RI LELYSTAD - puc.overheid.nl

of 44 /44

Embed Size (px)

Transcript of RI LELYSTAD - puc.overheid.nl

4 L E L Y S T A D
Werkdocument 1974 - 162 Bbw
. . . , ,
Algemeen
I n d i t o v e r z i c h t z i j n de te z a a i e n gewassen, de r a s s e n , de bemes-
t i n g e n e e n a a n t a l giwenste p r o e f t e c h n i s c h e maatregelen opgenomen. ,Ten
' aanz ien van de u i t v o e r i n g van dd werkzaamheden, welke per proef s l e c h t s
Ysummier z i j n aangegeven, i s h e t gewenst , e v e n a l s i n vor ige j a r e n , a a n .
jde Golgende p roef techn ische e i s e n vdldoeride aandach t te schenken'.
1. B i j de u i t v o e r i n g van de werkzaamheden op de proefvelden moeten zo- ,
w e 1 de c o n d i t i e van de grand a l s d i e van h e t gewas aan bepaalde m i - . .
nimum e i s e n voldoen. D i t beteken't ha t , wanneer onder ongewenste, on-
g u n s t i g e omstandigheden gewerkt &, worden, d i t op de p r a k t i j k p e r -
c e l e n m o e t p l a a t s v i n d e n . I 2 . ~ i j h e t , v a s t s t e l l e n van de vo lgorde b i j z a a i e n , bemesting, b e s p u i t e n
i enz . moet. g e t r a c h t worden, m e t inachtneming van h e t onder 1. g e n k m -
d e , deze werkzaamheden op de p roefve lden z o v e e l mogel i jk op de g e e i -
gende t i j d u i t te voeren.
'3. T e n z i j a n d e r s 'vermeld b i j de be t re f fende proeven, moet de i n z a a i ,
bemesting; b e s p u i t i n g e n z . binnen e e n p r o e f onder g e l i j k e omstandig-
heden e n m e t d e z e l f d e werktuigen worden u i tgevoerd . Dus de werkzaam-
heden op 66n dag 'u i tvoeren o f i n e e " aaneengesloten droge p e r i o d e ,
bv. bouwplannenproef pe r gewas onder g e l i j k e omstandigheden. Da t kan
de volgorde of de aanvang van e e n werk bepa len . ~ i j t w i j f e l g e v a l l e n
o v e r l e g plegen met i r . D e Jong C . S . :, z i e schema beobrdel ingen, b l z . 38e1-140.
4 . 1ndien h e t noodzake l i jk is b e p a a l d e w i j z i g i n g e n aan te brengen t . a . v . , .
de normaal g e b r u i k e l i j k e werkwijze. i s over leg eveneens gewenst .
- 5. De inv loed van d e grond, weer e n gewas op h e t ver loop e n de k w a l i t e i t
van de werkzaamheden d i e n t i n ve le g e v a l l e n s c t i r i f t e l i j k te worden '
, I .
I : v a s t g e s t e l d i n de g e b r u i k e l i j k e k o r t e n o t i t i e s , . zo .mogel i jk t e v e n s
gewass tad ia vermelden van granen e n ' k w l z a a d .
6: B i j de u i t v o e r i n g van d e chemische ' b e s t r i j d i n g op p roefve lden met
k l e i n e v e l d j e s moeten d e werkgangen van de spuitmachine zo worden 8
gekoien, d a t e r zo weinig mogel i jk sporen i n d e v e l d j e s komen e n ,
i n d i e n d i t n i e t 'kan worden voorkomen, dan a l l e v e l d j e s . g e l i jkwaar-'
d i g b e l a s t e n .
7. D e te gebruiken zaaizaadhoeveelheddn worden berekend volgens de be-
kende t a b e l l e n . Consequent8 c o n t r o l e op a fwi jk ingen i s n o o d z a k e l i j k .
B i j n i e t te g r o t e afwi jk ingen d'e hoevee lhe id binnen een proef n i e t
w i j z i g e n . I &
8. .Ten aanz ien van de aanwending van de s t i k s t o f b e m e s t i n g ge lden de
volgende r e g e l s :
win tc r t a rwe : i n tweemaal s t r o o i e n , 1 g i f t "vroeg" +
g i f t st; 6/7 . Op de N-hoeveelheden proeven i s
d e e e r s t e N g i f t n i e t hoger dan 2/3 van de norm
w e l k e voor h e t bepaalde p r o e f v e l d g e s t e l d i s ,
norm b .p .
g r a s z a a d : a . a l l e s vroeg
b . i n tweemaal s t r o o i e n , ha lve g i f t "vroeg" t .
ha lve g i f t + 15 a p r i l .
zom rgranen : N-hoeveelheden s t r o o i e n t o t + 3 weken na de op- - komst. Gro te ve lden van v66r h e t z a a i e n t o t 2
a 4 weken na opkomst.
v l a s : van k o r t v66r t o t k o r t na h e t z a a i e n .
win te rkoo lzaad : "vroeg" . aardappe len: k o r t v66r he t poten. P roe fve lden m e t s t i k s t o f -
hoeveelheden na h e t po ten .
s u i k e r b i e ten: v66r h e t z a a i e n , e v e n t u e l e a a n v u l l i n g b i j h e t
opeenze t t e n .
g r a s ondervrucht : zo k o r t m o g e l i j k n a h e t o o g s t e n van de dekvrucht
Wanneer de s t i k s t o f n a h e t z a a i e n wordt g e s t r o o i d ; d u s n i e t wordt
ingewerk t , is m e t name voor de N-hoeveeltieden proeven s t r o o i e n tij-
dens s c h r a a l weer ongewenst .
9 . H e t v a s t s t e l l e n van d e p l a a t s van de N-hoeveelheden proeven i n de
gewassen van de a f d . 0 . e n E , e n de p l a a t s van de n e t t o oogstopper-
v l a k t e i n de proeven o p De Schreef m o e t i n o v e r l e g met ~ l a n ' t e n t e e l t -
kundig Onderzoek gebeuren .
10. D e e t i k e t t e r i n g e n bebakening van met name de bu i t enproeven , moet
goed e n t i j d i g gebeuren .
11.. Op de d o r s l i j s t e n d i e n t de oogstdatum e n de weegdatum t e worden ver-
meld. Beide d a t a d i e n e n i n p r i n c i p e zo d i c h t moge l i jk b i j e l k a a r t e
l i g g e n . 12. Van a l l e verzonden mons te r s e e n m o n s t e r - s t a a t inzenden .
13. Op werkschetsen, d o r s l i j s t e n , e n z . s t e e d s d e z e l f d e c o d e r i n g g e b r u i -
ken.
D e voor de u i t v o e r i n g benodigde proefschema's z i j n voor e e n d e e l
nog n i e t besch ikbaar , doch Worden zo spoed ig moge l i jk gereedgemaakt.
'Tijdens de tweede h e l f t van h e t g r o e i s e i z o e n z a l e e n a a n s l u i t e n d
o o g s t p l a n worden o p g e s t e l d m e t g e d e t a i l l e e r d e gegevens o v e r n e t t o oogst -
o p p e r v l a k t e , p r i o r i t e i t i n de volgorde van oogs ten e n z .
A l l e betrokkenen d ienen z i c h e r v a n bewust te z i j n d a t voor g m d e
p r o e f r e s u l t a t e n spontaan e n vee lvu ld ig c o n t a c t tussen onderzoek e n t ech-
n i s c h e u i t v o e r i n g o n o n t b e e r l i j k i s .
P r o j e c t 34.02
.O .F l . 679. P r a k t i j k p r o e f minimale grondbewerking.
D 37, D 38, D 39 akker 2 / 3 . Graszaad, zomerta,rwe/vlas.
Objecten: met ingang van o o g s t j a a r 1972 a l l e o b j e c t e n p loegen .
I n z a a i , bemesting e n chemische o n k r u i d b e s t r i j d i n g worden normaal
. . .door de landbouwk. opz. u i tgevoerd . . .
R l e tbemonster ing: z i e werkschema b l z . 33.
P r o j e c t 32.01
0 .F1. 714. Prakt i . jkproef i n v l o e d on twate r ing , r i e t b r a n d e n e n grondbe-
werking op h e r g r o e i r i e t (F 15 t / m F 1 7 ) , F 1 7 u i e n , 15-16 e r w t e n .
Objec ten : o n t w a t e r i n g s i n t e n s i tei t voorafgaande aan e n grondbe-
werking t i j d e n s de e x p l o i t a t i e .
I n z a a i , N-bemesting e n gewasbescherming: wordt normaal door de
landbouwkund ige o p z i c h t e r u i tgevoerd . Rietbemdnster ing: z i e werkschema b l z . 31.
D e Schreef
' ~ a s i s n o r y n N-bemesting: . .
Algemene B a s i s voor b a s i s 1974
win te r ta rwe 90 N kas 8 0
zomertarwe , 70 N kas 50
zomergers t 45 N kas " 25
haver 50 N k a s 30
cons . aa rdappe len 140 (150) N kas 140 . .
pootaardappelen 120 N kas 120
s u i k e r b i e t e n 140 (150) N kas 120
v l a s 1 0 (15) N kas 0
I t a l . r a a i g r a s 60 (80) N kas 60
win te rkoo lzaad 170 N ' kas 150
A f t r e k / t m s l a g voor:
z . g e r s t a l s dekvrucht v w r l u z e r n e e n g r a s l a n d - l o & - 2 0 N
s u i k e r b i e t e n 0 N
V . V . I t a l . r a a i g r a s , z a a d t e e l t s t o p g l + 20 & + 4 0 N
V . V . . I t a l . r a a i g r a s b i j f r e z e n + her f s tbemes t ing O N
- 4 - . 5
V . V . V . I t a l . r a a i g r a s , z a a d t e e l t s t o p p c l , beha lve b i j
s . b i e t e n e n aa rdappe len O k - l O N
v . v . c o n s . aardaplw l e n t 10 N
v . v . l u z e r n e ' - 4 0 B - 6 0 N
v. v. v . l u z e r n e - 1 0 B - 2 5 N
V . V . w i t te k l a v e r groenbemesting - 2 0 B - 6 0 N
V . V . V . wit te k l a v e r groenbemest ing O & - l O N
V . V . g r a s l a n d , 1 - j a r i g - 10 N
V . V . g r a s l a n d , 2- e n 3 - j a r i g - 20 N
V . V . V . g r a s l a n d , 2- e n 3 - j a r i g - 10 N
V . V . g r a s groenbemesting 0 N
V . V . g roene e rwten b i j g r a n e n - 20 N
s t r o h a k s e l e n i . p . v . p e r s e n of branden - koolzaad + I0 N
i n t e n s i e v e h a k v r u c h t e n t e e l t
- g r a a n
verroden s u i k e r b i e t e n l a n d 1 0 B 2 0 N
b i j t o e d i e n i n g C.C.C. op w i n t e r t a r w e 0 6 + 45 .N
V . V . w i n t e r t a r w e b i j zomergers t + 10 N
Verder kan e e n a f t r e k / t o e s l a g gegeven worden wegens i n c i d e n t e l e oorza-
ken . , .
Rassen
Cloment, Adamant, Lely w i n t e r t a r w e .
M e l c h i o r z o n k r t a r w e .
A'ramir, D r o s s e l , Tiwmpf zomergers t .
Leanda + Selma haver .
Marcus, Major win te rkoo lzaad .
T i a r a I t a l . graszaad .
B i n t j e , S a t u r n a a a r d a p p e l e n .
hlonohil e n Zwaanpoly s u i k e r b i e t e n .
Luzerne . Tamar w i t t e k l a v e r .
T i a r a g r a s ondervruch t .
p .R.-mengsel g r a s l a n d zonder k l a v e r op b .p . -p roe f .
Normen kg/ha zaa izaad 1000 k o r r e l - kg/ha gewich t zaa izaad
win te rkoo lzaad 5 , 5 6 . .
zomerkoolzaad 4 5 ,' 45 120 w i n t e r t a r w e
zomel'tarwe
haver
groene e rwten
s u i k e r b i e t e n , z i e normen Grec i s iezaad '
l u z e r n e
. * w i t t e k l a v e r
1000 lkorrel- pewicht
120
100
100
120
150 , .
grasmengsels - 20-30
Voor o v e r i g e gewassen z i e l i j s t P l a n t e n t e e l t k u n d i g Onderzoek.
P-bemesting
D e onders taande proeven normaal i n he: v o o r j a a r bemesten.
A 26 a . 2/4 0-0-600 kg/ha super vo lgens schema.
R 27 a . 31/40 0-300-600 kg/ha super volgens schema.
Op de rest van h e t b e d r i j f i s e e n norm voor roo ivruch ten 600 s u p e r , e n
voor a l l e andere gewassen 300 super . Wet f o s f a a t mag i n de h e r f s t i n
de vorm van een voorraadbemesting worden gegeven.
Fosfaatbemest ingsschema voor R 26
Kg/ha s u p e r (10% P205) ~.
' voorjaarsbemest ing
b l0k
Bl0k I
BlOk VII I -
zg. - . g z . - a a . - ha: - v l . - kz. - W t . - Sb. - 300') 900 900 1200
a ? . - h a . - v l . - k z . - w t . - s b . - . . zg. - g z . - . .
300') 900 . . '1200 , ' 900
V I . - kz . - w t . - s b . - z g . - g z . - a a . - h a . - 600 1200 900 900
w t . - s b . - zg. - gz. - a a . - h a . - v l . - k z . - 1200 900 900
g z . - a a . - ha. - v l . - kz . - w t . - s b . - zg. ,-
900 900 1200 h a . - v i . - kz . - w t . - s b . - z g . - g z . - a a . -
900 1200 900 kz. - w t . - s b , - zg. - g z . - a a . - h a . - v l . -
300 1200 900 900 s b . - zg. - g z . -- aa. - ha . - v l . - kz. - w t . -
600') 900 900 1200
P r o j e c t 34 .13 P,
0.1,'l'. 928. 1% 26 akker 1. Graszaa i t i , jden
Totaalbemest ing g r a s v e l d j e s 50 kg h a m te v e r d e l e n ' i n 2 x , n l .
e i n d m a a r t e n beg in augus tus .
Aan ta l v e l d j e s 60. 2
Oppervlakte v e l d j e 2 x 2 m = 4 m n e t t o .
Zaaibed: zorgen voor een goed bezak te grond e n f i j n z a a i b e d .
Onderhoud: met de hand wieden e n v e r d e r g e r e g e l d maaien (ruwe
gazbnbchandel ing) . D e i n te z a a i e n g r a s s e n met de aangegeven
hoevee lhe id z a a i z a a d per ha e n p e r v e l d j e z i j n a l s v o l g t :
Z a a i d a t a : 1 m r t . , 15 mrt., 19 a p r . , 1 5 a p i . , e n 1 s e p t . , 1 5 s e p t . ,
g r a s s o o r t
V e ldbeemdgras
S t r u i s g r a s
Timothee weidetype
Engels r a a i - . .
g r a s weidetype
1 o k t . e n 1 5 o k t .
Herkomsten
0 . F 1 . 929.
Van h e t aangekochte g raszaad van o o g s t 1973 wordt van e l k e g r a s -
s o o r t r e s p . selectie 4 m2 i n g e z a a i d m e t 20 kg z a a i z a a d p e r h a .
hoevee lhe id z a a i z a a d
Zaaibed, bemesting e n onderhoud zie: G r a s z a a i t i j d e n ( 0 . F 1 . 928)
p e r ha'
8 , 8 gram
76,O gram
Voor h e t super s t r o o i e n , met behulp van de a f d e l i n g Grondkar te-
r i n g grondmonsters nemen voor P-bepal ing; z i e schema b l z . 22.
0-600 super volgens schema s t r o o i e n .
Clement w i n t e r t a r w e , t e e l t w i jze normaal . N-bemesting 4 0 + 4 0 N/ha.
Opbrengstbepal ing ; per s t r o o k .
T o t a a l 6 s t r o k e n .
Gewasbemonstering z i e schema i n l e g v e i .
0 . F l . 264. 11 26 akkor 5. I'roof Iror.marierr tr: Larwn t r ? o l 1. ltns ( ! l o m c r r t . N-bemesting, 50 N/ha + N/ha.
O n k r u i d b e s t r i j d i n g M.C.P.A., n i e t combineren met C . C . C .
C .C .C. s t a d . 5, fungiciden-aanwending, volgens schema.
Beoordel ing C e r c o s p o r e l l a v66r d e b e s t r i j d i n g e n e n k e l e malen
daarna . Onderhoud: normaal.
T o t a a l : 48 o o g s t v e l d j e s .
Gewasbemonstering: z i e schema i n l e g v e l .
P r o j e c t 61.10
R 26 a 6 t / m 11 T i a r a I t a l . r a a i g r a s voor z a a d t e e l t .
I\emesting: 60 kg N/ha.
Onde rhoud: normaal .
P r o j e c t 61.10
R 26 akker 1 2 t / m 15,. Akker 14 e n 1 5 vermeerder ing h a v e r r a s s e n C.J.V. 453 e n 464. Bui t enproef Selma haver .
Bemesting: 20 kg ha.
P r o j e c t 34.04
0 .F1 . 916. R 26 akker 1 4 . Zomergers t rassen .
Bemesting: 1 5 kg N/ha.
Aan ta l v e l d ~ e s + 48.
O n k r u i d b e s t r i j d i n g : g r o e n s t o f f e n i n stadium 6 .
Onderhoud: normaal.
Gowasbcmonsteri~lg: z i e schema i l r l c g v e l .
P r o j e c t 34.04
0 . F 1 . 915. R 26 akker 13/14. Haver rassen . , ,
B e m s t i n g : 2 0 kg N/ha.
Aan ta l v e l d j e s : + 35.
O n k r u i d b e s t r i j d i n g : g r o e n s t o f f e n i n stadium 6 . .
Onderhoud: normaal.
Gewasbemonstering: z i e schema i n l e g v e l . ' '
P r o j e c t 34.04 . ,
0 . ~ 1 . 917 .en 0 . ~ 1 . 918. R 26 akker 15. Zomergerst e n h a v e r r a s s e n z a a i -
t i j d p r o e v e n . Z a a i t i j d e n : vo lgens schema.
Bemesting: haver 20 N e n zomerger i t 1 5 N b i j ' t z a a i e n . , .
A a n t a l v e l d j e s : + 8 4 .
O n k r u i d b e s t r i j d i n g : met de hand wieden.
Bescherming: t egen r a t t e n e . d , t egen v o g e l s met n e t t e n .
Zaa ida tu~n b i j h e t z a a i e n op eerste e n l a a t s t e e t i k e t t e n vermel-
den .
Cewasbemonstering: z i e schema i n l e g v e l .
P r o j e c t 61 .10
R 26 akker 1 6 t / m 1 9 . Major win te rkoo lzaad .
Bemesting: 160 kg N/ha.
T e e l t w i ~ z e : bekende aandacht t . a . v . vroege a a n t a s t i n g g l a n s - e n
s n u i t k e v e r s . Onderhoud: normaal.
P r o j e c t 61 .10
R 26 akker 20 t / m 23. S u i k e r b i e t e n , Zwaanpoly e n Monohil op 9 c m
z a a i e n . 130 k g N/ha op' akker 20 e n 22 ,
Bemesting: (150 k g N/ha.op akk6b 21 e n 2 3 . . T e e l t w i j z e : normaal. . Mogel i jke i n p a s s i n g groeipuntwaarneming I .R.S.
P r o j e c t 61 .10
R 26 akker 24 t / m 2 7 . B i n t j e aa rdappe len .
P l a n t m a t e r i a a 1 : k l a s s e E 40000 p l a n t e n , maat 35/45
Bemesting: 140 kg N/ha.
T e e l t w i jze o n onderhoud: normaal.
P r o j e c t 61.10
R 26 akker 28 t / m 31. N a t a s j a v l a s .
Bemesting: 0 N .
O n k r u i d b e s t r i j d i n g : Venzar, 1 kg/ha, zonodig aanvu l l ende bespui-
t i n g m e t Aana ty l .
Onderhoud: normaal.
P r o j e c t 61 .10
R 26 akker 32 t / m 35 . Wintertarwe b u i t e n p r o e f . Clement.
Bemesting: 4 0 + 40 kg N/ha.
Onderhoud: normaal.
P r o j e c t 34.04 , .
O . F l . 8 9 8 , 899 e n 912. R 26 akker 33 e n 34. Proeven met w i n t e r t a r w e r a s -
s e n .
A a n t a l v e l d j e s : 88.
Remesting: 40 + 40 kg N/ha.
O n k r u i d b e s t r i j d i n g : ~ x . o e i s t o f f e n i n stadium 6/7. G c d e e l t e l i j k e
behandeling m e t f u n g i c i d e , z i e proef schema.
Onderhoud: normaal.
Gewasbemonstering: z i e schema i n l e g v e l .
P r o j e c t 34.04 , . . .
0 .F1 . 900 e n 0 .~1 . ' 919. R 26 akker 35. Proef winter tarwe- e n zomertar- . .
werassen z a a i t i ~ d e n . , .
Z a a i t i j d e n : z i e proefschema.
Bemesting: win te r ta rwe 40 + 40 kg N/ha. e
S t r o o i t i j d : 1 g i f t vroeg.
2e g i f t i n s t a d i u m t 6 / 7 , voor l a t e r e z a a i e n volgen
nadere aanwi jz ingen .
Aantal v e l d j e s : '. 96. , .
O n k r u i d b e s t r i j d i n g : m e t de hand.wieden.
Aanleg e n onderhoud: aandacht voor beschadiging, r a t t e n e . d . be-
schermen met n e t t e n , v e r d e r normaal .
Gewasbemonstering: z i e schema i n l e g v e l . 1 , Zaaidatum,. b i j . h e t z a a i e n op eerste e n l a a t s t e e t i k e t v e r m l d e n .
P r o j e c t 34.04
0 . F 1 . 911. R 26 akker 35. Proef r&s tvangsor t iment . , ~ a n t a l v e l d j e s : 100 .
Wintertarwe 30 N , g e l i j k t i j d i g s t r o o i e n met de zomergranen.
Zomertarwc 30 N , s t r o o i e n b i j ' t z a a i e n .
Zomergerst 10 N , s t r o o i e n b i j ,'t z a a i e n .
O n k r u i d b e s t r i j d i n g : met de hand wieden.
Onderhoud: aandacht voor beschad ig ing , r a t t e n k .d . P r o j e c t 34.04
0 .F1. 920. . R 26 akker 35. Proef zomertarwerassen.
Bemesting: 50 kg N/ha. . >
. Aantal v e l d j e s : + 30.
O n k r u f d b e s t r i j d i n g : g r o e i s t o f f e n i n stadium 6
Onde rhoud: normaal . Gewasbemonstering: zie schema i n l e g v e l .
P r o j e c t 61.10
R 26 akker 36 t / m 40. Zomergerst Drosse l akkers 38, 39 e n 4 0 ,
A r a m i r akker 37 e n Tiumpf a k k e r 36.
Bemesting: 30 kg N/ha.
Onderhoud: normaal . Gewas 1975, T i a r a I t a l , r a a i g r a s i n z a a i e n na de o o g s t van de zo-
m e r g e r s t , h e r f s t b e m e s t i n g .
P r o j e c t 34.19
0 . F 1 . 921. R 27 akker 1. Onderzoek n a a r t e e l t m o g e l i j k h e d e n van v l i n -
derbloemigen o p jonge poldergrond.
P o t t e n p r o e f . We1 e n n i e t e n t e n . Grond afkomst ig van de k a v e l s
BZ 6 , GZ 82, OZ 30, PZ 3, MZ 5 , JZ 1 4 , QZ 22.
Laag: 0 - 20 cm.
P r o j e c t 34.05
O.F l . 807. R 27 akker 6 . P r o e f i n t e n s i e v e g r a a n t e e l t .
Gewas: Clement w i n t e r t a r w e .
Bemesting: o b j . I a 30 + kg N/ha + C .C .C.
I b e n I I a 50 + kg N/ha + C;C.C.
I I b 4 0 + kg N/ha - C . C . C .
T e e l t w i j z e : C.C.C. i n s t . 5/6 n i e t i n combinat ie m e t g r o e i s t o f -
f e n , v e r d e r normaal . \ Stoppelgewas~Marcuswinterkoolzaad d i r e c t na de zo vroeg moge l i j -
ke oogs t van de w i n t e r t a r w e z a a i e n op o b j e c t I a , z i e proefschema.
R i j a f s t a n d 25 c m , 25 kg/ha z a a i z a a d , bemesting 70 kg/ha N .
T o t a a l : 1 6 o o g s t v e l d j e s .
Gewasbemonstering: z i e schema i n l e g v e l .
I n ' t v o o r j a a r op o b j e c t I a e n I I b N-minera l i sa t i e monster 0 - 60 c m .
P r o j e c t 34.09. Proef f o s f a a t t o e s t a n d e n .
0 .F1. 345. R 27 akker 31/40. G e w a s Major.
P-bemesting: 0-300-600 super vo lgens schema.
N-bemesting: 170 kg N/ha.
V66r h e t super s t r o o i e n met h u l p van de a f d . Grondkar te r ing
grondmonsters nemen voor P-bepa l ing , z i e schema b l z .
T e e l t w i j z e : o p b r e n g s t b e p a l i n g m e t maaidorsmachine p e r s t r o o k .
Zaad e n s t r o bemonsteren voor P -bepa l ing , z i e schema i n l e g v e l .
P r o j e c t 34.04
0 . ~ 1 . 901. R 28 akker 11/12. Proef w i n t e r t a r w e r a s s e n - O o g s t t i j d e n .
Bemesting: 40 + 4 0 kg N/ha.
Aan ta l v e l d j e s : 60 .
Oogsten volgens proefschema.
B i j a l l e o o g s t t i j d e n v66r h e t o o g s t e n , door middel van b a k j e s
de k o r r e l u i t v a l bepa len .
O n k r u i d b e s t r i j d i n g : g r o e i s t o f f e n i n stadium 6/7 .
Onderhoud: normaal . Gewasbemonstering: z i e schema i n l e g v e l .
P r o j e c t 34.06
0 . F 1 . 902. R 28 akker 13. Proef p l a n t e n r e g u l a t o r , s t i k s t o f h o e v e e l h e d e n
1 . e n f u n g i c i d e n .
Gewas: Adamant win te r t a rwe .
Bemest ingsobjecten: O b j e c t kg/ha N (kas)
1 0 N
4 60 i 75 + 45 N
T o t a a l 48 v e l d j e s . b
S p u i t o b j e c t e n : I = geen Maneb
I1 = p e r i o d i e k 3 kg ~ a n e b / h a
A = geen B e n l a t e
B = 0.5 kg Ben la te /ha 2 s t a d . F 7 .
Bemesting e n onderhoud: z i e proefschema . O n k r u i d b e s t r i j d i n g : g r o e i s t o f f e n i n s tadium 6.'
Grond- e n gewasbemonkteri'ng: z i e schem'a's b l z 21 e n i n l e g v e l .
P r o j e c t 34 .04 . R 28 akker 25/26' r a s senproeven .
O . F l . 903, 0 . F 1 . 922 e n 0 . F 1 . 923. W i n t e r t a m e - , zomertarwe- e n zomer-
g e r s t na voorvrucht w i n t e r t a r w e .
G e d e e l t e l i j k e b e s p u i t i n g met B e n l a t e i n eerste h e l f t m i .
Bemesting: win te r t a rwe : 4 0 + 4 0 N
55 + 55 N
zomertarwe: 50,70,90 N
zomergers t : 25,35,45 N
A a n t a l v e l d j e s : 2 72.
~ n k k u i d b e s t r i j d i n ~ : . g r . o e i s t o f f e n i n stadium 6 p e r gewas.
Aanleg e n onderhoud: normaal . Gewasbemonstering: z i e schema i n l e g v e l .
P r o j e c t 34.12
O.F l . 904. Win te r t a rwe-oogs t t i jdenproef (Adamant).
Aanleg: t i j d e n s h e t g r o e i s e i z o e n wordt h e t p r o e f v e l d aange legd
op k a v e l R 47 of i n h e t gewas van de a f d . 0 . e n E . , z i e schema.
Aanta l s t r o k e n : t 24.
proefsctlema: 1 4 6 2 5 3 - 2 4 1 3 6 5
4 2 5 1 3 6 - 3 1 . 5 2 4 6 .
Aanleg p r o e f v e l d e n gewasbemonsterlng: z i e . . werkschema oogs t t i j-
den b l z . 35.
Objec t
P r o j e c t 34.12
0 . F 1 . 905. Adamant w i n t e r t a m e R 47. S c h a t t i n g opbrengs tn iveau .
1
m = maaidorsri . jp
Proefschema: 2 4 1 3 5 - 5 1 3 2 4 - 3 1 4 5 2
Werkwijze e n gewasbemonstering: z i e b l z . 33.
Objec t
0 . F 1 . 907 . Winterkoolzaad Marcus.
a . Maai t i jdenproef . A l s wintertarwe-oogsttijden, proefp lek op R 46 of i n gewas van
de a f d . 0 . e n E .
Oogstdatum
b - 5
b + 5
b = b i n d e r r i j p
Aanta l s t r o k e n : + 2 4 .
Proefschema: 4 6 5 4 3 2 - 1 5 2 4 3 6
4 2 i 3 5 6 - 4 2 3 6 1 5 .
Aanlcg p roe fve ld on gewasbemonstering: z i e werkschema 0 o g s t t i . j -
den b l z . 83,,e:.v:
o b j e c t
1
2
3
4
5
6
0 . F 1 . 906. Winterkoolzaad Marcus.
b . D o r s t i j d e n p r o e f .
A l s w i n t e r t a m e - o o g s t t i j d e n , p r o e f p l e k R 46 of i n gewas van de
a f d . 0. e n E .
Data zwadmaaien
2 - 15.
z + 5
z + 10
z = zwadmaaien
Aan ta l s t r o k e n : + 24. Proefschema: 1 4 6 2 5 3 - 2 4 1 3 6 5
4 2 5 1 3 6 - 3 1 5 2 4 6 .
Aanleg p r o e f v e l d e n gewasbemonstering: z i e werkschema OCgSttlJ-
den b l z . 35:
Data maaidorsen
m + 35
1
2
3
4
5
6
z = zwadmaairi j p
m = o b j . a d o r s r i j p J
Data zwadmaalen
P r o j e c t 34.12
0 . 1 , 926. 'Lomergerst-oogsttijdenproef. Ras: D r o s s e l .
Als wintortarwe-oogsttijden, p r o e f p l e k op I( 46 a k k e r 1 t/m 8, of
i n gewas van de a f d . 0 . e n E .
Aan ta l s t roken : 2 24.
Proefschema: 1 4 6 2 5 3 - 2 4 1 3 6 5 4 2 5 1 3 6 - 3 1 5 2 4 6 .
Aanleg p roe fve ld e n gewasbemonstering: z i e werkschema o o g s t t i j -
den b l z . 35.
Objec t
P r o j e c t 34.12
O . F l . 927. S c h a t t i n g opbrengs tn iveau g ranen . Gewas: D r o s s e l zomergers t
Data maaidorsen
m + 28
m + 35
m = m a a i d o r s r i j p .
Proefschema: 2 4 1 3 5 - 5 1 3 2 4 - 3 1 4 5 2.
Werkwijze e n gewasbemonstering: z ie schema b l z . 33..
Objec t
p r o j e c t ' 34.12
0.Fl. 924. ~ a v e r o o g s t t i j d e n p r o e f . Selma e n Leanda.
Aanleg: t i jdens h e t g r o e i s e i z o e n wordt h e t ~ r o e f v e l d aangelegd
o p R 4 5 of i n h e t gewas a fd . 0 . e n B .
Oogstdatum
b + 5
b = b i n d e r r i j p
T o t a a l 15 o o g s t v e l d j e s
Aanta l s t r o k e n : 24.
Proefschema: 1 4 6 2 5 3 - 2 4 1' 3 6 5
Object
1
2
3
4
5
6
4 2 5 1 3 6 - 3 1 5 2 4 6 .
Aanleg p rbe fve ld e n gewagbemonstering: z i e werkschema o o g s t t i j -
den b l z . 33 e . v .
Da ta maaidorsen
P r o j e c t 34.12
m = m a a i d o r s r i j p -
0.8'1. 925. R 45 Selma h a v e r . S c h a t t i n g opbrengs tn iveau .
p r k f s c h e m a : 2 4 1 3 5 - 5 1 3 2 4 - 3 1 4 5.2
Werkwijze e n gewasbemonstering: z i e schema b l z . 33.
O b j e c t
1
2
3
4
5
P r o j e c t 34.10
0 . F 1 . 624. Onderzoek n a a r d e behande l ing van de grasmat op d i j k e n .
Data maaidorsen
b
b + 5
D i j k ~ o s t e l i j k ' F levo land tegenover de k a v e i s A 8 t / m 11 t u s s e n 29 31 h m - p a a l ; j - e n - . .
0' D i j k O o s t e l i j k F levo land t egenover be kavel G 17 t u s s e n hm-paal 21 *22 . . , - e n - 9 1 '
b = b i n d e r r i j p
T o t a a l 15 o o g s t v e l d j e s
Objecten: maaif r e q u e n t i e s , N-hoeveelheden, P-hoeveelheden, maai-
t i jden, m i n e r a l i s a t i e , grasmengsels e n mono-cul t u r e s .
E e r s t e N - g i f t ' e i n d m a a r t , tweede g i f t r e s p . c h a l f j u n i e n 5 beg in
Objec t
M i n c r a l i s a t i e
P-lioevee lheden
- I?orste snede hooien, d a a r n a maaien.
q v
\ ' e r sch i l l cnde maaidata voor hooiwinning
hla;li ft .equelltio e n N-hoctvet:llieden oude Erasmat
]\!an i J'rcquon t i e e n N-hoeveelhedeli oude . .
grasmat , .
Maai f requen t i e e n N-hoeveelheden oude g rasmat
hl:iai f r u q u e n t i c s e n N-lioevecllieden jolijie g r'asma t
Maai f r e q u o n t i e s e n N-hoeveelheden ,jongu ~ r a s m a t
M a a i f r e q u e n t i e s e n N-lioeveelheden jonge grasmat
E e r s t e snede hooien daarna maaien
s t
a u g u s t u s .
Het maaien g e b e u r t i n p r i n c i p e door de a f d . Bep lan t ingen . S l e c h t s
Tussen tim-paal
30 30 - - - 2 4
30 30 - - - 4 . 6
30 30 6 7
30 - 31 - 9 0
21 22 - - - 9 1
i r l i n c i d e n t e l e g e v a l l e n z a l h u l p van de a f d . U i t v o e r i n g nodig z i j n .
D e eerste maaibeur t z a l , a f h a n k e l i j k van g r a s g r o e i e n weersomstan-
d igheden , ongeveer e i n d a p r i l p l a a t s v i n d e n .
Voor h e t super s t r o o i e n grondmonsters voor P- e n K-bepaling van de
kg su[) /ha
300
0
100
200
400
300
300 ' '
300
200
200
200
200
200
200
300
300
300
300
200
l a a g 0-5 e n 5-20, a f z o n d e r l i j k van de zandige onderberm e n van de 3 0 30
t a l u d s ( k l e i ) hm-paal -en- . 2 6
kg N/ha
P r o j o c t 34.02
0.F1. 713, P r a k t i j k p r o e f minimale grondbewerking 0: en''^.' . .
W 9, 10, 29, 30, 31, 32, 33. Winter tarwc/zomergers t .
Met ingang van o o g s t j a a r 197.2 w o r d e n ' a l l e o t i jec tkn geploegd. .,
Bepaling hoeveelheid r i e t r h i z o k n 'door middel van grondmonsters .
I n z a a i : bemesting e n gewasbescherming worden normaal door de
landbk. opz. u i tgevoerd .
p r o j e c t 34.08 . .
Z.F1. 31'. MZ 23. S t i k s t o f b e m e s t i n g a k k e r 10/11.
N-hoeveelheden op Adamant w i n t e r t a r w e .
Grond- e n gewasonderzoek: z i e schema's blz. ,2l. e n b l z . A:+ i n l e g v e l . . .
Grondbewerking: p loegen.
Aanleg p roefve ld : normaal . Rietbemonstering: z i e werkschema b l z . 31 e . v .
Objec t - 1
P r o j e c t 34.08
Z . F l . 32. QZ 22 akker 6/7 . P r y f met s t i k s t o f b e m e s t i n g e n v o e t z i e k t e b e -
s t r i j d i n g .
kg/ha N(kas)
80 + 0 -
N-hoeveelheden op Adamant w i n t e r t a r w e .
T o t a a l 19 v e l d j e s
Geen P-bemesting
N-objecten
.1
2.
3
4
. 5
6 .
.
T o t a a l , 36' o o g s t v e l d j e s
Geen P-bemesting
Grond- e n gewasonderzoek: zie schema's b l z . .21 e n b l z . 28 + i n l e g v e l
Crondbewerking: d o o r l . b . 0 . u i t g e v o e r d .
Aanleg p roefve ld : normaal . Rietbemonstering: zie werkschema b l z . 31 e , v .
P r o j e c t 34.04
Z . F l . 2 9 . MZ 42 akker 4 t / m 8 . Proef met win te rkoo lzaadrassen .
Objec ten : r a s s e i - z a a i t i j d e n .
N-bemesting: 104 N .
Ceen P-bemesting.
T o t a a l : 63 o o g s t v e l d j e s .
Gewasbescherming: z o mogeli jk a a n s l u i t e n b i j d i e van de land-
bouwk. opz.
P l a n t e n t e l l i n g : u i t v o e r e n voor e n na de w i n t e r , p l a a t s bekend.
Gewaslengte e n -hoogte van ver takk ing . meten v66r de o o g s t .
Onderhoud: v r o e g t i j d i g boorgoot jes maken voor n e t t o oogstopper-
v l a k t e , v e r d e r normaal .
V r o e g t i j d i g g rasp lekken zorgvu ld ig met d e , h a n d wieden.
Gewasbemonstering: zie schema i n l e g v e l +'ibemonstei'ing e r u c a z u u r . , ,
i n d i e n moge l i jk .
P r o j e c t 34.04
Z.F1. 30. MZ 42 akker 9 e n 10. Winterkoolzaadrassen m e t s t i k s t o f h o e -
vee lheden.
Geen P-bemesting.
Cewasbescherming: z o mogel i jk a a n s l u i t e n b i j d i e van de land-
bouwk. opz
Onderhoud: normaal.
Gewasbemonstering : ,z ie schema i n l e g v e 1.
~ r o j o c t' 34.08
Z . F l . 38. MZ 5 akker 6/7. S t i k s t o f b e m s t i n g .
N-hoeveelheden o p ' ~ r o s s e 1 zomergers t .
Objec t kg/ha N (kas )
4 60
5 80
6 100
Grond- e n gewasonderzoek: z i e schema's b l z . 21 e n b l z . 28 + i n l e g v e l .
Grondbewerking: ploegen.
Aanleg p roefve ld : normaal.
R i e tbemonstering: z i e werkschema b l z . 31 e . v .
P r o j e c t 34.16
Kavel QZ 79, Zaaizaadvermeerdering Expander e n Primor win te rkoo lzaad
Kave 1 Zaaizaadvermeerdering Ttumpf zomergerst . O n k r u i d b e s t r i j d i n g + gewasbescherming e n bemesting door landbk.
opz. S e l e c t e r e n door 1 . o .begele iden. .
P r o j e c t 34.19
Z.F1. 34. Z.F1. 35. MZ 5 + MZ 12 a k k e r 7 . Conservenerwten C i c e r o ,
w e 1 e n n i e t e n t e n , fos faa thoevee lheden ( 0 e n 600 kg/ha s u p . ) .
P r e v e n t i e f s p u i t e n t egen erwtengalmug e n e rwtenpeu lboorder .
P e r v e l d j e 3 kg monster o o g s t e n , peulen ops tu ren naar tvageningen
voor T,M.-bepaling e n ana lyse peul /erwt .
Van e l k o b j e c t 6 6 n ' v e l d j e i n enkelvoud r i j p oogs ten e n d o r s e n .
Aanta l v e l d j e s : 32.
Onderhoud: normaal .
P r o j e c t 34.09
Z . F l . 36. Z . F l . 37. MZ 5 + MZ 12 a k k e r 2 .
V l a s N a t a s j a met s t i k s t o f h o e v e e l h e d e n en fos faa thoevee lheden .
Fosfaathoeveelheden: 0 e n 600 kg sup/ha.
S t iks to fhoevee lheden : 0, 10 e n 20 kg N/ha.
Aanta l v e l d j e s : 36.
Onderhoud: normaal.
Op beide k a v e l s grondmonster ne,men o p de p roefakkers voor onder-
zoek . Lu, hu, CacO P 0 - t o t a a l , P c i t r . P a l , Pw-ge ta l . 3 ' 'HCC' 2 5
Lagen: 0 - 20
20 - 4 0
40 - 6 0 .
P r o j e c t 3 4 . 1 7 . Rietonderzoek.
Behalve op de e l d e r s vermelde o b j e c t e n worden ook r i e t rh i zomen
bernonsterd op de k a v e l s FZ 58, MZ 12, QZ 22 (voormal ige proeven)
e n op e n k e l e nog v a s t t e s t e l l e n k a v e l s i n h e t nieuwe ontg inn ings -
g e b i e d .
Z i e werkschema b l z . 31 e . v .
Werkschema grond- e n ~eWa~bemOnSter i l lg van de s t i k s t o f h o e v c e l h e d e n - p roeven
Grondmons ters
P l a a t s : ------- o p de p l e k . van de toekomst ige N-hoeveelhe'dknprbef,
voldoende a f s t a n d houd+ van de d r a i n r e e k s e n e n
kopakkers . D e w i n t e r t a r w e tusse? d e r i j e n bemonsteren
d zo m o g e l i j k a l l e proeven bemonsteren onder 'goede om-
s t and igheden , k o r t voor de i n z a a i van de zqmergewassen.
k&zh_ode_i 2 0 p r ikken p e r monst i r , , van de lagen 0-20, 20-40 e n
40-60 c m .
N-pr&f
Gewasmonste rs
Zaad, mengmonsters van a l l e N-hoeveelheden . S t r o , mengmonsters van d e o b j . 0 N e n bas isbemest ing. I n h e t be-
monsteringsschema worden g e d e t a i l l e e r d e gegevens opgenomen.
. P r o j e c t 31.04.
Gewenst onderzoek grond, d i r e c ' t aanwei ig N .
Na 6 weken g e m i n e r a l i s e e r d e N
Gewenst onderzoek gewas, t o t a a l N . . .
R e s u l t a t e n n a a r i r . G.J. d& , j o n g .
Wer.kschema grondbemonstering&n van de f o s f a a t p r o e v e n
0 . F 1 . 341. I1 26 akker 2 t / m 4
D e bemonstering van de grond.
Ingaande 1971 om de d r i e j a a r bemonsteren volgens schema 2 .
Eemons te r ingsp laa t s
1 I e d e r v o o r j a a r v66r de superbemest ing wordt op e e n v a s t e p lek
( 4 0 x 8 m, z i e 1) van e e n 0 e n 600 kg/ha s u p e r o b j e c t de bouw-
voor (0-20 cm) bemonsterd.
I 1 I e d e r v o o r j a a r wordt van e e n 0 e n 600 kg/ha s u p e r o b j e c t op
een v a s t e p l e k ( I 2 0 x em, z ie 2 e n 3) d e Zu-laag,onder de. bouw- a
voor e n de A 1 -1aag over de v o l l e d i e p t e bemonsterd. B i j deze . .
bemonstering m o e t de d i k t e van de Zu- e n de ~ l ~ - l a a ~ worhen ge-
n o t e e r d .
111 Eenmaal i n de d r i e j a a r . e 1 de bouwvoor bemonsteren op a l l e vakken van de b u i t e n s t e
O-supar o b j e c t e n e n a l l e 600-super o b j e c t e n . H e t midde l s te
o b j e c t O-super komt te v e r v a l l e n . a 2e de Zu- e n de A 1 -1aag bemonsteren per b lok e n w e 1 o v e r de
v o l l e , h ierboven reeds genoemde 0 e n 600-super s t r o k e n . Ook
h i e r v e r v a l t h e t midde l s te O-super o b j e c t . e a
3 b i j de bemonsteringen d i k t e Zu- e n A 1 -1aag n o t e r e n .
U i t v o e r i n g
Zo moge l i jk worden d e d i e p e r e bemonsteringen door e e n k a r t e e r d e r
van de W . A . u i t g e v o e r d . D e a f d . . Ui tvoer ing neemt h i e r v o o r c o n t a c t
op met de b e t r e f f e n d e a f d e l i n g . B i j a l l e bemonsteringen g e l d t d a t
per monster 20 p r i k k e n w o r d e n genomen volgens twee d i a g o n a l e li j-
nen ( z i e t e k e n i n g ) . B i j h e t bouwvoor bemonsteren moet men 2 , m van-
a f de pe rcee l sgrenzen b l i j v e n e n v e r d e r om de 4 m p r i k k e n . B i j h e t
bemonsteren van de ondergrond moet 6 m vanaf de g r e n s worden begon-
nen e n om de 12 m p r ikken .
P r o j e c t 34.09
Gewenst onderzoek: Lutum
P .W. -ge ta l
R e s u l t a t e n naar i r . G . J . de Jong.
Voorjaar 1972 bemonstering vo lgens punt 1 1 1 i . v . m . a f w i j k i n g bemon-
s t e r i n g voor jaar 1971. . . .
gchema 1.
Schema 2 .
a = Zu- e n A 1 -1aag o v e r de voile s t r o o k
bemons te ren
.' I I I " I
. ,
0 . F 1 . 345. R 27 akker 31/40. P- toes tanden.
Bemons te ringsschema
P l a a t s i . .
I i e d e r v o o r j a a r wordt op 4Bn v a s t e p l a a t s 150 x 24 m voor h e t
s u p e r s t r o o i e n d e bouwvoor van 0-20 cm bemonsterd.
I1 i e d e r v o o r j a a r wordt op e e n v a s t e p l a a t s 150 x 24 m de Zu on- a
d e r de bouwvoor e n de A 1 over de v o l l e d i e p t e bemonsterd.
B i j deze bemonstering moet geno tee rd worden de d i k t e van de a
Zu e n de A 1 . 111 eenmaal i n de 3 jaar worden op a l l e 0 P-objecten 150 x 24 m
a de Zu onder de bouwvoor e n de A 1 aver de v o l l e d i e p t e bemon-
s t e r d 1966-1969-1972-1975. D e d i k t e van de Zu e n de ~1~ note-
Pen.
I V eenmaal i n de 6 j a a r wordt op a l l e o b j e c t e n 150 x 24 m d e z e l f -
de bemonstering a l s onder 111 genoemd u i tgevoerd 1969-1975. . ,
D e d i k t e van de Zu en de ~ l ~ - l a a g n o t e r e n .
, . I'J 600
I I I I I I IV , 0
I I1 If 300
IV 600
IV 300
I C . .
U i t v o e r i n g
Zo mogeli j k worden de d i e p e r e bemonsteringen door een k a r t e e r d e r
van de Wetenschappel i jke Afdel ing u i t g e v o e r d . D e a f d e l i n g Ui tvoe-
r i n g neemt h i e r o v e r c o n t a c t op m e t de b e t r e f f e n d e a f d e l i n g .
B i j a l l e bemonsteringen g e l d t d a t p e r monster 20 prikkbn genomen
worden, volgens d r i e d iagona le l i j n e n ( z i e tekening) . 150 m
Men b l i j f t h i e r b i j s t e e d s 75 m u i t h a r t s l o o t e n 2 m vanaf de per-
c e e l s g r e n z e n . Op d i t b lok beg in t men 8 m vanaf de g r e n s e n v e r d e r
om de 15 m. Voor de nummering wordt voor de bouwvoor 66n g r o e p num- a mrs g e b r u i k t . Voor de Zu e n de A1 bemonstering wordt e e n d o o r l o -
a ~ x n d e reeks g e b r u i k t . bv. op h e t z e l f d e vak Zu 1020, A l 1021 e n z .
P r o j e c t 34.09
Gewenst onder zoek: Lutum
cac03
K~~ 1 P o - t o t a a l 2 5
P a l
P.W.-getal.
R e s u l t a t e n n a a r i r . G . J . de Jong
Mineralisatie-onderzoek. P r o j e c t 34.08
D e pe r iod ieke bemonstering van d e s tandaardplekken op kave l R 26/
R 27/28, z i e schema, wordt normaal voor tgeze t
D e a n a l y s e s z i j n : a . d i r e c t e N .
b . t o t a a l g e m i n e r a l i s e e r d na z e s weken.
c . i n d i e n op d e te bemonsteren a k k e r s van R 26
e e n wintergewas g r o e i t , d i t gewas b i j de win-
ter- e n voor jaarsbemonster ing mee bemonsteren
D e hoevee lhe id droge s t o f e n s t i k s t o f bepa len
per ha: per gewas 4 x 1 meter normale r i j Op-
t r ekken , s p o e l e n , winddroog maken, d a a r n a be-
monsteren voor droge s t o f e n s t i k s t o f g e h a l t e .
D e r i j e n a f s t a n d m o e t worden verrneld
Al~emeen '
Op e e n a a n t a l ,p roeven . kan i n d e loop van h e t se izoen de b e h o e f t e
t o t aanvul lende bemonstering o n t s t a a n .
D i t b e t r 6 f t 0.a. a . Lauwerszee
b . op de d i j k e n .
I n 1974 wordt o p 2.63 p l a a t s e n eenmalig een voor jaa r smons te r ge-
nomen ( z i e schema b l z . . ? 7 ) .
Bovondien wordt op e e n ' a a n t a l k a v e l s een u i t g e b r e i d e r m i n e r a l i s a -
t ie-onderzoek u i t g e v o e r d ( z i e schema b l z . :28 e n 2 9 ) . i
Kavels v w r N-mineralisatie-onderzoek 1974
Demonster ingsdiepte 0 - 60 c m i n 1 monster .
Bemonsteren i n de week van 25/2 tho 1/3 1974.
N.B. Laborator ium kan mons te r s ontvangen op maandag 25 ,d insdag 26 e n
h e t ( k l e i n e ) r e s t a n t op woensdag 27 f e b r u a r i .
Koolzaad -
AZ 58
BZ 6
KZ 56
hlZ 30 e n MZ 42
NZ 27 e n NZ 30 .
PZ 20 e n PZ 53
QZ 45
.
. .
W 32
Y 71
JZ 8
KZ 4
MZ 35**
OZ 43'
18 s t u k s
C 19 a l l e e n ge- d r a i n e e r d e ge- dee l te bemon- s t e r e n .
MZ 35 t egen MZ'34 .bemonste- r en aridere z i j - de van de kavel i s 'a fwi jkend.
T a m e
C .41 e n 46
G I 1 2
FZ 28 e n 3 3
GZ 69
MZ 26
PZ 6 e n PZ 12**
QZ 1 6 e n 27 . .
22 s t u k s
r NZ 13 v o o r s t e s t u k e n a c h t e r - ste s t u k (voor- b i j dam) a p a r t bemonsteren.
x i PZ 1 2 a c h t e r a k k e r 13 be-
'g innen ' te mon- s t e r e n .
f*f JZ sche lpen- banken vermi j - d e n .
Haver
. . .
Ucmo~~ster ingsschema grond- e n gewasmonsters van de N-hoeveelhedenproe-
ven o o g s t j a a r 1974, op JZ 36, GZ 82. MZ 23 , QZ 22 e n MZ 5
a
Datum
1/12-73'
monsterdiep- t en 0-20, 20-40, 60-80, 80-100 c m
Bemonstering op 1/12 e n 1 / 3 t o t 100 cm.
Daarna t / m de l a a g on- d e r d i e waar- i n h e t g rens - v l a k geHe- reerd/onge- a e r e e r d VOOT-
komt .
'
koolzaadr i jen
g e r s t o p s l a g 1 m
te bemonsteren r i j
te bemonsteren o p p e r v l a k t e g e r s t o p s l a g
p l a a t s akker 7/8
E = a l l e e n op de- ze d a t a ook t o t a a l gemi- n e r a l i s e e r d na 6 weken. Gewasmons ters a l s vermeld i n werkplan ' 7 4 b i j mine- r a l i s a t i e - o n - derzoek .
I ) = I n d i e n meer dan 1 week voor bemon- s t e r i n g s d a - tum s t i k s t o f g e s t r o o i d i s , dan meenemen.
Datum
1/10-73
1/12-73'
k a a l v e l d j e
grond
- X
x
x
x
x
x . .
X
+ - 1 8 0 N begr .
grond
- - 1 )
x
x
x . .
x
X ..
0 N b e g r o e i d
k a a l v e l d j e
grond
x
x
X
x
x
x
x
x
x
k o o l z .
- -
x
X
x
x
x
x
x
X
grond
x
X
x
x
x
x
x
X
- - 1 )
x
x
x
x
X
koolz .
x
X
x
x
x
x
x
X
grond
- x
X
x
x
x
x
x
x
7
Schema MZ 23 Adamant w i n t e r t a m e
Datum
1/10-73
1/12-73'
grond
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
Datum
1/10-73
1/12-73+
grond
- - X
x
x
x
x
x
x
x
grond
x
x
X
x
x
X
x
x
x
x
gewas
- - X
x
x
x
x
x
x
x
grond
- - - 1)
x
x
x
x
x
x
gewas
- - - 1)
x
x
x
x
x
x
-
Werkschenia voor de bepa l ing van bovengrondse e n ondergrondse v i t a l i tei t
ten behoeve van onderzoek chemische e n mechanische r i e t b e s t r i j d i n g 1973
Te bemons t e r e n
0 . ~ 1 . 679 sectie E ; p r a k t i j k p r o e f minimale grondbewerking.
' 0 . ~ 1 . 714 kave l F 1 5 t / m 1 7 ; d i v e r s e on tg inn ingsaspec ten m . b . t . r i e t . . .
I O.Fl . 713 s e c t i e W ; p r a k t i j k p r o e f minimale grondbewerking.
0 . F 1 . 858 kave l V 58; minimale grondbewerking.
Z.Fl . k a v e l s QZ 22, QZ 45; (p.m.) p r a k t i j k p r o e f minimale grondbewerking.
En de k a v e i s MZ 5 , MZ 8 , Mi 12 , M 23, FZ 5 8 e n enke le pas ontgonnen k a v e l s .
CZ 82 , NZ 27, NZ 23.
Methodiek. . . ,
Van i e d e r o b j e c t worden m e t de speciaal'gec&nst,rueerde g r o t e boor 20-40 . , grondmonsters van de l a a g 0-60 c m genomen. ~ e t m o n s t e r wordt i n g e d e e l d
,. . , * . i n de lagen 0-20, 20-40 e n 40-60 cm. Z i e eveneens d e t a i l l e r i n g p e r proGf-
v e l d .
Verwerking van de grondmonsters
Van ieder monster , de van g r o n d d e e l t j e s gezuiverde gave r i e t r h ~ z o m e n voor
droge s t o f bepa l ing zenden n a a r h e t l abora to r ium Le l y s t a d . I n d i e n appara:
t u u r besch ikbaar is , z e l f droge s t o f bepa len .
D e t a i l l e r i n g par p roefve ld : . . . .
Proef 0.F1. 679 sectie E
T i j d s t i p van bemonsteren: na d e o o g s t . . , - e e
P l a a t s : o p a l l e k a v e l s aan b e i d e z i j d e n van de 2 e n 3 d r a i n r e s p . 12
of 1 6 m breed bemonsteren ( d i t z i j n de oude g r e p p e l a k k e r s ) .
Te bemonsteren o b j e c t e n : k a v e l s E '14, E 16.'
Bovengrondse bemonstering: p e r akker 10 t e l p l a a t s e n ' ( 4 0 per o b j e c t ) . D i a -
gonaal over de akker ve rdee ld , te beginnen.? 70'm u i t de n o o r d s l o o t
e n + 3 m vanaf de g r e p p s l aan d e wegzi jde e n yervolgens om de c_ 2 0 m . .- Ondergrondse bemonstering:, a l s omschreven b i j de bovengiondse bemonster ing. . .
P r o e f 0 .F1 . 714 k a v e l s F 15 t / m 1 7
T i ~ d s t i p van' bemonsteren: na de oogs t . Te bemonsteren ob jec ten : al le voorkomende o b j e c t e n , C r o o t t e van he t o b j e c t
2 a k k e r s ti 24 m b r e e d .
Bovengrondse bemonstering: p e r akker 20 monsterplekken ( 4 0 par o b j e c t ) le
beginnen 40 m u i t noords loo t e n 2 m van d r a i n aan d e wegz i jde e n ver -
volgens om de 2 10 m .
Ondergrondse bemonstering: a ls omschreven b i j bo"'engrondse bemonster ing.
I'roef O.FI . 713 s e c t i e W
Ti j c l s t i p van bemonsteren: na de o o g s t .
Te bemonsteren o b j e c t e n : k a v e l s W 9, W 10, W 28, W 29, W 30, W 31, W 32,' . .
W 33 akker 6 e n 7 .
Do akkerbreed te i s 48 m , g e d r a i n e e r d met tussengreppe l . P e r ha lve a k k e r , begrensd door d r a i n e n g r e p p e l , de bemonsteringen u i t -
voeren a l s vermeld b i j proef 0.i1. 679 s e c t i e 'E,: . .
Proef Z . F l . 8 kave l QZ 22
T i j d s t i p van bemonsteren: na de o o g s t .
l'e bemonsteren o b j e c t e n : akker 7 e n 8 minimaal bewerkt .
Bovengrondse bemonster ing: p e r akker 20 t e l p l a a t s e n d i a g o n a a l o v e r de
akker ve rdee ld ( 4 0 per o b j .), te beginnen 50 m u i t de n o o r d s l o o t . . ,
e n 2 m vanaf de g r e p p e l a a n de wegzi jde e n ve rvo lgens om de + 10 m . - Onde rgrondse bemonstering: . a I s omschreven b i j' de bovengrondse bemons te.-
r i n g .
P roe f Z . F 1 . 12 kavel FZ 58
Ti j d s t i p van bemonsteren: v66r h e t win te rvoorp loegen .
Te bemonsteren o b j e c t : a k k e r 1 7 minimaal bewerkt . I
Bemonstering u i t v o e r e n : a l s vermeld b i j 22.
P r o e f O . F l . 858 kave l V 58
T i j d s t i p bemonstering: n a de o o g s t .
Te bemonsteren ob jec ten : akker 6 t / m 13.
Bemonstering u i t v o e r e n a l s vermeld b i j QZ 22.
Proef Z.F1. 13 kave l MZ 12
T i j d s t i p van bemonsteren: v66r h e t win te rvoorp loegen .
Te bemonsteren o b j e c t : a k k e r 7.
Bemonstering u i t v o e r e n a l s vermeld b i j QZ 22.
Algemeen rie tonderzoek
De k a v e l s MZ 5, MZ 8, MZ 23 e n e n k e l e nieuwe k a v e l s i n h e t o n t g i n n i n g s -
geb ied (GZ 82, NZ 23, NZ 26, NZ 27).
Bemonstering: voor h e t win te rvoorp loegen o f na h e t oogs ten e n u i t v o e -
r e n a l s vermeld b i j k a v e l QZ 22.
Werkschema proeven voor sc l i a t t ingen van opbrengstniveau g ranen e n win-
t e rkoolzaad
, . roe iopze t . .
Het v r k g t i ' j d i g s c h a t t e n van de 'zaadopbrengkten t . b . v . l n f o r m a t i k
voor oogs tp iann ing . '
Proefgewassen /p lekbn , , .
a . Drosse l zomergers t , kave l R 46. . \
b , Adamant win te r ta rwe , kave l R 4 7 . ,
c . e el ma h a v e r , kave l I1 45.
Proe f schema
Illokkenproe f , d r i e p a r a l l e l l e n .
Oppervlakte van de v e l d j e s : b r u t o 6 , 6 7 x 6
n e t t o 6 , 6 7 x 14.
Aanleg e n verzorging: normaal . ~ o g s t w i j z e : b i j de oogs t van het o n r i j p e gewas maatregelen nemen
t . b. v . d e houdbaarheid van he t brodukt . Waarnemingen: 1. h a l m t e l l i n g e n
2 . 1000-korrelgewich t e n
3, hl-gewicht
4 . van de zomergerst h e t e i w i t g e h a l t e
5. opbrengstbepaling, , , i n c l u s i e f v o c h t g e h a l t e . ( I n
verband m e t de, d o e l s t e l l i n g is he t noodzake l i j k
b i j de oogst e e n werkwijze toe t e passen d i e e e n
I
minimaal t i j d v e r l i e s tussen oogs ten e n besch ik-
b a a r koqen van de r e s u l t a t e n i n h e t v o o r u i t z i c h t
s t e l t . ) . .
, : . ,
N : B . Deze proeven worden onders teund door vanaf + b-20 3 x p e r week i n - g e r s t , tame e n haver , BBn meter r i j te oogs ten . Daar in wordt be-
, . ,
Wcrkschema o o g s t t i j d e n p r o e v e n
Proefopze t
Het v a s t s t e l l e n van de oogs tde rv ing e n e v e n t u e l e ve rander ingen van
h e t geoogste p roduk t t e n gevo lge van h e t u i t s t e l l e n van h e t maai-
d o r s e n , r e s p . zwadmaaien.en d o r s e n b i j koo lzaad .
Procfgewassen
Marcus win te rkoo lzaad , kave l R 46.
D r o s s e l zomergers t , kave l 11 46.
Adamant w i n t c r t a r w e , kave l R 47 .
Selma haver , kave l R 45.
Procfschcma's
Blokkenproef , v i e r p a r a l l e l l e n .
Oplorv lak te van de v e l d j e s : bru t o n e t t o
. winte rkoo lzaad 6 x 4 2 1 1 1 2
3 x 4 2 m 2
zomergers t 6 x 62 3 x 62
w i n t e r t a r w e 6 x 62 3 x 62
haver 6 x 62 3 x 62
U i t v o e r i n g
D e n e t t o o o g s t v e l d j e s worden vooraf "opengelegd", d.w.2. b i j h e t
win te rkoo lzaad worden twee r i j e n v r o e g t i j d i g gemaaid; b i j de win-
t e r t a r w e , zomergers t e n haver BQn r i j :
H e t oogsten m e t de maaidorsmachine wordt i n BBn omgang p e r v e l d j e
u i t g e v o e r d . P e r o o g s t t i j d wordt de maaidorser vooraf g e c o n t r o l e e r d
o p a f s t e l l i n g e n z a a d v e r l i e z e n i n h e t b e t r e f f e n d e gewas n a a s t h e t
p r o e f v e l d . Voldoende gewas r e s e r v e r e n .
U i j minder g u n s t i g oogstweer g e l d t a l s v u i s t r e g e l , d a t pas wordt
geoogs t wanneer h e t v o c h t g e h a l t e van h e t zaad l a g e r i s dan 23% b i j
de granen e n b i j h e t koolzaad wanneer h e t zwad voldoende droog i s .
Na u i t s t e l van e e n o o g s t t i j d s t i p door e e n s l e c h t weer p e r i o d e , de
daaropvolgende o o g s t t i j d weer met e e n i n t e r v a l van e e n week u i t -
voeren.
T i j d e n s h e t oogsten van de v e l d j e s een n iveaubepa l ing van de veld-
v e r l i e z e n v e r r i c h t e n e n de gemeten mach inever l i ezen n o t e r e n , metho-
de de S c h r e e f .
Ilet geoogs te produkt bemonsteren voor b e p a l i n g v o c h t g e h a l t e e n d i -
v e r s e a n a l y s e s , c 2 kg/veldje .
D e monsters voor k w a l i t e i t s b e p a l i n g moeten zo s n e l moge l i jk t o t
h e t normale v o c h t g e h a l t e worden gedroogd e n onder droge Omstandig-
4 heden worden bewaard i n l i n n e n z a k j e s .
Van de e e r s t e o o g s t t i j d van de g i a n e n worden de k o r r e l u i t v a l e n . h e t ' a a r v e r l i e s , zowel voor a l s na h e t maaidorsen, bepaald d o o r tel-
, . l i n g e n van 20 raampjes p e r v e l d j e , welke a s e l e c t o v e r d e v e l d j e s
ve rdee ld moeten worden.
Winterkoolzaadproeven
a . maai t i jdenproef .
H e t zwadmaaien d i t j a a r per o b j e c t u i t v o e r e n i n de o c h t e n d ,
i . v . m . de inv loed van h e t m a a i t i j d s t i p op de dag op de v e r l i e -
zen i n h e t r i j p e gewas.
b . oogs t t i jdenproef .
Waarnemi ngen,
1 . d i v e r s e beoorde l ingen van h e t gewas.
2 . opbrengs tbepa l ing , i n c l u s i e f v o c h t g e h a l t e . 3. v a s t s t e l l e n van de v e r l i e z e n o v e r s , t roschudders e n zeven , me-
thode de S c h r e e f .
4 . 1000-korre lgewicht .
5 . h l -gewicht .
6 . o l i e g e h a l t e , e v e n t u e e l gecombineerd met e rucazuurgeha l te.
7 . d i v e r s e k w a l i t e i t s b e p a l i n g e n van h e t zaad.
N . B . E r worden geen t e l l i n g e n van d e k o r r e l u i t v a l gedaan, t e n z i j
u i t d r u k k e l i j k daarom wordt v e r z o c h t .
Zomergers t p r o e f
Waarnemingen
1. d i v e r s e beoordel ingen gewas.
2 . opbrengs tbepa l ingen , i n c l u s i e f voch tgeha l t e . 3. v a s t s t e l l e n van d e v e r l i e z e n o v e r s t r o s c h u d d e r s e n z e v e , metho-
d e de S c h r e e f .
4 . van de e e r s t e o o g s t t i j d k o r r e l u i t v a l e n a a r v e r l i e s b e p a l e n , zo-
a l s b i j h e t punt u i t v o e r i n g i s aangegeven.
5. 1000-korre lgewicht .
6 . h l -gewicht .
7. d i v e r s e k w a l i t e i t s b e p a l i n g e n van h e t zaad; z o a l s e i w i t g e h a l t e ,
v a s t s t e l l i n g ve'rkoopwaarde .
Winter tarweproef
Waarnemingen
s tadium
P e r i o d e van s t o e l e n
1. E6n s p r u i t ( a a n t a l . b l a d e n z o nodig ' t e l l e n )
2 . Begin van de u i t s t o e l i n g 3 . P l a n t nog kruipend of l iggend ,
b laden vaak s p i r a l e n d 4 . Begin d e r o p r i c h t i n g v a n d e
pseudo-s tengel , ,
5. Pseudo-stengef (gevormd d o o r b lad- . ,. scheden) s t e r k o p g e r i c h t
S tenge l -on twikke l ing ( s c h i e t e n ) '
8 . ' '
6. lste knoop van de s t e n g e l v o e l b a a r (10s van h e t g r o e i p u n t . a )
7 . 2e knoop van de s t e n g e l vqelbaar (10s van h e t g r o e i p u n t . b) D i t i + h e t e i g e n l i j k e beg in van h e t s c h i e - t e n , h e t v a l t d i r e c t op, d a t e e n
H e t i n a a r komen
10.1: D e e e r s t e a r e n n e t z i c h t b a a r 10.2 . 4 van h e t p roces , van, i n a a r
komen gkpassee rh 1 0 . 3 . 4 van h e t p r o c e s . v a n i n a a r
komen gepassee rd l 0 , . 4 . 3 van h e t p r o c e s van i n a a r
, komen g e p a s s e e r d
1 0 . 5 , A l l e a r e n ,u i t de schede
Bloe i - 1 0 ; 5 . 1 . Begin van de b l o e i 1 0 . 5 . 2 . B loe i vo lop . t o t boven i n d e i
a r e n l d . 5 . 3 . B l o e i onder i n ' d e a r e n ein-l '-
digend 1 0 : 5 . 4 . ' ~ i t ~ e b l o e i d , k o r r e l "water-
r i . jpW ~. - - e c h t e s t e n g e l gevormd is.
(I: 8 . H e t l a a t s t e b lad i s opgero ld , de R i j p i n g
11 . l . M e l k r i j p ; vocht i n d e k o r r e l ' a a r b e g i n t te zwel len . c ) melkacht ig 9 . H e t t o n g e t j e ( l l g u l a ) van h e t l a a t -
ste b l a d i s n e t z i c h t b a a r 11 .'2. M e e l r i j p ; k o r r e l z a c h t , maar
l o . D e schede vali h e t l a a t s t e b l a d ge- met d roge inhoud
h e e l u i t g e g r o e i d ; a a r z e e r gezwol- 1 1 . 3 . V o l r i j p ; k o r r e l h a r d , oogs t - b a a r , m o e i l i j k door te k n i j - l e n . pen met de n a g e l Doodr i jp ; s t r o dood
ONTWIKKELINGSSTADIA WLNTERKOOLZAAD
Zaaldatum.
Opkomst, kiembladstadium.
Orrtwikkeling van de eerste b l a a d j e s ( 2 t o t 5 ) ; h e t gewas is
e r g v o r s t g e v o e l i g . , .
Rozetstadium; 6 e n meer b l a d e r e n .
Begin s tenge lvorming . Begin d o o r s c h i e t e n ; eerste bloemknopjes worden z i c h t b a a r .
Doorschie ten; bloernknoppen goed z i c h t b a a r .
F l i n k doorge icho ten ; v r i j w e l a l l e bloemknoppen z i c h t b a a r ; be-
g i n r u i m t e l i jke o r d e n k g van de bloeiwi jze . Begin b l o e i .
Vol le b l o e i .
Einde b l o e i ; de eerste hauwen z i j n nog k l e i n .
De'hauwen z i j n ;nog n i e t v o l l e d i g u i t g e g r & i d ; de z a a d j e s z i j n
gevuld met s e n w a t e r i g e s u b s t a n t i e . . ,
De hauwen z i j n nog n i e t a l l e u i tgegroe id ; a l le . z a a d j e s i n de
hauwen z i j n g r o e n e n e r g z a c h t .
De'hauwen z i j n u i t g e g r o e i d ; de z a a d j e s worden wat s t e v i g e r ,
maar z i j n n o g g r c e n ; h e t b lad b e g i n t te v a l l e n ; h e t gewas be-
g i n t te v e r k l e u r e n . . H e t meeste b l a d is verk ieurd of a f g e v a l l e n ; de eerste z a a d j e s
beginnen te v e r k l e u r e n .
Zwadmaairijp; v r i j vee l z a a d j e s z i j n blauwacht ig , maar nbg
n i e t ha rd ; h e t gewas i s s t e r k v e r k l e u r d .
Het gewas i s van stam maaidorsbaar ; a l l e z a a d j e s z i j n donker
gek leurd e n v r i j h a r d ; de hkuwen beginnen open t e s p r i n g e n .
P r o j e c t R s g . s t r . n r .
34 .13 0 .F1 . 928
34.13 0 .F1 . 929
SCHEMA BEOORDELINCEN
M o o r - P l a a t s -- 0mschri . iving d e l a a r
R 26 akker 1' G r a s z a a i t i jden * Hu
R 26 a k k e r 1 Herkomsten Hu
"R 26 akkek 2/4 Proef P-hoeveelheden Ha . .
R 26 akker 5 Permanente t a r w e t e e l t Sm
R 26 akker 1 4 Zomergers t rassen Ha
R 26 akker 13/ Haverrassen Ha 1 4
R 26 a k k e r 1 5 Zomergerst- e n h a v e r r a s - Ha s e n z a a i t i jden
R 26 akker 33/ W i n t e r t a m e r a s s e n Ha 34 . ,
R 26 akker 35n Wintertarwe- e n zomer- Ha t a m e r a s s e n z a a i t i jden
11 26 akkor 35" l tbostvangsorl imont Ila
H 26 akker 35 Zomertarwerassen Ha
R 27 a k k e r 1-5 P o t t e n p r o e f v l i n d e r - Ha bloemigen Z . Flevo land
R 2 7 a k k e r 6 "Thormenproef" Ha
R 27 akker 3 1 / F o s f a a t t o e s t a n d e n Ha 4 0
R 28 aklcer 11/ Winter tarwe-rassen- Ha 1 2 o o g s t t i j d e n
R 28 akker 1 3 Optimale t a ~ e t e e l t ~ r o e f Sm
R 28 akker 25/ Rassenproef na o n g u n s t i - Ha 26 ge voorvruch t
R 47 akker 1 3 . wintertarwe-oogsttijden- Sm t / m 37 p roe f
R 47 a k k e r 13 S c h a t t i n g o p b r e n g s t n i - Sm t / m 37 veau t a m e
R 46 akker 1 3 D o r s t i j d e n koolzaad Sin t / m 37
R . 4 6 akker 1 3 M a a i t i j d e n koolzaad Sm t / m 37
R 46 akker 1 ~ o i e r g e r s t - o o g s t t i j d e n Srn t / m 8
R 46 akker 1 : S c h a t t i n g opbrengs tn i - Sm t / m 8 veau g e r s t
R 45 akker 1 3 Haver- o o g s t t i j d e n p r o e f Sm t / m 37
R 45 akker 1 3 Scha t t ing-opbrengs tn i - Sm 37 veau
D i j k 3,jFl.gk-m- Onderzoek beh. grasmat Hu p a s 1 - - - op d i j k e n
2 1 9 22O ' en' - - - 9 1
P r o j e c t R e g . s t r . n r .
3 4 . 1 9 Z.F1. 34 e n 35
M Z 23 akker 10
QZ 22 akker 61'7
MZ 5 akker 6/7
Entproef e n P-noevee l - Ha hedenproef
N-hoevee lheden winter- Sm t a m e
N . hoevee lheden-voe tz i ek - S m t e b e s t r i j d i n g w i n t e r t a r - w e
Winterkoolzaadrassen Ha
Winterkoolzaadrassen- Ha s t i k s t o f h o e v e e l h e d e n
Zomergers t - s t iks to fhoe - Srn veelheden
S p u i t v r i j b e d r i j f Hu
R I - " 0 ,
O.Fl. 264
0 , . 8
Oil. l l D
O I I . 810
I 0
O.?l . 402
E 1 3 . a
1 . 1 1 . 32
r . .m
'..-n - .Y%llld.n ... l" r....n. b r t str*
r..m - . . . L L L J " ~ - .aa111j6.n
wn. '"." ,..,, (",". P - , ~ . ~ . M ~
I..ull, rc.lsL .kt. mat.- lentlo
r..-n. r=.ts(.k1~n.~.- L.",,.
w y l t l l J b n - t l r..-,c>
nOh.lUnl opbmry.tnlr .~
po#.'LLJd.z~
.Ill.,em'lY.,lh*"
.I ,.., omarr~tm&n
- ".,,,J*"
.r..ut w d l l b "
r,.,Md.,-.
I , , '
11
# . I
.on.,... o..r rswmlnnn. ,.ngc. -,.n, h .,.,. lli",."
t.n.t. -,an
1all.t. "C."
8.n.r. "-I."
-.t.r. N., l"."lW". ,.mc. -,.n, ".L.,.lli"""
b . l . , . l L , ~ * , Sr-anU.. . . h L I I . bIDo.."*" eo d m .cot p, ". Y,,"., arp,.n ins."J... L..,, - t.L,.LlpLIw.". a,.. Ils.-r.
h.l.l.ll,ry.*. Len.," -,,"'.. h.l. l . l l lnnn. I.%," -,,w
h.l.telltw.n, Is-cs - I l l y a n
h . ~ . t . n l l ~ ~ , ~~~~c~ -tlqln
EL. r.ru.r .=Mu t l l i 2, .." xi. mr&r *,I. m .,s w*, Wt*" b,*. 34 ..", .'. .=n.s at., rr -1. u.rd.7 uh.. e l * , 3, .". .,. n * r ..*" bl . . 3,
ii. m-r . c h m . nLz.34 . . r srura- ."". p r Ob.tl
.L. nm.r .rh.. bl. . 3, .,-.- .uur p r 0 b l . C l
Qll."".Lla a. molar,
m . t . r . --I rusr ~ . ~ n i m ~ "me 2.". .n pu.1.nc .n . ,yr
m.1.r. rDDr np, en , in, .".,I- " p r VY." our r.mn,nnn
. , . rrd .r u0.r b,,. I,
.Le r.rdsr s s m u atz. 11
.o".t.'. "..' IU."l"l"". .,,sn.- h.1,. D r ou1.st. L.n.cr -t.n
D~fi.x.n.nt. pr O ~ J ~ ~ L .n +rur.- .""I p r ah,.<,
,A. ,m.u b l ~ . 11
0nrl.S nr . P 1 . ll"..""
=lo mmor rark0 l .n . ,m i ,Gh" op h,..
QP .,I- r w r nat esr,< I n p n r " l l zemo-n *.-r* -orat -en U n v l r e .-oDd.r.mX ulc'..mrd, r o l p " . d. no-n a,. "Id." vaor pro,.rr 3 4 . 0 9 11s bl.'
oa~.rr