Review amsterdam fieldtrip

10
1 Review / naar aanleiding van de Amsterdam Fieldtrip

description

 

Transcript of Review amsterdam fieldtrip

Page 1: Review amsterdam fieldtrip

1

Review / naar aanleiding van de Amsterdam Fieldtrip

Page 2: Review amsterdam fieldtrip

2

RESULTATEN

Op de donderdag na de fieldtrip hebben we een aantal lifestyle rondleidingen gezien. Die waren prima! Positieve punten:

- duidelijke visualisaties van de routes - een duidelijk focus binnen een werkgebied of juist een breed onderzoek in

meerdere werkgebieden - goed teamwork in de presentaties - zelfdenkend vermogen tijdens de fieldtrip.

De tips voor verbetering lagen op het vlak van: goed nadenken over mate van detail in de presentatie om de aandacht van het publiek beter vast te houden. Uit de lifestyle informatie die jullie hebben naar boven gehaald hebben in Amsterdam is het volgende te destilleren:

1. Er bestaan persoonlijke waarden die onder de lifestyles van mensen liggen (zoals ‘gezondheid’, ‘genieten’, ‘life is a dance’, ‘geld is voor mij niet belangrijk’)

2. Er zijn koppelingen tussen lifestyle en elementen uit de leefomgeving die daar bij passen (‘wat ik om heen wil hebben past bij mijn lifestyle’)

3. Je ziet toekomstbeelden van mensen (‘later wil ik...’, ‘ik zie mezelf…’, ‘ik wil hier voorlopig blijven totdat…’, ‘ik wil hier nooit meer weg’)

4. Je ziet signalen van opkomende trends die het leven en wonen beïnvloeden (zoals de wisseling van energiecontext bij auto’s).

Deze 4 elementen (persoonlijke waarden, lifestyle en leefomgeving, toekomstbeelden van mensen en opkomende trends) kun je later gebruiken, bij het opzetten van je advisering in de laatste fase van het project. Een trend die duidelijke uit de fieldtrip naar voren kwam was het fenomeen ‘age elasticity’: er is een toenemend verschil tussen de fysieke leeftijd van mensen en de door mensen ervaren leeftijd. Natuurlijk zijn ook de middelen om dit verschil waar te maken in opkomst. Wie van jullie vindt dit interessant en duikt daar eens in?

Tips - Westendorp, R. (2014). Oud worden zonder het te zijn. Atlas Contact. - http://www.voedselzandloper.com/test.html

Page 3: Review amsterdam fieldtrip

3

Nog een ding uit de fieldtrip tot slot. Wat we een aantal van jullie hebben zien is het observeren door je eigen bril als consument. ‘Ik vind dit een saaie wijk’. Als professional moet je objectief waarnemen wat je zintuigen registreren, zonder je eigen smaakoordeel in te brengen. Dus in dit geval bijvoorbeeld: ‘ik zag relatief weinig mensen op straat gedurende de tijd dat ik lifestyles aan het spotten was in dit werkgebied’.

Page 4: Review amsterdam fieldtrip

4

Page 5: Review amsterdam fieldtrip

5

GOED IN DE WEDSTRIJD ZITTEN Zowel in Amsterdam als bij Fontys heeft een aantal van jullie zonder serieuze reden niet deelgenomen. Dit is geen optie. Voor degenen die het betreft, realiseer je dat de kans dat je het project succesvol doorloopt in rap tempo afneemt bij gebrek aan deelname. Je zult er ook zelf voor moeten zorgen dat je terugkomt in de wedstrijd. Neem een voorbeeld aan Pleunie Schaeffers …

Page 6: Review amsterdam fieldtrip

8

Page 7: Review amsterdam fieldtrip

7

NEXT STEPS

Online product Fieldtrip Amsterdam (individuele opdracht, reeds aan jullie verstrekt op donderdag 4 september) De Fieldtrip Amsterdam heeft je allerlei lifestyle informatie opgeleverd. Wanneer je terugdenkt aan de dag en de resultaten overziet, tot welk voor jou nieuw inzicht ben je die dag gekomen? Verwerk dit inzicht in een online product, dat geschikt is voor een marktpartij die iets kan met jouw observaties, jouw inzicht. Vertel je verhaal vanuit het inzicht en de boodschap die je af wilt geven. Vertel niet de rondleiding na en maak er geen verslag van de dag van. Je kunt het inzicht illustreren met informatie uit de Fieldtrip. Je mag het ook aanvullen met ander materiaal dat je buiten de fieldtrip om kunt vinden. De vorm van het product is vrij. Een verhaal schrijven (wanneer je dat goed kunt), een filmpje maken, hele andere vormen, het is aan jou. Doel van de opdracht is: Observaties leren omzetten in een persoonlijke visie en deze visie in een eigen stijl communiceren aan een externe partij.

Page 8: Review amsterdam fieldtrip

6

Page 9: Review amsterdam fieldtrip

9

Dieper ingaan op ‘lifestyle’ en ‘identiteit’ (individuele opdracht) Uit één van de interviews kwam de vraag van de geïnterviewde naar voren: ‘wat bedoel je precies met lifestyle?’ Ga zelf (individueel) op onderzoek uit naar antwoorden op deze vraag: Wat is lifestyle? Wat versta jij onder lifestyle? Wat zeggen anderen over het begrip lifestyle? Gebruik naast je eigen definitie minimaal drie externe bronnen. Doe hetzelfde voor het begrip identiteit. Wat bepaalt onze identiteit? Is er een verschil tussen lifestyle en identiteit? Waar zit dat verschil? Gebruik ook hier, naast je eigen definitie, externe bronnen. Leg de resultaten van je onderzoek vast in twee mindmaps (1 voor het begrip lifestyle, 1 voor het begrip identiteit). Maak een Prezi presentatie waarin je uitlegt wat deze twee begrippen inhouden. Gebruik het materiaal uit je mindmaps en uit de fieldtrip in Amsterdam. Tot slot: breng je eigen lifestyle en je eigen identiteit in kaart (denk na over de manieren waarop je dit zou kunnen doen) en laat de resultaten zien op Pinterest. Doel van de opdracht is: Aanscherpen van je inzicht in de begrippen ‘lifestyle’ en ‘identiteit’. Zodat je in je persoonlijk adviseurschap steeds meer gaat denken vanuit de lifestyle behoeften en de persoonlijkheid van de woonconsument.

Tips - Wijnberg, R., Jensen, S. (2011). Dus ik ben. De Bezige Bij - Veljgaard, H. (2010). The Lifestyle Puzzle. New York, Prometheus Books.

Page 10: Review amsterdam fieldtrip

10