Reis! maart 2015

of 20 /20
MAART 2015 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN NDC MEDIAGROEP LONDEN LISSABON PRAAG REYKJAVIK STRUINEN DOOR DE STAD

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Reis! maart 2015

Page 1: Reis! maart 2015

MAART 2015EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN NDC MEDIAGROEP

LONDEN

LISSABON PRAAG REYKJAVIK

STRUINENDOOR DE STAD

Page 2: Reis! maart 2015

%#-!4$51'/ 6 4/3/4./4/#",,,28(54!34/')/#2#&07*+ 41 !"9 +*) - '' (* ./+ %:4;99: #90"21$ 82# 642;5432 )/.+& 27 )/.+/,

@F3\F& GF A?MG ;M! .FB"FFBO GF SBM!(FA F! !M?==B#)(& <F#E?A@#M=9J S!3F ;MGFB#M!GAF CFAI+)FGF!)A &\"? )! GF RB)!AF!,A?MG ?\? #F;F!N @F3\F&? = +F? RB)!AF!+\E 9MMB -)##F" ;M!SBM!(F 9FBG ;FB"\\BGO \E !FF"? = FF! &)(&(F L)( 3)(! [BMM#,CBME )! GF U)F=9F XFB&Z

2! +F? .FB"FFB >F!?B=" G=)&? = ?FB=C )! GF ?)(G !MMB GF K*FFF=9N <F3F CFL\BF! F! CF?\CF! <F#;F!MMB +FFE? )! GF A?MG3)(! A[\BF! MI+?FBCF#M?F!O L)(;\\BLFF#G )! +F? P?N W=IMA,C)#GF 9MMB +)( +\\EG"M! 9MAO F! )! GF S=GF XFB& 9MMB +)(LFCBM;F! #)C?N @F!)F=9G !MMB GF +)A?\B)F F! ;FB;MMBG)C)!C;M! <F#E?A @#M=9 MMBGF9FB&Z X\" GM! !MMB +F? "=AF="F! GF EMLB)F& ;M! <F X\!)!&#)(&F R\BIF#F5!F 8#FAJ P?B=)!G\\B GF \=GF A?BMM?(FA ;M! <F#E? F! CM \[ \!?GF&&)!CA?\[email protected]\F&? = \\& TT! ;M! GF ;)FB \;FBCFL#F;F! +\E(FA 3\M#A +F?

4\E(F ;M! 6BM?)FZ SE &)FA? = #)F;FB ;\\B FF! ;M! GF CF3F##)CF?FBBMA(FA F! GF #F=&F 9)!&F#AZ <F#E? )A FF! A?MG ;M! +)A?\B)FO"MMB \\& ;M! ?FI+!)F&N 2! +F? PI)F!IF >F!?BF ;M! GF 0/ <F#E?!FF"? = FF! &)(&(F )! GF &F=&F! ;M! GF3F =!);FBA)?F)? F! &=!?= \\& 3F#E GFF#!F"F! MM! G);FBAF 9\B&A+\[AN

/ #\CFFB? )! FF! +FF# L)(3\!GFB +\?F#$ @:P0-:P0:QUV=AF="+\?F#A <F#E?N <)? +\?F# LFA?MM? =)? GB)F =!)F&FCFGFF#?FA G)F CF;FA?)CG 3)(! )! "\!="F!?M#F [M!GF! )!+MB?(F IF!?B=" <F#E?N <F GB)F CFGFF#?FA \!GFBAI+F)GF! 3)I+;M! F#&MMB G\\B ")GGF# ;M! M!?)F& F! +FGF!GMMCAF &=!A?N.M!=)? <F#E? 3)(! \\& GF \"#)CCF!GF A?FGF! C\FG ?F LFBF)&F!NX)FA? = ;\\B +F? A?BM!G F! +F? VM=B)?A+=)A )! <F! 4MMCO CMM?= !MMB Q\??FBGM" \E LF3\F&? = GF @\##F!A?BFF& "F? WF)GF!OU\\BG9)(& F! GF XF=&F!+\EZ

6M 2?M#)MM!A CF!)F?F! )! GF3F [BMI+?)CF +\\EGA?MGJ 4MM#?= !F? M#A GF Q\"F)!F! FF! [)33MA!MI& ;M! '8\B!\% \[ +F?>M"[\ GF) 8)\B) F! CMM? = !MMB GF "MB&?Z SE ?FA? = +F?'?MB?=EE\,)(A% L)( 2YAAM#\! @MB 0BF PIM#)!) F! \!?GF&? = \E G)?+F? #F&&FBA?F I+\I\#MGF,)(A ;M! Q\"F )AZ <=)& )! GF CFAI+)F,GF!)A ;M! GF3F M!?)F&F A?MG F! LF3\F& +F? >\#\AAF="O +F?RM!?+F\! F! +F? 8\B=" Q\"M!="N UFF" GF ?)(G \" +F?[BMI+?)CF [#ME\!G ;M! GF P)7?)(!AF XM[F# ?F LF9\!GFBF! F!9M!GF# G\\B GF )!GB=&9F&&F!GF P)!?,R)F?FBALMA)#)F&N 4F? )AF;F! &#)""F!O "MMB ;M! L\;F!\[ GF P)!?,R)F?FB +FFE? = FF!AI+)??FBF!G =)?3)I+? \;FB +F? [#F)!O GF 0)LFB F! GF :!CF#F!,L=BI+?N

P?B=)! G\\B GF \=GF A?BM?F! ;M! GF A?MG F! A?B)(& !FFB \[ FF!?FBBMA(F \[ TT! ;M! GF ;F#F "\\)F [#F)!F!O 3\M#A +F? #M!C,

CFBF&?F R)M33M UM;\!M "F? 3)(! E\!?F)!F!N @F3\F&? = \\& GF9)(& 0BMA?F;FBF \[ GF 9FA?\F;FB ;M! GF 0)LFBZ <F3F #F=&F9)(& 3)? ;\# "F? C\FGF BFA?M=BM!?(FAN .FBCFF? !M?==B#)(& !)F?\" FF! "=!?(F ?F C\\)F! )! GF 0BF;)E\!?F)!O GM! &FFB? = \\)??FB=C !MMB GF3F L)(3\!GFBF A?MGJ

/ #\CFFB? )! RMB& 4\?F# <F) VMAA)")O CF#FCF! )! FF! B=A?)CF9\\!9)(& ;M! Q\"F F! \[ IMN D &" ;M! +F? .M?)IMM!N 4F?+\?F# )A \"CF;F! G\\B FF! [MB& F! +FFE? FF! [M!\BM")AI+=)?3)I+? \;FB Q\"FN :B )A CBM?)A [MB&FFBCF#FCF!+F)G F! FF!CBM?)A [F!GF#G)F!A? !MMB +F? .M?)IMM! F! +F? "F?B\A?M?)\!S??M;)M!\N <F L=A+M#?F !MMB +F? IF!?B=" #)C? \[ FF! [MMB")!=?F! #\\[MEA?M!G ;M! +F? +\?F#N 4F? +\?F# +FFE? FF!LMB F! FF! BFA?M=BM!? F! )! GF \"CF;)!C ;)!G? = "FFBGFBFBFA?M=BM!?AN

210+$.%+ *1" 3+-+0$1"-

,$$+ (+'+" $+&-+" "110 /!#+)

5+"66@?C ;>C"C&>A=! ,C9B>. <6&6B -*.+ 4%#C:$#"C 5/-)02

5+. 3+ #B 1+"66@?C ?>C"C&>A=! 7>69='. <6&6B 8)*.+ 4%#C:$#"C 5/-)/2

"!-*'/*2*!] H7 \;FB!MI+?)!C )! FF! ?9FF[FBA\\!A&M"FB)!F#7;)B@ T!9H)'9V T!96J!>;9 "B9 5B#%T";9D=J!%'BV B!9=BB9)F%B9; 1B="BB= 8B!9=7"V )[email protected]="J9)BSJ%%B9'B T6B= DB T">B6)!>

"!-*'/*2*!V EM C T@ A4 T6B=!JF+9)!> "B9 T!9H)'9H7@@B9V EM C T@ A4 D=)B>J!>B!%B72BD)!B=V ;+799#BH7; !JJ= +B9 1J9)FJJ!V 5). )! DB #THH3V >=J9); SJ=%BB=S#JJ9; U)!D)B! HB;F+)%HJJ=RV <P0: B49=J =B);>)D; NT"B

1/%#&*! ).+00',IGKIC/CGKIC (&IGKIA/CGKI( &&O=)'; )! - SLSL SB= J==J!>B"B!9L P)B9 )!HB>=BSB!$

=B;B=6B=)!>;%T;9B! U-EI SB= HTB%)!>R B!9TB=);9B!HB#J;9)!> U-EMAI SLSLSL!LRL

1/%#&*! ).+ (.+ $.+

IEKIG/GCKIC GI& G,? EI&

GAKIC/E&KIC G?& EC& CG?

CIKIC/CIKI, G*& E?& CA&

IGKI*/E&KI( G?& EC& CG?

CIKI(/CGKGI G*& E?& CA&

IGKGG/EIKGE GI& G,? EI&

EGKGE/E*KGE G?& EC& CG?

E(KGE/CIKGE G*& E?& CA&O=)'; )! - SLSL SB= J==J!>B"B!9L Q)'% TS 555LS+J=T;=B)2B!L!

#

T!DB= 2TB%FTDB C*(I( 6TT= DB >B2)!;6J=)J!9 6J! DB2B =B);L

P)B9 )!HB>=BSB!$ =B;B=6B=)!>;%T;9B! U-EI SB= HTB%)!>RM

9TB=);9B!HB#J;9)!> U#T%JJ# 9J=)[email protected] B! H)'D=J>B 8J#J")9B)9B!/

@T!D; U-EM?IRL

Page 3: Reis! maart 2015

SchatgravenINHOUD

De gouden stad Praag 05

Trendy Reykjavik 07

Tien stedent(r)ips NL 08

Fietsparadijs Kopenhagen 11

Uitkijken in Londen 13

Dynamisch Lissabon 15

Schitterend Dubrovnik 19

COLOFON

Teksten: Michèle Bevoort, Sybylle Kroon,

Marc Kruyswijk, Ronald Ockhuysen

Eindredactie: Gerda Douma, Roel Snijder,

Theo Zandstra, Janna Zuiderveld

Vormgeving: Marc Bos, Henk Haan, Jannus Walda

Foto’s: Shutterstock, Nadine Maas, Marc Kruyswijk

Uitgave: NDC mediagroep

ELKE STAD HEEFT ZIJN CHARME EN SCHOONHEID,

GROOT, KLEIN EN ALLES DAARTUSSENIN.

GEEN WONDER DAT STEDENTRIPS ZO POPULAIR ZIJN.

IEDERE STAD HEEFT IMMERS ZIJN EIGEN SCHAT,

BUITEN EN BINNEN NEDERLAND. IN DEZE EDITIE VAN

REIS! GAAN WE SCHATGRAVEN. VAN ZWOLLE TOT

DUBROVNIK, VAN REYKJAVIK TOT HAARLEM. GA JE MEE?

03

Page 4: Reis! maart 2015

Inclusief:• 3x overnachting met ontbijtbuffet in

Praags 4****hotel• 1x driegangen diner in traditioneel

Praags restaurant• 1x 2 uur durende diner/cruise door

Praag• 2x excursie met Nederlands spre-

kende gids door Praag• lichttour door Praag• zitplaats in luxe touringcar.

Opstapplaatsen:Heerenveen-Leeuwarden-Drachten-Marum-Leek-Hoogkerk-Groningen-Hoogezand-Zuidbroek-Winschoten

Vertrek: 11 juni

superaanbieding!!

4 dagen PraagVertrek:7 mei / 2 juli / 2-16-30 september1e rang..........................................9917-31 mei / 7-14-21-28 juni 5-19 juli30 aug. / 6-13 sept. / 4 okt.Inclusief 1e rang zitplaats.........115

BEATRIX THEATER UTRECHTVertrek: 29 mrt / 18 apr. / 7 juni...976 mei...............................................89INCLUSIEF 1E RANG ZITPLAATS

Vertrek: 26 april / 31 mei............10517 mei.............................................115INCLUSIEF 1E RANG ZITPLAATS

Prachtige cruise beginnend op de IJsselbij Kampen, via het Kattendiep, Vosse-meer naar Elburg aan het Veluwemeer.Inclusief: • 3 uur durende cruise• koffie met gebak • paaslunch• rondrit • driegangendinerVertrek: paasmaandag 6 april

Paas bus-boottocht

KAMPEN-ELBURG

KEUKENHOFInclusief: koffie met gebak, entree endriegangendiner. 25 april bloemen-corsoVertrek: 7-15-19-22 april25 april (CORSO) en 6 mei..............59

In mei is het weer volop genieten vande bloeiende rododendrons in BadZwischenahn.Inclusief: koffie met gebak, entree ro-dodendronpark en diner.Vertrek: 14 mei.............................59

Inclusief rondrit met gids, koffie metgebak + driegangendiner!Vertrek: 6 mei.................................49

BloemendagenANNA PAULOWNA

Deze stad heeft een overvloed aan cul-tuur, geschiedenis en tradities. U verblijftin hotel Jurys Inn Croydon in Londen.Inclusief: • logies/ontbijt • excursies •veerboot retour • gids.Vertrek: 19 april / 27 sept........31819 oktober....................................298

4 dagenLONDEN

Inclusief:• reis per tourist class touringcar • over-nachtingen met ontbijt • kamers metdouche/wc • lichttour door Parijs• middag naar Versailles.Vertrek: 3 april.............................2287-14 mei / 17 september /17 oktober / 12 november..........234

Inclusief: 3x overnachting met ont-bijtbuffet in hotel op viersterrenni-veau • Nederlands sprekende gids.Vertrek: 23 april / 7 mei...............18911 juni / 20 augustus.....................19817 sept. / 22 okt. / 19 nov..............189

...4 dagen

BERLIJN

4 dagen

PARIJS

Inclusief:• overnachting op de heen- en terug-reis • 4 overnachtingen op basis van lo-gies-ontbijt in hotel Antares in VillaFranca • 3x entree operaVertrek: 12 juli........................790

7 daagse reis

OPERA ARENADI VERONA

metRudolf Nammensma

Inclusief: koffie en gebak, rondvaarthavens, entree Euromast, bezoek Markt-hal en een driegangendiner.Vertrek: 24 april / 6-15 mei /13-26 juni.......................................69

ROTTERDAM

8 dagen WALES

7 dagen NORMANDIË

Inclusief: • 2 overnachtingen met ont-bijt • kamers met douche/wc • lichttourdoor Parijs • twee dagen 2 parken-tic-ket voor onbeperkt toegang tot beideDisneyparken.Vertrek: 3 april / 2 mei.................266t/m 11 jaar.........................................24814 mei / 13 augustus.....................268t/m 11 jaar.............252

3 dagenDISNEYLAND PARIJS

Naar het bekende Donaurad-weg. Vanhet knusse Passau tot aan de pracht enpraal van Wenen baant de rivier deDonau zich een weg langs stadjes endorpen. Inclusief: halfpension, fietsver-voer, afscheidsdiner.Vertrek: 28 juni.........................654

9 daagse FIETSREIS LANGS DE DONAU

Inclusief:• 8x halfpension• boottocht Wörthersee• entree Minimundus• muziekavond enz.• excursies• afscheidsdiner

Vertrek: 4 juli.............688

Inclusief:• halfpension• alle dagtochten• gids invasiestrand• afscheidsdiner

Vertrek: 11 juli.............638

8 dagen GARDAMEER met o.a. Verona en Venetië

Inclusief:• 7x halfpension• gebruik zwembad• boottocht Gardameer• wijnproeverij• afscheidsdiner

Vertrek: 6 mei / 3 sept..690

9 dagen KARINTHIË OOSTENRIJK

10 dagen ZWITSERLAND-OOSTENRIJK-ITALIË

Met o.a. treinritvan St.Moritz naar Tirano met deBernina-expressVertrek: 11 juli / 22 aug...893

Prachtige reis op basis van halfpension.Al jaren een topper uit onze reisgids.Incl.: gids in Wenen, rondreis Salzkam-mergut en bezoek aan Salzburg.Vertrek: 9 mei / 5 sept. / 19 okt...298

5 dagen WENEN-SALZBURG

Reis door het magnifieke, bergachtigeNoorwegen.Veel inclusief: • zeecruise Oslo-Frede-rikshaven • treintje Flam-Myrdal-Flam• gids in Oslo, Kopenhagen en Bergen• entree openluchtmuseum MailHan-ger.Vertrek: 2 juli en 6 aug..1.098

9 daagse DROOMREIS NOORWEGEN

10 dagen Slovenië met Sloveense volksmuziekavond in Avsenik

Prijs per persoon inclusief:• 2x logies/ontbijt/diner in

Zuid-Duitsland• 7x overnachting en diner in hotel

in Domzale• gids in Ljubljana• wijnproeverij in Maribor• diner en entree muziekavond in

restaurant Avsenik• excursies• afscheidsdiner

Vertrek: 17 juli.............598

( 0 5 1 2 ) 5 1 4 1 7 4D E K L E T T E N 2 9 2 0 6 B A D R A C H T E N

w w w. p a u l u s m a . n l i n f o @ p a u l u s m a . n l

Hotel Pachernighof te St.Egyden

Inclusief:• overtochten• overnachting in 2 pers. cabines• ontbijt en diner aan boord• 5x overnachting• vele entree’s kastelen en tuinen• gids in York, Bath en Cardiff• treinrit Porthmadog-Blaenau-

Festiniog• afscheidsdinerVertrek: 1 augustus......968

***hotel Antares te Villa Franca

Dresden, de hoofdstad van Saksen be-hoort tot één van de mooiste stedenvan Duitsland. Inclusief:4x halfpension, gids in Dresden, boot-tocht Spreewald, excursies etc.Vertrek: 2 mei / 29 augustus.....374

5 dagen DRESDEN-SPREEWALD

BAD ZWISCHENAHN

Slovenië is een prachtig onbedorven land, gelegen tussenOostenrijk, Hongarije en Italië. Deze reis laat u kennisma-ken met de vele facetten van dit geriefelijke en gezelligevakantieland. Met bezoek aan: Ljubljana, Maribor, Celje,Pastojna en de Adriatische kust.

Page 5: Reis! maart 2015

LevenslustEr is veel veranderd in de stad Praag sinds de FluwelenRevolutie en de scheiding van Tsjechië en Slowakije.Het grauwe Oostblokgevoel maakte plaats voor levens-lust en esthetiek. Voormuziek, straatartiesten en volleterrassen.Het centrum van de Gouden Stad, de bijnaam vanPraag, staat sinds 1992 op de werelderfgoedlijst vanUnesco. De stad staat dan ook vol historische gebouwenen ook de bruggen over de rivier deMoldau zijn een lustvoor het oog. Groen is in de stad ruim vertegenwoor-digd; van vele parken – zoals het Letnámet een uitkijk-punt over de stad – tot legio kleurrijke boerenmarkten.Dezemarkten zijn het Praagse antwoord op de slowfood- en biologische beweging. Van dinsdag tot vrijdagis er bijvoorbeeld een knusse kleinemarkt met eten enhandgemaakte items op het Namesti Republiky.Er komen steedsmeermoderne huiskamercafés, hippewinkels enmodern ingerichte eetgelegenheden.

MysterieusDe autoloze Karelsbrug, gebouwd in de veertiendeeeuw, is een van de bekendste bruggen van Europa.Tegenwoordig een toeristische attractie van jewelste.Wanneer je demensenmassa wilt vermijden, slenter jevroeg in de ochtend of laat op de avond over de brug.Op de westoever is de beroemde Praagse Burcht tebezichtigen, die hoog boven de stad uittorent. Praag,altijd gehuld in eenmysterieuze sfeer, is doordrenktvan kunst en cultuur. De beroemde schrijver FranzKafka komt hier vandaan, natuurlijk kun je naar hetmuseum dat zijn naam draagt.

Hectiek en rustDe stad is altijd gevuldmet toeristen. Zij lijken zich teverzamelen in de wijk rond de belangrijkste attractie,demeer dan vijfhonderd jaar oude astronomische klok.Van negen tot negen komen er elk uur twaalf apostelenuit de klok tevoorschijn. Dat betekent grote drukte in

de straten en om daaraan te ontsnappen, zijn er ge-lukkig ook enkele rustige wijken. Op twintig minutenwandelen van de hectiek – tienminutenmetmetro oftram – liggen in de wijk De Nieuwe Stad de botanischetuinen Zahrada. Deze tuinen vormen een oase van rusten een explosie van bloemenpracht.Rust is ook te vinden in de bijna 100meter hoge tele-visietoren in de woonwijk Zizkov, waar je ook gezelligerestaurants en winkels vindt. De toren bestaat uit drieimmensemassieve stalen zuilen. De aan de zuilenomhoogklimmende reuzenbaby’s van de Praagsekunstenaar David Cerný ogen op z’nminst opmerke-lijk. Op het platform van de televisietoren kun je hetspectaculaire uitzicht over de Gouden Stad bewonde-ren. Romantisch, vanaf witte leren banken of vanuitde aan het plafond hangende transparante stoelen:moderne romantiek in Praag. ‹‹

Moderne romantiekin de Gouden Stad

05

MODERNE BARS, HIPPE HUISKAMERCAFÉS EN VINTAGE

WINKELS GAAN IN PRAAG MOEITELOOS SAMEN

MET DE ROMANTIEK VAN JUGENDSTILARCHITECTUUR,

KUNST, MUZIEK EN CULTUUR.

PraagHoofdstad van TsjechiëAantal inwoners: 1,3miljoenTaal: TsjechischMunt: Tsjechische kroon (CZK)Bijzonderheden: de stad telt meerdan vijfhonderd torens. Voor eenadembenemend uitzicht over de stadneem je tram 22 of 23 richtingde Praagse Burcht.AfstandNoord-Nederland-Praag:circa 850 km.Vliegduur: 1,5 uur vanaf Schiphol

www.czechtourism.com

Tekst: Michèle Bevoort, foto’s: NadineMaas

Page 6: Reis! maart 2015

IJSLAND,NU OF NOOIT !

Weekend Reykjavik incl. luxe appartement, vanaf€377 p.p.Boek een voordelig weekend naar Reykjavik, de hippe hoofdstad van IJsland met een gezelligcentrummet leuke winkels en cafe’s. Optioneel kunt u excursies bijboeken naar de meest interessantebezienswaardigheden van IJsland, zoals de spectaculaire Gullfoss waterval, de geisers, het ThingvellirNational Park of een gletsjerwandeling. U heeft in deze tijd van het jaar in IJsland ook een goede kans het

Noorderlicht (Aurora Borealis) waar te nemen. U verblijft in de zeer centraal gelegen luxe Planet Apartments.

Reissommen weekend Reykjavik

1/9-30/9 vr t/mma 3 nachten ma t/m vr 4 nachten wo t/mma 5 nachten

2 personen, studio appartement 469 527 585

3 personen, 2-kamer appartement 417 458 498

4 personen, 2-kamer appartement 387 417 448

1/10-15/12 vr t/mma 3 nachten ma t/m vr 4 nachten wo t/mma 5 nachten

2 personen, studio appartement 448 499 550

3 personen, 2-kamer appartement 404 441 476

4 personen, 2-kamer appartement 377 414 432

Inbegrepen: retourvlucht Amsterdam-Reykjavik met Wow Air incl. luchthavenbelasting en 1 stuk ruimbagage(vertrek ma/wo/vr) • verblijf in Planet Apartments op basis van logies •

Optionele excursies:

Airport transferbus retour € 32 p.p.

Blue Lagoon € 60 p.p.

Golden Circle Classic € 54 p.p.

Walvissen en dolfijnentocht € 48 p.p.

Noorderlicht € 37 p.p.

Zuidkust watervallenmet gletsjerwandeling € 143 p.p.

8 dagen Zuid IJsland, incl. vakantiewoning en huurauto,vanaf€506 p.p.Een goede keuze voor degenen die hun vakantie in alle rust willen doorbrengen is een verblijf in eenvakantiewoning. Vanuit uw standplaats kunt u met de huurauto dagexcursies maken naar de veletoeristische hoogtepunten van Zuid IJsland.

Dag 1: Vlucht naar IJsland. Op de luchthaven neemt u uw huurauto in ontvangst en rijdt naar in ca. eenuur naar Hveragerði, bekend vanwege haar hete bronnen en geothermaal verwarmde kassen. U verblijftin de Nupar Cottages , voorzien van een terras met eigen hottub.

Dag 2 t/m 7: Gelegenheid om met uw huurauto tochten te maken. Aanraders om te bezoeken zijn: deBlue Lagoon, Geysir, de spectaculaire Gullfoss waterval, het Thingvellir nationale park, de watervallenSkógafoss en Seljalandsfoss, het Kerið kratermeer of een gletsjerwandeling op de Solheimajokull.

Dag 8: U levert de huurauto weer in op Keflavik Airport en vroege terugvlucht naar Amsterdam.

Reissommen 8-daagse reis, incl. vlucht, autohuur envakantiewoning per persoon in €

Vertrek op ma/wo/vr 16/9-15/12

Bij deelname van: 2 pers. 3 pers. 4 pers.

Nupar Cottages

1 slaapkamer 637 -- --

2 slaapkamers 716 576 506

Inbegrepen: retourvlucht Amsterdam-Reykjavik metWow Air incl. luchthavenbelasting en 1 stuk ruimbagage(vertrek ma/wo/vr) • 7 dagen huurauto Cat.Z (VW Up) •7 nachten in een cottage op basis van logies • bedlinnen,handdoeken, elektra en eindschoonmaak •

Telefoon: 050-3136000,

e-mail: [email protected]

www.bbi-travel.nl

Informatie en reserveringen:

Nupar CottagesPlanet Apartments

Page 7: Reis! maart 2015

IJsland is bekend om de vulkanen, gletsjers, geisers,hotspots en andere geothermische bronnen op heteiland. Maar een verblijf in Reykjavik is minstens zoindrukwekkend. In het gezellige centrum,met haarvrolijk gekleurde houten huizen, trendy winkels,terrasjes, cafés, restaurants en kunstateliers voel je delevenslust en creativiteit bruisen.

Bron van inspiratieMuziekliefhebbers kennen Björk en OfMonster andMen, filmkenners hebben ongetwijfeldde IJslandfilms van Lars von Trier gezien. Cultureelgebeurt er veel in Reykjavik. Het hele jaar door zijner festivals en in de vele bars en cafés is regelmatiglive-muziek te horen. Ook de vele kunstgaleries, hetgrootse theater en de drie musea die zich opmodernekunst richten, tonen aan hoe kunstzinnig Reykjavik

is. En dan de architectuur! Neem bijvoorbeeld de ruimzeventig meter hoge, granieten Hallgrimskirkja, eenkerk geïnspireerd op de basaltformaties van de water-vallen van Svartifoss, ook op IJsland. Het is eenmooivoorbeeld van hoe de stad de omringende natuur alsinspiratiebron koestert.

DuurHet dagelijks leven op IJsland is duur, bijna alles moetimmers geïmporteerd worden. Ga je shoppen inLaugavegur, de populaire winkelstraat in Reykjavik,met veel winkels en ambachtelijke studio’s, moet jeerop rekenen dat je veel kronenmoet uitgeven.De winkelstraat Skólavödustígur daarentegen is eenstuk vriendelijker voor je portemonnee. En het is ooknog eens erg trendy.Wil je – voor IJslandse begrippen –goedkoop shoppen, dan is de vlooienmarkt bij Laugar-dalur een aanrader. Elke zaterdag en zondag kun je hierallerlei typische rommelmarktspulletjes vinden.

HotspotGeothermische bronnen zorgen op heel IJsland voorontspannende spa’s en warme zwembaden. Ook inReykjavik zijn deze hotspots te vinden. Er is zelfs een‘geothermisch strand’, Nauthólsvík, op vijftienminuten wandelen van het stadscentrum. ’s Zomerskun je er zonnebaden, ’s winters een heerlijk warm badnemen: het water van de bron is 38 graden. De natuur-elementen zorgen ervoor dat cool Reykjavik het helejaar door ook hot is.

Vier het bierVijfenzeventig jaar langmochten de IJslanders geenbier drinken, vanwege een wet daterend uit 1915.Dit verbod werd in 1989 opgeheven. Om de verloren75 jaar in te halen, vieren de inwoners van Reykjavik elkjaar op 1 maart Bierdag. Alle kroegen, clubs, restau-rants en cafés doenmee. Een dag vol feest, eten, muzieken Viking Gylltur, Viking Dummer, Sterkur, Thule enIce Bjór – het IJslandse bier - natuurlijk. Het voorstelom 2maart uit te roepen tot nationale katerdag,haalde het tot teleurstelling van velen niet.

DE HOOFDSTAD VAN IJSLAND MAG DAN HET IMAGO

VAN KOUD EN AFGELEGEN HEBBEN, REYKJAVIK IS

DAT ALLESBEHALVE. REYKJAVIK IS NIET KOEL, MAAR

COOL. EN DICHTERBIJ DAN JE DENKT. DE STAD

COMBINEERT EEN RIJK CULTUREEL LEVEN EN MODERNE

ARCHITECTUUR MET DE NATUURELEMENTEN WAARMEE

HET OMRINGD IS. Tekst: Sybylle Kroon

Cool & cultureel

07

Foto:TTstudio/Shutterstock.com

Harpa is het muziek- en congrescentrum in Reykjavik.In 2013 werd aanHarpa deMies van der Rohe-prijs vooreigentijdse architectuur van de Europese Unie toegekend.

ReykjavikHoofdstad van IJslandAantal inwoners: zo’n 120.000Taal: IJslandsMunt: IJslandse Kroon (ISK)Bijzonder:Reykjavik is demeest noordelijkgelegen hoofdstad van de wereld – net ten zuidenvan de poolcirkel. In de wintermaanden kun jein Reykjavik vaak het noorderlicht bewonderen.Reykjavik betekent: rookbaai.AfstandNoord-Nederland - Reykjavik:circa 2000 km.Vliegduur: 3 uur vanaf Schiphol

www.visitreykjavik.is

Reykjavik kent een rijke cultuur en een gezellig uitgaansleven.Zodra het weer het toelaat, zitten de terrassen vol.

Page 8: Reis! maart 2015

JE HOEFT NIET VER TE REIZEN OM EEN NIEUWE STAD TE

ONTDEKKEN. OOK BUITEN NOORD-NEDERLAND ZIJN ER

VEEL STEDEN DIE DE MOEITE VAN HET BEZOEKEN WAARD

ZIJN. TIEN TIPS VOOR EEN DAGJE STAD.

Tekst: Sybylle Kroon

ARNHEMParadijs voor iedereen die op zoek is naaroriginele kleding en bijzonderemode. HetModekwartier alleen al telt zo’n 35 winkels.Hier vind je – vaak handgemaakte – couture,streetwear, accessoires, tassen en hoeden. Voorliefhebbers van Nederlandse cultuurhistorie ishet Openluchtmuseum een aanrader.

www.vvvarnhemnijmegen.nl

MAASTRICHTWandelen door de eeuwenoude stad is eenervaring. Prachtige panden, de imposanteSint Servaasbasiliek, grote pleinenmet ter-rassen: het is goed toeven in BourgondischMaastricht. Boekenfansmoeten een kijkjenemen bij een van demooiste boekhandelsvan Nederland: Libris Dominicanen, in deruim 700 jaar oude Dominicaner Kerk.

www.vvvmaastricht.nl

DEVENTERFervente shoppers gaan graag eendagje naar Deventer, naar eigenzeggen de leukste winkelstad.Behalve grote ketens dus ook veelauthentieke, originele winkeltjesen galeries, te vinden in de velesteegjes in het historische stads-hart. Een dagje IJsselstad is nietcompleet zonder de traditioneleDeventer koek. Ondermeer teproeven in de Deventer Koek-winkel.

www.deventer.info

HAARLEMWie Haarlem bezoekt keert even terug naar de GoudenEeuw.Wie van winkelen houdt, gaat linea recta naar deGouden Straatjes. Kunstliefhebbers halen hun hart opin Teylers Museum en het Frans Hals Museum. Ook eenwandeling door de historische binnenstad of een kopkoffie in een van de vele sfeerrijke etablissementen isdemoeite waard.

www.haarlemmarketing.nl

DAGJE

ZWOLLEDe Hanzestad is bekend van sterrenrestaurantDe Librije, maar ook op allerlei andere adres-sen is in Zwolle culinair plezier te beleven.Ook shopaholics komen aan hun trekken. Nietmissen: museumDe Fundatie. Blikvanger isde ‘wolk’ bovenop het museum. Een bezoekzeker waard.

www.zwolletouristinfo.nl

Foto:MatyasRehak/Shutterstock.com

Foto:Worldpics/Shutterstock.com

Foto:Bellena/Shutterstock.com

08

Page 9: Reis! maart 2015

09

MIDDELBURGDe hoofdstad van Zeeland is eenmonumentenstad.Met als hoogtepunt de Lange Jan, de 90meter hogeabdijtoren.Wie demoeite neemt om de 207 treden tebeklimmen, wordt beloondmet een weids uitzicht overMiddelburg en omgeving.Wie de stad wat lager wilbekijken, stapt op een van de rondvaartboten voor eentochtje over de oude grachten.

www.visitmiddelburg.nl

STAD

DEN BOSCHLiefst vier keer won Den Bosch de titel Meest GastvrijeStad. Niet verwonderlijk, gezien de grote aantallencafés, terrassen en eethuizen in de historische binnen-stad. Gastronomen vinden snel de weg naar de KortePutstraat, het kloppende hart van de Bourgondischegastvrijheid van de Brabantse hoofdstad.

www.vvvdenbosch.nl

GOUDADeze Zuid-Hollandse stad, ingeklemdtussen De Gouwe en Hollandse IJssel,is bekend door de kaas, stroopwafelsen kaarsen. Kaasliefhebbers zorgenervoor dat ze op donderdagochtend(april tot enmet augustus) in destad zijn. Dan vindt de historischekaasmarkt plaats. Hier wordt kaasverhandeld zoals dat al eeuwenlanggaat: met handjeklap.

www.welkomingouda.info

AMERSFOORTDe geschiedenis van Amersfoort is goed zichtbaar: destadsmuren en historische land- en waterpoorten vandezemiddeleeuwse vesting zijn nog intact. Een wande-ling door het centrum voert je terug naar de dertiendeeeuw. Saai?Welnee. Amersfoort bruist van de energie:elke week is er wel iets te doen op het vlak vanmuziek,gastronomie of kunst.

www.vvvamersfoort.nl

MET DE TREINAltijd een bezoeking: het vinden van een parkeerplaats.

Vooral in een onbekende stad geen pretje. Geen zin

in stress? Al deze steden zijn prima met de trein te

bereiken. Je komt uitgerust aan en na afloop van een

dagje stad kun je met een gerust hart je benen strekken

of even een dutje doen.

www.ns.nl

Foto:PavilnaGrunw

ald/Shutterstock.com

Page 10: Reis! maart 2015

Prijzen per persoon op basis van 2 personen exclusief reserveringskosten en CalamiteitenfondsPrijzen per persoon op basis van 2 personen exclusief reserveringskosten en Calamiteitenfonds

Ga naar Kras.nl/stedentripsof bel 0900-969770 cpg

Boek met 10,- korting per boeking!U ontvangt 10,- korting per boeking op de genoemdestedentrips indien u boekt met actiecode NDC22001Ga naar uw reis naar keuze via Kras.nl/stedentrips,Kras.nl/53467, Kras.nl/20201 of Kras.nl/39471 of bel0900-9697 (70 cpg) o.v.v. het door u gekozen reisnum-mer en actiecode NDC22001 om de korting te verkrijgen.Boeken met deze actiecode kan t/m 31 maart.

Busreis Berlijn & PotsdamDeze historische metropool met de voormalige Muur,Brandenburger Tor en Berliner Dom zal u verrassen!✔ Compleet verzorgde excursiereis met

4-sterren hotel, ontbijt en 3 x diner✔ Inclusief 2 x stadstour met NL’se gids✔ Klantbeoordeling 8,8Zie: Kras.nl/39471

5 dagenv.a.

289

Treinreis Antwerpen – Century HotelIn het veelzijdige Antwerpen vindt u volop winkels,kerken, hofjes, musea en mooie stadsparken.✔ 3-sterren hotel in hartje stad, direct

tegenover het schitterende station✔ Inclusief ontbijt en 2e klas treinticket✔ Tip: wandel door de DiamantenwijkZie: Kras.nl/20201

2-5 dagenv.a.

99

AutovakantieWenen–LeonardoHotelViennaOntdek operastad Wenen met de bekende SpaanseRijschool, de Hofburg en Schloss Schönbrunn. Eenstedentrip voor échte cultuurliefhebbers!✔ 4-sterren hotel vlak bij de winkelstraat✔ Inclusief ontbijtbuffet✔ Tip: proef de overheerlijke SachertorteZie: Kras.nl/53467

2-8 dagenv.a.

39

Tijd voorstedentripsHet voorjaar komt eraan dus is het weer tijdvoor prachtige stedentrips! Speciaal voor uselecteerden wij een auto-, trein- en busreis.

StedentripsEuropa

2-8 dagen al v.a.

3910,- korting per boeking!

Maastricht | Zuid-Limburg

Goedverblijf.nl

Hotel topdeals! 2x overnach[ng 2x uitgebreid ontbijtbuffet 1x heerlijk 3-gangen diner

Exclusieve aanbieding

vanaf slechts

€ 69,-p.p.

Berg en Dal | GelderlandAmersfoort | Utrecht

E]en-Leur | Noord-Brabant

Arnhem | Gelderland

Gouda | Zuid-HollandZandvoort | Noord-Holland Alkmaar| Noord-Holland

AcUe geldig t/m 20 december 2015 tenzij anders vermeld online. Genoemde prijzen zijn per persoon en o.b.v. 2 personen per kamer en exclusief wisselende toeristenbelasUng en reserveringskosten à € 7,50 per boeking.

Golden Tulip Alkmaar

Bewonder het eeuwenoude centrum Slechts 10 km vanaf het strand

www.goedverblijf.nl/reis315d

Fletcher Hotel-Restaurant Trivium

Modern hotel nabij winkelstad Breda Relax in Beauty en Wellness Trivium

www.goedverblijf.nl/reis315a

€ 85,-p.p.

BW Plus City Hotel Gouda

Loopafstand van historisch centrumModern hotel aan de Gouwe

www.goedverblijf.nl/reis315c

Best Western Palace Zandvoort

Gelegen direct aan het strand Nabij het bruisende centrum

www.goedverblijf.nl/reis315b

v.a.€ 75,-

p.p.

Bas[on Hotel Maastricht

Luxueus hotel in hartje Maastricht Op slechts 350m van het Vrijthof

www.goedverblijf.nl/reis315e

Princess Hotel Amersfoort

Fietsen op de Utrechtse HeuvelrugWinkelen in historisch Amersfoort

www.goedverblijf.nl/reis315f

Pos[llion Hotel Arnhem

Ontspannen op de Veluwe Gezellig winkelen in Arnhem

www.goedverblijf.nl/reis315g

Golden Tulip Hotel Val Monte

Sfeervol hotel in bosrijke omgeving Slechts 5 min. vanaf Nijmegen

www.goedverblijf.nl/reis315h

Voor meer informaUe of een reservering ga naarwww.goedverblijf.nl/reis315 of bel met +31 (0)85 489 90 19

€ 119,50p.p.

€ 75,-p.p.

v.a.€ 89,-

p.p.

v.a.€ 89,50

p.p.

v.a.€ 69,-

p.p.

v.a.€ 79,-

p.p.

Page 11: Reis! maart 2015

ToonbeeldFietsers worden in de watten gelegd in Kopenhagen. Defietser moet fietsen. Niet stilstaan, niet wachten, maarfietsen. Dat is een hele opgave in een stad waarvande inwoners massaal op de fiets klimmen. Terwijl infietssteden als Groningen en Amsterdam het chagrijngeregeld heerst zijn de Kopenhaagse fietsers toonbeel-den van keurig verkeersgedrag. Ze staan niet stil, zewachten niet, ze fietsen. Of in elk geval zo veel moge-lijk.

Twee aan tweeDat is goed te zien tijdens de ochtendspits. Met z’nhonderden achter elkaar rijden ze het kruispunt over,fietsers zo ver het oog reikt. De voorste geven het tempoaan waarmee de Knippelsbrug wordt overwonnen, derest volgt gedwee. Twee aan twee rijdt het hier, hoewelhet fietspad breed genoeg is om drie rijen te kunnenvormen. Het valt op hoe gedisciplineerd iedereen rijdt,hoe weinig ergernis er is als iemand een stuurfoutjemaakt.

Ruim baanDe ochtendspits op de Knippelsbrug is een bijzondere,want dit is, zeggen de Kopenhagers, het drukste fiets-

pad van de wereld. Dagelijks gebruiken ruim veertig-duizendmensen deze brug over de haven omuit zuidelijke richting het centrum te bereiken.Op hetzelfdemoment verplaatsen zich elders in de stadsoortgelijke slierten.Fietsen is belangrijk in Kopenhagen.Wie een paardagen de tijd neemt om dat op zich te laten inwerken,raakt hoe langer hoemeer doordrongen van de rol diede fietser in de stad inneemt als verkeersdeelnemer.Ruim baan, dat is waar het op neerkomt. En dat mag jeletterlijk nemen: de fietspaden zijn hier soms zo breeddat je er pleinvrees van zou krijgen. Met z’n drieënnaast elkaar fietsenmag en kan hier op heel veelrijwielpaden.

BruggenDe fietser lijkt in Kopenhagen dé verkeersdeelnemer.Neem bijvoorbeeld de bruggen die alleen al dit jaarzijn aangelegd. Auto’s hebben er niets te zoeken: hoeminder toegangswegen voor auto’s, hoeminder aan-trekkelijk de stad wordt voor automobilisten. De stadlaat ermee zien het belang van de fietser hoog in hetvaandel te voeren. De stad investeert al jaren in fiets-infrastructuur. ,,Gelukkigmaar, want we zijn een oudestad, de fiets is de belangrijkste manier om het centrum

bereikbaar te houden’’, stelt Jakob Schiøtt StenbaekMadsen, politiek adviseur bij de Deense Fietsersbond.In de wijk Frederiksberg is een brug gebouwd omervoor te zorgen dat fietsers niet hoeven te stoppenvoor een drukke weg. Madsen: ,,Achterliggendegedachte is dat de automobilisten die daar elkemorgen in de file staan, de fietsen voorbij zien zoevenen denken: wat dóe ik eigenlijk in de auto?’’ ‹‹

Beste fietsstadter wereld

11

DE FIETSER IS IN KOPENHAGEN DÉ VERKEERSDEELNEMER

VAN DE STAD. INGENIEUZE GROENE GOLVEN, STRAKKE

SNELWEGEN, SNELLE BRUGGEN: NIKS IS TE GEK. FIETS MEE

OF FIETS HUREN DUS, ALS JE OP CITYTRIP GAAT NAAR DIT

DEENSE FIETSPARADIJS DAT MEERMAALS IS UITGEROEPEN

TOT BESTE FIETSSTAD TER WERELD.

KopenhagenHoofdstad van DenemarkenAantal inwoners: circa 550.000Taal:DeensMunt:Deense Kroon (DKK)Bijzonder: in speciale fietsenstallingen kunje gratis stadsfietsen huren. De borg (20 DKK)krijg je terug wanneer je de fiets na gebruikinlevert bij een van deze stallingen.AfstandNoord-Nederland-Kopenhagen:600 à 700 km.Vliegduur: 1,5 uur vanaf Schiphol

www.visitdenmark.nl

Tekst: Mark Kruyswijk

Foto:Evikka/Shutterstock.comFoto:LaubelStockPhoto/Shutterstock.com

Page 12: Reis! maart 2015

www.groningenairport.nl

CitytripsLonden enGdansk

Gdansk Reismarkt opzondag 15 maart!Van 13:00 tot 16:00 uur op Groningen

Airport Eelde. Kom langs en laat je

informeren over wat Gdansk en haar

omgeving te bieden heeft. Je kunt ook

direct een citytrip boeken! Entree gratis.

Komlangs!

Page 13: Reis! maart 2015

Er is een probleem als je Londen bezoekt: er is zo veelte zien dat het moeilijk kiezen is. Goede reden om deEngelse hoofdstad vaker te bezoeken, vanaf de lucht-haven in Eelde ben je er zo. Je kunt er geweldig shoppenen uitgaan, de nieuwstemusicals bezoeken, een vande talrijke musea enmarkten bezoeken of je culinairuitleven. Dan hebben we de vele bezienswaardighedennog niet eens genoemd.

Historisch en modernLonden is een stad waar oud en nieuw samenkomen.Van de beroemde gotische kerkWestminster Abbey totde futuristischeMillennium Bridge, van demeer danhonderd jaar oude Tower Bridge tot het laat twintig-ste-eeuwse London Eye. Kunstliefhebbers staan voor delastige keuze: het spraakmakende Tate Modern (aan deTheems, gehuisvest in een voormalige elektriciteits-centrale)? De zonnebloemen van Vincent van Gogh inde National Gallery? Of een van de 238 anderemusea?Shopaholics: eat your heart out! In Londenmoet deuitdrukking Shop till you drop zijn ontstaan. Neem hethippe Covent Garden, vintage in Notting Hill of dechique Regent Street. Of een van de tientallen anderewinkelgebieden die Londen rijk is. Tel daarbij Trafalgar

Square, de Big Ben, Buckingham Palace, The City, dedubbeldekkers en de London taxi’s en de conclusie ishelder. Londen imponeert.

Look rightIets om rekeningmee te houden, wanneer je vers bentingevlogen: het verkeer in Engeland rijdt links. Pasvooral als voetganger goed op, want je bent gewend:links-rechts-links te kijken. Moet je in Londen nietdoen! Er staat niet voor niks overal op de weg gekalkt:Look right. Kijk naar rechts.

Dagje strandEven ontsnappen aan de drukte en energie van Lon-den? Pak op een zonnige dag de trein naar Southend-on-Sea. De badplaats, gelegen op de noordelijke oevervan demonding van de Theems op een uur van dehoofdstad, heeft negen stranden – volgens insiders deschoonste van Groot-Brittannië. Een wandeling overde pier van Southend is bijzonder: je loopt liefst tweekilometer het water in. Op de kop van de pier wacht be-halve een fantastisch uitzicht over de Theemsmondingook een café waar je even kunt bijkomen. Met thee,uiteraard. ‹‹

13

LONDON EYE. HET ‘OOG’ VAN LONDEN HEET MET

RECHT EEN REUZENRAD: 135 METER HOOG, EEN VAN

DE GROOTSTE TER WERELD. VOOR WIE GEEN HOOGTE-

VREES HEEFT EEN ABSOLUTE MUST, WANT EEN MOOIER

UITZICHT OVER DE IMPOSANTE METROPOOL KRIJG

JE NIET. Tekst: Sybylle Kroon

LondenHoofdstad van Engeland en het Verenigd KoninkrijkAantal inwoners: 7,5miljoenTaal: EngelsMunt:Britse pond (GBP)Bijzonderheden: veel musea in Londen zijn gratis toe-gankelijk. Met een Oyster Card kun je in heel Londenreizenmet het openbaar vervoer. Vanaf april vliegt deBritsemaatschappij Flybe dagelijks van GroningenAirport Eelde naar Londen (vliegveld Southend).AfstandNoord-Nederland-Londen: circa 650 km.Vliegduur: 1 uur en 20minuten

www.visitlondon.com

Het oogvan Londen

Foto:LiubovTerletskaFoto:Bikeworldtravel/Shutterstock.com

Foto:S.Borisov/Shutterstock.com

Page 14: Reis! maart 2015

Voor informatie/boekingen of gratis brochure: WWW.PRIMAVERAREIZEN.NL of 010-2452555

PortugalZin in

Ontdek de Algarve!

Por tugalOOK

MET VERTREK

VANAF GRONINGEN

AIRPORT EELDE

Appartementen Solaqua

18 dagen – vertrek 20 maart

2 pers. al v.a. €359,- p.p.

Incl. vliegreis, transfer en verblijf

Excl. reserveringskosten

De voordeligste lastminutes naar de Algarve!

LASTMINUTEPORTUGAL

Fly & Drive Portugal

8 dagen – vertrek 3, 6 of 10 april

2 pers. al v.a. €349,- p.p.

Incl. vliegreis, huurauto en verblijf

Excl. reserveringskosten

De mooiste vakanties naar Portugal!

Ook met vertrek vanaf Groningen Airport Eelde

Appartement inclusief gratis huurfietsFIETSVAKANTIEPORTUGALDe mooiste vakanties naar Portugal!Ook met vertrek vanaf Groningen Airport Eelde

De mooiste vakanties naar Portugal!Ook met vertrek vanaf Groningen Airport Eelde

Heerlijke appartementen direct aan het schitterende zandstrand!

PORTUGAL MET DE KIDS!

De mooiste vakanties naar Portugal!

Ook met vertrek vanaf Groningen Airport Eelde

Appartementen Dunamar ****

8 dagen – vertrek 20 en 31 juli

2 pers. €758,- p.p.

Kinderprijs 2 t/m 12 jaar

€335,- per kind

Incl. vliegreis, transfer en verblijf

Excl. reserveringskosten

De mooiste vakanties naar Portugal!Ook met vertrek vanaf Groningen Airport Eelde

Residencial Vila Recife ***8 dagen – vertrek 20, 24, 27 juli

2 pers. €547,- p.p.Incl. vliegreis, transfer en verblijf

Excl. reserveringskosten

Leuk hotel in het oude centrumBRUISEND ALBUFEIRA

De mooiste vakanties naar Portugal!Ook met vertrek vanaf Groningen Airport Eelde

Ontdek Portugal per huurauto

FLY & DRIVE PORTUGAL

Speciale wandelweken in de Algarve

WANDELVAKANTIEPORTUGAL

Hotel logies en ontbijt

8 dagen – vertrek 10 april, 8 mei,

2 oktober

2 pers. al v.a. €439,- p.p.

Incl. vliegreis, transfer, verblijf en 4 wandelingen

Excl. reserveringskosten

Appartementen Alagoa Azul8 dagen – vertrek in mei

Al v.a.

4 pers. €260,- p.p.3 pers. € 273,- p.p.2 pers. € 299,- p.p.

Incl. vliegreis, transfer, huurfiets en verblijfExcl. reserveringskosten

Page 15: Reis! maart 2015

Blik over de TaagIn het Museu da Farmácia is het nooit druk. De zalen,gevuldmet kastenmet oudemedicijnen enmedischeapparaten, laten zich gulzig aftasten, waarna eenbezoek steevast eindigt in het restaurant. Ook daarvoert farmacie de boventoon. De bediening draagt eenstethoscoop, de kaart oogt als een doktersrecept en dedrank komt in bruine hoestdrankflessen. Eetgelegen-hedenmet een themawerken doorgaans snel op dezenuwen, maar in het Museu da Farmácia is dat niethet geval. Omdat het eten van goede kwaliteit is en het

uitzicht elke twijfel kielhaalt: vanuit de voormaligekloostertuin, hoog in de oude stad, gaat de blik tussenbomen door over de Taag naar de Ponte 25 de Abril, demachtige, rode hangbrug die leidt naar de buitenwij-ken en stranden aan de overkant van de Taag.

Veel te biedenDe tuin en het restaurant van het Museu da Farmáciazijn onbekende plekken voor demeeste bezoekers vanLissabon. Omdat de stad, zeker tijdens een eerste trip,zo veel te bieden heeft. Lissabon? Dat is in de rij staanbij Antiga Confeitaria de Belém voor de vermaarde

pastéis de Belém en natuurlijk even op de fotomet dedichter Fernando Pessoa, wiens beeld voor de deur vancafé A Brasileira in de wijk Chiado voortdurend wordtomarmd door poserende toeristen.

WereldrijkLissabon is een stad waar de rijke geschiedenis vanafdruipt. In de wijk Belém begonnen de Portugezen vanafde vijftiende eeuw de wereld te ontdekken en te verove-ren. Het fort Torre de Belém en Padrão dos Descobri-mentos, het standbeeld van de ontdekkingsreizigers,benadrukken de expansiedrift waarmee Portugal eenwereldrijk werd.

Romantisch en modernDe stad laat zich het makkelijkst wandelend veroveren.Langs de Taag, waar voormalige pakhuizen zijn omge-bouwd tot restaurants, clubs en winkels, oogt Lissaboncreatief en dynamisch. Terwijl in de benedenstad, inwijken als Rossio en Baixa, de grote pleinen en rechtestraten het centrum verheffen tot eenmodernistischmeesterwerk. Maar om de hoek zijn er nog genoegstraatjes die perfect voldoen aan het beeld van oudetijden, aan de romantiek van bierlokalen en simpeleeethuisjes waar de dampende verse vis niet meer kostdan vijf euro, inclusief een glaasje wijn.

OmmekeerCais do Sodré, tussen Bairro Alto en de Taag, was eenverpauperde wijk, maar werdmet Europese steunopgeknapt en is nu een hotspot voor creatievelingen.Kroegen die vroeger door dorstige zeelieden werdengefrequenteerd, zijn nu literaire theaters, restaurantsen fadocafés. In Lissabon werd de ommekeer al in 1998ingezet, toen voor deWereldexpo hier een compleetnieuwe wijk uit de grond werd gestampt. Daarmeewerd de stad wakker gekust. ‹‹

LissabonHoofdstad van PortugalAantal inwoners:bijna 3miljoenTaal: PortugeesMunt: EuroBijzonder: een bezoek aanhet Palácio Alverca (Casa doAlentejo), een betegeldemoorse binnenplaatsmetpalmbomen,met op demenu-kaart de heerlijkste vis en wijn.Adres: Rua das Portas de SantoAntão 58.AfstandNoord-Nederland-Lissabon: circa 2350 km.Vliegduur: 1,5 uur vanafSchiphol

www.lissabonvoorbeginners.nl

DE PORTUGESE HOOFDSTAD LISSABON IS EEN STAD

WAAR DE RIJKE GESCHIEDENIS VANAF DRUIPT. TOCH

ONTPOPPEN ZICH DE LAATSTE JAREN OVERAL NIEUWE

INITIATIEVEN. DE STAD AAN DE TAAG IS WAKKER GEKUST.

Tekst: Ronald Ockhuysen

Lissabon: historisch,creatief en dynamisch

15

Foto:salko3p/Shutterstock.comFoto:StockPhotosArt/Shutterstock.com

Page 16: Reis! maart 2015

Wilt u er echt even helemaal tussenuit inhet voorjaar? Verblijf dan overzee, wegvan de woelige wereld, op Terschelling.Geniet samen of met het hele gezin vanstrand, duinen en pittoreske dorpjes.In de avond kunt u gebruik maken vande vele faciliteiten die de hotels te biedenhebben.

U heeft de keuze uit het viersterren WestCordHotel Schylge, gelegen aan de bruisende havenvan het dorp West-Terschelling en het viersterrenappartementenhotel WestCord ResidentieBoschrijck gelegen middenin de bossen nabij hetdorp West-Terschelling.

Boek via www.westcordhotels.nl/ndcof telefonisch via 0562-442111 (Schylge) en 0562-443311 (Boschrijck) o.v.v. “NDC Voorjaar op Terschelling”

Voorjaar op het bruisende Terschelling

Boeken en meer informatieDe arrangementen zijn boekbaar t/m 15 juli 2015. Boekbaar op basis van beschikbaarheid.*Bekijk meer voorwaarden en de toeslagen op de website. ** O.b.v. 4 personen per appartement. Er zijntwee- tot zes persoons appartementen beschikbaar. Prijs in Boschrijck is excl. €45,- eindschoonmaak.

•DRIEDAGEN

•D

RIE

DA

GEN

• DRIE DAGEN

•D

RI E

DA

GEN

vanaf€109,-p.p.

WestCord Hotel SchylgeVanaf €129,- p.p.*3 dagen compleet genieten met uwpartner.

p 2x overnachting ineen comfortabele hotelkamer

p 2x uitgebreid ontbijtbuffetp 1x 3-gangen dinerp 20% korting op

schoonheidsbehandelingenp 1 dag fietshuurp Fiets- en wandelroute

WestCord Residentie BoschrijckVanaf €109,- p.p.**3 dagen met de hele familie naarTerschelling.

p 2x overnachting ineen ruim appartement

p 2x uitgebreid ontbijtbuffetp Koffie met gebakp Huifkartocht inclusief lunchpakketp 2 dagen fietshuurp Fiets- en wandelroute

VOOR MEER INFORMATIE EN BOEKINGEN: 0172 - 469696 | WWW.VALKVAKANTIES.NL

DUITSLAND / BERLIJN3/4/5/8-DAAGSE AUTOREIS

Zoek op reiscode: AU126

! Maak kennis met de wereldstad Berlijn! 4* Van der Valk Hotel Berlin Brandenburg! Volop bezienswaardigheden en winkels

Aankomst: dagelijks

49.00

incl. ontbijt3/4/5/8-DAAGSEAUTOREIS V.A.

P.P. 146.00

o.b.v. All Inclusive4/8-DAAGSE

AUTOREIS V.A.

P.P.

116.00

incl. halfpension extra4/6/8-DAAGSEAUTOREIS V.A.

P.P.

DUITSLAND / SAUERLAND4/8-DAAGSE AUTOREIS

Zoek op reiscode: AU810

CURAÇAO, BONAIRE, ARUBAVLIEGREIZEN PER KLM

Zoek online op: Combireis Caribbean

! Beleef een onvergetelijke vakantiein de Caribbean!

! Curaçao, Bonaire, Aruba! Specialist in combinatiereizen op maat! Neem contact op met onze

medewerkers voor persoonlijk adviesVertrek: dagelijks per KLM

! Ferienpark Hochsauerland! In bosrijke omgeving

nabij Winterberg! Met mooi binnenzwembad! Superaanbieding, vol=vol!

Aankomst: iedere donderdag

OOSTENRIJK / SALZBURGERLAND4/6/8-DAAGSE AUTOREIS

Zoek op reiscode: AU687

! Speciale aanbieding voor u alslezer van deze krant!

! Genieten van de bergwereld in Oostenrijk! 3* Hotel Werfenerhof! Inclusief drankjes-tegoedbon

t.w.v. € 20 per kamerAankomst: dagelijks

De mooistevakanties!

Page 17: Reis! maart 2015

Exclusief voor de lezers van deze krant mogen wij u nu latenkennismaken met twee Portugese topwijnen. Portugezen zijnniet alleen meesters in het maken van uitzonderlijke verleidelijkePort, ook de wijnbouw is hier al eeuwen oud en is een wareschatkamer met vele rassen. Wij selecteerden twee houtge-rijpte topwijnen, die beide werkelijk bedolven zijn onder de velemedailles op gerenommeerde competities. Maak nu kennis methet beste wat Portugal u te bieden heeft en laat de Portugesezon stralen. Als klap op de vuurpijl worden beide wijnen gra-tis bij u thuisbezorgd!

Bodegas Sivipa - Ameias Syrah 2013Ameias Syrah is een stoere Portugese topwijn gemaakt van100% Syrah door de familie Cardoso. Een krachtige wijn meteen verrassende zachte en ronde smaak. Heerlijke geuren vanrood fruit, viooltjes en kruiden. Smaakvolle, evenwichtige enkrachtige smaak met indrukken van bramen, pruimen, choco-lade en vanille. De 4 maanden houtrijping geeft de wijn nog watextra zachtheid en zorgt een heerlijke toegankelijke wijn. Ditjaar al bekroond met vier gouden medailles, een zilverenmedaille en zeer positieve waarderingen!

Moura Basto Reserva Tinto 2011Uit het “Californië” van Portugal komt de schitterende zonnigerode wijn Moura Basto gemaakt door Enoport, een bedrijf datal sinds 1888 garant staat voor topkwaliteit. De bekroning vaneen prachtige gouden medaille op het Concours Mondialde Bruxelles 2013 benadrukt nog maar eens de uitzonderlijkesmaakkwaliteit die deze wijn te bieden heeft! Zeer aangenamezwoele geur van cassis, kersen en tonen van specerijen. Sap-pige, fruitige en volle smaak met veel rijp fruit zoals zwartebessen, pruimen en kersen. De wijn heeft een lange afdronk enis perfect in balans.

Bestel via www.wijnvoordeel.nl/portugalof bel 031-7702796 (ma. t/m vrij. 8.30 - 17.00 uur)

9):8)[email protected]?<87&DX

"!J !Z B):8)XHHHH / +?S)@ N# % L)::)@M 9?+)&D: 3!6!>D I ;A)!D: 3T<D$ ,C.* N']C*'*M # 0"J[[ >)< L):K

HHHH / +?S)@ N# % L)::)@M P?7<D 9D:8? 4):)<6D [email protected]? ,C.. N']C"[.M # 0'J[[ >)< L):K

ODDAY P 1

38<DD8Y O<Y

5XDD8:Y 5?:8-?+)Y

WIAD!XY

2)X)([email protected] U)B??<8)+D87AY

<B@@D "F$F 6#% A% FF% #%CFED8%;FFD"F F%>F:#! %88D* 4A?%>##D"FF:- 1%B'##D"%@&&FD 090- ,3)) 7/ =#DDF"A?;

7D8CF%5 2)X)(??@ C*.I ""C,"[% NAD 8EA 6< 6D@ ]Y*C 8?8 ."YCCM ?( AD!X @DD< [email protected]=V!\@6??<+))[email protected]

[email protected]<?+7-8!)[email protected]!)+!@&Y U))@ B)S?<&Z?:8)@ N8GVG6G 0 'J['MG9)8DX!@& >)< (D-877< @D X)6)<!@&G U)ADZZ)X!\Z )@ S?@+)< <!:!-?G

%**$ (!+ '**$ ,#-"&"#)

3@)XX) X)6)<!@& B!@@)@ 8V)) V)<Z+D&)@

9)8DDX >D: @D [email protected]@&:8 6D@ +) V!\@)@

[email protected])@ B)??<+)X)@ ?@: &)A!++)X+ A)8 ))@ ]J*

;X .' \DD< +) 6??<+)X!&:8) [email protected]!@) V!\@[email protected])X

Liever bestellen via de bestelbon? Stuur deze dan in een ongefrankeerde envelop naar:Wijnvoordeel, Antwoordnummer 616, 8400 VB Gorredijk

Portugese topwijnen voor een spotprijs!

*#+ *$)#+,&"0.%( - !./*#+ *$)#+,&"0.%( - !./*#+ *$)#+,&"0.%( - !./*#+ *$)#+,&"0.%( - !./*#+ *$)#+,&"0.%( - !./*#+ *$)#+,&"0.%( - !./*

(93-++(.-++

!./*#+'$)#+,&"0.%(1

(99-+,(2-++

!./*#+'$)#+,&"0.%(1

Page 18: Reis! maart 2015

NU VANAF

€ 299

SUPERVOORDELIGEBUSREIZEN

PRACHTIG KROATIË!

Alle fouten voorbehouden. Prijzen p.p. o.b.v. 2 personen. Exclusief Calamiteitenfonds.

Actie alleen geldig op nieuwe boekingen gemaakt in week 10 en 11, met actiecode 9310.

www.effeweg.nlof bel 0529 - 46 96 67

Kroatië . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 dagen va. € 299Verblijf in een 3* hotel o.b.v. halfpensionHighlights: Grotten van Postojna, Rovinj, Porec, Krk, Plitvice Meren» Inclusief drankarrangement!

Londen . . 3/4/5 dgn va. €139Verblijf in 3* hotel - Logies en ontbijtBezoek o.a. de Big Ben, BuckinghamPalace, Westminster Abbey enSt. Pauls Cathedral!

Berlijn . . . .3/4/5 dgn va. € 99Verblijf in 3* hotel - Logies en ontbijtHighlights o.a.: Brandenburger Tor,Alexanderplatz, Checkpoint Charlie,de Gedächtniskirche

Kopenhagen . . 4 dgn va. € 179Verblijf in 3* hotel - Logies en ontbijtHighlights o.a.: Kleine Zeemeermin,koninklijk kasteel Amaliënborg,de oude haven Nyhavn

Dalmatische Kust (Sibenik, Opatija) . .10 dgn va. € 489Verblijf in een 3* hotel o.b.v. halfpensionHighlights: Zadar, Krka watervallen, Kusttour, Trogir en Split» Reisbeoordeling: 8,1!

Dalmatische Kust (Trogir, Split) . . . . . .11 dgn va. € 539Verblijf in een 3* hotel o.b.v. halfpensionHighlights: Krka watervallen, Dubrovnik, Hvar, Brac, Zadar» Hotel dichtbij het strand!

Schiereiland Istrië . . . . . . . . . . . 10 dagen va. € 469Verblijf in een 3* hotel o.b.v. halfpensionHighlights: Funtana, Pula, Brijuni eilanden, dagtocht Venetië, Koper» Inclusief drankjes tijdens de diners!

Kroatië, Opatija en Lovran . . . 10 dagen va. € 529Verblijf in een 3* hotel o.b.v. halfpensionHighlights: Rovinj, Porec, Krk, Plitvice Meren, Grotten van Postojna» Reisbeoordeling: 8,2!

Bosnië en Kroatië . . . . . . . . . . . 12 dagen va. € 649Verblijf in 3* hotels o.b.v. halfpensionHighlights: Zagreb, Sarajevo, Mostar, Dubrovnik, Plitvice Meren» Reisbeoordeling: 7,8!

Parijs . . . 3/4/5 dgn va. € 119Verblijf in 2* hotel - Logies en ontbijtHighlights o.a.: Eiffeltoren, Louvre,Montmartre, Notre Dame, ChampsElysées

Praag . . . . . . 4/5 dgn va. € 79Verblijf in 3* hotel - Logies en ontbijtHighlights o.a.: Koninklijk Paleis,De Burcht, het ‘Gouden Straatje’,St. Vituskathedraal

Eiland Krk . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 10 dagen va. € 299Verblijf in een 3* hotel o.b.v. halfpensionHighlights: Eilandrondrit, Plitvice meren, Opatija, cruise Rab en Pag» Maak kennis met het Gouden Eiland!

Singlereis Kroatië . . . . . . . . . . . 10 dagen va. € 529Verblijf in een 3* hotel o.b.v. halfpensionHighlights: Opatija, Lovran, Rovinj, Grotten van Postojna, Pula, Vrsar» U betaalt geen 1-persoonskamer toeslag!

Kroatië, Dubrovnik . . . . . . . . . . 15 dagen va. € 769Verblijf in een 3* hotel o.b.v. halfpensionHighlights: Plitvice Meren, Dubrovnik, Montenegro, Neretvakloof» Unieke rondreis!

Rovinj, Kroatië

GEENRESERVERINGSKOSTEN

op onderstaande reizen!

Gebruik actiecode 9310

✃Algemene jaarbrochure 2015 / Fietsen en wandelen 2015

Naam ___________________________________________________________________ dhr/mevr

Adres ___________________________________________________________________________

Postcode ________________________ Plaats __________________________________________

Tel. Nr. __________________________ E-mail __________________________________________

Zonder postzegel opsturen naar: Effeweg.nl, antwoordnummer 778, 7700 VG Nieuwleusen

9310

GRATIS BROCHURE 2015!

BOEKNU!

Page 19: Reis! maart 2015

Straten van marmerWie op vakantie in Kroatië is of zeilend de AdriatischeZee verkent, moet dit kleine vestingstadje aan zee–met haven – beslist bezoeken. Eenmaal binnen destadsmuren valt de bijzondere architectuurmeteen op:imposante gebouwen, straten vanmarmer, fonkelendefonteinen, paleizen, een kathedraal en een bijna intactestadsmuurmaken grote indruk. En datmag op zich nogeen wonder heten, aangezien Dubrovnik het de laatsteeeuwen zwaar te verduren had: in 1667 een verwoesten­de aardbeving, in 1806 beschoten door drieduizendkanonskogels en in 1991 opnieuw zwaar beschadigdtijdens beschietingen. Daar is tegenwoordig niks meervan te zien. Inwoners van Dubrovnik bouwden hunstad op de steile rotsen elke keer weer op en zijn danook trots op hun parel, helemaal nadat de UNESCO hunwoonplaats op de werelderfgoedlijst heeft geplaatst.

StadsmurenHet oude centrum van Dubrovnik is ommuurd en auto­vrij, dat betekent dat je de vestingstad wandelend zalmoeten ontdekken. Met demediterrane temperaturenen af en toe steile en nauwe straatjes is het devies:rustig aan – en pak af en toe een terrasje: je wordt ergastvrij onthaald. Demuren zijn eeuwenoud: ze wer­den tussen de tiende en dertiende eeuw gebouwd.Indrukwekkend ook: demuren zijn bijna twee kilome­ter langmet tien bastions, op sommige plaatsen zesmeter dik en op een plek zelf vijfentwintig meter hoog.Een wandeling over demuur is dan ook een voettochtterug in de tijd. De oude stad is binnen demuren welis­waar niet heel groot, de hoeveelheid bezienswaardig­heden is er niet minder om. Na een warmewandeltourdoor de stad kun je uitwaaien en afkoelen op het terrasvan Buža, een bar die tegen de rotsen hangt, net buitende stadsmuur van Dubrovnik. Om er te komenmoet jedoor een gat in de stadsmuur, Buža betekent dan ook gat.

De lucht inGeen hoogtevrees? Pak dan de kabelbaan die je denaburige berg Srd opbrengt. Binnen een paar minutenben je op ruim vierhonderdmeter hoogte. Van hieruitheb je een geweldig uitzicht over dit kleine, maarstralende pareltje aan de Adriatische zee. ‹‹

DE PAREL VAN DE

ADRIATISCHE ZEE,

ZO WORDT DUBROVNIK IN

KROATIË OOK WEL

GENOEMD. HET EEUWEN-

OUDE STADJE – 55.000

INWONERS SLECHTS –

HEEFT EEN PAAR

OORLOGEN MOETEN

DOORSTAAN, MAAR

STRAALT NOG STEEDS.

Tekst: Sybylle Kroon

Kleine parel,grote uitstraling

DubrovnikStad in regio Dalmatië, KroatiëAantal inwoners: zo’n 55.000Taal:KroatischMunt:Kroatische kuna(HRK: Kroatië is wel lid van de EUmaarheeft de euro nog niet ingevoerd)Bijzonder: Je kunt Dubrovnik ook perveerboot vanaf Bari in Italië bereiken.AfstandNoord-Nederland-Dubrovnik:circa 2000 km.Vliegduur:4,5 uur vanaf Schiphol

www.tzdubrovnik.hr

NatuurschoonDubrovnik ligt in het zuidelijke puntjevan Kroatië. Het land biedt nog veelmeersteden, plaatsen en regio’s die demoeitevan het bezoekenwaard zijn. NationaalPark Plitvice-meren bijvoorbeeld, gelegenin het centrale deel van Kroatië. In ditwonderschone park vind je dammen vantravertijn in rivier de Korana, grotten,meren enmaar liefst negentigwater-vallen. In de bossen van dit beschermdenatuurgebiedwonen ondermeer beren,wolven en zeldzame vogels.

19

Het terras van Buža, net buiten de stadsmuur.Foto: Paul Prescott / Shutterstock.com

Page 20: Reis! maart 2015

DAAROM CRUISE TRAVELGrootste aanbod wereldwijde cruises - De mooiste cruise tegen de beste prijs - Al 29 jaar cruise specialist -

Eenvoudig online zoeken en boeken

! Varen langs het San Marco plein is eenbelevenis.

! Geniet van zonnige en gastvrije Griekseeilanden.

! Volop mogelijkheden voor cultureleuitstapjes.

! Vanaf buitenhut drankjes inbegrepen.

! Proef de limoncello van Sicilië.! Ontdek Kefalonia met een huurauto.! Wandel over de oude stadsmuur van

Dubrovnik.

8DAGEN CRUISENMET DE NORWEGIAN JADE !!!!

8DAGEN CRUISENMET DE AIDASTELLA !!!!

12DAGEN CRUISENMET DE ZUIDERDAM !!!!!

Binnenhut incl. vlucht vanaf € 799 Binnenhut incl. vlucht vanaf € 1.029* Binnenhut incl. vlucht vanaf € 1.159

*AIDAvario prijs. Gebaseerd op een vlucht van AIDA vanaf Düsseldorf. De transfers zijn inbegrepen. Vliegen vanaf Nederland is ook mogelijk! Getoonde prijzen zijn per persoon en gebaseerd op 2-persoonsbezetting van de hut. De prijzen kunnen dagelijks variëren en zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en (koers)wijzigingen. Prijzen zijn exclusief reserveringskosten en Calamiteitenfonds.

! Ontdek intrigerend Istanbul.! Bewonder de culturele schatten van

Athene.! Zwem in de azuurblauwe zee rondom

Rhodos.! Fooien en tafeldranken inbegrepen.

Voor meer informatie kijk op www.cruisetravel.nl of bel 0341-371137.

LEZERSACTIE!Zelf een kijkje nemen aan boord van

een cruiseschip?Schrijf u in voor een Cruise Dag in

Amsterdam of Rotterdam en ontvangnu € 5 ko r t i n g p e r p e r s o o n !

Geldig t/m 15 maart bij vermeldingvan actiecode: c r u i s e d a g 0 3

- www.cruisedagen.nl -

Wekelijk vertrek van 25 april t/m 17 oktober 2015 Diverse vertrekdata van 8 mei t/m 23 oktober 2015 14 april, 28 mei, 11 juli, 24 augustus, 15 september 2015

Antalya

Istanbul

Rhodos

Piraeus (Athene) TurkijeGriekenland

Venetië

Rome (Civitavecchia)

SplitKorcula

KotorDubrovnik

CorfuKefaloniaSicilië

Malta

Italië

Griekenland

Venetië

KusadasiPiraeus (Athene)

Italië

Griekenland

DubrovnikSplit

Turkije

Kroatië