Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio’s ... • Innovatie/e-health/e-care High lights...

download Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio’s ... • Innovatie/e-health/e-care High lights zorginkoop

of 18

 • date post

  24-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio’s ... • Innovatie/e-health/e-care High lights...

 • Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio’s

  Leeuwarden, 4 juli 2011

  Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ

  Zorgkantoorregio Friesland

 • Wat kunt u verwachten?

  1. Algemene informatie Zorgkantoor Friesland

  2. Inkoopbeleid

  3. Kaders voor inkoop van extramurale begeleiding

  4. Cijfers in Friesland PGB & ZIN

  5. Mei besleine hynders op it iis komme – kansen & risico’s bij inkoop

  van extramurale begeleiding

  6. Gelegenheid tot vragen

 • 2

  Klant

  Zorgvraag

  Indicatie CIZ/BJZ

  Zorgkantoor

  Zorgaanbieder

  1. Algemene informatie

  Van zorgvraag naar zorgaanbod

 • Taken:

  • Zorginkoop: PGB en ZIN

  • Informatie & advies

  Zorginkoop AWBZ:

  • Contracteert zorgaanbieder in Zorg in Natura (ZIN) voor de sector

  GGZ, GZ en VVT

  • Extramurale zorg (in functies BG groep & BG individueel, VP, PV,

  BH, tijdelijk verblijf)

  • Intramurale zorg (in ZZP)

  • Voert de PGB regeling uit (Persoonsgebonden budget)

  Zorgkantoor

 • • Klant vormt uitgangspunt

  • Zorg zoveel mogelijk dichtbij in eigen omgeving

  • Aandacht voor kwaliteit van zorg

  • Zorg vanuit geïntegreerde eerste lijn geïnitieerd

  • Integrale en multidisciplinaire aanpak (cure-care)

  • Omvat de totale zorgketen

  • Juiste zorg op juiste plaats

  2. Uitgangspunten beleid De Friesland

  zorgverzekeraar

 • • Versterken klantgerichtheid en de positie van de klant

  • Verbeteren van de kwaliteit van zorg

  • Voldoende keuzemogelijkheden voor klant en het waarborgen van

  de continuïteit van zorg

  • Waarborgen en mogelijk vergroten van de doelmatigheid van zorg

  • Pluriformiteit van aanbod en differentie per sector

  • Zorgaanbieders zien als partners

  • Belangrijke thema’s wonen & leefbaarheid; gezondheid & preventie

  3. Kaders AWBZ zorginkoop (waaronder BG)

 • • Continueren beleid – 2013 uitvoering eigen verzekerden

  • Betrekken klant bij de inkoop Thema “zelfregie”

  • Toeslagcriteria die stimulerend, prikkelend en belonend zijn op gebied

  kwaliteit & doelmatigheid, de kwaliteitscriteria wegen zwaarder mee

  • Aansluiten bij de in de sector geldende kwaliteitskaders

  • Aandacht voor (integrale) ketenzorg (doelgroepen kwetsbare ouderen,

  dementie, CVA, autisme, NAH, palliatieve zorg, jeugdzorg, LVG,

  dubbele diagnose )

  • Stimuleren extramuraliseren door inkoop Volledig Pakket Thuis (VPT)

  • Aandacht leer- & werkplaatsen en stagiaires

  • Innovatie/e-health/e-care

  High lights zorginkoop AWBZ 2012

 • 4. Cijfers PGB & ZIN 2010

 • PGB (1 juli 2010)

  Budget- houders met

  enkel BG-IND

  50%

  Budget- houders met BG-IND en BG-GRP

  34%

  Budget- houders met

  enkel BG-GRP

  16%

  Verdeling Budgetten Begeleiding

  € 27.29

  € 20.91

  € 27.71

  € -

  € 5.00

  € 10.00

  € 15.00

  € 20.00

  € 25.00

  € 30.00

  BG-IND BG-GRP zonder vervoer

  BG-GRP met vervoer

  Gemiddeld dagtarief

  5861

  703

  0

  2000

  4000

  6000

  8000

  Budgethouders met functie Begeleiding

  Budgethouders zonder functie Begeleiding

  Aantal houders van een PGB per 1 juli 2010 (totaal 6564

  budgethouders)

 • Psychiatrische aandoening/stoornis

  44%

  Verstandelijke handicap

  41%

  Lichamelijke handicap

  7%

  Somatische ziekte/aandoening

  5%

  Psychogeriatrische ziekte

  2%

  Zintuiglijke handicap 1%

  Aantal cliënten per 1e grondslag voor BG in PGB

 • ZIN

  Totaal budget Extramurale Begeleiding

  48%

  46%

  6%

  BG-ind

  BG-groep

  Vervoer

  GGZ GZ VVT Totaal

  BG-ind 8.500.000€ 17.800.000€ 15.300.000€ 41.600.000€

  BG-groep 1.800.000€ 22.600.000€ 15.600.000€ 40.000.000€

  Vervoer 20.000€ 3.200.000€ 1.900.000€ 5.120.000€

  Totaal 10.320.000€ 43.600.000€ 32.800.000€ 86.720.000€

  12%

  50%

  38%

  GGZ

  GZ

  VVT

 • • Aantal gecontracteerde zorgaanbieders van Zorgkantoor Friesland

  (2010)

  • Productieafspraken voor 1 jaar

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  GGZ GZ VVT

  16

  21

  39

  Kaders zorginkoop extramurale Begeleiding

 • 13 14

  31

  4

  8

  18

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  GGZ GZ V&V

  Aanbieders 2010 per kavel

  Aantal aanbieders die Begeleiding individueel leveren

  Aantal aanbieders die BG-groep leveren

  Kaders zorginkoop extramurale Begeleiding

 • Aantal cliënten per 1e grondslag voor BG in ZIN

  Psychiatrische aandoening/

  psychische stoornis 16% Verstandelijke

  handicap 14%

  Lichamelijke handicap

  4% Somatische ziekte/aandoening

  61%

  Psychogeriatrische aandoening

  3% Zintuigelijke

  handicap 2%

  Aantal clienten per 1e grondslag voor begeleiding in ZIN

 • 144

  6

  1446

  890

  1133

  1321

  395

  1171

  608

  862

  2531

  660

  5823

  531

  613

  462

  685

  572

  1363

  1393

  1194

  2963

  1835

  1676

  1403

  504

  608

  539

  Schiermonnikoog 58

  155

  216

  Terschelling

  42

  Vlieland

  509

  Aantal cliënten

  met BG per gemeente

 • 5. Kansen & risico’s bij inkoop van extramurale BG

  Kansen

  • Organiseren aanbod op lokaal niveau

  • Nieuwe zorgarrangementen ontwikkelen

  • Integrale benadering wonen/zorg/welzijn

  • Betrokkenheid vrijwilligers en

  mantelzorgers vergroten

  Risico’s

  • Wettelijk recht op zorg AWBZ in relatie tot

  compensatiebeginsel Wmo

  • Druk op de budgetten

  • 27 Friese gemeenten met kans op

  versplintering aanbod

  • Aandacht voor doelgroepen!

  • aanbieders krijgen te maken met

  meerdere gemeenten en beleid

  • Mogelijk druk op ZZP’s (AWBZ)

 • Advies

  • Leer van ervaring overheveling HH en eerdere pakketmaatregelen BG

  • Betrek klant bij beleid/inkoop

  • Aandacht voor doelgroepen

  • Mogelijkheden van samenwerken binnen gemeenten verkennen

  • Verbinding zoeken tussen Zvw/AWBZ & gemeentes om de beperkte middelen voor de

  burger slim in te zetten

  • Zoek verbinding in loketgedachte

  Advies bij inkoop van extramurale begeleiding

 • Heeft u vragen?

  17