Reijnders Magda PCSA -2015 - Cranio-Sacraal voor iedereen · vloeistoffen van het lichaam. Hij kwam...

of 113 /113
De ademhaling van het zenuwstelsel Reijnders Magda Eindwerk Cranio Sacraal Therapie PCSA -2015

Embed Size (px)

Transcript of Reijnders Magda PCSA -2015 - Cranio-Sacraal voor iedereen · vloeistoffen van het lichaam. Hij kwam...

 • De ademhaling van het zenuwstelsel

  Reijnders Magda

  Eindwerk Cranio Sacraal Therapie

  PCSA -2015

  https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.pinterest.com/mailmaheshyadav/yoga-meditationand-subtle-body/&ei=AWlPVeTbKJLA7AaNp4HoBg&bvm=bv.92885102,d.bGQ&psig=AFQjCNFnzADUGBBY53W4uWHpqi6MWMo-TA&ust=1431353914493591

 • 2

  INHOUDSOPGAVE

  Dankwoord ................................................................................................................. 4

  Woord vooraf ............................................................................................................. 5

  1. Ontstaan van Cranio Sacraal Therapie ........................................................... 7

  2. Toepassing ............................................................................................................ 9

  3. Twee grote regelsystemen ................................................................................ 11

  3.1 Inleiding ..................................................................................................... 11

  3.2 Hormonale stelsel ..................................................................................... 12

  3.2.1 Endocriene klieren ..................................................................... 12

  3.2.2 Weefselhormonen ..................................................................... 14

  4. Het zenuwstelsel ................................................................................................... 16

  4.1 Invloed van spanning/stress op het lichaam ....................................... 16

  4.2 Anatomie van het zenuwstelsel ............................................................. 18

  4.2.1 Centrale zenuwstelsel ............................................................... 19

  4.2.1.1 Hersenen ...................................................................... 19

  4.2.1.2 Bouw en werking van de hersenen ......................... 21

  4.2.1.3 Bescherming van het centrale zenuwstelsel .......... 29

  4.2.1.4 Bloedtoevoer .............................................................. 30

  4.2.1.5 Ruggenmerg ............................................................... 31

  4.2.2 Perifere zenuwstelsel ................................................................. 32

  4.2.2.1 Hersenzenuwen .......................................................... 34

  4.2.2.2 Ruggenmergzenuwen ............................................... 40

  4.2.2.3 Grensstrengen ............................................................. 41

  4.3 Indeling naar functie van het zenuwstelsel .......................................... 42

  4.3.1 Willekeurig zenuwstelsel ............................................................ 42

  4.3.2 Onwillekeurig zenuwstelsel ....................................................... 42

  4.3.2.1 Sympathisch zenuwstelsel ......................................... 42

  4.3.2.2 Parasympatisch zenuwstelsel .................................... 43

  4.3.2.3 Enterisch zenuwstelsel ................................................ 43

  4.3.2.4 Cranio bij disbalans in onwillekeurig zenuwstelsel. 43

  4.4 Ligging en werking van de zenuwbanen ............................................. 46

  4.5 Neuronen en gliacellen ........................................................................... 50

  5. De ademhaling van het zenuwstelsel ............................................................. 54

  5.1. Fysiologische mechanismen van de ademhaling ............................. 54

  5.1.1. Automatische ademhaling ..................................................... 54

  5.1.1.1 Inspiratie en expiratie ................................................. 54

  5.1.1.2 Ademcentrum ............................................................ 55

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Enterisch_zenuwstelsel

 • 3

  5.1.1.3 Rekreceptoren ............................................................ 56

  5.1.1.4 Veranderingen tijdens inspanning ........................... 56

  5.1.1.5 Zuurstofvoorziening ..................................................... 57

  5.1.2. Vrijwillige ademhaling .............................................................. 57

  5.2. Fysiologische mechanismen van de ademhaling van het

  Zenuwstelsel ........................................................................................ 58

  5.2.1. Ademhalingritmes binnen het cranio sacraal systeem ..... 59

  5.2.1.1 Snelle ritme .................................................................. 59

  5.2.1.2 Midden getijde ........................................................... 59

  5.2.1.3 Lange getijde .............................................................. 59

  5.2.2. Primaire ademhalingmechanisme ........................................ 60

  5.2.2.1 De interne fluctuatie van het cerebrospinaal

  vocht ........................................................................................ 61

  5.2.2.2 De inherente motiliteit van de hersenen en het

  ruggenmerg ............................................................................ 64

  5.2.2.3 Het reciproque spanningsmembraan ..................... 68

  5.2.2.4 De articulaire mobiliteit van de schedel-

  beenderen ............................................................................... 69

  5.2.2.5 De onwillekeurige beweging van het sacrum

  tussen de illia van de pelvis ................................................... 71

  5.2.3. Biodynamische zienswijze op de primaire ademhaling ... 73

  5.2.3.1 De “Breath of Life” ...................................................... 74

  5.2.3.2 Het Lange Getijde ...................................................... 75

  5.2.3.3 Midlines ........................................................................ 77

  6. Andere zienswijzen op ademhalen ................................................................. 79

  6.1 Emoties en ademhalen ........................................................................... 80

  6.2 Kosmische levenskracht en ademhalen .............................................. 80

  6.3 Pranayama en cranio ............................................................................. 81

  6.4 Nadi’s ......................................................................................................... 81

  6.4.1 Sushuma-het centrale kanaal ................................................. 82

  6.4.2 Pingala-het rechter ademkanaal ........................................... 85

  6.4.3 Ida-het linker ademkanaal ...................................................... 85

  6.5 Meditatie en cranio "de zen in lichaamswerk" .................................... 86

  6.6 Chakra's ..................................................................................................... 87

  7. Craniosessies ....................................................................................................... 89

  8. Besluit .................................................................................................................. 106

  Bronnen ................................................................................................................... 108

 • 4

  DANKWOORD

  Ik wil allen danken die mij bij hun zelfontwikkeling betrokken hebben

  en mij hun vertrouwen gaven. Mede hierdoor ben ik blijven doorgaan

  om nieuwe methoden te verkennen en aan te leren, wat gemaakt

  heeft dat ik de opleiding tot Cranio Sacraal Therapeut begonnen ben.

  Tevens wil ik Etienne en de lesgevers bedanken die de kennis en

  methodieken op een interessante manier wisten over te brengen.

  Bovendien heb ik boeiende mensen ontmoet op de opleidingsdagen

  die het tot een plezier maakten om ze elke cursusdag te ontmoeten

  alsook daarbuiten. Zo wil ik uiteraard de Limburgse medestudenten

  danken waaronder Annemie, Karine, Lucia, Bruno en Arlette uit

  Drongen met wie ik uitwisselde.

  Een aparte vermelding op dit pad komt Ollie toe, waarmee ik reeds

  gedurende 5 jaar regelmatig craniosessies uitwissel zodat ik mijn

  kennis aan zijn kennis kon toetsen en alle technieken kon toepassen

  en de uitwerking kon ervaren.

  In het bijzonder dank ik nog mijn broer Leo die met enthousiasme de

  uitwerking van mijn craniosessies beleefde, direct in mij geloofde en

  die het maken van het eindwerk doorkruiste door mij te betrekken in

  een kunstproject met meerdere kunstenaars. Hierbij kon ik ervaren hoe

  talentrijke kunstenaars hun eigen ritueel hebben om in verbinding te

  komen met de potentie van de "Breath of Life".

 • 5

  WOORD VOORAF

  Mijn cranio verhaal begint 17 jaar geleden na een ongeval en een

  dagelijks bezoek aan de kinesitherapeut-osteopaat in opleiding. Uit

  het aanbod van behandelingen keek ik het meest uit naar de cranio

  sessie die ik eens per week gedurende een jaar ontving.

  Ik beleefde het als een zachte behandeling met het meeste effect. Ik

  vond het zalig.

  Dit is me altijd bijgebleven en toen ik een 7-tal jaar geleden vernam

  dat je geen kinesitherapeut dient te zijn om deze opleiding te volgen

  heb ik me prompt ingeschreven. Vooral de gevoelsmatige

  benadering sprak me aan in het opleidingsinstituut bij Etienne

  Peirsman.

  Met aanvoelen en neutraal opstellen had ik reeds ervaring doordat ik

  door toeval in 1985 in contact kwam met de opleiding "intuïtieve

  ontwikkeling". Deze opleiding was toen nog geheel nieuw in België.

  Hier leerde ik de mogelijkheden kennen van verstorende krachten en

  herstelmogelijkheden van het lichaam via een ruimer waarnemings-

  veld. Ik paste dit ook toe op mezelf.

  Na 27 jaar bewuste keuze van een levensweg waarin ik naar groei

  streefde, weet ik dat het hele leven een weg van evolutie is die langs

  verschillende wegen leidt. Hiervan is de opleiding "Cranio Sacraal

  Therapie" momenteel een belangrijk onderdeel.

  Daar ik reeds een therapeutisch bijberoep heb, was ik in de

  mogelijkheid mijn kennis van anatomie, de technieken en

  waarnemingen die ik in de opleiding bij Etienne Peirsman onderricht

  kreeg geregeld te toetsen.

  Aanvankelijk wilde ik voornamelijk "voelen" en me laten leiden door

  wat in beeld, woord, gevoel en weten in mij opkwam. De kennis

  vanuit de opleiding bracht een extra dimensie teweeg in het

  beoefenen van mijn therapeutisch werk.

  In deze scriptie wens ik vooral mijn toepasselijke kennis uit te breiden,

  en heb ik deze gelegenheid genomen mij verder te verdiepen in de

  anatomie van het zenuwstelsel, de ademhaling van het zenuwstelsel

  en de invloed hiervan bij een cranio sacrale behandeling.

  Ik heb dit thema gekozen vanuit het gegeven dat Babaji Haidakan

  mededeelde dat "het zenuwstelsel een organische structuur heeft die

  zuurstof nodig heeft om te werken. Het is de beïnvloeding van deze

  zuurstof dat de directe beleving naar zenuwen en gewaarwording

  beïnvloeden"

 • 6

  In de praktijk zijn er heel wat cliënten die nood hebben aan rust en

  ontspanning. Meerdere van mijn cliënten hebben te maken met

  neurologische aandoeningen die ontstaan zijn vanuit spanningen,

  angsten, overbelasting zoals dystonie, TIA, ziekte van Parkinson,

  aangezichtspijnen, burnout,....

  Opbouw van dit eindwerk:

  Na deze inleiding vindt u kort informatie over het ontstaan van cranio

  sacraal therapie, alsook enige uitleg over de toepassings-

  mogelijkheden.

  In deel I wordt kort ingegaan op het hormonale systeem om

  vervolgens dieper in te gaan op het zenuwstelsel. Ook wordt de

  anatomie en de functie van het zenuwstelsel toegelicht.

  In deel II wordt de ademhaling van het zenuwstelsel belicht. Meer

  bepaald de fysiologische mechanismen van de automatische

  ademhaling en de zelf beïnvloede ademhaling. Vervolgens wordt

  ingegaan op de fysiologische mechanismen van de ademhaling van

  het zenuwstelsel met ondermeer de motiliteit van het cranio sacraal

  systeem. Om dan verder in te gaan op andere zienswijzen op

  ademhaling met het accent op de diepere yoga-ademhaling.

  Als slot vindt u enkele praktijkvoorbeelden en mijn conclusie. Het

  geheel wordt afgerond met de bronvermeldingen.

  Ik wens u veel leesgenot en hoop dat dit eindwerk voor u eveneens

  een bijdrage is aan uw kennis en inzichten bij de toepassing of keuze

  van cranio sacraal therapie.

 • 7

  1 Ontstaan Cranio Sacraal Therapie

  Cranio Sacraal Therapie is ontstaan uit de cranio-

  osteopathietechnieken die William Sutherland heeft uitgewerkt.

  Op basis van een ingeving, dat een slaapbeen afgeschuind is zoals

  de kieuwen van een vis en dit voor hem duidde op een mogelijks

  primair ademhalingsmechanisme, is hij beginnen observeren.

  Hij ontdekte niet enkel beweging van de schedelbeenderen maar dat

  ritmische bewegingen een eigenschap zijn van alle weefsels en

  vloeistoffen van het lichaam.

  Hij kwam tot het inzicht dat de totale menselijke fysiologie tot leven

  wordt gewekt en gevoed door ritmische krachten die in de natuurlijke

  wereld aanwezig zijn.

  In 1945, bij het begeleiden van een stervende, realiseerde hij zich dat

  er een heilige aanwezigheid is die hij “levensadem” of “Breath of Life”

  noemt en die moeilijk in woorden beschreven kan worden. Hij

  observeerde verder de effecten van de “Breath of Life” en richtte zijn

  klinisch werk meer op de ordenende krachten die hiermee verbonden

  zijn. Deze krachten creëren, handhaven en helen ons lichaam en zijn

  altijd aanwezig in elke levensfase. Ze worden in het lichaam tot uiting

  gebracht via vloeistof. Zolang deze ritmische beweging vrij spel heeft

  in onze fysiologie zal gezondheid het resultaat zijn .

  Op basis van de bevindingen van William Sutherland zijn Franklynn Sills

  en John Upledger, beiden doctor in de osteopathie, onafhankelijk

  van elkaar studie en onderzoek beginnen doen en ontwikkelden elk

  een eigen behandelingswijze gebaseerd op het werken met en rond

  het cranio sacraal systeem en het cranio sacraal ritme dat voorkomt

  uit de pulsing van het hersenvocht.

  http://www.google.be/imgres?imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/x/vlinder-17364204.jpg&imgrefurl=http://nl.dreamstime.com/stock-afbeeldingen-vlinder-image17364204&h=400&w=400&tbnid=mfbz1cZsmRc0WM:&docid=BMNXIcixD3SVJM&ei=Wo3UVai3HMH8ULGhnPAB&tbm=isch&ved=0CGoQMygwMDBqFQoTCKjMhs-otccCFUE-FAodsRAHHg

 • 8

  John Upledger diepte de meer biomechanische werkwijze van William

  Sutherland verder uit en deed dat via het snelle cranio sacraal ritme

  (CRI).

  Hij werkt met de aanwezige structuren in het lichaam via waarneming

  en contact hiermede.

  Volgens een protocol van specifieke technieken met een intentie tot

  corrigeren van disbalans, worden de bewegingen van de structuren

  beïnvloed.

  Upledger was de eerste die een opleiding cranio sacraal therapie

  organiseerde voor niet -osteopaten en die over de wereld

  verspreidde.

  Franklynn Sills daarentegen bouwde verder op de wezenlijke

  principes van Sutherland en deed dat met de tragere cranio sacrale

  ritmes. (Mid-Tide en Long Tide). Hieruit ontstond de biodynamische

  methode.

  Deze cranio sacraal therapie is gericht op de biodynamiek in het

  totale menselijke systeem.

  De mechanische uitdrukkingen van het lichaam worden hierbij

  beschouwd als het gevolg van dieper liggende actieve krachten en

  er wordt eigenlijk niet gefocust op het punt waar disbalans merkbaar

  is.

  Men volgt principes die ook in de natuur terug te vinden zijn namelijk

  dat al wat leeft, ontstaat en functioneert door samenspel van

  ordenende krachten en hun uitwerkingen .

  Deze ordende krachten zijn reeds aanwezig bij de embryonale

  ontwikkeling en bevat de fundamentele kennis om een volledig

  menselijk wezen te creëren. Deze biodynamische krachten die leven

  op gang brengen en in stand houden, drukken zich bij de mens uit via

  ritmische bio-getijdenstromen en fluïditeit.

 • 9

  2 Toepassing

  Cranio sacraal therapie is een behandelwijze, waarbij het doel is

  ontspanning te bekomen in het cranio sacraal systeem en het

  bindweefselsysteem met behulp van zachte technieken.

  Bij cranio sacraal therapie wordt via aanrakingen van het lichaam

  contact gemaakt met de bron -de resources- van de persoon die zich

  aandient.

  Deze therapie levert een bijdrage aan het "welbevinden" van een

  persoon door de gezondheid of het bewustzijn te optimaliseren in

  plaats van symptomen en ziektebeelden weg te werken.

  Het fundamenteel doel is vanuit een diepe stilte en de primaire

  ademhaling de zelfgenezende krachten terug op te wekken en de

  levenskracht of Prana te laten stromen, met de bedoeling van hieruit

  transformatie en inzichten te laten plaatsvinden. De aanwijzingen van

  het lichaam worden gevolgd en het lichaam bepaalt wat gebeurt.

  Mentale problematieken, gedragspatronen, emotionele belevingen,

  existentiële vraagstellingen na overlijden, fysieke klachten kunnen

  mede aan de grondslag liggen van de vraag waarmee iemand zich

  aandient.

  Vandaar dat er vanuit een zo ruim mogelijk waarnemingskader

  gewerkt wordt. Sommige problematieken kunnen reeds meegebracht

  zijn vanuit vorige levens en met de indaling van de ziel, om in dit leven

  opgelost te worden.

  http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.emerga.nl/assets/pageimages/_resampled/SetWidth640-flexion.jpg&imgrefurl=http://www.emerga.nl/cranio-sacraal-therapie/&h=503&w=640&tbnid=39kRkkArvKQzxM:&docid=UxDQsyILs8ITaM&ei=B5zUVdrFDMLxav7svIgP&tbm=isch&ved=0CEwQMygiMCJqFQoTCJrls862tccCFcK4GgodfjYP8Q

 • 10

  Fysieke gezondheidsproblemen zijn niet enkel vanuit dit leven te

  beschouwen maar kunnen op zielsniveau reeds bestaan zoals ook

  Osho beschrijft:

  “Het lichaam manifesteert zich als het fysieke deel van de ziel en de

  ziel als het immateriële deel van het lichaam”.

  Voor Osho vinden sommige ziekten hun oorsprong in de ziel en

  manifesteren ze zich pas later in het lichaam. Andere ziekten vinden

  hun oorsprong in het lichaam en kunnen zo inwerken op ons

  bewustzijn.

  Dit wijst er mede op dat gezondheid en welbevinden complexer is

  dan alleen een fysische of psychische benadering, los van omstandig-

  heden en niet enkel analyseren een oplossing biedt. Het duidt erop

  dat je het ook als een mogelijkheid kan zien die zich stelt om het

  lichaam als een deel in een groter geheel te benaderen.

  Bij Oosterse benaderingswijzen zie je wel deze andere benaderings-

  wijzen. Zij hechten ook belang aan het "niet oordelen" over iemand

  zijn toestand wat mij ook belangrijk lijkt in het begeleiden van mensen

  die zich bij een therapeut aanmelden.

  In de biodynamische benadering vinden we ook binnen de cranio

  sacraal therapie het bewerkstelligen van de "Heelheid", waarbij de

  therapeut contact maakt met de Bron van waaruit alles is ontstaan .

  In de praktijk kan het gebeuren dat er lichamelijke gewaarwordingen

  optreden die men niet wenst te ervaren. Cliënten die trauma

  opgelopen hebben, kunnen tijdens een behandeling door het op

  gang komen van helingsprocessen geconfronteerd worden met

  pijnlijke herinneringen, beelden, emoties of onaangename

  lichamelijke sensaties die gekoppeld zijn aan de traumatische

  gebeurtenis. Hierbij is een goede SER begeleiding al of niet gekoppeld

  aan het werken met hulpbronnen en/of familieopstellingen mogelijk.

 • 11

  3 Twee grote regelsystemen

  3.1. Inleiding

  Twee grote regelsystemen zorgen ervoor dat het lichaam als één

  geheel werkt: dat zijn het zenuwstelsel en het hormonale stelsel. Door

  wederzijdse beïnvloeding werken de twee stelsels zeer nauw samen.

  Ze ondersteunen elkaar in de totstandkoming van de gewenste

  effecten.

  Fig 1: zenuwstelsel vs hormonenstelsel

  https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrB8pMpt_tVQWUA68E2nIlQ;_ylu=X3oDMTIzZzBsb2NkBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMzYjU5YWE5Y2QxOTdmMThmOWEwMjk5OGU4MWUwZDk4MwRncG9zAzM0BGl0A2Jpbmc-?.origin=&back=https://images.search.yahoo.com/yhs/search?p=Illustratie+Hormoon+En+Zenuwstelsel&fr=yhs-avg-fh_lsonswrow&hsimp=yhs-fh_lsonswrow&hspart=avg&tab=organic&ri=34&w=250&h=333&imgurl=www.stamcel.org/afbeeldingen/nervous-system2.jpg&rurl=http://www.stamcel.org/html/hormoonzenuw.htm&size=30.7KB&name=Samenhang+hormoon-+en+zenuwstelsel&p=Illustratie+Hormoon+En+Zenuwstelsel&oid=3b59aa9cd197f18f9a02998e81e0d983&fr2=&fr=yhs-avg-fh_lsonswrow&tt=Samenhang+hormoon-+en+zenuwstelsel&b=0&ni=63&no=34&ts=&tab=organic&sigr=11cf5pt1n&sigb=14siaqf15&sigi=11gvvg3uu&sigt=11nhjo8k9&sign=11nhjo8k9&.crumb=saTMAYIlN7R&fr=yhs-avg-fh_lsonswrow&hsimp=yhs-fh_lsonswrow&hspart=avghttps://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrB8pMpt_tVQWUA8sE2nIlQ;_ylu=X3oDMTIzNmc1b2E4BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMwZTQwY2IyZDU3NDY5OWY4N2IzY2MwZTM5OWMzMmNlMgRncG9zAzQxBGl0A2Jpbmc-?.origin=&back=https://images.search.yahoo.com/yhs/search?p=Illustratie+Hormoon+En+Zenuwstelsel&fr=yhs-avg-fh_lsonswrow&hsimp=yhs-fh_lsonswrow&hspart=avg&tab=organic&ri=41&w=200&h=266&imgurl=www.stamcel.org/afbeeldingen/nervous-system.jpg&rurl=http://www.stamcel.org/html/hormoonzenuw.htm&size=30.0KB&name=Samenhang+hormoon-+en+zenuwstelsel&p=Illustratie+Hormoon+En+Zenuwstelsel&oid=0e40cb2d574699f87b3cc0e399c32ce2&fr2=&fr=yhs-avg-fh_lsonswrow&tt=Samenhang+hormoon-+en+zenuwstelsel&b=0&ni=63&no=41&ts=&tab=organic&sigr=11cf5pt1n&sigb=14snlrb7k&sigi=11fj5mqvu&sigt=11nhjo8k9&sign=11nhjo8k9&.crumb=saTMAYIlN7R&fr=yhs-avg-fh_lsonswrow&hsimp=yhs-fh_lsonswrow&hspart=avghttp://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNGbj-_ZtccCFUGYFAodQQ0Pjw&url=http://slideplayer.nl/slide/2221478/&ei=_8DUVZGgA8GwUsGavPgI&bvm=bv.99804247,d.d24&psig=AFQjCNGASZzxkbkYtDxSyU6ib6Y2JEjlsA&ust=1440092732343783

 • 12

  3.2. Hormonale stelsel

  3.2.1. Endocriene klieren

  Het endocriene (hormonale) stelsel werkt met chemische

  boodschapperstoffen, ook hormonen genoemd. De hormonen zijn

  vaak eiwitten en de meeste worden in de hormoonklieren gemaakt.

  De klieren geven het hormoon af aan het bloed via talrijke haarvaten

  die door de klieren lopen .

  De klieren zijn te onderscheiden in twee groepen nl.

  1.Uitsluitend endocriene klieren zijn :

  Hypothalamus

  Hypofyse,

  Epifyse of pijnappelklier

  Schildklier en Bijschildklieren ,

  Thymus of Zwezerik

  Bijnieren

  2.Gecombineerde endo- en exocriene klieren:

  Deze klieren scheiden hormonen af zowel binnen het lichaam

  (endocrien) als buiten het lichaam (exocrien).

  Deze zijn:

  de geslachtsklieren of gonaden

  de pancreas of alvleesklier.

  Al deze klieren worden op hun beurt gecoördineerd door de

  hypofyse. Deze “meesterklier” activeert bepaalde boodschapper-

  stoffen, de zogenaamde releasing factoren,waardoor de ver-

  schillende klieren worden gecontroleerd. Op die manier zijn de

  afzonderlijke terugkoppelingssystemen teruggekoppeld naar de

  hypofyse, die op haar beurt is teruggekoppeld naar de in de

  tussenhersenen gelegen hypothalamus. De hypothalamus is de

  belangrijkste schakel tussen het zenuwstelsel en de rest van het

  lichaam. Hier is het hoofdcentrum voor coördinatie en controle van

  het hormoonstelsel gevestigd. Hij scheidt hormonen af die sterk

  inwerken op de hypofyse waarmee hij nauw samenwerkt.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Pancreas

 • 13

  Fig 2: Hormoonstelsel

  Het hormonale stelsel werkt nauw samen met het zenuwstelsel, vooral

  bij de groei en stofwisseling. De klieren die hormonen afgeven uit de

  hypofyse en hypothalamus, worden gestuurd door het neuro-

  endocrien systeem. Besturing door het zenuwstelsel gaat snel,

  hormonale regulatie gebeurt heel wat trager. Daarentegen zijn de

  effecten die de hormonen teweeg brengen van (veel) langere duur.

  De meeste van onze lichaamsfuncties zoals stofwisseling, groei,

  lichamelijke en psychische ontwikkeling, voortplanting,

  prestatieaanpassing en homeostase, worden gereguleerd door de

  endocriene klieren die ervoor zorgen dat het lichaam harmonieus

  samenwerkt.

  Veel hormonen worden geproduceerd door de endocriene klieren,

  maar er zijn ook weefselhormonen, die worden gemaakt in weefsels

  die ook andere functies hebben.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Hypofysehttps://nl.wikipedia.org/wiki/Hypothalamushttp://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIWAqbe_iMcCFUlcFAodzdgJng&url=http://www.kleurlichttherapie.be/het-hormonale-stelsel.html&ei=eg29VYXbHcm4Uc2xp_AJ&bvm=bv.99261572,d.d24&psig=AFQjCNFohHiYVQNNF6YvsTLc9WTSv-7L4Q&ust=1438539505122729

 • 14

  3.2.2.Weefselhormonen

  De weefselhormonen worden gevormd door cellen die verspreid

  liggen in andere weefsels of organen.

  Een aantal voorbeelden zijn:

  Erytropoëtine

  Wanneer sensoren in de nieren een te lage zuurstofconcentratie

  registreren, wordt door cellen in de nieren het hormoon erytropoëtine

  (epo) gevormd. Epo bevordert in het rode beenmerg de aanmaak

  van rode bloedcellen. Een lage zuurstofconcentratie wordt op deze

  manier gecompenseerd door een hogere hoeveelheid rode

  bloedcellen. Epo wordt daarom wel gebruikt als een soort doping

  “bloeddoping”: met meer rode bloedcellen meer zuurstof dus meer

  spierprestatie.

  Fig 3: Beïnvloeding van de spijsvertering door weefselhormonen

  Gastrine

  Gastrine is een hormoon dat wordt gevormd in het laatste deel van de

  maagwand. Het werkt stimulerend op de maag door ondermeer de

 • 15

  kliertjes in de wand van de maag aan te zetten tot productie van

  maagsap; stimuleert eveneens de productie van alvleeskliersap. Dit

  gebeurt nadat dit deel van de maag in contact komt met voedsel en

  er door opgewekt wordt. Gastrine komt in de bloedbaan terecht

  door G-cellen in de wand van het laatste deel van de maag, het

  slijmvlies van de twaalfvingerige darm, de darm en bereikt de andere

  delen van de maag via de bloedsomloop. De productie wordt

  gestimuleerd door: voeding (aminozuren, peptiden, calcium),

  antrumverwijding en prikkeling door de nervus vagus via diverse

  neurotransmitters zoals: acetylcholine, neuropeptiden. De productie

  neemt af als er voldoende zuur in de maag gevormd is; en stopt bij

  een pH van 2, 5 .

  Secretine

  Zodra zure spijsbrij de twaalfvingerige darm passeert, worden

  bepaalde cellen in de darmwand gestimuleerd tot de productie van

  het hormoon secretine. Dit hormoon prikkelt de alvleesklier tot de

  afgifte van een natriumbicarbonaat, dat de zure spijsbrij helpt

  neutraliseren.

  Cholecystokinine

  Ook cholecystokinine (CCK) wordt door de twaalfvingerige

  darmwand geproduceerd, ook op geleide van de zuurgraad van het

  passerende voedsel. Dit hormoon veroorzaakt samentrekking van de

  galblaas met galafgifte tot gevolg. CCK stimuleert de alvleesklier tot

  de afgifte van alvleessap.

  Enterohormonen

  De zogeheten enterohormonen, ook door de twaalfvingerige darm-

  wand geproduceerd, remmen de peristaltiek van de maagwand,

  waardoor er genoeg tijd is om de aanwezige voeding daar te

  bewerken.

  Histamine

  Op meerdere plaatsen in je lichaam wordt histamine geproduceerd.

  Dit hormoon komt onder bepaalde omstandigheden vrij, bijvoorbeeld

  na beschadiging van weefsels. Histamine veroorzaakt ter plekke

  bloedvatverwijding en een grotere bloeddoorstroming. In de huid

  stimuleert histamine celdelingactiviteit in de kiemlaag van de huid.

  Ook reparatie en onderhoud van andere weefsels worden bevorderd

  door histamine.

 • 16

  4 Het zenuwstelsel

  4.1 Invloed van spanning/ stress op het lichaam

  Als gevolg van overbelasting door stress op fysiek, emotioneel,

  mentaal niveau kan er druk komen te staan op ons zenuwstelsel en

  vervolgens een overmatige spierspanning ontstaan. Deze

  spierspanningen verstoren de communicatie van ons zenuwstelsel,

  hetgeen alle lichamelijke functies beïnvloedt.

  Het minst stress activerend is routine, het meest stress verhogend zijn

  ingrijpende voorvallen als overlijden van een dierbare, verhuizing,

  scheiding of een teveel aan veranderingen.

  Telkens wanneer iets je van streek maakt, veroorzaakt dat een

  activering van het autonoom zenuwstelsel en komt een stressrespons

  op gang. Die stress en druk kan al zo diep geworteld zijn dat er

  klachten ontstaan.

  Een stressrespons gebeurt veelal automatisch, eigenlijk zonder dat je

  het merkt of dat je er invloed op kan uitoefenen. Deze systemen zijn al

  je hele leven bij je. Het zijn mechanismen die al in de baarmoeder en

  op jonge leeftijd zijn aangeleerd om te kunnen overleven, om je

  veiligheid te waarborgen en je te beschermen tegen gevaar.

  Het blijkt dat niet alleen de bedreigende situaties zelf bepalend zijn

  voor het activeren van het stress-alarm, wat nog veel meer telt is:

  hoe de geest die gebeurtenis interpreteert en wat het individuele

  incasseringsvermogen aankan.

 • 17

  De grootste emotie die bij de parasympaticus en sympaticus naar

  boven komt is "angst".

  Angst en stress hebben ook een belangrijke invloed op het

  immuunsysteem.

  Het immuunsysteem en het centrale zenuwstelsel hebben een

  belangrijke band met elkaar. Hun communicatie verloopt onder

  andere via de zenuwuiteinden en via de hormonen. De hormonen

  die bij stress worden afgescheiden hebben een vertragende werking

  op het immuunsysteem. Tijdens "normale" stressperioden voert het

  immuunsysteem in de nachtelijke uren haar werkzaamheden gewoon

  uit. Wanneer stress aanhoudt, krijgt het immuunstelsel in de nacht

  onvoldoende ruimte om de taak naar behoren uit te voeren

  waardoor op den duur problemen ontstaan.

  Zowel bij stressalarm, problemen met het immuunsyteem als bij de

  ervaring van angst kan cranio helpen om laag per laag deze

  druk/emotie te neutraliseren en zodoende het lichaam de kans te

  geven in het diepe ritme te gaan waardoor de parasympaticus in

  werking komt en het lichaam kan herstellen en een gezonde balans

  terugvinden.

  Door de verscheidenheid aan verstoringen houdt men binnen cranio

  sacraal therapie rekening met een breed waarnemingskader en werkt

  men via verschillende ingangspoorten op herstel in het lichaam.

  Technieken die bijna altijd worden toegepast zijn de basistechnieken

  als atlas occiput, psoas en fascia dynamiek. Daarnaast kan gekozen

  worden voor toepassingen als talking to the Heart, talking to the

  Alarmclock, talking to the Immunesystem, talking to the brain,

  technieken voor pasgeborenen en kinderen, familie-opstellingen..... .

  Om een duidelijk beeld te krijgen van de fysieke uitwerking van de

  cranio sacraal therapie in ons lichaam is het van belang een helder

  beeld te hebben van de anatomie en de functie van ons

  zenuwstelsel.

  Hieronder volgt een weergave van het zenuwstelsel ingedeeld naar

  anatomie en vervolgens naar functie.

 • 18

  4.2. Anatomie van het zenuwstelsel

  Het centrale zenuwstelsel (CZS), bestaande uit de grote hersenen en

  kleine hersenen, de hersenstam en het ruggenmerg ligt in een benig

  omhulsel, respectievelijk de schedel en de wervelkolom.

  Het perifere zenuwstelsel (PZS)bestaat uit de zenuwen die de organen

  van het lichaam met hersenen en ruggenmerg verbinden.

  Fig 4: anatomische indeling van het zenuwstelsel

 • 19

  4.2.1. Het centrale zenuwstelsel

  4.2.1.1 Hersenen

  Tijdens de zwangerschap ontstaat het centrale zenuwstelsel in de

  vorm van een buis, ook wel de neurale buis of tubus neuralis ge-

  noemd. Uit deze neurale buis ontstaan vervolgens de drie primaire

  hersendelen: de voorhersenen (prosencephalon), de middenhersenen

  (mesencephalon) en de achterhersenen (rhombencephalon). Uit

  deze structuren ontstaan uiteindelijk de hersenen zoals wij deze bij een

  volwassen persoon kennen.

  De hersenen zijn zacht en worden door het harde omhulsel van de

  schedel beschermd.

  Ze worden in drie delen verdeeld:

  Het cerebrum of grote hersenen maken het grootste deel van de

  hersenen uit. Het lijkt wel op een kronkelige walnoot. De plooien en

  windingen zijn nodig om ruimte aan al die hersencellen te geven. Het

  cerebrum wordt door een diepe lengtegroef in twee helften of

  hemisferen verdeeld.

  Het cerebellum of kleine hersenen liggen aan de achterzijde van het

  hoofd, verborgen onder het cerebrum. Ze zijn erg klein, ongeveer een

  tiende deel van de grootte van het cerebrum.

  De hersenstam gaat over in het bovenste deel van het ruggenmerg.

  Het ruggenmerg verbindt de hersenen met het netwerk van zenuwen,

  dat door het hele lichaam loopt.

  Het cerebrum en het cerebellum hebben beide een buitenlaag van

  grijs weefsel, waarin zenuwcellen zitten. Die buitenste laag omhult een

  dikke laag wit weefsel, waarin vooral gliacellen liggen, andere

  ondersteunende cellen en zenuwbanen. Bij de hersenstam is het net

  omgekeerd. Die is wit aan de buitenkant en van binnen grijs.

  De functie van de grijze stof is het verwerken van informatie.

  De functie van de witte stof is met name de communicatie tussen de

  neuronen van diverse hersendelen.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Gliacel

 • 20

  Fig 5: Hersenen

 • 21

  4.2.1.2 Bouw en werking van de hersenen

  Fig 6: Bouw hersenen

  Omdat bij aandoeningen in de hersenen (CVA, Alzheimer/dementie,

  Parkinson e.d.)delen van de hersenen worden aangetast of

  gedeeltelijk hun functie verliezen, is het belangrijk meer te weten over

  de opbouw van de hersenen.

  Hieronder worden de opbouw van de hersenen,de locaties van de

  waarnemings- en bewegingsfuncties over het hersenweefsel en de

  werking van reflexen uiteengezet.

  Binnen de hersenen worden bepaalde gebieden onderscheiden die

  ook een verschillende functie vervullen.

  De volgende gebieden worden onderscheiden:

  De hersenstam. Hier liggen alle functies die letterlijk van vitaal belang

  zijn voor het in stand houden van het lichaam, zoals de bloedstroom,

  ademhaling en temperatuurregulatie. Verder draagt hij zorg voor de

  http://www.btsg.nl/menus/cva-men.htmlhttp://www.btsg.nl/menus/alzheimer-men.htmlhttp://www.btsg.nl/menus/parkinson-men.htmlhttp://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLf_tYK-ksYCFUQ9FAodWT8A6A&url=http://nahontmoetingspuntalmere.nl/new/info/voorlichting/388-anatomie-van-de-hersenen&ei=TS5_VfekPMT6UNn-gMAO&bvm=bv.95515949,d.d24&psig=AFQjCNFUzr5gkaEmUeyzu4y1jcKaBvcVZQ&ust=1434484168170420

 • 22

  regulatie van de lichaamshouding en het slaap-waakritme

  (=inwendige klok). De hersenstam verbindt vezels uit het lichaam met

  de rest van de hersenen. In de hersenstam vinden reflexen plaats die

  betrekking hebben op: de speekselklieren, de ogen, de luchtwegen,

  slikken, braken en kokhalzen.

  De kleine hersenen. Hier wordt de coördinatie van de motoriek

  geregeld. Die coördinatie van evenwicht en spierspanning vindt

  plaats in nauwe samenwerking met de grote hersenen, de hersenstam

  en het ruggenmerg.

  De grote hersenen. Ze bestaan uit twee helften (hemisferen), die door

  een diepe spleet (fissura longitudinalis cerebralis) gedeeld worden.

  Door een dikke zenuwstreng, (corpus callosum) de zogenaamde balk,

  zijn ze met elkaar verbonden.

  Het oppervlak van de beide hemisferen bestaat, net als dat van de

  kleine hersenen uit groeven (sulci) en windingen (gyri), die ervoor

  dienen om het oppervlak te vergroten en die zich in primaire,

  secundaire en tertiaire groeven laten verdelen.

  Terwijl de primaire groeven bij alle hersenen gelijk gevormd zijn, en de

  secundaire groeven slechts in beperkte mate verschillen, zijn de

  tertiaire groeven in alle hersenen verschillend. Zij geven de

  respectieve hersenen individualiteit. De diepe groeven verdelen de

  hersenen in vier grote kwabben:

  voorhoofdskwab (frontale kwab)

  wandbeenkwab (pariëtale kwab)

  achterhoofdskwab (occipitale kwab)

  slaapkwab (temporale kwab).

  Fig 7: indeling grote hersenen

  http://www.menselijk-lichaam.com/hersenen/corpus-callosumhttp://www.menselijk-lichaam.com/hersenen/kleine-hersenen-cerebellum

 • 23

  De grote hersenen bedekken de tussenhersenen als een soort muts.

  De tussenhersenen. Zij laten zich in vier niveaus indelen:

  epithalamus

  thalamus dorsalis

  subthalamus

  hypothalamus.

  De hypothalamus is van bijzondere betekenis voor het besturen van

  het autonoom zenuwstelsel. Deze is het hoogste besturingscentrum

  hiervan.

  Hier wordt de mate van geconcentreerdheid op een bepaalde

  bezigheid geregeld. Het heeft een regulerende invloed op de

  hormoonhuishouding, de lichaamstemperatuur en bevat het dorst- en

  hongercentrum.

  Fig 8: Het limbisch systeem

  http://www.menselijk-lichaam.com/hersenen/hersenen-cerebrumhttp://www.menselijk-lichaam.com/hersenen/tussenhersenen-diencephalonhttp://www.menselijk-lichaam.com/algemeen/zenuwstelsel

 • 24

  Het limbisch systeem bestaat uit delen van de tussenhersenen en

  delen van de grote hersenen. Dit systeem speelt een belangrijke rol bij

  emotionaliteit o.a. agressie, angst en opwinding, emotioneel

  geheugen, motivatie en genot.

  De structuur bestaat uit een ringvorm rond de hersenstam en de

  hersenbalk ( corpus callosum).

  De belangrijke onderdelen van het limbische systeem zijn: Amygdala,

  Cingulate gyrus (gordelwinding), Fornix, Hippocampus, Hypothalamus,

  Olfactorische bulbus (reukkolf) en de Thalamus . (zie fig 9)

  Fig 9: Het limbisch syteem –driedimensioneel

  De hersenschors of cortex cerebri is het gebied in de grote hersenen

  waar de bewegingsfuncties en waarneming worden geregeld.

  De verschillende functies zijn hier als volgt over de hersenen verdeeld:

  Complexere motorische schors .

  In deze schors ligt opgeslagen hoe bewegingen uitgevoerd moeten

  worden Bijv. lopen, fietsen. Deze bewegingen kunnen uitgevoerd

  worden als zij naar de primaire motorische schors worden gestuurd. In

  deze schors ligt onder andere het spraakcentrum en het centrum voor

  gecoördineerde oog- en hoofdbewegingen.

  http://www.nxdomain.nl/~anja/brains/images/limbisch2.png

 • 25

  Primaire motorische schors .

  Hier wordt de uitvoering van bewegingen geregeld. De rechterhelft

  van de hersenen zorgt voor prikkeling van de linkerzijde van het

  lichaam en vice versa.

  Op de motorische schors heeft elke skeletspier een eigen plekje van

  waaruit prikkels naar de betreffende spier worden gestuurd. Het

  aantal contacten tussen de hersenen en de spier is afhankelijk van de

  nauwkeurigheid waarmee de spier kan bewegen. De vingers kunnen

  heel nauwkeurig bewegen en nemen dus ook een groot deel in

  beslag van de primaire motorische schors.

  Primaire sensibele schors .

  Hier vindt de gewaarwording plaats van de gevoelsprikkels zoals druk,

  tast, pijn, temperatuur en het bewegingsgevoel. Elk lichaamsgebied

  heeft zijn eigen plaats op de sensibele schors. Lichaamsgebieden met

  een fijne ‘gevoeligheid’ beslaan een grotere oppervlakte op deze

  schors.

  Sensorisch associatieve schors .

  Hier wordt een betekenis gegeven aan de verschillende inkomende

  sensorische prikkels.

  Fig 10: Opdeling hersenschors

 • 26

  Spraakcentrum

  Van belang voor onze spraak. Voor het gebruik van de taal zijn

  meerdere gebieden binnen de hersenen van belang zoals het gebied

  van Broca en Wernicke.

  Auditieve schors

  Hier eindigen de vezels die de gehoorprikkels uit het gehoororgaan

  vervoeren.

  Primaire optische schors

  Hier eindigen de vezels die de prikkels uit de netvliezen van de ogen

  vervoeren.

  De linkerhelft van de hersenen ontvangt de prikkels uit de linkerhelften

  van beide netvliezen en vice versa.

  Fig 11: sensory pathways

  http://www.btsg.nl/infobulletin/dementie/hersenen%20en%20communicatie.html

 • 27

  De linker- en rechterhersenhelft. De bouw van beide helften is

  identiek, de functie echter niet. Er is een dominante helft met functies

  ondermeer taal, logica, nummers, volgorde, analyse en lijsten. Dit deel

  ‘denkt’ in taal en begrippen. In dit deel ligt het spraakcentrum. De

  dominante helft is bij bijna alle mensen die rechtshandig zijn de

  linkerhersenhelft en bij de meeste die linkshandig zijn de

  rechterhersenhelft.

  Fig 12: rechter- en linkerhersenhelft

  De niet-dominante hersenhelft is het artistieke brein: ruimtelijke

  waarneming, totaliteit van beelden, verbeelding, kleur, dagdromen,

  emotie, begrip en waardering voor muziek / andere kunstuitingen en

  sociaal gedrag. Dit gedeelte “denkt” in beelden en gevoel.

  Beide hersenhelften werken intensief samen.

 • 28

  Fig 13: anatomie van de hersenen

  Reflexen

  Bij een reflex gaat het om een automatische activiteit van een

  orgaan die tot stand komt als gevolg van een of andere prikkeling.

  Er zijn 3 soorten reflexen:

  reflex via het ruggenmerg,

  hersenstamreflex,

  reflex via de grote hersenen.

  Een reflexboog is de weg die een prikkel aflegt van de plek van

  waarnemen tot de plaats van reactie. De prikkel passeert in deze

  reflexboog een aantal punten: de sensor, (de verbinding tussen sensor

  en ruggenmerg), schakelneuron (zit in het ruggenmerg), verbinding

  tussen ruggenmerg en spiervezels / klierweefsel en de spiervezels /

  klierweefsel.

  Ieder mens heeft een aantal reflexen, die vanaf de geboorte

  aanwezig zijn. Deze reflexen verlopen via het ruggenmerg of via de

  hersenstam. Voorbeelden zijn de zuig- en hoestreflex. Ook zijn er

  aangeleerde reflexen. Deze reflexen worden aangeleerd in het leven

  van het individu en ze kunnen per persoon anders zijn. Bijv. bij de één

  loopt het water in de mond van taart, bij een ander juist bij hartige

  gerechten.

  http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLDvzdvuhcgCFUNdGgod0SgGPg&url=http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i004316.html&psig=AFQjCNG3B1cReJ8FWcAmUBD5Y4dgA97NXQ&ust=1442847066708610

 • 29

  4.2.1.3 Bescherming van het centrale zenuwstelsel

  Het centrale zenuwstelsel wordt goed beschermd tegen potentieel

  gevaarlijke invloeden, zoals een infectie of een ongeval.

  Deze bescherming wordt op vier manieren bewerkstelligd:

  De schedel en de wervels

  De hersenen zijn omringd door een benige structuur, de schedel. Het

  ruggenmerg wordt beschermd door een serie van op elkaar

  aansluitende wervels.

  Hersenvliezen

  De hersenen worden in de schedel omgeven door een aantal

  zogenaamde hersenvliezen. De buitenste laag wordt de dura mater

  genoemd, de middelste laag het arachnoïde membraan en de

  binnenste laag wordt de pia mater genoemd.

  Hersenvocht

  De hersenen en het ruggenmerg liggen in een zogenaamde vloeistof

  opgesloten, cerebrospinale vloeistof of hersenvocht genoemd. Dit

  beschermt de hersenen en het ruggenmerg tegen stoten.

  Het hersenvocht wordt continu geproduceerd door de plexus

  choroideus en wordt uiteindelijk via de bloedbaan weer afgevoerd.

  Bloed-hersen barrière

  De hersenen en het ruggenmerg worden tot slot beschermd door de

  zogenaamde “blood-brain barrier”, ook wel de bloed-hersen barrière

  genoemd.

  De cellen van de kleinste haarvaten liggen heel dicht bij elkaar

  waardoor veel chemische substanties en bijvoorbeeld bacteriën

  buiten de hersenen gehouden worden.

  Fig 14: Bloed-hersenbarrière

  http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNfz48nVtccCFcJVGgoddRcB0g&url=http://www.kennislink.nl/publicaties/transportsysteem-smokkelt-medicijnen-hersenen-binnen&ei=f7zUVZc4wqtp9a6EkA0&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNGG_uoGu3fxSidWBLu6oFKujxoCzA&ust=1440091626878672

 • 30

  4.2.1.4 Bloedtoevoer

  De hersenen hebben voedingsstoffen via het bloed nodig om te

  kunnen functioneren. De bloedtoevoer naar de hersenen vindt plaats

  vanuit het hart via dikke halsslagaders die langs de luchtpijp omhoog

  lopen aan de zijkant van de nek, waar zij de schedel binnenkomen.

  Vanaf daar worden de slagaders opgesplitst in smallere aders welke

  de hersenstam en de kleine hersenen van bloed voorzien. Ook

  ontstaan er drie aders welke de voorhersenen van bloed voorzien.

  Fig 15: Bloedtoevoer vanuit het hart

  De hersenen verbruiken elke dag 20% van al het zuurstof in het bloed.

  Om de benodigde 60 liter zuurstof te kunnen opnemen moet er elke

  dag 2000 liter bloed door de hersenen stromen. Zuurstof is voor de

  hersenen van levensbelang. Wanneer de zuurstof zo'n 10 seconden

  ontbreekt, kunnen er ernstige beschadigingen optreden. Bij gebrek

  aan zuurstof kunnen hersencellen ook afsterven. Er wordt veel

  onderzoek gedaan om uit te zoeken of stamcellen gebruikt kunnen

  worden om hersencellen, die door een ziekte niet meer goed werken

  of afgestorven zijn, te vervangen. Stamceltherapie zal niet voor alle

  hersenziekten een oplossing bieden. Bij de ziekte van Alzheimer is

  bijvoorbeeld het hele brein aangedaan. Een stamceltransplantatie zal

  niet in staat zijn om alle afgestorven hersencellen te vervangen.

 • 31

  Fig 16: Bloedtoevoer hersenen

  4.2.1.5 Ruggenmerg

  Het ruggenmerg is een lange bundel zenuwvezels die vanaf de basis

  van de hersenen langs de rug naar beneden loopt. Hij wordt

  beschermd door de wervels de segmenten waaruit de ruggengraat is

  opgebouwd. Bij volwassenen is het ruggenmerg ongeveer 45

  centimeter lang met een gewicht van 30 gram. Net zoals de

  hersenstam heeft het een witte buitenlaag en is van binnen grijs van

  kleur. Die grijze stof heeft de vorm van een H

  Fig 17 : Ruggemergstructuur

  http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP2CzqPbtccCFQa2FAodmoAFQA&url=http://nl.123rf.com/stock-foto/zenuwstelsel.html&ei=ecLUVb3iIobsUpqBloAE&bvm=bv.99804247,d.d24&psig=AFQjCNGx_KiHlNa1PUpbrSkLY1mnAC5k7A&ust=1440093000765466http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOOFv-O3ksYCFQo6FAod7LIABw&url=http://www.stlucas.be/NeuroReva/neurologie_ruggenmerg.htm&ei=wid_VeOcH4r0UOzlgjg&bvm=bv.95515949,d.d24&psig=AFQjCNEjQv4t9roPt9xBde07pHncklokLA&ust=1434482986123190

 • 32

  Fig 18: ruggenmergopbouw

  4.2.2 Perifere zenuwstelsel

  Het centrale zenuwstelsel staat in verbinding met het lichaam door

  een netwerk van zenuwen, het zogenaamde perifere zenuwstelsel.

  Het perifere zenuwstelsel zorgt voor het overbrengen van de

  informatie die de hersenen over de buitenwereld nodig hebben en

  die door de zintuigen - gehoor, gezicht, reuk , smaak en gevoel -

  worden waargenomen.

  Deze signalen worden door de gevoelszenuwen naar de hersenen

  overgeseind. Motorische zenuwen brengen bevelen van de hersenen

  naar de klieren en spieren over.

  Fig 19: sensorische en motorische zenuwen

  https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJOz7YW4ksYCFUttFAodQRkADw&url=https://www.mchaaglanden.nl/stimulansz/het-lichaam/ruggenmerg&ei=Cih_VZOGI8vaUcGygHg&bvm=bv.95515949,d.d24&psig=AFQjCNEjQv4t9roPt9xBde07pHncklokLA&ust=1434482986123190http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN3xoJrkhcgCFcQ9GgodopEG3A&url=http://msdewolf.weebly.com/5-vwo-biologie.html&psig=AFQjCNEM1v-Iuz8tqkr9JfOgFncdEdSUfQ&ust=1442844192308027

 • 33

  Het perifere zenuwstelsel heeft 44 paar hoofdzenuwbanen:

  13 paar hersenzenuwen (nervi craniales) brengen signalen van de

  hersenen naar de spieren van het hoofd en naar de zintuigen (oren,

  ogen , neus en tong) over. De dertiende hersenzenuw zorgt voor een

  hormoon, dat afgescheiden wordt door de voorkwab van de

  hypofyse.

  31 paar ruggenmergzenuwen (nervi spinales) waarvan één paar voor

  elke wervel, zijn aan het ruggenmerg bevestigd. Ze beginnen bij de

  nek en lopen vervolgens door het hele lichaam, waarbij ze zich in

  steeds kleinere vertakkingen splitsen tot aan het uiterste puntje van de

  tenen en links en rechts naast de wervelkolom de twee grensstrengen.

  Fig 20: centraal en perifeer zenuwstelsel

  http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Rr9dgBHCrKWnWM&tbnid=9U5rn0EW9VcrkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.procorpo.nl/anatomie/spieren.htm&ei=MrKAU6qGNIHkOtKRgIAL&bvm=bv.67720277,d.ZWU&psig=AFQjCNHHC6Anak_niMT1RJKkO57HJUucFQ&ust=1401028661125178

 • 34

  4.2.2.1 Hersenzenuwen

  De hersenzenuwen ontspringen paarsgewijs uit de hersenen en lopen

  naar tal van weefsels en organen in het lichaam. Het lichaam telt

  twaalf paar hersenzenuwen, die verschillende organen van

  zenuwwerking voorzien, zoals de zintuigen, de weefsels en organen in

  de borstkast en de buikholte. Het dertiende paar hersenzenuwen

  heeft een belangrijke rol in het vrijkomen van luteïniserend hormoon

  (LHRH) en is verantwoordelijk voor onze reacties op feromonen.

  (LHRH is een hormoon dat wordt aangemaakt in de hypofyse. Het zet

  bij de vrouw de eierstokken aan tot de vorming van een blaasje

  (follikel) waarin een eicel uitrijpt. Bij de man bevordert het de

  productie van het mannelijk hormoon testosteron in de zaadballen.)

  Elk paar hersenzenuwen kan zowel met een Latijnse naam als met een

  Romeins cijfer worden aangeduid. De hersenzenuwen worden op

  basis van hun werking ingedeeld in drie groepen.

  Zenuwen die signalen van de hersenen naar de spieren zenden, zijn

  motorische zenuwen. Hiervan zijn er vijf.

  Er zijn drie zenuwen die prikkels van organen als de ogen, de neus en

  de oren naar de hersenen geleiden. Dit zijn sensibele zenuwen.

  Sommige zenuwen geleiden zowel de ene als de andere soort prikkels

  en worden gemengde zenuwen genoemd. Er zijn vier gemengde

  zenuwen.

  Er is één zenuw die niet in de anatomie boeken vermeld staat de

  nervus Zero, ook Terminal nerve genoemd. Zij is verantwoordelijk voor

  onze reacties op feromonen.

  Plaats van de hersenzenuwen in het menselijk lichaam

  Op de nervus olfactorius (geur) en de nervus opticus (zicht) na,

  beginnen alle hersenzenuwen in de hersenstam. De nervus olfactorius

  ontspringt aan het neusslijmvlies in het bovenste deel van de

  neusholte. De nervus opticus ontstaat uit de cellen van het netvlies

  (de retina), het lichtgevoelige deel van het oog.

  Enkele hersenzenuwen (bijvoorbeeld V, VII, VIII en IX), ontspringen aan

  de hersenen en lopen naar een ganglion (een groep zenuwcellen).

  De ganglia in kwestie bevinden zich in de hersenen of net daarbuiten.

  Vanuit deze ganglia lopen weer zenuwvezels naar de weefsels en

  organen in het hoofd en de hals.

  http://www.medicinfo.nl/%7b1e175f0b-f317-4676-ae75-1a2b2838d577%7d

 • 35

  Fig 21: hersenzenuwen

  Structuur van de hersenzenuwen

  De nervus olfactorius (I-eerste hersenzenuw) is verantwoordelijk voor

  de reukzin; de vezels van die zenuw ontspringen aan het neusslijmvlies

  en lopen vandaar naar de twee zogeheten bulbi olfactorii, uitlopers

  van de hersenen. Vanuit de bulbi olfactorii (zie fig 9)lopen de vezels

  verder naar achteren en gaan over in de tractus olfactorii,

  zenuwvezelbanen die naar de grote hersenen leiden.

  De nervus opticus (II-tweede hersenzenuw) is bepalend voor het

  gezichtsvermogen. De vezels van deze zenuw ontspringen aan het

  netvlies en bundelen zich tot de nervus opticus. De twee nervi optici

  komen samen en kruisen bij het chiasma opticum, waarna ze verder

  naar achteren lopen om te eindigen bij de visuele schors (zie fig 11).

  Dit is een deel van de hersenen gespecialiseerd in het ‘zien’.

  http://www.medicinfo.nl/%7bcfe42846-7673-47f2-8886-3ebda87f19be%7d

 • 36

  Fig 22: anatomie hersenzenuwen

  De nervus oculomotorius (III-derde hersenzenuw) ontspringt aan de

  middenhersenen en splitst zich in een bovenste en een onderste tak,

  die de talrijke spieren van het oog bedienen.

  De nervus trochlearis (IV-vierde hersenzenuw), de kleinste van alle

  hersenzenuwen, ontspringt aan de middenhersenen en loopt van

  daaruit naar de musculus obliquus superior (een van de oogspieren).

  Deze zenuw bevat ook de zenuwvezels van de tastzin

  (proprioceptoren).

  De gemengde nervus trigeminus is (V-vijfde hersenzenuw)de dikste

  hersenzenuw. Het sensibele deel ervan komt uit het ganglion

  trigeminale dat zich in een holte in de dura mater bevindt. Het

  motorische deel ontstaat uit twee afzonderlijke groepen zenuwcellen

  (nuclei), een onderste en een bovenste groep. Uit het sensibele deel

  komen drie takken, een naar de bovenkaak, een naar de onderkaak

  en een naar de ogen. Op hun beurt vertakken deze zich weer en

  verbinden talrijke organen en weefsels in het hoofd en het gezicht met

  de hersenen. Het motorische deel van de nervus trigeminus stuurt de

  kauwspieren aan.

  http://www.medicinfo.nl/%7b517441bc-8335-4e2d-82ba-7e8621e4bcdf%7dhttp://www.medicinfo.nl/%7b32eff219-09e6-4624-a063-9d82d695eedb%7dhttp://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPD2_N3MqMgCFcY_GgodkzQOYw&url=http://slideplayer.nl/slide/2020173/&psig=AFQjCNFYm6v7PDAKm9Irxfa3TKni4zMfdw&ust=1444040607379040

 • 37

  Fig 23: Trigiminus

  De nervus abducens (VI-zesde hersenzenuw) ontspringt aan de pons

  (een deel van de hersenstam) en voorziet een van de spieren van de

  oogbol.

  De nervus facialis(VII-zevende hersenzenuw) is eveneens een

  gemengde zenuw. Het sensibele en het motorische deel ontspringen

  beide aan de onderrand van de pons. Het sensibele deel van de

  nervus facialis voorziet het voorste tweederde deel van de tong en

  het zachte gehemelte. Het motorische deel geleidt prikkels naar de

  spieren die verantwoordelijk zijn voor de gezichtsuitdrukking.

  De nervus vestibulocochlearis(VIII-achtste hersenzenuw) is een

  sensibele zenuw die uit twee zenuwvezels bestaat. Het ene deel

  bedient het evenwicht en het andere deel het gehoor.

  De gemengde nervus glossopharyngeus(IX-negende hersenzenuw),

  ontspringt aan het verlengde merg. Zoals alle gemengde zenuwen,

  bestaat ook deze uit een sensibel en een motorisch deel. Het

  motorische deel geleidt prikkels van de hersenen naar de spieren van

  de tong en het bovenste deel van de luchtpijp (farynx). Het sensibele

  deel van deze zenuw zorgt voor het overbrengen van prikkels van het

  achterste deel van de tong, de amandelen (lymfeklieren in de keel)

 • 38

  en de keelholte naar de hersenen.

  De nervus vagus (X-tiende hersenzenuw), heeft een groot bereik: deze

  zenuw voorziet delen van de hals, de borstkas en de buikholte. De

  nervus vagus ontspringt hoofdzakelijk aan het verlengde merg en

  heeft zowel sensibele als motorische vezels. De motorische vezels

  zenden signalen naar de spieren van de inwendige organen en de

  talrijke klieren in de maag en de darmen. De sensibele vezels voorzien

  de vliezen aan de binnenkant van inwendige organen als het hart, de

  longen en de darmen.

  De nervus accessorius (XI-elfde hersenzenuw) komt uit de zenuwcellen

  in het verlengde merg en het ruggenmerg. Deze zenuw heeft twee

  delen. Het eerste deel ontspringt aan het verlengde merg en het

  tweede aan het ruggenmerg. De zenuwvezels van de nervus

  accessorius lopen naar een spier in de hals (de borstbeen-sleutelbeen-

  tepelspier of musculus sternocleidomastoideus) en een spier tussen de

  schouder en het bovenste deel van de rug (de monnikskapspier of

  musculus trapezius).

  De nervus hypoglossus (XII-twaalfde hersenzenuw) ontspringt aan het

  verlengde merg en stuurt de talrijke tongspieren aan.

  De nervus terminalis (XIII-dertiende hersenzenuw), ook wel aangeduid

  als hersenzenuw nul, nul zenuw, zenuw N of NT, is niet terug te vinden

  in onze anatomie boeken tot op heden. De nervus terminalis ligt

  bilateraal als een plexus van ongemyelineerde perifere zenuw bundels

  in de subarachnoïdale ruimte, van de middenste olfactorische stria op

  het ondervlak van de frontale kwab, naar en door de zeefplaat, het

  neusseptum. Het loopt mediaal aan de reukzenuw, over het

  oppervlak van de gyrus rectus.

  Nul nerveseveral tests zijn uitgevoerd om bewijs te leveren dat cranial

  nerve Zero verantwoordelijk is voor onze reacties op feromonen. De

  afscheiding van feromonen is de manier van de natuur om de

  verschillende seksen tot elkaar aan te trekken. Al zijn feromonen vrijwel

  geurloos, toch worden zij via het Vomeronasaal Orgaan (VNO)

  achterin de neus waargenomen.

  http://www.medicinfo.nl/%7b5f496503-f46d-4727-b56a-4844c5235c18%7dhttps://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&u=http://radiopaedia.org/articles/frontal-lobe&usg=ALkJrhjMELL99bhdkVbJBXucElC9EQm9iAhttps://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&u=http://radiopaedia.org/articles/cribriform-plate&usg=ALkJrhj8UbDbG3rowz8DjYMcgIr7oKJPUghttps://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&u=http://radiopaedia.org/articles/olfactory-nerve&usg=ALkJrhj3G2NdRNp1W6LInwrVSihTyplknghttps://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&u=http://radiopaedia.org/articles/gyrus-rectus&usg=ALkJrhiqRalM2EW40mGarfVMq1qLtfss6w

 • 39

  Fig. 24: VNO

  Het VNO stuurt deze informatie direct naar het hypothalamus-

  gedeelte in de hersenen waar onze seksuele driften worden

  gecontroleerd. De essentie van de uitscheiding van feromonen is om

  op een natuurlijke manier ervoor te zorgen dat de seksuele

  aantrekkingskracht tussen de individuen van een soort wordt

  gegarandeerd.

  Fig. 25 Cranial Nerve 0

  https://medicotimes.files.wordpress.com/2013/05/zero-zero.jpg

 • 40

  4.2.2.2. Ruggenmergzenuwen (nervi spinales)

  31 paar ruggenmergzenuwen verlaten het wervelkanaal door de

  tussenwervelgaten (foramina transversaria)die door de boven elkaar

  liggende wervels worden gevormd.

  De zenuwen worden genoemd naar de wervels waarmee ze

  geassocieerd zijn :

  acht paar cervicale zenuwen( C1-C8)

  twaalf paar thoracale zenuwen (T1-T12)

  vijf paar lumbale zenuwen (L1-L5)

  vijf sacrale zenuwen (S1-S5)

  één paar coccygeale zenuwen (Co1)

  Er zijn acht paar cervicale zenuwen ondanks dat er maar 7

  halswervels zijn. Dit komt doordat het eerste paar zenuwen het

  wervelkanaal verlaat tussen de schedel (oc occipitale) en de eerste

  halswervel (atlas )en het achtste paar onder de laatste halswervel.

  Daarna krijgen de zenuwen de naam en het nummer van de wervels

  direct erboven.

  De lumbale, sacrale en coccygeale zenuwwortels verlaten het

  ruggenmerg waar het eindigt bij de eerste lendenwervel, lopen

  omlaag door de subarachnoïdale ruimte van het wervelkanaal en

  vormen een bundel die op een paardenstaart lijkt.

  Structuur van de ruggenmergzenuwen

  Alle ruggenmergzenuwen zijn gemengde zenuwen. Ze bestaan uit

  zowel sensibele als motorische zenuwvezels. Alle 31 paar ontspringen

  aan het ruggenmerg en zitten met twee wortels (radices) vast aan het

  ruggenmerg: de voorwortel (radix ventralis) en de achterwortel (radix

  dorsalis). De voorwortel zit aan de voorkant van het ruggenmerg en

  de achterwortel aan de achterkant ervan. De achterwortel heeft een

  verdikking vlak bij het ruggenmerg, een verzameling zenuwcellen die

  het spinale ganglion wordt genoemd. De wortels van elke

  ruggenmergzenuw komen samen bij het foramen intervertebrale en

  gaan vervolgens verder als een gemengde ruggenmergzenuw.

  Deze zenuwen leggen een korte afstand af door een tussenwervelgat

  en splitsen zich vervolgens in twee grote takken en een kleine. De ene

  grote tak is de ramus ventralis, die naar voren loopt. De andere is de

  ramus dorsalis, die naar achteren gaat. De kleine tak loopt naar de

  wervels, de wervelligamenten, de vaten die de hersenvliezen van

 • 41

  bloed voorzien en het ruggenmerg. De ruggenmergzenuwen kunnen

  nog andere takken vormen die een essentieel onderdeel vormen van

  het sympathische zenuwstelsel.

  De ramus ventralis vormt zenuwvlechten (plexus) op verschillende

  hoogten in het lichaam: in de hals (plexus cervicalis), de onderrug

  (plexus lumbalis), ter hoogte van het heiligbeen (plexus sacralis) en het

  stuitbeen (plexus coccygeus). Dit houdt in dat verschillende

  zenuwbanen gebundeld zijn en zich later vertakken. Een voorbeeld

  hiervan is de plexus van de arm (plexus brachialis), die ter hoogte van

  de oksel ligt. In de loop van de arm verdeelt deze plexus zich onder

  andere in de verschillende zenuwen die de vingers laten bewegen of

  het gevoel verzorgen van de bovenarm

  Alle ruggenmergzenuwen hebben een specifiek huidgebied

  (dermatoom) waar ze signalen naartoe en vandaan geleiden.

  4.2.2.3 Grensstrengen

  Wanneer de zenuwen zich buiten het ruggenmerg samenvoegen

  ontstaat er een bundel die een ganglion wordt genoemd. Een aantal

  van deze ganglia lopen langs de buitenzijde van het ruggenmerg en

  liggen in een zenuwgang die de zenuwstam genoemd wordt. De

  sympathische zenuwstam (truncus sympathicus of grensstreng) loopt

  aan weerszijden van de wervelkolom en bevat vijf belangrijke ganglia.

  Dit zijn het celiacaal ganglion, het cervicaal ganglion, het

  splanchnisch ganglion en het bovenste en onderste mesenteriaal

  ganglion.

  Uit het celiacaal ganglion lopen zenuwen naar de bijnieren, de

  twaalfvingerige darm (duodenum), de nieren, de pancreas en de

  maag.

  Uit het cervicaal ganglion lopen zenuwen naar het hart, het gezicht,

  de nek en het middenoor. (Fig 21)

  Uit het splanchnisch ganglion lopen zenuwen naar de ingewanden.

  Uit het bovenste en onderste mesenteriaal ganglion lopen

  respectievelijk zenuwen naar de ingewanden en naar de blaas en

  geslachtsklieren.

  De parasympathische ganglia liggen in de hersenen en het verlengde

  merg en bestaan uit het ciliair ganglion (oog), het auraal ganglion

  (oor) en het sfenopalatinaal ganglion (neus en mond).

  http://www.menselijk-lichaam.com/hersenen/zenuwenhttp://www.menselijk-lichaam.com/skelet/ruggenmerghttp://www.menselijk-lichaam.com/algemeen/ganglionhttp://www.menselijk-lichaam.com/hersenen/sympathicushttp://www.menselijk-lichaam.com/skelet/wervelkolomhttp://www.menselijk-lichaam.com/hormonaal/bijnierenhttp://www.menselijk-lichaam.com/algemeen/twaalfvingerige-darmhttp://www.menselijk-lichaam.com/spijsvertering/de-maaghttp://www.menselijk-lichaam.com/spijsvertering/de-maaghttp://www.menselijk-lichaam.com/hart-circulatie/harthttp://www.menselijk-lichaam.com/het-oor/middenoorhttp://www.menselijk-lichaam.com/hormonaal/geslachtsklierenhttp://www.menselijk-lichaam.com/hersenen/hersenen-cerebrum

 • 42

  4.3 Indeling naar functie van het zenuwstelsel

  4.3.1 Willekeurig zenuwstelsel

  Ook wel animaal zenuwstelsel genoemd, dient voor bewuste

  waarneming, bewuste bewegingen en verwerking van opgenomen

  informatie.

  Hier zijn zintuigen en skeletspieren bij betrokken.

  De sensorische neuronen brengen boodschappen aan vanuit de

  waarnemingsorganen zoals ogen, oren, neus, huid, enz. De

  motorische neuronen activeren de skeletspieren, bijvoorbeeld om je

  hoofd te draaien. Mensen kunnen bewust controle uitoefenen over dit

  zenuwstelsel vandaar ook de naam willekeurig zenuwstelsel.

  4.3.2 Onwillekeurig zenuwstelsel

  Ook wel autonoom, vegetatief, visceraal zenuwstelsel genoemd, is

  een onderdeel van het perifere zenuwstelsel dat een groot aantal

  onbewust plaatsvindende functies reguleert. Het regelt vooral de

  werking van inwendige organen. Het regelt onder andere de

  ademhaling, de spijsvertering en het verwijden en vernauwen van

  bloedvaten en het beïnvloedt ook de hartslag. Het regelt de

  afzonderlijke stelsels en coördinatie tussen stelsels.

  De regulatie en coördinatie verlopen in de regel buiten de wil om en

  vaak onbewust bv. bloeddrukregulatie, regulatie van darmactiviteit

  en regulatie van de ademfrequentie.

  In het onwillekeurig zenuwstelsel onderscheidt men het

  (ortho)sympathisch zenuwstelsel, het parasympathisch zenuwstelsel

  en het enterisch zenuwstelsel. Het sympathisch en parasympathisch

  systeem zijn in hun werking nauwkeurig op elkaar afgestemd

  4.3.2.1 Het sympathisch zenuwstelsel

  Dit zenuwstelsel is actief wanneer de mens uiterlijk actief is en

  stimuleert de hartactiviteit en de ademhaling, het verhoogt de

  bloedsuikerspiegel en de spanning in de skeletspieren. De

  spijsvertering daarentegen wordt geremd.

  Het zorgt voor de aanpassing van het lichaam aan inspanning en

  stress situaties. Wanneer er gevaar dreigt wordt dit systeem in werking

  gesteld. Het zorgt voor overlevingsmechanismen van vechten of

  vluchten bij levensbedreigende situaties.

  Het lichaam wordt in staat van paraatheid gebracht door een

  verhoogde bloeddruk, een versnelde ademhaling, verhoogde

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Bewustzijnhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Waarneming_(perceptie)https://nl.wikipedia.org/wiki/Motoriekhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Zintuighttps://nl.wikipedia.org/wiki/Skeletspierhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Neuronhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Skelethttps://nl.wikipedia.org/wiki/Zenuwstelselhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Orgaanhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Ademhaling_(mens)https://nl.wikipedia.org/wiki/Spijsverteringhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Bloedvathttps://nl.wikipedia.org/wiki/Hart

 • 43

  zweetproductie, enz.

  Hormonen die hier vooral voor zorgen zijn norepinefrine, epinefrine en

  cortisol.

  De sympaticus wordt vergeleken met de gaspedaal bij een auto.

  4.3.2.2 Het parasympathisch zenuwstelsel

  Dit zenuwstelsel is actief als de mens (uiterlijk) passief is en stimuleert

  de spijsvertering, het vertraagt de hart- en ademhalingsactiviteit, het

  remt de spieractiviteit, enz.. Het parasympathisch zenuwstelsel zorgt

  voor een toestand van rust in het lichaam.

  De parasympaticus zorgt voor de lichamelijke en geestelijke

  instandhouding van het organisme. Het brengt herstel, rust, opbouw

  en zorgt voor de energiehuishouding. Ook de spijsvertering wordt door

  de parasympaticus geactiveerd. Het kernwoord is hier herstel.

  De parasympaticus wordt vergeleken met het rempedaal van de

  auto.

  4.3.2.3 Het enterisch zenuwstelsel

  Dit zenuwstelsel regelt de functies van het maag-darmstelsel. Het

  enterisch zenuwstelsel is het eigen zenuwstelsel van het spijsverterings-

  stelsel. Het behoort tot het autonome zenuwstelsel.

  Het enterisch zenuwstelsel communiceert normaal gesproken met het

  centrale zenuwstelsel via de nervus vagus en het orthosympathisch

  zenuwstelsel. Onderzoek, waarbij de nervus vagus wordt

  doorgesneden, toont aan dat het enterisch zenuwstelsel ook geheel

  zelfstandig kan functioneren alsof het een eigen "brein" heeft. Het

  bevat efferente en sensorische zenuwcellen en interneuronen en het

  maakt gebruik van meer dan 30 neurotransmitters, waaronder

  acetylcholine, dopamine en serotonine. Deze en andere

  eigenschappen maken het voor het enterisch zenuwstelsel mogelijk

  als een zelfstandig systeem te functioneren.

  4.3.2.4 Cranio bij disbalans van onwillekeurig zenuwstelsel

  Door de vele maatschappelijke eisen die gesteld worden, waarbij

  stress getriggerd wordt, blijft de sympaticus actief en als dit blijft

  voortduren of vaak voorkomt dan gaat er een hernieuwde

  homeostase in het lichaam optreden. Hierdoor wordt het steeds

  moeilijker om stress als stress te herkennen.

  Blijft de persoon zich flexibel opstellen en doorgaan waarbij stress zich

  opstapelt en het stressniveau verhoogt in ons lichaam, dan wordt de

  kans op gezondheidsproblemen ook groter.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Lichaam_(biologie)https://nl.wikipedia.org/wiki/Enterisch_zenuwstelselhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Maag-darmstelselhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Zenuwstelselhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Spijsverteringsstelselhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Spijsverteringsstelselhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Autonoom_zenuwstelselhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Centrale_zenuwstelselhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Nervus_vagushttps://nl.wikipedia.org/wiki/Orthosympathische_zenuwstelselhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Orthosympathische_zenuwstelselhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Efferenthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Sensorische_zenuwcelhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Interneuronhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Neurotransmitterhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Acetylcholinehttps://nl.wikipedia.org/wiki/Dopaminehttps://nl.wikipedia.org/wiki/Serotonine

 • 44

  De parasympaticus gaat hierbij een stapje terugnemen en wachten

  tot hij terug een signaal krijgt om mee te doen. Het lichaam gaat

  onvoldoende ontspannen en er komt een disbalans of blokkade.

  Door toepassing van de technieken uit de cranio waarbij stress

  losgelaten wordt en waarbij de behandelaar de cliënt in het diepe

  ritme brengt, ontspant en herstelt het evenwicht tussen beide

  systemen. Dit herstel kan zowel snel plaatsvinden als dat hiervoor

  meerdere sessies nodig zijn; dit hangt af van de ernst van de klachten.

  Een verschijnsel behorend bij het parasympatisch systeem is de para-

  surch, of freeze waarbij men niet meer kan bewegen of adequaat

  reageren op de gebeurtenissen die zich voordoen. Dit

  verdedigingssysteem nl. freeze, ontstaat vooral wanneer men heel

  jong is, afhankelijk is en zich nog niet kan verdedigen.

  Ook hier zijn craniotechnieken heilzaam om het lichaam terug in het

  diepe ritme te brengen om herstel/balans te bekomen. Meer

  specifieke toepassingen zijn hier "Talking to the Alarm Clock", Talking

  to the Heart, atlas-occiput, de nervus vagus ontspannen, .....".

 • 45

  Fig : 24:parasympaticus en orthosympathicus

  http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJn63sywksYCFYJrFAodGhkAcg&url=http://www.org.uva.nl/e-klassenpreview/BIO-ZENUW/42_autonome_zs.html&ei=OyB_VdnwLYLXUZqygJAH&bvm=bv.95515949,d.d24&psig=AFQjCNHK-Pq2CYaXrrGJ-U8ULrNB--QNBg&ust=1434481075259741

 • 46

  4.4 Ligging en werking van de zenuwbanen

  Het parasympathisch zenuwstelsel is het deel van het autonoom

  zenuwstelsel dat de organen zodanig beïnvloedt dat het lichaam in

  een toestand van rust en herstel kan komen.

  De zenuwbanen van de parasympathicus beginnen in twee

  segmenten van het ruggenmerg. Het bovenste segment bevindt zich

  in de hersenstam.

  Drie hersenzenuwen (III, VII en IX) bedienen hier respectievelijk de

  oogspieren, traan- en speekselklieren.

  Vertakkingen van de nervus vagus (hersenzenuw X) lopen naar

  organen als hart, bronchiën, maag- darmtractus en urineleider.

  Het onderste segment bevindt zich in het sacrale merg. Hier ontspringt

  de zenuw voor bediening van urineblaas, delen van de dikke darm en

  genitaliën.

  Preganglionair bevat de parasympathicus zogenaamde nicotinische

  receptoren, postganglionair muscarinische receptoren. Bij beide

  receptoren fungeert acetylcholine als neurotransmitter.

  Het parasympathische deel bevordert de assimilatie. Bij assimilatie

  worden de organische stoffen gevormd waaruit het lichaam bestaat.

  De signaaloverdracht verloopt in de parasympathicus ook via

  ganglia. Deze liggen, in tegenstelling tot de sympathicus, in de buurt

  van of zelfs binnen het reagerend orgaan.

  De verhouding tussen het aantal pre- en postgangliaire zenuwvezels is

  ongeveer 1:1. Dit wijst op een meer specifieke werking dan bij het

  ortho-sympathisch zenuwstelsel het geval is.

  De transmitterstof is hier acetylcholine, zowel in het ganglion als in het

  eindorgaan.

  Deze neurotransmitter werkt in op twee soorten

  acetylcholinereceptoren: nicotine-receptoren en muscarine-

  receptoren. Deze werken doorgaans prikkelend.

  Het parasympathisch zenuwstelsel zorgt onder andere voor een

  grotere productie van spijsverteringssappen, een snellere

  darmbeweging, verwijding van de bloedvaten naar het

  spijsverteringsstelsel en een snellere nierwerking.

  Het verlaagt onder andere de hartslagfrequentie en ademfrequentie.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Autonoom_zenuwstelselhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Autonoom_zenuwstelselhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Orgaanhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Lichaam_(biologie)http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zenuwbanen&action=edit&redlink=1http://nl.wikipedia.org/wiki/Hersenstamhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Hersenzenuwhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Orgaanhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Luchtpijpvertakkinghttp://nl.wikipedia.org/wiki/Urineleiderhttp://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sacrale_merg&action=edit&redlink=1http://nl.wikipedia.org/wiki/Urineblaashttp://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicotinische_receptor&action=edit&redlink=1http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicotinische_receptor&action=edit&redlink=1http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Muscarinische_receptor&action=edit&redlink=1http://nl.wikipedia.org/wiki/Acetylcholinehttp://nl.wikipedia.org/wiki/Assimilatie_(biochemie)http://nl.wikipedia.org/wiki/Organische_stofhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Zenuwknoophttp://nl.wikipedia.org/wiki/Acetylcholinehttp://nl.wikipedia.org/wiki/Acetylcholinereceptorhttp://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicotine-receptor&action=edit&redlink=1http://nl.wikipedia.org/wiki/Maag-darmstelselhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Maag-darmstelselhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Nier_(biologie)

 • 47

  Fig 25: parasympathicus en sympathicus met grensstreng

  Het orthosympathisch zenuwstelsel, ook wel het sympathisch

  zenuwstelsel genoemd, is het deel van het autonome zenuwstelsel dat

  de organen zodanig beïnvloedt dat het lichaam arbeid kan

  verrichten. Hiervoor is energie nodig. Het orthosympathisch

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Autonome_zenuwstelselhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Orgaanhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Lichaam_(biologie)http://nl.wikipedia.org/wiki/Arbeid_(natuurkunde)http://nl.wikipedia.org/wiki/Energiehttp://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.how-psychology-tests-brain-injury.com/paniekaanval-beste-behandeling.html&ei=NvmCVbKWJMLzUNmIiIAD&bvm=bv.96041959,d.d24&psig=AFQjCNG837vNzVaoYFPN4_q7s3fazG60uw&ust=1434733210798256

 • 48

  zenuwstelsel bevordert dan ook de dissimilatie, waarbij energie

  vrijkomt.

  Bij het orthosympathisch zenuwstelsel worden impulsen vanuit het

  ruggenmerg via de grensstrengen naar de organen geleid. Dit wordt

  ook wel aangeduid als de pre- en postganglionaire vezels.

  Grensstrengen zijn twee reeksen van ganglia links en rechts van de

  wervelkolom.

  Vanuit deze ganglia lopen zenuwen naar de organen. De verhouding

  tussen het aantal pre- en postganglionaire zenuwvezels is ongeveer

  1:20.

  Preganglionaire cellichamen: zitten in het ruggenmerg in het gebied

  van borst en lendenen. Namelijk tussen T1 (thoracaal-1) en L2

  (lumbaal-2) segmenten.

  Eindorganen van de thoracale segmenten zijn: oog en klieren, hart,

  bloedvaten, gladde spieren, lever en pancreas, van de lumbale

  segmenten: zweetklieren, bijniermerg, urineblaas en genitaliën.

  Axonen van preganglionaire cellen gaan door de voorwortels

  (ventrale wortels of radices ventrales) van de ruggenmerg-zenuwen

  T1-L2. Vervolgens gaan ze over een korte afstand door de ruggen-

  mergzenuwen en verlaten deze, en gaan naar de autonome ganglia

  aan beide kanten van de buikkolom achter de pariëtale pleura:

  ganglia van de orthosympathische grensstreng.

  Alleen de ganglia die in hetzelfde gebied als T1-L2 liggen, ontvangen

  preganglionaire axonen van het ruggenmerg.

  Alle ganglia van de orthosympathische grensstrengen zijn verbonden

  met het ruggenmerg, ook het gedeelte van de ganglia van de

  orthosympathische grensstrengen dat zich buiten het T1-L2-gedeelte

  bevindt, in het cervicale en het sacrale gedeelte van het

  ruggenmerg. Dit kan doordat deze verbonden zijn met ganglia die

  wel in dat gebied liggen. De korte verbinding tussen het ruggenmerg

  en de ganglia van de orthosympathische grensstreng, waar de

  preganglionaire cellen doorheen gaan, is de ramus communicans

  albus. Deze wordt zo genoemd omdat de preganglionaire cellen

  myelineschedes hebben en die zijn wit.

  De signaaloverdracht geschiedt in de orthosympathicus in twee fasen:

  via de preganglionvezels die eindigen in de grensstrengganglia en

  vervolgens via de postganglionaire vezels, eindigend in het

  eindorgaan. De signaaloverdracht is cholinergisch, met acetylcholine

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Dissimilatie_(chemie)http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruggenmerghttp://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Grensstreng&action=edit&redlink=1http://nl.wikipedia.org/wiki/Orgaanhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Zenuwknoophttp://nl.wikipedia.org/wiki/Zenuwhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Borstkashttp://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lumbaal&action=edit&redlink=1http://nl.wikipedia.org/wiki/Leverhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Pancreashttp://nl.wikipedia.org/wiki/Acetylcholine

 • 49

  als neurotransmitter, in de grensstreng, en adrenerg,met noradrenaline

  als neurotransmitter, bij het eindorgaan ,met uitzondering van de

  zweetklieren.

  Binnen het orthosympathische zenuwstelsel werkt acetylcholine in op

  de preganglionaire nicotinische receptoren.

  Noradrenaline werkt in op twee typen postganglionairereceptoren: α-

  en β-receptoren. Deze verschillen in gevoeligheid voor de verschil-

  lende adrenerge stoffen. α-Receptoren zijn doorgaans prikkelend, met

  uitzondering van het maag-darmkanaal, namelijk remmend, β-

  receptoren zijn in het algemeen remmend,met uitzondering van het

  hart, in dit geval namelijk stimulerend. Bètablokkers werken remmend

  op de β-receptoren.

  Fig 26: cellichamen van schakelcellen, motorische – en sensorische zenuwcellen,

  ganglion

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Noradrenalinehttp://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicotinische_receptor&action=edit&redlink=1http://nl.wikipedia.org/wiki/Receptor_(biochemie)http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91-_en_%CE%B2-receptoren&action=edit&redlink=1http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91-_en_%CE%B2-receptoren&action=edit&redlink=1http://nl.wikipedia.org/wiki/B%C3%A8tablokkerhttp://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJeUhrqmksYCFYftFAodnxoAlQ&url=http://www.slideshare.net/Jopperx9/anatomie-zenuwstelsel&ei=mBV_VZfoC4fbU5-1gKgJ&bvm=bv.95515949,d.d24&psig=AFQjCNHCoXzcLYtHJhBMmftR78KOcepAdA&ust=1434477514915400

 • 50

  4.5 Neuronen en gliacellen

  Elk deel van je lichaam is opgebouwd uit cellen en dat geldt dus ook

  voor je zenuwstelsel. Het zenuwstelsel bestaat uit neuronen (ook wel

  zenuwcellen genoemd) en gliacellen.

  Neuronen of zenuwcellen, zenden berichten naar en van je hersenen.

  Elk neuron staat met zijn vertakkingen in verbinding met niet minder

  dan zo'n 25.000 zenuwcellen.

  Elk neuron of zenuwcel heeft in het midden een nucleus (een kern).

  Met al zijn vertakkingen lijkt het wel iets op een ster. Die vertakkingen

  noemen we dendrieten. Het neuron heeft bovendien een staartachtig

  aanhangsel dat we een axon noemen. Langs de axons of neurieten

  worden de berichten verzonden, langs de dendrieten worden de

  berichten ontvangen.

  Fig 27: neuron

  Een zenuwcel kan diverse vormen en grootte aannemen maar

  bestaat altijd uit een cellichaam en axonen. Middels deze axonen

  wordt gecommuniceerd met andere neuronen. Een neuron heeft

  slechts een axon maar kan meerdere dendrieten

  (vertakkingen)hebben.

  De axonen van sommige neuronen zijn omgeven met een myeline-

  schede die onderbroken wordt door stukken zonder myeline, de

  zogenaamde insnoeringen van Ranvier. Hierdoor hoeven elektrische

  impulsen een kortere afstand af te leggen wat de communicatie

  versnelt.

 • 51

  Fig 28: Neuron en Gliacel -Schwanncel

  Neuronen kunnen onderverdeeld worden in drie typen:

  Sensorische zenuwcellen welke verantwoordelijk zijn voor de

  overdracht van sensorische prikkels.

  Motorische zenuwcellen welke verantwoordelijk zijn voor de

  overdacht van motorische prikkels en de motoriek.

  Schakelcellen welke verantwoordelijk zijn voor de overdracht van

  prikkels in het centraal zenuwstelsel.

  Gliacellen verzorgen de neuronen in het zenuwstelsel. De verhouding

  gliacellen/zenuwcellen is ongeveer 10:1. In tegenstelling tot de

  neuronen zijn gliacellen wel in staat zich te delen.

  Gliacellen vervullen een zevental functies:

  Het ondersteunen van het hersenweefsel; ze zorgen voor

  stevigheid en behoud van structuur. Tevens scheiden ze

  groepen neuronen van elkaar. (vooral de oligodendrogliacellen

  en astrocyten).

  Oligodendrocyten in het centrale zenuwstelsel en

  schwanncellen in het perifere zenuwstelsel maken myeline aan

  om de axonen te beschermen en de elektrische geleiding te

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Hersenenhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Centrale_zenuwstelselhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Schwanncelhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Perifere_zenuwstelselhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Axon

 • 52

  verbeteren

  Het opruimen van afval na neuronale verwonding of celdood.

  Het bufferen van de concentratie kaliumionen in de

  extracellulaire ruimtes. Het opruimen van neurotransmitters die

  gebruikt zijn bij signaaloverdracht

  Tijdens de ontwikkeling van de hersenen wijzen sommige

  gliacellen de weg aan migrerende zenuwcellen en geven aan

  in welke richting de axonen moeten groeien

  Bepaalde gliacellen helpen de bloed-hersenbarrière in stand te

  houden

  Gliacellen voorzien de zenuwcellen van voedingsstoffen.

  Het geheel van gliacellen noemt men de neuroglia. In tegenstelling

  tot de neuronen geven deze cellen geen elektrische signalen door.

  Hun taak is de neuronen te beschermen en te ondersteunen.

  Sommige steuncellen vernietigen bijvoorbeeld microben, andere

  zorgen voor de circulatie van het hersen- en ruggenmergvocht, weer

  andere vormen de myelinescheden. Deze functies worden niet alle-

  maal door hetzelfde type gliacel uitgevoerd

  Er zijn verschillende soorten gliacellen:

  Microgliacellen (ontstaan uit macrofagen, mi