Retaillocaties in 2020

download Retaillocaties in 2020

of 51

Embed Size (px)

description

De retailmarkt is volop in beweging. Uitdagende en wijzigende marktomstandigheden vergen meer aanpassingsvermogen dan ooit, van zowel food als non-food ondernemingen. Zij worden geconfronteerd met een prijskritische consument en toenemende concurrentie van online spelers. Tegelijkertijd is het winkelaanbod groter dan ooit en is er sprake van een ware verdringingsmarkt. Wat betekent dit voor de retailers en vastgoedpartijen die actief zijn in de detailhandel? Met welke trends moeten zij rekening houden richting 2020? Wat zijn de effecten hiervan op de leegstand? Welke eisen worden aan winkelgebieden gesteld? En hoe zal het winkellandschap er in 2020 uitzien? Deze vragen staan volop in de aandacht en zijn reden voor ABN AMRO om hier onderzoek naar te doen. In dit rapport schetsen wij hoe economische, demografische en technologische ontwikkelingen de inrichting van de Nederlandse detailhandel richting 2020 gaan bepalen. Hierbij richten wij ons op de belangrijkste retailbranches (vanuit vastgoedperspectief). Op basis van een scenario schatten wij de toekomstige behoefte aan retailvastgoed in en vertalen dit vervolgens naar een nieuwe inrichting van het winkellandschap in 2020 per type winkelgebied. Met alle ontwikkelingen die gaande zijn, is het onvermijdelijk dat er de komende jaren nogal wat zal veranderen. Wij hopen dat dit rapport bijdraagt aan uw inzicht in de toekomst van het winkellandschap en duidelijk maakt hoe retailers, vastgoedpartijen en gemeenten dit met elkaar kunnen vormgeven. Wij gaan hier graag verder met u over in gesprek.

Transcript of Retaillocaties in 2020

  • 1. retaillocaties De nieuwe winkelkaart van Nederland in 2020
  • 2. retaillocaties in 2020 1Inleiding >> 3Ontwikkelingen in de retailsector >> 5 Effecten internet op de retailsector >> 7 Ontwikkeling online verkopen >> 8 Impact retailontwikkelingen op de vloeroppervlakte >> 9Foodbranche >> 10 NonFood branche >> 12De Nederlandse winkelkaarten van 2020 >> 21 Centrale winkelgebieden: shoppen in de stad >> 23 Ondersteunende winkelgebieden: boodschappen doen in de wijk >> 30 Perifere winkelgebieden: aankopen aan de rand van de stad >> 34Conclusie: succes in retail is een teamprestatie >>39Appendix >> 42
  • 3. 2
  • 4. retaillocaties in 2020 3De retailmarkt is volop in beweging. Uitdagende en wijzigendemarktomstandigheden vergen meer aanpassingsvermogen danooit, van zowel food als non-food ondernemingen. Zij wordengeconfronteerd met een prijskritische consument en toenemendeconcurrentie van online spelers. Tegelijkertijd is het winkelaanbodgroter dan ooit en is er sprake van een ware verdringingsmarkt.Wat betekent dit voor de retailers en vastgoedpartijen die actiefzijn in de detailhandel? Met welke trends moeten zij rekeninghouden richting 2020? Wat zijn de effecten hiervan op de leeg-stand? Welke eisen worden aan winkelgebieden gesteld? En hoezal het winkellandschap er in 2020 uitzien?Deze vragen staan volop in de aandacht en zijn reden voorABN AMRO om hier onderzoek naar te doen.In dit rapport schetsen wij hoe economische, demografische entechnologische ontwikkelingen de inrichting van de Nederlandsedetailhandel richting 2020 gaan bepalen. Hierbij richten wij ons opde belangrijkste retailbranches (vanuit vastgoedperspectief). Opbasis van een scenario schatten wij de toekomstige behoefte aanretailvastgoed in en vertalen dit vervolgens naar een nieuweinrichting van het winkellandschap in 2020 per type winkelgebied.Met alle ontwikkelingen die gaande zijn, is het onvermijdelijk dater de komende jaren nogal wat zal veranderen. Wij hopen dat ditrapport bijdraagt aan uw inzicht in de toekomst van het winkel-landschap en duidelijk maakt hoe retailers, vastgoedpartijen engemeenten dit met elkaar kunnen vormgeven. Wij gaan hiergraag verder met u over in gesprek.Erik SteinmaierMichel Koster
  • 5. 4
  • 6. retaillocaties in 2020 5Sinds het begin van de economische crisis in 2008 zijn de groei- en branches. Dit is bijna twee keer zo hoog als voor de crisis in 2007.omzetcijfers in de Nederlandse detailhandel over het algemeen Dit jaar wordt een verdere toename van het aantal faillissementennegatief. Het dalende consumentenvertrouwen en de daarmee verwacht. De slechte omstandigheden in de branche zijn goedgepaard gaande daling in koopbereidheid missen hun uitwerking zichtbaar op de arbeidsmarkt. Zo is de werkgelegenheid afgeno-op de detailhandelsomzet niet. Alleen in 2010 werd een bescheiden men van 380.000 arbeidsplaatsen in 2009 tot 370.000 in 2011groei van 0,5% gerealiseerd. In 2009 (-2,7%) en 2011 (-0,4%) daal- (bron: HBD). Eind 2012 is het totaal uitgekomen op 365.000.den de volumes en ook in 2012 is het niveau 2,9% lager. Hiermeeis het volume de afgelopen vier jaar teruggezakt tot het niveau van Vooruitzichten2004. Een hoger prijsniveau heeft de omzet nog enigszins op peil De consumentenbestedingen laten eind 2012 al zeven kwartalenkunnen houden. Een prijsbewustere consument en meer online op rij een daling zien, waardoor ze uitkomen op het niveau vanaankopen maken nieuwe prijsverhogingen echter onmogelijk. Vooral eind 2003. Op korte termijn verwachten wij geen herstel vande non-food branche, waar de afzet alleen maar is gedaald, heeft de particuliere consumptie en wordt de detailhandel negatieffors te lijden. De consumentenbestedingen in deze branche komen benvloed door sombere consumenten. Zij worden geconfron-in 2012 uit op het niveau van 2000, waardoor er van een lost teerd met afnemende koopkracht, toenemende werkloosheiddecade gesproken kan worden. De foodbranche is over het alge- en aanhoudende onzekerheid over de eigen financile positie.meen minder volatiel en heeft daarom minder last van teruglopende Daarnaast zal de stagnerende bouw- en woningmarkt een verdereconsumentenbestedingen. Dit komt vooral dankzij de supermarkten negatieve uitwerking hebben op de non-food branche. Ondanksdie een groot deel van deze branche uitmaken. dat de verwachtingen voor de foodbranche relatief gunstig zijn, verwachten wij dat het totale volume in de detailhandel dit jaarFiguur 1: Omzetontwikkeling detailhandel een daling zal laten zien van 2%. Voor groei is het noodzakelijk dat de woningmarkt en de bouw 140 uit het slop komen en het consumentenvertrouwen toeneemt, 135 130 waardoor de bestedingen oplopen. Hierbij is een belangrijke rol 125 weggelegd voor de politiek. De problematiek is complex, maar 120 115 het zou de ambitie moeten zijn om in dit jaar met het juiste beleid 110 de basis te leggen voor een echt binnenlands herstel. Dit zou danIndex (2000 = 100) 105 in 2014-2015 tot een zichtbare verbetering moeten leiden. Onze 100 95 verwachting is dat de particuliere consumptie en koopkrachtont- 90 wikkeling in de periode 2013-2017 - na een verdere daling in 2013 - 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totale detailhandel gemiddeld genomen een nullijn volgen, waardoor het retail- Food volume onder druk zal blijven staan. Non-food InflatieNaast magere omzetresultaten, zijn retailers de afgelopen jarenook geconfronteerd met oplopende kosten zoals stijgende inkoop-prijzen en huurprijzen. Dit heeft zijn weerslag op de faillissements-cijfers. In met name de non-food branches zijn de reserves de af-gelopen jaren verdwenen. De eerste dip leidde tot een kleinestijging van de faillissementsgraad, maar lag in lijn met het aantalfaillissementen van het Nederlandse bedrijfsleven als geheel. In2011 veranderde het beeld sterk en nam de algemene faillisse-mentsgraad af, terwijl dit in de detailhandel juist steeg. Momen-teel ligt het percentage op 0,83%, waarvan 77% in de non-food
  • 7. 6Figuur 2: Ontwikkeling in bevolkingsopbouw tot 2020 Bevolkingsontwikkeling Naast een veranderd economisch klimaat, heeft de detailhandel te2000 maken met een veranderende samenstelling van zijn klanten- groep. De Nederlandse bevolking groeit nauwelijks, maar w