Rapport TMT - Nederland als de springplank ABN AMRO

download Rapport TMT - Nederland als de springplank ABN AMRO

of 36

Embed Size (px)

description

Nederland laat potentieel van innovatieve bedrijven onbenut Nederland heeft potentie om zich – naar voorbeeld Silicon Valley – te ontwikkelen tot internationale hub voor innovatieve groei Vooruitstrevende ondernemers moeten hiervoor echter een voortrekkersrol vervullen Kapitaalverschaffers fungeren als breekijzer door financiële kennis te ontsluiten en netwerk open te stellen

Transcript of Rapport TMT - Nederland als de springplank ABN AMRO

  • 1. Nederland als d springplankEen analyse vanhet ecosysteem voor innovatieve bedrijven van de sectorTechnologie,Media & Telecom

2. inhoudsopgaveDeel 1: Het TMT-ecoysteem1. Actieve deelname aan het ecosysteem is cruciaalSnelle verandering leidt tot lotsverbondenheid tussen bedrijven.042. Voorwaarden voor een goed functionerend ecosysteemOver leiders, voeders en hun uiteenlopende rollen.06Deel 2: Best practices3. Best practice: startup acceleratieprogrammasInnovatief vermogen TMT-sector versterken met gerichte begeleiding. 094. Best practice: snelle groei als noodzakelijke voorwaarde voor overlevingInterview met Topicus: Nederlanders zijn risicomijdend. We durven geen fouten te maken. 115. Best practice: venturing door corporatesInterview met SanomaVentures:Ondernemingen pompen hier te weinig geld en ervaring terug in het systeem.136. Best practice: investeren door intensieve samenwerkingsvormInterview met Open Industries: Bij ons geldt exit-strategie als een vies woord. 16Deel 3: Het financieel ecosysteem7. Optimaal gebruikmaken van het financieel ecosysteemOverzicht houden in het woud van financile mogelijkheden.198. Investeren in groei: startersDe voornaamste knelpunten en mogelijkheden op een rij.219. Investeren in groei: snelgroeiende bedrijvenTweede groeifase biedt veel opties maar dwingt ook tot keuzes.2410. Tips voor het aantrekken van groeikapitaal11 praktische adviezen van ervaringsdeskundigen.2711. Investeren in groei: (beursgenoteerde) corporatesInnovatiestrategie via overnames wisselt sterk per branche. 28Deel 4: Samenvatting, conclusies en aanbevelingen12. Nederland als d springplank voor innovatieve TMT-bedrijvenSamenvatting, conclusies en aanbevelingen TMT-ecosysteem. 3213. Over deze uitgave.35 3. Deel 1:Het TMT-ecosysteem 4. actieve deelnameSnelle verandering leidt tot lotsverbondenheidaan het ecosysteem is cruciaal tussen bedrijven Menno van Leeuwen en Steven Peters Door beperkte uitwisseling tussen jonge innovatieve en traditionele grote bedrijven laat de Nederlandse Technologie-,Media en Telecomsector nog veel potentieel onbenut. Het ontbreekt ondernemers aan een overzicht van de verschillende mogelijkheden om groei te financieren. Gaat dit ecosysteem beter functioneren, dan kunnen we uitgroeien tot d springplank voor innovatieve TMT-bedrijven. ABN AMRO onderzoekt in een serie artikelen wat hiervoor nodig is.Ondernemerschap en innovatie zijn eerste levensbehoeften van de economie, en van de sector Technologie, Media en Tele-com (TMT) in het bijzonder. Maar juist op dit vlak laat de huidige situatie veel te wensen over. Overal in de sector worstelenbedrijven met innovatie en het vinden van nieuwe business modellen. Steeds vaker komen zij daarbij tot het besef dat snelleverandering vraagt om meer dan samenwerking. Er is sprake van lotsverbondenheid: alleen red je het gewoonweg niet.We leven in een tijd van steeds snellere verandering. Het internetActieve deelname aan het ecosysteem is cruciaalverandert de interactie tussen mensen en daarmee de maatschappijInmiddels zien we in alle sectoren bedrijven worstelen metfundamenteel. De TMT-sector ondervindt hiervan directe gevolgen.innoveren en het vinden van nieuwe businessmodellen. DezeIn de eerste plaats door de opkomst van talloze nieuwe innovatievestructurele ontwikkelingen worden nog eens versterkt en versneldbedrijven. Zij zijn geboren in het internettijdperk en surfen op de door de economische tegenspoed van de afgelopen jaren. Uit degolf van verandering. Aan de andere kant stelt de snelheid vangesprekken die wij de afgelopen jaren voerden met ondernemersverandering en de adoptie van nieuwe technieken bestaande en investeerders uit de sector rijst een eenduidig beeld op:bedrijven voor grote uitdagingen. De muziekindustrie vormt eenactieve deelname aan het ecosysteem is een cruciale succes-voorbeeld en een waarschuwing: digitalisering kan zeer snel zeerfactor geworden. Steeds meer bedrijven komen tot het besef datgrote impact hebben op bestaande structuren en verdienmodellen. ze het in tijden van snelle verandering nooit alleen zullen redden. 5. 5 Actieve deelname aan het ecosysteem is cruciaal e werelden van de nerds en de krijtstreep- D Denk en discussieer mee! Deze en andere vragen willen we onderzoeken n beantwoorden pakken moeten elkaar vinden. Hoe krijgen ze in een serie artikelen. En we nodigen iedereen van harte uit om contact en synergie? Durf je vooroordelen opzij mee te denken en mee te discussiren, bijvoorbeeld via een tweet te zetten. Een streepjespak kn creatief zijn,#TMTecosysteem, of direct aan @MennovL of @SlmgPeters. een nerd kn geniaal met geld omgaan. Ruud Hendriks, in: Visie op Sectoren TMT 2012,ABN AMROSectorkennis en relaties als toegevoegde waardeIllustratief voor het toegenomen besef van de waarde van hetecosysteem zijn de vragen die ondernemers ons stellen. Steedsvaker blijkt dat onze toegevoegde waarde ligt in kennis van desector en in het hebben van een groot relatienetwerk van onder-nemers en potentile investeerders: Grote TMT-bedrijven vragen ons mee te denken over hundigitale strategie. Letterlijk: of wij innovatieve jonge bedrijvenkennen die hen verder kunnen helpen. Menno van Leeuwen Jonge innovatieve bedrijven vertellen ons over hun wens omSector Banker Technologie, MediaTelecomsnel te groeien. Hun ambities vragen om een sterk netwerkABN AMRO Sector Advisoryen goede toegang tot kapitaal. De snelle groei van acceleratie-programmas zoals Startupbootcamp is hier een toonbeeldvan. ABN AMRO is sinds 2011 mede-investeerder en partnervan dit initiatief.Tijd voor een kritische blik op het ecosysteemAls wij het met ondernemers en investeerders over de wissel-werking tussen jonge innovatieve en traditionele grote bedrijvenhebben, valt al snel het woord ecosysteem. Direct daarna volgtde vraag of dit systeem in Nederland wel voldoende functioneert.ABN AMRO voelt zich als intermediair van kapitaal, kennis encontacten medeverantwoordelijk voor een goed functionerendTMT-ecosysteem. Wij zijn een onderdeel van dit systeem en spelener een rol in. Daarom vinden wij het tijd om het ecosysteemSteven Peterskritisch te bekijken en er met betrokkenen over te discussiren. Associate Sector Banker ServicesWat is er nodig voor een goed functionerend ecosysteem? WatABN AMRO Sector Advisorykan slimmer en beter? Welke kansen missen we nog en hoekunnen we bedreigingen beter het hoofd bieden? 6. voorwaarden voor Over leiders, voeders enhun uiteenlopende rolleneen goed functionerend ecosysteemMenno van Leeuwen en Steven PetersOnderzoekers en ervaringsdeskundigen zijn het er min of meer over eens wat een innovatieve startup communitynodig heeft om tot bloei te komen. Maar gevestigde bedrijven en kennisinstituten hebben net zo goed belang bij eenopen sfeer, snelle opname van nieuwkomers en vlotte verspreiding van ideen. Als leiders en voeders hebben zij eenbelangrijke rol n verantwoordelijkheid binnen een goed functionerend ecosysteem.Het is een bekend gegeven dat een ecosysteem van startendebedrijven baat heeft bij een extreem open sfeer, waardoornieuwkomers snel worden opgenomen: Hoe meer mensen actief worden in het ecosysteem, hoe beter. Hoe meer contacten er worden gelegd, hoe beter.Z werkt de noodzakelijke uitwisseling Hoe meer ideen er worden gedeeld, hoe beter.voor TMTDit zijn de kenmerken van een goed functionerende netwerk- Een jong innovatief TMT-bedrijf heeft tijdens zijneconomie, een goed functionerend ecosysteem. groeistuipen baat bij het geld, de ervaring, de klanten en het uitvoerend vermogen van een groot bedrijfIedern moet waarde toevoegen (corporate).Wij stellen dat het bovenstaande niet alleen geldt voor een Een volwassen TMT-corporate kan op zijn beurt veelecosysteem van startende ondernemers, maar ook voor hetopsteken van het innovatief vermogen van een jongTMT-bedrijfsleven als geheel. Mediaondernemer en spreker bedrijf, om beter om te (leren) gaan met een snelTim OReilly verwoordde dit treffend op Picnic 2012. Een eco-veranderende omgeving.systeem functioneert volgens hem alleen duurzaam als iedere In de TMT-sector is deze wisselwerking extradeelnemer meer waarde toevoegt dan waarde onttrekt. Meer geven belangrijk. Jonge innovatieve bedrijven kunnen erdan nemen, dus. In het ecosysteem kunnen bedrijven volgens OReillygemakkelijk ontstaan (lage toetredingsdrempels,bestaan en groeien door met andere bedrijven en instituten bijvoorbeeld door cloud computing), maar moetensamen te werken. Dit biedt hen de mogelijkheid om kennis tewel snel groeien om te blijven bestaan. En grotedelen en geld te verdienen. En het biedt mensen de kans om erbedrijven staan er bijna zonder uitzondering onderte werken, geld te verdienen en met elkaar in contact te komen.druk om over te gaan op nieuwe businessmodellen. 7. 7 Voorwaarden voor een goed functionerend ecosysteemHet ecosysteem heeft leiders en voeders nodigEen goed functionerend ecosysteem komt er niet vanzelf.Gevestigde partijen binnen het systeem moeten bereid zijn omerin te investeren en eraan bij te dragen. Brad Feld schrijft in zijn Het TMT-ecosysteem en zijn spelersboek Startup Communities (2012) dat een startup communitymoet worden geleid door ervaren, betrokken ondernemers metBedrijveneen langetermijnvisie. Naast deze leiders zijn ook voeders van Start-ups: startende ondernemingen met een plan/het systeem onmisbaar. De rollen van leider en voeder zijn volgensidee en wellicht al eerste medewerkers en omzet,Feld allebei even belangrijk, maar verschillen wel van inhoud.3 jaar actief. Groeiende ondernemingen: ondernemingen dieLeiders kennen het belang van samenwerkingjaarlijks 20% of meer in omzet groeien.Leiders belichamen de cultuur van een ecosysteem. Ervaren Corporates: gevestigde (grote) bedrijven, vaak metondernemers weten wat het is om succesvol te zijn n wat hetde uitdaging om hun bedrijfs- en verdienmodel aanis om te falen. En ze kennen uit eigen ervaring het belang vante passen aan nieuwe omstandigheden.een goed netwerk en samenwe