Reorganisatieplan 2013 Rijksuniversiteit Groningen Letteren faculteit- Concept 3-4-2013-1

download Reorganisatieplan 2013 Rijksuniversiteit Groningen Letteren faculteit- Concept 3-4-2013-1

of 38

 • date post

  31-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  170
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Het concept reorganisatieplan, inclusief aantal ontslagen, te termineren leerstoelen et cetera.

Transcript of Reorganisatieplan 2013 Rijksuniversiteit Groningen Letteren faculteit- Concept 3-4-2013-1

 • 1 38

  faculteit der letteren faculteitsbestuur

  REORGANISATIEPLAN

  Faculteit der Letteren

  - CONCEPT -

  3 april 2013

 • 2 38

  faculteit der letteren faculteitsbestuur

  Inhoudsopgave

  1. Inleiding reorganisatie Faculteit der Letteren 2

  2. Financieel kader van de organisatie/meerjarenbegroting 6

  3. Leerstoelgroepen en organisatieonderdelen die betrokken zijn

  bij de reorganisatie 10

  4. Beschrijving van de nieuwe organisatie 13

  5. Boventalligheid 23

  6. Communicatieplan 25

  7. Tijdschema 27

  Bijlagen:

  1. Melding Reorganisatie Faculteit der Letteren 30

  2. Omschrijving huidige situatie van overige taal-

  en cultuuronderdelen 36

  3. Achtergrondinformatie over de opleidingen ETC en KCM 37

 • 3 38

  faculteit der letteren faculteitsbestuur

  1. Inleiding reorganisatie Faculteit der Letteren

  1.1 Aanleiding tot de reorganisatie

  De Faculteit der Letteren heeft in het begin van 2012 een herstructurering ingezet. In het Visie-plan Naar een duurzame en compacte faculteit uit februari 2012 is uiteengezet hoe de faculteit met inachtneming van de doorvoering van structurele bezuinigingen van 2,5 miljoen per jaar een brede faculteit met een rijk aanbod aan geesteswetenschappelijke opleidingen wil blijven. Het faculteitsbestuur koos voor een compacte faculteit met behoud van de bestaande hoofdvak-programmas en voor het verminderen van het aantal masterprogrammas, specialisatiepro-grammas, vrije-ruimtevakken en minorprogrammas. Bovendien werd met de oprichting van een brede bachelor Europese Talen en Culturen, waarin twaalf talenopleidingen werden samen-gevoegd, beoogd meer studenten voor de talenopleidingen te trekken en zo de inkomsten van de faculteit te vergroten. Het faculteitsbestuur achtte deze maatregelen noodzakelijk om een le-vensvatbare faculteit in stand te houden met nog steeds een breed palet aan opleidingen.

  Deze maatregelen bleken echter onvoldoende bij te dragen aan het oplossen van de financile problemen. Op 23 oktober 2012 heeft het College van Bestuur de meerjarenbegroting van de faculteit der Letteren voor de planperiode 2013-2016 afgekeurd. Het tekort zou volgens deze begroting oplopen tot bijna 8 miljoen in 2016. Het College van Bestuur gaf de faculteit de op-dracht om plannen te ontwikkelen met als einddoel een sluitende begroting in 2016. Voorwaar-de daarbij was dat niet rendabele onderdelen (opleidingen en specialisaties met geen of te wei-nig studenten) af- of omgebouwd moesten worden. Onder die voorwaarde was het College van Bestuur bereid de faculteit financieel te ondersteunen bij innovaties voor het versterken van studentrijke opleidingen en het opzetten van nieuwe opleidingen die inspelen op een maat-schappelijke behoefte en waarvoor substantile belangstelling van (aankomende) studenten kan worden verwacht.

  Op 12 november 2012 hebben het College van Bestuur en het faculteitsbestuur overeenstem-ming bereikt over de plannen en de noodzakelijkheid van een reorganisatie. De reorganisatie wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van de Reorganisatiecode Rijksuniversiteit Groningen van 2008.

  Het Faculteitsbestuur hoopt dat de reorganisatie niet alleen bijdraagt aan een structurele verbe-tering van de financile positie, maar ook ruimte biedt voor de herstructurering van de faculteit. Uiteraard is een reorganisatie zowel voor de medewerkers die het treft als de medewerkers die de nieuwe organisatie moeten opbouwen een zware fysieke en/of geestelijke belasting. Het be-stuur streeft met de nieuwe organisatie naar een levensvatbare faculteit in 2014 met aanspre-kende opleidingsprogrammas met voldoende studenteninstroom en ondersteund door goed onderzoek.

  1.2 Beleidsmatige uitgangspunten en doelstelling reorganisatie

  De reorganisatie is onderdeel van de herstructurering van de Faculteit der Letteren. De her-structurering is gericht op het realiseren van een duurzame, compacte faculteit met een sluiten-de begroting aan het einde van de begrotingstermijn (2016). De Faculteit der Letteren wil een grote diversiteit aan verweven wetenschappelijke onderzoekterreinen en academische opleidin-gen blijven aanbieden.

  Uitgangspunt bij de herstructurering is een driedeling binnen de opleidingen van de faculteit:

  a. Versterken rendabele afdelingen en opleidingen.

  Opleidingen die, naast wetenschappelijk, ook maatschappelijk aantrekkelijk en studentrijk zijn, worden versterkt. Een groot deel van de door het CvB beschikbaar gestelde innovatie-gelden wordt ingezet bij deze opleidingen.

  6053483Highlight

  6053483Highlight

  6053483Highlight

  6053483Highlight

  6053483Highlight

  6053483Highlight

 • 4 38

  faculteit der letteren faculteitsbestuur

  b. Innoveren van afdelingen en opleidingen

  De faculteit zal inzetten op het innoveren van opleidingen waarbinnen de studentenin-stroom vergroot kan worden. Aan deze opleidingen zal indien nodig specifieke expertise worden toegevoegd. Ook zullen nieuwe opleidingen gestart worden op voor studenten aan-trekkelijke en wetenschappelijk en maatschappelijk interessante gebieden.

  c. Reorganiseren van afdelingen en opleidingen die niet rendabel zijn of overformatie ken-nen.

  De meest onrendabele opleidingen/specialisaties zullen worden afgebouwd. De afdelin-gen/leerstoelgroepen die deze opleidingen verzorgen zullen daartoe worden gereorgani-seerd. Ook afdelingen die overformatie kennen zullen worden gereorganiseerd. Bij de te re-organiseren eenheden wordt zoals in de melding van de reorganisatie aangegeven, maxi-maal 25 fte gereduceerd op basis van de peildatum 1 februari 2013.

  De plannen voor onderdeel c. worden in dit reorganisatieplan aangegeven. Onderdeel a. Ver-sterken rendabele afdelingen en opleidingen en onderdeel b. Innoveren van afdelingen en op-leidingen zijn geen onderdeel van de formele reorganisatie.

  Uitgangspunt bij de reorganisatie is dat de maatregelen primair zijn gericht op het onderwijs-aanbod. Leidend daarbij is de methodiek van het berekenen van de formatie in ftes die nodig zijn voor het realiseren van het onderwijsaanbod. De ftes voor onderzoek zijn aan deze onder-wijs-ftes gekoppeld, in principe in de verhouding 40% onderzoek staat tot 60% onderwijs.

  De doelstelling van de reorganisatie is drieledig:

  I. Verminderen van het onderwijsaanbod

  De meest onrendabele opleidingen/specialisaties, met te weinig instroom per jaar, wor-den afgebouwd. De leerstoelen die opleidingen/specialisaties verzorgen die afgebouwd zullen worden omdat ze niet rendabel zijn, zijn betrokken in de reorganisatie. Deze op-leidingen/specialisaties worden vanaf 1 september 2013 niet meer aangeboden aan nieuwe studenten. De datum voor de nieuwe situatie is 1 september 2013. De formatie verbonden aan deze opleidingen/specialisaties is op 1 september 2014 opgeheven.

  II. Reduceren van overformatie

  - Overformatie die vastgesteld is op grond van de moduleberekeningen wordt terug-gebracht tot het niveau dat nodig is om de facultaire opleidingen uit te voeren. Hierbij zal uitgegaan worden van de voor de uitvoering van de opleidingen benodig-de expertises.

  - Het aantal minoren binnen de faculteit wordt teruggebracht naar een aanbod over-eenkomstig het aantal eerstejaarsinstromers (in groepen van 20 studenten). Dit draagt bij aan de overformatie in de komende periode.

  - Opleidingen - zowel op bachelor- als masterniveau - worden samengevoegd of moe-ten meer samenwerken ten behoeve van een betere profilering om daarmee voor studenten aantrekkelijker programmas te creren. Ook dit draagt bij aan de ge-noemde overformatie.

  - De leerstoelen die op grond van de moduleberekeningen structurele en/ of door ge-wijzigd facultair beleid onstane overformatie kennen, zijn onderdeel van de reorga-nisatie. De datum voor de nieuwe situatie is 1 september 2013. De overformatie is op 1 september 2014 opgeheven.

  6053483Highlight

  6053483Highlight

  6053483Highlight

 • 5 38

  faculteit der letteren faculteitsbestuur

  III. Saneren bedrijfsmatige onderdelen die niet rendabel zijn

  Voor bedrijfsmatige onderdelen van de faculteit die geen sluitende begroting kennen, zal worden vastgesteld welke formatie nodig is om de opdrachten te vervullen. De datum voor de nieuwe situatie is 1 september 2013. De overformatie is op 1 september 2014 opgeheven.

  In dit reorganisatieplan wordt in detail aangegeven hoe de reductie van de formatie zal worden bereikt.

  1.3 Melding

  Het CvB heeft zijn plannen tot reorganisatie van de Faculteit der Letteren conform de desbetref-fende bepalingen van de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU) en conform de Reorganisa-tiecode Rijksuniversiteit Groningen 2008 aan het Lokale Overleg (LO) en de Universiteitsraad (UR) gemeld.

  De UR heeft het CvB verzocht een globale weergave zonder te veel detailleringen in de Melding op te nemen. De UR heeft in januari 2013 een positief advies ten aanzien van de Melding uitge-bracht. Daarna heeft het CvB begin februari 2013 de reorganisatie officieel afgekondigd. Deze melding is als bijlage opgenomen in bijlage 1.

  Het LO heeft in januari 2013 als reactie op de concept-melding aangegeven dat het tijdpad tot de daadwerkelijke uitvoering van de reorganisatie, indien mogelijk, korter zou moeten. Verder was het LO met het CvB van mening dat het opstellen van een sociaal plan voor deze reorganisatie noodzakelijk is. Het concept sociaal plan wordt separaat meegestuurd met dit concept reorgani-satieplan.

  1.4 Leiding van de reorganisatie (LvdR)

  Op maandag 4 februari 2013 heeft het College van Bestuur de melding van reorganisatie van de Faculteit der Letteren vastgesteld en daar