Reflectieformulier Beeldend werk klas 3...

Click here to load reader

download Reflectieformulier Beeldend werk klas 3 .!"#$%"&'"(")*#+,-$(.&+/(0(!!"#$"%&'"#()*+$'"),-""$."/.,0")1,,

of 6

 • date post

  03-Sep-2018
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Reflectieformulier Beeldend werk klas 3...

 • !"#$%"&'"(")*#+,-$(.&+/(0(!

  !"#$"%&'"#()*+$'"),-""$."/.,0")1,,2'"3,44/,5)(&",(6.)7%8&,97/,44/,1+/3&971,077),:",*"").")",$"33"/,77/,8"-&,5"0")1&;,,'/,."=",'/&")7%&'"9",?

 • !"#$%"&'"(")*#+,-$(.&+/(0(!(

  ?2 34(-47$("5*4#D"4.(94*++52(F++#('5(A4(C4#.(D'A5(*4(#4/8&$+$45(:+5(A4("5*4#D"4.(5'4$(9"4*($4(D'452(34(.+5(A4(.48D4/(5'4$(9"4*($"4&',-$452(

  (02 34(-47$(#8'6("5*4#D"4.(94*++52(G4(#4/8&$+$45(-'4#:+5(D'A5(D',-$7++#('5(A4(C4#.;(6++#(

  *'4(-+**45(5"9(74$4#('594D4$(.85545(C"#*452(34(.+5(A4(.48D4/(C4&($"4&',-$452(((

  E2 34(-47$(:44&("5*4#D",-$(45(A4(:4#*'4)$('5(A4("5*4#C4#)2(34(.85$(9"4*(8'$&49945(C+$(45(-"4(A4("5*4#D",-$(-47$2(34(6++.$(445(74C8/$4(.48D4(:""#(C+$(A4(:+5(A4("5*4#D"4.(947#8'.$(:""#(A4(4'5*C4#./$8.2(34(6++.$(A4("5*4#D"4.(45(A4(.48D4/(9"4*(D',-$7++#('5(A4(C4#.2(

  ,

  ,,HI6")'*"/&,D"-,:",9""$,5"JI6")'*"/&"").C+'&5"6)(-"").E,2'"3,44/,97/,.",9'"),7/&0(()."/,"/,$"5,.+'."$':1,+'&,077)(*,:",9((),.7&,7/&0(().,8"-&,5"1(="/;,F/&0(().,'/,8"$",='//"/;,,

  12 34(-47$(9445(5'48C4(*'5945(94)#"744#*(45(C4#.$(D"+&/(A4(C4&(:+.4#(-47$(94*++52(34(.'A.$(5'4$(5++#(5'48C4(6"94&'A.-4*452(

  (?2 H%(45($"4(4I)4#'645$44#(A4;(6++#(*'$('/(:""#+&(")(+*:'4/(:+5(*4(*",45$2(34(D'4$(+%(45(

  $"4(*+$(4I)4#'645$45(A4(644#(6"94&'A.-4*45(7'4*452((

  02 34(4I)4#'645$44#$("6(")(5'48C4('*44@5=")&"//'5945($4(."6452(34(947#8'.$(5'48C4(6+$4#'+&45;($4,-5'4.45("%(6+5'4#45(:+5(C4#.45(6++#(.+5(*'$(5"9(644#('5D4$$45(:""#(A4(4'5*C4#.2(34(/)44&$(/"6/(5"9(")(/+%42(

  (E2 34(-47$(:44&(94@I)4#'645$44#*2(34(947#8'.$(5'48C4(6+$4#'+&45;($4,-5'4.45;(6+5'4#45(

  :+5(C4#.45(45="%(5'48C4($"4)+//'59452(34(947#8'.$(A4(4#:+#'5945('5(-4$(C4#.)#",4/(45(-4$(4'5*C4#.2(34(*8#%$(-'4#'5(#'/',"J/($4(546452(

  ,

  (

  (

 • !"#$%"&'"(")*#+,-$(.&+/(0(!H'5"/8"'.C()'5'/7$'&"'&,B3,:",0")1,"'5"/>,'3,8"&,()'5'/""$E,2'"3,44/,97/,.",9'"),7/&0(()."/,"/,$"5,.+'."$':1,+'&,077)(*,:",9((),.7&,7/&0(().,8"-&,5"1(="/;,F/&0(().,'/,8"$",='//"/;,(

  12 34(4'5*C4#.(&'A.$(:44&(")(*+$(:+5(+5*4#452(34(C4#.('/(,&',->6+$'9(45(C'&&4.48#'92(34(-47$(5'4$('4$/(94*++5(64$(A4(4'945(+,-$4#9#"5*("%(%+/,'5+$'4/2(((

  ?2 34(-47$('4$/(947#8'.$(:+5(A4(4'945(+,-$4#9#"5*("%(%+/,'5+$'4/;(6++#(A4(-47$(A4("".(4#9(&+$45(/$8#45(*""#(*4(645'59("%(-4$(C4#.(:+5(+5*4#45;("%(C+$(*4(*",45$(-44%$(94D49*2(

  02 34(-47$(947#8'.(946++.$(:+5(A4(4'945(+,-$4#9#"5*("%(%+/,'5+$'4/2(K+5544#(A4(94L5/)'#44#*(C+/(*""#(-4$(C4#.(:+5(+5*4#45(9+%(A4(*++#(445(4'945('5:8&&'59(++52(((

  E2 A4(-47$(74C8/$(94."D45(:""#(445(4'945(:"#62(34(-47$(74C8/$(5'4$(94.")'44#*("%(5+946++.$2(34(4'5*C4#.('/(*""#(-4$('*44;(6+$4#'++&(45="%(C4#.C'AD4("#'9'544&2('5*'45(A4(:4#C'A/$(5++#(+5*4#6+5/(C4#.(*"4(A4(*'$("6(A4(4'945(:'/'4(*++#")($4($"5452(

  !

  !!K")1.)'#&C'/="&,D(",87).,8"-,:",5"0")1&E,2'"3,44/,97/,.",9'"),7/&0(()."/,"/,$"5,.+'."$':1,+'&,077)(*,:",9((),.7&,7/&0(().,8"-&,5"1(="/;,F/&0(().,'/,8"$",='//"/;,,

  12 34(944%$(/54&(");(45(C4#.$(5'4$(*""#2(34(,"5,45$#+$'4('/(-44&(&++9(45(A4(C4#.$(+&&445(:""#(*4(74""#*4&'59("%(:""#(*4(*",45$2(34(7458$(A4($'A*(5'4$(9"4*2(

  ((

  ?2 H%(45($"4(C4#.(A4(*""#;(6++#(A4(&++$(A4("".(C4&(/54&(+%&4'*452(34(-47$(5'4$(D"(-44&(:44&(C4#.(946++.$(45(A4(7458$(*4($'A*(5'4$(+&$'A*(4%%','@5$2(34(&++$(A4(5"9(&4'*45(*""#(445(,'A%4#("%(*""#(*4(*",45$2(

  ((

  02 34(C4.$(:"&*"45*4(*""#;(A4(745$(946"$':44#*(45(A4(7458$(*4($'A*(:"&*"45*42(34(&++$(D'45(*+$(A4(.85$(*""#D4$$45;("".(+&/(-4$(C+$($4945D'$2((

  (

  (

 • !"#$%"&'"(")*#+,-$(.&+/(0(!

  E2 34(-47$(445(8'$/$4.45*(*""#D4$$'59/:4#6"945(45(C'&(4,-$(8'$(A4D4&%(-4$(C4#.(6+.452(34(&++$(A4(5'4$(*""#($4945/&+945("5$6"4*'9452(34(C4#.$(D4&%/$+5*'9(45(946"$':44#*(45(7458$(*4($'A*(:"&&4*'92(

  !

  ,,

  L"%8/'"1C-""$.736"%&"/,M")3&")1&,.",0")10':=","/,.",5"-)+'1&",&"%8/'"1,:",'.""E,2'"3,44/,97/,.",9'"),7/&0(()."/,"/,$"5,.+'."$':1,+'&,077)(*,:",9((),.7&,7/&0(().,8"-&,5"1(="/;,F/&0(().,'/,8"$",='//"/;,,

  12 34(-47(*4(6+$4#'+&45(45($4,-5'4.45(C'&&4.48#'9(947#8'.$2(G4(744&*+/)4,$45(D"+&/(&',-$;(:"#6;(.&48#(45(,"6)"/'$'4(D'A5(5'4$(74C8/$('594D4$2(

  (?2 34(-47$(947#8'.(946++.$(:+5(M:4#/,-'&&45*4N(6+$4#'+&45(45($4,-5'4.452(B5(A4(4'5*C4#.(

  '/(45'9/D'5/($4(D'45(*+$(A4(*4(744&*45*4(+/)4,$45(D"+&/(&',-$;(.&48#;(:"#6(45(,"6)"/'$'4(C44$($4(947#8'.45;(6++#(A4(:"4#$(-4$(+&&445(5"9(5'4$(D"(9"4*(8'$(45(:4#/$4#.$(*++#644(5'4$(-4$($"$++&744&*2(

  (02 34(-47$(947#8'.(946++.$(:+5(M:4#/,-'&&45*4N(6+$4#'+&45(45($4,-5'4.452(34(74-44#/$(

  *4(947#8'.$4($4,-5'4.2(B5(A4(4'5*C4#.('/(45'9/D'5/($4(D'45(*+$(A4(*4(744&*45*4(+/)4,$45(D"+&/(&',-$;(.&48#;(:"#6(45(,"6)"/'$'4(C44$($4(947#8'.452(34(:4#/$4#.$(*++#644(-4$(C4#./$8.;(6++#(.'4/$(C4&(:""#(445(:4'&'94(C49(C+$(6+$4#'+&45(45($4,-5'4.45(74$#4%$2(

  (E2 34(-47$(9"4*(947#8'.(946++.$(:+5(M:4#/,-'&&45*4N(6+$4#'+&45(45(74-44#/$(*4(

  947#8'.$4($4,-5'4.(9"4*2(34(-47$(C++#(6"94&'A.(5'48C4(6+$4#'+&45(45($4,-5'4.45(8'$94)#"744#*2(34(C44$()#4,'4/(-"4(A4(*4(744&*45*4(+/)4,$45('5(.85$(D4$$45("6(A4('*44($4(:4#/$4#.452(34(6++.$(-'4#644(445(":4#$8'945*(4'5*C4#.2((

  (

  ((

  (

  (

 • !"#$%"&'"(")*#+,-$(.&+/(0(!N7*"/87/5,'.""C"'/.0")1,D(",'3,.",37*"/87/5,&+33"/,'/8(+.,"/,"'/.0")13&+1E,2'"3,44/,97/,.",9'"),7/&0(()."/,"/,$"5,.+'."$':1,+'&,077)(*,:",9((),.7&,7/&0(().,8"-&,5"1(="/;,F/&0(().,'/,8"$",='//"/;,(

  12

 • !"#$%"&'"(")*#+,-$(.&+/(0(!

  45()#",4/(-47(A4(9"4*4(.48D4/(946++.$(:""#(-4$(4'5*#4/8&$++$2(G4(.C+&'$4'$(:+5(A4(4'5*C4#.('/(:"&*"45*42((

  (E2 34(4'5*C4#.('/(")($'A*(+%2(34(-47$(*8'*4&'A.(5+94*+,-$(":4#(-4$('*44(45(74C8/$(94."D45(

  :""#(*4(:"#6(C++#'5(-4$(6"4$(."6452(34(&++$(4,-$(445(4'945(744&*(D'452(34(6++.$(9"4*(947#8'.(:+5(*4(6"94&'A.-4*45(:+5(6+$4#'+&45;($4,-5'4.45(45(744&*+/)4,$452(34("5*4#D"4.(45(-4$()#",4/(-47745(7'A94*#+945(++5(445(")$'6++&(#4/8&$++$2(G4(.C+&'$4'$(:+5(-4$(4'5*)#"*8,$('/(D44#(9"4*2(

  (

  ((

  2'66"/9"$,#7%&(),,D""#&,:(+0,0")1,""/,1'66"/9"$#7%&()E,O"5,=(,.+'."$':1,*(5"$':1,+'&,(6,0"$1,5"-'".,:(+0,0")1,""/,1'66"/9"$#7%&(),8""#&,"/,077)(*,:",.7&,9'/.&;,F/&0(().,'/,8"$",='//"/;,(P#('/(+&$'A*(5"9(445(4&4645$(*+$("55"467++#('/2(P45(.85/$C4#.(.+5(++5(+&&4(:""#C++#*45(:"&*"45(45($",-(5"9(445(M&+/$'9($4(*8'*4&'A.N(4&4645$(6'//452(G'$(-47745(C'A(:4#$++&*('5(-4$(749#')(!"#$%&&"'(")#*+,-./2((

  K4&.4(#4+,$'4(6++.$(-4$(C4#.('5(A4(&"/Q( R#459$(-4$(A4('5(:4#C+##'59Q( F++.$(-4$('5*#8.Q ( S4$(-4$(A4(++5(-4$(*45.45Q ( T++.$(-4$(A4Q( U5$#"4#$(-4$(A4Q( R4D"#9*(-4$(C4#.(A4(.'))45:4&Q(

  (,,,,,,

  (

  (

  Tekst15: Keuze nr.: 3Omdat: Deze opdracht ging eigenlijk niet echt over een diepere betekenis dus dat zie je dan ook niet in het werk. Maar ik heb wel meerdere ideen gehad en deze ook enigszins uitgewerkt. En in het eindwerk zit ook een duidelijke stijl of idee.Tekst16: Keuze nr.:Omdat: Bij deze opdracht was er niet echt een heel duidelijk thema behalve mode. wij konden dan ook niet heel veel onderzoek doen behalve wat plaatjes opzoeken voor inspiratie. Er lag niet heel veel belangrijke informatie achter ons onderwerp. Het ging bij deze opdracht namelijk vooral over visuele informatie. Dus ik heb wel onderzoek gedaan maar dat was visueel onderzoek voor inspiratie. Daarom kan je het onderzoek niet echt terug zien in het eindwerk.Tekst17: Keuze nr.: 4Omdat: Wij hebben vreemde materialen gebruikt zoals metaal maar ook hout, fimoklei, veren en bond. Ondanks al deze verschillende materialen is ons eindwerk toch een mooi geheel geworden. Wij hebben ook verschillende technieken gebruikt we hebben bijvoorbeeld gewerkt met de naaimachine, met de hand en zelfs soms met een lijmpistol. daarnaast hebben we zelfs een patroon gemaakt voor het schouderstuk. En wij probeerde vooral met materialen gekke combinaties te bedenken.Tekst18: Keuze nr.: 3Omdat: Zowel Gaia als ik zijn genteresseerd in Disney en dan bij dit werk specifiek de slechte koningin. Onze keep lijkt ook wel op iets dat gedragen zou kunnen worden door een slechte Disney koningin. Maar ik vind ook dat we tot in detail onze eigen ideen erin hebben verwerkt. Zoals in het gebruik van vreemde materialen En de overdreven hoge kraag.Tekst19: Keuze nr.: 4Omdat: Gaia en ik Hebben best vaak thuis gewerkt zelfs in de vakantie hebben we er soms aan gewerkt. Ik vond het ook altijd leuk om aan de opdracht te werken. Daarnaast hebben we best zelfstandig gewerkt we hadden namelijk niet veel hulp nodig van anderen. We hadden ook vaak moeite met de naaimachines. We zijn namelijk een keer een heel lesuur bezig geweest met het uitvogelen van hoe de naaimachine werkte. Maar ondanks dat hebben we het toch op tijd afgekregen.Tekst20: Keuze nr.:Omdat: Ten eerste hebben wij niet echt een duidelijk idee dat had ik al in een vorige vraag uitgelegd. Dus ik weet ook niet echt hoe de werkwijze of technieken mijn idee zouden moeten ondersteunen. Misschien is ons idee dat het genspireerd is door een slechte Disney koningin. In dat geval zouden de materialen ons idee ondersteunen. Maar ik vind dat niet echt een goed idee. Ik vind daarnaast niet dat een van deze keuze antwoorden past bij mijn antwoord, daarom heb ik uit geen van de bovenstaande antwoorden gekozen.Tekst21: Keuze nr.:Omdat: Ik denk dat ik als idee maar ge