Recente Projecten Danny Nelemans

download Recente Projecten Danny Nelemans

of 7

 • date post

  14-Aug-2015
 • Category

  Technology

 • view

  492
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Recente Projecten Danny Nelemans

 1. 1. Oude Delft frisse wind recente projectenOD205 stedenbouw onderzoek en landschap bvOude Delft 205Postbus 28902601 CW Delfttelefoon 015 2131915telefax015 2141748emailod205@od205.nlwebsitewww.od205.nl
 2. 2. NIEUW ELAN VOOR PRESIKHAAFLicht, lucht en ruimte: de kernwoorden van hetstedenbouwkundige ideaalbeeld van de wederopbouw-periode. In het Arnhemse stadsdeel Presikhaaf, nvan de 40 krachtwijken van Nederland, zijn het dezetermen die leidend zijn voor de herstructureringsopgavewaarvoor de wijk gesteld werd. Wij ontwierpen eenstedenbouwkundig concept met een sterk respect voorde historie, maar ook met vernieuwende plandelen,veilig en betaalbaar, uitblinkend in ruimtelijke kwaliteit.Bestaande kwaliteiten als het groene karakter,doorzichten en de duidelijke structuur zijn benut om toteen nieuwe wijkopzet te komen, waarin bruikbaarheiden beheersbaarheid van de openbare ruimte en eendiversiteit in half-open bouwblokken rond groene,deels collectieve ruimten centraal staan. Het Podiumvormt de nieuwe voorkant van de buurt, een kant dieuitnodigend is voor bewoners, met een open karakter enwitte appartementengebouwen die prachtig aftekenentegen de achtergrond van het groen en uit de schaduwvan de bestaande bakstenen architectuur treden. Eenzorgvuldige stap voorwaarts op basis van cultuurhis-torische kwaliteiten: daarin ligt de kracht van Presikhaaf.opdrachtgever: woningcorporatie Vivareproducten: stedenbouwkundig plan,inrichtingsplan, supervisieprogramma: ca 560 woningen waarvan85 studentenwoningen, 7.5 ha
 3. 3. HOLLANDSE STRATEGIE IN ZWABENLANDVergrijzing is niet alleen in Nederland een hot issue,ook in Duitsland is het wegtrekken van jongeren engezinnen met kinderen uit middelgrote gemeenteneen problematiek die om een verfrissende aanpakvraagt. Reden voor de gemeente Fellbach om eenideenprijsvraag uit te schrijven voor herstructureringvan het stationsgebied, met als speerpunt het creren huidige situatie van nieuwe woonmilieus. Wij hebben met ons conceptingezet op drie speerpunten: het afronden van destadsplattegrond, het verbeteren van de openbareruimte en de introductie van nieuwe typologien voorwonen en werken. Herstel van het ruimtelijk raamwerken aanhechting op functioneel niveau maken dat hetplan sterk verankerd wordt in haar omgeving. Zo vindenniet alleen de verschillende stationsfuncties een plek,maar wordt ook ruimte geschapen voor patiowoningen,herstellen van het raamwerk appartementen en maisonnettes. Ter plaatse van eenvervuilde grond-locatie wordt daarnaast middels eenuitgekiend 2de maaiveld een combinatie van lichtebedrijvigheid en parkeren in de plint en een groen,autovrij, intensief te gebruiken woonlandschap op het 2demaaiveld bewerkstelligd. stationsplein als gebruiksruimte flexibele bouwveldenopdrachtgever: Gemeente Fellbach (D)producten: stedenbouwkundig planprogramma: ca 160 woningen & 5000 m2bedrijfsruimte en voorzieningen, ca 4.7 ha
 4. 4. OP WEG NAAR DUURZAME BEDRIJVIGHEIDHet ontwikkelen van een duurzaam bedrijventerrein begint met het creren van de juistebasis: een uitgekiend raamwerk op stedenbouwkundig niveau. Een robuuste structuurmet voldoende flexibiliteit voor de invulling, zodat condities worden geschapen vooreen lange levensduur. Voor bedrijventerrein Ambachtsezoom is door ons, met hetonderliggende polderlandschap als basis, een stevig organisatiemodel ontworpen vooreen eigentijds werklandschap. De backbone is een ruimte met een 650 meter langetocht, die het groenblauwe hart van het plan vormt, met een weidsheid die uitstekend bijhet polderlandschap past. Langs de kwetsbare randen van het gebied zijn bijzondereruimtelijk-functionele milieus ontworpen. Deze grijpen aan op aanwezige kwaliteitenen structuren en zorgen voor een inbedding van het bedrijvengebied in zijn context.Duurzaamheid vindt ook haar weerslag in het centrale werk- en daklandschap, eengeheel nieuw milieu met een brede differentiatie in bedrijfsgrootte en vorm, waarbijde gemene deler de vegetatie op het dak en aan de gevel zal zijn. Zo vinden deredelijk standaard te noemen programmaonderdelen langzamerhand een plek in eenverantwoord, duurzaam en prettig werklandschap.opdrachtgever: Gemeente Hendrik-Ido-Ambachtproducten: stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplanprogramma: ca 30 ha bedrijventerrein
 5. 5. SUCCESVOL TUINDORP BREIDT UITNieuw elan voor een wijk met verouderde woningenen een verslechterend imago: dat was het doel vande herstructureringsopgave voor de Lingewijk inGorinchem. Om de ontwikkelingen in de Lingewijkeen stevig kader te bieden is een structuurvisieopgesteld. De op zich heldere en krachtige structuurvan de wijk is hierin versterkt, waarbij de als zeerwaardevol beschouwde diversiteit aan woongebiedjesals uitgangspunt is gehanteerd voor het ontwerp vande nieuwe woonbuurtjes. En van deze woonbuurtjesbetreft het Tuindorp Zandvoort. Dit tuindorp isonderworpen aan een uitgebreide architectonischeen stedenbouwkundige inventarisatie, uitmondendin een beoordeling beeldkwaliteit. Het verkavelings-patroon van het tuindorp diende als inspiratie voor denieuwe stedenbouwkundige structuur van Zandvoort-Noord, gelegen naast het bestaande tuindorp. Zo iseen logische uitbreiding gemaakt door de inzet vangeknikte en gebogen straten en nieuwe bebouwingsen-sembles, in aanvulling op de bestaande ensembles inhet tuindorp. Bewonersparticipatie draagt in dit projectin grote mate bij aan het slagen van de herstructure-ringsopgave en zal dat ook blijven doen, want wij zijnvoorlopig nog niet klaar met de Lingewijk! opdrachtgever: gemeente Gorinchem producten: stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan, inrichtingsplan programma: ca 200 woningen, 5.5 ha
 6. 6. STADSFRAGMENT VERHUIST NAAR DE BOSSENTwee Amsterdamse grachtenpanden tot hun recht laten komen in een bosrijke,parkachtige omgeving: geen alledaagse opgave. Het Nederlands Openlucht Museum(NOM) was op zoek naar een goede inpassing van twee historische grachtenpandenuit de Westerstraat in haar museumpark. Een variantenstudie leverde een situeringop van de panden aan een kade bij het entreeplein, waardoor dit plein beter begrenstwordt. De kade lost het natuurlijke hoogteverschil op en refereert aan de oorspronkelijkestedelijke situatie (de Westerstraat heette eerst de Looiersgracht). De zogenaamdepottenbakkersgang, die historisch gezien tussen de twee panden in liep, wordt gerecon-strueerd. Hierdoor wordt de wens van het NOM ingewilligd om de beleving en functievan de pottenbakkersgang tot zijn recht te laten komen. Met de introductie van dit eerstestedelijke fragment op deze plek in het museum wordt - met respect voor het cultureleerfgoed - een nieuwe impuls gegeven voor de toekomst van het museum.opdrachtgever: De Commeproducten: stedenbouwkundige inpassing en inrichtingsplan
 7. 7. WESTLAND ZIT ER WARMPJES BIJTen zuiden van de kern Naaldwijk is een voormalig glastuinbouwgebied getransformeerdtot een woonwijk, met ruimte voor een scholengemeenschap, een zorgcentrum enkleinschalige bedrijvigheid en kantoren. Het ontwerp van deze nieuwe wijk, Hoogeland,was van structuurschets tot inrichtings- en bestemmingsplan in handen van ons bureau.Hierdoor is door de schalen heen een sterke, nieuwe structuur ontstaan, met respectvoor de bestaande omgeving. Door de herstructurering en het toevoegen van functiesis de ontsluitingsstructuur van het gebied herzien. Daarnaast zijn diverse tuinders-woningen gehandhaafd, waardoor een mix is ontstaan van bestaande en nieuwe functies.Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in Hoogeland. Op basis van een energievisie isgebleken dat een energetische koppeling van de woonwijk en het nieuwe zorgcentrumaan omringende glastuinbouwbedrijven technisch, economisch en organisatorischhaalbaar is. Hierdoor hebben de nieuwe wijk en de bestaande omgeving een duidelijkeband met en meerwaarde voor elkaar gekregen.opdrachtgever: Gemeente Westlandproducten: structuurvisie, stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan,inrichtingsplan, bestemmingsplanprogramma: 1200 woningen, scholencluster, zorgvoorzieningen,waterberging, 77 ha