.2 Grondslagen voor de jaarrekening ................................................................................. 74 A.1 Geconsolideerde jaarrekening.................................................................................................. 78 A.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2014 .............................................................. 78 A.1.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2014 ..................................................... 79 A.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2014 ................................................................ 80 A.1.4 Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans ..................................................... 81 Toelichting behorende tot de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2014 .......... 87 Overzicht verbonden partijen ......................................................................................... 92 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen ..................................................... 93 A.1.5 Enkelvoudige balans per 31 december 2014 ................................................................... 95 A.1.6 Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2014 .......................................................... 96 A.1.7 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2014 ............................................................. 97 A.1.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT) .. 109 Overige gegevens ............................................................................................................. 111 Controleverklaring ...................................................................................................................... 111 Voorstel bestemming van het exploitatiesaldo .............................................................................. 116 Gebeurtenissen na balansdatum .................................................................................................. 117 Gegevens over de rechtspersoon ................................................................................................. 118 Bijlage G .................................................................................................................................... 119 Ondertekening van de Jaarrekening 2014 .................................................................................... 122

  Rijn IJssel Gentegreerd Jaardocument 2014

 • iii

  Bijlagen .................................................................................................................................... Bijlage 1: Overzicht namen en functies Raad van Toezicht ..................................................... 123 Bijlage 2: Overzicht namen en nevenfuncties College van Bestuur .......................................... 125 Bijlage 3: Overzicht portefeuilleverdeling College van Bestuur ................................................ 126 Lijst van afkortingen en begripsbepalingen 2014 ............................................................ 127

  Rijn IJssel Gentegreerd Jaardocument 2014

 • VOORWOORD In 2014 heeft Rijn IJssel een start gemaakt met de uitvoering van RIJk Onderwijs: uitdagend, flexibel en studentgericht onderwijs met de nadruk op digitale didactiek en 21e eeuwse vaardigheden. Hiermee geeft Rijn IJssel vorm aan de kwaliteit van beroepsgericht onderwijs en proberen wij ons te onderscheiden van andere rocs in de regio. Vijf opleidingsteams zijn in 2014 gestart met de uitvoering van een RIJk curriculum; alle overige teams zijn begonnen met de ontwikkeling daarvan of starten daar in 2015 mee. Op deze wijze maken wij ons onderwijs toekomstbestendig en zijn we in staat alle landelijke ontwikkelingen, zoals de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur, daarin mee te nemen. Een ingrijpende verandering voor de onderwijsteams, maar de eerste ervaringen van zowel studenten, docenten, bpv-bedr