Rechtspraak Arbeidsrecht en Onderwijs 2014

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Rechtspraak Arbeidsrecht en Onderwijs 2014

 • Rechtspraak Arbeidsrecht en Onderwijs 2014

  Willem Lindeboom

  VARO

  15 januari 2015

 • Hof van Discipline 2 december 2013

  ECLI:NL:TAHVD:2013:6712

  Advocaat werknemer factureert aan werkgever

  Werkgever verrekent BTW

  Hof: vergoeden mag, maar niet op deze manier Werkgever geen opdrachtgever -> onterechte verrekening BTW

  Nu factuur op naam werknemer Arbeidsrecht 2014/19

  Echter:

 • Werkkostenregeling

  Met ingang van 1 januari 2015 verplicht Gerichte verstrekkingen

  Telefoon, laptop, reiskosten etcetera

  Vrije ruimte van 1,2% salarislasten voor overige verstrekkingen

  Bij overschrijding daarvan 80% eindheffing over het meerdere

  Advocaatkosten geen gerichte verstrekking Nieuw systeem zal minder snel leiden tot vergoeding, want duurder

  Hangt af van omvang vrije ruimte

 • Kantonrechter Den Haag 3 november 2014 Regelingen Onderwijs 2014 (10), pagina 20

  Docent levert grievende kritiek op leiding in anonieme e-mails Komt aan het licht doordat betrokkene gmail-account open laat staan

  Ontslag op grond van plichtsverzuim

  Commissie van beroep: beroep ongegrond

  Kennelijk onredelijk? Kantonrechter: Werknemer iet gebonden aan uitspraak commissie

  Doorzoeken mailaccount ernstige schending privacy

  Betekent niet dat schoolbestuur gegevens niet mag gebruiken Zie ook ECLI:NL:RBAMS:2014:2391

  Niet kennelijk onredelijk

 • Kantonrechter Den Haag 3 november 2014

  Ontslag niet kennelijk onredelijk Geen valse of voorgewende reden

  Ook niet op grond van gevolgencriterium WW/WOVO!

  Vrijheid van meningsuiting groot goed

  Maar docent kan niet straffeloos ventileren wat hij wil Behoorlijke omgangsvormen

  Loyaliteit ten opzichte van werkgever en organisatie

  Anonimiteit is een probleem

  Wat te vinden van het ophangen van de Charlie Hebdo?

 • Kantonrechter Almelo 11 maart 2014

  ECLI:NL:RBOVE:2014:1214

  Payrollovereenkomst: uitzendovereenkomst?

  Driehoeksverhouding mogelijk onder 7:690 BW

  Toetsing aan Groen/Schroevers en aan

  Stichting Thuiszorg Rotterdam / PGGM

  Feitelijke invulling van werkgeverschap

  Door payrollconstructie heen kijken

  Arbeidsovereenkomst werknemer inlener

 • Rechtbank Midden-Nederland 15 augustus 2014

  UWV legt loonsanctie op

  Wg verwacht in bezwaar gelijk te krijgen en betaalt na 104 weken niet meer.

  Wn vordert loon. Rechtbank: de vraag of een administratieve dan wel een inhoudelijke loonsanctie

  door het UWV terecht is opgelegd en gehandhaafd ter beoordeling is van de bestuursrechter. Er is derhalve geen ruimte voor de civiele rechter om op de uitkomst van een bestuursrechtelijke bezwaar- en/of beroepsprocedure vooruit te lopen, tenzij

  Zie ook CRvB ECLI:NL:CRvB:2010:BM4397.

 • Rechtbank Midden-Nederland 15 augustus 2014

  Wn heeft een grote en een kleine werkgever

  Grote voldoet aan re-integratieinspanningen, kleine niet.

  Wat gebeurt er met de loonsanctie?

  Rechtbank Dordrecht ECLI:NL:RBDOR:2010:BO4633

  Nu ook Rechtbank Amsterdam 8 januari 2015 Niet in de WIA voorziene situatie

  Enerzijds moet loonsanctie, anderzijds geen WIA-beoordeling

  UWV mag dan zelf voorzien

  Geen loonsanctie kleinere werkgever ivm belang werknemer

 • Rechtbank Overijssel 4 september 2014

  ECLI:NL:RBOVE:5912

  Overgang van onderneming na faillissement school

  Aan docent is na eerdere uitspraak gebiedsverbod opgelegd Op basis van rechtspraak HvJEG (Redmond)

  Identiteit bewaard (arbeidsintensief)

  Stichting niet failliet voor datum overgang

  Inspanningen om school intact te houden

  Zij (bedoeld is: de leerlingen) zullen hier niets van merken!

  Geen verklaring voor recht in conventie

  Opheffing gebiedsverbod in reconventie

  Geen toewijzing vordering feitelijke re-integratie -> overleg

 • Rechtbank Gelderland 30 juli 2014

  ECLI:NL:RBGEL:2014:4839

  Wn is geschorst na hartekreet van veel betrokkenen

  Wn verzoekt ontbinding arbeidsovereenkomst tegen c=3

  Wg doet zelfstandig tegenverzoek tegen c=0. Argument: zo de kantonrechter al zou oordelen dat sprake is van een neutrale beindiging er

  reeds in een vergoeding is voorzien omdat [eiser] op grond van de CAO naast een ww-uitkering aanspraak heeft op een omvangrijke (aanvullende en aansluitende) bovenwettelijke uitkering.

 • Rechtbank Gelderland 30 juli 2014 (vervolg)

  Rb: verstoorde verhoudingen, dus ontbonden tegen c=1 Het bestaan van de wachtgeldregeling staat in de gegeven omstandigheden aan

  toekenning van een neutrale vergoeding niet in de weg. De stelling van de school dat in onderwijszaken als de onderhavige het ontzeggen van een vergoeding niet meer is dan een billijke correctie ter voorkoming van overbevoordeling van onderwijspersoneel boven werknemers bij andere instellingen en bedrijven, speelt in het billijkheidsoordeel van de kantonrechter geen rol.

  Afwijkende benadering, want anders: Hof Amsterdam 15 maart 2011, ECLI:NLGHAMS:2011:BP7922, JAR 2011/105

  Hof Den Bosch 19 november 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:5476

  Kantonrechter Eindhoven 1 november 2012, ECLI:NL:RBSHE:2012:7591.

  En in feite ook Rechtbank Rotterdam 28 juli 2014. ECLI:NL:RBROT:2014:8380

  Noot Van Zanten in JAR 2014, 2017 (ook kritisch over WWZ)

 • Rechtbank Midden-Nederland 1 september 2014

  ECLI:NL:RBMNE:2014:3826

  Ontbinding arbeidsovereenkomst directeur

  WNT van toepassing, welke vergoeding? Wg: max EUR 75.000

  Wn: kantonrechtersformule met c=1,5

  Kantonrechter: geen maximum, art. 1.6 lid 2 WNT Idem ECLI:NL:RBOVE:2013:3505

  Anders ECLI:NL:RBAMS:2014:3535 en ECLI:NL:RBROT:2014:2095

  Maatschappelijke ontwikkelingen nopen tot matiging

  Volgt aanvulling WW gedurende twee jaar

 • Meer WNT

  Beloningsmaxima onderwijs verlaagd

  Reflexwerking ECLI:NL:RBROT:2014:8625 Directeur kinderopvang

  Afkoop uitkering onder omstandigheden mogelijk ECLI:NL:RBOBR:2014:5489

 • Kantonrechter Amsterdam 25 april 2014 JAR 2014, 165

  Bestuurder sinds 1 april 2012 voor duur van 4 jr

  Per juni 2013 heeft RvT interim CvB lid toegevoegd

  Januari 2014: RvT heeft geen vertrouwen meer -> ontb.verz.

  Kantonrechter: noodzaak ontbinding staat vast wegens gebrek vertrouwen RvT in bestuurder Beoordeling over redelijkheid besluit RvT wordt uitgedrukt in de toe te

  kennen vergoeding: in casu geen verwijt voor bestuurder

 • Kantonrechter Amsterdam 25 april 2014

  Zie ook JAR2013/85 verlies van vertrouwen door RvT in bestuurder leidt niet tot ontslag.

  Maar ook JAR 2010/132 verlies van vertrouwen door RvT in bestuurder leidt wel tot ontslag.

  Onder WWZ Is vennootschapsrechtelijk ontslag bestuurder NV/BV wel ontslag

  Maar van bestuurder vereniging of stichting niet

  Probleem blijft derhalve

  Per 1 juli wel maximumvergoeding EUR 75.000

 • Kantonrechter (k.g.) Utrecht 2 september 2014

  ECLI:NL:RBMNE:2014:3839

  Ontslag op staande voet wegens buitenproportioneel geweld leerkracht jegens leerling in de bus

  Vordering in kort geding: wedertewerkstelling

  Kantonrechter: Aandacht voor feitelijke gang van zaken

  Inconsistentie in getuigenverklaringen leeftijd getuigen (1e jr VMBO)

  Wat te doen met standpunt wg: ovk is geindigd ongeacht uitkomst beroepsprocedure CvB -> onderdeel 4.13

 • Kantonrechter (k.g.) Utrecht 2 september 2014 In dit geval is evenwel voldoende aannemelijk geworden dat beide partijen elkaar

  eind september 2014 bij de Commissie zullen treffen en zich beide, conform artikel 18 lid 6 van het reglement van de Commissie, zullen onderwerpen aan het oordeel van de commissie en dit oordeel ten uitvoer zullen leggen. Dit geldt te meer nu Wellant in de onderhavige procedure geen eis in reconventie heeft ingesteld, doch slechts verweer heeft gevoerd jegens de vordering van [eiser]. Hoewel derhalve een niet-rechtsgeldig geoordeeld ontslag op staande voet niet zal leiden tot een vernietigbare opzegging, moet worden aangenomen dat een niet-rechtsgeldig verleend ontslag op staande voet, dat ook naar verwachting die kwalificatie van de Commissie zal krijgen, door Wellant zal worden ingetrokken. Aannemelijk is dan vervolgens dat de dienstbetrekking niet door opzegging is geindigd.

 • Ontslag op staande voet te zware maatregel?

  CvB BVE Onderwijsgeschillen 27 oktober 2014 www.onderwijsgeschillen.nl 106383a

  Bodemprocedure bij CvB van voorgaande k.g. uitspraak Wg: ontslag op staande voet docent die een leerling in bus en nadien

  buitenproportioneel hardhandig heeft vastgepakt

  Commissie onderscheidt situatie in de bus en de situatie bij terugkeer op school

  Proportionaliteit ingrijpen docent getoetst in verschillende situaties

  Omstandigheid docent : duur dienstverband / onberispelijke staat van dienst?

  Lichtere maatregel mogelijk?

  Ja, beroep gegrond.

  27

  http://www.onderwijsgeschillen.nl/

 • Entreerecht voortgezet onderwijs

  Was: Vanaf 1 augustus 2014 heeft elke docent met een eerstegraads bevoegdheid, die structureel meer dan 50% van zijn lessen geeft in een of meer van de jaren 4 en 5 HAVO en/of 4,5 en 6 VWO recht op een LD functie.

  Is: Vanaf 1 augustus 2014 heeft elke docent met een eerstegraads bevoegdheid, die meer dan 50% van zijn lessen, binnen structurele formatie geeft in een of meer van de jaren 4